Módosítva: október

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosítva: 2007. október"

Átírás

1 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1/2006. számú módszertani útmutatója a külföldi állampolgárok magánnyugdíjpénztári tagsága létesítésével kapcsolatos eljárásról Módosítva: október

2 Preambulum A módszertani útmutató célja a jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése, a vonatkozó jogszabályok egységes alkalmazásának elősegítése. A módszertani útmutató a jogszabályban meghatározott szabályok és elvek figyelembe vételével ismerteti a pénztártagság létesítése során alkalmazni javasolt elveket, illetve módszereket. A pénztártagság létesítésére vonatkozó szabályokat a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló többször módosított évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. n)-o) pontja, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló, többször módosított évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 3. -a (1)-(3) bekezdése a 22. -a, a 23. (1) bekezdésének g) pontja és a 24/A. -a, valamint a 195/1997. (XI.5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 195/1997.R.) 2. -ának (2)-(4) és (7) bekezdése, továbbá a 172/1997 (X.6.) Kormányrendelet (a továbbiakban 172/1997.R.) 4. -a, 1-2. sz. melléklete szabályozza. Pénztártagságra kötelezett pályakezdő: Fogalmak a) az a természetes személy, aki a korábban hatályos rendelkezések alapján, július 1-je és december 31-e között hatályos rendelkezések értelmében tagságra kötelezett pályakezdőnek minősült, b) az a természetes személy, aki első alkalommal létesít a Tbj. 5. -ban meghatározott biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyt, illetőleg ennek hiányában nyugellátás megszerzése érdekében első ízben létesít a Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti megállapodást (együtt: nyugdíjbiztosítási jogviszonyt) és ebben az időpontban még nem töltötte be a 35. életévét (Tbj. 4. n) pontja, Mpt. 3. (1) bekezdése). Magánnyugdíjpénztárhoz önkéntesen csatlakozó: Magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó az a tagságra kötelezettnek nem minősülő természetes személy, a) aki a korábban hatályos rendelkezések alapján január 1-je és december 31-e között önkéntes döntéssel magánnyugdíjpénztárban taggá vált, b) aki még nem töltötte be a 30. életévét és a biztosítási kötelezettséggel járó Tbj. 5. szerinti jogviszonya, illetőleg a Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti megállapodása, vagy c) aki Magyarországon első alkalommal létesített biztosítási kötelezettséggel járó Tbj. 5. szerinti jogviszonya, illetőleg a Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti megállapodása, vagy d) a Tbj-ben meghatározottak szerinti harmadik állam állampolgára illetőleg hontalan, ha a Tbj. 5. -ában szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya, vagy a Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti megállapodása 2

3 fennállásának időtartama alatt pénztártagságát írásban tett belépési nyilatkozatával kezdeményezi (Tbj. 4. o) pontja, Mpt. 3. (2) bekezdése). Belföldi: A Tbj. alkalmazásában belföldi személy: 1. a Magyar Köztársaság területén élő magyar állampolgár, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként elismert személy, 2. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy (a továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy), aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint 3. a hontalan. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgárai az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. Az EGT államok körébe tartozik az Európai Unió valamennyi tagállama, továbbá az Izlandi Köztársaság, a Lichtensteini Nagyhercegség és a Norvég Királyság. Harmadik állam: a társadalombiztosítási és a magánnyugdíjpénztári jogszabályok alkalmazásában harmadik állam, az Európai Gazdasági Térség és a Magyar Köztársaság által kötött kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezmény hatálya alá nem tartozó állam. Külföldi: A Tbj. alkalmazásában külföldi személy: az a természetes személy, aki nem minősül belföldinek. Nyugdíjbiztosítási jogviszony: a Tbj. 5. -ában meghatározott, nyugdíjjárulékfizetési kötelezettséggel járó jogviszony, valamint a Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti, nyugdíjbiztosítási jogosultság érdekében megkötött megállapodással létrejött jogviszony, 3

