Munkáltatónál (ha a foglalkoztató jogutód nélkül megsz nt, a lakóhely. egyéni vállalkozónak, stermel nek, ún. önfoglalkoztatónak: székhelye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkáltatónál (ha a foglalkoztató jogutód nélkül megsz nt, a lakóhely. egyéni vállalkozónak, stermel nek, ún. önfoglalkoztatónak: székhelye"

Átírás

1 Hatóságiügyneve: Ahatáskörrelrendelkezd szervneve, postacím,ügyfélfogadásicím, elérhetségésnyitvatartásiid Eljárószervilletékességi területe Ügyintézéshezszükséges dokumentumok Ügymenet Eljárástmegindítóirat benyújtása Eljárástmegindítóirat benyújtásáranyitvaálló határid Azügybenhasznált nyomtatványoklistája Tájékoztatásazügyfelet megilletjogokrólésazt terhelkötelezettségekrl Azügyintézéshatárideje Gyermekgondozásidíj(gyed) A kérelem beadására: a jogosult szül munkáltatója [egyéni vállalkozó, stermel,ún.önfoglalkoztató:székhelyeszerintilletékesmegyei(fvárosi) kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve (a továbbiakban:egészségbiztosításipénztáriszakigazgatásiszerv)] Haafoglalkoztatójogutódnélkülmegsznt,alakóhelyszerintilletékes egészségbiztosításipénztáriszakigazgatásiszerv Elbírálásra: ajogosultszülmunkáltatójánálmködkifizethelyvagyhaaznincs,a munkáltató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatásiszerv Méltányosságialapúgyed: a kérelmez szül foglalkoztatója szerint illetékes egészségbiztosítási pénztáriszakigazgatásiszerv Munkáltatónál:azottbiztosítottszemélyekgyedügyei, egészségbiztosításipénztáriszakigazgatásiszerv:megyeill.fváros gyedigénylése Munkáltatónál (ha a foglalkoztató jogutód nélkül megsznt, a lakóhely szerintilletékesegészségbiztosításipénztáriszakigazgatásiszervnél) egyéni vállalkozónak, stermelnek, ún. önfoglalkoztatónak: székhelye szerintilletékesegészségbiztosításipénztáriszakigazgatásiszervnél Méltányossági alapú gyed: a kérelmez szül foglalkoztatója szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél, vagy a kormányablaknál a szülést követen, a terhességigyermekágyi segély lejárta után lehet benyújtani,azonbanazigénybejelentésnapjátólvisszamenleglegfeljebb6 hónapralehetérvényesíteniagyedirántiigényt Lásd.nyomtatványok A kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkez egészségbiztosításipénztáriszakigazgatásiszervhezvagyakifizethelyhez történmegérkezésétkövetnaptólszámított18nap,feltévehogyagyed irántikérelembenyújtásakorrendelkezésreállóadatokalapjánazigény teljesmértékbenteljesíthet,egyébesetben30nap. Felhívjukafigyelmet,hogyahiánypótlásra,illetveatényállástisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjed id nem számít be az ügyintézési határidbe. A gyedet az elbírálásátköveten,utólagkellfolyósítani,haazelbírálóakifizethelyvolt, a bérfizetési napon, az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv pedigatárgyhónapotkövethó10.napjáig.

2 Gyermekgondozásidíj(gyed) Agyermekgondozásidíjagyermekvállalástámogatásáranyújtottpénzbeliellátás. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai keretében gyermekgondozási díj (gyed) folyósításával pótolhatóagyermekétotthongondozó,nevel biztosításijogviszonnyalésegyéb,ittismertetett jogosultságifeltételekkelrendelkez szüljövedelemkiesése.agyermekgondozásidíjnemszociális juttatás,akötelezegészségbiztosításkeretében,kizárólagabiztosítottaknakjáró,jövedelemarányos pénzbeliellátás,éskülönfelhívjukafigyelmet,hogynemazonosahétköznapiszóhasználatban gyakrankevered,alanyijogonigénybevehetgyermekgondozásisegély(gyes)elnevezésellátással. Kijogosultagyedre? Agyedjogosultságidtartama Agyedösszege Agyedigénylése Agyedfolyósítása Jogorvoslat Méltányosság Kijogosultagyedre? Agyedjogosultságifeltételekéntszükségeselzetesbiztosításiid fszabályszerint 365nap.Ez alapjángyermekgondozásidíjrajogosult: abiztosított,gyermeketszülanya,haaszüléstmegelzenkétévenbelül365naponát biztosítottvolt, abiztosítottszül,haagyermekgondozásidíjigénylésétmegelzenkétévenbelül365napon átbiztosítottvolt, aterhességigyermekágyisegélybenrészesültanya,akinekabiztosításijogviszonyaaterhességi gyermekágyi segély igénybevételének idtartama alatt sznt meg feltéve, hogy a terhességi gyermekágyisegélyrevalójogosultságaabiztosításijogviszonyfennállásaalattkeletkezettésa szüléstmegelzenkétévenbelül365naponátbiztosítottvolt, azzal,hogyvalamennyiesetbentovábbifeltétel,hogyagyermekgondozásidíjatkérelmezszemélya gyermeketsajátháztartásábannevelje. Akimunkaviszonyban,közalkalmazotti,köztisztviseli,kormánytisztviselijogviszonybanáll,annaka gyermekgondozásidíjidtartamáraamunkáltatójátólfizetésnélküliszabadságotkellkérni. Abedolgozórészéregyermekgondozásidíjatnemlehetfolyósítaniaddig,amígafeldolgozásraátvett anyagotvisszanemadta. Ajogosultságfennállásavizsgálatánálszülnekkelltekinteni: a vér szerinti és az örökbefogadó szült, továbbá a szülvel együtt él házastársat, bejegyzett élettársat, 2

3 aztaszemélyt,akiasajátháztartásábanélgyermeketörökbekívánjafogadniésazerreirányuló eljárásmárfolyamatbanvan, agyámot, anevelszültésahelyettesszült. Ajogosultsághozszükségeselzetes365napibiztosításiidszámítása Rendkívülfontosazakedvezszabály,miszerintagyermekgondozásidíjrajogosultsághozszükséges elzetes365napibiztosításiidneknemkellfolyamatosnaklennie. Ajogosultsághozszükségeselzetes365napibiztosításiidbebekellszámítani: abiztosításmegsznésétkövetbalesetitáppénzfolyósításánakidejét, aközépvagyfelsfokúoktatásiintézménynappalitagozatánegyévnélhosszabbideigfolytatott tanulmányokidejébl180napot, rehabilitációsjáradékésrehabilitációsellátásfolyósításánakidejét. Ajogosultságifeltételekfennállásaeseténsemjáraszülnekagyermekgondozásidíj, habármilyenjogviszonybandíjazás kivéveaszerzijogvédelmealattállóalkotásértjáródíjazást ellenébenmunkátvégez,vagyhatóságiengedélyhezkötöttkerestevékenységétszemélyesen folytatja,vagy hamunkavégzésnélkülismegkapjateljeskeresetét,vagy haegyébrendszerespénzellátásban[aszociálisigazgatásrólésszociálisellátásokrólszóló1993. éviiii.törvény4. (1)bekezdési)pontja]részesül(nemvonatkozikezakizáróokarra,aki álláskeresési járadékot vagy álláskeresési segélyt, illetve aki vállalkozói vagy munkanélküli járadékot,vagyálláskereséstösztönzjuttatástkap). haagyermeketnapközbeniellátástbiztosítóintézményben(bölcsdében,családinapköziben, házigyermekfelügyeletbe)helyeztékel,kivévearehabilitációs,habilitációsfoglalkozástnyújtó intézményielhelyezést, haagyermeketideigleneshatállyalajogosultháztartásábólelhelyezték,átmenetivagytartós nevelésbevették,továbbá30napotmeghaladóidtartamrabentlakásosszociálisintézményben helyeztékel, ajogosultelzetesletartóztatásbanvan,vagyszabadságvesztés,elzárásbüntetéséttölti. Akiagyermekgondozásaellenéreakeresetétrészbenmegkapja,annakcsakazelmaradtkeresete utánjáragyed. Agyedrejogosultszülkörülményeibenbekövetkezettolyanváltozásokat,amelyekkövetkeztébene felsorolás szerint már nem lenne jogosult az ellátásra, a változást követ 8 napon belül a gyermekgondozásidíjbanrészesülszemélynekbekelljelenteniafolyósítószervhez. Választásakülönbözpénzbeliellátásokközt Abban az esetben, ha a kérelmez ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejleg táppénzre/balesetitáppénzre/terhességigyermekágyisegélyre/gyedreisjogosultlenne,akkorcsak azegyik sajátválasztásaszerinti ellátástvehetiigénybe.haazigénylezenellátásokfolyósítása 3

4 2013/1 idejénújabbellátásraválikjogosulttá,vagyeredetiválasztásátóleltérenmásellátástkívánigénybe venni,akkorazújellátástaválasztásnapjától,akorábbiellátásfolyósításánakbeszntetésévellehet megállapítaniésfolyósítani. Haazigénylegyidejleggyermekgondozásisegélyre/gyermeknevelésitámogatásraéstáppénzre /terhességigyermekágyisegélyre/gyedre/balesetitáppénzreisjogosultlenne,választásaszerintcsak azegyikellátástvehetiigénybe. Haaszülkaközösháztartásbanélgyermek(ek)utánegyidejlegmindkettenjogosultaklennének azegészségbiztosításiellátásokra,akkoris aszülkválasztásaszerint csakegyjogcímenéscsakaz egyikszülrészérelehetmegállapítaniazellátást. Választásegyesellátásokközt/aválasztásnapjánakmeghatározása Atáppénz,abalesetitáppénz,aterhességigyermekágyisegély(tgys),agyed,agyermekgondozási segély,valamintagyermeknevelésitámogatásfolyósításaalattezenellátásokközött ajogosultsági feltételekfennálásaesetén azellátásrajogosultszemélyválaszthat. Ezenellátásokköztiválasztáseseténaválasztott(új)ellátásirántikérelmetazújonnanválasztott ellátás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel társadalombiztosítási kifizethely, egészségbiztosításipénztáriszakigazgatásiszerv(táppénz,tgys,gyed)vagyazállamkincstár(gyet, gyes) rendelkezszervhezkellbenyújtaniafolyósításalattálló(régi)ellátásbeszüntetésére vonatkozókérelemmelegyütt.haabeszüntetnikértellátásésaválasztottújellátásramásmásszerv illetékes,arégiellátásbeszüntetésérevonatkozókérelmetazarrailletékesszervheztovábbítjaa hatóság. Tehát,haaválasztott,újellátásagyed,akkorakérelmetamunkáltatónál(vagyazegészségbiztosítási pénztáriszakigazgatásiszervnél),haaválasztottújigényagyes/gyet,akkoraztakérelmezlakóhelye szerintimagyarállamkincstárterületiigazgatóságánálkellbejelenteni,azaddigfolyósítottellátás beszüntetésérevonatkozókérelemmelegyütt. Aválasztottújabbellátástakorábbanmegállapítottellátásfolyósításánakmegszüntetésétkövet naptólkellfolyósítani.aválasztásnapjánakabiztosított,illetveaszüláltalmegjelöltnapotkell tekinteni,feltéve,hogyajogosultságfeltételeivelmárezenanaponrendelkezik. A választott újabb ellátás a választás napjára visszamenlegesen járó összegét a folyósító szerv csökkenti az újabb ellátásra való jogosultság kezd napjától a korábban megállapított ellátás folyósításamegszüntetéséneknapjáigkifizetettellátásnettóösszegével.azilymódonkiszámolt különbözetkamatmenteskifizetéséreacsökkentésteljesítésétkövethárommunkanaponbelül kerülsor. Akorábbiellátásmegszüntetéseirántisazérintetthatóságokintézkednek,oly módon,hogy a megszüntetésnapjárólazújellátástmegállapítószervértesítiamegszüntetnikértellátástfolyósító szervet.amegszüntetésrlésamegszüntetésnapjautánfolyósított,levonandóellátásösszegérla megszüntetettellátástfolyósítószervértesítiamásikhatóságot,ígyaszülnekezzelkapcsolatban nemszükségeskülönkérelmetbenyújtaniavagynyilatkozatottennie. 4

5 Pl:Gyakranelfordulóeset,hogyvalakigyesfolyósításaalattjogosulttáválikgyedreis.Haaszül gyedrevalójogosultságifeltételei példáulegymásodikgyermekszületésefolytán2013.április2 tól állnak fenn, de a gyedre való áttérés iránti kérelmét csak április 30án adja be, a kérelembennyilatkozhatúgy,hogyagyedet(aszámáralehetlegkorábbi)április2iidponttól kívánjaigénybevenni.ilyenesetbenakövetkezmódonalakulagyedszámítása: Aszülmegkapjavisszamenlegáprilis2tlagyedet,azÁllamkincstár2013.április1.napjával megszüntetiagyesfolyósításátésközliazegészségbiztosítóvala2013.április2.napjátólkezdd idszakrafolyósítottgyesösszegét,amelyagyedösszegébllevonásrakerül.felhívjukafigyelmet arra,hogyaválasztásnapjátólcsakabbanazesetbenfolyósíthatóazellátás,haezenanaponaszül márrendelkezikamagasabbösszegellátásigénybevételérejogosítófeltételekkel.afentipéldánál maradvaakismamahiábaválasztottavolnagyedrevalóáttérésnapjánakmárcius30át,hacsak április2tlkezddenjogosultazellátásra. Agyermekgondozásidíjrajogosultságidtartama Agyermekgondozásidíjlegkorábbanaterhességigyermekágyisegély,illetlegazannakmegfelel idtartam(24hét,vagyis168nap)lejártátkövetnaptól agyermeketszülanyaáltaligénybevettgyedesetébenaszülést aszülanyátóleltérmásjogosultáltaligénybevettgyedesetén ajogosultságkezdetétmegelz2évenbelülmegszerzettbiztosításbantöltöttnapoknakmegfelel idtartamra,delegfeljebbagyermek2.életévénekbetöltéséigjár. Agyermekmaximummásodikéletévénekbetöltéséigagyedakkorisjár,haazellátásigénybevételét idközbenmegszakítják pl.átmenetimunkábaállásmiatt,felhívjukazonbanafigyelmet,hogyaz ellátásmegszakításaamármegállapítottgyedösszegétnemérinti. Agyermekgondozásidíjösszegénekmegállapítása Agyedalapjáulszolgálójövedelemmeghatározása Agyermekgondozásidíjösszegénekmegállapításánálcsakazokatajövedelmeketlehetfigyelembe venni,amelyekutánabiztosítottnakpénzbeliegészségbiztosításijárulékfizetésérekötelezettvolt. Agyedalapjáulszolgálójövedelemmeghatározása,ha azigénylnekagyedkezdnapjátközvetlenülmegelznaptáriévbenvanlegalább180 napijövedelme,akkoragyedetagyedjogosultságkezdnapjátközvetlenülmegelz naptáriévbenelértjövedelemalapjánkellmegállapítani. azigénylnekagyedkezdnapjátközvetlenülmegelznaptáriévbennincs180napi jövedelme,akkoragyedrevalójogosultságkezdnapjátmegelznaptólvisszafelé maximumajogosultságkezdnapjátmegelznaptáriévelsnapjáig számított180 naptárinapijövedelemblkellagyedösszegétkiszámítani,haabiztosításiidfolyamatos. 5

6 2013/1 Haabiztosításmegszakadt,amegszakítástmegelzjövedelmetnemveszikfigyelembea számításnál. azigénylnekagyedkezdnapjátközvetlenülmegelzennincs180napijövedelme, akkorajogosultságkezdnapjánérvényesminimálbérleszagyedalapja(haagyedrevaló jogosultság kezdnapján fennálló szerzdés szerinti vagy a tényleges jövedelem a minimálbértnemériel,azaszerzdésszerintijövedelmetkellfigyelembevenni,szerzdés hiányábanpedigaténylegesenelértnaptárinapijövedelemblszámítjákagyedet). Eszabályalólkivételaz,akinekazértnemvoltmega180napikeresete,merttáppénzben, terhességigyermekágyisegélybenvagygyedbenrészesült. az igényl a gyedre jogosultság kezdnapját megelz évben, illetve azt közvetlenül megelzentáppénzben,terhességigyermekágyisegélybenvagygyermekgondozásidíjban részesült,ésezértnincsmega180naptárinapikeresete,akkoragyedösszegétakorábban folyósítottellátásalapjátképezösszegfigyelembevételévelkellmegállapítani,feltéve, hogyezkedvezbb,mintaminimálbér. Akifizethelyvagyazegészségbiztosításipénztáriszakigazgatásiszervkérelemretájékoztatástnyújta megállapítottellátásösszegénekkiszámításasoránfigyelembevettadatokról. Agyedmértéke Agyedafigyelembevehetjövedelemnaptárinapiátlagának70%a,azzal,hogyagyedmaximálisan megállapíthatóösszegeigazodikamindenkoriminimálbérhez,agyedösszegehavontalegfeljebba mindenkoriminimálbérkétszeresének70százalékalehet. Ennekmegfelelenagyermekgondozásidíj2013.évifelshatárahavibruttó Ft. A gyermekgondozási díj összegébl az adókedvezmények figyelembevételével a személyi jövedelemadóelleget,abiztosítottatterhelnyugdíjjárulékot,magánnyugdíjpénztáritageseténa magánnyugdíjpénztáritagdíjatafolyósítólevonja. Haabiztosítottegyidejlegfennállótöbbjogviszonyalapjánjogosultgyedre,ajogviszonyonként megállapított díjak összegét egybe kell számítani, az ellátás összege egybeszámítás esetén sem haladhatjamegamindenkoriminimálbérkétszeresének70százalékát. Amaximálisösszegbenmegállapítottgyermekgondozásidíjakösszegétmindenévbenjanuár15éig azaztfolyósítószerv különkérelemnélkül felülvizsgálja,ésajanuár1jeiidponttólatárgyévre érvényesfelshatárfigyelembevételévelamódosítottösszegetfolyósítja. Gyedugyanazongyermekután,ugyanazonszemélyrészére Haagyermekgondozásidíjatugyanazongyermekutánésugyanazonszemélyrészéreismételtenmeg kellállapítani,adíjösszegeazonosleszazelsízbenmegállapítottdíjösszegével,azzal,hogyhaa gyermekgondozási díj összege eredetileg a fels határral megegyez összeg volt, akkor értelemszerenatárgyévreérvényesösszeghatárszerintmódosul. 6

7 Munkahelyváltoztatáshatásaagyedösszegére A gyermekgondozási díj összege akkor sem változik, ha a szül munkahelyet változtat és az új munkáltatójánálugyanazongyermekutánismételtengyermekgondozásidíjatkér. Agyedigénylése Agyedkérelembenyújtása Agyedirántikérelmetírásban Igénybejelentésgyermekgondozásidíjra elnevezésnyomtatványon 2 példányban a foglalkoztatónál kell bejelenteni.a gyed iránti kérelmet abban az esetben is a foglalkoztatóhozkellbenyújtani,haazanyaabiztosításmegsznésétkövetenigényelgyedet.a biztosítás megsznését követen benyújtott (ún. passzív) gyed kérelemhez a korábban átvett Igazolványabiztosításijogviszonyrólésazegészségbiztosításiellátásokról elnevezésnyomtatványt ismellékelnikell. Afoglalkoztatóakérelembeérkezésétésazigazolásokátvételét(beérkezését)hiteltérdemlmódon kötelesigazolni.ugyancsakafoglalkoztatókötelezettségeazigényláltalleadottdokumentumokkal együttakérelembenyújtásaaszakigazgatásiszervhez. Egyénivállalkozó,azstermel,valamintazönfoglalkoztatóaszékhelye,telephelye,lakóhelyeszerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél írásban nyújthatja be a kérelmét, a megfelelnyomtatványon. Azigénybejelentésnapja Haakérelmetszóbanterjesztettékel,akkorazigénybejelentésnapjaazanap,amikorakérelmet benyújtották, illetve átvették. Ha a kérelmet posta útján terjesztették el, az igénybejelentés napjánakakérelempostáraadásánakigazoltnapjátkelltekinteni. Haagyedirántikérelemaszülésiszabadság,vagyazannakmegfelelidtartamlejártátmegelzen kerülbenyújtásra,akérelemelbírálásranyitvaállóhatáridaszülésiszabadság,illetveazannak megfelelidtartamlejártátkövetenkezddik. Akérelemhezcsatolnikell: Agyermekgondozásidíjirántikérelembenyújtásávalegyüttakövetkezigazolásokatisbekell nyújtani,illetvebekellmutatni: agyermekszületésianyakönyvikivonatánakmásolatát,feltéve,hogyagyermekgondozásidíjat ugyanazongyermekrevonatkozóanmásszemélyigényli,mintakirészéreaterhességigyermekágyi segélytmegállapították, örökbefogadáseseténazörökbefogadásrólszólógyámhatóságihatározatot,agyermeketörökbe fogadási szándékkal gondozó személy esetén az örökbe fogadási eljárás megindításáról szóló igazolást, gyámeseténgyámkirendelésrlszólóhatározat, 7

8 magánnyugdíjpénztár tag esetén a záradékkal ellátott magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozatot, Abiztosításmegsznésétkövetenbenyújtott(ún.passzív)gyedkérelemhezakorábbanátvett Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról elnevezés nyomtatványtismellékelnikell, Irányadóidszakjövedelmétigazolójövedelemigazolást(szükségszerint). AMunkaTörvénykönyveszerintamunkavállalógyermekeharmadikéletévebetöltéséigagyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelidpontbankellkiadni. Agyermekgondozásidíjatazigénybejelentésnapjátólvisszamenleglegfeljebb6hónapralehet kérelmezni,azazazellátástlegkorábbanazigénybejelentésnapjátmegelz6.hónapelsnapjától lehetmegállapítani,folyósítani. Felhívjukafigyelmet,hogyabbanazesetben,haagyedigénylésekétellátásköztiválasztással történik ideértveazesetlegeskésedelmesválasztásesetétis csakaválasztásnapjától(azazaszül általmegjelöltnaptól,aminemlehetkorábbiannálanapnál,amikoragyedrevalójogosultság feltételeivelmárrendelkezik)folyósítjákazújabbellátást. Agyermekgondozásidíjkérelemelbírálása,azellátásfolyósítása Agyermekgondozásidíjirántikérelmet atársadalombiztosításikifizethellyelrendelkezmunkáltatóesetébenakifizethely,[amagyar ÁllamkincstárTerületiIgazgatóságáhoztartozómunkáltatóiköreseténaMagyarÁllamkincstár,] egyébesetbenafoglalkoztatószékhelye,telephelyeszerintilletékesegészségbiztosításipénztári szakigazgatásiszervbíráljaelésfolyósítja. Aki egyidejleg fennálló, több biztosítással járó jogviszonyból igényel gyedet, akkor annak a munkáltatónak kell elbírálni a kérelmet és folyósítani az ellátást, ahol társadalombiztosítási kifizethely mködik. Ha egyidejleg több társadalombiztosítási kifizethellyel rendelkez foglalkoztatónál van a szülnek gyedre jogosító jogviszonya, akkor annak a kifizethelynek kell elbírálni a gyed kérelmet, ahol a biztosítási jogviszony elbb kezddött. Ha a több biztosítási jogviszonyugyanazonanaponkezddött,akérelmetannakamunkáltatónakakifizethelyebíráljael, aholaszülszerzdéseszerintijövedelmemagasabb. Ellegmegállapítása,folyósítása Amennyibenagyermekgondozásidíjösszegeazelbíráláshozszükségesadatokhiányamiatt30napon belülnemhatározhatómeg,azigénylrészérevégzésbenellegmegállapításárakerülsor.ahiányzó adatokbeszerzésétkövetenagyedösszegébeafolyósítottellegösszegétbekellszámítani. Amennyibenazigénylagyermekgondozásidíjirántikérelmétvisszavonja,afolyósítottelleget felróhatóságra való tekintet nélkül, a visszafizetésre kötelez határozat jogerre emelkedésétl számítottharmincnaponbelülkötelesvisszafizetni. 8

9 Amennyibenazellátástfolyósítószervazellegfolyósításátkövetenmegállapítja,hogyazigényl gyermekgondozásidíjranemjogosult,azigénylkötelesafolyósítottellegetfelróhatóságravaló tekintetnélkül,avisszafizetésrekötelezhatározatjogerreemelkedésétlszámítottharmincnapon belülvisszafizetni. Amennyibenazellegfolyósításátkövetenazellátástfolyósítószervmegállapítja,hogyazigényl részéreagyermekgondozásidíjafolyósítottellegösszegnélalacsonyabbösszegbenjárésaza megállapítottellátásösszegébenemszámíthatóbe,azigénylkötelesakülönbözetetfelróhatóságra valótekintetnélkül,avisszafizetésrekötelezhatározatjogerreemelkedésétlszámítottharminc naponbelülvisszafizetni. Agyedfolyósítása Agyermekgondozásidíjathavontautólagkellfolyósítani,kifizethelyeseténabérfizetésinapon,az egészségbiztosításipénztáriszakigazgatásiszervpedigatárgyhónapotkövethó10.napjáigteljesí azt,azigénylkérelmeszerintpostaiútonvagybankszámláraátutalással. Azesedékesséváltésfelnemvettgyedetazesedékességtlszámítottegyévenbelüllehetfelvenni. A határid lejártát követen kifizetett ellátások esetén a késedelembe esett egészségbiztosítási pénztáriszakigazgatásiszerv,vagytársadalombiztosításikifizethelykamatotkötelesfizetniagyedre jogosultrészére(nemkellmegfizetniakamatotafolyósítottellegösszegeután,illetvehaakamat összegenemhaladjamegaz1.000ftot).akésedelemrefizetettkamatmértékemindennaptárinap utánafelszámításidpontjábanérvényesjegybankialapkamatkétszeresének365ödrésze. Agyedkifizetése,haajogosultelhunyt Ajogosulthalálaeseténafelnemvettellátástaveleközösháztartásbanegyüttéltházastársa, gyermeke, unokája, szülje, nagyszülje vagy a testvére kérheti, az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével.akérelmetajogosulthalálanapjátólegyéviglehetbenyújtani. Ezafelsorolásajogosultakegymásutánisorrendjétisjelenti.Haazonbanazelhunytnaknincsolyan rokona,akiebbenafelsorolásbanszerepel,akkorazörökösvehetifelazellátástahagyatékivégzés jogerreemelkedésenapjátólszámítottegyévenbelül. Bejelentésikötelezettség Az ellátásban részesül szül köteles minden olyan adatot vagy tényt bejelenteni az egészségbiztosítónak,amelyazellátásrajogosultságátvagyellátásafolyósításátérinti. Abejelentésikötelezettségelmulasztásaesetén10.000Fttól Ftigterjedösszeg az elkövetettmulasztássalarányos mulasztásibírságotszabhatkiazegészségbiztosító. Amennyibenazellátásrajogosultkörülményeibenolyanváltozáskövetkezikbe,amelyalapjánmár nemjárnaazellátás,azt8naponbelülkellbejelenteniazellátástfolyósítókifizethelynek,vagy egészségbiztosításipénztárnak. Jogorvoslat 9

10 A jogorvoslat, mint az eljáró szerv tévedésének kijavítására hivatott alkotmányos alapjog érvényesítésére természetesen a gyermekgondozási díj megállapítására irányuló eljárás során is lehetségvan. Afellebbezésolyannyilatkozat,amelybenafellebbezésrejogosultszemélyaközigazgatásidöntésben foglaltakatvitatja,aztsérelmesnektartja,ezértannakmegváltoztatásátkéri. Ajogorvoslatikérelmekbenyújtásáértnemkellilletéketfizetni,mertatársadalombiztosításiellátás biztosítottáltaliigénybevételévelkapcsolatosvalamennyieljárásilletékésköltségmentes. Fellebbezés Bíróságifelülvizsgálat Ahatározatmódosítása,visszavonása Méltányosság Abban az esetben, ha a biztosítottnak minsül szül nem rendelkezik a gyed folyósításához szükségesbiztosításiidvel,atársadalmiszolidaritáselvealapjánazegészségbiztosítónaklehetsége vanarra,hogymeghatározottjogszabályiésköltségvetésikeretekközöttméltányosságotgyakorolva, azáltalánosszabályoktóleltérenmegállapítsaagyedrevalójogosultságotannakis,akiarranem lennejogosult.azegészségbiztosítóejogkörearraazesetrevonatkozik,haabiztosítottnakminsül szülgyedellátásravalójogosultsághozszükségesbiztosításiidvelnemrendelkezik. Améltányosságbólmegállapíthatógyedfolyósításánakidejétésösszegétazegészségbiztosítóaz általános szabályoktól eltéren is meghatározhatja, de a méltányosságból megállapított ellátás alapjanemlehetmagasabbajogosultságkezdnapjánérvényesminimálbérnél.haazonbana kérelmez(biztosított)szerzdésszerintivagyténylegesjövedelmeaminimálbértnemériel,a szerzdésszerinti/ténylegesjövedelmetkellfigyelembevenni. Apénzbeliellátásméltányosságonalapulóengedélyezésesoránfigyelembekellvenniakérelmez egyébkörülményeitis,pl.azt,hogyazanyagi,jövedelmiviszonyaiindokolttáteszikeazáltalános szabályoktóleltérméltányossággyakorlását. Améltányosságikérelem Agyedméltányosságonalapulóengedélyezéseirántikérelmetaszülfoglalkoztatójaszerintilletékes egészségbiztosításipénztáriszakigazgatásiszervhezkell(vagyakormányablaknállehet)benyújtani írásban, akkor is, ha a munkáltatónál van kifizethely. Az elektronikus kapcsolattartást a méltányosságikérelemvonatkozásábanajogszabálykizárja. Akérelemnektartalmazniakell: aközösháztartásbanlakókszámát, nyilatkozatotakérelmezésaveleegyüttélkjövedelmihelyzetérl. A méltányosságból engedélyezett pénzellátás összegérl és folyósításáról a egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv értesíti a kérelmezt. A méltányossági ellátást kizárólag az 10

11 egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv folyósíthatja, még akkor is, ha a kérelmez munkahelyekifizethely. Améltányosságbólmegállapítottellátásújabbjogokatéskötelezettségeketnemkeletkeztet,ezértha pl.abiztosítottrészéreaterhességigyermekágyisegélyfolyósításátengedélyezték,eznemjelenti azt,hogyakérelmezagyermekgondozásidíjatiskap. Azegészségbiztosításipénztáriszakigazgatásiszervméltányosságijogkörébenhozottdöntéseellen nincs helye fellebbezésnek. A határozat bírósági felülvizsgálatát pedig kizárólag semmisségére hivatkozva[aközigazgatásihatóságieljárásésszolgáltatásáltalánosszabályairólszóló2004.évicxl. törvény121. ]lehetkérni. Nyomtatványok: Igénybejelentésgyermekgondozásidíjra(GYED1) Igazolványabiztosításijogviszonyrólésazegészségbiztosításiellátásokról Jövedelemigazolásegészségbiztosításiellátásmegállapításához JOGSZABÁLYOK: 1997.éviLXXXIII.törvényakötelezegészségbiztosításellátásairól érintettszakaszok: 2. (2),5/A.,5/B. ab)h) i),p)6. (1),39 39/B.,42/A. 42/D.,50.,61 63.,66. (1) (6),68/A. (2),69.,70. (1)a)és(2) (3),71. (2) (4), /1997.(XII1.)kormányrendeletakötelezegészségbiztosításellátásairólszóló1997.évi LXXXIII.törvényvégrehajtásáról érintettszakaszok: 1.,26 26/C.,31/A.,31/D 31/E ,39 39/A.,41 42/A., (6),49/B éviLXXX.törvényatársadalombiztosításellátásairaésamagánnyugdíjrajogosultakról, valaminteszolgáltatásokfedezetérl fontosabb,vonatkozószakaszok:2. (3),4. a)d)j) l)r)s),5 11.,14. (1) (2),16. (1);26. (1)(4) (5) 1998.éviLXXXIV.törvényacsaládoktámogatásáról érintettszakaszok:20. 20/A éviI.törvényamunkatörvénykönyvérl érintettszakasz: éviCXCIX.törvényaközszolgálatitisztviselkrl érintettszakasz:

12 390/2012.(XII.20.)Korm.rendeletakötelezlegkisebbmunkabér(minimálbér)ésagarantált bérminimummegállapításáról érintettszakasz:2. (1) 2009.éviXXIX.törvényabejegyzettélettársikapcsolatról,azezzelösszefügg,valamintazélettársi viszonyigazolásánakmegkönnyítéséhezszükségesegyestörvényekmódosításáról3. (1)b) 1993.éviIII.törvényaszociálisigazgatásrólésszociálisellátásokról4. (1)bekezdési)pont 288/2010.(XII.21.)Kormrendeletafvárosiésmegyeikormányhivatalokról 2.számúmelléklet 12

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

Terhességi-gyermekágyi segély (thgys)

Terhességi-gyermekágyi segély (thgys) 2014/02/R Terhességi-gyermekágyi segély (thgys) A terhességi-gyermekágyi segély a gyermek születéséhez kapcsolódóan kieső jövedelem pótlását szolgáló, egészségbiztosítási biztosítotti jogviszonyhoz kötött

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

Közös szabályok a pénzbeli ellátásokra

Közös szabályok a pénzbeli ellátásokra 2014/02/R Közös szabályok a pénzbeli ellátásokra Tartalom: Mit tehetek, ha az adataimban változás következik be? Mit tehetek, ha nem értek egyet a döntéssel? Fellebbezés Bírósági felülvizsgálat Választás

Részletesebben

Gyermekgondozási díj (gyed)

Gyermekgondozási díj (gyed) 2014/02/R Gyermekgondozási díj (gyed) A gyermekgondozási díj az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai keretében, a gyermekvállalás támogatására nyújtott pénzbeli ellátás. A gyermekgondozási díj nem szociális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015/3. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait, a baleseti táppénzt, illetve a pénzbeli ellátások

Részletesebben

A Rendelet alapján jövedelempótlék kifizetését 2012. december 31-éig lehet teljesíteni.

A Rendelet alapján jövedelempótlék kifizetését 2012. december 31-éig lehet teljesíteni. 2012/3 TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE A terhességi-gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesülők számára nyújtott jövedelempótlékról A terhességi-gyermekágyi segélyben

Részletesebben

Gyermekápolási táppénz (GYÁP)

Gyermekápolási táppénz (GYÁP) 2014/02/R Gyermekápolási táppénz (GYÁP) A gyermekápolási táppénz a 12 éven aluli gyermek betegsége esetén a szülőt megillető pénzbeli ellátás. Ebben az esetben a szülő nem a saját betegsége okán válik

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Családtámogatások TGYÁS, GYED

Családtámogatások TGYÁS, GYED Családtámogatások TGYÁS, GYED A gyermekvállalással együtt jár, hogy átmeneti időre az anya nem tudja a munkáját ellátni, ezért gondoskodni kell kieső jövedelme pótlásáról. Ennek érdekében az egészségbiztosítás

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

Jogforrás: Ami nem változik

Jogforrás: Ami nem változik Változások a pénzbeli ellátások területén 2015. január 27. Előadó: 9 00-12 00 Dr. Bogdán Zsuzsanna tb. szakértő Jogforrás: A vállalkozói adminisztratív terheinek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam

Részletesebben

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről

2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012/5. TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE az ügyintézési határidő változásáról és a előlegről 2012. július 1-jétől az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleset üzemiségének

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye

Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye génybejelentés a 8/1983. (V. 29.) EüM-PM együttes rendelet alapján Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye átmeneti járadék elbírálásához rendszeres szociális járadék elbírálásához bányász dolgozók egészségkárosodási

Részletesebben

Az ellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes (Cst. 40. ).

Az ellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes (Cst. 40. ). Az ellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes (Cst. 40. ). II. BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONYTÓL FÜGGŐ CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK ((A hatályos 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS A. Igényelt ellátás: 1. A kérelmező (biztosított, foglalkoztatott) adatai: ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Csecsemőgondozási díj (CSED) B. A kérelmező jogviszonya: Határozatlan

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515-315/A. Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához [ONYF. 3515-315/A.] A *-gal jelölt kérdésekre kötelező a válaszadás I. Az igénylő személyi adatai * TAJ száma:

Részletesebben

Az elhunytra vonatkozó adatok. év hó nap

Az elhunytra vonatkozó adatok. év hó nap génybejelentés az 1997. évi LXXX. törvény alapján Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye árvaellátás elbírálásához Minden árvára vonatkozóan külön igénybejelentést kell kitölteni! E nyomtatvány pontos

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015/1. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben és a törvény

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK CSED,GYED 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK CSED,GYED 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOK CSED,GYED 2015. 2015. január 1-től megváltozott a pénzbeli ellátások rendszere. A rendszerbeli változások mellett az ellátások elnevezésében is történt módosulás. 2015-től a terhességi

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján. Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye. bányásznyugdíj elbírálásához

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján. Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye. bányásznyugdíj elbírálásához génybejelentés az 1997. évi LXXX. törvény alapján Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye (elrehozott) öregségi nyugdíj elbírálásához öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapításához korengedményes

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA 1. Az ügy rövid leírása Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján. Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye. rokkantsági nyugdíj elbírálásához

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján. Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye. rokkantsági nyugdíj elbírálásához génybejelentés az 1997. évi LXXX. törvény alapján Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye rokkantsági nyugdíj elbírálásához E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálását segíti, és csak aláírással

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

V. Fejezet AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI. Általános rendelkezések

V. Fejezet AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI. Általános rendelkezések V. Fejezet AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Általános rendelkezések 39. (1) Az, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg táppénzre vagy baleseti táppénzre és terhességi-gyermekágyi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI!

K É R E L E M. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) K É R E L E M Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! KÉRELMEZŐ ADATAI: Név: Születéskori

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

Az elhunytra vonatkozó adatok. év hó nap

Az elhunytra vonatkozó adatok. év hó nap génybejelentés az 1997. évi LXXX. törvény alapján Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye özvegyi nyugdíj elbírálásához Az árvaellátás és a szüli nyugdíj igényléséhez külön nyomtatványt kell kitölteni.

Részletesebben

- - KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT. KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve:

- - KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT. KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve: KÉRELEM GYÓGYSZERTÁMOGATÁS IRÁNT KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje: TAJ száma: Családi állapota: (Aláhúzással

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ III. törvény 40. - 44. - A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006.

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

Betegszabadság, táppénz. Adó- és járulékcsökkentő megoldások www.kisado.hu

Betegszabadság, táppénz. Adó- és járulékcsökkentő megoldások www.kisado.hu Betegszabadság, táppénz Betegszabadság A betegség miatti keresőképtelenség első 15 munkanapjára az általánosan használt kifejezéssel ellentétben nem táppénzt, hanem ún. betegszabadságot vehet igénybe az

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,...

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,... Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához A *-gal jelölt kérdésekre kötelező a válaszadás I. Az igénylő személyi adatai * TAJ száma: * Neve (családi neve és utóneve) Korábbi

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI OSZTÁLY Érdi Járási Hivatal tölti ki: Érkezett:.... No.:. Átvevő aláírása:... Ügyfélfogadás helye és rendje: Hétfő: 13.00-18.30 Szerda: 8.00-12.00

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Lőrinci Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:..

Részletesebben

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Páciensünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2008. január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul alább felsoroljuk a teljesség

Részletesebben

KÉRELEM KÖZGYÓGYELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM KÖZGYÓGYELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Neve: Születési neve: Anyja neve: KÉRELEM KÖZGYÓGYELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. A kérelmez személyi adatai Születési hely, id%: év hó nap Lakhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: Telefonszám:

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TÉRÍTÉSI DÍJTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP (NEM ÖNKORMÁNYZATI) 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:.... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. és LXXXIII. tv. alapján. Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye

Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. és LXXXIII. tv. alapján. Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye génybejelentés az 1997. évi LXXX. és LXXX. tv. alapján Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye baleseti járadék elbírálásához baleseti rokkantsági nyugdíj elbírálásához baleseti hozzátartozói ellátások

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515276/A. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján szülői nyugdíj elbírálásához [ONYF. 3515276/A.] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és csak aláírással együtt

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515275. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján özvegyi nyugdíj elbírálásához HA AZ ELHUNYT NEM RÉSZESÜLT NYUGELLÁTÁSBAN [ONYF. 3515275.] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztatásul felsoroljuk a teljesség igénye nélkül azokat a tipikus jogviszonyokat, amelyek alapján Ön jogosult egészségügyi ellátásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztatásul felsoroljuk a teljesség igénye nélkül azokat a tipikus jogviszonyokat, amelyek alapján Ön jogosult egészségügyi ellátásra. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) tájékoztatja Önt, hogy 2008. január 1-tl valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY

RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY KÉRELEM A kérelmező adatai: Neve:. Előző neve:. Születési helye:. Ideje:.. Anyja neve:... TAJ száma:.... Adóazonosító jele:.. Iskolai végzettsége(i):. Szakképzettsége(i):..

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (KÉREM, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI) Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:.. Születési helye:. Ideje:..év...hó.nap

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmez személyi adatai: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... TAJ szám:... Telefonszám

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 1. Név Kérelmező házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével) másik

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP A KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁS PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE. a pályázó neve:...

JELENTKEZÉSI LAP A KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁS PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE. a pályázó neve:... JELENTKEZÉSI LAP A KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁS PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A megpályázott lakások sorszámai, rangsor szerint:............. 1. Lakásbérleti szerződés megkötésére a pályázó neve:... a bérlőtárs

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS

GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY IGÉNYBEJELENTÉS I. Igénylőre vonatkozó adatok: I.1. Igénylés jogcíme:* vér szerinti szülő örökbe fogadó szülő szülővel együtt élő házastárs az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága

Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Az elmúlt két évet meghatározó feladatok 2011. január 01-től a nők kedvezményes nyugdíja: 2011-ben országosan 49154 fő, megyei szinten 1245

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515270. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához, ha még nem volt szolgálati idő kiszámítása [ONYF. 3515270.] E nyomtatvány pontos kitöltése a

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma)

2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek. az 1997. évi LXXXIII. törvényben. (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) 2015. július 01. napjától jogszabályváltozások történtek az 1997. évi LXXXIII. törvényben (Magyar Közlöny 2015. évi 84. száma) A következő változások érintik a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:.

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:. (Átvétel:... Szignó... ) Makó Város Polgármesteri Hivatal Makó, Széchenyi tér 22. Tel.:511-800 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének Név Születéskori

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó:

III. Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a megfelelő rész aláhúzandó: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS igényléséhez kérelem nyomtatvány 1. számú melléklet I. Kérem karikázza be az igényelt ellátás típusát! a) rendkívüli települési támogatás, b) gyógyszertámogatás c) újszülöttek települési

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

ÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

ÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. melléklet a 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez 3. számú Szül melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez ÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására Személyi adatok )*+*)*! "#$ )*+*,* '#

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekszületési támogatásról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekszületési támogatásról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekszületési támogatásról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete - abból a célból, hogy Pétfürdő

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely: 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:.

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás! I.

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben