ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS"

Átírás

1 Ügyintézı: Ráczné Tel: /216 Érkezett: II. Bevallás benyújtásának oka: ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS FİLAP (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I. Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszőnése Változás jellege: Változás jellege: Változás jellege: új ingatlan ingatlan megszőnése ingatlan szerzése vagyoni értékő jog alapítása vagyoni értékő jog megszőnése adóbevezetés adóalap-megállapítás változása ingatlan elidegenítése vagyoni értékő jog alapítása vagyoni értékő jog megszőnése I 1. Címe: irsz. város/község 2. Helyrajzi száma: / / / 3. Egy helyrajzi számon található adótárgyak (épületek, épületrészek) száma: lakás db üdülı db kereskedelmi egység db szállásépület db egyéb nem lakás céljára szolgáló épület db IV. Bevallás benyújtója: 1. Bevallásbenyújtó minısége: Tulajdonos Vagyoni értékő jog jogosítottja Jog jellege: kezelıi jog vagyonkezelıi jog haszonélvezeti jog használat joga 2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: 3. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): 4. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap 5. Anyja születési családi és utóneve: 6. Adóazonosító jele: Adószáma: Illetısége: Belföldi Külföldi: ország 8. Székhelye, lakóhelye: irsz. város/község 9. Telefonszáma: címe: V. Felelısségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység év hó nap az adózó vagy képviselıje (meghatalmazottja) aláírása 1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott: 2. Adótanácsadó, adószakértı vagy okleveles adószakértı neve: Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta: 3. Adóazonosító száma: Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselı: 4. Bizonyítvány/igazolvány száma:

2 A jelő betétlap lakásról, üdülırıl a hasznos alapterület szerint mőködtetett építményadó bevalláshoz (Adótárgyanként külön betétlapot kell kitölteni.) I. A bevallás benyújtója (az adóalany): Neve (megnevezése): Adószáma: II. Ingatlan 1. Címe: ir. szám város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 2. Helyrajzi száma: III Épület jellemzıi (a megfelelı részt x jellel szíveskedjék jelölni) 1. Fajtája: Egylakásos lakóépületben lévı lakás Többlakásos lakóépületben vagy egyéb épületben lévı lakás családi ház sorház társasházi lakás láncház lakásszövetkezeti lakás kastély, villa, udvarház egyéb: egyéb: 2. Az épület teljes hasznos alapterülete: m 2 Üdülı üdülı hétvégi ház apartman nyaraló csónakház egyéb: IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszőnésének idıpontja: ingatlanszerzés (vétel, öröklés, csere, stb.) esetén a következı év 1. napja, használatbavételi vagy fennmaradási engedélye kiadása esetén a határozat jogerıre emelkedését követı év 1. napja, engedély nélküli használatbavétel esetén a következı év 1. napja, tulajdonjog megszőnése esetén az év utolsó napja, az építmény megszőnése, lebontás esetén a félév utolsó napja, stb.: év hó nap V. Törvényi mentesség Szükséglakás Kizárólag háziorvosi tevékenység céljára szolgáló helyiség, helyiségek alapterülete m2 VI. Nyilatkozat a mőemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételérıl Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A -a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni. (építési engedély jogerıre emelkedésének napja: év hó nap) VII. Önkormányzati mentesség A 70. életévét betöltött állandó lakos adóalany 50 % adókedvezményben részesül a lakása utáni építményadóból. Kelt.:

3 Ügyintézı: Ráczné Tel: /216 MEGÁLLAPODÁS adóval kapcsolatos kötelezettségekrıl és jogokról I. Adónem: építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója 1. Címe: irsz. város/község 2. Helyrajzi száma: / / / III. Bevallás benyújtója: 1. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): 2. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap 3. Anyja születési családi és utóneve: 4. Adóazonosító jele: Adószáma: Statisztikai számjele: Pénzintézeti számlaszáma: Székhelye/Lakóhelye: irsz. város/község 8. Levelezési címe: irsz. város/község 9. Telefonszáma: címe: IV. Megállapodás: Alulírott tulajdonosok és/vagy vagyoni értékő jog jogosítottak kijelentjük, hogy a II. pont szerinti ingatlan vonatkozásában az adóval kapcsolatos kötelezettségeket a III. pont szerinti személy teljesíti, illetve az adóval kapcsolatos jogokat gyakorolja. Adóalany 2. Adóalany 3. Adóazonosító helység jele: év hó nap adóalany aláírása

4 Adóalany 4. Adóalany 5. Adóalany 6. Adóalany7. V. Felelısségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység év hó nap a bevallásbenyújtó vagy képviselıje (meghatalmazottja) aláírása

