Áttérési szabályok KATA: KIVA: január 17. A kisadózó vállalkozások tételes adója. A kisadózó vállalkozások tételes adója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áttérési szabályok KATA: 51.000 KIVA: 10.000. 2013. január 17. A kisadózó vállalkozások tételes adója. A kisadózó vállalkozások tételes adója"

Átírás

1 KATA: KIVA: január 17. Áttérési szabályok A választásra jogosultak köre, a választás feltételei Bejelentendők köre Kisadózó magánszemély jövedelme Kisadózó vállalkozás bevétele Az adó mértéke és annak megfizetése Nyilvántartási kötelezettség Más adónemekkel összefüggő kötelezettségek Garanciális szabályok Adóalanyiság megszűnése KATA: KIVA: A választásra jogosultak köre, a választás feltételei A választásra jogosultak köre Egyéni vállalkozó(közjegyző, önállóbírósági végrehajtó, egyéni szabadalmi ügyvivő, egyéni ügyvéd, a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély) Egyéni cég Közkereseti társaság és betéti társaság. (kizárólag magánszemély tagja lehet) A választás feltételei Ne minősüljön kockázatos adózónak (az adószámot az adóévet megelőzőkét naptári évben az állami adóhatóság jogerősen nem törölte vagy függesztette fel) Részben se végezzen biztosítási, pénzügyi ügynöki tevékenységet vagy ne folytasson ingatlan bérbeadási tevékenységet (TEÁOR 2008 szerint: 66.22, 66.29,68.20.) Az adóalanyiságot a már működővállalkozások a bejelentés hónapját követőhónap elsőnapjától, az újonnan alakult vállalkozások a nyilvántartásba vétel napjával választhatják.

2 A választásra jogosultak köre, a választás feltételei Kérdés Ha a jövőben várhatóan nem keletkezik bevétel a tiltott tevékenységből (TEÁOR 2008 szerint: 66.22, 66.29,68.20.) választható-e a KATA? Válasz Igen, de a kata alanyiság megszűnik, ha ismételten a fentiek szerinti bevétel keletkezik. Ezt követően 24 hónapig a KATA szerinti adózás nem választható. Bejelentendők köre Kisadózó csak magánszemély lehet Egyéni vállalkozó Bt. és Kkt. esetében a közreműködő magánszemély tag Egyéni cég tagja Kisadózóként be nem jelentett tag kizárólag munkaviszony keretében működhet közre. E szabály megsértésével a kisadózóvállalkozás tevékenységében részt vevőtag közreműködését be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának kell tekinteni. Amennyiben a vállalkozás tevékenységében új tag vesz részt, vagy egy korábbi tag már nem kíván abban tevékenyen részt vállalni, a be-vagy kijelentkezést az adóhatósághoz 15 napon belül meg kell tenni. Bejelentendők köre Kisadózó csak magánszemély lehet Főállású Biztosítottnak minősül a Tbj.-ben és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvényben meghatározott valamennyi ellátásra jogosultságot szerezhet (nyugdíj, álláskeresési járadék); ellátások számításának alapja havi forint. Nem főállású Nem minősül biztosítottnak Akinek egész hónapban rendezett a biztosítotti helyzete Legalább heti 36 órás munkaviszonyban áll Kiegészítőtevékenységet folytatónak minősül Külföldön biztosított (EU rendelkezései vagy kétoldalúszociális egyezmény alapján)

3 Kisadózó magánszemély jövedelme Más jogszabályok alkalmazásában törvényi vélelem. (adóhatóság által kiadott jövedelemigazolás, szociális segélyek szempontjából) A kisadózóvállalkozás utolsó, megszerzett bevételről tett nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60 százaléka Több tag esetén annak fejenként egyenlőrésze De mindkét esetben legalább a minimálbér minősül. Kisadózó vállalkozás bevétele Bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett minden vagyoni érték, ami a vállalkozási tevékenységgel összefüggésben történik (pénz, dolog, igénybe vett szolgáltatás, jog, elengedett követelés, átvállalt tartozás, támogatás, külföldön is adóköteles bevétel) pénz, dolog, értékpapír, váltó, csekk és más hasonló okirat esetében az átvétel vagy a számlán való jóváírás napja; Bevétel megszerzésének időpontja igénybe vett szolgáltatás esetében az a nap, amelyen a szolgáltatás nyújtójának vagy igénybevevőjének az Áfa tv18. rendelkezései szerint adófizetési kötelezettsége keletkezik, vagy keletkezne; jog esetében az a nap, amelytől kezdődően az adóalany a jog gyakorlására, átruházására, átengedésére vagy megszüntetésére jogosult; elengedett követelés és átvállalt tartozás esetében az a nap, amelyen az adóalany kötelezettsége, illetve tartozása megszűnik Áttérési szabályok Kata és az őstermelés Aki az egyéni vállalkozói tevékenysége mellett mezőgazdasági őstermelői tevékenységet is folytat, annak a mindkét tevékenységgel összefüggőköltségeket a bevételek arányában meg kell osztania (pl. könyvelőnek fizetett díj, rezsi költségek). Ha az őstermelői tevékenység mezőgazdasági kistermelői tevékenységnek minősül (bevétele 8 millióforint alatt van a támogatások összege nélkül), az őstermelői tevékenysége tekintetében választhatja az átalányadózást is. Amennyiben adózóa kata hatálya alól önként jelentkezik ki, akkor az Szja tv. szerinti átalányadózást is választhatja az egyéni vállalkozói tevékenysége tekintetében.

4 Az adó mértéke és annak megfizetése Főállású Tételes adó Nem főállású 50 E Ft/hó/fő 25 E Ft/hó/fő A tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig Automatikusan íródik elő, bevallani nem kell Százalékos adó Tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónap és 500 ezer forint szorzatát meghaladó bevétel 40 %-a Az adóévet követőév február 25. napjáig Év közi megszűnés esetén 30 napon belül 13KATA nyomtatványon bevallani Mentesülés az adófizetési kötelezettség alól Ha a kisadózóa hónap egészében munka-és keresőképtelen Táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyerekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül, katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, fogvatartott, egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette. kivéve ha a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez A tárgyhónapot követőhónap 12. napjáig köteles bejelenteni az állami adóhatósághoz, ha a tárgyhónapra vonatkozóan nem kell tételes adót fizetnie. Más adónemekkel kapcsolatos adókötelezettségek Áfa Ha nem választotta az alanyi adómentességet 08-as Kisadózónak nem minősülőszemélyek foglalkoztatása esetén HIPA Lehetőség, hogy településenként az adót 2,5 millió adóalap után fizessék meg

5 Nyilvántartási kötelezettség Sorszám Bevételi nyilvántartás Tartalma Bizonylat sorszáma Bevétel összege További információ is lehet Bevétel megszerzésének időpontja Számlán fel kell tüntetni: KISADÓZÓ Számla és nyugtaadási kötelezettség van Elmaradása esetén: 500 E Ft mulasztási bírsággal sújtható Garanciális szabályok Magánszemélyre nem vonatkozik Adatszolgáltatás Vélelmezett munkaviszony Kisadózó vállalkozás az üzleti partneréről (13Kata) Bármely más adóalany a kisadózó vállalkozásról (1408) A kisadózóvállalkozások ne számlagyárként működjenek Ha a naptári évben az ügyletek ellenértéke partnerenként meghaladja az 1 millió forintot Legális munkavállalókat ne vállalkozóként foglalkoztassanak Munkaviszonytól való elhatárolás Ha az ügylet a tartalma szerint a kisadózóés harmadik személy közötti munkaviszonyt leplez, akkor az adózási és egyéb jogkövetkezményeket e törvénytől eltérően a munkaviszonyra irányadó rendelkezések szerint kell megállapítani. A vélelmet akkor kell megdőltnek tekinteni, ha az alábbi körülmények közül egynél több megvalósul: a kisadózóa tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem adatszolgáltatásra köteles (megrendelő) személytől szerezte az adatszolgáltató megrendelőnem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan a tevékenység végzésének helye a kisadózóbirtokában áll a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a megrendelő személy bocsátotta a kisadózórendelkezésére a tevékenység végzésének rendjét a kisadózóhatározza meg. A megrendelőt és az azzal kapcsolt vállalkozási viszonyban állószemélyeket egy személynek kell tekinteni (kapcsolt vállalkozás: a Tao. tv pontja szerinti vállalkozás).

6 Az adóalanyiság megszűnése Bejelentés estén: a bejelentés hónapjának utolsónapjával A bevétel megszerzését megelőzőnappal: 66.29, 66.22, tevékenységből Az eljárás kezdőnapját megelőzőnappal: végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés. Az átalakulást megelőző nappal: ha nem felel meg az adóalanyiság feltételének. A határozat jogerőre emelkedésének napjával: számla-vagy nyugtaadás elmulasztása, be nem jelentett alkalmazott, jövedéki bírság, igazolatlan eredetűáru forgalmazása, adószám felfüggesztése vagy törlése. A naptári negyedév utolsónapjával: ha az adó-és vámtartozása a negyedév utolsónapján a 100 ezer forintot meghaladja. Tagsági jogviszony keletkezésének napjával: ha a bt., kkt-nak nem magánszemély tagja lesz. Kisadózókilépését követőnappal: ha más kisadózónem működik közre, és a kilépés időpontjáig más kisadózónem kerül bejelentésre. Az adóalanyiság megszűnése A változás bekövetkezését megelőzőnappal: vállalkozási forma megváltozása esetén A jogállás megszűnésének napjával: a kisadózó egyéni vállalkozás esetén A jogutód nélküli megszűnés napjával: kisadózóegyéni cég, bt. vagy kkt. esetén. Az adóalanyiság megszűnését követő24 hónapban az adóalanyiság ismételten nem választható. Nem szűnik meg adóalanyiság a kisadózóhalálát követőnappal, ha a vállalkozás tevékenységében más kisadózóis közreműködik vagy 90 napon belül más kisadózó bejelentésre kerül. A választásra jogosultak köre, a választás feltételei Adóalanyiság megszűnése Az adó mértéke, bevallása Adóelőleg Átmeneti szabályok KATA: KIVA:

7 A választásra jogosultak köre, a választás feltételei A választásra jogosultak köre Egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségűtársaság, zártkörűen működőrészvénytársaság, szövetkezet és a lakásszövetkezet, erdőbirtokossági társulat, végrehajtóiroda, ügyvédi iroda és a közjegyzőiroda, a szabadalmi ügyvivőiroda, külföldi vállalkozó, illetve a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy. A választás feltételei az adóévet megelőzőévben az átalagos statisztikai létszám várhatóan nem haladja meg a 25 főt, bevétele, (évesített) mérlegfőösszege nem haladja meg az 500 millió forintot. Az adószámot az adóévet megelőzőkét naptári évben az az állami adóhatóság jogerősen nem törölte vagy függesztette fel, végrehajtható adó- és vámtartozása nem haladja meg az 1 millió forintot. Nem választhatják a kisvállalati adót az eltérőüzleti éves adózók, beszámolójukat pedig forintban kötelesek elkészíteni. Kapcsolt vállalkozás esetén az értékadatokat együttesen kell figyelembe venni. Az adóalanyiságot a már működővállalkozások január elsejével, az újonnan alakult vállalkozások a létrejöttük napjától számított 30 napon belül is választhatják. Számviteli törvény szerinti pénzeszközök változása Tbj. szerinti személyi jellegű ráfordítás* ± korrekciók kedvezmény** Pénzforgalmi szemléletű eredmény + Személyi jellegű kifizetések De legalább a személyi jellegű kifizetések összege - a feltételeknek megfelelő beruházás értéke Adóalap, ami nulla is lehet! A feltételeknek megfelelő beruházás értéke A teljes adóalap csökkenthetőa beszerzett, előállított, korábban még használatba nem vett tárgyi eszközök, szellemi termékek, kísérleti fejlesztés aktivált értékével kapcsolatos adóévi kifizetések összegével, függetlenül attól, hogy az érintett eszközöket rendeltetésszerűen használatba vették-e az adóévben.

8 Számviteli törvény szerinti pénzeszközök változása korrekciói 1. A vállalkozás vagyonát érintő pénzmozgásokhoz kapcsolódó módosító tételek Csökkentő tételek: a kívülről bevont pénzeszközök Kölcsön felvétele, a nyújtott kölcsön visszafizetése esetén a növelőtételként elszámolt összeg arányos része, értékpapír kibocsátása, kapott osztalék és osztalékelőleg, elszámolásra kiadott előleg visszafizetése, értékpapír beváltása, eladása esetén a növelő tétel arányos része, tőkebevonás. Növelő tételek: a vállalkozáson kívülre helyezett pénzeszközök Kölcsön nyújtása, a kapott kölcsön visszafizetése esetén a csökkentőtételként elszámolt összeg arányos része, értékpapír vásárlása, fizetett osztalék és osztalékelőleg, elszámolásra kiadott előleg, értékpapír beváltása, törlesztése esetén a kibocsátáskor csökkentő tétel arányos része, tőkekivonás. Számviteli törvény szerinti pénzeszközök változása korrekciói 2. Az adóalap védelmét, adóelkerülés megelőzését szolgáló módosító tételek Nem a vállalkozás érdekében felmerült pénzeszköz kifizetés Végleges pénzeszközátadás, 50 ezer forintot meghaladószolgáltatás és eszköz beszerzése, ha az ellentétes az ésszerűgazdálkodás követelményeivel, megállapodás alapján átvállalt egészségbiztosítási járulékfizetés, bűncselekménnyel összefüggésben felmerült kiadások, ellenőrzött külföldi társaság részére történőkifizetések, bírság, kisvállalati adó, alultőkésítés rejtett osztaléka. Nem a vállalkozás érdekében felmerülő ráfordítások Kapcsolt viszonyban lévő vállalkozással szemben behajthatatlannak nem minősülő követelés elengedése, térítés nélküli eszközátadás és szolgáltatásnyújtás könyv szerinti, illetőleg bekerülési értéke, tartozás térítés nélküli átvállalása, nem megfelelő gondosság esetén a készlethiány. Számviteli törvény szerinti pénzeszközök változása korrekciói 3. A szokásos piaci ár elvének alkalmazása miatti módosító tétel Kapcsolt vállalkozás esetén a szokásos piaci ár és az ügyleti érték különbözetével -az eltérés irányától függően - mindenképpen korrigálni kell az adóalapot.

9 Számviteli törvény szerinti pénzeszközök változása korrekciói 4. Az elhatárolt veszteség felhasználásának kedvezménye Az elhatárolt veszteséget 10 év alatt egyenlő részletekben lehet felhasználni A társasági adóalanyiság időszaka alatt keletkezett és még fel nem használt negatív adóalapot A KIVA adóalanyiság időszaka alatt keletkezett negatív pénzforgalmi szemléletű eredményt Az elhatárolt veszteségeket keletkezésük sorrendjének megfelelően lehet felhasználni. Számviteli törvény szerinti pénzeszközök változása korrekciói 5. Átmeneti szabályok A pénzforgalmi eredmény meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni: az olyan bevételt és kiadást, amelyet az eredmény-kimutatásban az adóévet megelőzően már bevételként, ráfordításként elszámoltak, az adóalanyiságot megelőzőadóévben teljesített olyan kifizetést, amely az adóalanyiság időszakára vonatkozik, és az eredmény-kimutatásban az adóévet megelőzően ráfordításként nem számoltak el, bevételi nyilvántartást vezető eva adóalany esetén az előző időszakra teljesített kiadásokat. Immateriális javak, tárgyi eszközök számított nyilvántartási értéke 10 év alatt egyenlő részletekben érvényesíthető. Személyi jellegű kifizetések Tbj. szerinti járulékalapot képező jövedelem* - Kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezmény**

10 Tbj. szerinti járulékalapot képező jövedelem* Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozóönálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem A munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj A tanulószerződésben meghatározott díj A hivatásos nevelőszülői díj A felszolgálási díj, a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj Az előzőekben felsorolt jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, illetőleg ha a munkát nem munkaviszony, hanem munkavégzésre irányulóegyéb jogviszony keretében végzik, a szerződésben meghatározott díj. Társas vállalkozónak -ha nem kiegészítőtevékenységet folytatónak minősül -legalább a garantált bérminimum 112,5 %-át kell figyelembe venni járulékalapot képezőjövedelemként. Ezt a szabályt nem kell alkalmazni arra az időszakra, amikor nem keletkezik járulékfizetési kötelezettsége. (például teljes hónapban táppénzen van) Kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezmény** A foglalkoztatás elsőkét évében: a bruttómunkabér havi összege, de legfeljebb személyenként Ft. A kedvezmény érvényesítéséhez igazolás kell. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén arányosítani szükséges! Kedvezményezett foglalkoztatott: legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkező, huszonöt év alatti pályakezdő munkavállaló, (igazolás: állami adóhatóság) tartósan álláskereső természetes személy, (igazolás: állami foglalkoztatási szerv) gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély, valamint, a gyermeknevelési támogatás (együtt: anyasági ellátás) folyósítása alatt, vagy azt követően foglalkoztatott személy. (igazolás: folyósító egészségbiztosítási szerv, kincstár, családtámogatási kifizetőhely) Részmunkaidős foglalkoztatás: a munkaszerződésben meghatározott időtartam nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidőt. Az adó mértéke, bevallása Az adó mértéke Bevallása Adóévet követő május 31-ig Az adóalapjának 16 százaléka A megszűnés hónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig 13 KIVA Mentesül 10 % társasági adó 27 % szociális hozzájárulási adó 1,5 % szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól

11 Adóelőleg (13 KIVA) Első adóévben Első adóévet követően Havi bevalló Megelőzőadóévben az összes bevétele meghaladta a 100 millió forintot Havi bevalló Az adófizetési kötelezettség az 1 millió forintot eléri Negyedéves bevalló Megelőzőadóévben az összes bevétele nem haladta meg a 100 millió forintot Negyedéves bevalló Az adófizetési kötelezettség az 1 millióforintot nem éri el Bevallás és fizetés a tárgyhónapot, tárgynegyedévet követő hónap 20-ig. Az előleg alapja a.) a pénzeszközök realizált változása A meghatározás egyszerűsített formája Az adóelőleg-megállapítási időszakban b.) az adóalany által fizetendő, Tbj. szerint járulékalapot képező összes jövedelem csökkentve a kedvezményezett foglalkoztatás után érvényesíthető kedvezménnyel c.) megfizetett kisvállalati adó, adóelőleg d.) kifizetett osztalék és osztalékelőleg (ide nem értve az adóalanyiságot megelőző adóévek adózott eredménye és eredménytartaléka terhére a kisvállalati adóalanyiság időszakában kifizetésre kerülő osztalékot) A meghatározás teljes körű módja Minden korrekciós tételt figyelembe kell venni. A választástól az adóév végéig nem térhet el. Az adóelőleg-minimum: a b.) pont után 16 százalék előleget mindenképp fizetni kell! Ha a b.) ponton kívüli adóalap negatív, akkor a következőidőszakok b.) ponton kívüli pozitív összege csökkenthető. Számviteli és adózási szabályok összefoglalása új adónem választása esetén Új adónemet választó személyi jövedelemadó adóalanyok Új adónemet választó társasági adóalanyok Új adónemet választó evás adóalanyok

12 Számviteli és adózási szabályok összefoglalása új adónem választása esetén Új adónemet választószemélyi jövedelemadóalanyok Csak a KATA választására van lehetőségük Bevételek elszámolása Egyéni vállalkozóbevétele, ha az ellenértékről kiállított bizonylat teljesítési időpontja megelőzi az új adóalanyiság kezdő napját. Költségek elszámolása Az új adóalanyiság kezdő napját megelőző időszakra vonatkozókiadások. Ha a bevallásig a számlák nem állnak rendelkezésre a költséget önellenőrzéssel lehet érvényesíteni. Elhatárolt veszteség Évente 20 % százalékot, illetve annak időarányos részét elszámoltnak kell tekinteni. Számviteli és adózási szabályok összefoglalása új adónem választása esetén Új adónemet választó személyi jövedelemadó alanyok Csak a KATA választására van lehetőségük Készletek A meglévőkészletekkel kapcsolatos bevételt meg kell állapítani és adóalapot nem érintő bevételként nyilvántartani. Igénybe vett kedvezmények A kapcsolódófeltételeknek a KATA időszaka alatt is eleget kell tenni. Ha nem tesz eleget, Szja kötelezettség terheli. Számviteli teendő nincs, hiszen sem az egyéni vállalkozó, sem a KATA adóalany nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá. Számviteli és adózási szabályok összefoglalása új adónem választása esetén Új adónemet választó társasági adóalanyok KATA választása esetén Kikerül a számviteli törvény hatálya alól A 2012-es üzleti évről beszámoló, közzététel Adókötelezettségéről a megszűnéssel összefüggő bevallást kell benyújtani Osztalék utáni adót kiváltó adó megállapítása Eredménytartalék Saját elhatározásból lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Osztalék miatti kötelezettség -Immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 16 %

13 Számviteli és adózási szabályok összefoglalása új adónem választása esetén Új adónemet választó társasági adóalanyok KATA választása esetén Elhatárolt veszteség Évente 20 % százalékot, illetve annak időarányos részét elszámoltnak kell tekinteni. Igénybe vett kedvezmények A kapcsolódófeltételeknek a KATA időszaka alatt is eleget kell tenni. Ha nem társasági adókötelezettség terheli. Az adókötelezettség keletkezését terhelőévben be kell vallani. Visszatérés a számviteli törvény hatálya alá A feladat ugyanaz, mint a bevételi nyilvántartást vezetőeva adóalany visszatérésekor Visszatérés az EVA hatálya alól Ha kettős könyvvitelt vezetett: záró = nyitó Ha bevételi nyilvántartást vezetett: Eszközök Piaci értéken Könyvvizsgálati kötelezettség! Források Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Eszközök céltartalék - kötelezettség Létesítő okirat Ázsió Maradványelv (megosztás: adózatlan és evás) Lehet Céltartalék Számított értéken Kötelezettségek Könyv szerinti érték Társasági adóval kapcsolatos teendők (Eva tv. 19. ) Számviteli és adózási szabályok összefoglalása új adónem választása esetén Új adónemet választó társasági adóalanyok KIVA választása esetén Adókedvezmények A kapcsolódófeltételeknek a KIVA időszaka alatt is eleget kell tenni. Ha nem tesz eleget, akkor társasági adókötelezettség terheli. Az adókötelezettség keletkezését terhelőévben be kell vallani. Elhatárolt veszteség 10 év alatt egyenlő részletekben Adóelőleg Nem kell bevallani és fizetni. A bevallott előleget az adóhatóság hivatalból törli. Marad a számviteli törvény hatálya alatt, de a társasági adóhatálya alól kikerül. Beszámoló, bevallás

14 Számviteli és adózási szabályok összefoglalása új adónem választása esetén Új adónemet választó társasági adóalanyok KIVA választása esetén Immateriális javak és tárgyi eszközök számított nyilvántartási értéke 10 év alatt egyenlő részletekben csökkenthető vele a KIVA alapja A KIVA alanyiság alatt megszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök Az adóalanyiság megszűnése után a társasági adóalapjánál értékcsökkenési leírást nem érvényesíthet Társasági adóelőleg bevallás 60 napon belül Kiva alanyiság megszűnése esetén Számviteli és adózási szabályok összefoglalása új adónem választása esetén Új adónemet választó evás adóalanyok Áttérés KIVA választása esetén Áttérés KATA választása esetén Bevételi nyilvántartásról kettős könyvvitelre Kettős könyvvitelről kettős könyvvitelre Könyvvizsgált nyitómérleggel kell visszatérni a számviteli törvény hatálya alá A 2012-es üzleti évről beszámoló, közzététel Az eredménytartalékot meg kell bontani evás és nem evás időszak eredménytartalékára Evás időszak alatt az eredménytartalékot meg kellett bontani evás és nem evás időszak eredménytartalékára Számviteli és adózási szabályok összefoglalása új adónem választása esetén Új adónemet választó evás adóalanyok Áttérés KIVA választása esetén Áttérés KATA választása esetén Bevételi nyilvántartásról bevételi nyilvántartásra Osztalék utáni adót kiváltó adót nem kell megállapítani Kettős könyvvitelről bevételi nyilvántartásra Kikerül a számviteli törvény hatálya alól Számviteli teendőnincs, hiszen sem a bevételi nyilvántartást vezetőevás, sem a KATA adóalany nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá. Az áttérést megelőzőüzleti évről beszámoló, közzététel Osztalék utáni adót kiváltó adómegállapítása.

15 Köszönöm szépen a figyelmet!

Kisvállalati adó (KIVA)

Kisvállalati adó (KIVA) Dr. Kökényesi László Kisvállalati adó (KIVA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

Részletesebben

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23.

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. Adóalany lehet: az egyéni vállalkozó, Az egyéni cég, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella

Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella Dr. Gróf Gabriella Jogszabályi háttér: 2012. évi CXLVII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2012. évi CLXXVIII. törvény Adó alanya lehet - egyéni cég - bt, kkt - kft, zrt - ügyvédi iroda, végrehajtói iroda,

Részletesebben

KISVÁLLALATI ADÓ. (KIVA) Magyar Közlöny 136. szám évi CXLVII. tv.

KISVÁLLALATI ADÓ. (KIVA) Magyar Közlöny 136. szám évi CXLVII. tv. KISVÁLLALATI ADÓ (KIVA) Magyar Közlöny 136. szám 2012. évi CXLVII. tv. Az adóalanyok köre Adóalany lehet: az egyéni cég a Kkt, a Bt. a Kft., a Zrt. a szövetkezet és a lakásszövetkezet az erdőbirtokossági

Részletesebben

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló évi CXLVII. törvény (Katv.) Tájékoztatási Osztály

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló évi CXLVII. törvény (Katv.) Tájékoztatási Osztály A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) Készítette: Czapkó Tiborné Tájékoztatási Osztály Jogszabályi háttér a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat KIVA Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló MKVK Könyvelői Tagozat 2016.03.23 2016.03.23 MKVK Könyvelői Tagozat 1 KIVA ki választhatja Egyéni cég BT, Kkt, Kft, Zrt,

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 2013.04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16.

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16. ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját tulajdonú,

Részletesebben

Jogtechnikai módosítás a számviteli törvény változása miatt, kimaradt a rendkívüli bevétel a bevételek közül.

Jogtechnikai módosítás a számviteli törvény változása miatt, kimaradt a rendkívüli bevétel a bevételek közül. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény [Katv.] módosításai (a 2016. évi LXVI. törvény alapján) I. Katv. módosításai 2016. június 16-tól hatályosan

Részletesebben

A 2012 évi CXLVII. törvény ú,j választható adónemként vezette be a kisvállalati adót.

A 2012 évi CXLVII. törvény ú,j választható adónemként vezette be a kisvállalati adót. A 2012 évi CXLVII. törvény ú,j választható adónemként vezette be a kisvállalati adót. Első ránézésre igen vonzó lehetőségről van szó, hiszen azok, akik 2013 januárjától e törvény szerint kívánnak adózni

Részletesebben

Kisvállalati adó bevallása Dr. Gróf Gabriella

Kisvállalati adó bevallása Dr. Gróf Gabriella Kisvállalati adó bevallása 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVII. törvény Adó alanya lehet Kisvállalati adó - egyéni cég - bt, kkt - kft, zrt - ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, szabadalmi ügyvivői

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

Egyszerűsített vállalkozói adó 2015/2016. I. ADÓZÁS I.

Egyszerűsített vállalkozói adó 2015/2016. I. ADÓZÁS I. Egyszerűsített vállalkozói adó Bevezetés indokai Túlzott adminisztráció a mikro - és a kis cégeknél Egyszerűsített adóellenőrzés számának növelése EU irányelvek egyszerű, versenysemleges mikro -és kisvállalati

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. Adóváltozások 2013 KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA - KATA 2012. december 13. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

Részletesebben

Mérlegképes Továbbképzés

Mérlegképes Továbbképzés Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Mérlegképes Továbbképzés Kisadózó vállalkozások tételes adója KATA 2013. július 1- jei állapot 1 Kisadózó vállalkozások tételes adója: KATA 2012. évi CXLVII. törvény A törvény

Részletesebben

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ ÉVI VÁLTOZÁSAI. Készítette :Szalainé Somogyi Valéria

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ ÉVI VÁLTOZÁSAI. Készítette :Szalainé Somogyi Valéria 2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ 2017. ÉVI VÁLTOZÁSAI Készítette :Szalainé Somogyi Valéria Bevételek Bármely jogcímen, bármely formában megszerzett

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Gazdaságpolitikai célok

Gazdaságpolitikai célok Dr. Kökényesi László A kisadózó vállalkozások Tételes Adója (KATA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Gazdaságpolitikai célok Mikrovállalkozások tömegesen vannak Nem

Részletesebben

I. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (Eva-tv.) módosításai (a évi CXXV. törvény alapján)

I. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (Eva-tv.) módosításai (a évi CXXV. törvény alapján) Összeállította: dr. Nagy Gábor I. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (Eva-tv.) módosításai (a 2016. évi CXXV. törvény alapján) 1. Nyilvántartási kötelezettség [Eva-tv.

Részletesebben

Hírlevél. Munkaszüneti napok. Tartalom. Tételes kisadó. 2012. év 11. szám 2012. október 4. További információért keressen minket:

Hírlevél. Munkaszüneti napok. Tartalom. Tételes kisadó. 2012. év 11. szám 2012. október 4. További információért keressen minket: Hírlevél 2012. év 11. szám 2012. október 4. Tartalom 2012. október 27. szombat munkanap, 2012. október 22. hétfő pihenőnap 2012. november 10. szombat munkanap, 2012. november 2. péntek pihenőnap 2012.

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2013-ban bevezetésre kerülő két új adónemről. A kisvállalkozói adó választásáról legkésőbb december 20-ig lehet dönteni, valamint a kisadózás választásához

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2002. évi XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2002. évi XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ 2002. évi XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés,

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA EGYSZERÛSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Kisadózók tételes adója

Kisadózók tételes adója Kisadózók tételes adója Tájékoztató Gyakori kérdések - válaszok 2012. 12. 21. Tartalom Kisadózók tételes adója... 1 Általános tájékoztató a kisadózók tételes adójáról... 4 Gyakori kérdések - válaszok...

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Módosítások. 1.) Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág 1.1. bejelentett, vagy 1.2. be nem jelentett 13-01-28 2

Módosítások. 1.) Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág 1.1. bejelentett, vagy 1.2. be nem jelentett 13-01-28 2 Társasági adó 2013 Módosítások 1.) Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág 1.1. bejelentett, vagy 1.2. be nem jelentett 13-01-28 2 1.1. Bejelentett immateriális jószág: jogdíjbevételre jogosító immateriális

Részletesebben

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014.

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. Biztosítottak körben bekövetkező változás 1. 2014. január 1-jétől

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Kisvállalati adó. Gyakori kérdések 2012. 12. 07.

Kisvállalati adó. Gyakori kérdések 2012. 12. 07. Kisvállalati adó Gyakori kérdések 2012. 12. 07. 1 Tartalom Kisvállalati adó... 1 Kinek érdemes a kisvállalati adót választania?... 3 Meddig kell dönteni a kisvállalati adó választásáról?... 3 Melyek a

Részletesebben

dr. H. Nagy Dániel osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal

dr. H. Nagy Dániel osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal dr. H. Nagy Dániel osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal A TÁRSASÁGI ADÓ SZEREPÉNEK NÖVEKEDÉSE 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 734700 689912 341400 Tervezett Tao bevétel (millió

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Adózási határidő: 2007.05.31 Bevallás a 2006. évi társasági adóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózó részére

Részletesebben

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Szereted, ha az adóügy sima ügy? www.sinkatax.hu. Kisvállalkozásoknak kisadó! Brókerek és ingatlant bérbeadók kizárva!

Szereted, ha az adóügy sima ügy? www.sinkatax.hu. Kisvállalkozásoknak kisadó! Brókerek és ingatlant bérbeadók kizárva! Hírlevél 2012. október 31. 2012/03. (adó)mentőöv Szereted, ha az adóügy sima ügy? www.sinkatax.hu Kisvállalkozásoknak kisadó! Brókerek és ingatlant bérbeadók kizárva! Kinek éri meg? 2012. október 1-jén

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Összeállítás a kisvállalati adóról Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Kihirdetve a 2012. évi CXLVII. törvényben, módosította a 2012. évi CLXXVIII. törvény. 1. Ki választhatja

Részletesebben

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Szakképzési hozzájárulás A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

Egyszerűsített vállalkozói adó,kisadózók vállalkozók tételes adója,kisvállalati adó. 2014/15. II. Dr Lakatos Mária

Egyszerűsített vállalkozói adó,kisadózók vállalkozók tételes adója,kisvállalati adó. 2014/15. II. Dr Lakatos Mária Egyszerűsített vállalkozói adó,kisadózók vállalkozók tételes adója,kisvállalati adó Az EVA bevezetésének indokai Túlzott adminisztráció a mikro - és a kis cégeknél Egyszerűsített adóellenőrzés számának

Részletesebben

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Bevallás Társasági adó 2012. - 1229. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja Hi.: 2013. május

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről TÁJÉKOZTATÓ a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről Nem kell hozzá jóstehetség, hogy feltételezzük azt, hogy a vállalkozások

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3724 3834 II. GAZDASÁG 3835 3890 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3891 3908

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3724 3834 II. GAZDASÁG 3835 3890 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3891 3908 Budapest, 2012. november 29. Ára: 4935 Ft 13. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3724 3834 II. GAZDASÁG 3835 3890 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3891 3908 3724 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 13. szám I. PÉNZÜGY

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Főbb témakörök: december 3-4.

Főbb témakörök: december 3-4. Főbb témakörök: Munkahelyvédelmi akcióterv START kártyák Szocho kedvezmények Tartósan álláskereső személyek Anyasági ellátások mellett, illetve utáni foglalkoztatás Foglalkoztatás kezdete Részfoglalkoztatás

Részletesebben

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény Az adó alanya 1. a) az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó (egyéni

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése

A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése OBB-KLUB A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése 2015.09.21. A járulékkötelezettség megállapításának lépései: Jogviszony megállapítása Biztosítási jogviszony megállapítása Járulékalapot

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

2012.12.13. Szatmári László

2012.12.13. Szatmári László A Személyi Jövedelemadó változásai 2013 A kisadózó vállalkozások tételes adója Szatmári László A Személyi Jövedelemadó változásai 1 Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16

Részletesebben

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet Adóváltozások KIVA és Cafeteria A kisvállalati adó (KIVA). évi CXLVII. törvény III. fejezet. december 13. Bilance Kft. Moore Stephens Wagner Kft. Adóalanyok [ III. fejezet 16. ] Az adóalanyiság keletkezése

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA) LOGO

Kisvállalati adó (KIVA) LOGO Kisvállalati adó (KIVA) Készítette: Szabó Gabriella 1. A KISVÁLLALATI ADÓ Törvény: 2012. évi CXLVII. törvény Célja: kis- és s közepes k vvállalkozások adózási feltételeinek teleinek javítása adminisztrációs

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben