ÚTMUTATÓ a évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ a 2006. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ a évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó lap) kiállítását a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 97 -a és a végrehajtásáról rendelkez 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tny. R.) ai írják el. Az egyéni vállalkozó a évi szolgálati id, jövedelmi és egyéb adatairól a tárgyévet követ év április 30. napjáig köteles az adatszolgáltatásra. Ha az egyéni vállalkozó tevékenysége évközben megsznik, az egyéni vállalkozó a saját és az általa foglalkoztatott biztosítottak adatairól köteles a tevékenysége megsznéséig terjed adatszolgáltatást a megsznést követ harminc napon belül teljesíteni. Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozóra és az általa foglalkoztatott biztosítottakra vonatkozó nyilvántartó lapok beszerzése iránt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv intézkedik, kivéve, ha a vállalkozást özvegyi jogon más személy a vállalkozó halálát követ naptól tovább folytatja. Az egyéni vállalkozó az általa foglalkoztatott biztosítottról a b típusú nyilvántartó lapot, a saját biztosításával összefügg adatokról pedig az E típusú nyilvántartó lapot köteles kitölteni. Amennyiben a közterhek megfizetését az egyéni vállalkozó ekho választásával teljesítette, akkor az E típusú NYENYI lapon kívül a P típusú NYENYI Pótlapot is ki kell tölteni. Ebben az esetben kérjük a P típusú NYENYI Pótlap kitöltési útmutatóját is áttanulmányozni. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérl szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. b.) pontja alapján egyéni vállalkozónak minsül a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése szempontjából: - a vállalkozói igazolvánnyal rendelkez természetes személy, - a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkez magánszemély, a gyógyszerészi magántevékenység, falugondnoki tevékenység, tanyagondnoki tevékenység vagy szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkez magánszemély (a továbbiakban együtt: egészségügyi vállalkozó), - az ügyvédekrl szóló törvény hatálya alá tartozó ügyvéd, európai közösségi jogász (a továbbiakban együtt: ügyvéd), - az egyéni szabadalmi ügyviv, - a nem közjegyzi iroda tagjaként tevékenyked közjegyz, - a nem végrehajtói iroda tagjaként tevékenyked önálló bírósági végrehajtó.

2 A rovatok kitöltése A Rögzítési kódszám rovatot az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság (kirendeltség) tölti ki. A Lapszám rovatba kell beírni, ha ugyanarról az egyéni vállalkozóról több lapot állítottak ki. A rovat els felébe a biztosított 1-tl indított lapsorszáma kerül, a / után pedig a biztosított összes lapjainak száma írandó (pl. ha 3 lapja van, akkor 1/3, 2/3, 3/3). Ha a biztosítottról csak egy lapot töltenek ki, akkor a lapszám rovatba 1/1-et kell beírni. Az Egyéni vállalkozó adatai és az Egyéni vállalkozó személyi adatai részeket a folytatólapokon is ki kell tölteni. I. Egyéni vállalkozó adatai A NYENYI kódja mezbe a regisztrálás során kapott igazoló lapon szerepl NYENYI kódot kell feltüntetni. Az Adószáma, Adóazonosító jele, Neve, Székhelye (ennek hiányában telephelye) rovatokba az egyéni vállalkozói adatokat kell értelemszeren bejegyezni. A Társadalombiztosítási törzsszáma rovatba a megyei egészségbiztosítási pénztárak által január 1-jét megelzen kiadott törzsszámot, a Folyószámlaszáma (járulékazonosítója) rovatba az APEH járulékigazgatóságok által évben kiadott folyószámlaszámot kell beírni, amennyiben az egyéni vállalkozó rendelkezik ilyen azonosítóval. A nyilvántartó lapon a Tevékenység kezdete (Vállalkozói igazolvány engedély - átvételének napja) rovatot minden esetben ki kell tölteni. A rovatban a tevékenység tényleges kezd napját kell feltüntetni, a vállalkozói igazolvány cseréje napjának feltüntetése tilos! A Tevékenység megsznése (Vállalkozói igazolvány engedély - visszaadásának napja) elnevezés rovatba amennyiben az egyéni vállalkozói jogviszony megsznt a vállalkozói igazolvány (engedély) visszaadásának, visszavonásának, a foglalkozás gyakorlásának eltiltásáról szóló határozat jogerre emelkedésének napját kell beírni. Az egyéni vállalkozónál az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésekor mköd társadalombiztosítási, családtámogatási kifizethelyre vonatkozó adatot a Társadalombiztosítási Kifizethely, illetleg Családtámogatási Kifizethely utáni Igen vagy Nem rovatban X jellel kell közölni. Ha az év folyamán a kifizethely jellegében változás történt (pl. megsznt), e tényt illetve a változás idpontját is közölni kell a Megjegyzés rovatban. II. Egyéni vállalkozó személyi adatai A Neme rovatok közül a megfelelt X jellel kell jelölni. 2

3 A TAJ száma, Neve, Állampolgársága, Születési neve, Elz neve, Anyja neve, Születési helye, Születési ideje, rovatokba az egyéni vállalkozó a személyi igazolvány vagy egyéb hivatalos okmány adatait köteles a nyilvántartó lapra felvezetni. Az Állampolgársága rovatot az 1. számú mellékletben szerepl kódok alapján kell kitölteni, a kód mellé az ország elnevezését is fel kell vezetni. A Neve meznél fel kell tüntetni a névnél használt jelölést (pl.: dr., ifj., özv. stb.). Egynél több elz név esetén a második és további elz neveket a Megjegyzés rovatban kell feltüntetni. A nyilvántartó lapon az egyéni vállalkozó TAJ számának, nevének, anyja nevének, születési helyének és idejének, valamint állampolgárságának feltüntetése kötelez! Az Alkalmazás minsége rovatba az egyéni vállalkozói jogviszony kódját és rövidített megnevezését kell beírni az alábbi táblázat szerint. Teljes megnevezés Rövidített megnevezés Kódszám kiegészít tevékenységet folytatónak nem egyéni vállalkozó 21 minsül egyéni vállalkozó egyéni vállalkozó (munkaviszony mellett) egyéni vállalkozó mv. mellett 26 egyéni vállalkozó (közép- vagy felsfokú egyéni váll.nappali tag.tan.folyt. 36 nappali tagozatos tanulmányokat folytató) egyéni vállalkozó (társas vállalkozási egyéni váll.társas váll.tag. mellett 38 tagság mellett) A kitöltés során a rövidítések és a kódszámok együttes használata kötelez. III. Biztosításban töltött id Figyelem! Tekintettel arra, hogy ekho-t választott magánszemélyek esetében a Tbj. szerinti járulékfizetési kötelezettség is fennáll, ezért az ekho-t választott egyéni vállalkozó biztosításban töltött idejére vonatkozó adatokat az E típusú NYENYI lap III. rovatában, valamint a P jel Pótlap P/II. és P/IV. rovataiban is az általános járulékfizetésre vonatkozó adatokat az E típusú NYENYI lapon, az ekho-ra vonatkozó adatokat pedig a P típusú NYENYI lapon kell közölni. A Biztosításban töltött id tól-ig" rovatba a évre vonatkozó biztosítás idtartamát kell beírni. A Tbj. 10. (1) bekezdése alapján az egyéni vállalkozó biztosítási kötelezettsége: a) a vállalkozói igazolvány (engedély) átvétele napjától az egyéni vállalkozó özvegye vagy örököse esetén az örökhagyó elhalálozása napját követ naptól annak visszaadása, visszavonása, a foglalkozás gyakorlásának eltiltásáról szóló határozat jogerre emelkedése napjáig, 3

4 b) ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyviv esetében a kamarai tagság kezdete napjától annak megsznése napjáig, európai közösségi jogász esetében a nyilvántartásba vétele napjától annak törlése napjáig, c) közjegyz, önálló bírósági végrehajtó esetén e szolgálat kezdete napjától annak megsznése napjáig tart. A kiegészít tevékenységet folytatónak nem minsül egyéni vállalkozó a saját biztosítási adataival összefüggésben akkor is NYENYI lapon (floppyn) köteles az adatszolgáltatás teljesítésére, ha a Tbj. 31. (4) bekezdésében meghatározott jogviszonyban áll, illetleg közép- vagy felsfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat, és járulékot - vállalkozói kivét hiányában - nem fizetett. A biztosítási kötelezettség fennállását tehát nem befolyásolja, ha az adott naptári évre vonatkozóan járulékfizetés nem történt. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a nyilvántartó lap éves összesítés adatok közlésére készült! A Nyugdíjjárulék-köteles jövedelem összege rovatban azt a Tbj ában meghatározott összeget kell feltüntetni, amely után az egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulék megfizetésére a tárgyévben kötelezett volt. A biztosított egyéni vállalkozó a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 16. (4) bekezdésében meghatározott vállalkozói kivét, átalányadózó esetén az átalányadó alapját képez jövedelem, de havonta legalább forint minimum járulékalap után köteles a nyugdíjjárulékot megfizetni. Ha a vállalkozói kivét nem éri el a minimum járulékalap összegét, az Art. 17/A. -ában meghatározott bejelentés esetén a vállalkozói kivét, de legalább a minimálbér után kell a nyugdíjjárulékot megfizetni. Tételes átalányadózó esetében a nyugdíjjárulék alapja a minimálbér. A tevékenységet kezd egyéni vállalkozó a járulékfizetési kötelezettségének kezd évében a Tbj. 19. (1)-(3) bekezdésében meghatározott mérték társadalombiztosítási és nyugdíjjárulékot a tárgyhónapot megelz hónap els napján érvényes minimálbér összege után fizeti meg. Ez a rendelkezés nem alkalmazható a Tbj. 31. (4) bekezdésében meghatározott, egyidejleg munkaviszonyban álló egyéni vállalkozóra, akinek a foglalkoztatása eléri a heti 36 órát, illetleg arra az egyéni vállalkozóra, aki közép- vagy felsfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányt folytat. A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejleg fennálló minden munkaviszonyban elírt munkaidt össze kell számítani. A Tbj. 31. (4) bekezdésében meghatározott egyéni vállalkozó esetében a társadalombiztosítási és nyugdíjjárulék (tagdíj) alapja a ténylegesen elért, járulékalapot képez jövedelem, eva adózók esetében az Eva. tv-ben meghatározott adóalap 4 %-a. Az egyéni vállalkozó a Tbj. 29. (1) bekezdésében említett járulékalap alapulvételével nem köteles társadalombiztosítási járulékot, nyugdíjjárulékot (tagdíjat) fizetni arra az idtartamra, amelynek tartama alatt: 4

5 - táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül kivéve, ha a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj folyósításának tartama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja, - katonai szolgálatot teljesít önkéntes tartalékos katona, - fogvatartott, - az ügyvéd, a szabadalmi ügyviv továbbá a közjegyz, ha kamarai tagságát szünetelteti, - a Tbj. 31. (4) bekezdésben említett egyéni vállalkozó keresképtelen. Amennyiben a fentiekben meghatározott körülmények a naptári hónap teljes tartamán át nem állnak fenn, a járulékfizetési alsó határ kiszámításánál egy-egy naptári napra a járulékalap harmincad részét kell alapul venni. A járulékfizetési fels határt csökkenteni kell a fentiekben meghatározott idtartamok naptári napjai és a járulékfizetési fels határ naptári napi összegének szorzatával. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha az egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonya hónap közben kezddött vagy sznt meg. Az egyéni vállalkozó járulékfizetésénél figyelemmel kell lenni a Tbj. R. 6. (1) bekezdésében foglaltakra, amely rendelet szeptember 1-jétl hatályos elírásai alapján az egyéni vállalkozó járulékfizetési alsó határának kiszámításánál havonta meg kell állapítani, hogy a tárgyév során már elszámolt vállalkozói kivét havi átlagban eléri e a tárgyév január hónapjától, illetleg a vállalkozói tevékenység kezdetétl a tárgyhónapig számított, a Tbj. 29. (1)-(3) bekezdésében meghatározott minimum járulékalapot, illetleg az Art. 17/A. -ában meghatározott bejelentés teljesítése esetén a minimálbér összegét. Ha a vállalkozói kivét havi átlagos összege kevesebb a minimum járulékalapnál, illetleg a minimálbér összegénél, a járulékot a különbözet után is meg kell fizetni. Annak az egyéni vállalkozónak, aki egyben társas vállalkozóként is biztosított, egyéni vállalkozói járulékfizetési kötelezettsége a Tbj. 29. (1) bekezdése, illetleg a Tbj. 29/A. (1) bekezdése szerint áll fenn. Ez esetben a társas vállalkozásnál fennálló járulékfizetési kötelezettség alapja a ténylegesen elért, járulékalapot képez jövedelem. Az Eva. tv. szerint adózó biztosított egyéni vállalkozó járulékfizetésére a Tbj. 29/A. -ában, a Tbj. 30. (3) bekezdésében és a Tbj.R. 6/A -ában foglaltak az irányadók. Tájékoztatjuk, hogy a nyugdíjjárulék-fizetési fels határ összege évben napi Ft, évi Ft. A Megállapított nyugdíjjárulék összege" rovatban a Nyugdíjjárulék köteles jövedelem összege rovat szerinti jövedelem után megállapított nyugdíjjárulék összegét kell beírni, melynek mértéke kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó biztosított esetében 8,5 százalék, magánnyugdíjpénztár tagja 5

6 esetében 0,5 százalék. Ha a nyugdíjjárulék mértéke 0,5 százalék, akkor a Magánnyugdíjpénztár rovat kitöltése kötelez. A Befizetett nyugdíjjárulék összege rovatban az illetékes állami adóhatósághoz ténylegesen befizetett nyugdíjjárulék összegét kell feltüntetni. Figyelem! Magánnyugdíjpénztári tagdíjat a nyilvántartó lapon nem kell közölni, annak feltüntetésére szolgáló rovatot a nyilvántartó lap nem tartalmaz. A Nyugdíjbiztosítási járulék alapja rovatban kell közölni azt az összeget, amelynek alapulvételével az egyéni vállalkozó a nyugdíjbiztosítási járulék megfizetésére a tárgyévben kötelezett volt. A Nyugdíjbiztosítási járulék befizetett összege rovatban az illetékes állami adóhatósághoz ténylegesen befizetett nyugdíjbiztosítási járulék összegét kell feltüntetni. A nyugdíjbiztosítási járulék mértéke évben 18 százalék. Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó a tárgyév során GYES-ben, vagy GYEDben részesült, az említett ellátások idtartamát a Biztosításban töltött id tól-ig" rovatban külön soron (új lapon) kell feltüntetni. Az ilyen soroknál a GYES vagy GYED összegét a Nyugdíjjárulék-köteles jövedelem összege rovatban, a levont nyugdíjjárulékot a Megállapított nyugdíjjárulék összege" és Befizetett nyugdíjjárulék összege rovatokban kell közölni. A Nyugdíjbiztosítási járulék alapja és a Nyugdíjbiztosítási járulék befizetett összege rovatokat ebben az esetben üresen kell hagyni. Figyelem! Az ekho-t választott egyéni vállalkozó esetében a nyugdíjjárulékköteles jövedelem, nyugdíjjárulék összege és a nyugdíjbiztosítási járulék alapja rovatoknál azokat az összegeket kell feltüntetni, amelyek után a járulékfizetési kötelezettség teljesítése a Tbj. szabályai szerint történt. (Az ekho alapját és összegét a P típusú NYENYI Pótlap P/IV. rovatában kell közölni.) IV. Nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék fizetés nélküli ideje, kódja, jogcíme Ebben a rovatban kell megadni a tárgyéven belüli nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék fizetése nélküli idszak(ok) idtartamát, kódját és jogcímének rövidített megnevezését az alábbiak szerint: Teljes megnevezés Rövidített megnevezés Kód-szám táppénz tp. 11 baleseti táppénz bal. tp. 12 terhességi-gyermekágyi segély thgys. 21 ügyvéd, közjegyz, szabadalmi ügyviv kamarai tagsága szünetel ügyv. kam. tags. szün. 51 6

7 elzetes letartóztatás elzetes letart. 41 szabadságvesztés szab.vesztés 42 GYED GYED 22 GYES GYES 23 GYET GYET 24 ápolási díj ápolási díj 25 pénzbeli ellátás nélküli pénzbeli ell. nélküli 84 keresképtelenség 1 keresképt. katonai szolgálatot teljesít önkéntes tartalékos katona önk. tartalékos katona 30 1 Figyelem! A pénzbeli ellátás nélküli keresképtelenség csak az alkalmazás minsége táblázatban feltüntetett, 26, 36 kódszámú alkalmazások esetében fordulhat el! A kódszám és a rövidített megnevezés együttes használata kötelez. (Például: tól-ig: , kód: 11, jogcíme: tp.) V. Ftevékenység Ezekben a rovatokban az egyéni vállalkozó ftevékenységi körének TEÁOR kódját, idtartamát és a tevékenység megnevezését kell feltüntetni. A ftevékenységi kör változása esetén az új tevékenységet új sorban kell felvezetni. Korkedvezményre jogosító munkakör Ebben a rovatban kell megadni a tárgyéven belül korkedvezményre jogosító munkakörben eltöltött idszak idtartamát, kódját és munkaköri megnevezését az Útmutató 2. számú mellékletében felsorolt munkakörök szerint. A melléklet 14 munkaköri fcsoportot tartalmaz, a fcsoporthoz tartozó konkrét munkakörök felsorolásával (pl.: Föld alatt végzett munka, robbantókamra kezel). Egy adott munkakörben végzett munka akkor tekinthet korkedvezményesnek, ha a munkakör a korkedvezményre jogosító munkaköri jegyzékben szerepel (168/1997. (X.6.) kormányrendelet 1. számú melléklete), a végzett munka megegyezik a jegyzék munkaköri leírás rovatában megfogalmazott tevékenységgel és a korkedvezmény hatálya kiterjed a gazdálkodó szervezetre. Az adatszolgáltatás jogszerségét a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek ellenrizhetik. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek a közölt munkakör alapján, a korkedvezményre való jogosultság megállapításához szükséges azonosítási eljárást a nyugellátási igény elbírálásakor folytatják le. VI. Magánnyugdíjpénztár A magánnyugdíjpénztár Megnevezése rovatban a magánnyugdíjpénztár nevét, az Azonosítója rovatban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a magánnyugdíjpénztár részére kiadott pénztárkódot kell feltüntetni. 7

8 A Tagsági viszony kezdete rovatba a belépés tényleges dátumát (pl ) kell beírni. A Tagsági viszony megsznése rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a biztosított magánnyugdíjpénztári tagsága a Biztosításban töltött id tól-ig" rovatban feltüntetett biztosítási id alatt, vagy a biztosításban töltött id megsznésével egyidejleg sznik meg. Nem kell feltüntetni a 2006-os tárgyéven kívül es magánnyugdíjpénztári tagságot, tehát amikor a magánnyugdíjpénztári tagság január 1-je eltt megsznt, vagy december 31-e után keletkezett. Figyelem! Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagságot a nyilvántartó lapon nem szabad feltüntetni! A nyilvántartó lap kiállítása és beküldése Az egyéni vállalkozó adatszolgáltatását számítógépes programmal vagy nyomtatványon teljesítheti, de teljesítettnek számít az adatszolgáltatása akkor is, ha az egyéni vállalkozó illetleg képviselje által személyesen közölt hiteles adatok a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél számítógépes adathordozón rögzítésre kerülnek. Az egyéni vállalkozó a regisztrációs lemezt, illetleg a nyomtatványt az erre a célra rendszeresített Adatlap kitöltésével és leadásával, a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságon (kirendeltségen) igényelheti, amirl igazolást kap. A nyilvántartó lapot az egyéni vállalkozónak a tárgyév december 31. napjával le kell zárnia és jegyzék, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatóság (kirendeltség) által az Adatlap leadásakor történt regisztráció során kiadott igazoló lap kíséretében a tárgyévet követ év április 30. napjáig kell megküldenie a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére. A nyilvántartó lapról két példányban jegyzéket kell készíteni. A jegyzéknek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: egyéni vállalkozó neve, anyja neve, születési dátuma, TAJ-száma. A jegyzéket az egyéni vállalkozónak aláírásával záradékolni kell. A jegyzék második példányát a nyilvántartó lap leadásakor az átvétel egyidej igazolása mellett az igazgatási szerv visszaadja. A Tny. R. 88. (3) bekezdése alapján az adatszolgáltatással kapcsolatos felelsség akkor is az adatszolgáltatásra kötelezett egyéni vállalkozót terheli, ha az adatszolgáltatást szerzdés (megállapodás) alapján más szerv, személy teljesíti. Ebben az esetben az adatszolgáltatást számítógépes program felhasználásával, számítógépes adathordozón kell teljesíteni. A nyilvántartó lapot, továbbá a jegyzéket ebben az 8

9 esetben is az adatszolgáltatásra kötelezett egyéni vállalkozónak kell aláírásával ellátnia, illetve záradékolnia. A nyilvántartó lapot soron kívül le kell zárni és a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság (kirendeltség) részére meg kell küldeni, ha - az egyéni vállalkozó a nyugdíj (a megváltozott munkaképességeket megillet rendszeres pénzellátás) megállapítására igényt terjeszt el, - a nyugdíjigényt elbíráló szerv azt kéri. A mágneses adathordozón történ adatszolgáltatással kapcsolatos tudnivalók A évi adatszolgáltatás teljesítéséhez DOS alapú NYENYI program kiadására nem kerül sor. A mágneses adathordozón történ adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges regisztrációs lemezt az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság (kirendeltség) térítésmentesen bocsátja a kötelezett rendelkezésére. Az adatszolgáltatás a regisztrációs lemez és a Windows alapú (NYE06W) program felhasználásával teljesíthet. A NYE06W.EXE program letölthet az ONYF honlapjáról a címen, a Nyomtatványok, programok letöltése>programok letöltése>windows alapú évi NYENYI program (NYE06W) elérési útvonalon. Amennyiben a évi WINDOWS alapú NYENYI program letöltésével, használatával kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság (kirendeltség) nyilvántartási rendszergazdájához szíveskedjen fordulni, aki segít a felmerült problémák megoldásában. A program alkalmas a b, az E és a P típusú nyilvántartó lapok adatainak közvetlen rögzítésére, valamint más számítógépes rendszerben (pl.: bérszámfejtési rendszer) tárolt adatok megadott formátum szerinti ellenrzött átvételére. A programmal kinyomtatható nyilvántartó lapot az adatszolgáltatáskor nem kell az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság (kirendeltség) részére megküldeni. Ehelyett a program által mágneses adathordozón elállított adatokat kell beküldeni, a szintén a program által két példányban kinyomtatott a jogszabályban leírtaknak megfelel tartalmú jegyzékkel együtt, amelyet aláírással kell hitelesíteni. A program az adatszolgáltatás során az adatokat kódolva, tömörítve és ellenrz kódokkal ellátva írja a mágneses adathordozóra. Más formátumban, más program által készített, vagy a program használata után manipulált adatokat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nem fogadnak el! Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy jelen Útmutató a szeptember 1-jétl hatályos társadalombiztosítási rendelkezéseknek megfelelen készült. Az Útmutató kiadása utáni jogszabályi változások esetén kérjük a lap kitöltésénél a változásokat is figyelembe venni. 9

10 Felhívjuk a figyelmét, hogy a saját biztosításával összefügg adatokról akkor is köteles adatot szolgáltatni, ha a társadalombiztosítási járulék megfizetésére nem volt kötelezett. Az adatszolgáltatással kapcsolatos problémákkal, kérdésekkel kérjük, hogy közvetlenül a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság (kirendeltség) nyilvántartási szakegységéhez szíveskedjen fordulni, ahol munkatársaink a felmerült kérdésekre választ adnak, a problémák megoldásában segítenek. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Tny.R. 88. (1) bekezdés alapján, az igazgatási szervek lehetséget biztosítanak a személyesen közölt, hiteles adatok számítógépes adathordozón történ rögzítésére, amelyhez a szakügyintézk szükség esetén segítséget nyújtanak. Adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az a kötelezett, aki a törvényben meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási, illetleg a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb kötelezettségét nem teljesíti, vagy késedelmesen teljesíti, illetve annak nem az elírt módon tesz eleget, forinttól forintig terjed, a jogsértés egy éven belüli ismételt megállapítása esetén forintig terjed mulasztási bírságot köteles fizetni. Budapest, szeptember Országos Nyugdíjbiztosítási Figazgatóság 10

ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÚTMUTATÓ AZ IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2. (2012), pp. 389 405. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * Jelen tanulmány az egyéni vállalkozók

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest 2012. TÁJÉKOZTATÓ Készítették: Dr. Bogdán Zsuzsanna Bagolyné Hampó Anita Dénes Edit Dr. Földi Barbara

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB15.számú nyomtatványhoz. I. fejezet Általános rendelkezések A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Adójogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Az adózási kérdések bonyolultak és komplexek,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye) Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2011. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2013. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Fordított adózás az építőiparban (I.

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jelleg adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Adónemkód. Sorszám.

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jelleg adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Adónemkód. Sorszám. 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számlaszámok és adónemeik 2010. január 1-jét l érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk,

Részletesebben