5 Útmutató a bevallás kitöltéséhez A magánszemély tulajdonában lévı, belterületi, üdülésre, pihenésre alkalmas épület esetén: az adó mértéke 900,- Ft/m2 Fılap: I. A bevallás fajtája: (A megfelelı választ, kérem, jelölje X el!) - Megállapodás alapján benyújtott bevallás : több tulajdonos/haszonélvezı esetén, ha megegyezés született arról, hogy ki vállalja az adózást. - Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás : ha egyedüli tulajdonos vagy kizárólag a saját tulajdoni- vagy vagyoni értékő jogának hányada után kíván adózni. II. Bevallás benyújtásának oka: (A megfelelı választ, kérem, jelölje X el!) I 3. Egy helyrajzi számon található adótárgyak (épületek, épületrészek) száma IV. Bevallás benyújtója (az adóalanya): (Az adózást vállaló személy adatait kell feltüntetni!) 1. Bevallásbenyújtó minısége: (A megfelelı választ, kérem, jelölje X el!) 2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: 1/1, ½ vagy 1/3 stb. formában a tulajdoni arány feltüntetése szükséges. 3. Bevallásbenyújtó neve: Jelenlegi és születéskori név is szükséges. 6. Adóazonosító jele: magánszemélyeknek az APEH által kiadott zöld színő kártyán található. (adószám, statisztikai számjel, pénzintézeti számlaszám kitöltése csak a vállalkozásokra vonatkozik.) 10. A telefonszámnál lehetıség szerint kérjük megadni a napközbeni elérhetıséget. V. Felelısségem tudatában kijelentem, : 1.-4.: Csak meghatalmazás esetén, a meghatalmazás igazolásának csatolásával együtt kell kitölteni. Fontos! Az adózó aláírása nélkül a bevallás érvénytelen! Kérem, hogy az oldalak alján figyeljenek a kitöltésére! A Betétlap: I. Bevallás benyújtója (az adóalanya): (Az adózást vállaló személy adatait kell feltüntetni!) III. 1. Fajtája: A Fılapon meghatározott típust kell pontosítani. 2. A hasznos alapterület négyzetméterének meghatározásánál: - Hasznos alapterület a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1.90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, üdülıhöz tartozó kiegészítı helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belsı lépcsıjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik. Az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külsı tartózkodók (loggia, fedett és oldalról zárt erkélyek) és fedett terasz, tornác alapterületének az 50 %-a tartozik a teljes területbe. - Több tulajdonos esetén, ha mindenki a saját tulajdoni hányada után kíván adózni, akkor az ingatlan hasznos alapterületéhez, kérem, a tényleges teljes alapterületet kell feltüntetni! IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszőnésének idıpontja: Amennyiben nem törvényi változás miatt kerül sor a kitöltésre, akkor a változás okát, kérem, aláhúzni, és a változás dátumát kitölteni. V/1. V/2. Törvényi mentesség: Amennyiben a felsorolt törvényi mentesség valamelyike Önre vonatkozik, kérem, a megfelelı rész elé egy X jellel írjon! Fontos! Az adózó aláírása nélkül a bevallás érvénytelen! Kérem, hogy az oldalak alján figyeljen a kitöltésére! Megállapodás nyomtatvány: I. Adónem: (A megfelelı választ, kérem, jelölje X el!) III. Bevallás benyújtója (az adó alanya): lásd. Fılap IV. pont. IV. Megállapodás: az ingatlan további tulajdonosainak/haszonélvezıinek adatai, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a Fılapon megnevezett személy vállalja az adózást. Adóalany 2. Adóalany 3. Fontos! A hozzájárulást adó személyek aláírása nélkül is érvénytelen a megállapodás! Adóalany majd a nyomtatvány 2. oldalán még található további hely, ha több tulajdonos/haszonélvezı is van. Az adózást vállaló aláírása nélkül a bevallás érvénytelen! Kérem, hogy az oldalak alján figyeljen a kitöltésre!

Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó. Adószáma: Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében 2008-2011 adóévben FŐLAP (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I.Megállapodás I.1. Bevallás fajtája: alapján

Részletesebben

B E V A L L Á S é p í t m é n y a d ó r ó l /helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani/

B E V A L L Á S é p í t m é n y a d ó r ó l /helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani/ Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport Szobaszáma: B épület/ 11. sz., 14. sz. Telefon:

Részletesebben

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó Mátraballa Község Önkormányzata Körjegyzőség Mátraballai Hivatala 3247. Mátraballa, Iskola u. 5. Tel: 36/475-001. Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! Vagyoni értékű jog alapítása Vagyoni értékű jog megszűnése

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! Vagyoni értékű jog alapítása Vagyoni értékű jog megszűnése BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap (Benyújtandó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén lévő ingatlanokról. Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról 14. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 5. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat,

Részletesebben

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. i C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó Tiszaüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5061 Tiszasüly, Kistéri út 21. Tel:56/497-000, fax: 56/497-019 Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz A bevallási nyomtatvány pontos kitöltése érdekében kérjük, tanulmányozza át a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ -t, hiszen ez segítséget jelenthet a helyi adóként működő építményadó

Részletesebben

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető egyes bevallási, bejelentési mintanyomtatványok 2013. évtől használható tartalmának tervezete

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető egyes bevallási, bejelentési mintanyomtatványok 2013. évtől használható tartalmának tervezete Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető egyes bevallási, bejelentési mintanyomtatványok 2013. évtől használható tartalmának tervezete BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti

Részletesebben

IDEGENFORGALMI ADÓ BEVALLÁS adókötelezettség keletkezéséhez (ha az adó alapja az üdülőépület hasznos alapterülete)

IDEGENFORGALMI ADÓ BEVALLÁS adókötelezettség keletkezéséhez (ha az adó alapja az üdülőépület hasznos alapterülete) IDEGENFORGALMI ADÓ BEVALLÁS adókötelezettség keletkezéséhez (ha az adó alapja az üdülőépület hasznos alapterülete) Önkormányzati adóhatóság tölti ki! Beérkezés/postára adás dátuma: 200.. év. hó.. nap Átvevőaláírása:

Részletesebben

77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet. az egyes önkormányzati adóigazgatási, továbbá illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról

77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet. az egyes önkormányzati adóigazgatási, továbbá illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról 1 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet az egyes önkormányzati adóigazgatási, továbbá illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról Az 1. alcím tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. -ában

Részletesebben

Ügytípus: Építményadó

Ügytípus: Építményadó Ügytípus: Építményadó Eljáró belső szervezeti egység: Adóügyi Osztály Illetékességi terület: Szolnok város közigazgatási területe Az ügyintézéshez szükséges és honlapról letölthető dokumentumok, nyomtatványok:

Részletesebben

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal B E V A L L Á S az idegenforgalmi adóról F Ő L A P /Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához/ I. Bevallott időszak:. év. hónap II. Az adó beszedésére kötelezett

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványához

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványához Tisztelt Adózó! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága által rendszeresített építményadó bevallási nyomtatványához Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról FİLAP (Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.) LEVÉL. 1.

BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról FİLAP (Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.) LEVÉL. 1. BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról FİLAP (Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.) LEVÉL I. Bevallott idıszak: év hó II. Az adó beszedésére kötelezett 1. Neve

Részletesebben

BEVALLÁS. az idegenforgalmi adóról FŐLAP (Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.) 1.

BEVALLÁS. az idegenforgalmi adóról FŐLAP (Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.) 1. BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról FŐLAP (Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.) I. Bevallott időszak: év hó II. Az adó beszedésére kötelezett 1. Neve (cégneve):

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról FŐLAP (Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.) 1.

BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról FŐLAP (Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.) 1. 7. melléklet a 35/2008. (XII.31.) PM rendelethez BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról FŐLAP (Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.) I. Bevallott időszak: év hó

Részletesebben

1. Neve (cégneve): 2. Születési helye: 3. Anyja születési családi és utóneve: 5. Székhelye, lakóhelye: város/község

1. Neve (cégneve): 2. Születési helye: 3. Anyja születési családi és utóneve: 5. Székhelye, lakóhelye: város/község 7. melléklet a 35/2008. (XII.31.) PM rendelethez BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról FŐLAP (Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.) I. Bevallott időszak: év hó

Részletesebben

BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról FŐLAP (Benyújtandó a szálláshely.. települési önkormányzat adóhatóságához.) 1. Neve (cégneve): 2.

BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról FŐLAP (Benyújtandó a szálláshely.. települési önkormányzat adóhatóságához.) 1. Neve (cégneve): 2. BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról FŐLAP (Benyújtandó a szálláshely.. települési önkormányzat adóhatóságához.) I. Bevallott időszak: év hó II. Az adó beszedésére kötelezett 1. Neve (cégneve): 2. Születési

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12 Ügyfélfogadás

Részletesebben

BEVALLÁS. Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni a kitöltési útmutatót!

BEVALLÁS. Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni a kitöltési útmutatót! Almásfüzitő Község Polgármesteri Hivatala 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251/3-as mellék BEVALLÁS Az építményadó megállapításához (Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Belváros-Lipótváros Budapest Fıváros V. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft. 2.2. II. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft. 2.2. II. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u.57. Telefon: 54/430-001/118 Fax: 54/541-052 www.biharkeresztes.hu Ügyintéző: Adócsoport BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft

2.1. I. előlegrészlet esedékessége: év hó nap, összege: Ft Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-301 www.hajduszoboszlo.eu Ügyintéző: Adócsoport "B" épület/15.sz. irodahelyiség Tel.:52/557-353

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alkossa meg rendeletét!

POLGÁRMESTERE. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alkossa meg rendeletét! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat a telekadóról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.)

Részletesebben