TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról"

Átírás

1 12T34START ADATLAP magánszemélyek részére a START-kártya, a START BÓNUSZ kártya, START PLUSZ és EXTRA cserekártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról A 12T34START jelzéső adatlap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) is letölthetı. A letöltés ingyenes. Felhívjuk figyelmét, hogy a NAV internetes honlapján az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése elıtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni január 1-jétıl START PLUSZ kártya és START EXTRA kártya nem igényelhetı. Papír alapú benyújtás Amennyiben Ön papír alapon (postai úton vagy személyesen) kívánja az adatlapot benyújtani, kérjük, szíveskedjen azt két példányban eljuttatni a területileg illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Elektronikus úton történı benyújtás Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton küldi el az adatlapot a NAV részére, akkor kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül. Erre csak akkor van módja, ha már rendelkezik adóazonosító jellel, és azt az adatlapon feltünteti. Elektronikus postázás esetén a szükséges okiratokat szkennelt formában kell csatolnia. Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a NAV internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a bármely mobilhálózatból hívható 40/ kék számon is érdeklıdhet. *** Ahol a kitöltési útmutató kártya megnevezést használja, az ott leírtak a START-kártyára és START BÓNUSZ kártyára egyaránt érvényesek.

2 2 A kártya kiváltására való jogosultság feltételeit, illetve a kártyák kiadásának rendjét az alábbi jogszabályok tartalmazzák 1. A pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık foglakoztatásának elısegítésérıl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.), 2. A START kártyák felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló 55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet. Kinek kell a 12T34START jelő adatlapot kitöltenie és benyújtania az állami adóhatósághoz? Annak a személynek, aki 1. a START kártya, START BÓNUSZ kártya kiadását igényli, 2. a már kiállított START-kártya, START BÓNUSZ kártya, illetve a január 1-jét megelızı igénylés alapján kiadott START PLUSZ vagy EXTRA kártya ismételt kiadását igényli (cserekártyát igényel), 3. bejelenti a START-kártya érvényességi ideje alatt megszerzett felsıfokú végzettségét, 4. a cserekártya igénylésével egyidejőleg a kártya jogtalan eltulajdonítására, elvesztésére, megsemmisülésére vagy megrongálódására vonatkozó nyilatkozatot tesz. Az adatlaphoz csatolandó okiratok hiánya Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben igényléséhez az útmutatóban foglaltak szerint igazolást vagy egyéb okiratot kell csatolnia, ennek elmulasztása a kérelem elutasítását vonhatja maga után. A kártya igénylésének idıpontja A kártyával igénybe vehetı kedvezmény a munkaadót csak abban az esetben illeti meg, ha a jogosult a munkába lépést megelızı napon rendelkezik a kártyával vagy azt helyettesítı adóhatósági igazolással, tehát a kártya már a munkába lépést megelızı napon érvényes. A kártya érvényességének kezdete azonos az adatlap állami adóhatósághoz történı benyújtásának napjával, postai úton érkezett adatlap esetén postára adás napjával. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kártya igénylésének idıpontjában az igénylı nem állhat foglalkoztatási jogviszonyban! Az igénylınek a foglalkoztatási jogviszony kezdetét megelızıen be kell nyújtania az adatlapot az adóhatósághoz. Az adatlap benyújtásának (postára adásának) tehát mindenképpen meg kell elıznie a foglalkoztatásra, vagy ösztöndíjas foglalkoztatásra irányuló jogviszony kezdetének napját. Az adatlapot munkaviszony esetén a munkába lépés napját megelızıen; közszolgálati, szolgálati jogviszony esetén a kinevezés napját megelızıen kell benyújtani.

3 3 A kártya által biztosított járulékkedvezmény igénybevételéhez az adatlapot a foglalkoztatásra irányuló jogviszony kezdetének napja elıtt be kell nyújtani az adóhatósághoz. Ez érvényes a postai úton, illetve a közvetlenül személyesen vagy képviselı (meghatalmazott) útján benyújtott adatlapra is. Ezért kérjük, hogy amennyiben közeli a munkába lépés napja, az adatlapot közvetlenül, személyesen vagy képviselı (meghatalmazott) útján szíveskedjék benyújtani az adóhatósághoz! Az adatlap közvetlen, személyes benyújtása esetén az adóhatóság hamarabb ki tudja állítani a jogosult részére a gyártás alatt lévı kártya adatait tartalmazó igazolást is. Az igazolás már a kártya kézhezvételét megelızıen felhasználható a járulékkedvezmény igénybevételéhez. Az igazolást csak a kártya kiváltására jogosult személy, vagy képviselıje (meghatalmazottja) külön, kötetlen formában benyújtott kérelmére állítja ki az adóhatóság. Az igazolás kiállítása a 14. rovat kitöltésével is kérelmezhetı. Az igazolás kiváltása nem kötelezı. A kártyák valótlan adatok feltüntetésével történı igénylése A kártyák igényléséhez a jogszabály nyilatkozattételi kötelezettséget ír elı az igénylı részére. Amennyiben az adóhatóság utólag megállapítja, hogy a START-kártya, START BÓNUSZ kártya igényléséhez kapcsolódó nyilatkozattételi kötelezettségét az igénylı rosszhiszemően, valótlan adatok feltüntetésével teljesítette, az így megszerzett kártya felhasználása esetén az adóhatóság a foglalkoztató által jogosulatlanul igénybe vett járulékkedvezmény megfizetésére a kártya tulajdonosát (felhasználóját) határozattal kötelezi! Ki jogosult a START-kártya kiváltására? Az a pályakezdı fiatal, aki a) a huszonötödik életévét, felsıfokú végzettségő személy esetén a harmincadik életévét még nem töltötte be, b) tanulmányait befejezte vagy tanulmányait megszakította, c) elsı ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e jogviszony létesítését megelızıen megbízási szerzıdés, vállalkozási szerzıdés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. A START-kártya kiváltására egy alkalommal van lehetıség, ide nem értve a cserekártya kiállításának eseteit. A Pftv. 3. (3) bekezdése alapján a foglalkoztatásra irányuló jogviszony elsı ízben történı létesítésének megítélése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a tanulói és a hallgatói jogviszony mellett fennálló, illetve az iskolai szünet idıtartama alatt létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat, továbbá a tanulói és a hallgatói jogviszony megszőnése után az egyszerősített foglalkoztatás körébe tartozó alkalmi munkára létesített jogviszonyt. Az igénylı tehát nem jogosult a START-kártya kiváltására, amennyiben tanulmányai befejezésének (megszakításának) idıpontja és a kártya igénylésének idıpontja között foglalkoztatási jogviszonyt létesített, vagy megbízási, vállalkozási szerzıdésen alapuló jogviszonyt létesített, vagy

4 4 egyéni vállalkozóként végzett munkát. Nem jogosult akkor sem, ha bármikor korábban, akár tanulói és a hallgatói jogviszony mellett megbízási, vállalkozási szerzıdésen alapuló jogviszonyt létesített, vagy egyéni vállalkozóként végzett munkát. Ez alól kivétel, tehát nem kizáró ok a jogosultság tekintetében, ha az igénylıt a tanulmányai befejezése és a kártya igénylése közötti idıszakban kizárólag az egyszerősített foglalkoztatás körébe tartozó alkalmi munkára létesített jogviszonyt. A START-kártya kiváltására csak az a fiatal jogosult, aki annak igénylésekor nem áll tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. A pályakezdı azonban, ha valamilyen ok miatt megszakította tanulmányait, a késıbbiekben akár a START-kártya érvényességi ideje alatt is folytathatja és sikeresen befejezheti azokat. Az igénylı nem jogosult a START-kártya kiváltására, ha az igénylés idıpontjában hallgatói jogviszonyban áll, függetlenül attól, hogy az oktatás nappali, esti, levelezı vagy távoktatás képzési formában történik. A tanulmányok befejezését követıen a kártya kiváltható, amennyiben az igénylı az egyéb feltételeknek megfelel. Az igénylı nem jogosult a START-kártya kiváltására, ha a tanulmányok befejezésének, illetve megszakításának idıpontjában foglalkoztatási jogviszonyban áll, vagy megbízási, vállalkozási szerzıdésen alapuló jogviszonya áll fenn, vagy egyéni vállalkozóként folytat tevékenységet. Ki jogosult a START BÓNUSZ kártya kiváltására? 1. Aki a gyes, a gyed, a gyet, valamint az ápolási díj folyósításának megszőnését követı egy éven (365 napon) belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni. 2. Aki a gyermek egyéves korának betöltését követıen, e gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni. 3. A tartósan álláskeresı személy, akit az állami foglalkoztatási szerv a START BÓNUSZ kártya igénylésének idıpontját közvetlenül megelızıen legalább 3 hónapig folyamatosan álláskeresıként tartott nyilván. Az igénylı az igénylés benyújtásának idıpontjában nem állhat foglalkoztatási jogviszonyban! Az igénylı nem jogosult a START BÓNUSZ kártya kiváltására, ha az igénylés benyújtásának idıpontjáig már elérte az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének idıpontját. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot okirattal kell igazolnia. Az okiratot az igazolást vagy a határozat másolatát az adatlaphoz kell csatolnia! Kérjük, hogy az okiratot az adatlap benyújtását megelızıen az illetékes szervezetektıl (egészségbiztosítási, illetve nyugdíjbiztosítási szerv stb.) szíveskedjen beszerezni. Az egyes nyilatkozatok esetén csatolandó okiratok felsorolását a 10. rovathoz főzött útmutató tartalmazza. Figyelem! Az EU más országaiban, az EFTA országaiban (Norvégia, Izland, Lichtenstein), valamint a Svájci Államszövetségben szabályozott családi ellátás, azaz annak kimerítése, illetve folyósítása nem jogosít a START BÓNUSZ kártya kiváltására!

