ÚTMUTATÓ a évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ a évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához A évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállítása mellett, amennyiben a foglalkoztatás idıtartama alatt járulékkedvezmény igénybevétele történt (járulékfizetés kódja: 01-06), valamint ha a biztosított felszolgálási díjban részesült, a P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlapot (a továbbiakban: P típusú NYENYI lap) is ki kell állítani. Amennyiben a közterhek megfizetését az egyéni vállalkozó ekho választásával teljesíti (járulékfizetés kódja: 02), a évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállítása mellett a P típusú NYENYI lapot is ki kell állítani. A P típusú NYENYI lap a borravaló közlésének kivételével önállóan nem tölthetı ki, az kizárólag a megfelelıen kitöltött b, egyéni vállalkozó esetében az E típusú NYENYI lappal együtt érvényes. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a járulékkedvezményben érintett biztosítási jogviszonyra vonatkozó egyéb adatokat (pl. biztosítás szünetelése, munkabérrel ellátatlanság ideje, munkaidı) a b, egyéni vállalkozó esetében az E típusú NYENYI lapon kell közölni. A vendéglátó üzlet felszolgálója a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló összegérıl, a megfizetett nyugdíjbiztosítási járulékról nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatását augusztus 31-éig a P típusú NYENYI lapon teljesítheti. (Ez esetben a P/I. Adóazonosító jel, a Biztosított adatai és a P/VIII. Borravalóra vonatkozó adatok rovatokat kell kitölteni.) Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX. törvény 3. (4) bekezdésének c) pontja, valamint 4. (2) bekezdésének hatályban lévı elıírásai szerint az ekhot választó nyugdíjas magánszemély az ekho alapja után 11,1 %-os mértékő ekho-t fizet. Az elıírás alapján az a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott, továbbá a kiegészítı tevékenységet folytatónak minısülı egyéni és társas vállalkozó (vállalkozási, megbízási szerzıdéssel foglalkoztatott egyéni vállalkozónak nem minısülı nyugdíjas magánszemély), aki az ekho-val vállalta a közterhek megfizetését, jövedelme (keresete) után nyugdíjjárulékot nem fizetett, ezért a fenti körre vonatkozóan a P típusú NYENYI lap kitöltése nem lehetséges! Általános tudnivalók A pályakezdı fiatal foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmény (STARTkártya) A START-kártyával kapcsolatos járulékkedvezményt a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követıen munkát keresık foglalkoztatásának elısegítésérıl, továbbá az ösztöndíjas

2 foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) október 1-jétıl hatályba lépett elıírása tartalmazza. A START kártya kiváltására az jogosult, aki 25. életévét, felsıfokú végzettségő személy esetén a 30. életévét még nem töltötte be, tanulmányait befejezte vagy megszakította és elsı ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt és a biztosított a fenti jogviszony létesítését megelızıen megbízási szerzıdés, vállalkozási szerzıdés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. A munkaadót a pályakezdı fiatal foglalkoztatásának idıtartamára a START-kártya érvényességi idején belül járulékkedvezmény illeti meg, függetlenül a foglalkoztatás idıtartamától, határozatlan vagy határozott idejő jellegétıl. A munkaadót a 3 százalékos munkaadói járulék (Flt ának (1) bekezdése) és a 29 százalékos társadalombiztosítási járulék (Tbj ának (1) bekezdése) együttes összege helyett a foglalkoztatás elsı évében a bruttó munkabér 15 százalékának, a második évében 25 százalékának megfelelı fizetési kötelezettség terheli. Ezt a kedvezményt a munkaadó: - alap- és középfokú végzettséggel rendelkezı vagy végzettséggel nem rendelkezı pályakezdı fiatal esetében legfeljebb a minimálbér másfélszeres, - felsıfokú végzettségő pályakezdı fiatal esetén a minimálbér kétszeres összegének megfelelı járulékalap után érvényesítheti. 2 Egyszerősített közteherviselési hozzájárulás (ekho) Az ekhora vonatkozó szabályokat az egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekhotv.) tartalmazza. Az e törvényben meghatározott foglalkozásnak megfelelı tevékenységet munkaviszonyban vagy vállalkozási, megbízási szerzıdés alapján folytató magánszemély és a magánszeméllyel e szerzıdéses kapcsolatban álló munkáltató, kifizetı a magánszemély erre vonatkozó nyilatkozatával tett választása alapján az említett tevékenység ellenértékeként fizetett bevétel után a közteherviselési kötelezettségeit e törvény szerint egyszerősített közteherviselési hozzájárulás által teljesíti. Az ekho megfizetésével a Tbj-ben meghatározott, a foglalkoztatót terhelı társadalombiztosítási járulék és a biztosítottat terhelı nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tagdíj) megfizetését is teljesíti. Az ekho alapja a törvény 3. (2) bekezdésének rendelkezésében meghatározott bevétel, csökkentve - ha a magánszemély általános forgalmi adó fizetésére kötelezett - az általános forgalmi adóval. A magánszemély az ekhoalap után 15 százalék ekhót fizet. (Ha a kifizetéssel a magánszemély a járulékfizetési felsı határt átlépi, az ekhoalap fennmaradó részére alkalmazható a 11,1 százalékos ekhomérték.) A kifizetı az ekhoalap összege után 20 százalék ekhót fizet.

3 Legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresı foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmények Az álláskeresık foglalkoztatásának támogatására vonatkozó szabályokat a foglalkoztatás bıvítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekrıl szóló évi CLXXX. törvény tartalmazza. A legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresı foglalkoztatása után a munkáltató a törvényben elıírt feltételek fennállása esetén a foglalkoztatás megkezdésétıl számított legfeljebb egy évig mentesül többek között a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék megfizetése alól. A munkáltató a kedvezményt - teljes munkaidıben történı foglalkoztatás esetén - legfeljebb a kötelezı legkisebb munkabér 130 százalékának, részmunkaidıben történı foglalkoztatás esetén ezen összeg idıarányos részének megfelelı járulékalap után érvényesítheti. 3 GYES, GYED, GYET, ápolási díj folyósításának megszőnését követı foglalkoztatás A gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, valamint ápolási díj folyósításának megszőnését követı foglalkoztatás kedvezményére vonatkozó szabályokat a Pftv. tartalmazza. A Pftv július 1-jétıl hatályba lépı elıírásai értelmében a GYES, GYED, GYET, ápolási díj folyósításának megszőnését követı foglalkoztatás kedvezményére vonatkozó szabályok megváltoztak. Az elıbbiek szerint, a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık foglalkoztatásának kedvezménye kibıvül, kiegészül a gyermek gondozása mellett munkát keresık és a tartósan álláskeresık foglalkoztatásának kedvezményével. A GYES, a GYED, a GYET, az ápolási díj folyósításának megszőnését követı foglalkoztatás, a GYES folyósítása melletti foglalkoztatás, valamint a tartósan álláskeresık foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmény (START PLUSZ kártya) július 1-jétıl hatályos jogszabályi elıírás szerint aki GYES, GYED, GYET és az ápolási díj folyósításának megszőnését követı egy éven (365 napon) belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, továbbá aki a gyermek egyéves korának betöltését követıen, e gyermek után igénybevett GYES folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll, valamint a tartósan álláskeresı személy START PLUSZ kártya kiváltására jogosult. A munkaadót a fentiekben meghatározott személy foglalkoztatásának idıtartamára a START PLUSZ kártya érvényességi idején belül járulékkedvezmény illeti meg abban az esetben is, ha a foglalkoztatás idıtartama azt meghaladja. A munkaadót az Flt ának (1) bekezdésében meghatározott munkaadói járulék és a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott huszonkilenc százalékos

4 társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás elsı évében a bruttó munkabér tizenöt százalékának, második évében huszonöt százalékának megfelelı fizetési kötelezettség terheli. Ezt a kedvezményt a munkaadó legfeljebb a kötelezı legkisebb munkabér kétszeresének megfelelı járulékalap erejéig érvényesítheti. Ha a munkavállaló munkabére a kötelezı legkisebb munkabér kétszeresét meghaladja, az azt meghaladó összeg tekintetében az általános járulékfizetési szabályokat kell alkalmazni. A munkaadó a fent meghatározott kedvezményre abban az esetben jogosult, ha a foglalkoztatás idıtartama a harminc napot meghaladja és a munkaidı legalább a napi négy órát eléri. A Pftv. vonatkozó rendelkezéseinek hatálybalépésekor folyamatban lévı, a GYES, GYED, GYET, valamint az ápolási díj folyósításának megszőnését követı, a Pftvben meghatározott kedvezményes foglalkoztatásra a kilenc hónapos foglalkoztatás megvalósulásáig a foglalkoztatás megkezdésének idıpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a három hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség idıtartamára az e törvény szerinti kedvezmény érvényesíthetı. Ha a START PLUSZ kártya érvényességének idıtartama két évnél rövidebb, az érvényességi idıtartam elsı tizenkét hónapjára a Pftv. 5. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kedvezıbb járulékfizetési lehetıséget kell alkalmazni. A munkaerıpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévı álláskeresık foglalkoztatásának kedvezménye (START EXTRA kártya) A Pftv. elıírása értelmében START EXTRA kártya kiváltására az ötvenedik életévét betöltött, vagy életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezı személy jogosult. A munkaadó a foglalkoztatás elsı évében mentesül az Flt a (1) bekezdésében meghatározott munkaadói járulék, valamint a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott huszonkilenc százalékos társadalombiztosítási járulék megfizetése alól. A munkaadót a START EXTRA kártya tulajdonosa foglalkoztatásának második évében az Flt a (1) bekezdésében meghatározott munkaadói járulék, valamint a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott huszonkilenc százalékos társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a bruttó munkabér tizenöt százalékának megfelelı járulékfizetési kötelezettség terheli. A munkaadót a START EXTRA kártya érvényességi idején belül járulékkedvezmény illeti meg abban az esetben is, ha a foglalkoztatás idıtartama azt meghaladja. Ha a START kártya, valamint a START PLUSZ kártya tulajdonosa a kártya érvényességi idején belül START EXTRA kártyára válik jogosulttá, kérelmére az érvényességi idıtartamból hátralévı idıre START EXTRA kártyát kell részére biztosítani. Tekintettel arra, hogy egymástól eltérı kedvezmények kötıdnek a START kártyák igénybevételéhez, ezért ezekben az esetben a biztosítási jogviszonyra 4

5 vonatkozó adatokat a különbözı járulékfizetési kötelezettség miatt külön P típusú NYENYI lapon kell közölni. Felszolgálási díj A Tbj. 19. (1) bekezdésében meghatározott járulék mértékétıl eltérıen a foglalkoztató a felszolgálási díj után 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulékot fizet, amely magában foglalja a nyugdíjjárulékot is. A felszolgálási díj után magánnyugdíjpénztári tagdíjat nem kell fizetni. A 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék alapjául szolgáló felszolgálási díj összegének felsı határa nincs, a járulékot a tényleges összeg után kell megfizetni. Borravaló A fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után megfizetett nyugdíjbiztosítási járulékra vonatkozó adatszolgáltatást a vendéglátó üzlet felszolgálója a P típusú NYENYI lap kitöltésével köteles teljesíteni. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az adóhatósághoz benyújtott borravalóra vonatkozó bevallása nem helyettesíti a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatást. A Tbj. 19. (2) bekezdésében meghatározott járulék mértékétıl eltérıen, a vendéglátó üzlet felszolgálója a borravaló után 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulékot fizet, amely magában foglalja a nyugdíjjárulékot is. A borravaló után magán-nyugdíjpénztári tagdíjat nem kell fizetni. A 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék alapjául szolgáló borravaló összegének felsı határa nincs, a járulékot a tényleges összeg után kell megfizetni. 5 A rovatok kitöltése A Rögzítési kódszám rovatot az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság (kirendeltség) tölti ki. A Lapszám rovat elsı felébe a biztosított 1-tıl induló lapsorszáma kerül, a / után pedig a biztosított összes lapjainak száma írandó (pl. ha 3 lapja van, akkor 1/3, 2/3, 3/3). Ha a biztosítottról csak egy b típusú és egy P típusú lapot töltenek ki, akkor a lapszám rovatba 2/2-ıt kell beírni. A Borravalóra vonatkozó adatszolgáltatás rovatban X-szel kell jelölni, ha az adatszolgáltatás a borravaló közlésére irányul.

6 P/I. A pótlap azonosításához szükséges adatok 6 A pótlapon közölt adatoknak meg kell egyeznie a b, egyéni vállalkozó esetében az E típusú lapon szereplı adatokkal. Kivételt képez ez alól a borravalóra vonatkozó adatszolgáltatás, mert ez esetben kizárólag a P típusú NYENYI lapot kell kitölteni. Borravaló közlése esetén a P/I. rovatból a Biztosított adatai rovatot ( Neme, TAJ száma, Neve, Állampolgársága, Születési neve, Elızı neve, Anyja neve, Születési helye és Születési ideje ) kell kitölteni. Az Adószáma, Neve rovatokba a foglalkoztató, egyéni vállalkozó megfelelı adatait kell értelemszerően beírni. Az Adóazonosító jel rovatot annak a foglalkoztatónak minısülı természetes személynek kell kitölteni, aki a Tbj. 5. alapján biztosítottnak minısülı személyt foglalkoztat. A biztosított Neve, TAJ száma, Születési ideje és Anyja neve rovatokat a foglalkoztató fogyasztótól közvetlenül kapott borravalóval kapcsolatos adatszolgáltatás esetén maga a felszolgáló a biztosított személyi igazolványából vagy egyéb hivatalos okmányából köteles felvezetni. Az Alkalmazás minısége kódja és megnevezése meg kell, hogy egyezzen a b, egyéni vállalkozó esetében az E típusú lapon közölt adatokkal. P/II. Járulékkedvezmény igénybevételével történı foglalkoztatásra vonatkozó adatok A Kedvezmény kódja rovatban a járulékkedvezmény kódját és rövidített megnevezését kell beírni az alábbi táblázat szerint: Kód Rövidített Teljes megnevezés megnevezés 01 START kártya START kártyával történı foglalkoztatás 02 Ekho egyszerősített közteherviselési hozzájárulás 03 nyilv. álláskeresı legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresı foglal. foglalkoztatása 04 GYES, GYED, GYET, GYES, GYED, GYET, ápolási díj folyósításának áp.díj követı fogl. megszőnését követı foglalkoztatás 05 START PLUSZ START PLUSZ kártyával történı foglalkoztatás 06 START EXTRA START EXTRA kártyával történı foglalkoztatás Amennyiben egy biztosítási jogviszonyon belül egymást követıen több kódtípusú járulékkedvezmény igénybevételére került sor, úgy kérjük, hogy azokat megbontva, külön P típusú NYENYI lapon a programban megbontva, külön sorban szíveskedjen közölni.

7 7 A Pftv július 1-jétıl hatályba lépı rendelkezéseinek alkalmazása okán, ha a 04 kódszámú járulékkedvezmény igénybevételével érintett biztosított évben START PLUSZ kártyával is rendelkezett, úgy a nyomtatvány P/II. rovatában ezen idıszak adatait értelemszerően megbontva, a 04-es és a 05-ös kódszámmal külön sorban kell közölni. Ebben az esetben a P/VI. és a P/III. rovatokat is ki kell tölteni. A Biztosításban töltött idı tól-ig rovatban kell közölni a járulékkedvezményben érintett biztosítási jogviszony idıtartamát (függetlenül attól, hogy a vonatkozó kedvezmény összeghatárhoz kötött és a biztosítási jogviszony idıtartama alatt a biztosított jövedelme ezt az összeget meghaladta). Az Arányos szolgálati idı naptári napjainak száma rovatot csak abban az esetben kell kitölteni, ha a biztosítottnak a Tbj. 5. -a (1) bekezdésének a), g) pontja és a (2) bekezdése szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya keretében - ide nem értve a Munka Törvénykönyve értelmében teljes munkaidıben, illetıleg az adott munkakörre irányadó, jogszabályban meghatározott munkaidıben foglalkoztatottakat - elért nyugdíjjárulék-alapot képezı keresete, jövedelme a külön jogszabályban meghatározott minimálbérnél kevesebb. Ebben az esetben a szolgálati idı és a biztosítási idı aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képezı kereset, jövedelem és a mindenkor érvényes minimálbér arányával. P/III. A START kártyával rendelkezı biztosítottra vonatkozó adatok (01, 05 és 06 kódok) A Nyugdíjjárulék köteles jövedelem összege és a Nyugdíjjárulék köteles jutalom rovatba kell beírni a biztosításban töltött idı rovat tól-ig" idıszakában a START-, a START PLUSZ-, valamint a START EXTRA kártyával rendelkezı biztosított foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezményre tekintet nélkül elért (ténylegesen kifizetett) nyugdíjjárulék-köteles jövedelem valamint jutalom összegét. A nyugdíjjárulék-köteles jövedelem és a nyugdíjjárulék-köteles jutalom rovatok adatainak együttes összege képezi a Nyugdíjjárulék összege rovat adatainak alapját. A nyugdíjjárulék mértéke: a) kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó biztosított esetében a nyugdíjjárulék alap 9,5 százaléka, b) a magánnyugdíjpénztár tagja esetében a nyugdíjjárulék alap 1,5 százaléka. Nyugdíjbiztosítási járulék alapja és befizetett összege rovatokban a nyugdíjbiztosítási (a 15%-os, 25%-os mértékő és a kedvezményes összeg felett elért jövedelemre vonatkozó 24 %-os mértékő) járulék alapját és befizetett összegét kell közölni. Természetesen, ha a biztosított jövedelme a kedvezményes járulék alapját képezı összeget nem haladta meg, ez az összeg megegyezik a Kedvezmény alapja és a Kedvezményes járulék összege rovatokban közöltekkel. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a biztosított jövedelme meghaladja a kedvezményes (15%-os, 25%-os mértékő) járulék alapjául szolgáló összeget, abban az esetben is a rovatban összevontan kérjük az adatokat közölni.

8 8 A START EXTRA kártyával rendelkezı biztosított foglalkoztatásával összefüggésben igénybevett járulékkedvezmény alapján a foglalkoztató a foglalkoztatás elsı évében legfeljebb a kötelezı legkisebb munkabér kétszeresének megfelelı járulékalap erejéig mentesül a társadalombiztosítási (nyugdíjbiztosítási) járulék megfizetése alól, ezért erre az idıszakra vonatkozóan a P típusú NYENYI lap ezen rovatait (illetve a program adott sorát) nem kell kitölteni. Természetesen, ha munkavállaló munkabére ezen összeget meghaladja, az ezt meghaladó összeg tekintetében az általános járulékfizetési szabályokat kell alkalmazni, így ez esetben a Nyugdíjbiztosítási járulék alapja és befizetett összege rovatok kitöltése kötelezı. A Kedvezmény alapja rovatban kell feltüntetni a START-, a START PLUSZ és- a START EXTRA kártyával rendelkezı biztosított foglalkoztatásához kapcsolódóan igénybevett kedvezmény alapját. A START kártyával rendelkezı pályakezdı biztosított esetében ez az összeg az alapés középfokú végzettséggel vagy végzettséggel nem rendelkezı pályakezdı fiatal esetében a minimálbér másfélszeres, felsıfokú végzettségő pályakezdı fiatal esetében a minimálbér kétszeres összege lehet. Amennyiben a foglalkoztatás idıtartama alatt a végzettségre tekintettel változik a kedvezmény alapjának az összege, úgy kérjük azt külön sorba megbontva közölni. A START PLUSZ és a START EXTRA kártyával rendelkezı biztosított foglalkoztatásához kapcsolódóan a járulékkedvezményt legfeljebb a kötelezı legkisebb munkabér kétszeresének megfelelı járulékalap után lehet igénybe venni. A kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról szóló 316/2005.(XII.25.) kormányrendelet értelmében a teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelezı legkisebb összege a teljes munkaidı teljesítése és havibér alkalmazása esetén forint, hetibér alkalmazása esetén forint, napibér alkalmazása esetén forint, órabér alkalmazása esetén 397 forint. A Kedvezményes járulék összege rovatban kell feltüntetni a kedvezmény alapjaként közölt összeg után igénybevett munkaadói kedvezményes járulék összegét. Ez a START- és a START PLUSZ kártyával rendelkezı biztosított esetében a foglalkoztatás elsı évében a bruttó munkabér 15%-ának, második évében 25%-ának megfelelı járulékfizetési kötelezettség. A START EXTRA kártyával rendelkezı biztosított esetében, ha a munkaadó a foglalkoztatás elsı évére vonatkozóan érvényesíti kedvezményét, ezt a rovatot kitölteni nem kell. (A foglalkoztatás második évében a Kedvezmény alapja rovatban közölt összeg után igénybevett munkaadói kedvezményes járulék összegét kell közölni, amely a ténylegesen kifizetett bruttó munkabér 15%-ának megfelelı járulékfizetési kötelezettség.)

9 P/IV. Egyszerősített közteherviselési hozzájárulásra (ekho) vonatkozó adatok (02 kód) A 15%-os ekho alapja rovatban kell feltüntetni az Ekhotv. 3. (2) bekezdésében meghatározott azon bevétel ha a magánszemély általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, annak az általános forgalmi adóval csökkentett összegét, amely után a 15%-os mértékő ekhot megfizették. A 15%-os ekho összege rovatban kell feltüntetni a magánszemély által az ekho alapja után számított (befizetett) 15%-os mértékő ekho összegét. A 20%-os ekho alapja és 20%-os ekho összege rovatokban kell feltüntetni a kifizetı által megfizetett 20%-os mértékő ekho összegét és annak alapját. P/V. Legalább három hónapja nyilvántartott álláskeresı foglalkoztatására vonatkozó adatok (03 kód) A Nyugdíjjárulék köteles jövedelem összege és a Nyugdíjjárulék köteles jutalom rovatba kell beírni a biztosításban töltött idı rovat tól-ig" idıszakában a foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezményre tekintet nélkül elért (ténylegesen kifizetett) nyugdíjjárulék-köteles jövedelem valamint jutalom összegét. A nyugdíjjárulék köteles jövedelem és a nyugdíjjárulék köteles jutalom rovatok adatainak együttes összege képezi a Nyugdíjjárulék összege rovat alapját. A nyugdíjjárulék mértéke: a) kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó biztosított esetében a nyugdíjjárulék alap 9,5 százaléka, b) a magánnyugdíjpénztár tagja esetében a nyugdíjjárulék alap 1,5 százaléka. A Nyugdíjbiztosítási járulék alapja rovatba írandó összeg azonos a Tbj-ben meghatározott társadalombiztosítási járulék alapjával. A Nyugdíjbiztosítási járulék befizetett összege rovatban kell feltüntetni a járulékfizetési kedvezmény járulékalapját meghaladó (a kötelezı legkisebb munkabér 130%-ának, részmunkaidıben történı foglalkoztatás esetén ezen összeg idıarányos részének megfelelı járulékalap feletti) összeg után a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott mértékő (2008. évben 24%) nyugdíjbiztosítási járulék befizetett összegét. Amennyiben a nyugdíjbiztosítási járulék alapja nem haladja meg a kedvezményben érintett összeget, úgy a rovatot kitölteni nem kell. P/VI. GYES, GYED, GYET, ápolási díj folyósításának megszőnését követıen foglalkoztatott biztosítottakra vonatkozó adatok (04 kód) A Nyugdíjjárulék köteles jövedelem, a Nyugdíjjárulékköteles jutalom, Nyugdíjjárulék összege és a Nyugdíjbiztosítási járulék alapja rovatok kitöltésére vonatkozóan a b típusú nyilvántartó lap kitöltési útmutatójában leírtak az irányadóak. 9

10 10 A Nyugdíjbiztosítási járulék befizetett összege rovatba a kedvezményre tekintet nélkül megállapított (befizetett) összeget kell közölni. P/VII. Felszolgálási díjra vonatkozó adatok A Felszolgálási díj összege rovatban kell közölni a nyugdíjjárulékot is magában foglaló 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék alapjául szolgáló felszolgálási díj összegét. A 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék befizetett összege rovatban kell közölni a felszolgálási díj után befizetett 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék összegét. P/VIII. Borravalóra vonatkozó adatok Ezt a rovatot kizárólag a vendéglátó üzlet felszolgálójának kell kitölteni. A Borravaló összege rovatban kell közölni a nyugdíjjárulékot is magában foglaló 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék alapjául szolgáló, a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló összegét. A 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék befizetett összege rovatban kell közölni a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után befizetett 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék összegét. Budapest, január Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság