Módosítva: október

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosítva: 2007. október"

Átírás

1 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1/2006. számú módszertani útmutatója a külföldi állampolgárok magánnyugdíjpénztári tagsága létesítésével kapcsolatos eljárásról Módosítva: október

2 Preambulum A módszertani útmutató célja a jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése, a vonatkozó jogszabályok egységes alkalmazásának elősegítése. A módszertani útmutató a jogszabályban meghatározott szabályok és elvek figyelembe vételével ismerteti a pénztártagság létesítése során alkalmazni javasolt elveket, illetve módszereket. A pénztártagság létesítésére vonatkozó szabályokat a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló többször módosított évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. n)-o) pontja, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló, többször módosított évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 3. -a (1)-(3) bekezdése a 22. -a, a 23. (1) bekezdésének g) pontja és a 24/A. -a, valamint a 195/1997. (XI.5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 195/1997.R.) 2. -ának (2)-(4) és (7) bekezdése, továbbá a 172/1997 (X.6.) Kormányrendelet (a továbbiakban 172/1997.R.) 4. -a, 1-2. sz. melléklete szabályozza. Pénztártagságra kötelezett pályakezdő: Fogalmak a) az a természetes személy, aki a korábban hatályos rendelkezések alapján, július 1-je és december 31-e között hatályos rendelkezések értelmében tagságra kötelezett pályakezdőnek minősült, b) az a természetes személy, aki első alkalommal létesít a Tbj. 5. -ban meghatározott biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyt, illetőleg ennek hiányában nyugellátás megszerzése érdekében első ízben létesít a Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti megállapodást (együtt: nyugdíjbiztosítási jogviszonyt) és ebben az időpontban még nem töltötte be a 35. életévét (Tbj. 4. n) pontja, Mpt. 3. (1) bekezdése). Magánnyugdíjpénztárhoz önkéntesen csatlakozó: Magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó az a tagságra kötelezettnek nem minősülő természetes személy, a) aki a korábban hatályos rendelkezések alapján január 1-je és december 31-e között önkéntes döntéssel magánnyugdíjpénztárban taggá vált, b) aki még nem töltötte be a 30. életévét és a biztosítási kötelezettséggel járó Tbj. 5. szerinti jogviszonya, illetőleg a Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti megállapodása, vagy c) aki Magyarországon első alkalommal létesített biztosítási kötelezettséggel járó Tbj. 5. szerinti jogviszonya, illetőleg a Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti megállapodása, vagy d) a Tbj-ben meghatározottak szerinti harmadik állam állampolgára illetőleg hontalan, ha a Tbj. 5. -ában szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya, vagy a Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti megállapodása 2

3 fennállásának időtartama alatt pénztártagságát írásban tett belépési nyilatkozatával kezdeményezi (Tbj. 4. o) pontja, Mpt. 3. (2) bekezdése). Belföldi: A Tbj. alkalmazásában belföldi személy: 1. a Magyar Köztársaság területén élő magyar állampolgár, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként elismert személy, 2. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy (a továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy), aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint 3. a hontalan. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgárai az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izlandi Köztársaság, a Lichtensteini Nagyhercegség és a Norvég Királyság. Harmadik állam: a társadalombiztosítási és a magánnyugdíjpénztári jogszabályok alkalmazásában harmadik állam, az Európai Gazdasági Térség és a Magyar Köztársaság által kötött kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezmény hatálya alá nem tartozó állam. Külföldi: A Tbj. alkalmazásában külföldi személy: az a természetes személy, aki nem minősül belföldinek. Nyugdíjbiztosítási jogviszony: a Tbj. 5. -ában meghatározott, nyugdíjjárulékfizetési kötelezettséggel járó jogviszony, valamint a Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti, nyugdíjbiztosítási jogosultság érdekében megkötött megállapodással létrejött jogviszony, 3

4 Megállapodás kötési lehetőség nyugellátásra a Tbj. rendelkezései szerint: A Tbj. részletesen szabályozza, hogy kikre nem terjed ki a kötelező biztosítás, illetve mely személyi kör köthet megállapodást társadalombiztosítási nyugellátásra. E rendelkezéseknek - a pénztártagság létesítése szempontjából - a pályakezdők meghatározott körénél és az önkéntesen pénztártaggá válók esetében lehet jelentősége. A csatlakozás napjától hatályos rendelkezések szerint (Tbj a (1) bekezdés) társadalombiztosítási nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából az a belföldi nagykorú személy köthet megállapodást, aki nem saját jogú nyugdíjas és aki a Tbj. 5. és a Tbj ában említett biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetőleg akire a Tbj. 11. szerint a biztosítás nem terjed ki, akinek biztosítása a Tbj. 8. a) és c) pontja alapján szünetel. Közösségi rendeletek: A közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók, valamint családtagjaik szociális biztonságáról szóló 1408/1971.(EGK) sz. Tanácsi rendelet és a végrehajtására kiadott 574/72.(EGK) sz. Tanácsi rendelet. (A továbbiakban: Közösségi rendeletek) Nemzetközi egyezmények: A Magyar Köztársaság által a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában kötött kétoldalú szociálpolitikai, illetőleg szociális biztonságról szóló egyezmények. A Tbj. alkalmazása a külföldi állampolgárokra: A Tbj. rendelkezéseit a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló közösségi rendelet, a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyre az egyezmény szabályai szerint kell alkalmazni. I. A pénztártagok jogai és kötelezettségei A pénztártagokat az Mpt. rendelkezései alapján, állampolgárságuktól függetlenül kivéve a harmadik állam állampolgárait és a hontalan személyeket, azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Általános szabályok A külföldi állampolgár pályakezdők, illetve az önkéntes belépők, kizárólag az Mpt. szerinti magyar magánnyugdíjpénztárat választhatnak, illetve kötelező választaniuk. Ez azt is jelenti, hogy a járulék- illetve tagdíjfizetés alapjául szolgáló jövedelem alapján a jogszabályban meghatározott tagdíjat (tagdíjkiegészítést) csak az Mpt. hatálya alá tartozó magyar 4

5 magánnyugdíjpénztárba lehet befizetni, és az átlépés jogát is az Mpt. hatálya alá tartozó magyar pénztáraknál lehet gyakorolni. A pénztártag köteles tagdíjat fizetni és tagsági jogviszonyát a Tbj. szerinti biztosítási jogviszonyai fennállása alatt valamely általa választott pénztárban folyamatosan fenntartani. A pénztártag és a pénztár között felmerülő nyelvi (fordítási) akadályokat a pénztár részéről szükséges megoldani és szabályozni. Az EGT állampolgárnak joga van anyanyelvén igénybe venni a kötelező pénztári információszolgáltatást (belépési nyilatkozat, tagsági okirat, egyéni számlaértesítő), erre a pénztáraknak fel kellett készülniük. A nem EGT tagállam állampolgára esetében javasolt az angol nyelvű kommunikáció, a fordítási költségek kérdésében a taggal szükséges megállapodni. Abban az esetben, ha a magyar, vagy a külföldi állampolgár pénztártag befejezi a munkavégzését Magyarországon és továbbra is fizetni kíván tagdíjat a magyar magánnyugdíjpénztárba, nincs jogszabályi akadálya, hogy az Mpt a (4) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés alapján a pénztárral kötött megállapodás szerint tagdíjat fizessen. A tagdíjat tehát a pénztártag külföldről is fizetheti, vagy a tagdíj fizetését támogatási megállapodásban más átvállalhatja. Amennyiben a pénztártag visszatér, ismét biztosítottá válik Magyarországon és a jogviszonyából járulékköteles jövedelme származik, akkor a tagdíjfizetési kötelezettsége az általános rendelkezések szerint ismét fennáll. A hazánkban magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszonnyal rendelkező külföldi állampolgárt kivéve a harmadik állam állampolgárait és a hontalan személyeket, a pénztári szolgáltatásra való jogosultság tekintetében is a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg. Az Mpt. rendelkezései alapján - a rokkantság esetét kivéve - a nyugdíjkorhatár elérésekor, vagy a pénztártag kérése alapján a nyugdíjkorhatár elérése után jogosult a pénztártag nyugdíjszolgáltatásra (Mpt. 4. (2) bekezdés). A magánnyugdíjpénztári nyugdíjszolgáltatás folyósítását a pénztártag a társadalombiztosítási nyugdíj igénylésével egyidejűleg, vagy azt követően kérheti (Mpt. 30. (1) bekezdése). Függetlenül attól, hogy mely államban van a pénztártag lakóhelye, kivéve a harmadik állam állampolgárait és a hontalan személyeket, mindaddig, amíg a magyar társadalombiztosítási jogszabályok szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt (nyugdíjjogosultságot) nem éri el, nem juthat hozzá az egyéni számláján lévő követeléséhez, azt nem utaltathatja át lakhelyére, pénztári nyugdíjszolgáltatást nem igényelhet. A magánnyugdíjpénztári tagok, rokkantsági nyugellátásra jogosultságuk esetén dönthetnek arról, hogy visszalépnek a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, visszautaltatják a Nyugdíjbiztosítási Alapba az egyéni számlájukon lévő (tagdíj-kiegészítéssel csökkentett) követelést, a 100 %-os társadalombiztosítási rokkantsági nyugellátás érdekében. Dönthetnek arról is, hogy nem szüntetik meg a pénztártagságukat, nem utaltatják vissza követelésüket, és pénztári szolgáltatást kérnek, de dönthetnek arról is, hogy a pénztári szolgáltatást csak egy 5

6 későbbi időpontban veszik igénybe. Ez a választási jog a külföldi állampolgár pénztártagot is megilleti. A rokkantság tényét, illetve fokát bizonyító orvosi szakvélemény elfogadására EGT állampolgár esetében a Közösségi rendeletet kell alkalmazni. A 1408/71.(EGK) rendeletben (87. cikk) rögzített feltételek mellett, az orvosi szakvéleményt egy másik tagállam területén is el lehet készíteni és ezt (amennyiben a feltételeknek megfelelően készült) úgy kell tekinteni, mintha az illetékes állam területén készítették volna. Ennek birtokában a társadalombiztosítási rokkantsági nyugellátás megállapítására vonatkozó eljárással párhuzamosan el lehet indítani a megrokkant külföldi magánnyugdíjpénztári tag visszalépésével és egyéni számlájával kapcsolatos teendők lebonyolítását. Ha a külföldi állampolgár pénztártag rokkantsági nyugellátásra jogosulttá válik, és visszalépési szándékát jelzi, az Mpt. általános rendelkezései szerint kell az eljárást lefolytatni. A rokkantsági nyugdíj megállapításáról a magyar nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv értesíti a magánnyugdíjpénztárat. A harmadik állam állampolgáraira és a hontalan személyekre vonatkozó eltérő szabályok: Azok a harmadik állam állampolgárai, illetőleg hontalan személyek, akik nem minősülnek pályakezdőnek önkéntes döntésük alapján magánnyugdíjpénztár tagjává válhatnak, ha a magánnyugdíj-pénztártagságot nyugdíjbiztosítási jogviszonyuk fennállásának időtartama alatt írásban tett belépési nyilatkozattal kezdeményezik. (Mpt. 3. (2) bekezdése c) pont) A pénztártag, amennyiben harmadik állam polgára, vagy hontalan, dönthet úgy, hogy megszünteti magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszonyát, amennyiben megszűnik a Tbj. 5. szerinti biztosítási jogviszonya, vagy a Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti megállapodása. Ebben az esetben, a tagsági jogviszonya megszüntetése mellett döntő pénztártagnak lehetősége van arra, hogy az egyéni számláján felhalmozott összeget a felhalmozási idő alatt bármely országban működő, időskori megélhetést szolgáló megtakarítási formába átutalhassa, amennyiben erről a biztosítási jogviszonya, vagy a Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti megállapodása megszüntetését követő 90 napon belül a pénztárának írásban nyilatkozik. Ezen személyek, magánnyugdíjpénztárba történő be- és kilépésének gyakoriságára vonatkozóan korlátozó rendelkezés nincs. II. A magánnyugdíjpénztár kötelezettségei A magánnyugdíjpénztári nyugdíjszolgáltatás kifizetését az ellátások korlátlan exportálhatóságának elve alapján közvetlenül a nyugdíjpénztár végzi, a tag által kért jogszabály által meghatározott formában (egyösszegű szolgáltatás, különböző típusú életjáradék) a megadott (lakóhely szerinti) címre, vagy bankszámlaszámra. 6

7 A pénztár szolgáltatási szabályzatában erre vonatkozóan részletesen szükséges rendelkezni, továbbá a szolgáltatás folyósításával kapcsolatos költségekről is. Az EGT állampolgárok esetében a magyar pénztártagokkal azonos elbánást kell biztosítani. Amennyiben a tag kérésére, a pénztár a biztosítótól vásárol járadékot a tag számára, úgy a járadék folyósításával kapcsolatos teendők és költségek a biztosítót terhelik. A külföldi pénztártag kedvezményezettjeire vonatkozóan is az általános szabályok érvényesülnek, mind a kedvezményezetti jelölés, mind a jogosultságok tekintetében. A pénztártag felhalmozási időszakban bekövetkezett halála esetén a kedvezményezett részére kifizetett egyösszegű ún. haláleseti kifizetés (amely nem nyugdíjszolgáltatás) adóköteles juttatás. A kedvezményezett részére történő egyösszegű kifizetéssel és az adózással kapcsolatos eljárást ugyancsak a magánnyugdíjpénztár bonyolítja le. Az EGT szociális biztonsági rendelkezései szerint az ügyek intézéséhez így a magánnyugdíjpénztári ügyekhez is ilyen irányú igény esetén rendelkezésre kell állnia a nyomtatványoknak az EGT állampolgár anyanyelvén, azaz az EGT minden hivatalos nyelvén. A magyar magánnyugdíjpénztárban tagsági jogviszonnyal rendelkező EGT állampolgár pénztártagok jogosultak ügyeik intézésére, és minden olyan kötelező tájékoztatásra (számlaértesítők, közgyűlési meghívók stb.), az EU hivatalos nyelvein és/vagy a pénztártag anyanyelvén, amelyek a magyar pénztártagokat is megilletik, azaz ilyen igény esetén a pénztárnak a fordításról gondoskodnia kell. A pénztáraknak az ezzel kapcsolatos fordítási igények teljesítése során azok költségeit a működési tevékenység kiadásai között, a működési tevékenység eredménye terhére kell elszámolni. A pénztáraknak, minimálisan a belépési nyilatkozat, a tagsági okirat, és az egyéni számlaértesítő, a szolgáltatás igénylésére, hozzátartozó nyilatkozatára vonatkozó nyomtatványok, és a pénztártag általános tájékoztatására vonatkozó dokumentumok esetében javasolt bevezetni a többnyelvű nyomtatványok használatát. III. Záró rendelkezések A módszertani útmutatóban foglalt elvárások követése a pénztártagok, a pénztárak és a munkáltatók alapvető érdekeit szolgálja, ezért az azokhoz való igazodást a Felügyelet ellenőrzései során megvizsgálja és a lényeges eltéréseket figyelemmel kíséri az egyes szervezetek tevékenységének értékelésekor. Ha az eltérés a szervezet számára rossz gyakorlatot eredményez, a Felügyelet határozatának kialakítása során ezt tekintetbe veszi. A módszertani útmutató 1. sz. melléklete tartalmazza a pénztártaggá válás általános és speciális szabályait október Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 7

8 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1. sz. melléklet A pénztártaggá válás általános és speciális szabályai I. A pályakezdő pénztártaggá válása (általános szabályok) január 1-jét követően a természetes személy, állampolgárságától függetlenül kötelezően a magyar jog szerinti magánnyugdíjpénztár tagjává válik, ha Magyarországon első ízben létesít nyugdíjbiztosítási jogviszonyt és ebben az időpontban még nem töltötte be a 35. életévét. Ez a szabály tehát vonatkozik mind a magyar, mind a külföldi állampolgárokra, ideértve a nem EGT tagállamokból érkezőket is. Az eljárás a következő: 1. A pénztártagsággal kapcsolatban főszabályként a Tbj. szerinti foglalkoztató (ideértve az egyéni vállalkozót is), továbbá belépési szándékát jelző természetes személy esetében a magánnyugdíjpénztár megállapítja, hogy a természetes személy a foglalkoztatása (önálló foglalkozása, tevékenysége) alapján a Tbj. 5. -a szerint biztosított-e. Alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott esetében, az alkalmi munkavállalói könyv birtokában történő munkavégzés alapján lehet megállapítani a biztosítási jogviszony fennállását. A Tbj a hatálya alá tartozó külföldi állampolgárok esetében a Tbj. rendelkezéseit a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló Közösségi rendelet, a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyre az egyezmény szabályai szerint kell alkalmazni. E rendelkezés irányadó a biztosítási kötelezettség megállapításánál is. A Tbj. alapján külföldinek minősülő személy (aki nem tartozik a Tbj a hatálya alá) a biztosítási kötelezettség fennállására a Tbj. általános rendelkezéseit, a 11. -ban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. Amennyiben a foglalkoztató, vagy a pénztár a belépni szándékozóról azt állapítja meg, hogy a Tbj. 5. -a szerint nem biztosított - kivéve a pályakezdőként megállapodást kötő személy esetében -, akkor a belépést írásban el kell utasítania. 2. Ha a nyugdíjbiztosítási jogviszony fennáll, meg kell állapítani, hogy a Tbj. 4. n) pontja szerint pályakezdőnek minősül-e a biztosított, vagy a Tbj. 4. o) pontjának alpontja alapján önkéntes belépésre jogosult. 3. A tagságra kötelezett pályakezdő a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) által közzétett I. számú nyilatkozaton írásban nyilatkozik foglalkoztatójának, egyéni vállalkozó és alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott a pénztárnak - illetőleg megállapodás kötése esetén a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek - 8

9 arról, hogy magyarországi biztosítási jogviszonya, illetőleg megállapodása alapján pályakezdőnek minősül, azaz arról, hogy a kötelező pénztártagság létesítésének feltételei fennállnak-e. A megállapodás kötése esetén a nyilatkozatot egyidejűleg a magánnyugdíjpénztárnak is meg kell küldeni. 4. A foglalkoztató, illetőleg a pénztár részére előírt nyilatkozat formáját és tartalmát a PSZÁF határozza meg. A nyilatkozat mintáját a PSZÁF a Pénzügyi Közlönyben és internetes honlapján is közzétette, melyek a honlapról letölthetőek. A magánnyugdíjpénztár a nyilatkozat megtételére alkalmas formanyomtatványt díjmentesen köteles biztosítani a nyilatkozattevő számára. 5. Az EGT állampolgárok részére a 3. pont szerinti nyilatkozatot, a belépési nyilatkozatot és a tagsági okiratot a magánnyugdíjpénztár a tag igénye alapján, a Közösségi rendelet szabályai szerint az EGT hivatalos nyelvein, illetőleg a tag anyanyelvén bocsátja rendelkezésre. Más (külföldi) ország állampolgára részére a pénztár a fordítás költségét nem köteles viselni, arra vonatkozóan a tag és a pénztár megállapodása irányadó, illetőleg e kérdést a pénztárnak szabályzatban szükséges rendeznie. 6. A tagságra kötelezett pályakezdő a biztosítottá válásától számított 15 napon belül köteles bejelenteni foglalkoztatójának az általa választott magánnyugdíjpénztár megnevezését, címét és bankszámlájának számát. A tagságra kötelezett pályakezdőnek minősülő egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói igazolvány kézhezvételétől, alkalmi munkavállaló az első alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásától számított 15 napon belül köteles az általa választott magánnyugdíjpénztárba belépni. Amennyiben a pályakezdő az előírt határidőn belül a pénztárválasztási jogával nem él, vagy a bejelentési kötelezettségét elmulasztja, az első biztosítási jogviszony keletkezése napjától kezdődő hatállyal - a törvény erejénél fogva - a lakóhelye szerint illetékes területi pénztár tagjává válik (irányított pályakezdő). Amennyiben az irányított pályakezdő Magyarországon lakóhellyel nem rendelkezik, e szempontból lakóhely alatt a foglalkoztatónak (egyéni vállalkozónak) a Magyarország területén bejegyzett székhelyét, telephelyét, képviseletét, fióktelepét kell érteni. II. Pénztártagság önkéntes döntéssel (általános szabályok) A január 1-jétől azok a természetes személyek akik nem minősülnek pályakezdőnek, kötelezően kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben lesznek biztosítottak, illetőleg az alábbi feltételek fennállása esetén önkéntesen dönthetnek valamely magánnyugdíjpénztárba történő belépésről: 1. Önkéntes döntéssel magánnyugdíjpénztár tagjává válhat a tagságra kötelezett pályakezdőnek nem minősülő természetes személy, aki a) még nem töltötte be a 30. életévét és a biztosítási kötelezettséggel járó Tbj. 5. szerinti jogviszonya, illetőleg a Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti megállapodása, vagy 9

10 b) Magyarországon első alkalommal létesített biztosítási kötelezettséggel járó Tbj. 5. szerinti jogviszonya, illetőleg a Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti megállapodása, vagy c) a Tbj-ben meghatározottak szerinti harmadik állam állampolgára illetőleg hontalan, ha a Tbj. 5. -ában szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya, vagy a Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti megállapodása fennállásának időtartama alatt pénztártagságát írásban tett belépési nyilatkozatával kezdeményezi. 2. Az önkéntes döntésükkel magánnyugdíjpénztárhoz csatlakozó személyek, a megállapodás megkötésére irányuló szándékuk bejelentését az Mpt. szabályai szerint az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél teszik meg. 3. A magánnyugdíjpénztár részére a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervvel kötött Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti megállapodást az Mpt. rendelkezései szerint be kell mutatni. 4. A pénztártagsági jogviszony a jogszabályban előírt valamennyi feltétel teljesülése esetén a megállapodásban rögzített időpontban jön létre. 5. A harmadik állam állampolgáraira és a hontalan személyekre vonatkozó eltérő rendelkezések. A pénztártagság létesítése és megszűnése: A harmadik állam állampolgára vagy hontalan pénztártagságának létesítésekor, mind pályakezdőként, mind önkéntes belépés esetén az előzőekben ismertetett általános szabályok az irányadók. A pénztártag tagsági jogviszonya az Mpt. 3. alapján magánnyugdíjpénztárba belépett személy amennyiben harmadik állam állampolgára vagy hontalan döntése szerint, a nyugdíjbiztosítási jogviszonya megszűnésének napjával szűnik meg. (Mpt ának (1) bekezdése g) pontja) Amennyiben a pénztártag az előzőekben ismertetett szabályok szerinti választási lehetőségével élve magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszonyát meg kívánja szüntetni és az egyéni számlán felhalmozott összeget bármely országban működő időskori megélhetést szolgáló megtakarítási formába kívánja utalni, arról a pénztár részére a Tbj. 5. -a szerinti biztosítási jogviszony, vagy a Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti megállapodás megszűnését követő 90 napon belül írásban nyilatkozik. A nyilatkozatban meg kell jelölni a pénztártag által választott megtakarítási formát, valamint az ezt működtető intézmény címét és bankszámlaszámát, továbbá közölni kell a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszűnésének napját is. (Mpt. 24/A. (1) bekezdés) A pénztár a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott, a tagsági jogviszony megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat pénztárhoz történő megérkezésének napját magában foglaló negyedév fordulónapi követelésének a tagsági jogviszony megszüntetésének költségeivel csökkentett összegét, a fordulónapot követő 50 napon belül köteles átutalni a tag nyilatkozatában megjelölt intézmény részére. Az átutalt összeg más jogszabályok alkalmazásában a magánnyugdíjpénztár által nyújtott nyugdíjszolgáltatással esik egy tekintet alá. (Mpt. 24/A. (2) bekezdés) 10

11 A pénztártag egyéni számláján nyilvántartott követelés összegét a pénztár a tagsági jogviszony megszüntetésének tényleges költségeivel csökkentheti. (Mpt. 24/A. (3) bekezdés) 6. A pénztártag köteles a foglalkoztatójának a biztosítási jogviszony létrejöttét követő 15. napon belül bejelenteni a pénztártagság tényét, annak a magánnyugdíjpénztárnak a megnevezését, címét és bankszámlájának számát, ahol a tagsági jogviszonya a bejelentéskor fennáll. A pénztártagság tényét a belépési nyilatkozat, vagy tagsági okirat bemutatásával kell igazolnia. Egyéni vállalkozó, továbbá az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott személy közvetlenül a magánnyugdíjpénztárnál jelzi belépési szándékát. III. Az általánostól eltérő, speciális szabályok 1. A Tbj. szabályai szerint nem terjed ki a kötelező társadalombiztosítás a következő személyi körre (Tbj a) A kötelező biztosítás nem terjed ki: a) a külföldi állam diplomáciai képviselőjére, a képviselet személyzetének külföldi állampolgárságú tagjára, a diplomáciai mentességet élvező nemzetközi szerv külföldi állampolgárságú képviselőjére (munkatársára), a diplomáciai mentességet élvező nemzetközi szerv külföldi állampolgárságú alkalmazottjára, valamint az említett személyek Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárságú alkalmazottjára, továbbá az e pontban felsorolt személyek Magyarországon tartózkodó, velük együttélő külföldi állampolgárságú házastársára és gyermekére; b) a magyar jogszabályok szerint be nem jegyzett külföldi munkáltató által a Magyar Köztársaság területén foglalkoztatott külföldinek minősülő, ba) a Tbj. 13. a) pontjában említett közösségi rendelet hatálya alatt álló személyre, bb) harmadik ország állampolgárára, ha a munkavégzés kiküldetés, kirendelés, vagy munkaerő-kölcsönzés keretében végez munkát. Az a) - b) pontban említett személyek a Tbj. 34. (1) bekezdése szerint, ha a Tbj. alkalmazásában belföldinek minősülnek, megállapodás alapján szerezhetnek nyugdíjjogosultságot és amennyiben az előzőekben ismertetett önkéntes belépésre, vagy a pályakezdőkre vonatkozó feltételek fennállnak, e személyek a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervvel kötött megállapodást követően magánnyugdíjpénztárba is beléphetnek. A ba) pont alkalmazásánál a Közösségi rendelet, vagy a nemzetközi egyezmény szabályai szerint kell a természetes személy biztosítási kötelezettségét megállapítani és a biztosítás fennállása esetén, az általános szabályok szerint kell a pénztártagsággal összefüggő kérdéseket vizsgálni. 2. Nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó személyek Azokra a külföldi állampolgárokra, akik nem tartoznak a Közösségi rendeletek hatálya alá, és olyan államból jöttek Magyarországra, akivel a Magyar Köztársaság korábban kétoldalú 11

12 szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezményt kötött, az egyezmény szabályait kell alkalmazni március 1-jét követően is alkalmazandó szociálpolitikai, illetve szociális biztonságról szóló egyezmények a következők: A Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, május 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi LXXIX. törvény Magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény (1959. évi 20. sz. tvr.), Szlovénia és a Horvát Köztársaság kivételével alkalmazni kell az utódállamokra Magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény (1963. évi 16. sz. tvr.). Ezt az egyezményt valamennyi FÁK tagállammal kapcsolatban kell alkalmazni. A Magyar Köztársaság és a Svájci Államszövetség között a szociális biztonságról szóló egyezményről a évi VII. törvény rendelkezik, a törvényben foglaltakat január 1- jétől kell alkalmazni, A Magyar Köztársaság és Kanada között a szociális biztonságról szóló egyezményről a évi LXIX. törvény rendelkezik, a törvényben foglaltakat október 1-jétől kell alkalmazni. A Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között a szociális biztonságról szóló, Ottawában, május 12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló évi XVII. törvény A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között, a szociális biztonságról szóló, Budapesten, február 8-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi CXXV. törvény. Az egyezmények alkalmazása során elsőként vizsgálandó, hogy az adott személyre az egyezmény alapján kiterjed-e a kötelező társadalombiztosítás. (A biztosítási kötelezettség megállapítása főszabályként a foglalkoztató feladata.) Amennyiben az egyezményes államból érkező biztosított Magyarországon első alkalommal létesít biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyt és nem töltötte még be a 35. életévét, abban az esetben pályakezdőként pénztártagságra kötelezett. A pénztártagság létesítésére vonatkozó eljárásra az I. pontban ismertetett eljárásokat kell alkalmazni. Amennyiben az egyezmény hatálya alá tartozó természetes személy az Mpt. 3. (1) bekezdése alapján, valamint a Tbj. 4. n) pontja alapján nem minősül pénztártagság létesítésére kötelezett pályakezdőnek, abban az esetben, a hazánkban biztosítottá váló külföldi állampolgár kötelezően kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben szerez nyugdíjjogosultságot. Ez esetben a II. pontban ismertetett szabályok szerint, önkéntes belépésre van lehetősége a biztosítottnak. 12

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1 1. oldal 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1 Az állam az Alkotmányban foglalt elvek szerint a kötelező társadalombiztosítási rendszer és az ehhez kapcsolódó magánnyugdíjrendszer

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja.

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról Az állam az Alkotmányban foglalt elvek szerint a kötelező társadalombiztosítási rendszer és az ehhez kapcsolódó magánnyugdíjrendszer

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

A NYUGDÍJTÖRVÉNY ÚJ SZABÁLYOZÁSA 2011. JANUÁR 1-JÉTŐL című

A NYUGDÍJTÖRVÉNY ÚJ SZABÁLYOZÁSA 2011. JANUÁR 1-JÉTŐL című A NYUGDÍJTÖRVÉNY ÚJ SZABÁLYOZÁSA 2011. JANUÁR 1-JÉTŐL című országos konferencia 2011. január 26. Budapest Radisson Blu Béke Hotel Előadók: Molnárné dr. Balogh Márta ig.h. Közép-magyarországi Reg. Nyugdíjbizt.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2010. december 8. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény

1997. évi LXXXII. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény A magánnyugdíjrendszer létrehozása és működése érdekében az Országgyűlés a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj pénztárakról

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény 1. oldal foglalkoztatók és a biztosítottak részvételi, illetve fizetési kötelezettségeit. Alapelvek a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. I.

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. I. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről

Részletesebben

5. A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény módosítása 6.

5. A Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. törvény módosítása 6. 2001. évi LXX. Törvény az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 1 2010. április 1-jén lép hatályba, amely felváltja az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást,

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 1 2010. április 1-jén lép hatályba, amely felváltja az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást,

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról Az Országgyűlés az Alkotmányban foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a tartósan vagy véglegesen munkaképtelenné válók, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

T/11083. számú törvényjavaslat. az egyszerűsített foglalkoztatásról

T/11083. számú törvényjavaslat. az egyszerűsített foglalkoztatásról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11083. számú törvényjavaslat az egyszerűsített foglalkoztatásról Előadó: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. október 2009. évi törvény az egyszerűsített

Részletesebben

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról*

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 21910 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 118. szám 2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerûsített módon létesíthetõ munkaviszony (a továbbiakban:

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 OptiJus Opten Kft. I. 1997. évi LXXXI. törvény 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 1 A 2011.3.12. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01.

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01. ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabály Hatályos: Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1. A Pénztárra vonatkozó általános rendelkezések 1.1 A Pénztár neve Aranykor Országos

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2015.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2013.

Részletesebben