ÚTMUTATÓ a évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ a 2008. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ a évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. (1) bekezdésének i) pontjában említett mezıgazdasági ıstermelı a saját biztosításával összefüggı adatairól nyilvántartó lap kiállítására kötelezett. A évre vonatkozó nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettséget az M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kitöltésével, április 30. napjáig köteles teljesíteni. Amennyiben mezıgazdasági ıstermelıi tevékenységét egyéni vállalkozói igazolvány birtokában folytatja, akkor a saját biztosításával összefüggı adatait az E típusú NYENYI lapon, az alkalmazottakra vonatkozó adatokat pedig a b típusú NYENYI lapon köteles közölni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az állami adóhatósághoz benyújtott bevallás nem helyettesíti a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatást. Általános tudnivalók A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény értelmében mezıgazdasági ıstermelınek minısül az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában a törvény 6. számú mellékletében felsorolt termékek elıállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására ıstermelı igazolvánnyal rendelkezik (ideértve az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggı ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrıl szóló kormányrendelet szerint nyilvántartott mezıgazdasági termelı magánszemélyt, valamint a termıföldrıl szóló törvény szerint családi gazdálkodónak minısülı magánszemélyt, és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közremőködı családtagját is, mindegyikre vonatkozóan a törvény 6. számú mellékletben felsorolt termékek elıállítására irányuló tevékenységeinek bevétele, jövedelme tekintetében). A mezıgazdasági ıstermelı mezıgazdasági tevékenységét mezıgazdasági ıstermelıi igazolvány birtokában folytathatja. A Tbj. 5. (1) bekezdésének i) pontja alapján biztosított a mezıgazdasági ıstermelı, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévı idı és a már megszerzett szolgálati idı együttesen legalább 20 év, kivéve: az ıstermelıi tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját, az egyéb jogcímen (ide nem értve a Tbj.5. (1) bekezdés g) pontja és a (2) bekezdése szerint) biztosítottat, a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülı személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. A Tbj. 5. (1) bekezdésének i) pontja szerinti biztosítotti jogviszonyhoz szükséges 20 év szolgálati idı megállapítása érdekében a mezıgazdasági ıstermelı a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 68. -ában foglaltak szerint életkortól függetlenül kérheti a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtıl szolgálati idejének megállapítását.