5 5 Hány alkalommal váltható ki a kártya? A START-kártya egy alkalommal váltható ki. Cserekártya pl. a kártya elvesztése esetén az eredeti kártya érvényességének idıtartama alatt igényelhetı. A START BÓNUSZ kártya a gyes, a gyed, a gyet, valamint az ápolási díj folyósításának megszőnését követı foglalkoztatáshoz e törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén annyiszor váltható ki, ahányszor különbözı személyekre tekintettel az ellátás megállapítására sor került. A gyes melletti foglalkoztatáshoz igénybe vett START BÓNUSZ kártya érvényességi idejének lejártát követıen a gyes folyósításának megszőnését követı foglalkoztatáshoz újabb START BÓNUSZ kártya nem váltható ki. Ha a START BÓNUSZ kártya érvényességi ideje alatt újabb gyermek születik, a következı kártya kiváltására a legfiatalabb gyermekre tekintettel kerülhet sor. A tartósan álláskeresı személy az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzéséig jogosult START BÓNUSZ kártya kiváltására. Ebben az esetben a START BÓNUSZ kártya a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén több alkalommal is kiváltható. A kártyával igénybe vehetı kedvezmény érvényesítése A Pftv. 4/A. (1), (2) bekezdésében, 5. (1), (2) bekezdésében és 7. (1) és (2) bekezdésében részletezett kedvezmény érvényesítéséhez a foglalkoztatottnak át kell adnia a kártyát (igazolást) a munkáltatónak, aki azt a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás idıtartama alatt köteles megırizni. Ha a kártyával rendelkezı munkavállaló egyidejőleg több foglalkoztatási jogviszonyban is áll, a foglalkoztatók közül az érvényesítheti a kedvezményt, amely (aki) a munkavállaló kártyáját a foglalkoztatás idıtartama alatt ırzi. A kártya érvényessége A START-kártya érvényessége felsıfokú végzettséggel nem rendelkezı igénylı esetén a kiállítás keltétıl számított két év, de legfeljebb az igénylı 25. életévének betöltéséig terjedı idıszak. A START-kártya érvényessége felsıfokú végzettséggel rendelkezı igénylı esetén a kiállítás keltétıl számított egy év, de legfeljebb az igénylı 30. életévének betöltéséig terjedı idıszak. A START BÓNUSZ kártya érvényességének idıtartama a kiállítás keltétıl számított egy év, de legfeljebb a kiállítás keltétıl az igénylı öregségi nyugdíjjogosultságának eléréséig terjedı idıszak. A kártya érvényességének idıtartama a kiállítás keltének napjával kezdıdik. A kártya kiállításának kelte azonos az adatlap állami adóhatósághoz történı benyújtásának napjával. Postai úton érkezett adatlap esetén a kiállítás kelte a postára adás napjához igazodik. A Pftv. 4/A. (1), (2) bekezdésében, 5. (1), (2) bekezdésében és 7. (1) bekezdésében részletezett kedvezményt kizárólag a kártya érvényességének idıtartama alatt veheti igénybe a kártya tulajdonosának munkaadója. A START-kártya érvényességének módosulása a felsıfokú végzettség megszerzése miatt

6 6 Ha a középfokú végzettség alapján kiváltott START-kártya tulajdonosa a kártya érvényessége alatt felsıfokú végzettséget szerez, köteles azt és a végzettség megszerzésének idıpontját munkaadójának és az állami adóhatóságnak haladéktalanul bejelenteni. Felsıfokú végzettség megszerzésére a START-kártya érvényességének idıtartama alatt akkor kerülhet sor, ha a fiatal középfokú végzettséggel rendelkezett, a kártyát felsıfokú tanulmányainak megszakítását követıen igényelte, és tanulmányait a kártya érvényességének idıtartama alatt folytatja és sikeresen befejezi. 1. A középfokú végzettséggel kiváltott START-kártya érvényessége nem rövidül le a felsıfokú végzettség miatt. 2. Amennyiben a START-kártya érvényessége azért rövidebb két évnél, mert a jogosult 25. életévének betöltésével lejár, a felsıfokú végzettség megszerzése meghosszabbíthatja a kártya érvényességét. A START-kártya érvényességi ideje alatt, tehát legkésıbb a 25. életév betöltése napján megszerzett felsıfokú végzettség az érvényesség lejártától maximum egy évvel hosszabbítja meg a START-kártya érvényességét. A START-kártya érvényessége a kártya eredeti kiállítása keltétıl számított legfeljebb két évig tart. Ha a felsıfokú végzettség megszerzése a STARTkártya érvényességét meghosszabbítja, az állami adóhatóság cserekártyát állít ki a kártyatulajdonos részére. 3. Ha az igénylı a START-kártya érvényességi ideje lejártát, illetıleg a 25. életéve betöltését követıen szerez felsıfokú végzettséget, a lejárt érvényességő kártya érvényességi ideje nem változik. Az igénylı újabb START-kártyára sem válik jogosulttá, tekintettel arra, hogy a START-kártya kiváltására csak egy alkalommal van lehetıség. Bejelentési kötelezettség a START-kártya érvényességének idıtartama alatt Ha a középfokú végzettség alapján kiváltott START-kártya tulajdonosa a kártya érvényessége alatt felsıfokú végzettséget szerez, köteles azt és a végzettség megszerzésének idıpontját munkaadójának és az állami adóhatóságnak haladéktalanul bejelenteni. Az állami adóhatóságnak történı bejelentésre a 11. rovat biztosít lehetıséget. A bejelentéshez csatolni kell a végzettséget igazoló okirat másolatát. Felsıfokú végzettség megszerzésére a START-kártya érvényességének idıtartama alatt akkor kerülhet sor, ha a fiatal középfokú végzettséggel rendelkezett, a kártyát felsıfokú tanulmányainak megszakítását követıen igényelte, és tanulmányait a kártya érvényességének idıtartama alatt folytatja és sikeresen befejezi. A kártya és a cserekártya kiállításának díja A kártya és a cserekártya kiállítása díjmentes. Cserekártya kiállítása Az állami adóhatóság cserekártyát állít ki a kártyatulajdonos részére, amennyiben a) a kártya elveszett, b) a kártya megsemmisült, c) a kártyát eltulajdonították, d) a kártya megrongálódott, e) a kártyán szereplı adat téves, f) a kártyán szereplı név-adat megváltozott,

7 7 g) a jogosult nem kapta kézhez kártyáját, h) a jogosult sérült kártyát kapott, i) a jogosult a kártya érvényességi ideje alatt felsıfokú végzettséget szerez, és ez a kártya érvényességi idejét módosítja. A kártya eltulajdonítása esetében a nyomozóhatósághoz benyújtott feljelentés visszaigazolt példányát másolatban csatolni kell az adatlaphoz. A korábbi kártyát az állami adóhatóság a d)-f) és h), i) pontokban szereplı esetekben bevonja. Ebben az esetben a korábbi kártyát csatolni kell az adatlaphoz. A kártya elvesztését, megsemmisülését a kártya tulajdonosa köteles haladéktalanul, de legkésıbb az elvesztés, megsemmisülés tudomására jutásától számított három munkanapon belül az állami adóhatóságnál bejelenteni. Amennyiben a cserekártya kiadása a kártya munkaadó általi ırzési kötelezettsége ideje alatt bekövetkezett elvesztés, megsemmisülés miatt szükséges, a kártya elvesztésérıl, megsemmisülésérıl a munkaadó köteles a nyilatkozatot megtenni. A bejelentésre, illetve a nyilatkozat megtételére az adatlap 12., illetve 13. rovata biztosít lehetıséget. A cserekártya kiállítása díjmentes. Az állami adóhatóság a jogosult bejelentése, illetve kérelme alapján állítja ki a cserekártyát. Adatváltozás (névváltozás), illetve téves adat esetében az állami adóhatóság a kártyát hivatalból is kicseréli, ha a jogosult az adatváltozást, illetve téves adatot az adóigazolvány cseréjéhez bejelentette. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben a régi kártyáját le kell adnia kivéve, ha elveszett, vagy eltulajdonították a NAV illetékes adóigazgatóságán. Kérjük, hogy amennyiben adatváltozás (névváltozás), vagy téves adat miatt az adóigazolvány cseréjét is kéri, az adóigazolvány egyedi kiadására és az adateltérések rendezésére szolgáló T34 jelő adatlapot szíveskedjék kitölteni. Az adatlap térítésmentes, a NAV ügyfélszolgálatain juthatnak hozzá ügyfeleink. Az adatlap a többi adat- és változásbejelentı laphoz hasonlóan a NAV internetes honlapján (www.nav.gov.hu) is elérhetı. A kártya és az igazolás kiállítása A kártyát az állami adóhatóság az adatlap benyújtásának postai úton érkezett adatlap esetén beérkezésének napjától számított 15 napon belül állítja ki, és postai úton juttatja el a jogosult részére. A kiváltásra jogosult személynek, vagy képviselıjének (meghatalmazottjának) az adatlap 14. rovatában megjelölhetı kérelmére, a kártya kiállítását megelızıen, az állami adóhatóság területi szerve igazolást állít ki a jogosult részére, amelyen a késıbbiekben kiállított kártyán feltüntetett adatok szerepelnek. Az adatbejelentı lap 2 példányos. Kérjük, hogy amennyiben nem használ kitöltıprogramot az adatlapot írógéppel vagy nagybetővel szíveskedjék kitölteni úgy, hogy egy kockába csak egy bető, illetve szám kerüljön. Az adatlap kitöltése, benyújtása KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az adatlapot a kártyát igénylı személynek, illetve képviselıjének (meghatalmazottjának) kell kitöltenie. Ez alól kivétel az adatlap 13. rovata, amely a munkaadó az ırzési kötelezettség

8 8 ideje alatt bekövetkezett eltulajdonítás, elvesztés, megsemmisülés vagy megrongálódás esetén teendı nyilatkozatának megtételére biztosít lehetıséget. Az adatlapot az Ügyfélkapu útján, vagy személyesen, illetve postai úton is benyújthatja az állami adóhatósághoz. Amennyiben Ön papír alapon (postai úton vagy személyesen) kívánja az adatlapot benyújtani, kérjük, szíveskedjék azt két példányban eljuttatni az állami adóhatóság alsó fokú adóztatási szervéhez. Az adatlap a NAV bármely megyei (fıvárosi) adóigazgatóságánál benyújtható. A NAV Kiemelt Ügyek Adóigazgatósága kizárólagos illetékességi körébe tartozó adózóknak (pl. a Magyar Köztársaság területén székhellyel, telephellyel, állandó vagy ideiglenes lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezı külföldi személyek) az adatlapot a fent nevesített alsó fokú adóztatási szerv részére kell benyújtaniuk. A HIVATAL TÖLTI KI rész üresen hagyandó! AZ IGÉNYLİ TÖLTI KI Az 1-4. rovat kötelezıen kitöltendı! 1. rovat A kártya típusa, amelyre az adatlap vonatkozik Ebben a rovatban kell megjelölnie, hogy melyik kártya (cserekártya) kiállítását kéri, illetve azt, hogy az adatlapon tett nyilatkozatai melyik kártyára vonatkoznak. Kérjük, hogy szíveskedjen beírni a kódkockába a megfelelı számjegyet. Ha adóhatósági értesítés alapján hibás (hiányos) adatlap helyett javított adatlapként nyújtja be az adatlapot, fel kell tüntetni a hibás adatlap nyilvántartási számát. A nyilvántartási számot az adóhatóság értesítésében közölte. A javításként benyújtott adatlapon nemcsak a hibás adatot kell javítani (pótolni). Ismételten meg kell adni minden olyan adatot, amelyet igénylésében fel kíván tüntetni. 2. rovat: Az adatlap kiállításának oka Kérjük, hogy a megfelelı okot szíveskedjen aláhúzni, és kódkockába az oknak megfelelı számjegyet beírni. Az rovatok kizárólag a 1-es kód megjelölése esetén tölthetık ki. A 4-es vagy 6-os kód megjelölése esetén a 12- as rovat kitöltése kötelezı. A 0-ás kód megjelölése esetén a 11-es rovat kitöltése kötelezı. 3. rovat: Az igénylı fıbb adatai Kérjük, hogy az adatokat a személyazonosító igazolványa adatainak megfelelıen szíveskedjék megadni! A rendelkezik-e adóazonosító jellel sor kódkockáiba igen válasz esetén az adóazonosító jelét kérjük beírni. Ha még nem rendelkezik adóazonosító jellel, az állami adóhatóság az adatlapon feltüntetett természetes azonosító adatok alapján adóazonosító jelet képez az Ön számára. A megképezett adóazonosító jelet tartalmazó adóigazolványát az adatlapon közölt címre postai úton juttatjuk el az Ön részére.

9 9 Az állampolgársága sor kitöltése magyar és nem magyar állampolgárok esetében egyaránt kötelezı. A családi neve sor kódkockáiba a vezetéknevét kérjük beírni. Az elsı két kockába kizárólag csak dr. cím kerülhet (az id., ifj., özv. megjelölést kérjük mellızni). Az utóneve(i) sor kódkockáiba a keresztnevét, keresztneveit kérjük beírni. (Az utolsó két kockába kizárólag csak dr. cím kerülhet). A születési családi neve sor kódkockáiba a születési anyakönyv szerinti családi nevét kérjük beírni. Az elsı két kockába kizárólag csak a saját jogon szerzett dr. cím kerülhet. A születési utóneve(i) sor kódkockáiba a születési anyakönyv szerinti utónevét, neveit kérjük beírni. Az elızı házassági családi neve sor kódkockáit csak abban az esetben kell kitöltenie, ha a jelenleg viselt házassági nevében az elızı házassági családi neve is szerepel. A születési helye sor kódkockáiba a helység nevét kérjük beírni. A születési ideje sor kódkockáiban a születés évét, hónapját (arab számmal 01- tıl 12-ig) és napját kérjük megjelölni. Az anyja születési családi neve sor kódkockáiba anyja születési anyakönyv szerinti családi nevét kérjük beírni. (Az elsı két kockába kizárólag csak az anya saját jogán szerzett dr. cím kerülhet). Az anyja születési utóneve(i) sor kódkockáiba anyja születési anyakönyv szerinti utónevét, neveit kérjük beírni. 4. rovat: Az igénylı lakóhelye, értesítési címe A lakóhelye sor kódkockába a személyi okmányában feltüntetett lakóhelyének címét kérjük beírni: az irányítószámot, a helység nevét, a közterület nevét, a közterület jellegét (pl. út, utca, tér stb.), a házszámot, ennek hiányában helyrajzi számot és ha van épület, lépcsıház, emelet, ajtó, akkor ezek számát kérjük megjelölni. Külföldi állampolgár esetén a kódkockákban kell feltüntetni a magyarországi lakóhelyet, ennek hiányában a tartózkodási helyet. Amennyiben az elızıekkel nem rendelkezik, kérjük e rovatot üresen hagyni! Postázási (egyéb értesítési) címét rovatban azt a címet kell feltüntetni, ahová a kártya postázását kéri. Csak abban az esetben kell kitölteni, ha nem azonos lakóhelye címével. A jogosultságra vonatkozó nyilatkozatok Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a nyilatkozatok valódiságát az állami adóhatóság ellenırizheti! 5. rovat Nyilatkozat a foglalkoztatási jogviszony fennállásáról Új kártya igénylése esetén a rovat kitöltése kötelezı. Kérjük, hogy nyilatkozatát a megfelelı kódkockába tett X-szel szíveskedjék megtenni. 6. rovat Nyilatkozat az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének idıpontjáról A rovatot START BÓNUSZ kártya igénylése esetén kötelezı kitölteni. Az igénylı nem jogosult a kártya kiváltására, ha az igénylés idıpontjában elérte az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének idıpontját. Amennyiben a jogosult az igénylés benyújtásának idıpontját követı 1 éven belül eléri az

10 10 öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének idıpontját, a kártya érvényessége az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének idıpontjáig tart. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az igen kódkocka jelölése esetén a dátummezı kitöltése is kötelezı. Az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének idıpontját a nyugdíjbiztosítási szerv által kiállított okirattal kell igazolnia. Az igazolás másolatát az adatlaphoz kell csatolnia! START-kártya igénylése A 7-9. rovat kizárólag START-kártya igénylése esetén tölthetı ki. Ebben az esetben az 1. rovatban az 1-es kódot kell megjelölni. 7. rovat: Nyilatkozat a tanulmányok befejezésérıl vagy megszakításáról. Kérjük, hogy nyilatkozatát a megfelelı kódkockába tett X-szel szíveskedjék megtenni. Tájékoztatjuk, hogy a START-kártya kiváltására csak az a fiatal jogosult, aki annak igénylésekor nem áll tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. A pályakezdı azonban, ha valamilyen ok miatt megszakította tanulmányait, a késıbbiekben akár a kártya érvényességi ideje alatt is folytathatja és sikeresen befejezheti azokat. 8. rovat: Nyilatkozat a felsıfokú végzettségrıl. Kérjük, hogy nyilatkozatát a kódkockába tett X-szel szíveskedjék megtenni. Kérjük továbbá, hogy amennyiben felsıfokú végzettséggel rendelkezik, szíveskedjék csatolni az adatlaphoz a felsıfokú végzettségét bizonyító oklevél (diploma), vagy a felsıfokú oktatási intézmény által kiadott, a diploma adataival egyezı tartalmú igazolás másolatát is. Külföldön szerzett diploma esetén a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérıl szóló évi C. törvény alapján elismert illetve honosított diploma, és a honosítást illetve elismerést igazoló határozat másolatát kell csatolni. 9. rovat: Nyilatkozat a foglalkoztatási jogviszony létesítésérıl. Ezt a rovatot kell kitöltenie, amennyiben tanulmányai befejezését (tanulói vagy hallgatói jogviszonya megszőnését) követıen az alkalmi munkavállalói könyvvel történt munkavállalás kivételével még nem létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, továbbá megbízási szerzıdés, vállalkozási szerzıdés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. Tehát elıször kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni (ideértve az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt is.) A Pftv. 3. (3) bekezdése alapján a foglalkoztatásra irányuló jogviszony elsı ízben történı létesítésének megítélése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a tanulói és a hallgatói jogviszony mellett fennálló, illetve az iskolai szünet idıtartama alatt létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat, továbbá a tanulói és a hallgatói jogviszony megszőnése után alkalmi munkavállalói könyvvel létesített jogviszonyt, valamint április 1-jét követıen az egyszerősített foglalkoztatás körébe tartozó alkalmi munkára létesített jogviszonyt. Az igénylı tehát nem jogosult a kártya kiváltására, amennyiben tanulmányai befejezésének (megszakításának) idıpontja és a kártya igénylésének idıpontja között foglalkoztatási jogviszonyt létesített, illetve megbízási szerzıdés,

11 11 vállalkozási szerzıdés alapján vagy egyéni vállalkozóként végzett munkát. Ez alól kivételt képez, ha az igénylı a tanulmányai befejezése és a kártya igénylése közötti idıszakban alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát. Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, kormánytisztviselıi jogviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszony, a hivatásos nevelıszülıi jogviszony, a fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerzıdéses állományú tagjának szolgálati viszonya. Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony: a Pftv. szerinti, szakmai készségek megszerzése céljából munkatapasztalat-szerzés biztosítására és ennek keretében az egyéni szakmai programban foglalt feladatok ellátására létrejött jogviszony. START BÓNUSZ kártya igénylése A 10. rovat kizárólag START BÓNUSZ kártya igénylése esetén tölthetı ki. Ebben az esetben az 1. rovatban a 4-es kódnak kell szerepelnie. 10. rovat Kérjük, hogy nyilatkozatát a megfelelı kódkockába tett X-szel szíveskedjék megtenni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot okirattal kell igazolnia. Az okiratot az igazolást vagy határozat másolatát az adatlaphoz kell csatolnia! Kérjük, hogy az okiratot az adatlap benyújtását megelızıen az illetékes szervezetektıl (családtámogatási kifizetıhely, egészségbiztosítási szerv stb.) szíveskedjen beszerezni. START BÓNUSZ kártya igénylése esetén az adatlaphoz az alábbi okiratot kell csatolnia: A rovat 1. pontjában szereplı nyilatkozat jelölése esetén: a gyes vagy a gyet folyósítása megszőnésének idıpontjára vonatkozóan a kincstár, illetıleg a családtámogatási kifizetıhely által kiadott megszüntetı határozatot, ennek hiányában az általuk kiadott igazolást; a gyed folyósítás megszőnésének idıpontját illetıen az egészségbiztosítási szerv, illetıleg a társadalombiztosítási kifizetıhely által kiadott igazolást; az ápolási díj folyósításának megszőnése idıpontját a települési önkormányzat jegyzıje által kiadott megszüntetı határozatot, ennek hiányában a jegyzı által kiadott igazolást. A rovat 2. pontjában szereplı nyilatkozat jelölése esetén: a gyesre való jogosultságra vonatkozóan a kincstár, illetıleg a családtámogatási kifizetıhely gyes megállapításáról szóló határozatát, ennek hiányában az általuk kiadott igazolást. A rovat 3. pontjában szereplı nyilatkozat jelölése esetén: a nyilatkozatban szereplı feltételre vonatkozóan az állami foglalkoztatási szerv által kiadott igazolást. A START-kártya, START BÓNUSZ kártya érvényességi idıtartama alatt tett nyilatkozatok

12 rovat: Felsıfokú végzettség megszerzése a START-kártya érvényességi idıtartama alatt Ha a középfokú végzettség alapján kiváltott kártya tulajdonosa a STARTkártya érvényessége alatt felsıfokú végzettséget szerez, köteles azt és a végzettség megszerzésének idıpontját munkaadójának és az állami adóhatóságnak haladéktalanul bejelenteni. Az állami adóhatóságnak történı bejelentési kötelezettségének a kódkockába tett X-szel tehet eleget. Ebben az esetben a dátummezı kitöltése is kötelezı. Felsıfokú végzettség megszerzésére a START-kártya érvényességének idıtartama alatt akkor kerülhet sor, ha a fiatal középfokú végzettséggel rendelkezett, a kártyát felsıfokú tanulmányainak megszakítását követıen igényelte, és tanulmányait a kártya érvényességének idıtartama alatt folytatja és sikeresen befejezi. Kérjük, hogy szíveskedjék csatolni a végzettséget igazoló okirat másolatát rovat: A kártyatulajdonos nyilatkozata a kártya elvesztésérıl, illetve megsemmisülésérıl A kártya elvesztését, megsemmisülését a kártya tulajdonosa köteles haladéktalanul, de legkésıbb az elvesztés, megsemmisülés tudomására jutásától számított három munkanapon belül az állami adóhatóságnál bejelenteni. Bejelentési kötelezettségének a kódkockába tett X-szel tehet eleget. Amennyiben a cserekártya kiadása a kártya munkaadó általi ırzési kötelezettsége ideje alatt bekövetkezett elvesztés, megsemmisülés miatt szükséges, a kártya elvesztésérıl, megsemmisülésérıl a munkaadó köteles a nyilatkozatot megtenni, erre a 13. rovat biztosít lehetıséget. 13. rovat: Munkaadói nyilatkozat a kártya eltulajdonításáról, elvesztésérıl, megsemmisülésérıl vagy megrongálódásáról Amennyiben a cserekártya kiadása a munkaadó ırzési kötelezettsége ideje alatt bekövetkezett eltulajdonítás, elvesztés, megsemmisülés vagy megrongálódás miatt szükséges, errıl a munkaadónak cégszerő aláírásával kell nyilatkoznia. A kártyatulajdonosnak ebben az esetben is ki kell töltenie az 1-4. rovatot, továbbá az adatlapot a helységnév feltüntetésével, a kitöltés dátumával és a kártyatulajdonos aláírásával kell zárni! 14. rovat Nyilatkozat a kiállítandó kártyán szereplı adatokról kiállított igazolás igénylésérıl Ebben a rovatban jelölheti, ha elızetes igazolást kér a gyártás alatt álló kártyán feltüntetett adatokról. Az adatlapot a helységnév feltüntetésével, a kitöltés dátumával és az Ön aláírásával kell zárni. Az aláírás nélküli adatlap érvénytelen! Lehetıség van arra is, hogy a nyomtatványt az igénylı helyett az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 7. (1) bekezdésében meghatározott képviselıje, meghatalmazottja írja alá. Ha a nyomtatványt meghatalmazott írja alá az Art-ban meghatározott, az adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott kivételével, a meghatalmazást csatolni kell a nyomtatványhoz és ezt jelölnie kell az aláírás

13 13 alatti kódkockába történı X beírásával. Ilyen esetekben a meghatalmazás csatolása nélkül a nyomtatvány érvénytelen. Ha a nyomtatványt az Art. szerinti, az adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott írja alá, úgy ezt a tényt az aláírás alatti kódkockába történı X beírásával kell jelölnie. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adóhatósághoz be nem jelentett, vagy az adóhatósághoz bejelentett, de a nyomtatvány aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt nyomtatvány meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen, csak az adóhatósághoz bejelentett, a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás nyomtatványhoz történı csatolásától eltekinteni. A meghatalmazásnak a meghatalmazás keltét, továbbá a meghatalmazó és a meghatalmazott azonosításához szükséges adatokat kell tartalmaznia. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kedves Ügyfelünk!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Kedves Ügyfelünk! KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2012.07.09. a munkáltató vagy a kifizetı által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló 12T1041-es jelő bejelentı és változás-bejelentı adatlaphoz Kedves Ügyfelünk! A

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

Ezt a kedvezményt a munkaadó:

Ezt a kedvezményt a munkaadó: ÚTMUTATÓ a 2010. évi P-P/II. típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához A 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállítása mellett, amennyiben a foglalkoztatás

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz T E R V E Z E T Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

1. (1) E törvény hatálya kiterjed

1. (1) E törvény hatálya kiterjed 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,

Részletesebben

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez Általános tudnivalók A 2010. évi jövedelemre vonatkozó adatokat

Részletesebben

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap Frissítve: 2013.12.20. Kedves Ügyfelünk! A 14T1041-es adatlap

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változás-bejelentő adatlap Frissítve: 2014.10.02. Tartalomjegyzék Kinek kell beadnia?...

Részletesebben

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma:

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma: Tájékoztatás a magánszemély 2012. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2012. január 1-jétıl alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének tájékoztatója a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2011. január

Részletesebben

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 14T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 15T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló

Részletesebben

13T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP. Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

13T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP. Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani. 13T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok és egyéni cégek részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. I ) Személyi adatok. születési neve: Születési hely: idı: év hónap nap. Anyja neve:

FORMANYOMTATVÁNY. I ) Személyi adatok. születési neve: Születési hely: idı: év hónap nap. Anyja neve: Érkezett: Átvevı: Ügyintézı: Elızmény: FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának

Részletesebben

Az adóhatósághoz történı bejelentkezés alapvetı szabályai. Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz?

Az adóhatósághoz történı bejelentkezés alapvetı szabályai. Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adóhatósághoz történı bejelentkezés alapvetı szabályai Kinek kell bejelentkeznie az adóhatósághoz? Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) alapján adóköteles tevékenységet

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 07085 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 07085 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 07085 számú bevalláshoz A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.)

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda/Egészségügyi, Szociális Csoport 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1 szám 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmezı személyre

Részletesebben

4. A házastárs/élettárs/bejegyzett élettárs személyi adatai: 5.

4. A házastárs/élettárs/bejegyzett élettárs személyi adatai: 5. BUDAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2092 Budakeszi, Fı utca 179. 06-23-535-710 06-23-451-525 hatosag@budakeszi.hu Ügyfélfogadás: hétfı 13.00 17.00 kedd nincs szerda 8.00 12.00 13.00-16.00 csütörtök nincs péntek

Részletesebben

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik Figyelem! Önellenırzés A pénztártag 2010. november 1-jét megelızı idıszakra vonatkozó tagdíjának önellenırzése (pótbevallása) esetén a bevallást az állami adóhatósághoz kell benyújtania. Az önellenırzés

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: 1 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve osztályai és a fő feladatkörök: Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztály (Vezető: Nagy Erika) Pénzbeli ellátások,

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve: 1.1.2.

Részletesebben