Munkáltatónál (ha a foglalkoztató jogutód nélkül megsz nt, a lakóhely. egyéni vállalkozónak, stermel nek, ún. önfoglalkoztatónak: székhelye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkáltatónál (ha a foglalkoztató jogutód nélkül megsz nt, a lakóhely. egyéni vállalkozónak, stermel nek, ún. önfoglalkoztatónak: székhelye"

Átírás

1 Hatóságiügyneve: Ahatáskörrelrendelkezd szervneve, postacím,ügyfélfogadásicím, elérhetségésnyitvatartásiid Eljárószervilletékességi területe Ügyintézéshezszükséges dokumentumok Ügymenet Eljárástmegindítóirat benyújtása Eljárástmegindítóirat benyújtásáranyitvaálló határid Azügybenhasznált nyomtatványoklistája Tájékoztatásazügyfelet megilletjogokrólésazt terhelkötelezettségekrl Azügyintézéshatárideje Gyermekgondozásidíj(gyed) A kérelem beadására: a jogosult szül munkáltatója [egyéni vállalkozó, stermel,ún.önfoglalkoztató:székhelyeszerintilletékesmegyei(fvárosi) kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve (a továbbiakban:egészségbiztosításipénztáriszakigazgatásiszerv)] Haafoglalkoztatójogutódnélkülmegsznt,alakóhelyszerintilletékes egészségbiztosításipénztáriszakigazgatásiszerv Elbírálásra: ajogosultszülmunkáltatójánálmködkifizethelyvagyhaaznincs,a munkáltató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatásiszerv Méltányosságialapúgyed: a kérelmez szül foglalkoztatója szerint illetékes egészségbiztosítási pénztáriszakigazgatásiszerv Munkáltatónál:azottbiztosítottszemélyekgyedügyei, egészségbiztosításipénztáriszakigazgatásiszerv:megyeill.fváros gyedigénylése Munkáltatónál (ha a foglalkoztató jogutód nélkül megsznt, a lakóhely szerintilletékesegészségbiztosításipénztáriszakigazgatásiszervnél) egyéni vállalkozónak, stermelnek, ún. önfoglalkoztatónak: székhelye szerintilletékesegészségbiztosításipénztáriszakigazgatásiszervnél Méltányossági alapú gyed: a kérelmez szül foglalkoztatója szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél, vagy a kormányablaknál a szülést követen, a terhességigyermekágyi segély lejárta után lehet benyújtani,azonbanazigénybejelentésnapjátólvisszamenleglegfeljebb6 hónapralehetérvényesíteniagyedirántiigényt Lásd.nyomtatványok A kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkez egészségbiztosításipénztáriszakigazgatásiszervhezvagyakifizethelyhez történmegérkezésétkövetnaptólszámított18nap,feltévehogyagyed irántikérelembenyújtásakorrendelkezésreállóadatokalapjánazigény teljesmértékbenteljesíthet,egyébesetben30nap. Felhívjukafigyelmet,hogyahiánypótlásra,illetveatényállástisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjed id nem számít be az ügyintézési határidbe. A gyedet az elbírálásátköveten,utólagkellfolyósítani,haazelbírálóakifizethelyvolt, a bérfizetési napon, az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv pedigatárgyhónapotkövethó10.napjáig.

2 Gyermekgondozásidíj(gyed) Agyermekgondozásidíjagyermekvállalástámogatásáranyújtottpénzbeliellátás. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai keretében gyermekgondozási díj (gyed) folyósításával pótolhatóagyermekétotthongondozó,nevel biztosításijogviszonnyalésegyéb,ittismertetett jogosultságifeltételekkelrendelkez szüljövedelemkiesése.agyermekgondozásidíjnemszociális juttatás,akötelezegészségbiztosításkeretében,kizárólagabiztosítottaknakjáró,jövedelemarányos pénzbeliellátás,éskülönfelhívjukafigyelmet,hogynemazonosahétköznapiszóhasználatban gyakrankevered,alanyijogonigénybevehetgyermekgondozásisegély(gyes)elnevezésellátással. Kijogosultagyedre? Agyedjogosultságidtartama Agyedösszege Agyedigénylése Agyedfolyósítása Jogorvoslat Méltányosság Kijogosultagyedre? Agyedjogosultságifeltételekéntszükségeselzetesbiztosításiid fszabályszerint 365nap.Ez alapjángyermekgondozásidíjrajogosult: abiztosított,gyermeketszülanya,haaszüléstmegelzenkétévenbelül365naponát biztosítottvolt, abiztosítottszül,haagyermekgondozásidíjigénylésétmegelzenkétévenbelül365napon átbiztosítottvolt, aterhességigyermekágyisegélybenrészesültanya,akinekabiztosításijogviszonyaaterhességi gyermekágyi segély igénybevételének idtartama alatt sznt meg feltéve, hogy a terhességi gyermekágyisegélyrevalójogosultságaabiztosításijogviszonyfennállásaalattkeletkezettésa szüléstmegelzenkétévenbelül365naponátbiztosítottvolt, azzal,hogyvalamennyiesetbentovábbifeltétel,hogyagyermekgondozásidíjatkérelmezszemélya gyermeketsajátháztartásábannevelje. Akimunkaviszonyban,közalkalmazotti,köztisztviseli,kormánytisztviselijogviszonybanáll,annaka gyermekgondozásidíjidtartamáraamunkáltatójátólfizetésnélküliszabadságotkellkérni. Abedolgozórészéregyermekgondozásidíjatnemlehetfolyósítaniaddig,amígafeldolgozásraátvett anyagotvisszanemadta. Ajogosultságfennállásavizsgálatánálszülnekkelltekinteni: a vér szerinti és az örökbefogadó szült, továbbá a szülvel együtt él házastársat, bejegyzett élettársat, 2

3 aztaszemélyt,akiasajátháztartásábanélgyermeketörökbekívánjafogadniésazerreirányuló eljárásmárfolyamatbanvan, agyámot, anevelszültésahelyettesszült. Ajogosultsághozszükségeselzetes365napibiztosításiidszámítása Rendkívülfontosazakedvezszabály,miszerintagyermekgondozásidíjrajogosultsághozszükséges elzetes365napibiztosításiidneknemkellfolyamatosnaklennie. Ajogosultsághozszükségeselzetes365napibiztosításiidbebekellszámítani: abiztosításmegsznésétkövetbalesetitáppénzfolyósításánakidejét, aközépvagyfelsfokúoktatásiintézménynappalitagozatánegyévnélhosszabbideigfolytatott tanulmányokidejébl180napot, rehabilitációsjáradékésrehabilitációsellátásfolyósításánakidejét. Ajogosultságifeltételekfennállásaeseténsemjáraszülnekagyermekgondozásidíj, habármilyenjogviszonybandíjazás kivéveaszerzijogvédelmealattállóalkotásértjáródíjazást ellenébenmunkátvégez,vagyhatóságiengedélyhezkötöttkerestevékenységétszemélyesen folytatja,vagy hamunkavégzésnélkülismegkapjateljeskeresetét,vagy haegyébrendszerespénzellátásban[aszociálisigazgatásrólésszociálisellátásokrólszóló1993. éviiii.törvény4. (1)bekezdési)pontja]részesül(nemvonatkozikezakizáróokarra,aki álláskeresési járadékot vagy álláskeresési segélyt, illetve aki vállalkozói vagy munkanélküli járadékot,vagyálláskereséstösztönzjuttatástkap). haagyermeketnapközbeniellátástbiztosítóintézményben(bölcsdében,családinapköziben, házigyermekfelügyeletbe)helyeztékel,kivévearehabilitációs,habilitációsfoglalkozástnyújtó intézményielhelyezést, haagyermeketideigleneshatállyalajogosultháztartásábólelhelyezték,átmenetivagytartós nevelésbevették,továbbá30napotmeghaladóidtartamrabentlakásosszociálisintézményben helyeztékel, ajogosultelzetesletartóztatásbanvan,vagyszabadságvesztés,elzárásbüntetéséttölti. Akiagyermekgondozásaellenéreakeresetétrészbenmegkapja,annakcsakazelmaradtkeresete utánjáragyed. Agyedrejogosultszülkörülményeibenbekövetkezettolyanváltozásokat,amelyekkövetkeztébene felsorolás szerint már nem lenne jogosult az ellátásra, a változást követ 8 napon belül a gyermekgondozásidíjbanrészesülszemélynekbekelljelenteniafolyósítószervhez. Választásakülönbözpénzbeliellátásokközt Abban az esetben, ha a kérelmez ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejleg táppénzre/balesetitáppénzre/terhességigyermekágyisegélyre/gyedreisjogosultlenne,akkorcsak azegyik sajátválasztásaszerinti ellátástvehetiigénybe.haazigénylezenellátásokfolyósítása 3

