Ezt a kedvezményt a munkaadó:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezt a kedvezményt a munkaadó:"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ a évi P-P/II. típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához, a Tny ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához Amennyiben a foglalkoztatás idıtartama alatt járulékkedvezmény igénybevétele történt (járulékfizetés kódja: 01-07), valamint ha a biztosított felszolgálási díjban részesült, a évi b típusú NYENYI lap kiállítása mellett a P típusú pótlapot is ki kell állítani. Ha a közterhek megfizetését az egyéni vállalkozó ekho választásával teljesíti (járulékfizetés kódja: 02), a évi E típusú NYENYI lap kiállítása mellett a P típusú pótlapot is ki kell állítani. A P típusú pótlap a felszolgálói borravaló közlésének kivételével önállóan nem tölthetı ki, az kizárólag a megfelelıen kitöltött b, egyéni vállalkozó esetében az E típusú NYENYI lappal együtt érvényes. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a járulékkedvezményben érintett biztosítási jogviszonyra vonatkozó egyéb adatokat (pl. biztosítás szünetelése, munkabérrel ellátatlanság ideje, munkaidı) a b, egyéni vállalkozó esetében az E típusú NYENYI lapon kell közölni. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX. törvény 3. (4) bekezdésének c) pontja, valamint a 4. (2) bekezdésének hatályban lévı elıírásai szerint az ekhot választó nyugdíjas magánszemély az ekho alapja után 11,1 %-os mértékő ekho-t fizet. Az elıírás alapján az a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott, továbbá a kiegészítı tevékenységet folytatónak minısülı egyéni és társas vállalkozó (vállalkozási, megbízási szerzıdéssel foglalkoztatott egyéni vállalkozónak nem minısülı nyugdíjas magánszemély), aki az ekho-val vállalta a közterhek megfizetését, jövedelme (keresete) után nyugdíjjárulékot nem fizetett, ezért a fenti körre vonatkozóan a P típusú pótlap kitöltése nem lehetséges! Általános tudnivalók A pályakezdı fiatal foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmény (START-kártya) A START-kártyával kapcsolatos járulékkedvezményt a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követıen munkát keresık foglalkoztatásának elısegítésérıl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) október 1-jétıl hatályba lépett elıírása tartalmazza. A START kártya kiváltására az jogosult, aki 25. életévét, felsıfokú végzettségő személy esetén a 30. életévét még nem töltötte be, tanulmányait befejezte vagy megszakította, és elsı ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és a biztosított a fenti jogviszony létesítését megelızıen megbízási szerzıdés, vállalkozási szerzıdés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. A munkaadót a pályakezdı fiatal foglalkoztatásának idıtartamára a START-kártya érvényességi idején belül járulékkedvezmény illeti meg, függetlenül a foglalkoztatás idıtartamától, határozatlan vagy határozott idejő jellegétıl.

2 A munkaadót a 27 százalékos társadalombiztosítási járulék [a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 19. -ának (1) bekezdése] összege helyett - alap- és középfokú végzettséggel rendelkezı vagy végzettséggel nem rendelkezı pályakezdı fiatal esetében a foglalkoztatás elsı évében és - felsıfokú végzettségő pályakezdı fiatal esetén a foglalkoztatás elsı 9 hónapjában a bruttó munkabér 10 százalékának; - alap- és középfokú végzettséggel rendelkezı vagy végzettséggel nem rendelkezı pályakezdı fiatal esetében a foglalkoztatás második évében és - felsıfokú végzettségő pályakezdı fiatal esetén a foglalkoztatás elsı 9 hónapját követı 3 hónapban a bruttó munkabér 20 százalékának megfelelı fizetési kötelezettség terheli. Ezt a kedvezményt a munkaadó: - alap- és középfokú végzettséggel rendelkezı vagy végzettséggel nem rendelkezı pályakezdı fiatal esetében legfeljebb a minimálbér másfélszeres, - felsıfokú végzettségő pályakezdı fiatal esetén a minimálbér kétszeres összegének megfelelı járulékalap után érvényesítheti. Egyszerősített közteherviselési hozzájárulás (ekho) Az ekhora vonatkozó szabályokat az egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekhotv.) tartalmazza. Az e törvényben meghatározott foglalkozásnak megfelelı tevékenységet munkaviszonyban vagy vállalkozási, megbízási szerzıdés alapján folytató magánszemély és a magánszeméllyel e szerzıdéses kapcsolatban álló munkáltató, kifizetı a magánszemély erre vonatkozó nyilatkozatával tett választása alapján az említett tevékenység ellenértékeként fizetett bevétel után a közteherviselési kötelezettségeit e törvény szerint egyszerősített közteherviselési hozzájárulás által teljesíti. Az ekho megfizetésével a Tbj-ben meghatározott, a foglalkoztatót terhelı társadalombiztosítási járulék és a biztosítottat terhelı nyugdíjjárulék (magánnyugdíj-pénztári tagdíj) megfizetését is teljesíti. Az ekho alapja a törvény 3. (2) bekezdésének rendelkezésében meghatározott bevétel, csökkentve ha a magánszemély általános forgalmi adó fizetésére kötelezett az általános forgalmi adóval. A magánszemély az ekhoalap után 15 százalék ekhót fizet. (Ha a kifizetéssel a magánszemély a járulékfizetési felsı határt átlépi, az ekhoalap fennmaradó részére alkalmazható a 11,1 százalékos ekhomérték.) A kifizetı az ekhoalap összege után 20 százalék ekhót fizet. Álláskeresı foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmények Az álláskeresık foglalkoztatásának támogatására vonatkozó szabályokat a foglalkoztatás bıvítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekrıl szóló évi CLXXX. törvény (a továbbiakban: Fbrt.) tartalmazza. Az Fbrt. 2. -ának (1) bekezdésében meghatározott álláskeresı foglalkoztatása után a munkáltató a törvényben elıírt feltételek fennállása esetén a foglalkoztatás megkezdésétıl számított legfeljebb egy évig mentesül a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék megfizetése alól. A munkáltató a kedvezményt - teljes munkaidıben történı foglalkoztatás esetén - legfeljebb a kötelezı legkisebb munkabér 130 százalékának, részmunkaidıben történı foglalkoztatás esetén ezen összeg idıarányos részének megfelelı járulékalap után érvényesítheti. 2

3 A GYES, a GYED, a GYET, az ápolási díj folyósításának megszőnését követı foglalkoztatás, a GYES folyósítása melletti foglalkoztatás, valamint a tartósan álláskeresık foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezmény (START PLUSZ kártya) július 1-jétıl hatályos jogszabályi elıírás szerint aki GYES, GYED, GYET és az ápolási díj folyósításának megszőnését követı egy éven (365 napon) belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, továbbá aki a gyermek egyéves korának betöltését követıen, e gyermek után igénybevett GYES folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll, valamint a tartósan álláskeresı személy START PLUSZ kártya kiváltására jogosult. A munkaadót a fentiekben meghatározott személy foglalkoztatásának idıtartamára a START PLUSZ kártya érvényességi idején belül járulékkedvezmény illeti meg abban az esetben is, ha a foglalkoztatás idıtartama azt meghaladja. A munkaadót a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott huszonhét százalékos társadalombiztosítási járulék összege helyett a foglalkoztatás elsı évében a bruttó munkabér tíz százalékának, második évében húsz százalékának megfelelı fizetési kötelezettség terheli. Ezt a kedvezményt a munkaadó legfeljebb a kötelezı legkisebb munkabér kétszeresének megfelelı járulékalap erejéig érvényesítheti. Ha a munkavállaló munkabére a kötelezı legkisebb munkabér kétszeresét meghaladja, az azt meghaladó összeg tekintetében az általános járulékfizetési szabályokat kell alkalmazni. A munkaadó a fent meghatározott kedvezményre abban az esetben jogosult, ha a foglalkoztatás idıtartama a harminc napot meghaladja és a munkaidı legalább a napi négy órát eléri. Ha a START PLUSZ kártya érvényességének idıtartama két évnél rövidebb, az érvényességi idıtartam elsı tizenkét hónapjára a Pmtv. 5. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kedvezıbb járulékfizetési lehetıséget kell alkalmazni. A munkaerıpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévı álláskeresık foglalkoztatásának kedvezménye (START EXTRA kártya) A Pmtv. elıírása értelmében START EXTRA kártya kiváltására jogosult az a tartósan álláskeresı személy, aki az ötvenedik életévét betöltötte, vagy életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik vagy az a személy, aki rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskeresı. A munkaadó a foglalkoztatás elsı évében mentesül a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott huszonhét százalékos társadalombiztosítási járulék megfizetése alól. A munkaadót a START EXTRA kártya tulajdonosa foglalkoztatásának második évében a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott huszonhét százalékos társadalombiztosítási járulék összege helyett a bruttó munkabér tíz százalékának megfelelı járulékfizetési kötelezettség terheli. A munkaadót a START EXTRA kártya érvényességi idején belül járulékkedvezmény illeti meg abban az esetben is, ha a foglalkoztatás idıtartama azt meghaladja. A Pmtv. 8. -ában foglaltak alapján a munkaadót további járulékkedvezmény illeti meg, amennyiben külön jogszabályban meghatározott gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, szociális, foglalkoztatási szempontból legkedvezıtlenebb helyzető kistérségben vagy településen lakó, érvényes START EXTRA kártyával rendelkezı, rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskeresı személyt egyéb feltételek mellett foglalkoztat. A munkaadó a foglalkoztatás elsı 3

4 évének lejártát követıen további két évig mentesül a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék megfizetése alól. Ezen kedvezmények a munkaadót a START EXTRA kártya érvényességi idejének lejártától függetlenül megilletik, azonban más, törvény alapján járó, foglalkoztatási célú kedvezmény ugyanazon személy után egyidejőleg nem vehetı igénybe. Ha a START kártya, valamint a START PLUSZ kártya tulajdonosa a kártya érvényességi idején belül START EXTRA kártyára válik jogosulttá, kérelmére az érvényességi idıtartamból hátralévı idıre START EXTRA kártyát kell részére biztosítani. Tekintettel arra, hogy egymástól eltérı kedvezmények kötıdnek a START kártyák igénybevételéhez, ezért ezekben az esetben a biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatokat a különbözı járulékfizetési kötelezettség miatt külön P típusú pótlapon kell közölni. Közcélú foglalkoztatás kedvezményei A Pmtv. 8/A. -ának rendelkezései szerint a közcélú foglalkoztatás keretében történı foglalkoztatás esetén a munkaadó mentesül a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék 50 %-ának megfizetése alól. A munkaadó a kedvezményt teljes munkaidıben történı foglalkoztatás esetén legfeljebb a kötelezı legkisebb munkabér 130 százalékának, részmunkaidıben történı foglalkoztatás esetén ezen összeg idıarányos részének megfelelı járulékalap után érvényesítheti. Ezen kedvezmény és egyéb, törvény alapján járó, foglalkoztatási célú járulékkedvezmény ugyanazon személy után, egyidejőleg nem vehetı igénybe. Felszolgálási díj A Tbj. 19. (1) bekezdésében meghatározott járulék mértékétıl eltérıen a foglalkoztató a felszolgálási díj után 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulékot fizet, amely magában foglalja a nyugdíjjárulékot is. A felszolgálási díj után magán-nyugdíjpénztári tagdíjat nem kell fizetni. A 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék alapjául szolgáló felszolgálási díj összegének felsı határa nincs, a járulékot a tényleges összeg után kell megfizetni. Borravaló A fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után megfizetett nyugdíjbiztosítási járulékra vonatkozó adatszolgáltatást a vendéglátó üzlet felszolgálója a P típusú pótlap kitöltésével köteles teljesíteni. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az adóhatósághoz benyújtott borravalóra vonatkozó bevallása nem helyettesíti a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatást. A Tbj. 19. (2) bekezdésében meghatározott járulék mértékétıl eltérıen, a vendéglátó üzlet felszolgálója a borravaló után 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulékot fizet, amely magában foglalja a nyugdíjjárulékot is. A borravaló után magán-nyugdíjpénztári tagdíjat nem kell fizetni. A 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék alapjául szolgáló borravaló összegének felsı határa nincs, a járulékot a tényleges összeg után kell megfizetni. A rovatok kitöltése A Rögzítési kódszám rovatot az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság tölti ki. 4

