Grant Thornton Hungary News

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Grant Thornton Hungary News"

Átírás

1 Grant Thornton Hungary News 2012 október Tartalom január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó változások B. Új adónemek C. Társasági szerzıdéssel, cégbejegyzéssel kapcsolatos változások C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.MSO\34D477A8.tmp

2 Tisztelt Ügyfeleink! Szeptemberi kiadásunk kiegészítéseképpen ezúton küldünk Önöknek további információkat a január 1-jén hatályba lépı törvényi változásokról. Waltraud Körbler IB Grant Thornton Consulting Kft. E 2

3 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó változások Kiegészítı jelentés az áfa bevallásban Mint azt már a szeptemberi számunkban részletesen jeleztük január 1-jétıl kezdıdıen kiegészítı jelentést kell kitölteni az adott idıszaki ÁFA- bevallásban azon adózóknak, amelyek olyan számlát állítottak ki, vagy helyeztek levonásba, amelynek az áfa tartalma elérte vagy meghaladta a 2 millió forintot. Bejövı számlák esetében nemcsak akkor kell információt szolgáltatni, ha egy számla adótartalma meghaladja a 2 millió forintot, hanem akkor is, ha adott bevallási idıszakban egy adott partnertıl befogadott számlák áfa tartalma egyenként nem, de összesen meghaladja a 2 millió forintos értékhatárt. A kiegészítı jelentés tartalma: a) partner adószáma b) általános forgalmi adó alapja c) áthárított általános forgalmi adó összege d) számla sorszáma e) teljesítés idıpontja (ennek hiányában a számla kelte) A NAV honlapján az alábbi linken már elérhetı az új szabályozásnak megfelelı nyomtatványtervezet és kitöltési útmutató: b/nyomtatvanytervezetek_2013/1365_nyomt atvanytervezet.html A 1365M nyomtatványrész fog szolgálni a tételes adatközlésre. A fenti linken már megtalálható az azonosítók tervezete, amely az adóbevallás gépi kitöltéséhez szükséges. Számla adattartalmának változása 2013-tól január 1-jétıl az olyan belföldi teljesítéső ügyletet tartalmazó számlán is fel kell tüntetni a vevı adószámát, amely számlán az általános forgalmi adó mértéke eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot. Belföldi ügyletek közül eddig csak a fordított adózás hatálya alá tartozó ügyletek esetében kellett feltüntetni a vevı adószámát. B. Új adónemek 2013-as üzleti évtıl kezdıdıen 2 új adónem várható, az ezekrıl készített törvény még nem került kihirdetésre, de november 1-jén lépnek hatályba a rendelkezései. Általános hatások Adatszolgáltatási kötelezettség terheli azon adózót, amelynek adott naptári évben összesen elérte vagy meghaladta az 1 millió forintot a költségei, ráfordításai között kimutatott, egy adott kisadózó vállalkozásnak jutatott összeg. Az adatszolgáltatási kötelezettség határideje a naptári évet követı február 12. 3

4 Az adózó és a kisadózó vállalkozás (lásd következı pont) között létrejött szerzıdést is mindig valódi tartalmuk szerint kell megítélni. Ha az ügylet valódi tartalma szerint munkaviszonyt takar a két fél közötti megállapodás, akkor adózási és minden egyéb szempontból a munkaviszonyra irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni. A kisadózó vállalkozás által kiállított számlán kötelezı a Kisadózó szöveget feltüntetni. A társasági adóról szóló törvény nem tekinti a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adózó részére ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül jutatott javakat (visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz, véglegesen átadott pénzeszköz, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás) A Kisadózó vállalkozások tételes adója A kisadózó vállalkozások tételes adózását választhatja: a) az egyéni vállalkozó, b) az egyéni cég, c) a kizárólag magánszemély taggal rendelkezı betéti társaság, d) a kizárólag magánszemély taggal rendelkezı közkereseti társaság. Az adóalanyiság választását december 1-jétıl lehet bejelenteni és a bejelentés napját követı hónap elsı napjával jön létre. Nem választhatja az adóalanyiságot az a vállalkozás: a) amelynek adószámát az adóhatóság a bejelentést megelızı két éven belül törölte vagy jogerısen felfüggesztette b) amely meghatározott tevékenységet folytat (biztosítási ügynök, bróker, biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítı tevékenysége, saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése). Adómértékek A kisadózó vállalkozás a következı tételes adót fizeti meg: a) fıállású kisadózó után Ft/fı/hó b) fıállásúnak nem minısülı kisadózó után Ft/fı/hó Ezen felül, ha a kisadózó vállalkozás naptári évben elért bevétele 6 millió forintot meghaladja, akkor ezen értékhatár feletti része után 40 százalékos mértékő adó fizetendı. A kisadózó vállalkozások tételes adójának megfizetése esetén nem kell bevallani és megfizetni: a) társasági adót b) kisadózónak minısülı személy jövedelmei után az adókat és járulékokat (vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó, személyi jövedelemadó, járulékok és az egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás, valamint a szakképzési hozzájárulás). Ezen adó megfizetése mellett továbbra is kell a foglalkoztatottak jövedelme utáni közterheket és helyi iparőzési adót fizetni. A helyi iparőzési adó alapjának megállapítása során az adózó választása alapján élhet azzal az egyszerősítéssel, hogy az adó alapja a székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5 2,5 millió forint legyen. 4

5 A kisvállalati adó A kisvállalati adó alanya lehet: a) az egyéni cég, b) a közkereseti társaság, c) a betéti társaság, d) a korlátolt felelısségő társaság, e) a szövetkezet és a lakásszövetkezet, f) az erdıbirtokossági társulat, g) a végrehajtó iroda, h) az ügyvédi iroda és a közjegyzıi iroda, i) a szabadalmi ügyvivıi iroda, j) a külföldi vállalkozó, k) a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkezı külföldi személy. Akkor választható a kisvállalati adó szerinti adózás, ha a) az átlagos statisztikai állományi létszám az adóévet megelızı adóévben várhatóan nem haladja meg a 25 fıt; b) az adóévet megelızı adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot; c) az adóévet megelızı két naptári évben adószámát az állami adóhatóság jogerısen nem törölte vagy függesztette fel; d) üzleti évének mérlegforduló napja december 31.; e) az adóévet megelızı adóévrıl készítendı beszámolójában a mérlegfıösszege nem haladja meg az 500 millió forintot. Az állományi létszám és bevételi határok számítása során a kapcsolt vállalkozások foglalkoztatottait és bevételét együttesen, az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján kell figyelembe venni. A kisvállalati adó alapja: a) az adózó korrigált pénzforgalmi szemlélető eredménye növelve b) Tbj. szerint járulékalapot képezı személyi jellegő ráfordításokkal. Az adó alapja nem lehet kisebb, mint a b) pont szerinti érték. Az adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. Korlátozottan lehetıség van veszteségelhatárolásra. Az elhatárolt veszteség összegét az adóalany 10 év alatt, egyenlı részletekben használhatja fel. A kisvállalati adó megfizetésével az adóalany mentesül: a) a társasági adó, b) a szociális hozzájárulási adó, c) a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól. A bevallást és az adó befizetését az adóévet követı év május 31-ig kell teljesíteni. Az adóalanyt adóelıleg fizetési és bevallási kötelezettség is terheli, melyet értékhatártól függıen havonta vagy negyedévente kell teljesíteni. Helyi iparőzési adókötelezettség továbbra is fennáll a kisvállalati adót választó adózónál. Az adózónak lehetısége van az általános szabályozástól eltérı, egyszerőbb adó alap megállapításra, mely szerint a helyi iparőzési adó alapja a kisvállalati adó alapjának 120 százaléka. A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság a választás bejelentését követı naptári év elsı napjával jön létre. A bejelentést az adóévet megelızı év december 1-jétıl december 20- áig lehet megtenni. 5

6 C. Társasági szerzıdéssel, cégbejegyzéssel kapcsolatos változások Jelenleg hatályos rendelkezések: A társasági szerzıdésnek tartalmaznia kell a társaság fıtevékenységét és minden más tevékenységét. A cégbejegyzési kérelemben a tevékenységek TEÁOR nómenklatúra szerinti besorolását is fel kell tüntetni. A cégbíróság bejegyzéskor elektronikusan értesíti az állami adóhatóságot a tevékenységi körökrıl február 1-jétıl hatályba lépı rendelkezések: A cégjegyzéknek tartalmaznia kell a tevékenységek TEÁOR besorolását is. Amennyiben a tevékenységi körükben december 31-ig nem történik változás akkor az állami adóhatóság a január 31-ig a nyilvántartásában szereplı adatok alapján értesíti a cégbíróságot, amely bejegyzi a cég fıtevékenységét és további tevékenységi köreit a TEÁOR azonosítók feltüntetésével. A tevékenységi körökben bekövetkezı változást az állami adóhatóságnak kell bejelenteni. A cégbíróság az állami adóhatóság értesítése alapján bejegyzi az adott tevékenységet a hatályos TEÁOR besorolással egyetemben. 6

7 . Kapcsolat IB Grant Thornton Consulting Kft. IB Grant Thornton Audit Kft. Vámház krt.13. H-1093 Budapest T F M E Az itt megjelölt információk általános természetőek, és olyan tényeken alapulnak, amelyek változhatnak. Ezek az információk nem minısülnek a Grant Thornton Hungary által az olvasónak nyújtott könyvelési, jogi és adótanácsadásnak, így semmiképpen nem értelmezhetık akként. Ezeknek az anyagoknak nem célja, hogy megfeleljenek bizonyos helyzeteknek és alkalmasak legyenek bizonyos körülmények közötti felhasználásra, és szükség lehet néhány itt nem tárgyalt adójogi és más tényezı figyelembe vételére. Ezért - mielıtt jelen információk alapján bármilyen döntést hoznak - tanácsos felvenni a kapcsolatot a Grant Thornton Hungary-vel vagy más adószakértıvel. 7 Az adótörvények változásai, valamint egyéb tényezık - adott esetben visszamenılegesen is - befolyásolhatják az itt bemutatottakat. A Grant Thornton Hungary nem vállal felelısséget az olvasóknak ezekrıl a változásokról való tájékoztatásáért.

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2013 november 2.rész C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.MSO\A7671B07.tmp27.11.2013 / 12:11 1 Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2015 július

Grant Thornton Hungary News. 2015 július Grant Thornton Hungary News 2015 július Tisztelt Ügyfelünk! Néhány adózási szabály változásával kapcsolatban, illetve jövıbeni változásáról szeretnénk jelen körlevelünkben tájékoztatni Önöket. Üdvözlettel

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 november

Grant Thornton Hungary News. 2014 november Grant Thornton Hungary News 2014 november Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel az IB Service-vel a fontosabb adótörvény módosításokra szeretnénk felhívni a figyelmüket. A változások nagy része 2015. január 1-jétıl

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről TÁJÉKOZTATÓ a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről Nem kell hozzá jóstehetség, hogy feltételezzük azt, hogy a vállalkozások

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2013-ban bevezetésre kerülő két új adónemről. A kisvállalkozói adó választásáról legkésőbb december 20-ig lehet dönteni, valamint a kisadózás választásához

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. KATA és KIVA Kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. KATA és KIVA Kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél KATA és KIVA Kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Szilai László és Molnár Imre (adószakértők

Részletesebben

Vagyonőrként melyiket válasszam?

Vagyonőrként melyiket válasszam? Vagyonőrként melyiket válasszam? (felkínált lehetőségek a 2013. évi közterhek változásai tükrében) Egyre többször hangzik el a kérdés, hisz sürget az idő, decemberben a vállalkozásoknak dönteni kell, hogy

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA)

Kisvállalati adó (KIVA) Dr. Kökényesi László Kisvállalati adó (KIVA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 március

Grant Thornton Hungary News. 2014 március Grant Thornton Hungary News 2014 március Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel a körlevéllel szeretnénk felhívni figyelmüket egyrészt a Polgári Törvénykönyv (Ptk) fontos változásaira, másrészt egy új szabályozásra,

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása Alapvető fogalmak, kérdések: - az egyes adónemek választására jogosultak köre - az adóalap meghatározása - a helyettesített adónemek 1. AZ EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Kisvállalati adó. Gyakori kérdések 2012. 12. 07.

Kisvállalati adó. Gyakori kérdések 2012. 12. 07. Kisvállalati adó Gyakori kérdések 2012. 12. 07. 1 Tartalom Kisvállalati adó... 1 Kinek érdemes a kisvállalati adót választania?... 3 Meddig kell dönteni a kisvállalati adó választásáról?... 3 Melyek a

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévrıl.. Önkormányzata illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata)

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata) TÁJÉKOZTATÓ* a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvényről és a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és

Részletesebben

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013.

A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó (a Kiva) szabályai 2013. A kisvállalati adó szabályait a kisadózó vállalko zások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) tartalmazza, amelynek

Részletesebben