4 2013/1 idejénújabbellátásraválikjogosulttá,vagyeredetiválasztásátóleltérenmásellátástkívánigénybe venni,akkorazújellátástaválasztásnapjától,akorábbiellátásfolyósításánakbeszntetésévellehet megállapítaniésfolyósítani. Haazigénylegyidejleggyermekgondozásisegélyre/gyermeknevelésitámogatásraéstáppénzre /terhességigyermekágyisegélyre/gyedre/balesetitáppénzreisjogosultlenne,választásaszerintcsak azegyikellátástvehetiigénybe. Haaszülkaközösháztartásbanélgyermek(ek)utánegyidejlegmindkettenjogosultaklennének azegészségbiztosításiellátásokra,akkoris aszülkválasztásaszerint csakegyjogcímenéscsakaz egyikszülrészérelehetmegállapítaniazellátást. Választásegyesellátásokközt/aválasztásnapjánakmeghatározása Atáppénz,abalesetitáppénz,aterhességigyermekágyisegély(tgys),agyed,agyermekgondozási segély,valamintagyermeknevelésitámogatásfolyósításaalattezenellátásokközött ajogosultsági feltételekfennálásaesetén azellátásrajogosultszemélyválaszthat. Ezenellátásokköztiválasztáseseténaválasztott(új)ellátásirántikérelmetazújonnanválasztott ellátás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel társadalombiztosítási kifizethely, egészségbiztosításipénztáriszakigazgatásiszerv(táppénz,tgys,gyed)vagyazállamkincstár(gyet, gyes) rendelkezszervhezkellbenyújtaniafolyósításalattálló(régi)ellátásbeszüntetésére vonatkozókérelemmelegyütt.haabeszüntetnikértellátásésaválasztottújellátásramásmásszerv illetékes,arégiellátásbeszüntetésérevonatkozókérelmetazarrailletékesszervheztovábbítjaa hatóság. Tehát,haaválasztott,újellátásagyed,akkorakérelmetamunkáltatónál(vagyazegészségbiztosítási pénztáriszakigazgatásiszervnél),haaválasztottújigényagyes/gyet,akkoraztakérelmezlakóhelye szerintimagyarállamkincstárterületiigazgatóságánálkellbejelenteni,azaddigfolyósítottellátás beszüntetésérevonatkozókérelemmelegyütt. Aválasztottújabbellátástakorábbanmegállapítottellátásfolyósításánakmegszüntetésétkövet naptólkellfolyósítani.aválasztásnapjánakabiztosított,illetveaszüláltalmegjelöltnapotkell tekinteni,feltéve,hogyajogosultságfeltételeivelmárezenanaponrendelkezik. A választott újabb ellátás a választás napjára visszamenlegesen járó összegét a folyósító szerv csökkenti az újabb ellátásra való jogosultság kezd napjától a korábban megállapított ellátás folyósításamegszüntetéséneknapjáigkifizetettellátásnettóösszegével.azilymódonkiszámolt különbözetkamatmenteskifizetéséreacsökkentésteljesítésétkövethárommunkanaponbelül kerülsor. Akorábbiellátásmegszüntetéseirántisazérintetthatóságokintézkednek,oly módon,hogy a megszüntetésnapjárólazújellátástmegállapítószervértesítiamegszüntetnikértellátástfolyósító szervet.amegszüntetésrlésamegszüntetésnapjautánfolyósított,levonandóellátásösszegérla megszüntetettellátástfolyósítószervértesítiamásikhatóságot,ígyaszülnekezzelkapcsolatban nemszükségeskülönkérelmetbenyújtaniavagynyilatkozatottennie. 4

5 Pl:Gyakranelfordulóeset,hogyvalakigyesfolyósításaalattjogosulttáválikgyedreis.Haaszül gyedrevalójogosultságifeltételei példáulegymásodikgyermekszületésefolytán2013.április2 tól állnak fenn, de a gyedre való áttérés iránti kérelmét csak április 30án adja be, a kérelembennyilatkozhatúgy,hogyagyedet(aszámáralehetlegkorábbi)április2iidponttól kívánjaigénybevenni.ilyenesetbenakövetkezmódonalakulagyedszámítása: Aszülmegkapjavisszamenlegáprilis2tlagyedet,azÁllamkincstár2013.április1.napjával megszüntetiagyesfolyósításátésközliazegészségbiztosítóvala2013.április2.napjátólkezdd idszakrafolyósítottgyesösszegét,amelyagyedösszegébllevonásrakerül.felhívjukafigyelmet arra,hogyaválasztásnapjátólcsakabbanazesetbenfolyósíthatóazellátás,haezenanaponaszül márrendelkezikamagasabbösszegellátásigénybevételérejogosítófeltételekkel.afentipéldánál maradvaakismamahiábaválasztottavolnagyedrevalóáttérésnapjánakmárcius30át,hacsak április2tlkezddenjogosultazellátásra. Agyermekgondozásidíjrajogosultságidtartama Agyermekgondozásidíjlegkorábbanaterhességigyermekágyisegély,illetlegazannakmegfelel idtartam(24hét,vagyis168nap)lejártátkövetnaptól agyermeketszülanyaáltaligénybevettgyedesetébenaszülést aszülanyátóleltérmásjogosultáltaligénybevettgyedesetén ajogosultságkezdetétmegelz2évenbelülmegszerzettbiztosításbantöltöttnapoknakmegfelel idtartamra,delegfeljebbagyermek2.életévénekbetöltéséigjár. Agyermekmaximummásodikéletévénekbetöltéséigagyedakkorisjár,haazellátásigénybevételét idközbenmegszakítják pl.átmenetimunkábaállásmiatt,felhívjukazonbanafigyelmet,hogyaz ellátásmegszakításaamármegállapítottgyedösszegétnemérinti. Agyermekgondozásidíjösszegénekmegállapítása Agyedalapjáulszolgálójövedelemmeghatározása Agyermekgondozásidíjösszegénekmegállapításánálcsakazokatajövedelmeketlehetfigyelembe venni,amelyekutánabiztosítottnakpénzbeliegészségbiztosításijárulékfizetésérekötelezettvolt. Agyedalapjáulszolgálójövedelemmeghatározása,ha azigénylnekagyedkezdnapjátközvetlenülmegelznaptáriévbenvanlegalább180 napijövedelme,akkoragyedetagyedjogosultságkezdnapjátközvetlenülmegelz naptáriévbenelértjövedelemalapjánkellmegállapítani. azigénylnekagyedkezdnapjátközvetlenülmegelznaptáriévbennincs180napi jövedelme,akkoragyedrevalójogosultságkezdnapjátmegelznaptólvisszafelé maximumajogosultságkezdnapjátmegelznaptáriévelsnapjáig számított180 naptárinapijövedelemblkellagyedösszegétkiszámítani,haabiztosításiidfolyamatos. 5

6 2013/1 Haabiztosításmegszakadt,amegszakítástmegelzjövedelmetnemveszikfigyelembea számításnál. azigénylnekagyedkezdnapjátközvetlenülmegelzennincs180napijövedelme, akkorajogosultságkezdnapjánérvényesminimálbérleszagyedalapja(haagyedrevaló jogosultság kezdnapján fennálló szerzdés szerinti vagy a tényleges jövedelem a minimálbértnemériel,azaszerzdésszerintijövedelmetkellfigyelembevenni,szerzdés hiányábanpedigaténylegesenelértnaptárinapijövedelemblszámítjákagyedet). Eszabályalólkivételaz,akinekazértnemvoltmega180napikeresete,merttáppénzben, terhességigyermekágyisegélybenvagygyedbenrészesült. az igényl a gyedre jogosultság kezdnapját megelz évben, illetve azt közvetlenül megelzentáppénzben,terhességigyermekágyisegélybenvagygyermekgondozásidíjban részesült,ésezértnincsmega180naptárinapikeresete,akkoragyedösszegétakorábban folyósítottellátásalapjátképezösszegfigyelembevételévelkellmegállapítani,feltéve, hogyezkedvezbb,mintaminimálbér. Akifizethelyvagyazegészségbiztosításipénztáriszakigazgatásiszervkérelemretájékoztatástnyújta megállapítottellátásösszegénekkiszámításasoránfigyelembevettadatokról. Agyedmértéke Agyedafigyelembevehetjövedelemnaptárinapiátlagának70%a,azzal,hogyagyedmaximálisan megállapíthatóösszegeigazodikamindenkoriminimálbérhez,agyedösszegehavontalegfeljebba mindenkoriminimálbérkétszeresének70százalékalehet. Ennekmegfelelenagyermekgondozásidíj2013.évifelshatárahavibruttó Ft. A gyermekgondozási díj összegébl az adókedvezmények figyelembevételével a személyi jövedelemadóelleget,abiztosítottatterhelnyugdíjjárulékot,magánnyugdíjpénztáritageseténa magánnyugdíjpénztáritagdíjatafolyósítólevonja. Haabiztosítottegyidejlegfennállótöbbjogviszonyalapjánjogosultgyedre,ajogviszonyonként megállapított díjak összegét egybe kell számítani, az ellátás összege egybeszámítás esetén sem haladhatjamegamindenkoriminimálbérkétszeresének70százalékát. Amaximálisösszegbenmegállapítottgyermekgondozásidíjakösszegétmindenévbenjanuár15éig azaztfolyósítószerv különkérelemnélkül felülvizsgálja,ésajanuár1jeiidponttólatárgyévre érvényesfelshatárfigyelembevételévelamódosítottösszegetfolyósítja. Gyedugyanazongyermekután,ugyanazonszemélyrészére Haagyermekgondozásidíjatugyanazongyermekutánésugyanazonszemélyrészéreismételtenmeg kellállapítani,adíjösszegeazonosleszazelsízbenmegállapítottdíjösszegével,azzal,hogyhaa gyermekgondozási díj összege eredetileg a fels határral megegyez összeg volt, akkor értelemszerenatárgyévreérvényesösszeghatárszerintmódosul. 6

7 Munkahelyváltoztatáshatásaagyedösszegére A gyermekgondozási díj összege akkor sem változik, ha a szül munkahelyet változtat és az új munkáltatójánálugyanazongyermekutánismételtengyermekgondozásidíjatkér. Agyedigénylése Agyedkérelembenyújtása Agyedirántikérelmetírásban Igénybejelentésgyermekgondozásidíjra elnevezésnyomtatványon 2 példányban a foglalkoztatónál kell bejelenteni.a gyed iránti kérelmet abban az esetben is a foglalkoztatóhozkellbenyújtani,haazanyaabiztosításmegsznésétkövetenigényelgyedet.a biztosítás megsznését követen benyújtott (ún. passzív) gyed kérelemhez a korábban átvett Igazolványabiztosításijogviszonyrólésazegészségbiztosításiellátásokról elnevezésnyomtatványt ismellékelnikell. Afoglalkoztatóakérelembeérkezésétésazigazolásokátvételét(beérkezését)hiteltérdemlmódon kötelesigazolni.ugyancsakafoglalkoztatókötelezettségeazigényláltalleadottdokumentumokkal együttakérelembenyújtásaaszakigazgatásiszervhez. Egyénivállalkozó,azstermel,valamintazönfoglalkoztatóaszékhelye,telephelye,lakóhelyeszerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél írásban nyújthatja be a kérelmét, a megfelelnyomtatványon. Azigénybejelentésnapja Haakérelmetszóbanterjesztettékel,akkorazigénybejelentésnapjaazanap,amikorakérelmet benyújtották, illetve átvették. Ha a kérelmet posta útján terjesztették el, az igénybejelentés napjánakakérelempostáraadásánakigazoltnapjátkelltekinteni. Haagyedirántikérelemaszülésiszabadság,vagyazannakmegfelelidtartamlejártátmegelzen kerülbenyújtásra,akérelemelbírálásranyitvaállóhatáridaszülésiszabadság,illetveazannak megfelelidtartamlejártátkövetenkezddik. Akérelemhezcsatolnikell: Agyermekgondozásidíjirántikérelembenyújtásávalegyüttakövetkezigazolásokatisbekell nyújtani,illetvebekellmutatni: agyermekszületésianyakönyvikivonatánakmásolatát,feltéve,hogyagyermekgondozásidíjat ugyanazongyermekrevonatkozóanmásszemélyigényli,mintakirészéreaterhességigyermekágyi segélytmegállapították, örökbefogadáseseténazörökbefogadásrólszólógyámhatóságihatározatot,agyermeketörökbe fogadási szándékkal gondozó személy esetén az örökbe fogadási eljárás megindításáról szóló igazolást, gyámeseténgyámkirendelésrlszólóhatározat, 7

8 magánnyugdíjpénztár tag esetén a záradékkal ellátott magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozatot, Abiztosításmegsznésétkövetenbenyújtott(ún.passzív)gyedkérelemhezakorábbanátvett Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról elnevezés nyomtatványtismellékelnikell, Irányadóidszakjövedelmétigazolójövedelemigazolást(szükségszerint). AMunkaTörvénykönyveszerintamunkavállalógyermekeharmadikéletévebetöltéséigagyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelidpontbankellkiadni. Agyermekgondozásidíjatazigénybejelentésnapjátólvisszamenleglegfeljebb6hónapralehet kérelmezni,azazazellátástlegkorábbanazigénybejelentésnapjátmegelz6.hónapelsnapjától lehetmegállapítani,folyósítani. Felhívjukafigyelmet,hogyabbanazesetben,haagyedigénylésekétellátásköztiválasztással történik ideértveazesetlegeskésedelmesválasztásesetétis csakaválasztásnapjától(azazaszül általmegjelöltnaptól,aminemlehetkorábbiannálanapnál,amikoragyedrevalójogosultság feltételeivelmárrendelkezik)folyósítjákazújabbellátást. Agyermekgondozásidíjkérelemelbírálása,azellátásfolyósítása Agyermekgondozásidíjirántikérelmet atársadalombiztosításikifizethellyelrendelkezmunkáltatóesetébenakifizethely,[amagyar ÁllamkincstárTerületiIgazgatóságáhoztartozómunkáltatóiköreseténaMagyarÁllamkincstár,] egyébesetbenafoglalkoztatószékhelye,telephelyeszerintilletékesegészségbiztosításipénztári szakigazgatásiszervbíráljaelésfolyósítja. Aki egyidejleg fennálló, több biztosítással járó jogviszonyból igényel gyedet, akkor annak a munkáltatónak kell elbírálni a kérelmet és folyósítani az ellátást, ahol társadalombiztosítási kifizethely mködik. Ha egyidejleg több társadalombiztosítási kifizethellyel rendelkez foglalkoztatónál van a szülnek gyedre jogosító jogviszonya, akkor annak a kifizethelynek kell elbírálni a gyed kérelmet, ahol a biztosítási jogviszony elbb kezddött. Ha a több biztosítási jogviszonyugyanazonanaponkezddött,akérelmetannakamunkáltatónakakifizethelyebíráljael, aholaszülszerzdéseszerintijövedelmemagasabb. Ellegmegállapítása,folyósítása Amennyibenagyermekgondozásidíjösszegeazelbíráláshozszükségesadatokhiányamiatt30napon belülnemhatározhatómeg,azigénylrészérevégzésbenellegmegállapításárakerülsor.ahiányzó adatokbeszerzésétkövetenagyedösszegébeafolyósítottellegösszegétbekellszámítani. Amennyibenazigénylagyermekgondozásidíjirántikérelmétvisszavonja,afolyósítottelleget felróhatóságra való tekintet nélkül, a visszafizetésre kötelez határozat jogerre emelkedésétl számítottharmincnaponbelülkötelesvisszafizetni. 8