2 (Tájékoztatjuk, hogy a Szolgálati idı elismerési kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány letölthetı a weboldalról, benyújtható személyes eljárás keretében, postai úton, továbbá az Ügyfélkapus hozzáféréssel rendelkezı személyek elektronikus ügyintézés keretében is elıterjeszthetik kérelmüket.) Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az a mezıgazdasági ıstermelı, aki: - egyéb jogcímen már biztosított (pl. munkavállaló, társas vállalkozó), - saját jogú nyugdíjas, illetve özvegyi nyugdíjban részesülı személy, aki az öregségi nyugdíj korhatárt betöltötte, - kiskorú személy, aki ıstermelıi tevékenységét közös igazolvány alapján folytatja, - a gazdálkodó család kiskorú tagja, mezıgazdasági ıstermelıként nem minısül biztosítottnak, ezért mezıgazdasági ıstermelıi jogviszonyáról nem kell nyilvántartó lapot kiállítani. Ha azonban mezıgazdasági ıstermelıi tevékenysége mellett a Tbj. 5. (1) bekezdés g) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal (pl. bedolgozói, megbízási, vállalkozási, segítı családtagi, választott tisztségviselıi jogviszony) is rendelkezik, ezen biztosítása nem zárja ki azt, hogy ıstermelıként is biztosított legyen, tehát esetükben a nyilvántartó lap kiállítása kötelezı. A Tbj. 8. d) pontja alapján szünetel a biztosítás arra az idıtartamra, amelyre az ıstermelıi igazolvánnyal rendelkezı mezıgazdasági ıstermelı értékesítési betétlapja nem érvényes. A szünetelés idıszakának közlésére a nyilvántartó lap IV. rovata szolgál. (A szünetelés idıszakát a nyilvántartó lapon abban az esetben is fel kell tüntetni, ha a szünetelés idıszakára szolgálati idı és nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem megszerzése érdekében megállapodást kötött.) A rovatok kitöltése A Rögzítési kódszám rovatot az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság tölti ki. A Lapszám rovatba kell beírni, ha ugyanarról a mezıgazdasági ıstermelırıl több lapot állítottak ki. A rovat elsı felébe a biztosított 1-tıl induló lapsorszáma kerül, a / után pedig a biztosított összes lapjainak száma írandó (pl. ha 3 lapja van, akkor 1/3, 2/3, 3/3). Ha a biztosítottról csak egy lapot töltenek ki, akkor a lapszám rovatba 1/1-et kell beírni. Több lap kitöltése esetén a I. Mezıgazdasági ıstermelı adatai rovatot a folytató lapokon is ki kell tölteni. I. Mezıgazdasági ıstermelı adatai A NYENYI kódja mezıbe a regisztrálás során kapott igazoló lapon szereplı NYENYI kódot kell feltüntetni. Az Adószáma, Adóazonosító jele, TAJ száma, Neme, Neve, Lakcíme stb. rovatokba a mezıgazdasági ıstermelıre vonatkozó adatokat kell értelemszerően bejegyezni. A Neve mezınél fel kell tüntetni a névnél használt jelölést (dr., ifj., özv. stb.). Egynél több elızı név esetén a második és további elızı neveket a Megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni. Az Állampolgársága rovatot az 1. számú mellékletben szereplı kódok alapján kell kitölteni, a kód mellé az ország elnevezését is fel kell vezetni. 2

3 A nyilvántartó lapon a Tevékenység kezdete rovatot minden esetben ki kell tölteni. Tevékenység kezdeteként az ıstermelıi igazolványban feltüntetett idıpontot, illetve gazdálkodó család tagja esetében a családi gazdaság nyilvántartásba vételének napját kell közölni. A Tevékenység megszőnése elnevezéső rovatba az ıstermelıi igazolvány visszaadásának napját kell beírni, továbbá gazdálkodó család tagja esetében a családi gazdaság nyilvántartásból való törlésének napját, illetve azt a napot, amikor a mezıgazdasági ıstermelı kilép a családi gazdaságból vagy a közös ıstermelésbıl. A Biztosítási jogviszony kódja rovatba a mezıgazdasági ıstermelıi jogviszony kódját és rövidített megnevezését kell beírni az alábbi táblázat szerint. Teljes megnevezés Rövidített megnevezés Kódszám mezıgazdasági ıstermelı mg. ıstermelı 78 mezıgazdasági ıstermelı a Tbj. 5. g) pontja és (2) bekezdése szerinti jogviszony mellett mg. ıstermelı jogv. mellett 79 A kitöltés során a rövidítések és a kódszámok együttes használata kötelezı. II. Biztosításban töltött idı A nyilvántartó lap éves összesítéső adatok közlésére készült, ezért a Biztosításban töltött idı tól-ig" rovatba a évre vonatkozó biztosítás idıtartamát kell beírni. A Tbj ának (3) bekezdése értelmében a mezıgazdasági ıstermelı biztosítási kötelezettsége: - az ıstermelıi igazolványban feltüntetett idıponttól az igazolvány visszaadása napjáig, - gazdálkodó család tagja esetében a családi gazdaság nyilvántartásba vétele napjától a nyilvántartásból való törlés napjáig, illetıleg - a Tbj. 5. (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott biztosítást kizáró körülmény megszőnését követı naptól a biztosítást kizáró körülmény bekövetkezése napjáig áll fenn. Megszőnik a biztosítás akkor is, ha a mezıgazdasági ıstermelı kilép a családi gazdaságból vagy a közös ıstermelésbıl. A január 1-jétıl hatályos elıírások értelmében, a Tbj. 30/A. -ának (2) bekezdése szerinti mezıgazdasági ıstermelı biztosítási idejének szolgálati idıként történı figyelembevétele során alkalmazni kell az arányos szolgálati idıre vonatkozó elıírásokat. Az arányos szolgálati idıt a nyilvántartó lap kiállítására kötelezett számítja ki a TnyR ában leírtak szerint. III. Járulékfizetésre vonatkozó adatok A III. rovatban kell közölni a járulékalapot képezı jövedelemre és a járulék összegére vonatkozó adatokat. 3

4 A mezıgazdasági ıstermelınek a minimálbérnek megfelelı összeg után kell megfizetnie a nyugdíjbiztosítási járulékot és a nyugdíjjárulékot. Amennyiben az ıstermelıi tevékenységébıl származó, a tárgyévet megelızı évben elért bevétel nem haladja meg a hétmillió forintot, akkor a tárgyévet megelızı évi bevétel 20 %-a után kell a 9,5 %-os (magánnyugdíjpénztári tagság esetén 7,2%-os), a nyugdíjbiztosítási járulékot is magában foglaló nyugdíjjárulékot megfizetnie. A mezıgazdasági ıstermelı a magasabb összegő társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében az adóévre vonatkozóan az állami adóhatóság felé a tárgyév elsı negyedévére vonatkozó járulékbevallásában tett nyilatkozatával vállalhatja, hogy a járulékokat a jogszabályban meghatározott a fentiekben ismertetett járulékalapnál magasabb összeg után fizeti meg. Abban az esetben, ha a mezıgazdasági ıstermelı a tárgyév során GYED-ben vagy GYESben részesült, az említett ellátások idıtartamát és összegét a nyilvántartó lapon feltüntetni nem kell, mivel az ellátásokra vonatkozó nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatást a díjat, illetve a segélyt folyósító szerv teljesíti! (Amennyiben ezen ellátások ideje érinti a járulékfizetést, úgy azt a NYENYI lap IV. rovatában kérjük feltüntetni.) III./A) Amennyiben a járulékot a minimálbérnek megfelelı összeg után, illetve az állami adóhatóság felé tett nyilatkozat szerinti vállalt összeg után fizeti meg, úgy a III. rovat A) pontjában kell az adatokat közölni. Ebben az esetben a Nyugdíjjárulék-köteles jövedelem összege rovatba a minimálbérnek, illetve a vállalt összegnek megfelelı adatot kell közölni. (A minimálbér január 1-jétıl forint.) A Nyugdíjjárulék megállapított összege rovatba, ha az ıstermelı nem rendelkezik magánnyugdíjpénztári tagsággal, akkor a nyugdíjjárulék-köteles jövedelem összege után kiszámolt 9,5 %-os nyugdíjjáruléknak megfelelı összeget, ha a mezıgazdasági ıstermelı magánnyugdíjpénztárnak tagja, akkor pedig 1,5 %-os nyugdíjjáruléknak megfelelı összeget kell közölni. (Figyelem! Magánnyugdíjpénztári tagdíjat a nyilvántartó lapon nem kell közölni, annak feltüntetésére szolgáló rovatot a nyilvántartó lap nem tartalmaz.) A Nyugdíjjárulék befizetett összege rovatba az illetékes állami adóhatósághoz ténylegesen befizetett nyugdíjjárulék összegét kell közölni. A Nyugdíjbiztosítási járulék alapja rovatban kell közölni azt az összeget, amelynek alapulvételével a mezıgazdasági ıstermelı a nyugdíjbiztosítási járulék megfizetésére a tárgyévben kötelezett volt. A Nyugdíjbiztosítási járulék befizetett összege rovatban az illetékes állami adóhatósághoz ténylegesen befizetett nyugdíjbiztosítási járulék összegét kell feltüntetni. (A nyugdíjbiztosítási járulék mértéke évben 24 százalék.) A mezıgazdasági ıstermelı a Tbj. 30/A. (1) és (3) bekezdésében említett járulékalap alapulvételével nem köteles társadalombiztosítási járulékot, nyugdíjjárulékot (tagdíjat) fizetni arra az idıtartamra, amelynek tartama alatt: - táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül 4

5 kivéve, ha a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj folyósításának tartama alatt tevékenységét személyesen folytatja, - katonai szolgálatot teljesítı önkéntes tartalékos katona, - fogvatartott. Amennyiben a fentiekben meghatározott körülmények a naptári hónap teljes tartamán át nem állnak fenn, a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy naptári napra a járulékalap harmincad részét kell alapul venni. A járulékfizetési felsı határt csökkenteni kell a fentiekben meghatározott idıtartamok naptári napjai és a járulékfizetési felsı határ naptári napi összegének szorzatával. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a mezıgazdasági ıstermelı biztosítási jogviszonya hónap közben kezdıdött vagy szőnt meg. Tájékoztatjuk, hogy a nyugdíjjárulék-fizetési felsı határ összege évben napi Ft, évi Ft. III./B) Ha a mezıgazdasági ıstermelı a tárgyévet megelızı évben elért, hétmillió forintot nem meghaladó bevétele után fizeti meg az elıírt járulékot, akkor a B) pontban kell a megfelelı adatokat közölni. (A január 1-jétıl hatályos elıírások értelmében, a Tbj. 30/A. -ának (2) bekezdése szerinti mezıgazdasági ıstermelı biztosítási idejének szolgálati idıként történı figyelembevétele során alkalmazni kell az arányos szolgálati idıre vonatkozó elıírásokat!) A Nyugdíjjárulék alapja (a bevétel 20%-a) rovatba azt a Tbj. 30/A. -ának (2) bekezdésében meghatározott, ıstermelıi tevékenységbıl származó bevétel húsz százalékának megfelelı összeget kell feltüntetni, amelynek alapulvételével a mezıgazdasági ıstermelı a nyugdíjjárulék megfizetésére a tárgyévben kötelezett volt. A Nyugdíjjárulék megállapított összege rovatba a nyugdíjjárulék alapja rovatban közölt jövedelem után számított, 9,5 %-os, magánnyugdíjpénztári tag esetén 7,2%-os nyugdíjjárulék összegét kell beírni. A Nyugdíjjárulék befizetett összege rovatba az illetékes állami adóhatósághoz ténylegesen befizetett nyugdíjjárulék összegét kell feltüntetni. IV. Biztosítási jogviszony szünetelése, nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék fizetésének szünetelése (ideje, kódja, jogcíme) Ebben a rovatban kell megadni a tárgyéven belüli nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék fizetése nélküli idıszak(ok) idıtartamát, kódját és jogcímének rövidített megnevezését az alábbiak szerint: Teljes megnevezés Rövidített megnevezés Kódszám érvénytelen betétlap érvénytelen b.lap 47 egyéb jogcímen biztosított egyéb jogc. biztosított 40 táppénz* tp. 11 5

6 baleseti táppénz* bal. tp. 12 terhességi-gyermekágyi segély* thgys. 21 elızetes letartóztatás elızetes letart. 41 szabadságvesztés szab.vesztés 42 GYED* GYED 22 GYES GYES 23 GYET GYET 24 ápolási díj ápolási díj 25 katonai szolgálatot teljesítı önkéntes önk. tartalékos katona 30 tartalékos katona /Abban az esetben, ha mezıgazdasági ıstermelı járulékfizetési kötelezettsége a Tbj. 30/A -ának (2) bekezdése alapján áll fenn a III./B) pont kitöltése esetén akkor a * megjelölt kódok kiválasztásánál szíves körültekintését kérjük, tekintettel arra, hogy a mezıgazdasági ıstermelı az adott évben csak természetbeni egészségbiztosítási járulékot fizet. / A kódszám és a rövidített megnevezés együttes használata kötelezı. (Például: tól-ig: , kód: 11, jogcíme: tp.) V. Fıtevékenység Amennyiben a mezıgazdasági ıstermelı rendelkezik TEÁOR számmal, a rovatokban a fıtevékenységi körének TEÁOR kódját, idıtartamát és a tevékenység megnevezését kell feltüntetni. A fıtevékenységi kör változása esetén az új tevékenységet új sorban kell felvezetni. VI. Magánnyugdíjpénztárra vonatkozó adatok A magánnyugdíjpénztár Megnevezése rovatban a magánnyugdíjpénztár nevét, az Azonosítója rovatban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a magánnyugdíjpénztár részére kiadott pénztárkódot kell feltüntetni. A Tagsági viszony kezdete rovatba a belépés tényleges dátumát (pl ) kell beírni. A Tagsági viszony megszőnése rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a biztosított magánnyugdíjpénztári tagsága a Biztosításban töltött idı tól-ig" rovatban feltüntetett biztosítási idı alatt, vagy a biztosításban töltött idı megszőnésével egyidejőleg szőnik meg. Nem kell feltüntetni a 2008-as tárgyéven kívül esı magánnyugdíjpénztári tagságot, tehát amikor a magánnyugdíjpénztári tagság január 1-je elıtt megszőnt, vagy december 31-e után keletkezett. Figyelem! Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagságot a nyilvántartó lapon nem szabad feltüntetni! 6

7 A nyilvántartó lap kiállítása és beküldése A mezıgazdasági ıstermelı adatszolgáltatását számítógépes programmal vagy nyomtatványon teljesítheti, de teljesítettnek számít az adatszolgáltatása akkor is, ha az ıstermelı illetıleg képviselıje által személyesen közölt hiteles adatok a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél számítógépes adathordozón rögzítésre kerülnek. A mezıgazdasági ıstermelı a regisztrációs lemezt, illetıleg a nyomtatványt az erre a célra rendszeresített Adatlap kitöltésével és leadásával, a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságon igényelheti, amirıl igazolást kap. A nyilvántartó lapot a tárgyév december 31. napjával le kell zárni és a konszignációs jegyzék, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatóság által az Adatlap leadásakor történt regisztráció során kiadott igazoló lap kíséretében a tárgyévet követı év április 30. napjáig kell megküldenie a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére. A nyilvántartó lapról két példányban jegyzéket kell készíteni. A jegyzéknek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: - mezıgazdasági ıstermelı neve, - anyja neve, - születési dátuma, - TAJ-száma. A jegyzéket a mezıgazdasági ıstermelınek aláírásával kell ellátnia. A jegyzék második példányát a nyilvántartó lap leadásakor az átvétel egyidejő igazolása mellett az igazgatási szerv visszaadja. A nyilvántartó lapot soron kívül le kell zárni és a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére meg kell küldeni, ha - a mezıgazdasági ıstermelı a nyugdíj (a megváltozott munkaképességőeket megilletı rendszeres pénzellátás) megállapítására igényt terjeszt elı, - a nyugdíjigényt elbíráló igazgatóság azt kéri. A mágneses adathordozón történı adatszolgáltatással kapcsolatos tudnivalók A évi adatszolgáltatás teljesítéséhez DOS alapú NYENYI program kiadására nem kerül sor. A mágneses adathordozón történı adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges regisztrációs lemezt az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság térítésmentesen bocsátja a kötelezett rendelkezésére. Az adatszolgáltatás a regisztrációs lemez és a Windows alapú (NYE08W) program felhasználásával teljesíthetı. A NYE08W.EXE program letölthetı az ONYF honlapjáról a címen, a Nyomtatványok, programok letöltése>programok letöltése>windows alapú évi NYENYI program (NYE08W) elérési útvonalon. Amennyiben a évi WINDOWS alapú NYENYI program letöltésével, használatával kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság nyilvántartási rendszergazdájához szíveskedjen fordulni, aki segít a felmerült problémák megoldásában. 7

8 A program alkalmas más számítógépes rendszerben (pl.: bérszámfejtési rendszer) tárolt adatok megadott formátum szerinti ellenırzött átvételére. A programmal kinyomtatható nyilvántartó lapot az adatszolgáltatáskor nem kell az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére megküldeni. Ehelyett a program által mágneses adathordozón elıállított adatokat kell beküldeni, a szintén a program által két példányban kinyomtatott a jogszabályban leírtaknak megfelelı tartalmú jegyzékkel együtt, amelyet aláírással kell hitelesíteni. A program az adatszolgáltatás során az adatokat kódolva, tömörítve és ellenırzı kódokkal ellátva írja a mágneses adathordozóra. Más formátumban, más program által készített, vagy a program használata után manipulált adatokat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nem fogadnak el! A Kormányzati Portál Ügyfélkapujához hozzáféréssel rendelkezı személyek részére lehetıséget biztosítunk a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történı teljesítésére. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban bıvebb információt az ONYF honlapján, a internetes elérhetıségi címen találhat. Tájékoztatjuk, hogy a hatályos jogszabályi elıírások alapján, a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettséget a nyilvántartásra kötelezett megbízása alapján az Art. 7. -a (1)- (2) és (5) bekezdésének alkalmazásával meghatalmazottja, illetve képviselıje is teljesítheti. Tisztelt Ügyfelünk! Jelen Útmutató a január 1-jétıl hatályos társadalombiztosítási rendelkezéseknek megfelelıen készült. Az Útmutató kiadása utáni jogszabályi változások esetén kérjük azokat a nyilvántartó lap kitöltésénél figyelembe venni. Az adatszolgáltatással kapcsolatos problémákkal, kérdésekkel kérjük, hogy közvetlenül a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság nyilvántartási szakegységéhez szíveskedjen fordulni, ahol munkatársaink a felmerült kérdésekre választ adnak, a problémák megoldásában segítenek. Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az a kötelezett, aki a törvényben meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási, illetıleg a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb kötelezettségét nem teljesíti, vagy késedelmesen teljesíti, illetve annak nem az elıírt módon tesz eleget, forinttól forintig terjedı, a jogsértés egy éven belüli ismételt megállapítása esetén forintig terjedı mulasztási bírságot köteles fizetni. Budapest, január Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság 8

ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2006. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2006. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2006. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a 2004. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ. a 2004. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2004. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2005. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2005. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2005. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez Általános tudnivalók A 2010. évi jövedelemre vonatkozó adatokat

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2004. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2004. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2004. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó lap) kiállítását a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához)

ÚTMUTATÓ. a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) A 2013. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás -t az Országos

Részletesebben

Ezt a kedvezményt a munkaadó:

Ezt a kedvezményt a munkaadó: ÚTMUTATÓ a 2010. évi P-P/II. típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához A 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállítása mellett, amennyiben a foglalkoztatás

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelők adó- és járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségéről, alapfogalmakról

Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelők adó- és járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségéről, alapfogalmakról Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelők adó- és járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségéről, alapfogalmakról 1. A mezőgazdasági őstermelők adózása Fogalmak Mezőgazdasági őstermelőnek minősül az

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1558 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1558 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1558 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma:

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma: Tájékoztatás a magánszemély 2012. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2012. január 1-jétıl alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének tájékoztatója a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2011. január

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Az ügyvédek társadalombiztosítási járulékfizetési

Az ügyvédek társadalombiztosítási járulékfizetési Ügyvédek Lapja 2010/1., január Az ügyvédek társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége 2010 Az egyénileg tevékenykedı ügyvéd társadalombiztosítási szempontból egyéni vállalkozónak minısül, az

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2015.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2013.

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

2009. évi CLII. törvény

2009. évi CLII. törvény 2009. évi CLII. törvény az egyszerősített foglalkoztatásról 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerősített módon létesíthetı munkaviszony (a továbbiakban: egyszerősített foglalkoztatás) a) természetes

Részletesebben

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz T E R V E Z E T Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben