Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz"

Átírás

1 Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.), Az egyszerősített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.). A Nyilatkozatot azon adózók nyújthatják be, akiknek/amelyeknek az adott bevallási idıszakban adókötelezettségük 1 nem keletkezett, ezért a nulla adattartalmú adóbevallás kitöltése helyett az adóhatóság által rendszeresített NY jelzéső elektronikus őrlapon az adóbevallással egyenértékő nyilatkozatot (a továbbiakban: Nyilatkozat) tehetnek. Figyelem! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az '58-as bevallás benyújtása helyett az "NY" jelzéső elektronikus őrlapon tesz nyilatkozatot, a Nyilatkozat adataiból nem teljesít a NAV adatszolgáltatást az ellátásokat megállapító hatóságok felé, azaz az "NY" jelő bizonylaton megtett nyilatkozata ellátások megállapításának alapját nem képezi. Nem nyújtható be a Nyilatkozat havi adó- és járulékbevallás ( 08-as, '58-as) helyett abban az esetben sem, ha az adózónak adott bevallási idıszakban - nem keletkezik adókötelezettsége, de valamely magánszemély tekintetében a jogszabály adatszolgáltatási kötelezettséget ír elı (például a biztosítási idıre vonatkozóan). Ilyen eset lehet az, ha az adózónak egy foglalkoztatottja van, aki a bevallási idıszakban táppénzen van. A táppénz idıtartama alatt nem kell járulékot fizetni, de a magánszemélyre vonatkozó biztosítási idıt, valamint a munkabérrel ellátatlanság idejét, kódját fel kell tüntetni a 08-as bevallásban. Az az adózó, aki/amely az adóév során bármely hónapban havi adó- és járulékbevallás benyújtására volt köteles, az adóév minden ezt követı hónapjára akkor is bevallás vagy "NY" jelő nyilatkozat benyújtására kötelezett, ha az adott hónapban adó és/vagy járulék kötelezettsége adó- (adóelıleg-), és/vagy járulékalapot képezı kifizetés, juttatás hiányában nem keletkezett. 2 1 Art. 14. (1) bekezdés 2 Art. 31. (2a) bekezdés

2 2 Kötelezettség bevallása A bevallás benyújtásával egyenértékő, ha az adózó az adóhatóság által rendszeresített elektronikus őrlapon a bevallás benyújtására elıírt határidıig - nyilatkozik, hogy a bevallás benyújtására az adott idıszakban azért nem került sor, mert adókötelezettsége nem keletkezett. E rendelkezés nem alkalmazható a soron kívüli bevallási kötelezettség esetén, továbbá felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás esetén a tevékenységet lezáró adóbevallásra, valamint az ezen eljárások befejezésekor benyújtandó adóbevallásokra. 3 Az az adózó, aki/amely nem kötelezett a Nyilatkozattal helyettesíthetı bevallások kitöltésére, annak Nyilatkozatot sem kell/lehet benyújtania. Az az adózó, aki/amely nem rendelkezik az elektronikus úton teljesítendı bevallási kötelezettséghez szükséges feltételekkel (ügyfélkapus regisztráció), annak a Nyilatkozat helyett az eredeti bevalláson kell teljesítenie nulla értékő kötelezettségét is. Az ügyfélkapus regisztrációról, az elektronikus ügyintézés lehetıségirıl a NAV internetes honlapján részletes információk találhatók. I. A Nyilatkozat kitöltésének feltételei Az az adózó is benyújthat Nyilatkozatot, aki nem minısül az Art. 4 szerint elektronikus bevallásra kötelezettnek, ha: - a bevallás típusa 01, 08, 43, 58, 65 számú bevallás (a B) blokkban az a) oszlop legördülı mezıi közül választható) és - a Nyilatkozattal helyettesített bevalláson szereplı a természetes azonosítón, adóazonosító adatokon kívüli valamennyi sor ( adatmezı ) csak nulla értékő adatot tartalmazna, vagy egyáltalán nem tartalmazna adatot, és - rendelkezik az elektronikus úton teljesítendı bevallási kötelezettséghez szükséges feltételekkel. 3 Art. 31. (6) bekezdés, Art. 33. (12) bekezdés 4 Art. 17. (5) bekezdés, 31. (2) bekezdés és 175. (9) bekezdés

3 3 Például általános forgalmi adó tekintetében a Nyilatkozatot csak áfa fizetésre kötelezett, a folytatott tevékenység jellegére tekintettel nem adó alóli mentességet élvezı áfa alanyok tölthetik ki, akik/amelyek egyébként is rendszeres idıközönként kötelezettek a 65-ös bevallás benyújtására, de az adott elszámolási idıszakban nem végeztek sem termékbeszerzést, sem termékértékesítést, illetıleg nem vettek igénybe szolgáltatást, vagy nem nyújtottak adóköteles szolgáltatást. II. Általános tudnivalók 1.) A Nyilatkozat csak elektronikus úton nyújtható be, amelynek NY jelzéső kitöltı-ellenırzı programja és a hozzá tartozó útmutató letölthetı a NAV internetes honlapjáról. 2.) A Nyilatkozat - a 2012-es adóévrıl évben benyújtandó nulla értékadatú éves bevallások kiváltására, valamint - a január 1-jével kezdıdı adóévtıl a havi, negyedéves, éves nulla értékadatú bevallások tekintetében alkalmazható. A Nyilatkozat benyújtási határideje megegyezik a kiváltandó nulla értékadatú bevallás benyújtására elıírt 5 határidıvel. Például a adóévre vonatkozó, február 25-én esedékes számú bevallás helyett az NY jelzéső Nyilatkozatot február 25-ig lehet beküldeni. A (helyettesítendı, nulla értékadatú bevallás benyújtására elıírt) határnapot követıen a bevallási kötelezettség kizárólag az adóhatóság által rendszeresített bevallási nyomtatványon teljesíthetı akkor is, ha annak adattartalma nulla értékő. 5 Art. 1. számú melléklet, Eva tv. 11. (3) bekezdés a) és b) pontja, Tbj. 50. (2) bekezdés

4 4 3.) A Nyilatkozaton a helyettesíteni kívánt bevallás benyújtására elıírt határidı leteltét megelızıen egy bevallás-típusra vonatkozóan (pl. '01, '65) több bevallási idıszakra, akár egész évre elıre is benyújtható a Nyilatkozat (pl. '65-ös bevallásnál is lehet az idıszak). 4.) A Nyilatkozat csak a helyettesíteni kívánt bevalláson helyesbíthetı önellenırzéssel. Abban az esetben, ha pl. a Nyilatkozatot ig terjedı bevallási idıszakra február 12-én nyújtja be az adózó a 1308-as bevallás helyett, majd kiderül, hogy január hónapban akár csak egy napra munkavállalót foglalkoztatott, akkor a január hónapra vonatkozó módosított kötelezettségét (a bevallás jellegében "O" jelöléssel) a 1308-as bevallásban teljesítheti önellenırzéssel. 5.) Egy Nyilatkozaton több eltérı típusú - nulla értékadatú bevallás is megjelölhetı. 6.) Amikor megkezdıdik a felszámolási és/vagy végelszámolási és/vagy kényszertörlési eljárás, illetıleg amikor ezen eljárások befejezıdnek, akkor a tevékenységet lezáró, illetıleg a felszámolást, végelszámolást, kényszertörlési eljárást lezáró bevallás helyett Nyilatkozat nem adható be. 6 Ezekben az esetekben záró bevallást kell benyújtani. Ugyanakkor a felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás alatt álló adózók a Nyilatkozatot benyújthatják 7, mivel az adózók ezekben az esetekben az általános szabályoknak megfelelıen teljesítik bevallási kötelezettségüket. 7.) A megszőnt státuszú adózók nem nyújthatják be a Nyilatkozatot. III. A nyilatkozat kitöltése AZONOSÍTÁS (A) blokk Az (A) blokkot amelyben az adózó a természetes azonosításra, illetıleg az adóazonosító számra (adószámra és adóazonosító jelre) vonatkozó adatokat közöl értelemszerően kell kitölteni. 6 Art. 31. (6) bekezdés második mondata, Art. 33. (12) bekezdés 7 Art. 33. (6) bekezdés

5 5 Az (A) blokk tartalmazza: - az adószámot, - az adóazonosító jelet, - az adózó nevét, - a székhely/fióktelep címét, - a levelezési címet (amennyiben a levelezési cím külföldi cím, úgy a külföldi cím kódkockában X jelzést is szerepeltetni szükséges és meg kell adni az ország nevét), - az ügyintézı nevét és telefonszámát, aki a nyilatkozatot kitöltötte. (B) blokk Az a) jelő, a Nyilatkozat által kiváltott bevallás száma elnevezéső oszlopban feltüntetett kódkockában legördülı mezık segítségével kell kiválasztani a Nyilatkozattal helyettesíteni kívánt bevallást. Amennyiben az értéklistában az adózó által keresett bevallás száma nem jelenik meg, az azt jelenti, hogy azt a bevallást nem lehet a Nyilatkozattal helyettesíteni. Az f) jelő, a Nyilatkozat által kiváltott bevallás benyújtásának gyakorisága elnevezéső oszlopban feltüntetett kódkockában legördülı mezık segítségével kell kiválasztani a Nyilatkozattal helyettesíteni kívánt bevallás benyújtásának gyakoriságát, amely lehet H havi vagy N negyedéves vagy E éves. A b)-c) jelő oszlopokban az éves bevallástípusra vonatkozó nyomtatvány(ok) bevallási idıszakát kell közölni. (Ezekben az esetekben általában tıl ig terjed a bevallási idıszak.) A d)-e) jelő oszlopokban a havi, illetve a negyedéves bevallástípusra vonatkozó nyomtatvány(ok) bevallási idıszakát kell közölni. (Itt kell jelölni például azt az idıszakot, amikor a Nyilatkozat a 1365-ös bevallást helyettesíti, és pl. a tıl éig vagy akár a tıl éig terjedı bevallási idıszakra vonatkozik).

6 6 (F) blokk Az adóbevallást, illetıleg az adóbevallással egyenértékő nyilatkozatot adótanácsadó, adószakértı, okleveles adószakértı ellenjegyezheti 8. Az ellenjegyzett hibás adóbevallás, illetıleg adóbevallással egyenértékő nyilatkozat esetén a mulasztási bírságot az adóhatóság az adótanácsadó, adószakértı, okleveles adószakértı terhére állapítja meg. Amennyiben a nyilatkozat ellenjegyzésére kerül sor, úgy azt a nyilatkozaton kell megtenni. Szerepeltetni kell továbbá az adótanácsadó, adószakértı, okleveles adószakértı nevét, adóazonosító számát, az igazolvány számát. Az állami adóhatóság a fokozott adóhatósági felügyelet elrendelésérıl szóló határozatában az adózót a fokozott adóhatósági felügyelet idıtartamára kötelezheti adóbevallásának, illetıleg az adóbevallással egyenértékő nyilatkozatának adótanácsadóval, adószakértıvel, vagy okleveles adószakértıvel történı ellenjegyeztetésére 9. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 8 Art. 31. (14) bekezdés 9 Art. 24/F. (5) bekezdés c) pont

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz T E R V E Z E T Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

A kiállított igazolásról adatszolgáltatást az Art. 3. számú melléklet J) pontja alapján kell teljesíteni.

A kiállított igazolásról adatszolgáltatást az Art. 3. számú melléklet J) pontja alapján kell teljesíteni. 1 / 8 2010.12.27. 10:46 Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2010. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolásokról (10K51-es számú nyomtatvány,

Részletesebben

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0 H IV A T A L (A) Nemzeti Adóés Vámhivatal 1365A Átvevő kódja ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Postára adás dátuma 2 0 Beérkezés

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény

Részletesebben

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI

Részletesebben

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma:

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma: Tájékoztatás a magánszemély 2012. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2012. január 1-jétıl alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének tájékoztatója a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2011. január

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K85 jelű, a hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2014. évi törlesztésével kapcsolatban elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kedves Ügyfelünk!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kedves Ügyfelünk! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2012.07.09. a munkáltató vagy a kifizetı által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló 12T1041-es jelő bejelentı és változás-bejelentı adatlaphoz Kedves Ügyfelünk! A

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A távközlési adóról szóló 2012. LVI. törvény Elektronikus hírközlésről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságának Folyószámla-egyenleg Értesítıjéhez

TÁJÉKOZTATÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságának Folyószámla-egyenleg Értesítıjéhez TÁJÉKOZTATÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságának Folyószámla-egyenleg Értesítıjéhez 2014. Tisztelt Egri Polgárok! Tisztelt Egerben mőködı vállalkozások! 1 2014. március elejétıl kerülnek

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz. Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz. Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1411-es Bevalláshoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) - A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszközellátás, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez

Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó kötelezettség adónyilatkozattal történő teljesítéséhez Az adónyilatkozat olyan lehetőséget kínál Önnek, amelynek választásával Ön a legegyszerűbb módon teljesítheti

Részletesebben

Ezt a kedvezményt a munkaadó:

Ezt a kedvezményt a munkaadó: ÚTMUTATÓ a 2010. évi P-P/II. típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz E bevallást kell benyújtani a tevékenységét 2014. évben megszüntető, az átalakulással megszűnő, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1 1. oldal 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérıl 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1 Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2013. évre, valamint adatszolgáltatásról [13KATA]

Részletesebben