9 Amennyibenazellátástfolyósítószervazellegfolyósításátkövetenmegállapítja,hogyazigényl gyermekgondozásidíjranemjogosult,azigénylkötelesafolyósítottellegetfelróhatóságravaló tekintetnélkül,avisszafizetésrekötelezhatározatjogerreemelkedésétlszámítottharmincnapon belülvisszafizetni. Amennyibenazellegfolyósításátkövetenazellátástfolyósítószervmegállapítja,hogyazigényl részéreagyermekgondozásidíjafolyósítottellegösszegnélalacsonyabbösszegbenjárésaza megállapítottellátásösszegébenemszámíthatóbe,azigénylkötelesakülönbözetetfelróhatóságra valótekintetnélkül,avisszafizetésrekötelezhatározatjogerreemelkedésétlszámítottharminc naponbelülvisszafizetni. Agyedfolyósítása Agyermekgondozásidíjathavontautólagkellfolyósítani,kifizethelyeseténabérfizetésinapon,az egészségbiztosításipénztáriszakigazgatásiszervpedigatárgyhónapotkövethó10.napjáigteljesí azt,azigénylkérelmeszerintpostaiútonvagybankszámláraátutalással. Azesedékesséváltésfelnemvettgyedetazesedékességtlszámítottegyévenbelüllehetfelvenni. A határid lejártát követen kifizetett ellátások esetén a késedelembe esett egészségbiztosítási pénztáriszakigazgatásiszerv,vagytársadalombiztosításikifizethelykamatotkötelesfizetniagyedre jogosultrészére(nemkellmegfizetniakamatotafolyósítottellegösszegeután,illetvehaakamat összegenemhaladjamegaz1.000ftot).akésedelemrefizetettkamatmértékemindennaptárinap utánafelszámításidpontjábanérvényesjegybankialapkamatkétszeresének365ödrésze. Agyedkifizetése,haajogosultelhunyt Ajogosulthalálaeseténafelnemvettellátástaveleközösháztartásbanegyüttéltházastársa, gyermeke, unokája, szülje, nagyszülje vagy a testvére kérheti, az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével.akérelmetajogosulthalálanapjátólegyéviglehetbenyújtani. Ezafelsorolásajogosultakegymásutánisorrendjétisjelenti.Haazonbanazelhunytnaknincsolyan rokona,akiebbenafelsorolásbanszerepel,akkorazörökösvehetifelazellátástahagyatékivégzés jogerreemelkedésenapjátólszámítottegyévenbelül. Bejelentésikötelezettség Az ellátásban részesül szül köteles minden olyan adatot vagy tényt bejelenteni az egészségbiztosítónak,amelyazellátásrajogosultságátvagyellátásafolyósításátérinti. Abejelentésikötelezettségelmulasztásaesetén10.000Fttól Ftigterjedösszeg az elkövetettmulasztássalarányos mulasztásibírságotszabhatkiazegészségbiztosító. Amennyibenazellátásrajogosultkörülményeibenolyanváltozáskövetkezikbe,amelyalapjánmár nemjárnaazellátás,azt8naponbelülkellbejelenteniazellátástfolyósítókifizethelynek,vagy egészségbiztosításipénztárnak. Jogorvoslat 9

10 A jogorvoslat, mint az eljáró szerv tévedésének kijavítására hivatott alkotmányos alapjog érvényesítésére természetesen a gyermekgondozási díj megállapítására irányuló eljárás során is lehetségvan. Afellebbezésolyannyilatkozat,amelybenafellebbezésrejogosultszemélyaközigazgatásidöntésben foglaltakatvitatja,aztsérelmesnektartja,ezértannakmegváltoztatásátkéri. Ajogorvoslatikérelmekbenyújtásáértnemkellilletéketfizetni,mertatársadalombiztosításiellátás biztosítottáltaliigénybevételévelkapcsolatosvalamennyieljárásilletékésköltségmentes. Fellebbezés Bíróságifelülvizsgálat Ahatározatmódosítása,visszavonása Méltányosság Abban az esetben, ha a biztosítottnak minsül szül nem rendelkezik a gyed folyósításához szükségesbiztosításiidvel,atársadalmiszolidaritáselvealapjánazegészségbiztosítónaklehetsége vanarra,hogymeghatározottjogszabályiésköltségvetésikeretekközöttméltányosságotgyakorolva, azáltalánosszabályoktóleltérenmegállapítsaagyedrevalójogosultságotannakis,akiarranem lennejogosult.azegészségbiztosítóejogkörearraazesetrevonatkozik,haabiztosítottnakminsül szülgyedellátásravalójogosultsághozszükségesbiztosításiidvelnemrendelkezik. Améltányosságbólmegállapíthatógyedfolyósításánakidejétésösszegétazegészségbiztosítóaz általános szabályoktól eltéren is meghatározhatja, de a méltányosságból megállapított ellátás alapjanemlehetmagasabbajogosultságkezdnapjánérvényesminimálbérnél.haazonbana kérelmez(biztosított)szerzdésszerintivagyténylegesjövedelmeaminimálbértnemériel,a szerzdésszerinti/ténylegesjövedelmetkellfigyelembevenni. Apénzbeliellátásméltányosságonalapulóengedélyezésesoránfigyelembekellvenniakérelmez egyébkörülményeitis,pl.azt,hogyazanyagi,jövedelmiviszonyaiindokolttáteszikeazáltalános szabályoktóleltérméltányossággyakorlását. Améltányosságikérelem Agyedméltányosságonalapulóengedélyezéseirántikérelmetaszülfoglalkoztatójaszerintilletékes egészségbiztosításipénztáriszakigazgatásiszervhezkell(vagyakormányablaknállehet)benyújtani írásban, akkor is, ha a munkáltatónál van kifizethely. Az elektronikus kapcsolattartást a méltányosságikérelemvonatkozásábanajogszabálykizárja. Akérelemnektartalmazniakell: aközösháztartásbanlakókszámát, nyilatkozatotakérelmezésaveleegyüttélkjövedelmihelyzetérl. A méltányosságból engedélyezett pénzellátás összegérl és folyósításáról a egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv értesíti a kérelmezt. A méltányossági ellátást kizárólag az 10

11 egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv folyósíthatja, még akkor is, ha a kérelmez munkahelyekifizethely. Améltányosságbólmegállapítottellátásújabbjogokatéskötelezettségeketnemkeletkeztet,ezértha pl.abiztosítottrészéreaterhességigyermekágyisegélyfolyósításátengedélyezték,eznemjelenti azt,hogyakérelmezagyermekgondozásidíjatiskap. Azegészségbiztosításipénztáriszakigazgatásiszervméltányosságijogkörébenhozottdöntéseellen nincs helye fellebbezésnek. A határozat bírósági felülvizsgálatát pedig kizárólag semmisségére hivatkozva[aközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályairólszóló2004.évicxl. törvény121. ]lehetkérni. Nyomtatványok: Igénybejelentésgyermekgondozásidíjra(GYED1) Igazolványabiztosításijogviszonyrólésazegészségbiztosításiellátásokról Jövedelemigazolásegészségbiztosításiellátásmegállapításához JOGSZABÁLYOK: 1997.éviLXXXIII.törvényakötelezegészségbiztosításellátásairól érintettszakaszok: 2. (2),5/A.,5/B. ab)h) i),p)6. (1),39 39/B.,42/A. 42/D.,50.,61 63.,66. (1) (6),68/A. (2),69.,70. (1)a)és(2) (3),71. (2) (4), /1997.(XII1.)kormányrendeletakötelezegészségbiztosításellátásairólszóló1997.évi LXXXIII.törvényvégrehajtásáról érintettszakaszok: 1.,26 26/C.,31/A.,31/D 31/E ,39 39/A.,41 42/A., (6),49/B éviLXXX.törvényatársadalombiztosításellátásairaésamagánnyugdíjrajogosultakról, valaminteszolgáltatásokfedezetérl fontosabb,vonatkozószakaszok:2. (3),4. a)d)j) l)r)s),5 11.,14. (1) (2),16. (1);26. (1)(4) (5) 1998.éviLXXXIV.törvényacsaládoktámogatásáról érintettszakaszok:20. 20/A éviI.törvényamunkatörvénykönyvérl érintettszakasz: éviCXCIX.törvényaközszolgálatitisztviselkrl érintettszakasz:

12 390/2012.(XII.20.)Korm.rendeletakötelezlegkisebbmunkabér(minimálbér)ésagarantált bérminimummegállapításáról érintettszakasz:2. (1) 2009.éviXXIX.törvényabejegyzettélettársikapcsolatról,azezzelösszefügg,valamintazélettársi viszonyigazolásánakmegkönnyítéséhezszükségesegyestörvényekmódosításáról3. (1)b) 1993.éviIII.törvényaszociálisigazgatásrólésszociálisellátásokról4. (1)bekezdési)pont 288/2010.(XII.21.)Kormrendeletafvárosiésmegyeikormányhivatalokról 2.számúmelléklet 12

Családtámogatások TGYÁS, GYED

Családtámogatások TGYÁS, GYED Családtámogatások TGYÁS, GYED A gyermekvállalással együtt jár, hogy átmeneti időre az anya nem tudja a munkáját ellátni, ezért gondoskodni kell kieső jövedelme pótlásáról. Ennek érdekében az egészségbiztosítás

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról hatályos: 2013.07.06 1. A kötelezı egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015/1. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben és a törvény

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2006. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2006. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2006. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

K É R E L E M. Csongrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Tel.: 63/571-900

K É R E L E M. Csongrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Tel.: 63/571-900 Csongrád Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Tel.: 63/571-900 K É R E L E M Kérem a Tisztelt Címet, hogy szociális rászorultságom miatt temetési segély ügyben az alábbi

Részletesebben

V130731. 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 -

V130731. 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 - V130731 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 - Kedves Olvasónk! A Babafalva TB-kisokossal egy olyan összeállítást szeretnénk átnyújtani Neked, amely áttekinthetően és érthetően mutatja be

Részletesebben

A Kormány..../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány..../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e A Kormány.../2009. (...) Korm. r e n d e l e t e a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a családok támogatásáról

Részletesebben

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012. július 1-jétől az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: 1 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály (Vezető: Nagy Erika) Pénzbeli ellátások,

Részletesebben

Félévi összefoglaló ankét a tb. változásokról

Félévi összefoglaló ankét a tb. változásokról OMI KONFERENCIA Félévi összefoglaló ankét a tb. változásokról 2014. május Előadó: Soltész Lászlóné társadalombiztosítási szakértő, OEP szakmai tanácsadó A bemutató anyag szerzői jogvédelem alatt áll és

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények

Új Szöveges dokumentum Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények Bevezető Napi munkánk során gyakran tapasztaljuk, hogy a gyermeket vállaló, nevelő szülők nincsenek tisztában az őket megillető ellátásokkal, az igénylés módját,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell

Részletesebben

Tájékoztatás a családtámogatási ellátásokról

Tájékoztatás a családtámogatási ellátásokról Tájékoztatás a családtámogatási ellátásokról I. Családi pótlékra jogosult: (a) a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket

Részletesebben

OMI konferencia. 2012 évi változások. 2012 szeptember. Elıadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértı

OMI konferencia. 2012 évi változások. 2012 szeptember. Elıadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértı 2012 évi változások 2012 szeptember Elıadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértı Az oktatási segédlet szerzıi jogvédelem alatt áll. Kizárólag az OMI Kft által szervezett elıadáson használható

Részletesebben

Az elhunytra vonatkozó adatok. év hó nap

Az elhunytra vonatkozó adatok. év hó nap génybejelentés az 1997. évi LXXX. törvény alapján Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye özvegyi nyugdíj elbírálásához Az árvaellátás és a szüli nyugdíj igényléséhez külön nyomtatványt kell kitölteni.

Részletesebben

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára A kiadványt kiadta az Együtt a Munkaerôpiac Fejlesztéséért Alapítvány. A projektet támogatta a Holland Királyság

Részletesebben

GYERMEKEK UTÁN JÁRÓ ELLÁTÁSOK, KEDVEZMÉNYEK

GYERMEKEK UTÁN JÁRÓ ELLÁTÁSOK, KEDVEZMÉNYEK TARTALOMJEGYZÉK Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2008 BEVEZETŐ 3 GYERMEKEK UTÁN JÁRÓ ELLÁTÁSOK, KEDVEZMÉNYEK 4 I. CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSI FORMÁK 5 CSALÁDI

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS

MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS Ki jogosult rá: Akinek nyugellátása és rendszeres pénzellátása együttes havi összege nem haladja meg a 70.000 forintot továbbá: nyugellátásban részesül és az öregségi nyugdíjkorhatárt

Részletesebben

Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására. I. Kérelmezőre vonatkozó adatok

Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására. I. Kérelmezőre vonatkozó adatok Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével

Részletesebben

K É R E L E M. Aktív korúak ellátásának megállapítására

K É R E L E M. Aktív korúak ellátásának megállapítására K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1 A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:. 1.1.4. Születési helye,

Részletesebben

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):... 1.5. Lakóhely:...

Részletesebben

KÖZGYÓGYELLÁTÁS. Alanyi jogcímen jogosult közgyógyellátásra:

KÖZGYÓGYELLÁTÁS. Alanyi jogcímen jogosult közgyógyellátásra: KÖZGYÓGYELLÁTÁS A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

Részletesebben

Az elhunytra vonatkozó adatok. év hó nap

Az elhunytra vonatkozó adatok. év hó nap génybejelentés az 1997. évi LXXX. törvény alapján Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye árvaellátás elbírálásához Minden árvára vonatkozóan külön igénybejelentést kell kitölteni! E nyomtatvány pontos

Részletesebben

I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok

I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok Ez a kérelem-nyomtatvány a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) kormányrendelet 9. számú

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Az adózás rendje 2007

Az adózás rendje 2007 Az adózás rendje 2007 Járulékminimum alatti kifizetés Változás 2007. január 1-tl. A minimum-járulékalaptól való eltérés bejelentése a 2006 decemberi törvénymódosítás szerint a havi adó- és járulékbevallás

Részletesebben