5 A Lapszám rovatba kell beírni, ha ugyanarról a biztosítottról több lapot illetve pótlapot állítottak ki. A rovat elsı felébe a biztosított 1-tıl induló lapsorszáma kerül, a / után pedig a biztosított összes lapjainak száma írandó (pl. ha 3 lapja van, akkor 1/3, 2/3, 3/3). Ha a biztosítottról csak egy lapot töltenek ki, akkor a lapszám rovatba 1/1-et kell beírni. A Borravalóra vonatkozó adatszolgáltatás rovatban X -szel kell jelölni, ha az adatszolgáltatás a borravaló közlésére irányul. I. A pótlap azonosításához szükséges adatok A pótlapon közölt adatoknak meg kell egyeznie a b, egyéni vállalkozó esetében az E típusú NYENYI lapon szereplı adatokkal. Kivételt képez ez alól a borravalóra vonatkozó adatszolgáltatás, mert ez esetben kizárólag a P típusú pótlapot kell kitölteni. Borravaló közlése esetén a P/I. rovatból a Biztosított adatai rovatot ( Neme, TAJ száma, Neve, Állampolgársága, Születési neve, Elızı neve, Anyja neve, Születési helye és Születési ideje ) kell kitölteni. Az Adószáma, Neve rovatokba a foglalkoztató, egyéni vállalkozó megfelelı adatait kell értelemszerően beírni. Az Adóazonosító jel rovatot annak az adószámmal nem rendelkezı foglalkoztatónak minısülı természetes személynek kell kitölteni, aki a Tbj. 5. alapján biztosítottnak minısülı személyt foglalkoztat. A biztosított Neve, TAJ száma, Születési ideje és Anyja neve rovatokat a foglalkoztató fogyasztótól közvetlenül kapott borravalóval kapcsolatos adatszolgáltatás esetén maga a felszolgáló a biztosított személyi igazolványából vagy egyéb hivatalos okmányából köteles felvezetni. Az Alkalmazás minısége kódja és megnevezése meg kell, hogy egyezzen a b, egyéni vállalkozó esetében az E típusú NYENYI lapon közölt adatokkal. II. Járulékkedvezmény igénybevételével történı foglalkoztatásra vonatkozó adatok A Kedvezmény kódja rovatban a járulékkedvezmény kódját és rövidített megnevezését kell beírni az alábbi táblázat szerint: Kód Rövidített megnevezés Teljes megnevezés 01 START kártya START kártyával történı foglalkoztatás 02 Ekho egyszerősített közteherviselési hozzájárulás 03 álláskeresı foglal. álláskeresı foglalkoztatása 05 START PLUSZ START PLUSZ kártyával történı foglalkoztatás 06 START EXTRA START EXTRA kártyával történı foglalkoztatás 07 közcélú foglal. közcélú foglalkoztatás Amennyiben egy biztosítási jogviszonyon belül egymást követıen több kódtípusú járulékkedvezmény igénybevételére került sor, úgy kérjük, hogy azokat megbontva, külön P típusú pótlapon a programban megbontva, külön sorban szíveskedjen közölni. A Biztosításban töltött idı tól-ig rovatban kell közölni a járulékkedvezményben érintett biztosítási jogviszony idıtartamát (függetlenül attól, hogy a vonatkozó kedvezmény 5

6 összeghatárhoz kötött és a biztosítási jogviszony idıtartama alatt a biztosított jövedelme ezt az összeget meghaladta). Az Arányos szolgálati idı naptári napjainak száma rovatot csak abban az esetben kell kitölteni, ha a biztosítottnak a Tbj. 5. -a (1) bekezdésének a), g) pontja és a (2) bekezdése szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya keretében - ide nem értve a Munka Törvénykönyve értelmében teljes munkaidıben, illetıleg az adott munkakörre irányadó, jogszabályban meghatározott munkaidıben foglalkoztatottakat - elért nyugdíjjárulék-alapot képezı keresete, jövedelme a külön jogszabályban meghatározott minimálbérnél kevesebb. Ebben az esetben a szolgálati idı és a biztosítási idı aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képezı kereset, jövedelem és a mindenkor érvényes minimálbér arányával. III. A START kártyával rendelkezı biztosítottra vonatkozó adatok (01, 05 és 06 kódok) A Nyugdíjjárulék köteles jövedelem összege rovatba kell beírni a biztosításban töltött idı rovat tól-ig" idıszakában a START-, a START PLUSZ-, valamint a START EXTRA kártyával rendelkezı biztosított foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezményre tekintet nélkül elért (ténylegesen kifizetett) nyugdíjjárulék-köteles jövedelem és jutalom együttes összegét. A nyugdíjjárulék-köteles jövedelem és a nyugdíjjárulék-köteles jutalom rovatok adatainak együttes összege képezi a Nyugdíjjárulék összege rovat adatainak alapját. A nyugdíjjárulék mértéke: a) kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó biztosított esetében a nyugdíjjárulék alap 9,5 százaléka, b) a magánnyugdíj-pénztár tagja esetében a nyugdíjjárulék alap 1,5 százaléka. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a magánnyugdíj-pénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló évi CI. törvény rendelkezései alapján a Tbj. 19. (7) bekezdése értelmében a november 1-je és december 31-e közötti idıszakban esedékes, a magánnyugdíj-pénztári tag után fizetendı nyugdíjjárulék mértéke is 9,5 százalék. Nyugdíjbiztosítási járulék alapja és befizetett összege rovatokban a nyugdíjbiztosítási (a 10 %-os, 20 %-os mértékő és a kedvezményes összeg felett elért jövedelemre vonatkozó 24 %-os mértékő) járulék alapját és befizetett összegét kell közölni. Természetesen, ha a biztosított jövedelme a kedvezményes járulék alapját képezı összeget nem haladta meg, ez az összeg megegyezik a Kedvezmény alapja és a Kedvezményes járulék összege rovatokban közöltekkel. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ha a biztosított jövedelme meghaladja a kedvezményes (10 %-os, 20 %-os mértékő) járulék alapjául szolgáló összeget, abban az esetben is a rovatban összevontan kérjük az adatokat közölni. A START EXTRA kártyával rendelkezı biztosított foglalkoztatásával összefüggésben igénybevett járulékkedvezmény alapján a foglalkoztató a foglalkoztatás elsı évében, továbbá a Pmtv. 8. (3) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése mellett az elsı év lejártát követı további két évében legfeljebb a kötelezı legkisebb munkabér kétszeresének megfelelı járulékalap erejéig mentesül a társadalombiztosítási (nyugdíjbiztosítási) járulék megfizetése alól, ezért erre az idıszakra vonatkozóan a P típusú NYENYI lap ezen rovatait (illetve a program adott sorát) nem kell kitölteni. Természetesen, ha munkavállaló munkabére ezen összeget meghaladja, az ezt meghaladó összeg tekintetében az általános járulékfizetési szabályokat kell alkalmazni, így ez esetben a Nyugdíjbiztosítási járulék alapja és befizetett összege rovatok kitöltése kötelezı. 6

7 A Kedvezmény alapja rovatban kell feltüntetni a START-, a START PLUSZ és- a START EXTRA kártyával rendelkezı biztosított foglalkoztatásához kapcsolódóan igénybevett kedvezmény alapját. A START kártyával rendelkezı pályakezdı biztosított esetében ez az összeg az alap- és középfokú végzettséggel vagy végzettséggel nem rendelkezı pályakezdı fiatal esetében a minimálbér másfélszeres, felsıfokú végzettségő pályakezdı fiatal esetében a minimálbér kétszeres összege lehet. Amennyiben a foglalkoztatás idıtartama alatt a végzettségre tekintettel változik a kedvezmény alapjának az összege, úgy kérjük azt külön sorba megbontva közölni. A START PLUSZ és a START EXTRA kártyával rendelkezı biztosított foglalkoztatásához kapcsolódóan a járulékkedvezményt legfeljebb a kötelezı legkisebb munkabér kétszeresének megfelelı járulékalap után lehet igénybe venni. A kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 295/2009. (XII.21.) Korm. rendelet értelmében a teljes munkaidıben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelezı legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidı teljesítése esetén január 1-jétıl havibér alkalmazása esetén forint, hetibér alkalmazása esetén forint, napibér alkalmazása esetén forint, órabér alkalmazása esetén 423 forint. A Kedvezményes járulék összege rovatban kell feltüntetni a kedvezmény alapjaként közölt összeg után igénybevett munkaadói kedvezményes járulék összegét. Ez a START- és a START PLUSZ kártyával rendelkezı biztosított esetében a foglalkoztatás elsı évében a bruttó munkabér 10 %-ának, második évében 20 %-ának megfelelı járulékfizetési kötelezettség. A START EXTRA kártyával rendelkezı biztosított esetében, ha a munkaadó a foglalkoztatás elsı évére, valamint a Pmtv. 8. (3) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése mellett további két évére vonatkozóan érvényesíti kedvezményét, ezt a rovatot kitölteni nem kell. (A kedvezmények lejártát követı évben a Kedvezmény alapja rovatban közölt összeg után igénybevett munkaadói kedvezményes járulék összegét kell közölni, amely a ténylegesen kifizetett bruttó munkabér 10 %-ának megfelelı járulékfizetési kötelezettség.) IV. Egyszerősített közteherviselési hozzájárulásra (ekho) vonatkozó adatok (02 kód) A 15%-os ekho alapja rovatban kell feltüntetni az Ekhotv. 3. (2) bekezdésében meghatározott azon bevétel ha a magánszemély általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, annak az általános forgalmi adóval csökkentett összegét, amely után a 15%-os mértékő ekhot megfizették. A 15%-os ekho összege rovatban kell feltüntetni a magánszemély által az ekho alapja után számított (befizetett) 15%-os mértékő ekho összegét. A 20%-os ekho alapja és 20%-os ekho összege rovatokban kell feltüntetni a kifizetı által megfizetett 20%-os mértékő ekho összegét és annak alapját. V. Álláskeresı foglalkoztatására vonatkozó adatok (03 kód) A Nyugdíjjárulék köteles jövedelem összege és a Nyugdíjjárulék köteles jutalom rovatba kell beírni a biztosításban töltött idı rovat tól-ig" idıszakában a foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezményre tekintet nélkül elért (ténylegesen kifizetett) nyugdíjjárulék-köteles jövedelem valamint jutalom összegét. 7

8 A nyugdíjjárulék köteles jövedelem és a nyugdíjjárulék köteles jutalom rovatok adatainak együttes összege képezi a Nyugdíjjárulék összege rovat alapját. A nyugdíjjárulék mértéke: a) kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó biztosított esetében a nyugdíjjárulék alap 9,5 százaléka, b) a magánnyugdíj-pénztár tagja esetében a nyugdíjjárulék alap 1,5 százaléka. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a magánnyugdíj-pénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló évi CI. törvény rendelkezései alapján a Tbj. 19. (7) bekezdése értelmében a november 1-je és december 31-e közötti idıszakban esedékes, a magánnyugdíj-pénztári tag után fizetendı nyugdíjjárulék mértéke is 9,5 százalék. A Nyugdíjbiztosítási járulék alapja rovatba írandó összeg azonos a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék alapjával. A Nyugdíjbiztosítási járulék befizetett összege rovatban kell feltüntetni a járulékfizetési kedvezmény járulékalapját meghaladó (a kötelezı legkisebb munkabér 130%-ának, részmunkaidıben történı foglalkoztatás esetén ezen összeg idıarányos részének megfelelı járulékalap feletti) összeg után a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott mértékő (2010. évben 24%) nyugdíjbiztosítási járulék befizetett összegét. Amennyiben a nyugdíjbiztosítási járulék alapja nem haladja meg a kedvezményben érintett összeget, úgy a rovatot kitölteni nem kell. VI. Közcélú foglalkoztatásra vonatkozó adatok (07 kód) A Nyugdíjjárulék köteles jövedelem összege rovatba kell beírni a biztosításban töltött idı rovat tól-ig" idıszakában a foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményre tekintet nélkül elért (ténylegesen kifizetett) nyugdíjjárulék-köteles jövedelem, valamint jutalom összegét. A nyugdíjjárulék-köteles jövedelem és a nyugdíjjárulék-köteles jutalom együttes összege képezi a Nyugdíjjárulék összege rovat alapját. A nyugdíjjárulék mértéke: a) kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó biztosított esetében a nyugdíjjárulék alap 9,5 százaléka, b) a magánnyugdíj-pénztár tagja esetében a nyugdíjjárulék alap 1,5 százaléka. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a magánnyugdíj-pénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló évi CI. törvény rendelkezései alapján a Tbj. 19. (7) bekezdése értelmében a november 1-je és december 31-e közötti idıszakban esedékes, a magánnyugdíj-pénztári tag után fizetendı nyugdíjjárulék mértéke is 9,5 százalék. A Nyugdíjbiztosítási járulék alapja és befizetett összege rovatba kell feltüntetni a Tbj ának (1) bekezdésében meghatározott 24%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék alapját és befizetett összegét. A Kedvezmény alapja rovatban kell feltüntetni a közcélú foglalkoztatás keretében történı foglalkoztatáshoz kapcsolódóan igénybevett kedvezmény alapját. A közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a kedvezményt teljes munkaidıben történı foglalkoztatás esetén legfeljebb a kötelezı legkisebb munkabér 130%-ának, részmunkaidıben 8

9 történı foglalkoztatás esetén ezen összeg idıarányos részének megfelelı járulékalap után lehet igénybe venni. A Kedvezményes járulék összege rovatban kell feltüntetni a kedvezmény alapjaként közölt összeg után igénybevett munkaadói kedvezményes járulék összegét. Ez a közcélú foglalkoztatás keretében történı foglalkoztatás esetében ténylegesen fizetendı nyugdíjbiztosítási járulék 50%- ának megfelelı járulékfizetési kötelezettség. VII. Felszolgálási díjra vonatkozó adatok A Felszolgálási díj összege rovatban kell közölni a nyugdíjjárulékot is magában foglaló 15%- os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék alapjául szolgáló felszolgálási díj összegét. A 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék befizetett összege rovatban kell közölni a felszolgálási díj után befizetett 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék összegét. VIII. Borravalóra vonatkozó adatok Ezt a rovatot kizárólag a vendéglátó üzlet felszolgálójának kell kitölteni. A Borravaló összege rovatban kell közölni a nyugdíjjárulékot is magában foglaló 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék alapjául szolgáló, a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló összegét. A 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék befizetett összege rovatban kell közölni a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után befizetett 15%-os mértékő nyugdíjbiztosítási járulék összegét. P/II. típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó lap kiállításához Az egyszerősített módon létesített munkaviszony esetén a évi b típusú NYENYI lap kiállítása mellett a P/II. típusú pótlapot is ki kell állítani. A P/II. típusú pótlap önállóan nem tölthetı ki, az kizárólag a megfelelıen kitöltött b típusú NYENYI lappal együtt érvényes. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az egyszerősített foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó egyéb adatokat (pl. biztosítás szünetelése, munkabérrel ellátatlanság ideje, munkaidı) a b típusú NYENYI lapon kell közölni. Általános tudnivalók Az egyszerősített foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény Az egyszerősített foglalkoztatással kapcsolatos járulékkedvezményt április 1-jétıl július 31-éig az egyszerősített foglalkoztatásról szóló évi CLII. törvény (a továbbiakban: Eftv.), augusztus 1-jétıl pedig a évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) hatályos elıírása tartalmazza április 1-jétıl július 31-ig a munkáltató az Eftv. 8. (1) bekezdése alapján a munkavállalónak kifizetett (nettó) munkabér 30 százalékával megegyezı összegő közterhet fizet augusztus 1-jétıl a foglalkoztató az Efo.tv. 8. (2) bekezdése értelmében az egyszerősített 9

10 foglalkoztatási munkaviszony minden naptári napjára munkavállalóként 500 (mezıgazdasági és turisztikai idénymunka), illetve forint (alkalmi munka) közteher megfizetésére kötelezett. A közteherhek megfizetésével nem terheli a munkáltatót a társadalombiztosítási járulék, a munkavállalót pedig a nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség. A rovatok kitöltése A Rögzítési kódszám rovatot az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság tölti ki. A Lapszám rovatba kell beírni, ha ugyanarról a biztosítottról több lapot illetve pótlapot állítottak ki. A rovat elsı felébe a biztosított 1-tıl induló lapsorszáma kerül, a / után pedig a biztosított összes lapjainak száma írandó (pl. ha 3 lapja van, akkor 1/3, 2/3, 3/3). Ha a biztosítottról csak egy lapot töltenek ki, akkor a lapszám rovatba 1/1-et kell beírni. I. A pótlap azonosításához szükséges adatok A pótlapon közölt adatoknak meg kell egyeznie a b típusú NYENYI lapon szereplı adatokkal. Az Adószáma, Neve rovatokba a foglalkoztató megfelelı adatait kell értelemszerően beírni. Az Adóazonosító jel rovatot annak az adószámmal nem rendelkezı foglalkoztatónak minısülı természetes személynek kell kitölteni, aki egyszerősített foglalkoztatás keretében személyt foglalkoztat. A biztosított Neve, TAJ száma, Születési ideje és Anyja neve rovatokat a foglalkoztató a biztosított személyi igazolványából vagy egyéb hivatalos okmányából köteles felvezetni. Az Alkalmazás minısége kódja és megnevezése meg kell, hogy egyezzen a b típusú NYENYI lapon közölt adatokkal. II. Egyszerősített foglalkoztatásra vonatkozó adatok: A Biztosításban töltött idı tól-ig rovatban kell közölni a járulékkedvezményben érintett biztosítási jogviszony idıtartamát. Az egyszerősített foglalkoztatásból származó (kifizetett) jövedelem rovatban kell közölni az egyszerősített foglalkoztatás alapján a munkavállalónak kifizetett (nettó) munkabér teljes összegét. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy augusztus 1-jétıl az egyszerősített foglalkoztatás céljára létrehozott munkaviszony keretében foglalkoztatott személyek esetén a rovatot kitölteni TILOS! A Közteher összege rovatban kell feltüntetni április 1-jétıl július 31-ig terjedı idıszak alatt a munkavállalónak kifizetett teljes (nettó) munkabér után számított (befizetett) 30 %-os mértékő, augusztus 1-jétıl pedig a munkavállaló után naptári naponként 500 (mezıgazdasági és turisztikai idénymunka), illetve forint (alkalmi munka) alapulvételével fizetett közteher összegét. 10

11 A április 1-jétıl július 31-ig terjedı, valamint a augusztus 1-jét követı idıszakra vonatkozó adatokat megbontva, külön soron kell közölni. Budapest, november Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság 11

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához A 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállítása mellett, amennyiben a foglalkoztatás

Részletesebben

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez Általános tudnivalók A 2010. évi jövedelemre vonatkozó adatokat

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához)

ÚTMUTATÓ. a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) A 2013. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás -t az Országos

Részletesebben

2009. évi CLII. törvény

2009. évi CLII. törvény 2009. évi CLII. törvény az egyszerősített foglalkoztatásról 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerősített módon létesíthetı munkaviszony (a továbbiakban: egyszerősített foglalkoztatás) a) természetes

Részletesebben

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. január 1-jétıl 1 hatályos változások Fogalmak Megbízási jogviszony, munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. -tıl

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. tıl

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. tıl

Részletesebben

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz T E R V E Z E T Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2006. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2006. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2006. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2005. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2005. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2005. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma:

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma: Tájékoztatás a magánszemély 2012. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2012. január 1-jétıl alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

1. (1) E törvény hatálya kiterjed

1. (1) E törvény hatálya kiterjed 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének tájékoztatója a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2011. január

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2010. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2010. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2010. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2008. 2009. 2010. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Tájékoztató a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megalakulásáról

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Tájékoztató a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megalakulásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. JANUÁR Tájékoztató a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megalakulásáról A munka világának korszerűbbé, egyszerűbbé tétele érdekében

Részletesebben

JÁRULÉK, EGÉSZSÉGÜGYI

JÁRULÉK, EGÉSZSÉGÜGYI JÁRULÉK, EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ VÁLTOZÁS 2015. Széll Zoltánné elıadása A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BİVÜLÉSE Nem terjed ki a biztosítás egyebek mellett

Részletesebben

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról*

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 21910 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 118. szám 2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerûsített módon létesíthetõ munkaviszony (a továbbiakban:

Részletesebben

Az ügyvédek társadalombiztosítási járulékfizetési

Az ügyvédek társadalombiztosítási járulékfizetési Ügyvédek Lapja 2010/1., január Az ügyvédek társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége 2010 Az egyénileg tevékenykedı ügyvéd társadalombiztosítási szempontból egyéni vállalkozónak minısül, az

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2011. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) módosított rendelkezései szerint

Részletesebben

OMI konferencia. 2012 évi változások. 2012 szeptember. Elıadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértı

OMI konferencia. 2012 évi változások. 2012 szeptember. Elıadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértı 2012 évi változások 2012 szeptember Elıadó: Soltész Lászlóné Társadalombiztosítási szakértı Az oktatási segédlet szerzıi jogvédelem alatt áll. Kizárólag az OMI Kft által szervezett elıadáson használható

Részletesebben

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22 Tartalomjegyzék 1. Általános jellemzık...1 nyugdíjbiztosítási rendszerének struktúrája...1 A nyugdíjbiztosítási járulékok mértéke, a nyugdíjrendszer finanszírozása...3 A nyugdíjbiztosítás irányítási és

Részletesebben

Minden, ami EFO. 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony

Minden, ami EFO. 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony Minden, ami EFO 1. Kapcsolat az MT és az EFO tv között 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony 201. (1) A törvényben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben