Áttérési szabályok KATA: KIVA: január 17. A kisadózó vállalkozások tételes adója. A kisadózó vállalkozások tételes adója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Áttérési szabályok KATA: 51.000 KIVA: 10.000. 2013. január 17. A kisadózó vállalkozások tételes adója. A kisadózó vállalkozások tételes adója"

Átírás

1 KATA: KIVA: január 17. Áttérési szabályok A választásra jogosultak köre, a választás feltételei Bejelentendők köre Kisadózó magánszemély jövedelme Kisadózó vállalkozás bevétele Az adó mértéke és annak megfizetése Nyilvántartási kötelezettség Más adónemekkel összefüggő kötelezettségek Garanciális szabályok Adóalanyiság megszűnése KATA: KIVA: A választásra jogosultak köre, a választás feltételei A választásra jogosultak köre Egyéni vállalkozó(közjegyző, önállóbírósági végrehajtó, egyéni szabadalmi ügyvivő, egyéni ügyvéd, a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély) Egyéni cég Közkereseti társaság és betéti társaság. (kizárólag magánszemély tagja lehet) A választás feltételei Ne minősüljön kockázatos adózónak (az adószámot az adóévet megelőzőkét naptári évben az állami adóhatóság jogerősen nem törölte vagy függesztette fel) Részben se végezzen biztosítási, pénzügyi ügynöki tevékenységet vagy ne folytasson ingatlan bérbeadási tevékenységet (TEÁOR 2008 szerint: 66.22, 66.29,68.20.) Az adóalanyiságot a már működővállalkozások a bejelentés hónapját követőhónap elsőnapjától, az újonnan alakult vállalkozások a nyilvántartásba vétel napjával választhatják.

2 A választásra jogosultak köre, a választás feltételei Kérdés Ha a jövőben várhatóan nem keletkezik bevétel a tiltott tevékenységből (TEÁOR 2008 szerint: 66.22, 66.29,68.20.) választható-e a KATA? Válasz Igen, de a kata alanyiság megszűnik, ha ismételten a fentiek szerinti bevétel keletkezik. Ezt követően 24 hónapig a KATA szerinti adózás nem választható. Bejelentendők köre Kisadózó csak magánszemély lehet Egyéni vállalkozó Bt. és Kkt. esetében a közreműködő magánszemély tag Egyéni cég tagja Kisadózóként be nem jelentett tag kizárólag munkaviszony keretében működhet közre. E szabály megsértésével a kisadózóvállalkozás tevékenységében részt vevőtag közreműködését be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának kell tekinteni. Amennyiben a vállalkozás tevékenységében új tag vesz részt, vagy egy korábbi tag már nem kíván abban tevékenyen részt vállalni, a be-vagy kijelentkezést az adóhatósághoz 15 napon belül meg kell tenni. Bejelentendők köre Kisadózó csak magánszemély lehet Főállású Biztosítottnak minősül a Tbj.-ben és a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvényben meghatározott valamennyi ellátásra jogosultságot szerezhet (nyugdíj, álláskeresési járadék); ellátások számításának alapja havi forint. Nem főállású Nem minősül biztosítottnak Akinek egész hónapban rendezett a biztosítotti helyzete Legalább heti 36 órás munkaviszonyban áll Kiegészítőtevékenységet folytatónak minősül Külföldön biztosított (EU rendelkezései vagy kétoldalúszociális egyezmény alapján)

3 Kisadózó magánszemély jövedelme Más jogszabályok alkalmazásában törvényi vélelem. (adóhatóság által kiadott jövedelemigazolás, szociális segélyek szempontjából) A kisadózóvállalkozás utolsó, megszerzett bevételről tett nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60 százaléka Több tag esetén annak fejenként egyenlőrésze De mindkét esetben legalább a minimálbér minősül. Kisadózó vállalkozás bevétele Bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett minden vagyoni érték, ami a vállalkozási tevékenységgel összefüggésben történik (pénz, dolog, igénybe vett szolgáltatás, jog, elengedett követelés, átvállalt tartozás, támogatás, külföldön is adóköteles bevétel) pénz, dolog, értékpapír, váltó, csekk és más hasonló okirat esetében az átvétel vagy a számlán való jóváírás napja; Bevétel megszerzésének időpontja igénybe vett szolgáltatás esetében az a nap, amelyen a szolgáltatás nyújtójának vagy igénybevevőjének az Áfa tv18. rendelkezései szerint adófizetési kötelezettsége keletkezik, vagy keletkezne; jog esetében az a nap, amelytől kezdődően az adóalany a jog gyakorlására, átruházására, átengedésére vagy megszüntetésére jogosult; elengedett követelés és átvállalt tartozás esetében az a nap, amelyen az adóalany kötelezettsége, illetve tartozása megszűnik Áttérési szabályok Kata és az őstermelés Aki az egyéni vállalkozói tevékenysége mellett mezőgazdasági őstermelői tevékenységet is folytat, annak a mindkét tevékenységgel összefüggőköltségeket a bevételek arányában meg kell osztania (pl. könyvelőnek fizetett díj, rezsi költségek). Ha az őstermelői tevékenység mezőgazdasági kistermelői tevékenységnek minősül (bevétele 8 millióforint alatt van a támogatások összege nélkül), az őstermelői tevékenysége tekintetében választhatja az átalányadózást is. Amennyiben adózóa kata hatálya alól önként jelentkezik ki, akkor az Szja tv. szerinti átalányadózást is választhatja az egyéni vállalkozói tevékenysége tekintetében.

4 Az adó mértéke és annak megfizetése Főállású Tételes adó Nem főállású 50 E Ft/hó/fő 25 E Ft/hó/fő A tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig Automatikusan íródik elő, bevallani nem kell Százalékos adó Tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónap és 500 ezer forint szorzatát meghaladó bevétel 40 %-a Az adóévet követőév február 25. napjáig Év közi megszűnés esetén 30 napon belül 13KATA nyomtatványon bevallani Mentesülés az adófizetési kötelezettség alól Ha a kisadózóa hónap egészében munka-és keresőképtelen Táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyerekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül, katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, fogvatartott, egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette. kivéve ha a kisadózóként folytatott tevékenységébe tartozó munkát végez A tárgyhónapot követőhónap 12. napjáig köteles bejelenteni az állami adóhatósághoz, ha a tárgyhónapra vonatkozóan nem kell tételes adót fizetnie. Más adónemekkel kapcsolatos adókötelezettségek Áfa Ha nem választotta az alanyi adómentességet 08-as Kisadózónak nem minősülőszemélyek foglalkoztatása esetén HIPA Lehetőség, hogy településenként az adót 2,5 millió adóalap után fizessék meg

5 Nyilvántartási kötelezettség Sorszám Bevételi nyilvántartás Tartalma Bizonylat sorszáma Bevétel összege További információ is lehet Bevétel megszerzésének időpontja Számlán fel kell tüntetni: KISADÓZÓ Számla és nyugtaadási kötelezettség van Elmaradása esetén: 500 E Ft mulasztási bírsággal sújtható Garanciális szabályok Magánszemélyre nem vonatkozik Adatszolgáltatás Vélelmezett munkaviszony Kisadózó vállalkozás az üzleti partneréről (13Kata) Bármely más adóalany a kisadózó vállalkozásról (1408) A kisadózóvállalkozások ne számlagyárként működjenek Ha a naptári évben az ügyletek ellenértéke partnerenként meghaladja az 1 millió forintot Legális munkavállalókat ne vállalkozóként foglalkoztassanak Munkaviszonytól való elhatárolás Ha az ügylet a tartalma szerint a kisadózóés harmadik személy közötti munkaviszonyt leplez, akkor az adózási és egyéb jogkövetkezményeket e törvénytől eltérően a munkaviszonyra irányadó rendelkezések szerint kell megállapítani. A vélelmet akkor kell megdőltnek tekinteni, ha az alábbi körülmények közül egynél több megvalósul: a kisadózóa tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette a naptári évi bevételének legalább 50 százalékát nem adatszolgáltatásra köteles (megrendelő) személytől szerezte az adatszolgáltató megrendelőnem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan a tevékenység végzésének helye a kisadózóbirtokában áll a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem a megrendelő személy bocsátotta a kisadózórendelkezésére a tevékenység végzésének rendjét a kisadózóhatározza meg. A megrendelőt és az azzal kapcsolt vállalkozási viszonyban állószemélyeket egy személynek kell tekinteni (kapcsolt vállalkozás: a Tao. tv pontja szerinti vállalkozás).

6 Az adóalanyiság megszűnése Bejelentés estén: a bejelentés hónapjának utolsónapjával A bevétel megszerzését megelőzőnappal: 66.29, 66.22, tevékenységből Az eljárás kezdőnapját megelőzőnappal: végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés. Az átalakulást megelőző nappal: ha nem felel meg az adóalanyiság feltételének. A határozat jogerőre emelkedésének napjával: számla-vagy nyugtaadás elmulasztása, be nem jelentett alkalmazott, jövedéki bírság, igazolatlan eredetűáru forgalmazása, adószám felfüggesztése vagy törlése. A naptári negyedév utolsónapjával: ha az adó-és vámtartozása a negyedév utolsónapján a 100 ezer forintot meghaladja. Tagsági jogviszony keletkezésének napjával: ha a bt., kkt-nak nem magánszemély tagja lesz. Kisadózókilépését követőnappal: ha más kisadózónem működik közre, és a kilépés időpontjáig más kisadózónem kerül bejelentésre. Az adóalanyiság megszűnése A változás bekövetkezését megelőzőnappal: vállalkozási forma megváltozása esetén A jogállás megszűnésének napjával: a kisadózó egyéni vállalkozás esetén A jogutód nélküli megszűnés napjával: kisadózóegyéni cég, bt. vagy kkt. esetén. Az adóalanyiság megszűnését követő24 hónapban az adóalanyiság ismételten nem választható. Nem szűnik meg adóalanyiság a kisadózóhalálát követőnappal, ha a vállalkozás tevékenységében más kisadózóis közreműködik vagy 90 napon belül más kisadózó bejelentésre kerül. A választásra jogosultak köre, a választás feltételei Adóalanyiság megszűnése Az adó mértéke, bevallása Adóelőleg Átmeneti szabályok KATA: KIVA:

7 A választásra jogosultak köre, a választás feltételei A választásra jogosultak köre Egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségűtársaság, zártkörűen működőrészvénytársaság, szövetkezet és a lakásszövetkezet, erdőbirtokossági társulat, végrehajtóiroda, ügyvédi iroda és a közjegyzőiroda, a szabadalmi ügyvivőiroda, külföldi vállalkozó, illetve a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy. A választás feltételei az adóévet megelőzőévben az átalagos statisztikai létszám várhatóan nem haladja meg a 25 főt, bevétele, (évesített) mérlegfőösszege nem haladja meg az 500 millió forintot. Az adószámot az adóévet megelőzőkét naptári évben az az állami adóhatóság jogerősen nem törölte vagy függesztette fel, végrehajtható adó- és vámtartozása nem haladja meg az 1 millió forintot. Nem választhatják a kisvállalati adót az eltérőüzleti éves adózók, beszámolójukat pedig forintban kötelesek elkészíteni. Kapcsolt vállalkozás esetén az értékadatokat együttesen kell figyelembe venni. Az adóalanyiságot a már működővállalkozások január elsejével, az újonnan alakult vállalkozások a létrejöttük napjától számított 30 napon belül is választhatják. Számviteli törvény szerinti pénzeszközök változása Tbj. szerinti személyi jellegű ráfordítás* ± korrekciók kedvezmény** Pénzforgalmi szemléletű eredmény + Személyi jellegű kifizetések De legalább a személyi jellegű kifizetések összege - a feltételeknek megfelelő beruházás értéke Adóalap, ami nulla is lehet! A feltételeknek megfelelő beruházás értéke A teljes adóalap csökkenthetőa beszerzett, előállított, korábban még használatba nem vett tárgyi eszközök, szellemi termékek, kísérleti fejlesztés aktivált értékével kapcsolatos adóévi kifizetések összegével, függetlenül attól, hogy az érintett eszközöket rendeltetésszerűen használatba vették-e az adóévben.

8 Számviteli törvény szerinti pénzeszközök változása korrekciói 1. A vállalkozás vagyonát érintő pénzmozgásokhoz kapcsolódó módosító tételek Csökkentő tételek: a kívülről bevont pénzeszközök Kölcsön felvétele, a nyújtott kölcsön visszafizetése esetén a növelőtételként elszámolt összeg arányos része, értékpapír kibocsátása, kapott osztalék és osztalékelőleg, elszámolásra kiadott előleg visszafizetése, értékpapír beváltása, eladása esetén a növelő tétel arányos része, tőkebevonás. Növelő tételek: a vállalkozáson kívülre helyezett pénzeszközök Kölcsön nyújtása, a kapott kölcsön visszafizetése esetén a csökkentőtételként elszámolt összeg arányos része, értékpapír vásárlása, fizetett osztalék és osztalékelőleg, elszámolásra kiadott előleg, értékpapír beváltása, törlesztése esetén a kibocsátáskor csökkentő tétel arányos része, tőkekivonás. Számviteli törvény szerinti pénzeszközök változása korrekciói 2. Az adóalap védelmét, adóelkerülés megelőzését szolgáló módosító tételek Nem a vállalkozás érdekében felmerült pénzeszköz kifizetés Végleges pénzeszközátadás, 50 ezer forintot meghaladószolgáltatás és eszköz beszerzése, ha az ellentétes az ésszerűgazdálkodás követelményeivel, megállapodás alapján átvállalt egészségbiztosítási járulékfizetés, bűncselekménnyel összefüggésben felmerült kiadások, ellenőrzött külföldi társaság részére történőkifizetések, bírság, kisvállalati adó, alultőkésítés rejtett osztaléka. Nem a vállalkozás érdekében felmerülő ráfordítások Kapcsolt viszonyban lévő vállalkozással szemben behajthatatlannak nem minősülő követelés elengedése, térítés nélküli eszközátadás és szolgáltatásnyújtás könyv szerinti, illetőleg bekerülési értéke, tartozás térítés nélküli átvállalása, nem megfelelő gondosság esetén a készlethiány. Számviteli törvény szerinti pénzeszközök változása korrekciói 3. A szokásos piaci ár elvének alkalmazása miatti módosító tétel Kapcsolt vállalkozás esetén a szokásos piaci ár és az ügyleti érték különbözetével -az eltérés irányától függően - mindenképpen korrigálni kell az adóalapot.

9 Számviteli törvény szerinti pénzeszközök változása korrekciói 4. Az elhatárolt veszteség felhasználásának kedvezménye Az elhatárolt veszteséget 10 év alatt egyenlő részletekben lehet felhasználni A társasági adóalanyiság időszaka alatt keletkezett és még fel nem használt negatív adóalapot A KIVA adóalanyiság időszaka alatt keletkezett negatív pénzforgalmi szemléletű eredményt Az elhatárolt veszteségeket keletkezésük sorrendjének megfelelően lehet felhasználni. Számviteli törvény szerinti pénzeszközök változása korrekciói 5. Átmeneti szabályok A pénzforgalmi eredmény meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni: az olyan bevételt és kiadást, amelyet az eredmény-kimutatásban az adóévet megelőzően már bevételként, ráfordításként elszámoltak, az adóalanyiságot megelőzőadóévben teljesített olyan kifizetést, amely az adóalanyiság időszakára vonatkozik, és az eredmény-kimutatásban az adóévet megelőzően ráfordításként nem számoltak el, bevételi nyilvántartást vezető eva adóalany esetén az előző időszakra teljesített kiadásokat. Immateriális javak, tárgyi eszközök számított nyilvántartási értéke 10 év alatt egyenlő részletekben érvényesíthető. Személyi jellegű kifizetések Tbj. szerinti járulékalapot képező jövedelem* - Kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezmény**

10 Tbj. szerinti járulékalapot képező jövedelem* Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozóönálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem A munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj A tanulószerződésben meghatározott díj A hivatásos nevelőszülői díj A felszolgálási díj, a vendéglátó üzlet felszolgálójaként a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj Az előzőekben felsorolt jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, illetőleg ha a munkát nem munkaviszony, hanem munkavégzésre irányulóegyéb jogviszony keretében végzik, a szerződésben meghatározott díj. Társas vállalkozónak -ha nem kiegészítőtevékenységet folytatónak minősül -legalább a garantált bérminimum 112,5 %-át kell figyelembe venni járulékalapot képezőjövedelemként. Ezt a szabályt nem kell alkalmazni arra az időszakra, amikor nem keletkezik járulékfizetési kötelezettsége. (például teljes hónapban táppénzen van) Kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezmény** A foglalkoztatás elsőkét évében: a bruttómunkabér havi összege, de legfeljebb személyenként Ft. A kedvezmény érvényesítéséhez igazolás kell. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén arányosítani szükséges! Kedvezményezett foglalkoztatott: legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkező, huszonöt év alatti pályakezdő munkavállaló, (igazolás: állami adóhatóság) tartósan álláskereső természetes személy, (igazolás: állami foglalkoztatási szerv) gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély, valamint, a gyermeknevelési támogatás (együtt: anyasági ellátás) folyósítása alatt, vagy azt követően foglalkoztatott személy. (igazolás: folyósító egészségbiztosítási szerv, kincstár, családtámogatási kifizetőhely) Részmunkaidős foglalkoztatás: a munkaszerződésben meghatározott időtartam nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidőt. Az adó mértéke, bevallása Az adó mértéke Bevallása Adóévet követő május 31-ig Az adóalapjának 16 százaléka A megszűnés hónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig 13 KIVA Mentesül 10 % társasági adó 27 % szociális hozzájárulási adó 1,5 % szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól

11 Adóelőleg (13 KIVA) Első adóévben Első adóévet követően Havi bevalló Megelőzőadóévben az összes bevétele meghaladta a 100 millió forintot Havi bevalló Az adófizetési kötelezettség az 1 millió forintot eléri Negyedéves bevalló Megelőzőadóévben az összes bevétele nem haladta meg a 100 millió forintot Negyedéves bevalló Az adófizetési kötelezettség az 1 millióforintot nem éri el Bevallás és fizetés a tárgyhónapot, tárgynegyedévet követő hónap 20-ig. Az előleg alapja a.) a pénzeszközök realizált változása A meghatározás egyszerűsített formája Az adóelőleg-megállapítási időszakban b.) az adóalany által fizetendő, Tbj. szerint járulékalapot képező összes jövedelem csökkentve a kedvezményezett foglalkoztatás után érvényesíthető kedvezménnyel c.) megfizetett kisvállalati adó, adóelőleg d.) kifizetett osztalék és osztalékelőleg (ide nem értve az adóalanyiságot megelőző adóévek adózott eredménye és eredménytartaléka terhére a kisvállalati adóalanyiság időszakában kifizetésre kerülő osztalékot) A meghatározás teljes körű módja Minden korrekciós tételt figyelembe kell venni. A választástól az adóév végéig nem térhet el. Az adóelőleg-minimum: a b.) pont után 16 százalék előleget mindenképp fizetni kell! Ha a b.) ponton kívüli adóalap negatív, akkor a következőidőszakok b.) ponton kívüli pozitív összege csökkenthető. Számviteli és adózási szabályok összefoglalása új adónem választása esetén Új adónemet választó személyi jövedelemadó adóalanyok Új adónemet választó társasági adóalanyok Új adónemet választó evás adóalanyok

12 Számviteli és adózási szabályok összefoglalása új adónem választása esetén Új adónemet választószemélyi jövedelemadóalanyok Csak a KATA választására van lehetőségük Bevételek elszámolása Egyéni vállalkozóbevétele, ha az ellenértékről kiállított bizonylat teljesítési időpontja megelőzi az új adóalanyiság kezdő napját. Költségek elszámolása Az új adóalanyiság kezdő napját megelőző időszakra vonatkozókiadások. Ha a bevallásig a számlák nem állnak rendelkezésre a költséget önellenőrzéssel lehet érvényesíteni. Elhatárolt veszteség Évente 20 % százalékot, illetve annak időarányos részét elszámoltnak kell tekinteni. Számviteli és adózási szabályok összefoglalása új adónem választása esetén Új adónemet választó személyi jövedelemadó alanyok Csak a KATA választására van lehetőségük Készletek A meglévőkészletekkel kapcsolatos bevételt meg kell állapítani és adóalapot nem érintő bevételként nyilvántartani. Igénybe vett kedvezmények A kapcsolódófeltételeknek a KATA időszaka alatt is eleget kell tenni. Ha nem tesz eleget, Szja kötelezettség terheli. Számviteli teendő nincs, hiszen sem az egyéni vállalkozó, sem a KATA adóalany nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá. Számviteli és adózási szabályok összefoglalása új adónem választása esetén Új adónemet választó társasági adóalanyok KATA választása esetén Kikerül a számviteli törvény hatálya alól A 2012-es üzleti évről beszámoló, közzététel Adókötelezettségéről a megszűnéssel összefüggő bevallást kell benyújtani Osztalék utáni adót kiváltó adó megállapítása Eredménytartalék Saját elhatározásból lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Osztalék miatti kötelezettség -Immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 16 %

13 Számviteli és adózási szabályok összefoglalása új adónem választása esetén Új adónemet választó társasági adóalanyok KATA választása esetén Elhatárolt veszteség Évente 20 % százalékot, illetve annak időarányos részét elszámoltnak kell tekinteni. Igénybe vett kedvezmények A kapcsolódófeltételeknek a KATA időszaka alatt is eleget kell tenni. Ha nem társasági adókötelezettség terheli. Az adókötelezettség keletkezését terhelőévben be kell vallani. Visszatérés a számviteli törvény hatálya alá A feladat ugyanaz, mint a bevételi nyilvántartást vezetőeva adóalany visszatérésekor Visszatérés az EVA hatálya alól Ha kettős könyvvitelt vezetett: záró = nyitó Ha bevételi nyilvántartást vezetett: Eszközök Piaci értéken Könyvvizsgálati kötelezettség! Források Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Eszközök céltartalék - kötelezettség Létesítő okirat Ázsió Maradványelv (megosztás: adózatlan és evás) Lehet Céltartalék Számított értéken Kötelezettségek Könyv szerinti érték Társasági adóval kapcsolatos teendők (Eva tv. 19. ) Számviteli és adózási szabályok összefoglalása új adónem választása esetén Új adónemet választó társasági adóalanyok KIVA választása esetén Adókedvezmények A kapcsolódófeltételeknek a KIVA időszaka alatt is eleget kell tenni. Ha nem tesz eleget, akkor társasági adókötelezettség terheli. Az adókötelezettség keletkezését terhelőévben be kell vallani. Elhatárolt veszteség 10 év alatt egyenlő részletekben Adóelőleg Nem kell bevallani és fizetni. A bevallott előleget az adóhatóság hivatalból törli. Marad a számviteli törvény hatálya alatt, de a társasági adóhatálya alól kikerül. Beszámoló, bevallás

14 Számviteli és adózási szabályok összefoglalása új adónem választása esetén Új adónemet választó társasági adóalanyok KIVA választása esetén Immateriális javak és tárgyi eszközök számított nyilvántartási értéke 10 év alatt egyenlő részletekben csökkenthető vele a KIVA alapja A KIVA alanyiság alatt megszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök Az adóalanyiság megszűnése után a társasági adóalapjánál értékcsökkenési leírást nem érvényesíthet Társasági adóelőleg bevallás 60 napon belül Kiva alanyiság megszűnése esetén Számviteli és adózási szabályok összefoglalása új adónem választása esetén Új adónemet választó evás adóalanyok Áttérés KIVA választása esetén Áttérés KATA választása esetén Bevételi nyilvántartásról kettős könyvvitelre Kettős könyvvitelről kettős könyvvitelre Könyvvizsgált nyitómérleggel kell visszatérni a számviteli törvény hatálya alá A 2012-es üzleti évről beszámoló, közzététel Az eredménytartalékot meg kell bontani evás és nem evás időszak eredménytartalékára Evás időszak alatt az eredménytartalékot meg kellett bontani evás és nem evás időszak eredménytartalékára Számviteli és adózási szabályok összefoglalása új adónem választása esetén Új adónemet választó evás adóalanyok Áttérés KIVA választása esetén Áttérés KATA választása esetén Bevételi nyilvántartásról bevételi nyilvántartásra Osztalék utáni adót kiváltó adót nem kell megállapítani Kettős könyvvitelről bevételi nyilvántartásra Kikerül a számviteli törvény hatálya alól Számviteli teendőnincs, hiszen sem a bevételi nyilvántartást vezetőevás, sem a KATA adóalany nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá. Az áttérést megelőzőüzleti évről beszámoló, közzététel Osztalék utáni adót kiváltó adómegállapítása.

15 Köszönöm szépen a figyelmet!

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2014. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2015. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalko zások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

T/7954/6. szám. Az Országgyűlés. Gazdasági és informatikai

T/7954/6. szám. Az Országgyűlés. Gazdasági és informatikai T/7954/6. szám ORSZÁGGYÜLLS HIVATAL A Érkezett : 2012 SZER 2 0. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. Adóváltozások 2013 KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA - KATA 2012. december 13. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

Részletesebben

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Összeállítás a kisvállalati adóról. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Összeállítás a kisvállalati adóról Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Kihirdetve a 2012. évi CXLVII. törvényben, módosította a 2012. évi CLXXVIII. törvény. 1. Ki választhatja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről TÁJÉKOZTATÓ a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről Nem kell hozzá jóstehetség, hogy feltételezzük azt, hogy a vállalkozások

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata)

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata) TÁJÉKOZTATÓ* a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvényről és a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.)

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag

Részletesebben

Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella

Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella Dr. Gróf Gabriella Jogszabályi háttér: 2012. évi CXLVII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2012. évi CLXXVIII. törvény Adó alanya lehet - egyéni cég - bt, kkt - kft, zrt - ügyvédi iroda, végrehajtói iroda,

Részletesebben

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény

Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó. legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Társasági adó 2012., 2013. Kisvállalati adó legutóbbi módosítás 2012. évi CCVIII. törvény Bevallás Társasági adó 2012. - 1229. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja Hi.: 2013. május

Részletesebben