Készítette: Szikora Gáborné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Szikora Gáborné"

Átírás

1 * Készítette: Szikora Gáborné

2 *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra figyelemmel azzal a feltétellel lehet adomány, hogy az adományozó társaság a Tao törvényben meghatározottakon túl más vagyoni előnyben nem részesül

3 *Bejelentett részesedés *Hatály: január 01. -Módosul a nemzetközi gyakorlatot követve a minimális részesedés szerzés mértéke, 30%-ról 10%-ra -Módosul a részesedés szerzés bejelentésére nyitva álló jogvesztő határidő 60 napról 75 napra Jelentősége: az ilyen részesedés könyvekből történő kikerüléséhez társasági adóalap módosulás kapcsolódik

4 *Építkezés befejezésének napja *Hatály: 2014.január 01. A használatba vételi, fennmaradási engedély jogerőre emelkedésének a napja, a használatbavétel tudomásulvételének a napja, alvállalkozó esetében a az általa végzett tevékenység befejezésének a napja Kivéve: 312/2012/XI.8/Kormányrendelet 39. (1) bekezdése

5 *Ingatlannal rendelkező társaság *Hatály: 2014.január 01. A beszámolóban kimutatott eszközök figyelembeveendő értékéből az eszközök mérleg fordulónapi piaci értéke helyett a mérleg fordulónapi könyv szerinti értéket kell alapul venni Beszámoló alatt a naptári év május 31-én rendelkezésre álló beszámolót kell érteni

6 *Termőföldből átminősített ingatlan *Hatály: január 01. Nem tartozik e fogalom körébe a belterületi ingatlan A módosítás a Tao törvény által től a termőföldre adott fogalmi meghatározással függ össze (2013. évi CXXII. Törvényben meghatározott mező,-erdőgazdasági hasznosítású föld, amely lehet külterületi vagy belterületi ingatlan egyaránt)

7 *Telephely fogalma Hatály:2014.január 01 Egyértelműsödik a szabályozás, miszerint a külföldi személyt magyarországi telephellyel rendelkezőnek kell tekinteni ingatlan értékesítése esetén is (ingatlan és természeti erőforrás térítés ellenében történő hasznosítása illetve ezekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog térítés ellenében történő átadása, értékesítése, apportálása mellett)

8 *II. Elsődlegesen gazdaságivállalkozási tevékenységű szervezet *Hatály:2014.január 01. A közhasznú szervezetek nem alkalmazhatják a rájuk vonatkozó kedvezményes szabályokat -abban az adóévben amelyben a közhasznúsági nyilvántartásból törlésre kerülnek

9 - abban az adóévben, amelyben az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. Törvény (civil tv.) szerint elsődlegesen gazdaságivállalkozási tevékenységű szervezetnek minősülnek

10 *Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység: Ha a szervezet éves összes bevételének a 60 %-át eléri vagy meghaladja a gazdasági vállalkozási tevékenységből származó éves összes bevétele A civil törvény szerinti alapelv: A civil szervezet a létesítő okiratában meghatározott cél érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, de civil szervezet elsődlegesen gazdaságivállalkozási tevékenységre nem alapítható

11 *Szankciók -Civil törvény szerint amennyiben a civil szervezet elsődlegesen gazdaságivállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül, az adóhatóság a civil szervezettel szemben törvényességi eljárást kezdeményez a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészségnél. Eredmény -Civil szervezet helyreállítja a törvényes működést, vagy -Bíróság a szervezet megszüntetéséről határoz

12 *Társasági adó törvény szerint A civil szervezet ebben az esetben úgy köteles megállapítani a társasági adó alapját, mint egy gazdasági társaság, alkalmaznia kell a társasági adóalap módosító tételeket, valamennyi adata vállalkozási célú adatként kezelendő -Közhasznú alapítvány, közalapítvány, egyesület és köztestület nem alkalmazhatja a vállalkozási tevékenység kedvezményezett mértékére vonatkozó előírásokat (15%) -nem illeti meg az ún. célzott kedvezmény sem (adózás előtti nyereség 20 %-a)

13 *Nem közhasznú civil szervezet -nem alkalmazhatja az adómentességre vonatkozó előírásokat (10 %, maximum 10 millió Ft) Közhasznú nonprofit gazdasági társaság növelnie kell az adózás előtti eredményét az ún. nyilvántartott adómentesen képzett saját tőke összegével (saját tőke változása x adóévi kedvezményezett bevétel/összes bevétel

14 *1. példa Határozzuk meg a közhasznú alapítvány által fizetendő társasági adó összegét, ha az adóalapja megállapítására A, közhasznú civil szervezetekre irányadó szabályok szerint jogosult lenne és az adóév végén önkormányzati illetve állami adóhatóságnál tartozása nincs B, gazdasági társaságokra irányadó szabályok szerint kötelezett,mert az adóévben elsődlegesen gazdaságivállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül

15 *Korrekciós tételei: -Kapott támogatás 100 ezer Ft -Tárgyi eszköz ezer Ft, amely mind az alap mind a vállalkozási tevékenységet szolgálja -Számviteli törvény szerinti écs 50% (2 éves leírás), Tao szerinti écs 33,3 % (3 éves leírás) -Adókedvezményre nem jogosult.

16 Megnevezés Civil szervezetre vonatkozó szab. Elsődlegesen gazd-váll tev. szervezet Közhasznú tevékenység bev. Ebből adomány Ebből támogatás 100 Közhasznú tevékenység ktg Vállalk. tevékenység bev Vállalk.tevékenység ktg Adózás előtti eredmény Váll.tev Együttes tev:1400 Összes bevétel Kedvezményezett mérték 2000x15 % = 300 és 1500>300 Túllépés aránya /1500=80 % - Korrekciós tételek = = 200 Végleges adóalap ( )x80% = * =1600 Fizetendő társ.adó 1016 x 10% = 101, x 10% = 160

17 *2. példa Határozzuk meg egy nem közhasznú alapítvány társasági adó fizetési kötelezettségét, ha minden adat azonos az előző példában szereplővel

18 Megnevezés Alaptev. bev. Ebből kapott tám. Civil szervezetre vonatkozó szab Elsődlegesen gazd-váll tev. szervezet 500 Ebből támogatás 100 Alaptevékenység költsége Vállalk. tevékenység bev Vállalk.tev. ktg Adózás előtti eredmény Váll.tev = 1300 Összes bevétel Adómentes mérték 2000x10 % = 200 és 1500>200 Együttes tev: =1400 Korrekciós tételek = = 200 Végleges adóalap = =1600 Fizetendő társ.adó 1450 x 10% = x 10% = 160 -

19 *III. Bejelentett immateriális jószág kivezetésén realizált nyereség *Hatály: január 01. -Bejelentést továbbra is a szerzést, előállítást követő 60 napon belül kell megtenni -A bejelentett immateriális jószág értékesítéséből, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetése következtében keletkező nyereséggel csökkentheti a társasági adó alapját

20 - ha 1 éves tartási idő megvan - ha a bejelentés adóévét megelőző adóévben ugyanazon immateriális jószág kivezetéséből, értékesítéséből származó eredménynek az eredménytartalékból a lekötött tartalékba átvezetett és az év utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összeggel nem csökkentette a társasági adó alapját

21 *Példa 2014-ben A immateriális jószágot értékesítették 120 egységért, amelyet 2013-ban vásároltak 100 egységért és határidőben bejelentették A társasági adó alapja az alábbi feltételek mellett csökkenthető a 20 egység nyereséggel

22 *Ha 2012-ben ( a bejelentés adóévét megelőző adóévben) -ugyanezen eszközt nem értékesítette, vagy -ugyanezen eszköz értékesítéséből nem származott nyeresége, vagy -Ugyanezen eszköz értékesítéséből származó nyereséggel nem csökkentette a társasági adó alapját. Vagyis 2013-ban nem ugyanezen eszköz értékesítéséből származó eredménynek az eredménytartalékból lekötött tartalékba átvezetett összegéből vásárolta vissza ugyanazt az eszközt

23 *IV. K+F kedvezmény cégcsoport tagjai közötti megosztása 2014-től az adózó választása szerint csökkentheti az adózás előtti eredményét a Tao hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozása saját tevékenységi körében végzett kutatás fejlesztés tevékenységének közvetlen költségére tekintettel megállapított összeggel, az előírt feltételek teljesítése esetén

24 *Feltételek -A végzett kutatás fejlesztés kapcsolódjon mindkét fél bevételszerző tevékenységéhez -Az adóbevallás benyújtásakor adózó rendelkezzen a kapcsolt vállalkozása nyilatkozatával, mely tartalmazza a kapcsolt vállalkozás saját tevékenységi körében végzett K+F tevékenység közvetlen költségét, valamint az adózók által érvényesíthető összeget. (ezen adatokról adatszolgáltatásra is kötelezettek az adóbevallásban

25 *További feltétel, hogy a felek a nyilatkozatban foglaltak teljesüléséért egyetemlegesen felelnek *Példa A,B,C vállalkozások kapcsolt felek 2014-ben B társaságnál saját tevékenységi körében végzett K+F közvetlen költsége 1000 e Ft

26 *1. Először B társaság van döntési helyzetben. Eldöntheti, hogy az 1000 e Ft-tal csökkenti-e a társasági adó alapját a 7. (1) bekezdés t. pontja szerint -Ha igen, akkor a bevallásban szerepelteti és nincs más teendője -Ha nem, vagy csak egy részét érvényesíti, akkor a nyilatkozat útján az általa nem érvényesített részt átadhatja A vagy/és C vállalkozásnak

27 *2. B társaság átad A társaságnak 200 ezer Ft, C társaságnak 300 ezer Ft érvényesíthető adóalap csökkentő tételt, 500 ezer Ft-ot megtart magának A és C társaság eldöntheti, hogy elfogadja-e a kedvezmény átvételének a lehetőségét - Ha nem fogadják el, akkor sem a 7. (1) bekezdés w pontja szerint nem érvényesíthetnek kedvezményt, illetve a t, pont szerint sem, hacsak nekik nincs saját K+F tevékenységük

28 *Ha elfogadják, akkor a kedvezmények megosztása a következő -A társaság 200 ezer Ft-tal csökkentheti az adóalapját a 7. (1) bekezdés w, pontja szerint -C társaság 300 ezer Ft-tal csökkentheti az adóalapját szintén a w, pont alapján -B társaság 500 ezer Ft-tal csökkentheti az adóalapját a t, pont alapján

29 *V. KKV beruházási adóalap-csökkentő kedvezmény *Hatály: 2014.január 01. A társasági adóról szóló törvény 7. (1) bekezdés zs, pontja az alábbiakkal egészül ki: Csökkenti az adózás előtti eredményt az adóév utolsó napján kis-és középvállalkozásnál ha igénybe kívánja venni a kedvezményt a korábban még használatba nem vett szoftvertermék felhasználási joga, szellemi termék bekerülési értéke figyelemmel a (11)-(12) bekezdésben foglaltakra

30 *Ennek megfelelően módosul a (11) bekezdés, amely nem teszi lehetővé a hibás teljesítés miatt a jótállási időn belül cserébe kapott szellemi termék bekerülési értékére a csökkentő tétel alkalmazását, ha a cserére visszaadott szellemi termékre, szoftvertermékek használati jogára az adózó élt az adóalap csökkentés lehetőségével.

31 *VI. Nem jelentős összegű hiba *Hatály: 2014.január 01. A nem jelentős hiba eredményre gyakorolt hatását az eredmény kimutatás megfelelő tárgyévi adatai tartalmazzák. -Nem kell alkalmazni az adóalap növelő tételt és önellenőrzésre vonatkozó rendelkezést, ha az érintett évben adózó javára mutatkozik a különbözet, és a feltétel teljesül

32 *Feltétel: A nem jelentős összegű hibával érintett adóév adóalapja meghaladja a nem jelentős hiba összegét. Példa 1 Adózó feltárja 2014-ben, hogy egy bejövő költségszámla lekönyvelését 2011 évben elmulasztotta

33 -Ha ez nem jelentős hibának minősül,továbbá -Az el nem számolt ráfordítás összegét is figyelembe véve a 2011 évi társasági adó alapja nem lenne 0 vagy negatív, Nem szükséges a 2011 év társasági adó alapját önellenőrzéssel csökkenteni, a 2014 év társasági adó alapját pedig nem szükséges korrigálni (növelni)

34 *Példa 2 Le nem könyvelt kimenő számla nem jelentős összegű hibának minősülő hatása esetén -A feltárás évében csökkenthető az adóalap -A hibát az eredeti időszak bevallásának önellenőrzésével kell rendezni

35 *VII. Beolvadás adóévében keletkezett veszteség leírása a jogutódnál Hatály: választás szerint az adózó már a 2013 évi adókötelezettség megállapításánál is alkalmazhatja az új szabályt Beolvadás esetén a jogutód első alkalommal már a beolvadás napját magában foglaló adóévének adózás előtti eredményét csökkentheti a jogelődnek a beolvadás adóévében keletkezett negatív adóalapjával

36 *Példa Az A Kft november 01-vel beolvad B Kft-be. B üzleti éve megegyezik a naptári évvel, a beolvadás nála nem töri meg az üzleti évet. A B Kft 2013 évi bevallásában csökkentheti a társasági adó alapját A Kft 2013 évet megelőző időszakról áthozott veszteségével, valamint a között keletkezett negatív adóalap összegével is

37 *VIII. Szokásos piaci ár apportnál *Hatály: 2014.január 01. Ha az adott társaságnál úgy valósul meg az alapítás, tőkeemelés, hogy nem csak a jegyzett tőke, hanem a tőketartalék javára is történik eszköz átadás apport címen, akkor ugyanúgy felmerül a szokásos piaci ár vizsgálata, és szükség esetén korrekciós tétel alkalmazása, valamint a transzferár nyilvántartási kötelezettség, mintha az apportként átadott eszközöket jegyzett tőkeként bocsátanák a tagok rendelkezésre.

38 *IX. Beruházási hitelkamat adókedvezménye *Hatály: 2014.január 01. Kis-és közép vállalkozások 2014-től megkötött hitelszerződések alapján a tárgyi eszköz beruházások céljából felhasznált kölcsön kamatának 60 %-áig vehető igénybe adókedvezmény Növelt összegű kedvezmény vehető igénybe a korábban felvett beruházási hitel visszafizetésére 2013.december 31.után felvett hitel kamata után

39 *X. Látvány-csapatsport támogatás *Hatály: 2013.november 30-át követően nyújtott támogatásra alkalmazni kell -Adókedvezmény igénybevétele támogatás adóévét követő évek, legutoljára a hatodik naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe

40 *Példa: Adózó amennyiben án átutalja a támogatást egy kosárlabda egyesületnek, akkor utoljára legfeljebb adóévi adójából érvényesíthet adókedvezményt Eltérő üzleti év esetén ha a mérleg fordulónap október 31.,akkor a közötti adóévben nyújtott támogatás után a támogatás naptári évét követő 6. naptári évben lezáruló, azaz közötti adóévekben veheti igénybe utoljára az adókedvezményt

41 *Példa 2 Amennyiben az előző példában szereplő eltérő üzleti éves adózó án utalja át a támogatást, akkor a közötti adóévnek a naptári évre eső részében nyújtott támogatása után utoljára közötti adóévekben vehet igénybe kedvezményt

42 *Támogatási igazolás Jóváhagyott sportfejlesztési program alapján sportigazgatási szerv (jelenleg nemzeti Sportintézet) vagy a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége állítja ki Köztartozása sem a támogatónak sem a támogatottnak nem lehet a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelem benyújtásakor

43 *Kiegészítő sportfejlesztési támogatás - A támogatási igazolásban szereplő összeg 10%-os, vagy 19%-os adókulccsal számított értéke legalább 75%-át köteles szponzori vagy támogatási szerződés keretében megfizetni az adózó kiegészítő sportfejlesztési támogatásként - A 10 %-os társasági adókulcs szerinti mértékkel akkor állapíthatja meg, ha a támogatás adóévében a 19 %-os társasági adókulcs alkalmazására nem köteles

44 *Pótlólagos kiegészítő sportfejlesztési támogatás -Ha a pozitív adóalap meghaladja az 500 millió Ft-ot, de az adózó 10%-os kulccsal határozta meg a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét, köteles a támogatás legalább 7 %-át a támogatás adóévét követő 90 napon belül kiegészítő sportfejlesztési támogatásra fordítani Első alkalommal a es támogatási időszakra vonatkozóan benyújtott sportfejlesztési program támogatásával összefüggésben kell alkalmazni.

45 Alaptám ogatás (millió Ft) Várható adóalap (millió Ft) 75 %-os kiegészítő támogatás (millió Ft) Tényleges adóalap (millió Ft) 7 % kiegészítő támogatás (millió Ft) Összesen fizetendő kieg.támog atás (millió Ft) x0,19x0, 75 = 5, x0,19x0, 75 = 5, x0,10x0, 75 = x0,10x0, 75 = , , x0,07 = 2, ,8

46 *2014. január 01-től az adózó választhat, hogy a kiegészítő sportfejlesztési támogatást a támogatásban részesülő látvány-csapatsport országos sportszövetsége részére vagy a megfelelő sportágban működő sportszervezet, vagy közhasznú alapítvány részére utalja át A támogatást és a kiegészítő támogatást is átutalással kell teljesíteni az igazolás kézhezvételét követően

47 *XI. Éttermi szolgáltatás elszámolása számla nélkül *Hatály: 2014.január 01. Elismert költségnek minősül az éttermi szolgáltatás igénybevétele akkor is, ha a szolgáltatás igénybevevője csak az ellenérték bankkártyával, hitelkártyával történő kiegyenlítése kapcsán kibocsátott nyugtával rendelkezik

48 *Feltétel: -Szolgáltatás igénybevétele reprezentációs célt szolgáljon -Körülmények valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme ne legyen megállapítható

49 *Adóalapnál elszámolható értékcsökkenési leírás *Hatály: 2014.január 01. Pontosítás az 1.sz. melléklet 12.pontjánál: az adózó az egyezséggel záruló felszámolási eljárás befejezését követő naptól (az adóév első napjától) más esetben pedig a fejlesztési tartalék terhére beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezésének a napjától a teljes bekerülési értékre vetített kulccsal számítva folytathatja az elszámoltnak tekintendő rész feletti értékcsökkenési leírást.

50 *

51 *Árfolyamveszteség megosztás három évre Évi C. törvény án beiktatott 177. (38) bekezdése - Lehetővé válik a korábban elhatárolt árfolyamveszteség azonnali elszámolása helyett a három évre elnyújtott fokozatos megszűntetés abban az esetben, ha a vállalkozó a külföldi pénzértékre szolgáló tartozását lejárat előtt egy összegben visszafizeti

52 *E lehetőséggel a vállalkozó saját döntése alapján élhet a 2013.évi üzleti évben, illetve legkésőbb a 2014.december 31-ig visszafizetett tartozásokra vonatkozóan. *A fenti lehetőség bármilyen forrásból történő visszafizetés esetén választható, forinthitellel történő kiváltásra is. *Amennyiben adózó nem kíván élni a lehetőséggel, a korábbi rendelkezések alapján kell eljárnia

53 *Behajtási költségátalány *Hatály: 2014.január 01 *40 eurónak megfelelő összeg, amely minden esetben jár, ha a kötelezett késedelembe esik (MNB késedelmi kamatfizetés kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerinti Ft összeg) *Számviteli elszámolása megegyezik a késedelmi kamatéval

54 *Konszolidált beszámoló készítése alóli mentesség *Hatály:2014.január 01 *Anyavállalatnak nem kell az üzleti évről konszolidált éves beszámolót készíteni, ha az üzleti évet megelőző, két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapon az alábbi három mutatóértékből kettő nem haladja meg az alábbi határértékeket:

55 *Mérlegfőösszeg 5400 millió Ft *Éves nettó árbevétel 8000 millió Ft *Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak létszáma 250 főt.

56 *Transzferár különbözet számviteli elszámolása *Távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításról szóló évi CIII. Tv 2013.június 30-tól léptette hatályba, 2013 évi beszámolóra is lehet alkalmazni *Számviteli törvény 47. -át, 73. -át és 78. -át érinti.

57 *Új rendelkezés szerint *Az értékesítés nettó árbevételét, az eszköz bekerülési értékét, az elszámolt költséget és ráfordítást módosítja az a kapcsolt felek között utólag elszámolt, a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték közötti különbözet, amellyel a Tao törvény 18. -a alapján a társasági adó alapját módosítani kellene.

58 *Számviteli elszámolás *Társasági adóalap korrekció helyett a transzferár különbözetet a könyvviteli elszámolásokban rögzítik, ugyanazt a számviteli tételt illetően, ahová az eredeti ellenértéket rögzítették. *A Tao alap módosítás és a könyvviteli elszámolás között a vállalkozók szabadon választhatnak

59 *Amennyiben a számviteli elszámolást választják, akkor a tárgyévi transzferár különbözetet legkésőbb a tárgyév mérleg fordulónapjára vonatkozó könyveléssel a főkönyvi nyilvántartásban szerepeltetniük kell, amelyet így a tárgyévi beszámoló is tartalmazni fog. *Ez a módszer feltételezi a felek közötti szimmetrikus elszámolást.

60 *A korrekció a Tao törvény 18. -ban meghatározott módszerek bármelyikével meghatározható. *A korrekciót a felek egymás között a korrekcióról kiállított bizonylat alapján pénzügyi rendezéssel,kompenzációval, vagy egyéb kölcsönösen elfogadott módon rendezik

61 *Bizonylatolás *Mivel transzferár különbözetet kiváltó elszámolás, bizonylatként elfogadható minden olyan bizonylat, amely megfelel a számviteli törvény előírásainak. *Mivel nem az eredeti ügyletek egyedi ellenértéke módosul, nem szükséges az Áfa törvény szerinti számlával egy tekintet alá eső bizonylatot kiállítani, az elszámolást az áfa hatályán kívül kell kezelni

62 *Saját tőke évközi megállapítása *Hatály: Kihirdetését követő naptól *Az üzleti év során bármely eszköz vagy forráscsoporthoz kapcsolódó információigény hivatalos dokumentálására közbenső mérleget kell készíteni.

63 *Beszámoló pénznemének bővítése *A hazai vállalkozások versenyképességének javítása miatt a jövőben az euro mellett USA dollárban is lehetőség lesz könyvvezetésre és beszámoló készítésre *Feltétel: *Ha ezt a számviteli politikában is rögzítette az üzleti év első napját megelőzően és a létesítő okirata szerinti devizaként ezt a pénznemet jelölte meg.

64 *Választott árfolyam *A számviteli törvény 60. (4) bekezdése értelmében a vállalkozások használhatják az Európai Központi Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamot a külföldi pénzértékre szóló eszköz illetve kötelezettség forintértékének meghatározásakor

65 *Természetbeni osztalék *Ha a társaság osztalékfizetési kötelezettségét pénzeszköztől eltérő eszköz átadásával teljesíti, akkor az ebből a célból kivezetett eszköz számviteli elszámolására az értékesítés szabályait kell alkalmazni *Juttatás érdekében kivezetett eszköz könyv szerinti értéke ráfordítás, az osztalék teljesítésekor figyelembe vett értéke pedig bevétel

66 *Vagyonkiadás tagsági jogviszony megszűnésekor *Az eredménytartalék csökkenéseként kell elszámolni a gazdasági társaságnál a tagsági jogviszony megszűnése időpontjában fennálló vagyonának a megszűnt tagsági jogviszonyra jutó része jegyzett tőke, tőketartalék és eredménytartalék arányos részét meghaladó összegét.

67 *Könyvvizsgálati kötelezettség *2014-től nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó nettó árbevétele nem haladta meg a 300 millió Ft-ot és az átlagosan foglalkoztatott létszám az 50 főt.

68 *Értékhatártól függetlenül viszont kötelező a könyvvizsgálat, ha egy cégnél a tárgyévi üzleti év mérleg fordulónapján 10 millió Ft-ot meghaladó 60 napon túli lejárt az Art szerinti köztartozása van *A könyvvizsgálat a tárgyévi üzleti évet követő üzleti évben kötelező

69 *Online pénztárgépekkel kapcsolatos elszámolás *A pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatás fejlesztési célra kapott támogatásnak minősül, amelyet az üzemeltető kap. *Az üzemeltető a támogatással csökkentett összeget fizeti meg az eladónak. *Az üzemeltető a beszerzést beruházásként könyveli (nem csökkentve a támogatással) A számla áfa tartalma levonható, tehát előzetesen felszámított áfa-ként könyveli. *A kapott támogatás rendkívüli bevétel, amit időbelileg el kell határolni.

70 *Példa: Egy online pénztárgépet forgalmazó kettős könyvvitelt vezető vállalkozás értékesít 2 db pénztárgépet Ft /db nettó áron. A pénztárgépeladást terhelő áfa mértéke 27 %. A pénztárgépet megvásárló üzemeltetőt megilleti a pénztárgép beszerzéséhez az Ft/db összegű támogatás. Az üzemeltető az eladó felé fennmaradó tartozását átutalással rendezi.

71 *A számla alapján elszámolja beszerzésként a Ft-ot, de a szállítóval szembeni kötelezettsége csak Ft. Elszámolja rendkívüli bevételként a számlán szereplő támogatást, majd elhatárolja. Aktiválja a beruházást. A támogatás összegében fennálló követelést átengedi az eladónak, egyéb ráfordításként számolja el. Ezután az engedményezett követelés engedményes által elismert ellenértéke egyéb bevétel. Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás egyenlege 0 Ft. Követelés összegének beszámítása a tartozásba, majd a fennmaradó szállítói tartozás ( Ft) rendezése

72 *Az eladó a teljes árról áfás számlát állít ki. A nettó árbevételt értékesítés nettó árbevételeként könyveli, a fizetendő áfát fizetendő áfaként. Az üzemeltető a támogatás összegében fennálló állammal szembeni követelését engedményezi az eladóra, ezt az eladó beszámítja az üzemeltetővel szembeni követelésbe.

73 *Eladó *Elszámolja az értékesítésből származó árbevételt. A vevőkövetelés ténylegesen Ft lenne, de a vevő csak Ft-ot fog fizetni. A jogszabály szerint az eladóra engedményezett támogatás összegét elszámolja követelésként és kötelezettségként. Ez lesz az engedményezett követelés. A kötelezettséget beszámítja a vevő követelésbe, így a vevőszámla valójában Ft-ot mutat. A vevő követelések számlán mutatkozó Ft-tal az eladó elszámol a NAV-val

74 *

V. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján)

V. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján) V. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) A társasági adótörvény módosítása a vállalkozási-gazdasági környezet kedvezőbbé tétele

Részletesebben

III. A társasági adó változásai. 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1

III. A társasági adó változásai. 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1 III. A társasági adó változásai 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1 1. Fogalmak változásai Bejelentett részesedés a bejelentett részesedés a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben, jogi személyiséggel

Részletesebben

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16.

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16. Társasági adó 2013. ÚJ: Látvány-csapatsport fejlesztése 4. 43/a. pont érdekében létrejött közhasznú alapítvány Minden olyan, a sportról szóló (2004. évi I.) törvényben meghatározott szabályok szerint működő

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

Dr. Vágyi Ferenc Róbert GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014

Dr. Vágyi Ferenc Róbert GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014 GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014 3.2. A társasági adó változásai 3.2.1. Fogalmak változásai Bejelentett részesedés a bejelentett részesedésa belföldi jogszabályok

Részletesebben

Számviteli törvény című előadás

Számviteli törvény című előadás Számviteli törvény 2014. című előadás Előadó: Botka Erika okleveles könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkára Főbb témakörök: 2013. évközi törvény változások Kapcsolt vállalkozások Végelszámolás Devizás ügyletek

Részletesebben

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013.

Részletesebben

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1.

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1. Társasági adó törvény kiemelt változásai 2012. november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: 2013. január 1. Alapfogalmak Bejelentett immateriális jószág kiterjed arra az esetre is, ha az adózó

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják

A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják az ügylet eredeti ellenértékét = a beszerzési értéket

Részletesebben

Kompkonzult Kft SZÁMVITEL május 6.

Kompkonzult Kft SZÁMVITEL május 6. Kompkonzult Kft SZÁMVITEL 2014 2014. május 6. 1 Beszámoló, könyvvezetés 2 lehet USD is csak az 5. üzleti évet követően változtatható devizás értékelésre az Európai Központi Bank árfolyama is választható,

Részletesebben

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény. 1 Társasági adó bevallás Bevallás - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja új: energiaellátók jövedelemadó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A

Részletesebben

dr. H. Nagy Dániel osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal

dr. H. Nagy Dániel osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal dr. H. Nagy Dániel osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal A TÁRSASÁGI ADÓ SZEREPÉNEK NÖVEKEDÉSE 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 734700 689912 341400 Tervezett Tao bevétel (millió

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat KIVA Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló MKVK Könyvelői Tagozat 2016.03.23 2016.03.23 MKVK Könyvelői Tagozat 1 KIVA ki választhatja Egyéni cég BT, Kkt, Kft, Zrt,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET?

NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET? NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET? Önkéntes céllal tevékenykedő szervezet egyszerre lehet: - Nonprofit - Civil - Egyéb Nonprofit szervezet: - 2007. júl. 1-től alapítható np. gazdasági társaság, - jelenleg

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Jogtechnikai módosítás a számviteli törvény változása miatt, kimaradt a rendkívüli bevétel a bevételek közül.

Jogtechnikai módosítás a számviteli törvény változása miatt, kimaradt a rendkívüli bevétel a bevételek közül. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény [Katv.] módosításai (a 2016. évi LXVI. törvény alapján) I. Katv. módosításai 2016. június 16-tól hatályosan

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

1429. számú társasági adóbevallás

1429. számú társasági adóbevallás 1429. számú társasági adóbevallás Készítette: Bálóné Mazák Katalin 1429. számú társasági adóbevallás I. 1429.számú társasági adóbevallásról általánosságban II. Változások a 1429. számú társasági adóbevallásban

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Adózási határidő: 2007.05.31 Bevallás a 2006. évi társasági adóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózó részére

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Társas vállalkozók 2013/2014.II ADÓZÁS I.

Társas vállalkozók 2013/2014.II ADÓZÁS I. Társas vállalkozók 2013/2014.II ADÓZÁS I. Miről lesz szó? Példák a kedvezmények átalakulásra Amortizáció időarányosítása Maradványértékkel való számolás Eredmény növelő és csökkentő hatások 122-145 Értékesítés,

Részletesebben

Társasági adó 2014. Szabad vállalkozási zóna

Társasági adó 2014. Szabad vállalkozási zóna Társasági adó 2014. Szabad vállalkozási zóna A térség fejlődése érdekében, a Kormány által kijelölt, térségi gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált, közigazgatási határokkal, illetve helyrajzi számokkal

Részletesebben

Az ellenőrzés és az önellenőrzés megállapításainak számviteli elszámolása

Az ellenőrzés és az önellenőrzés megállapításainak számviteli elszámolása Az ellenőrzés és az önellenőrzés megállapításainak számviteli elszámolása Előadók: Stieberné Hörcsik Mária - okleveles könyvvizsgáló Bertalanné Danó Katalin - gazdasági tanácsadó 1 Az ellenőrzéshez és

Részletesebben

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance.

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance. Társasági adó 2012 Társasági adó 2012 Pollák Márton: +36 30 332 5119 1. oldal (összes: 23) Társasági adókulcs Társasági adó 2012 2012-ben nem változik az adókulcs. Továbbra is a pozitív adóalap 500 millió

Részletesebben

Társas vállalkozók 2012/2013.II ADÓZÁS I.

Társas vállalkozók 2012/2013.II ADÓZÁS I. Társas vállalkozók Hol tartunk? Társasági adózás eredete VÁNYA,TÁNYA A társasági adózás elvei Társasági adó alapjának kiszámítása Mit rejt az adózás előtti eredmény? Növelő és csökkentő tételek Páros és

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat A társasági adó A társas vállalkozások (részvénytársaságok, kft-k, bt-k) eredményét terhelő központi költségvetést illető adónem. Közvetlen (direkt), jövedelemadó Magyarországon

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

A Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló bemutatása

A Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló bemutatása A Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló bemutatása Kapcsolata az éves beszámolóval Készítette: Bodnár Márton Az előadás tartalma 1) Jogszabályi háttér, alkalmazási feltételek 2) Mikrogazdálkodó

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 Hatálya Vállalkozási tevékenységet folytató Magyarországi illetőségű vállalkozások: Kft, Nyrt, Zrt, Bt, KKt, szövetkezetek, Egyesületek, Alapítványok,

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2013/10. Ecovis Holding Budapest

HÍRLEVÉL 2013/10. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témái: A személyi jövedelemadó és társasági adó 2014. évi várható változásai KÖZLÖNYfigyelő: A Magyar Közlönyben 2013.október hónapban (MK. 2013. évi 161. 2013.

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK I. 2. DIA: NETTÓ ELSZÁMOLÁS

ADÓVÁLTOZÁSOK I. 2. DIA: NETTÓ ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK I. 2. DIA: NETTÓ ELSZÁMOLÁS 2016.01.01-től nettó módon kell elszámolni a részesedés kivonást és az apport kivezetését Tartalmi változás nincs Adóalap növelő jogcím TAO tv 8 (1) m) a)ellenőrzött

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban : Tao. törvény) változásai

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban : Tao. törvény) változásai A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban : Tao. törvény) változásai Jövedelem-(nyereség-)minimum A jövedelem-(nyereség-) minimum alapjának meghatározásakor először

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA. Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5.

AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA. Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5. AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5. Új jogszabályok: 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLATOK. Tao

ADÓZÁS GYAKORLATOK. Tao ADÓZÁS GYAKORLATOK Tao Társasági adó A társasági adó A társas vállalkozások (részvénytársaságok, kft-k, bt-k) eredményét terhelő központi költségvetést illető adónem. Közvetlen (direkt), jövedelemadó Magyarországon

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

2014-től a családi adókedvezmény családi járulékkedvezmény formájában az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból is érvényesíthetővé válik.

2014-től a családi adókedvezmény családi járulékkedvezmény formájában az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból is érvényesíthetővé válik. Adóváltozások 2014: szja-t és tao-t érintő adóváltozások Az Országgyűlés 2013. november 18-án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Az erdőgazdák gazdasági helyzete és teljesítménye az APEH adatai alapján. Prof. Dr. Lett Béla

Az erdőgazdák gazdasági helyzete és teljesítménye az APEH adatai alapján. Prof. Dr. Lett Béla Az erdőgazdák gazdasági helyzete és teljesítménye az APEH adatai alapján Prof. Dr. Lett Béla 1. Az erdészeti társas vállalkozások gazdasági helyzete és teljesítménye 1.1. Erdészeti vállalkozások (kettős

Részletesebben

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai I. Választás évében A. Főbb szabályok Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámolható

Részletesebben