172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet"

Átírás

1 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) ának c) és e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 58. -ában foglaltakra, a Kormány a következőket rendeli el: 1. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) az egységes társadalombiztosítási nyilvántartások keretében, az Mpt a (1) bekezdésének e) pontjában, 119. (3) bekezdésében és ában előírt feladatai végrehajtásához - a Tbj. 41. (3) bekezdés c) pontjában, valamint 50. -ában foglaltak figyelembevételével - nyilvántartást vezet a magánnyugdíjpénztárak [a továbbiakban: pénztár(ak)] tagjairól (a továbbiakban: központi nyilvántartás). A pénztártagok központi nyilvántartásával összefüggő feladatok 2. (1) A központi nyilvántartás a tagok társadalombiztosítási azonosító jelét (a továbbiakban: TAJszám), adóazonosító jelét - azok hiányában útlevélszámát -, a pénztár azonosítót és a foglalkoztatók (e rendelet alkalmazásában ideértve az egyéni vállalkozót is) adószámát, illetve a foglalkoztatónak minősülő magánszemélyek adóazonosító jelét alkalmazva biztosítja a pénztártagok pénztárak szerinti nyilvántartását, továbbá a befizetések nyilvántartását a pénztárak által szolgáltatott adatok alapján. A központi nyilvántartás a pénztárak adatszolgáltatása alapján tartalmazza a pénztártagok egyéni számlájára vonatkozó adatokat, valamint az adóhatóság rendszeres adatszolgáltatása alapján az egyéni nyugdíjjárulék számlára vonatkozó adatokat. (2) A központi nyilvántartás tartalmazza a pénztárak által az Mpt.-ben, valamint az adóhatóság által az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvényben előírt kötelezettségeik teljesítésével szolgáltatott azon adatokat, amelyekből megállapítható: a) a tagot (közvetve a foglalkoztatót vagy más személyt vagy szervezetet) terhelő tagdíjbevallási és - befizetési kötelezettség folyamatos teljesítése, b) a tag egyéni számlájának folyamatos alakulása, c) a tag nyugdíjba vonulásakor a magánnyugdíjrendszerben eltöltött tagsági jogviszonyának időtartama, valamint a választott, az Mpt.-ben meghatározott szolgáltatás típusa, d) az Mpt (3) bekezdés e) pontja szerinti - a magánnyugdíj-pénztári tagdíj október 31-én hatályos mértékével számított - nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettségek teljesítése és a befizetett nyugdíjjárulék mértéke. (3) A központi nyilvántartásnak biztosítania kell a Tbj. 42. (1) bekezdése szerinti adatokat kezelő igazgatási szervekkel, valamint az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-vel (a továbbiakban: ÁKK) való kommunikációt, az adatok biztonságos tárolását, továbbítását, az adatok adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő felhasználását. 3. (1) A központi nyilvántartás a pénztárak és az állami adóhatóság rendszeres és eseti adatszolgáltatási kötelezettségére épül. A központi nyilvántartásban tárolt adatok egyeztetése, ellenőrzése, a hiányzó adatok pótlása érdekében elrendelt eseti adatszolgáltatás tartalmát, formáját és a teljesítés módját a Felügyelet határozza meg, és elektronikus úton küldi meg a pénztárak és az állami adóhatóság részére. (2) Az adatszolgáltatás alapjául szolgáló bizonylatoknak alakilag és tartalmilag hiteleseknek, megbízhatóaknak és helytállóknak kell lenniük. (3) A pénztárak által alkalmazandó belépési nyilatkozat adattartalmát és az általuk készített adatszolgáltatás részletes tartalmát az 1. és 2. számú melléklet határozza meg. (4) (5) Az adatszolgáltatásokat elektronikus úton a Felügyelet által a Pénzügyi Közlönyben közzétett adatszerkezetnek megfelelő jelentések szerint kell teljesíteni. A foglalkoztatók adatszolgáltatási kötelezettségei

2 4. (1)-(2) (3) A foglalkoztató az általa alkalmazott pénztártagokra vonatkozóan első ízben január l-jétől, majd azt követően rendszeresen, a Tbj. 50. (1) bekezdésében foglaltak szerint vallja be és fizeti meg a tagdíjat (tagdíjkiegészítést) annak a magánnyugdíjpénztárnak a részére, ahol a pénztártag tagsági jogviszonya fennáll. A pénztárak adatszolgáltatási kötelezettségei 5. (1) A pénztárak a belépési nyilatkozat záradékolásával egyidejűleg közlik a Felügyelettel a tárgyhóban belépett, másik pénztártól átlépett új tagjaik adatait, továbbá a tagsági jogviszony változásával egyidejűleg közlik a pénztártag tagsági viszonyában bekövetkező változásokat és annak okát. (2) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő tagra (ideértve a teljes összegű rokkantsági nyugellátás miatt visszalépő pénztártagokat, valamint a teljes összegű hozzátartozói nyugellátás megállapítását kérő kedvezményezetteket is) vonatkozó adatszolgáltatást a tagsági jogviszony megszűnésével, legkésőbb az egyéni számlakövetelésnek a nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére történő átutalásával egyidejűleg kell teljesíteni. (3) A tagdíjak bevallásának, megfizetésének követése érdekében a pénztárak havonta, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) által teljesített adatszolgáltatás beérkezését követő hónap 15. napjáig továbbítják a Felügyeletnek a foglalkoztatók által teljesített tagdíjbevallásra vonatkozó feldolgozott adatokat, kiegészítve a foglalkoztató(k) által a tag(ok) javára ténylegesen befizetett, a bevallás és a jogszabályi előírások alapján jóváírt tagdíj (tagdíj-kiegészítés) összegére vonatkozó adatokkal. (4) (5) A pénztárak havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig közlik a Felügyelettel a tárgyhónapra vonatkozóan megállapított, az Mpt a szerinti járadékszolgáltatások és az Mpt a szerinti egyösszegű kifizetések 1. számú melléklet 5. pontjában meghatározott adatait. (6) A pénztárak évente, a tárgyévet követő év június 30-áig teljesítik a pénztártag egyéni számláján felhalmozott összegre vonatkozó adatszolgáltatásukat. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló évi CLIV. törvény alapján visszalépő tagok vonatkozásában a pénztárak az egyéni számlán felhalmozott követelésre vonatkozóan eseti adatszolgáltatásra kötelezettek, a visszalépő tagokkal való elszámolás fordulónapját követő hó 15. napjáig. (7) Az (1)-(6) bekezdések szerinti adatszolgáltatások információtartalmát e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, részletes tartalmát és szabályait a Felügyelet Adatszolgáltatási Rend keretében határozza meg. Az adatszolgáltatások részletes szerkezetét, valamint az adatszolgáltatások utólagos helyesbítésére vonatkozó eljárást a Felügyelet határozza meg, és a honlapján, valamint a Pénzügyi Közlönyben közzéteszi. (8) Az (1)-(6) bekezdések szerinti adatszolgáltatásokat a pénztár elektronikus úton teljesíti. 5/A. 5/B. Az 5. szerinti adatszolgáltatás végrehajtásához szükséges értelmező rendelkezéseket, a részletes útmutatót és az előírt nyomtatvány mintáját a Felügyelet által kiadott, a Pénzügyi Közlönyben közzé tett adatszolgáltatási rend tartalmazza. 5/C. A magánnyugdíjpénztárak nyilvántartása a Felügyelet engedélye alapján elektronikus vagy optikai adathordozón is megőrizhető, ha az alkalmazott módszer biztosítja a nyilvántartás összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetőleg kizárja az utólagos módosítás lehetőségét. A központi nyilvántartás adatszolgáltatási kötelezettsége 6. (1) Az Mpt. 120/A. (1) bekezdése alapján a központi nyilvántartás adataihoz a magánnyugdíjpénztárak részére biztosított hozzáférés keretében a) a hozzáféréshez használandó jogosultságokat és informatikai eszközöket a Felügyelet bocsátja a pénztárak rendelkezésére, b) a pénzárak a rendelkezésükre bocsátott jogosultságokat és informatikai eszközöket kizárólag a központi nyilvántartáshoz történő hozzáférésre használhatják fel, c) a pénztárak a hozzáférés keretében birtokukba jutott adatokat és információkat kötelesek az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelni, d) a hozzáférés technikai szabályairól a Felügyelet által kiadott Adatszolgáltatási Rend, a jogosultságok kiosztásának és visszavonásának eljárási szabályairól pedig a központi nyilvántartás ügyviteli, üzemeltetési és adatvédelmi szabályzata rendelkezik. (2) A Felügyelet a központi nyilvántartásból a tagdíjbevételek alakulásáról, a tagdíjfizetésre kötelezettekről a minisztériumok, a Magyar Nemzeti Bank, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár, valamint egyéb állami szervek részére egyedi azonosításra alkalmatlan információt szolgáltat.

3 7. A központi nyilvántartás az Mpt (12) bekezdése szerinti adatszolgáltatást az érintett pénztártagok írásbeli tájékoztatása érdekében, eseti adatszolgáltatásként, az Mpt. 120/A. (8) és (9) bekezdése szerinti adatszolgáltatást rendszeres adatszolgáltatásként, a pénztári adatszolgáltatások beérkezését követő hónap 10. napjáig teljesíti, az Mpt. 120/A. (8) bekezdése szerinti esetben havi rendszerességgel. 7/A. Adatbiztonság 8. A Felügyelet a központi nyilvántartással kapcsolatos feladatai körében köteles olyan technikai és szervezési intézkedéseket tenni, ellenőrzési rendszert kialakítani, adatvédelmi szabályzatot kiadni, amely biztosítja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvényben foglalt előírások és az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényesülését. Átmeneti és záró rendelkezések 9. (1) A pénztártagok központi nyilvántartásba vételének érdekében a pénztárak az általuk alkalmazott belépési nyilatkozatokon legalább az 1. számú melléklet 1. pontjában felsorolt adatokat kötelesek feltüntetni. (2) A pénztártag a tagsági jogviszony létrejöttét igazoló okiratot 15 napon belül köteles valamennyi foglalkoztatója részére bemutatni. (3)-(6) 10. A nemzetbiztonsági szolgálatok adatszolgáltatásaikat külön megállapodás alapján teljesítik. 11. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 1. számú melléklet a 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez 1. A belépési nyilatkozat adattartalma: - Pénztártag természetes személyazonosító adatai - Pénztártag taj száma, adóazonosító jele, külföldi állampolgár pénztártag útlevélszáma, tartózkodási jogát igazoló okmány száma - Pénztártag állampolgársága (magyar, külföldi, hontalan) - Pénztár megnevezése - Pénztár azonosítója - Pénztártag lakóhelye (irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám) - Pénztárba jelentkezés jogcíme = 01: pályakezdő június 30. és december 31. között, = 02: önként választó szeptember 1. és augusztus 31. között, = 03: más pénztárból átlépő, = X1: irányított június 30. és december 31. között, = 04: január 1. és december 31. között magán-nyugdíjpénztári tagsági jogviszonyt létesítő pályakezdő, = 05: január 1. és december 31. között a Tb-rendszerből átlépő, = 06: Tb-ből állapotjavulás miatt pénztárat választó, = 07: a 30. életévét január 1-jén még be nem töltött önkéntes belépő (2003. január 1. és december 31. közötti belépések esetén), = 08: a Tb-rendszerből átlépő olyan személy, aki június 30. és január 1. között vált első alkalommal biztosítottá, és december 31-én nem volt pénztártag, = 09: = 10: január 1-jétől, továbbá az EU-csatlakozást követően tagságra kötelezett olyan pályakezdő, aki választott pénztárat, = 11: január 1-jétől, továbbá az EU-csatlakozást követően olyan pályakezdő személy, akinek tagságra kötelezése irányítás útján történik, = 12: Magyarország EU-csatlakozását követően, a Tbj. 4. o) pontjának 3. alpontja szerinti önkéntes döntéssel pénztártagsági jogviszonyt létesítő személy, december 31-ig használható, = 13: július 1-jét követően az Mpt. 3. (2) bekezdésének c) pontja szerint önkéntes döntéssel pénztártagsági jogviszonyt létesítő - a Tbj. 4. z) pontjának hatálya alá tartozó - harmadik állam polgára, = 14: július 1-jét követően az Mpt. 3. (2) bekezdésének c) pontja szerint önkéntes döntéssel pénztártagsági jogviszonyt létesítő hontalan személy,

4 = 15: a 30. életévét még be nem töltött önkéntes belépő (2006. január 1-jét követően használható), = 16: első ízben Magyarországon létesített nyugdíjbiztosítási jogviszony alapján történő önkéntes belépés (2006. január 1-jét követően használható). - Pénztártag aláírása - Foglalkoztató/egyéni vállalkozó megnevezése - Foglalkoztató/egyéni vállalkozó címe (irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám) - Foglalkoztató/egyéni vállalkozó adószáma/taj száma - Foglalkoztató/egyéni vállalkozó cégszerű aláírása - Magánnyugdíjpénztár neve - Magánnyugdíjpénztár azonosítója - Magánnyugdíjpénztár pénzforgalmi jelzőszáma - Magánnyugdíjpénztár számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának megnevezése - Magán-nyugdíjpénztári tagság kezdete (év, hónap, nap) - Magánnyugdíjpénztár záradékolása, aláírása 2. A pénztártagsági jogviszony létesítéséhez, módosulásához és megszűnéséhez kapcsolódó adatok: - Pénztártag természetes személyazonosító adatai - Pénztártag TAJ száma, adóazonosító jele, külföldi állampolgár pénztártag útlevélszáma - Pénztártag állampolgársága - Pénztár megnevezése - Pénztár azonosítója - Pénztárválasztás jogcímkódja - Egyéb, az adatszolgáltatást azonosító kódok - A pályakezdők tagsági jogviszonya elutasításának oka 3. A tagdíjbevallásokhoz kapcsolódó adatok: - Foglalkoztató/egyéni vállalkozó adószáma/adóazonosító jele/taj száma - Foglalkoztató/egyéni vállalkozó megnevezése - Vonatkozási időszak (év/hónap vagy év/negyedév vagy év) - Járulékalap - Levont kötelező tagdíj - Foglalkoztatói tagdíj-kiegészítés összege - Foglalkoztatói tagdíj-kiegészítés mértéke - Munkavállalói tagdíj-kiegészítés összege - Munkavállalói tagdíj-kiegészítés mértéke - Egyéb bevallás összege (késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék összege) - Egyéb bevallás jogcíme (késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék) 4. A tagdíjbefizetésekhez kapcsolódó adatok: - Vonatkozási időszak - Megfizetett kötelező tagdíj - Megfizetett foglalkoztatói tagdíj-kiegészítés összege - Foglalkoztatói tagdíj-kiegészítés mértéke - Megfizetett munkavállalói tagdíj-kiegészítés összege - Munkavállalói tagdíj-kiegészítés mértéke - Egyéb befizetés összege (késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék) - Egyéb befizetés jogcíme (késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék) 5. A pénztár által megállapított nyugdíjpénztári szolgáltatások és egyösszegű kifizetések adatai: - A szolgáltatást vagy egyösszegű kifizetést igénybe vevő személy azonosító adatai (neve, TAJ száma, adóazonosító jele/útlevélszáma, születési helye, születési dátuma, anyja neve, leánykori neve, lakóhelye: település neve, irányítószáma, közterület neve, jellege, házszám) - A szolgáltatás vagy egyösszegű kifizetés igénybevételének jogalapja (saját jogon a nyugdíjkorhatár elérésekor, saját jogon a Tny. szerint megállapított rokkantsági nyugellátás igénybevétele esetén, kedvezményezetti jogon) - A Tny. szerint megállapított nyugellátás igénybevételének időpontja - Kedvezményezettként igénybe vett szolgáltatás vagy egyösszegű kifizetés esetén a felhalmozó pénztártag azonosítója (TAJ száma, adóazonosító jele/útlevélszáma) - A választott járadékszolgáltatás vagy egyösszegű kifizetés típusa (az Mpt a és 28. -a alapján) - A választott járadékszolgáltatást vagy egyösszegű kifizetést nyújtó/teljesítő szervezet részére a PSZÁF által kiadott azonosító

5 - A választott járadékszolgáltatás vagy egyösszegű kifizetés igénybevételének kezdete (egyösszegű szolgáltatásnál, kifizetésnél az időpontja) - Egyéb, az adatszolgáltatást azonosító technikai adatok 6. Az egyéni számlán felhalmozott összegre vonatkozó adatok: - Pénztártag neve - Pénztártag TAJ száma, adóazonosító jele vagy útlevélszáma - Tárgyév (elszámolási időszak alapján) - Tárgyévben bevallott és az egyéni számlán jóváírt összes kötelező tagdíj - Tárgyévben bevallott és az egyéni számlán jóváírt összes munkavállalói tagdíj-kiegészítés - Tárgyévben bevallott és az egyéni számlán jóváírt összes munkáltatói tagdíj-kiegészítés - Tárgyévben befizetett és az egyéni számlán jóváírt összes kötelező tagdíj - Tárgyévben befizetett és az egyéni számlán jóváírt összes munkavállalói tagdíj-kiegészítés - Tárgyévben befizetett és az egyéni számlán jóváírt összes munkáltatói tagdíj-kiegészítés - Tárgyévben bevallott és az egyéni számlán jóváírt összes késedelmi és önellenőrzési pótlék - Tárgyévben befizetett és az egyéni számlán jóváírt összes késedelmi és önellenőrzési pótlék - Tárgyévben jóváírt hozam - Hozamkiegyenlítés tárgyévi összege - Egyéni számlára tárgyévben történt átcsoportosítás - Egyéni számláról tárgyévben történt átcsoportosítás - A tagi követelés nyilvántartási záróértéke tárgyév december 31-én - A tagi követelés piaci értéke tárgyév december 31-én 7. az adóhatóság által az egyéni nyugdíjjárulék számla vezetéséhez teljesített adatszolgáltatás adattartalma: 1. a Tbj ának (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett adatai (neve, székhelye, adóazonosító száma), 2. a munkáltató, kifizető jogelődjének adóazonosító száma, 3. a magánszemély természetes személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és a titulust is), neme, állampolgársága, 4. a magánszemély adóazonosító jele, 5. a biztosításban töltött idő tartama, az alkalmazás minősége, jogcímének kódja, valamint a magánszemély nyugdíjas státusa, az arányos szolgálati idő naptári napjainak száma, 6. a társadalombiztosítási (nyugdíj-biztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci) járulék és a korkedvezmény-biztosítási járulék alapja, összege, 7. a nyugdíjjárulék (magánnyugdíj-pénztári tagdíj) alapját képező jövedelem, a nyugdíjjárulék-köteles jutalom összege, illetőleg a levont nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tagdíj és a pénztártag, illetőleg a foglalkoztató által vállalt tagdíj-kiegészítés) összege, 9. a természetbeni egészségbiztosítási, a pénzbeli egészségbiztosítási és a munkaerő-piaci járulékok levonása és/vagy a nyugdíjjárulék-levonás (magánnyugdíj-pénztári tagdíj levonás) elmaradásának oka, 10. a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartama, amelyre tekintettel a tárgyhónapban járulékalapot képező jövedelem kifizetésére került sor, illetőleg az ezen időtartamra vonatkozó társadalombiztosítási (nyugdíj-biztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci) járulék, a levont természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási, munkaerőpiaci és nyugdíjjárulék (magán-nyugdíjpénztári tagdíj, a pénztártag, illetőleg a foglalkoztató által vállalt tagdíj-kiegészítés) alapja és összege, 11. a gyermekgondozási díj (gyed), gyermekgondozási segély (gyes), gyermeknevelési támogatás (gyet), ápolási díj, munkanélküli-ellátás folyósításának időtartama, az ellátás összege, és az abból levont nyugdíjjárulék (magán-nyugdíjpénztári tagdíj, a pénztártag által vállalt tagdíj-kiegészítés) összege, illetőleg a levonás elmaradásának oka, 12. a biztosítás szüneteléséről vagy munkabérrel ellátatlanság idejéről, ennek jogcímkódja, 13. a foglalkozás FEOR számáról, a heti munkaidő tartamáról, a korkedvezményre jogosító

6 munkakör tartama, 14. az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének ideje (munkaórában), 15. a tárgyhónapban létesített magánnyugdíj-pénztári tagsági viszony kezdete és a magánnyugdíjpénztár azonosító kódja, a tárgyhónapban, a pénztártag más pénztárba történő átlépése esetén a tárgyhónapot megelőző hónapban megszűnt magánnyugdíj-pénztári tagsági viszony utolsó napja és a magánnyugdíjpénztár-azonosító kódja, a hónap utolsó napján fennálló magánnyugdíj-pénztári tagság és a magánnyugdíjpénztár azonosító kódja, a magánnyugdíj-pénztári tag társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépése napja, 24. a társas vállalkozóként biztosított, egyidejűleg több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja Tbj. 31. (5) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választásáról, 26. a társas vállalkozóként is biztosított egyéni vállalkozó Tbj. 31. (6) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választásáról. 27. a tárgyhóban az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény rendelkezései szerint foglalkoztatott munkavállaló esetében, e foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben az adott hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér - a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér együttes - összege, és a foglalkoztatás napja (napjai), 28. a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíjbiztosítási járulékalapjáról és összegéről 2. számú melléklet a 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja.

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról Az állam az Alkotmányban foglalt elvek szerint a kötelező társadalombiztosítási rendszer és az ehhez kapcsolódó magánnyugdíjrendszer

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 1 2010. április 1-jén lép hatályba, amely felváltja az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást,

Részletesebben

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2010. december 8. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról*

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 21910 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 118. szám 2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerûsített módon létesíthetõ munkaviszony (a továbbiakban:

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

hatályos: 2012.01.01-2012.01.02

hatályos: 2012.01.01-2012.01.02 266/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira,

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2011. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) módosított rendelkezései szerint

Részletesebben

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2010/6 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az új parlament a várakozásnak megfelelően intenzív munkába kezdett. Több jelentős törvénymódosítás is elfogadásra került az elmúlt két hónapban. A szolgáltatási

Részletesebben

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról*

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról* 36494 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 178. szám II. Törvények 2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról*

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2006. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2006. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2006. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2014. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Minden, ami EFO. 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony

Minden, ami EFO. 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony Minden, ami EFO 1. Kapcsolat az MT és az EFO tv között 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony 201. (1) A törvényben

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez Általános tudnivalók A 2010. évi jövedelemre vonatkozó adatokat

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról1 Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2. (2012), pp. 389 405. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * Jelen tanulmány az egyéni vállalkozók

Részletesebben