4 Megállapodás kötési lehetőség nyugellátásra a Tbj. rendelkezései szerint: A Tbj. részletesen szabályozza, hogy kikre nem terjed ki a kötelező biztosítás, illetve mely személyi kör köthet megállapodást társadalombiztosítási nyugellátásra. E rendelkezéseknek - a pénztártagság létesítése szempontjából - a pályakezdők meghatározott körénél és az önkéntesen pénztártaggá válók esetében lehet jelentősége. A csatlakozás napjától hatályos rendelkezések szerint (Tbj a (1) bekezdés) társadalombiztosítási nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából az a belföldi nagykorú személy köthet megállapodást, aki nem saját jogú nyugdíjas és aki a Tbj. 5. és a Tbj ában említett biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetőleg akire a Tbj. 11. szerint a biztosítás nem terjed ki, akinek biztosítása a Tbj. 8. a) és c) pontja alapján szünetel. Közösségi rendeletek: A közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók, valamint családtagjaik szociális biztonságáról szóló 1408/1971.(EGK) sz. Tanácsi rendelet és a végrehajtására kiadott 574/72.(EGK) sz. Tanácsi rendelet. (A továbbiakban: Közösségi rendeletek) Nemzetközi egyezmények: A Magyar Köztársaság által a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában kötött kétoldalú szociálpolitikai, illetőleg szociális biztonságról szóló egyezmények. A Tbj. alkalmazása a külföldi állampolgárokra: A Tbj. rendelkezéseit a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló közösségi rendelet, a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyre az egyezmény szabályai szerint kell alkalmazni. I. A pénztártagok jogai és kötelezettségei A pénztártagokat az Mpt. rendelkezései alapján, állampolgárságuktól függetlenül kivéve a harmadik állam állampolgárait és a hontalan személyeket, azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Általános szabályok A külföldi állampolgár pályakezdők, illetve az önkéntes belépők, kizárólag az Mpt. szerinti magyar magánnyugdíjpénztárat választhatnak, illetve kötelező választaniuk. Ez azt is jelenti, hogy a járulék- illetve tagdíjfizetés alapjául szolgáló jövedelem alapján a jogszabályban meghatározott tagdíjat (tagdíjkiegészítést) csak az Mpt. hatálya alá tartozó magyar 4

5 magánnyugdíjpénztárba lehet befizetni, és az átlépés jogát is az Mpt. hatálya alá tartozó magyar pénztáraknál lehet gyakorolni. A pénztártag köteles tagdíjat fizetni és tagsági jogviszonyát a Tbj. szerinti biztosítási jogviszonyai fennállása alatt valamely általa választott pénztárban folyamatosan fenntartani. A pénztártag és a pénztár között felmerülő nyelvi (fordítási) akadályokat a pénztár részéről szükséges megoldani és szabályozni. Az EGT állampolgárnak joga van anyanyelvén igénybe venni a kötelező pénztári információszolgáltatást (belépési nyilatkozat, tagsági okirat, egyéni számlaértesítő), erre a pénztáraknak fel kellett készülniük. A nem EGT tagállam állampolgára esetében javasolt az angol nyelvű kommunikáció, a fordítási költségek kérdésében a taggal szükséges megállapodni. Abban az esetben, ha a magyar, vagy a külföldi állampolgár pénztártag befejezi a munkavégzését Magyarországon és továbbra is fizetni kíván tagdíjat a magyar magánnyugdíjpénztárba, nincs jogszabályi akadálya, hogy az Mpt a (4) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés alapján a pénztárral kötött megállapodás szerint tagdíjat fizessen. A tagdíjat tehát a pénztártag külföldről is fizetheti, vagy a tagdíj fizetését támogatási megállapodásban más átvállalhatja. Amennyiben a pénztártag visszatér, ismét biztosítottá válik Magyarországon és a jogviszonyából járulékköteles jövedelme származik, akkor a tagdíjfizetési kötelezettsége az általános rendelkezések szerint ismét fennáll. A hazánkban magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszonnyal rendelkező külföldi állampolgárt kivéve a harmadik állam állampolgárait és a hontalan személyeket, a pénztári szolgáltatásra való jogosultság tekintetében is a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg. Az Mpt. rendelkezései alapján - a rokkantság esetét kivéve - a nyugdíjkorhatár elérésekor, vagy a pénztártag kérése alapján a nyugdíjkorhatár elérése után jogosult a pénztártag nyugdíjszolgáltatásra (Mpt. 4. (2) bekezdés). A magánnyugdíjpénztári nyugdíjszolgáltatás folyósítását a pénztártag a társadalombiztosítási nyugdíj igénylésével egyidejűleg, vagy azt követően kérheti (Mpt. 30. (1) bekezdése). Függetlenül attól, hogy mely államban van a pénztártag lakóhelye, kivéve a harmadik állam állampolgárait és a hontalan személyeket, mindaddig, amíg a magyar társadalombiztosítási jogszabályok szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt (nyugdíjjogosultságot) nem éri el, nem juthat hozzá az egyéni számláján lévő követeléséhez, azt nem utaltathatja át lakhelyére, pénztári nyugdíjszolgáltatást nem igényelhet. A magánnyugdíjpénztári tagok, rokkantsági nyugellátásra jogosultságuk esetén dönthetnek arról, hogy visszalépnek a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, visszautaltatják a Nyugdíjbiztosítási Alapba az egyéni számlájukon lévő (tagdíj-kiegészítéssel csökkentett) követelést, a 100 %-os társadalombiztosítási rokkantsági nyugellátás érdekében. Dönthetnek arról is, hogy nem szüntetik meg a pénztártagságukat, nem utaltatják vissza követelésüket, és pénztári szolgáltatást kérnek, de dönthetnek arról is, hogy a pénztári szolgáltatást csak egy 5

6 későbbi időpontban veszik igénybe. Ez a választási jog a külföldi állampolgár pénztártagot is megilleti. A rokkantság tényét, illetve fokát bizonyító orvosi szakvélemény elfogadására EGT állampolgár esetében a Közösségi rendeletet kell alkalmazni. A 1408/71.(EGK) rendeletben (87. cikk) rögzített feltételek mellett, az orvosi szakvéleményt egy másik tagállam területén is el lehet készíteni és ezt (amennyiben a feltételeknek megfelelően készült) úgy kell tekinteni, mintha az illetékes állam területén készítették volna. Ennek birtokában a társadalombiztosítási rokkantsági nyugellátás megállapítására vonatkozó eljárással párhuzamosan el lehet indítani a megrokkant külföldi magánnyugdíjpénztári tag visszalépésével és egyéni számlájával kapcsolatos teendők lebonyolítását. Ha a külföldi állampolgár pénztártag rokkantsági nyugellátásra jogosulttá válik, és visszalépési szándékát jelzi, az Mpt. általános rendelkezései szerint kell az eljárást lefolytatni. A rokkantsági nyugdíj megállapításáról a magyar nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv értesíti a magánnyugdíjpénztárat. A harmadik állam állampolgáraira és a hontalan személyekre vonatkozó eltérő szabályok: Azok a harmadik állam állampolgárai, illetőleg hontalan személyek, akik nem minősülnek pályakezdőnek önkéntes döntésük alapján magánnyugdíjpénztár tagjává válhatnak, ha a magánnyugdíj-pénztártagságot nyugdíjbiztosítási jogviszonyuk fennállásának időtartama alatt írásban tett belépési nyilatkozattal kezdeményezik. (Mpt. 3. (2) bekezdése c) pont) A pénztártag, amennyiben harmadik állam polgára, vagy hontalan, dönthet úgy, hogy megszünteti magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszonyát, amennyiben megszűnik a Tbj. 5. szerinti biztosítási jogviszonya, vagy a Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti megállapodása. Ebben az esetben, a tagsági jogviszonya megszüntetése mellett döntő pénztártagnak lehetősége van arra, hogy az egyéni számláján felhalmozott összeget a felhalmozási idő alatt bármely országban működő, időskori megélhetést szolgáló megtakarítási formába átutalhassa, amennyiben erről a biztosítási jogviszonya, vagy a Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti megállapodása megszüntetését követő 90 napon belül a pénztárának írásban nyilatkozik. Ezen személyek, magánnyugdíjpénztárba történő be- és kilépésének gyakoriságára vonatkozóan korlátozó rendelkezés nincs. II. A magánnyugdíjpénztár kötelezettségei A magánnyugdíjpénztári nyugdíjszolgáltatás kifizetését az ellátások korlátlan exportálhatóságának elve alapján közvetlenül a nyugdíjpénztár végzi, a tag által kért jogszabály által meghatározott formában (egyösszegű szolgáltatás, különböző típusú életjáradék) a megadott (lakóhely szerinti) címre, vagy bankszámlaszámra. 6

7 A pénztár szolgáltatási szabályzatában erre vonatkozóan részletesen szükséges rendelkezni, továbbá a szolgáltatás folyósításával kapcsolatos költségekről is. Az EGT állampolgárok esetében a magyar pénztártagokkal azonos elbánást kell biztosítani. Amennyiben a tag kérésére, a pénztár a biztosítótól vásárol járadékot a tag számára, úgy a járadék folyósításával kapcsolatos teendők és költségek a biztosítót terhelik. A külföldi pénztártag kedvezményezettjeire vonatkozóan is az általános szabályok érvényesülnek, mind a kedvezményezetti jelölés, mind a jogosultságok tekintetében. A pénztártag felhalmozási időszakban bekövetkezett halála esetén a kedvezményezett részére kifizetett egyösszegű ún. haláleseti kifizetés (amely nem nyugdíjszolgáltatás) adóköteles juttatás. A kedvezményezett részére történő egyösszegű kifizetéssel és az adózással kapcsolatos eljárást ugyancsak a magánnyugdíjpénztár bonyolítja le. Az EGT szociális biztonsági rendelkezései szerint az ügyek intézéséhez így a magánnyugdíjpénztári ügyekhez is ilyen irányú igény esetén rendelkezésre kell állnia a nyomtatványoknak az EGT állampolgár anyanyelvén, azaz az EGT minden hivatalos nyelvén. A magyar magánnyugdíjpénztárban tagsági jogviszonnyal rendelkező EGT állampolgár pénztártagok jogosultak ügyeik intézésére, és minden olyan kötelező tájékoztatásra (számlaértesítők, közgyűlési meghívók stb.), az EU hivatalos nyelvein és/vagy a pénztártag anyanyelvén, amelyek a magyar pénztártagokat is megilletik, azaz ilyen igény esetén a pénztárnak a fordításról gondoskodnia kell. A pénztáraknak az ezzel kapcsolatos fordítási igények teljesítése során azok költségeit a működési tevékenység kiadásai között, a működési tevékenység eredménye terhére kell elszámolni. A pénztáraknak, minimálisan a belépési nyilatkozat, a tagsági okirat, és az egyéni számlaértesítő, a szolgáltatás igénylésére, hozzátartozó nyilatkozatára vonatkozó nyomtatványok, és a pénztártag általános tájékoztatására vonatkozó dokumentumok esetében javasolt bevezetni a többnyelvű nyomtatványok használatát. III. Záró rendelkezések A módszertani útmutatóban foglalt elvárások követése a pénztártagok, a pénztárak és a munkáltatók alapvető érdekeit szolgálja, ezért az azokhoz való igazodást a Felügyelet ellenőrzései során megvizsgálja és a lényeges eltéréseket figyelemmel kíséri az egyes szervezetek tevékenységének értékelésekor. Ha az eltérés a szervezet számára rossz gyakorlatot eredményez, a Felügyelet határozatának kialakítása során ezt tekintetbe veszi. A módszertani útmutató 1. sz. melléklete tartalmazza a pénztártaggá válás általános és speciális szabályait október Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 7

8 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1. sz. melléklet A pénztártaggá válás általános és speciális szabályai I. A pályakezdő pénztártaggá válása (általános szabályok) január 1-jét követően a természetes személy, állampolgárságától függetlenül kötelezően a magyar jog szerinti magánnyugdíjpénztár tagjává válik, ha Magyarországon első ízben létesít nyugdíjbiztosítási jogviszonyt és ebben az időpontban még nem töltötte be a 35. életévét. Ez a szabály tehát vonatkozik mind a magyar, mind a külföldi állampolgárokra, ideértve a nem EGT tagállamokból érkezőket is. Az eljárás a következő: 1. A pénztártagsággal kapcsolatban főszabályként a Tbj. szerinti foglalkoztató (ideértve az egyéni vállalkozót is), továbbá belépési szándékát jelző természetes személy esetében a magánnyugdíjpénztár megállapítja, hogy a természetes személy a foglalkoztatása (önálló foglalkozása, tevékenysége) alapján a Tbj. 5. -a szerint biztosított-e. Alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott esetében, az alkalmi munkavállalói könyv birtokában történő munkavégzés alapján lehet megállapítani a biztosítási jogviszony fennállását. A Tbj a hatálya alá tartozó külföldi állampolgárok esetében a Tbj. rendelkezéseit a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló Közösségi rendelet, a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyre az egyezmény szabályai szerint kell alkalmazni. E rendelkezés irányadó a biztosítási kötelezettség megállapításánál is. A Tbj. alapján külföldinek minősülő személy (aki nem tartozik a Tbj a hatálya alá) a biztosítási kötelezettség fennállására a Tbj. általános rendelkezéseit, a 11. -ban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. Amennyiben a foglalkoztató, vagy a pénztár a belépni szándékozóról azt állapítja meg, hogy a Tbj. 5. -a szerint nem biztosított - kivéve a pályakezdőként megállapodást kötő személy esetében -, akkor a belépést írásban el kell utasítania. 2. Ha a nyugdíjbiztosítási jogviszony fennáll, meg kell állapítani, hogy a Tbj. 4. n) pontja szerint pályakezdőnek minősül-e a biztosított, vagy a Tbj. 4. o) pontjának alpontja alapján önkéntes belépésre jogosult. 3. A tagságra kötelezett pályakezdő a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) által közzétett I. számú nyilatkozaton írásban nyilatkozik foglalkoztatójának, egyéni vállalkozó és alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott a pénztárnak - illetőleg megállapodás kötése esetén a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek - 8

9 arról, hogy magyarországi biztosítási jogviszonya, illetőleg megállapodása alapján pályakezdőnek minősül, azaz arról, hogy a kötelező pénztártagság létesítésének feltételei fennállnak-e. A megállapodás kötése esetén a nyilatkozatot egyidejűleg a magánnyugdíjpénztárnak is meg kell küldeni. 4. A foglalkoztató, illetőleg a pénztár részére előírt nyilatkozat formáját és tartalmát a PSZÁF határozza meg. A nyilatkozat mintáját a PSZÁF a Pénzügyi Közlönyben és internetes honlapján is közzétette, melyek a honlapról letölthetőek. A magánnyugdíjpénztár a nyilatkozat megtételére alkalmas formanyomtatványt díjmentesen köteles biztosítani a nyilatkozattevő számára. 5. Az EGT állampolgárok részére a 3. pont szerinti nyilatkozatot, a belépési nyilatkozatot és a tagsági okiratot a magánnyugdíjpénztár a tag igénye alapján, a Közösségi rendelet szabályai szerint az EGT hivatalos nyelvein, illetőleg a tag anyanyelvén bocsátja rendelkezésre. Más (külföldi) ország állampolgára részére a pénztár a fordítás költségét nem köteles viselni, arra vonatkozóan a tag és a pénztár megállapodása irányadó, illetőleg e kérdést a pénztárnak szabályzatban szükséges rendeznie. 6. A tagságra kötelezett pályakezdő a biztosítottá válásától számított 15 napon belül köteles bejelenteni foglalkoztatójának az általa választott magánnyugdíjpénztár megnevezését, címét és bankszámlájának számát. A tagságra kötelezett pályakezdőnek minősülő egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói igazolvány kézhezvételétől, alkalmi munkavállaló az első alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásától számított 15 napon belül köteles az általa választott magánnyugdíjpénztárba belépni. Amennyiben a pályakezdő az előírt határidőn belül a pénztárválasztási jogával nem él, vagy a bejelentési kötelezettségét elmulasztja, az első biztosítási jogviszony keletkezése napjától kezdődő hatállyal - a törvény erejénél fogva - a lakóhelye szerint illetékes területi pénztár tagjává válik (irányított pályakezdő). Amennyiben az irányított pályakezdő Magyarországon lakóhellyel nem rendelkezik, e szempontból lakóhely alatt a foglalkoztatónak (egyéni vállalkozónak) a Magyarország területén bejegyzett székhelyét, telephelyét, képviseletét, fióktelepét kell érteni. II. Pénztártagság önkéntes döntéssel (általános szabályok) A január 1-jétől azok a természetes személyek akik nem minősülnek pályakezdőnek, kötelezően kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben lesznek biztosítottak, illetőleg az alábbi feltételek fennállása esetén önkéntesen dönthetnek valamely magánnyugdíjpénztárba történő belépésről: 1. Önkéntes döntéssel magánnyugdíjpénztár tagjává válhat a tagságra kötelezett pályakezdőnek nem minősülő természetes személy, aki a) még nem töltötte be a 30. életévét és a biztosítási kötelezettséggel járó Tbj. 5. szerinti jogviszonya, illetőleg a Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti megállapodása, vagy 9

10 b) Magyarországon első alkalommal létesített biztosítási kötelezettséggel járó Tbj. 5. szerinti jogviszonya, illetőleg a Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti megállapodása, vagy c) a Tbj-ben meghatározottak szerinti harmadik állam állampolgára illetőleg hontalan, ha a Tbj. 5. -ában szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya, vagy a Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti megállapodása fennállásának időtartama alatt pénztártagságát írásban tett belépési nyilatkozatával kezdeményezi. 2. Az önkéntes döntésükkel magánnyugdíjpénztárhoz csatlakozó személyek, a megállapodás megkötésére irányuló szándékuk bejelentését az Mpt. szabályai szerint az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél teszik meg. 3. A magánnyugdíjpénztár részére a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervvel kötött Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti megállapodást az Mpt. rendelkezései szerint be kell mutatni. 4. A pénztártagsági jogviszony a jogszabályban előírt valamennyi feltétel teljesülése esetén a megállapodásban rögzített időpontban jön létre. 5. A harmadik állam állampolgáraira és a hontalan személyekre vonatkozó eltérő rendelkezések. A pénztártagság létesítése és megszűnése: A harmadik állam állampolgára vagy hontalan pénztártagságának létesítésekor, mind pályakezdőként, mind önkéntes belépés esetén az előzőekben ismertetett általános szabályok az irányadók. A pénztártag tagsági jogviszonya az Mpt. 3. alapján magánnyugdíjpénztárba belépett személy amennyiben harmadik állam állampolgára vagy hontalan döntése szerint, a nyugdíjbiztosítási jogviszonya megszűnésének napjával szűnik meg. (Mpt ának (1) bekezdése g) pontja) Amennyiben a pénztártag az előzőekben ismertetett szabályok szerinti választási lehetőségével élve magánnyugdíjpénztári tagsági jogviszonyát meg kívánja szüntetni és az egyéni számlán felhalmozott összeget bármely országban működő időskori megélhetést szolgáló megtakarítási formába kívánja utalni, arról a pénztár részére a Tbj. 5. -a szerinti biztosítási jogviszony, vagy a Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti megállapodás megszűnését követő 90 napon belül írásban nyilatkozik. A nyilatkozatban meg kell jelölni a pénztártag által választott megtakarítási formát, valamint az ezt működtető intézmény címét és bankszámlaszámát, továbbá közölni kell a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony megszűnésének napját is. (Mpt. 24/A. (1) bekezdés) A pénztár a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott, a tagsági jogviszony megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat pénztárhoz történő megérkezésének napját magában foglaló negyedév fordulónapi követelésének a tagsági jogviszony megszüntetésének költségeivel csökkentett összegét, a fordulónapot követő 50 napon belül köteles átutalni a tag nyilatkozatában megjelölt intézmény részére. Az átutalt összeg más jogszabályok alkalmazásában a magánnyugdíjpénztár által nyújtott nyugdíjszolgáltatással esik egy tekintet alá. (Mpt. 24/A. (2) bekezdés) 10

11 A pénztártag egyéni számláján nyilvántartott követelés összegét a pénztár a tagsági jogviszony megszüntetésének tényleges költségeivel csökkentheti. (Mpt. 24/A. (3) bekezdés) 6. A pénztártag köteles a foglalkoztatójának a biztosítási jogviszony létrejöttét követő 15. napon belül bejelenteni a pénztártagság tényét, annak a magánnyugdíjpénztárnak a megnevezését, címét és bankszámlájának számát, ahol a tagsági jogviszonya a bejelentéskor fennáll. A pénztártagság tényét a belépési nyilatkozat, vagy tagsági okirat bemutatásával kell igazolnia. Egyéni vállalkozó, továbbá az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott személy közvetlenül a magánnyugdíjpénztárnál jelzi belépési szándékát. III. Az általánostól eltérő, speciális szabályok 1. A Tbj. szabályai szerint nem terjed ki a kötelező társadalombiztosítás a következő személyi körre (Tbj a) A kötelező biztosítás nem terjed ki: a) a külföldi állam diplomáciai képviselőjére, a képviselet személyzetének külföldi állampolgárságú tagjára, a diplomáciai mentességet élvező nemzetközi szerv külföldi állampolgárságú képviselőjére (munkatársára), a diplomáciai mentességet élvező nemzetközi szerv külföldi állampolgárságú alkalmazottjára, valamint az említett személyek Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárságú alkalmazottjára, továbbá az e pontban felsorolt személyek Magyarországon tartózkodó, velük együttélő külföldi állampolgárságú házastársára és gyermekére; b) a magyar jogszabályok szerint be nem jegyzett külföldi munkáltató által a Magyar Köztársaság területén foglalkoztatott külföldinek minősülő, ba) a Tbj. 13. a) pontjában említett közösségi rendelet hatálya alatt álló személyre, bb) harmadik ország állampolgárára, ha a munkavégzés kiküldetés, kirendelés, vagy munkaerő-kölcsönzés keretében végez munkát. Az a) - b) pontban említett személyek a Tbj. 34. (1) bekezdése szerint, ha a Tbj. alkalmazásában belföldinek minősülnek, megállapodás alapján szerezhetnek nyugdíjjogosultságot és amennyiben az előzőekben ismertetett önkéntes belépésre, vagy a pályakezdőkre vonatkozó feltételek fennállnak, e személyek a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervvel kötött megállapodást követően magánnyugdíjpénztárba is beléphetnek. A ba) pont alkalmazásánál a Közösségi rendelet, vagy a nemzetközi egyezmény szabályai szerint kell a természetes személy biztosítási kötelezettségét megállapítani és a biztosítás fennállása esetén, az általános szabályok szerint kell a pénztártagsággal összefüggő kérdéseket vizsgálni. 2. Nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó személyek Azokra a külföldi állampolgárokra, akik nem tartoznak a Közösségi rendeletek hatálya alá, és olyan államból jöttek Magyarországra, akivel a Magyar Köztársaság korábban kétoldalú 11

12 szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezményt kötött, az egyezmény szabályait kell alkalmazni március 1-jét követően is alkalmazandó szociálpolitikai, illetve szociális biztonságról szóló egyezmények a következők: A Magyar Köztársaság és a Koreai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló, Budapesten, május 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi LXXIX. törvény Magyar-jugoszláv szociálpolitikai egyezmény (1959. évi 20. sz. tvr.), Szlovénia és a Horvát Köztársaság kivételével alkalmazni kell az utódállamokra Magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény (1963. évi 16. sz. tvr.). Ezt az egyezményt valamennyi FÁK tagállammal kapcsolatban kell alkalmazni. A Magyar Köztársaság és a Svájci Államszövetség között a szociális biztonságról szóló egyezményről a évi VII. törvény rendelkezik, a törvényben foglaltakat január 1- jétől kell alkalmazni, A Magyar Köztársaság és Kanada között a szociális biztonságról szóló egyezményről a évi LXIX. törvény rendelkezik, a törvényben foglaltakat október 1-jétől kell alkalmazni. A Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között a szociális biztonságról szóló, Ottawában, május 12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló évi XVII. törvény A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között, a szociális biztonságról szóló, Budapesten, február 8-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi CXXV. törvény. Az egyezmények alkalmazása során elsőként vizsgálandó, hogy az adott személyre az egyezmény alapján kiterjed-e a kötelező társadalombiztosítás. (A biztosítási kötelezettség megállapítása főszabályként a foglalkoztató feladata.) Amennyiben az egyezményes államból érkező biztosított Magyarországon első alkalommal létesít biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyt és nem töltötte még be a 35. életévét, abban az esetben pályakezdőként pénztártagságra kötelezett. A pénztártagság létesítésére vonatkozó eljárásra az I. pontban ismertetett eljárásokat kell alkalmazni. Amennyiben az egyezmény hatálya alá tartozó természetes személy az Mpt. 3. (1) bekezdése alapján, valamint a Tbj. 4. n) pontja alapján nem minősül pénztártagság létesítésére kötelezett pályakezdőnek, abban az esetben, a hazánkban biztosítottá váló külföldi állampolgár kötelezően kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben szerez nyugdíjjogosultságot. Ez esetben a II. pontban ismertetett szabályok szerint, önkéntes belépésre van lehetősége a biztosítottnak. 12

Az ajánlás célja a jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése, a vonatkozó jogszabályok egységes alkalmazásának elősegítése.

Az ajánlás célja a jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése, a vonatkozó jogszabályok egységes alkalmazásának elősegítése. Az ajánlás A külföldi állampolgárok magánnyugdíjpénztári tagsága létesítésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2006. számú módszertani útmutató megjelenésével hatályát veszti! A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

Szakmai konzultáció. A magánnyugdíjpénztári tagság létesítése a csatlakozást követően. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai 2004.

Szakmai konzultáció. A magánnyugdíjpénztári tagság létesítése a csatlakozást követően. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai 2004. A magánnyugdíjpénztári tagság létesítése a csatlakozást követően Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai 2004.május Szakmai konzultáció 2004. június 3. Varga Éva 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása 2005. Szakmai konzultáció 2005.02.22. Varga Éva 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS Mint arról a bevezető részben már szó volt, Magyarországon 1993. óta a társadalombiztosítás nem a korábbi egységes szervezeti megoldásban (a három biztosítási területet

Részletesebben

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I.

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1/2010. számú irányelve a magánnyugdíjpénztárak biztosításmatematikai statisztikai jelentése ajánlott formátumára, annak kitöltésére vonatkozóan A magánnyugdíjról

Részletesebben

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1# +atala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkoett : 2010OKT22 Képvisel ői önálló indítvány 2010. évi... törvény a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata.

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. NYUGDÍJRENDSZER A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. Az állam által mőködtetett nyugdíjrendszer legfıbb jellemzıi 1. az ún. felosztó-kirovó finanszírozás,

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

1. A törvény alkalmazásában 1.1. A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó [Tbj.tv a o) pontjának 2. alpontja]

1. A törvény alkalmazásában 1.1. A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó [Tbj.tv a o) pontjának 2. alpontja] A társadalombiztosítás ellátására és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.tv.) módosításai (a 2016. évi LXVI. törvény alapján) I. A Tbj.tv.

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

2012. évi CXII. törvény

2012. évi CXII. törvény Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012.

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9180/14. számú egységes javaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Ellenjegyezte: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

ÁTLÉPÉSI ÉS KILÉPÉSI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

ÁTLÉPÉSI ÉS KILÉPÉSI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT ÁTLÉPÉSI ÉS KILÉPÉSI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. szeptember 23-tól 1. Bevezető A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Magánnyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

A fogyatékossági támogatás

A fogyatékossági támogatás A fogyatékossági támogatás 1998. évi XXVI. törvény 22. A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás

Részletesebben

A szabad pénztárválasztással kapcsolatos szabályok könnyebb értelmezhetősége érdekében Hivatalunk az alábbi tájékoztatót adja ki.

A szabad pénztárválasztással kapcsolatos szabályok könnyebb értelmezhetősége érdekében Hivatalunk az alábbi tájékoztatót adja ki. A szabad pénztárválasztással kapcsolatos szabályok könnyebb értelmezhetősége érdekében Hivatalunk az alábbi tájékoztatót adja ki. I. Szabad pénztárválasztást szabályozó jogszabályok A magánnyugdíjpénztári

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága dr. Gervai Nóra OEP Nyilvántartási és Szakigazgatási Fıosztály 1 Az elıadás tartalma Az egészségbiztosítás szervezete Jogszabályi háttér A

Részletesebben

A pénztári rendszert érintő 2005. évi jogszabályi

A pénztári rendszert érintő 2005. évi jogszabályi Pénztárkonferencia 2004 Tapolca A pénztári rendszert érintő 2005. évi jogszabályi változások Szikszainé dr. Bérces Anna főosztályvezető Pénzügyminisztérium A kötelező pénztártagsággal, valamint a járulékfizetéssel

Részletesebben

. részére. Tisztelt.!

. részére. Tisztelt.! . részére Tájékoztatjuk, hogy Ön jelenleg (vagy nyugdíjazásakor) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban Felügyelet) nyilvántartása szerint a(z) (név, postacím) magánnyugdíjpénztár tagja/tagja

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515270. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján öregségi típusú nyugdíjak elbírálásához, ha még nem volt szolgálati idő kiszámítása [ONYF. 3515270.] E nyomtatvány pontos kitöltése a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosítva: Hatályba léptetve: 42/2004. (XII.15.) 2004. XII.15. 1/2005.

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám A BIZOTTSÁG 1251/70/EGK RENDELETE a foglalkoztatás megszűnését követően a munkavállalóknak a fogadó tagállam területén maradásának jogáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Gazdasági

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok

Az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó részletes szabályok Az egyszerűsített foglalkoztatás Szerző: Dr. Fuith-Kocsis Barbara Az egyszerűsített foglalkoztatás a munkaviszony egy speciális változata, amelynek legfontosabb szabályait az egyszerűsített foglalkoztatásról

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1

1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1 Az állam az Alkotmányban foglalt elvek szerint a kötelező társadalombiztosítási rendszer és az ehhez kapcsolódó magánnyugdíjrendszer

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta a Pénztár Igazgatótanácsa a 2016. július 7.-ei ülésén Hatályba lépés időpontja: 2016. július 7. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 III. SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 0 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 0 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYLÉSE... 0 1.3

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015.

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Mentő Nyugdíjpénztár 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSOK... 3 1.2. A PÉNZTÁRTAG HALÁLA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS... 5 1.3.

Részletesebben

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Páciensünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2008. január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul alább felsoroljuk a teljesség

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben a 23/2007. (VI.26.), a 46/2009. (XII.27.), a 20/2013. (IV.26.) és

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása (a 0543-02-es lap kitöltése) Ezt a bevallási lapot annak az egyéni vállalkozónak kell benyújtania, aki a 2005. évben az egyszerûsített vállalkozói

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról Az állam az Alkotmányban foglalt elvek szerint a kötelező társadalombiztosítási rendszer és az ehhez kapcsolódó magánnyugdíjrendszer

Részletesebben

Szövetség Magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási Szabályzat. Igazgatótanácsi utasítás IT 008/2015. Belső használatú

Szövetség Magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási Szabályzat. Igazgatótanácsi utasítás IT 008/2015. Belső használatú Szövetség Magánnyugdíjpénztár Szolgáltatási Szabályzat IT 008/2015 Belső használatú Készítette: Mester Nikoletta főkönyvelő Ellenőrizte: Kutiné Csurgai Ágota Jóváhagyta: Igazgatótanács Szabályzatgazda:

Részletesebben

Az OMMF február havi Munkaügyi Hírlevele. Az egyszerűsített foglalkoztatásról

Az OMMF február havi Munkaügyi Hírlevele. Az egyszerűsített foglalkoztatásról 1 Az OMMF 2010. február havi Munkaügyi Hírlevele Az egyszerűsített foglalkoztatásról Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 2010. április 1-ei hatállyal

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. 2015.01.01-töl

SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. 2015.01.01-töl ELSÖ KALOCSAI NYUGDIJPÉNZTÁR 6300.KALOCSA MISKEI ÚT 21 ADÓSZÁM:18345193-1-03 SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA /MÓDOSITÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN/ 2015.01.01-töl /NYUGDIJSZOLGÁLTATÁS,

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A tájékoztatás nem teljes körű, a jelenleg ismert körülményeket figyelembe véve állítottuk össze tájékoztató levelünket.

A tájékoztatás nem teljes körű, a jelenleg ismert körülményeket figyelembe véve állítottuk össze tájékoztató levelünket. Tisztelt Partnerünk! Jelen tájékoztató levelünkkel az érvényben lévő jogszabályok alapján próbálunk információt adni Önöknek nyugdíjpénztárakkal és ezáltal a nyugdíjjal kapcsolatos, idei évi változásokról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1 1. oldal 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 1 Az állam az Alkotmányban foglalt elvek szerint a kötelező társadalombiztosítási rendszer és az ehhez kapcsolódó magánnyugdíjrendszer

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37, BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/14. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 4 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 4 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári kérdések és válaszok

Magán-nyugdíjpénztári kérdések és válaszok Magán-nyugdíjpénztári kérdések és válaszok 2010. december 22-étől kezdődően főszabály szerint - 2011. január 31-éig nyilatkozhatnak a magán-nyugdíjpénztári tagságukat fenntartani kívánó magánnyugdíjpénztári

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. a magánszemélyek kommunális adójáról Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2003. /XII.30./ számú R e n d e l e t e a magánszemélyek kommunális adójáról ( egységes szerkezetben a módosítására kiadott 11/2007.(XII.15.) számú

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztári A Szolgáltatási

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben