TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról"

Átírás

1 12T34START ADATLAP magánszemélyek részére a START-kártya, a START BÓNUSZ kártya, START PLUSZ és EXTRA cserekártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról A 12T34START jelzéső adatlap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) internetes honlapjáról (www.nav.gov.hu) is letölthetı. A letöltés ingyenes. Felhívjuk figyelmét, hogy a NAV internetes honlapján az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése elıtt a változásokat szíveskedjen figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni január 1-jétıl START PLUSZ kártya és START EXTRA kártya nem igényelhetı. Papír alapú benyújtás Amennyiben Ön papír alapon (postai úton vagy személyesen) kívánja az adatlapot benyújtani, kérjük, szíveskedjen azt két példányban eljuttatni a területileg illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Elektronikus úton történı benyújtás Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben elektronikus úton küldi el az adatlapot a NAV részére, akkor kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül. Erre csak akkor van módja, ha már rendelkezik adóazonosító jellel, és azt az adatlapon feltünteti. Elektronikus postázás esetén a szükséges okiratokat szkennelt formában kell csatolnia. Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor a NAV internetes honlapján (www.nav.gov.hu) kívül a bármely mobilhálózatból hívható 40/ kék számon is érdeklıdhet. *** Ahol a kitöltési útmutató kártya megnevezést használja, az ott leírtak a START-kártyára és START BÓNUSZ kártyára egyaránt érvényesek.

2 2 A kártya kiváltására való jogosultság feltételeit, illetve a kártyák kiadásának rendjét az alábbi jogszabályok tartalmazzák 1. A pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık foglakoztatásának elısegítésérıl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.), 2. A START kártyák felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól szóló 55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet. Kinek kell a 12T34START jelő adatlapot kitöltenie és benyújtania az állami adóhatósághoz? Annak a személynek, aki 1. a START kártya, START BÓNUSZ kártya kiadását igényli, 2. a már kiállított START-kártya, START BÓNUSZ kártya, illetve a január 1-jét megelızı igénylés alapján kiadott START PLUSZ vagy EXTRA kártya ismételt kiadását igényli (cserekártyát igényel), 3. bejelenti a START-kártya érvényességi ideje alatt megszerzett felsıfokú végzettségét, 4. a cserekártya igénylésével egyidejőleg a kártya jogtalan eltulajdonítására, elvesztésére, megsemmisülésére vagy megrongálódására vonatkozó nyilatkozatot tesz. Az adatlaphoz csatolandó okiratok hiánya Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben igényléséhez az útmutatóban foglaltak szerint igazolást vagy egyéb okiratot kell csatolnia, ennek elmulasztása a kérelem elutasítását vonhatja maga után. A kártya igénylésének idıpontja A kártyával igénybe vehetı kedvezmény a munkaadót csak abban az esetben illeti meg, ha a jogosult a munkába lépést megelızı napon rendelkezik a kártyával vagy azt helyettesítı adóhatósági igazolással, tehát a kártya már a munkába lépést megelızı napon érvényes. A kártya érvényességének kezdete azonos az adatlap állami adóhatósághoz történı benyújtásának napjával, postai úton érkezett adatlap esetén postára adás napjával. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kártya igénylésének idıpontjában az igénylı nem állhat foglalkoztatási jogviszonyban! Az igénylınek a foglalkoztatási jogviszony kezdetét megelızıen be kell nyújtania az adatlapot az adóhatósághoz. Az adatlap benyújtásának (postára adásának) tehát mindenképpen meg kell elıznie a foglalkoztatásra, vagy ösztöndíjas foglalkoztatásra irányuló jogviszony kezdetének napját. Az adatlapot munkaviszony esetén a munkába lépés napját megelızıen; közszolgálati, szolgálati jogviszony esetén a kinevezés napját megelızıen kell benyújtani.

3 3 A kártya által biztosított járulékkedvezmény igénybevételéhez az adatlapot a foglalkoztatásra irányuló jogviszony kezdetének napja elıtt be kell nyújtani az adóhatósághoz. Ez érvényes a postai úton, illetve a közvetlenül személyesen vagy képviselı (meghatalmazott) útján benyújtott adatlapra is. Ezért kérjük, hogy amennyiben közeli a munkába lépés napja, az adatlapot közvetlenül, személyesen vagy képviselı (meghatalmazott) útján szíveskedjék benyújtani az adóhatósághoz! Az adatlap közvetlen, személyes benyújtása esetén az adóhatóság hamarabb ki tudja állítani a jogosult részére a gyártás alatt lévı kártya adatait tartalmazó igazolást is. Az igazolás már a kártya kézhezvételét megelızıen felhasználható a járulékkedvezmény igénybevételéhez. Az igazolást csak a kártya kiváltására jogosult személy, vagy képviselıje (meghatalmazottja) külön, kötetlen formában benyújtott kérelmére állítja ki az adóhatóság. Az igazolás kiállítása a 14. rovat kitöltésével is kérelmezhetı. Az igazolás kiváltása nem kötelezı. A kártyák valótlan adatok feltüntetésével történı igénylése A kártyák igényléséhez a jogszabály nyilatkozattételi kötelezettséget ír elı az igénylı részére. Amennyiben az adóhatóság utólag megállapítja, hogy a START-kártya, START BÓNUSZ kártya igényléséhez kapcsolódó nyilatkozattételi kötelezettségét az igénylı rosszhiszemően, valótlan adatok feltüntetésével teljesítette, az így megszerzett kártya felhasználása esetén az adóhatóság a foglalkoztató által jogosulatlanul igénybe vett járulékkedvezmény megfizetésére a kártya tulajdonosát (felhasználóját) határozattal kötelezi! Ki jogosult a START-kártya kiváltására? Az a pályakezdı fiatal, aki a) a huszonötödik életévét, felsıfokú végzettségő személy esetén a harmincadik életévét még nem töltötte be, b) tanulmányait befejezte vagy tanulmányait megszakította, c) elsı ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e jogviszony létesítését megelızıen megbízási szerzıdés, vállalkozási szerzıdés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. A START-kártya kiváltására egy alkalommal van lehetıség, ide nem értve a cserekártya kiállításának eseteit. A Pftv. 3. (3) bekezdése alapján a foglalkoztatásra irányuló jogviszony elsı ízben történı létesítésének megítélése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a tanulói és a hallgatói jogviszony mellett fennálló, illetve az iskolai szünet idıtartama alatt létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat, továbbá a tanulói és a hallgatói jogviszony megszőnése után az egyszerősített foglalkoztatás körébe tartozó alkalmi munkára létesített jogviszonyt. Az igénylı tehát nem jogosult a START-kártya kiváltására, amennyiben tanulmányai befejezésének (megszakításának) idıpontja és a kártya igénylésének idıpontja között foglalkoztatási jogviszonyt létesített, vagy megbízási, vállalkozási szerzıdésen alapuló jogviszonyt létesített, vagy

4 4 egyéni vállalkozóként végzett munkát. Nem jogosult akkor sem, ha bármikor korábban, akár tanulói és a hallgatói jogviszony mellett megbízási, vállalkozási szerzıdésen alapuló jogviszonyt létesített, vagy egyéni vállalkozóként végzett munkát. Ez alól kivétel, tehát nem kizáró ok a jogosultság tekintetében, ha az igénylıt a tanulmányai befejezése és a kártya igénylése közötti idıszakban kizárólag az egyszerősített foglalkoztatás körébe tartozó alkalmi munkára létesített jogviszonyt. A START-kártya kiváltására csak az a fiatal jogosult, aki annak igénylésekor nem áll tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. A pályakezdı azonban, ha valamilyen ok miatt megszakította tanulmányait, a késıbbiekben akár a START-kártya érvényességi ideje alatt is folytathatja és sikeresen befejezheti azokat. Az igénylı nem jogosult a START-kártya kiváltására, ha az igénylés idıpontjában hallgatói jogviszonyban áll, függetlenül attól, hogy az oktatás nappali, esti, levelezı vagy távoktatás képzési formában történik. A tanulmányok befejezését követıen a kártya kiváltható, amennyiben az igénylı az egyéb feltételeknek megfelel. Az igénylı nem jogosult a START-kártya kiváltására, ha a tanulmányok befejezésének, illetve megszakításának idıpontjában foglalkoztatási jogviszonyban áll, vagy megbízási, vállalkozási szerzıdésen alapuló jogviszonya áll fenn, vagy egyéni vállalkozóként folytat tevékenységet. Ki jogosult a START BÓNUSZ kártya kiváltására? 1. Aki a gyes, a gyed, a gyet, valamint az ápolási díj folyósításának megszőnését követı egy éven (365 napon) belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni. 2. Aki a gyermek egyéves korának betöltését követıen, e gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni. 3. A tartósan álláskeresı személy, akit az állami foglalkoztatási szerv a START BÓNUSZ kártya igénylésének idıpontját közvetlenül megelızıen legalább 3 hónapig folyamatosan álláskeresıként tartott nyilván. Az igénylı az igénylés benyújtásának idıpontjában nem állhat foglalkoztatási jogviszonyban! Az igénylı nem jogosult a START BÓNUSZ kártya kiváltására, ha az igénylés benyújtásának idıpontjáig már elérte az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének idıpontját. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot okirattal kell igazolnia. Az okiratot az igazolást vagy a határozat másolatát az adatlaphoz kell csatolnia! Kérjük, hogy az okiratot az adatlap benyújtását megelızıen az illetékes szervezetektıl (egészségbiztosítási, illetve nyugdíjbiztosítási szerv stb.) szíveskedjen beszerezni. Az egyes nyilatkozatok esetén csatolandó okiratok felsorolását a 10. rovathoz főzött útmutató tartalmazza. Figyelem! Az EU más országaiban, az EFTA országaiban (Norvégia, Izland, Lichtenstein), valamint a Svájci Államszövetségben szabályozott családi ellátás, azaz annak kimerítése, illetve folyósítása nem jogosít a START BÓNUSZ kártya kiváltására!

5 5 Hány alkalommal váltható ki a kártya? A START-kártya egy alkalommal váltható ki. Cserekártya pl. a kártya elvesztése esetén az eredeti kártya érvényességének idıtartama alatt igényelhetı. A START BÓNUSZ kártya a gyes, a gyed, a gyet, valamint az ápolási díj folyósításának megszőnését követı foglalkoztatáshoz e törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén annyiszor váltható ki, ahányszor különbözı személyekre tekintettel az ellátás megállapítására sor került. A gyes melletti foglalkoztatáshoz igénybe vett START BÓNUSZ kártya érvényességi idejének lejártát követıen a gyes folyósításának megszőnését követı foglalkoztatáshoz újabb START BÓNUSZ kártya nem váltható ki. Ha a START BÓNUSZ kártya érvényességi ideje alatt újabb gyermek születik, a következı kártya kiváltására a legfiatalabb gyermekre tekintettel kerülhet sor. A tartósan álláskeresı személy az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzéséig jogosult START BÓNUSZ kártya kiváltására. Ebben az esetben a START BÓNUSZ kártya a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén több alkalommal is kiváltható. A kártyával igénybe vehetı kedvezmény érvényesítése A Pftv. 4/A. (1), (2) bekezdésében, 5. (1), (2) bekezdésében és 7. (1) és (2) bekezdésében részletezett kedvezmény érvényesítéséhez a foglalkoztatottnak át kell adnia a kártyát (igazolást) a munkáltatónak, aki azt a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás idıtartama alatt köteles megırizni. Ha a kártyával rendelkezı munkavállaló egyidejőleg több foglalkoztatási jogviszonyban is áll, a foglalkoztatók közül az érvényesítheti a kedvezményt, amely (aki) a munkavállaló kártyáját a foglalkoztatás idıtartama alatt ırzi. A kártya érvényessége A START-kártya érvényessége felsıfokú végzettséggel nem rendelkezı igénylı esetén a kiállítás keltétıl számított két év, de legfeljebb az igénylı 25. életévének betöltéséig terjedı idıszak. A START-kártya érvényessége felsıfokú végzettséggel rendelkezı igénylı esetén a kiállítás keltétıl számított egy év, de legfeljebb az igénylı 30. életévének betöltéséig terjedı idıszak. A START BÓNUSZ kártya érvényességének idıtartama a kiállítás keltétıl számított egy év, de legfeljebb a kiállítás keltétıl az igénylı öregségi nyugdíjjogosultságának eléréséig terjedı idıszak. A kártya érvényességének idıtartama a kiállítás keltének napjával kezdıdik. A kártya kiállításának kelte azonos az adatlap állami adóhatósághoz történı benyújtásának napjával. Postai úton érkezett adatlap esetén a kiállítás kelte a postára adás napjához igazodik. A Pftv. 4/A. (1), (2) bekezdésében, 5. (1), (2) bekezdésében és 7. (1) bekezdésében részletezett kedvezményt kizárólag a kártya érvényességének idıtartama alatt veheti igénybe a kártya tulajdonosának munkaadója. A START-kártya érvényességének módosulása a felsıfokú végzettség megszerzése miatt

6 6 Ha a középfokú végzettség alapján kiváltott START-kártya tulajdonosa a kártya érvényessége alatt felsıfokú végzettséget szerez, köteles azt és a végzettség megszerzésének idıpontját munkaadójának és az állami adóhatóságnak haladéktalanul bejelenteni. Felsıfokú végzettség megszerzésére a START-kártya érvényességének idıtartama alatt akkor kerülhet sor, ha a fiatal középfokú végzettséggel rendelkezett, a kártyát felsıfokú tanulmányainak megszakítását követıen igényelte, és tanulmányait a kártya érvényességének idıtartama alatt folytatja és sikeresen befejezi. 1. A középfokú végzettséggel kiváltott START-kártya érvényessége nem rövidül le a felsıfokú végzettség miatt. 2. Amennyiben a START-kártya érvényessége azért rövidebb két évnél, mert a jogosult 25. életévének betöltésével lejár, a felsıfokú végzettség megszerzése meghosszabbíthatja a kártya érvényességét. A START-kártya érvényességi ideje alatt, tehát legkésıbb a 25. életév betöltése napján megszerzett felsıfokú végzettség az érvényesség lejártától maximum egy évvel hosszabbítja meg a START-kártya érvényességét. A START-kártya érvényessége a kártya eredeti kiállítása keltétıl számított legfeljebb két évig tart. Ha a felsıfokú végzettség megszerzése a STARTkártya érvényességét meghosszabbítja, az állami adóhatóság cserekártyát állít ki a kártyatulajdonos részére. 3. Ha az igénylı a START-kártya érvényességi ideje lejártát, illetıleg a 25. életéve betöltését követıen szerez felsıfokú végzettséget, a lejárt érvényességő kártya érvényességi ideje nem változik. Az igénylı újabb START-kártyára sem válik jogosulttá, tekintettel arra, hogy a START-kártya kiváltására csak egy alkalommal van lehetıség. Bejelentési kötelezettség a START-kártya érvényességének idıtartama alatt Ha a középfokú végzettség alapján kiváltott START-kártya tulajdonosa a kártya érvényessége alatt felsıfokú végzettséget szerez, köteles azt és a végzettség megszerzésének idıpontját munkaadójának és az állami adóhatóságnak haladéktalanul bejelenteni. Az állami adóhatóságnak történı bejelentésre a 11. rovat biztosít lehetıséget. A bejelentéshez csatolni kell a végzettséget igazoló okirat másolatát. Felsıfokú végzettség megszerzésére a START-kártya érvényességének idıtartama alatt akkor kerülhet sor, ha a fiatal középfokú végzettséggel rendelkezett, a kártyát felsıfokú tanulmányainak megszakítását követıen igényelte, és tanulmányait a kártya érvényességének idıtartama alatt folytatja és sikeresen befejezi. A kártya és a cserekártya kiállításának díja A kártya és a cserekártya kiállítása díjmentes. Cserekártya kiállítása Az állami adóhatóság cserekártyát állít ki a kártyatulajdonos részére, amennyiben a) a kártya elveszett, b) a kártya megsemmisült, c) a kártyát eltulajdonították, d) a kártya megrongálódott, e) a kártyán szereplı adat téves, f) a kártyán szereplı név-adat megváltozott,

7 7 g) a jogosult nem kapta kézhez kártyáját, h) a jogosult sérült kártyát kapott, i) a jogosult a kártya érvényességi ideje alatt felsıfokú végzettséget szerez, és ez a kártya érvényességi idejét módosítja. A kártya eltulajdonítása esetében a nyomozóhatósághoz benyújtott feljelentés visszaigazolt példányát másolatban csatolni kell az adatlaphoz. A korábbi kártyát az állami adóhatóság a d)-f) és h), i) pontokban szereplı esetekben bevonja. Ebben az esetben a korábbi kártyát csatolni kell az adatlaphoz. A kártya elvesztését, megsemmisülését a kártya tulajdonosa köteles haladéktalanul, de legkésıbb az elvesztés, megsemmisülés tudomására jutásától számított három munkanapon belül az állami adóhatóságnál bejelenteni. Amennyiben a cserekártya kiadása a kártya munkaadó általi ırzési kötelezettsége ideje alatt bekövetkezett elvesztés, megsemmisülés miatt szükséges, a kártya elvesztésérıl, megsemmisülésérıl a munkaadó köteles a nyilatkozatot megtenni. A bejelentésre, illetve a nyilatkozat megtételére az adatlap 12., illetve 13. rovata biztosít lehetıséget. A cserekártya kiállítása díjmentes. Az állami adóhatóság a jogosult bejelentése, illetve kérelme alapján állítja ki a cserekártyát. Adatváltozás (névváltozás), illetve téves adat esetében az állami adóhatóság a kártyát hivatalból is kicseréli, ha a jogosult az adatváltozást, illetve téves adatot az adóigazolvány cseréjéhez bejelentette. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben a régi kártyáját le kell adnia kivéve, ha elveszett, vagy eltulajdonították a NAV illetékes adóigazgatóságán. Kérjük, hogy amennyiben adatváltozás (névváltozás), vagy téves adat miatt az adóigazolvány cseréjét is kéri, az adóigazolvány egyedi kiadására és az adateltérések rendezésére szolgáló T34 jelő adatlapot szíveskedjék kitölteni. Az adatlap térítésmentes, a NAV ügyfélszolgálatain juthatnak hozzá ügyfeleink. Az adatlap a többi adat- és változásbejelentı laphoz hasonlóan a NAV internetes honlapján (www.nav.gov.hu) is elérhetı. A kártya és az igazolás kiállítása A kártyát az állami adóhatóság az adatlap benyújtásának postai úton érkezett adatlap esetén beérkezésének napjától számított 15 napon belül állítja ki, és postai úton juttatja el a jogosult részére. A kiváltásra jogosult személynek, vagy képviselıjének (meghatalmazottjának) az adatlap 14. rovatában megjelölhetı kérelmére, a kártya kiállítását megelızıen, az állami adóhatóság területi szerve igazolást állít ki a jogosult részére, amelyen a késıbbiekben kiállított kártyán feltüntetett adatok szerepelnek. Az adatbejelentı lap 2 példányos. Kérjük, hogy amennyiben nem használ kitöltıprogramot az adatlapot írógéppel vagy nagybetővel szíveskedjék kitölteni úgy, hogy egy kockába csak egy bető, illetve szám kerüljön. Az adatlap kitöltése, benyújtása KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az adatlapot a kártyát igénylı személynek, illetve képviselıjének (meghatalmazottjának) kell kitöltenie. Ez alól kivétel az adatlap 13. rovata, amely a munkaadó az ırzési kötelezettség

8 8 ideje alatt bekövetkezett eltulajdonítás, elvesztés, megsemmisülés vagy megrongálódás esetén teendı nyilatkozatának megtételére biztosít lehetıséget. Az adatlapot az Ügyfélkapu útján, vagy személyesen, illetve postai úton is benyújthatja az állami adóhatósághoz. Amennyiben Ön papír alapon (postai úton vagy személyesen) kívánja az adatlapot benyújtani, kérjük, szíveskedjék azt két példányban eljuttatni az állami adóhatóság alsó fokú adóztatási szervéhez. Az adatlap a NAV bármely megyei (fıvárosi) adóigazgatóságánál benyújtható. A NAV Kiemelt Ügyek Adóigazgatósága kizárólagos illetékességi körébe tartozó adózóknak (pl. a Magyar Köztársaság területén székhellyel, telephellyel, állandó vagy ideiglenes lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezı külföldi személyek) az adatlapot a fent nevesített alsó fokú adóztatási szerv részére kell benyújtaniuk. A HIVATAL TÖLTI KI rész üresen hagyandó! AZ IGÉNYLİ TÖLTI KI Az 1-4. rovat kötelezıen kitöltendı! 1. rovat A kártya típusa, amelyre az adatlap vonatkozik Ebben a rovatban kell megjelölnie, hogy melyik kártya (cserekártya) kiállítását kéri, illetve azt, hogy az adatlapon tett nyilatkozatai melyik kártyára vonatkoznak. Kérjük, hogy szíveskedjen beírni a kódkockába a megfelelı számjegyet. Ha adóhatósági értesítés alapján hibás (hiányos) adatlap helyett javított adatlapként nyújtja be az adatlapot, fel kell tüntetni a hibás adatlap nyilvántartási számát. A nyilvántartási számot az adóhatóság értesítésében közölte. A javításként benyújtott adatlapon nemcsak a hibás adatot kell javítani (pótolni). Ismételten meg kell adni minden olyan adatot, amelyet igénylésében fel kíván tüntetni. 2. rovat: Az adatlap kiállításának oka Kérjük, hogy a megfelelı okot szíveskedjen aláhúzni, és kódkockába az oknak megfelelı számjegyet beírni. Az rovatok kizárólag a 1-es kód megjelölése esetén tölthetık ki. A 4-es vagy 6-os kód megjelölése esetén a 12- as rovat kitöltése kötelezı. A 0-ás kód megjelölése esetén a 11-es rovat kitöltése kötelezı. 3. rovat: Az igénylı fıbb adatai Kérjük, hogy az adatokat a személyazonosító igazolványa adatainak megfelelıen szíveskedjék megadni! A rendelkezik-e adóazonosító jellel sor kódkockáiba igen válasz esetén az adóazonosító jelét kérjük beírni. Ha még nem rendelkezik adóazonosító jellel, az állami adóhatóság az adatlapon feltüntetett természetes azonosító adatok alapján adóazonosító jelet képez az Ön számára. A megképezett adóazonosító jelet tartalmazó adóigazolványát az adatlapon közölt címre postai úton juttatjuk el az Ön részére.

9 9 Az állampolgársága sor kitöltése magyar és nem magyar állampolgárok esetében egyaránt kötelezı. A családi neve sor kódkockáiba a vezetéknevét kérjük beírni. Az elsı két kockába kizárólag csak dr. cím kerülhet (az id., ifj., özv. megjelölést kérjük mellızni). Az utóneve(i) sor kódkockáiba a keresztnevét, keresztneveit kérjük beírni. (Az utolsó két kockába kizárólag csak dr. cím kerülhet). A születési családi neve sor kódkockáiba a születési anyakönyv szerinti családi nevét kérjük beírni. Az elsı két kockába kizárólag csak a saját jogon szerzett dr. cím kerülhet. A születési utóneve(i) sor kódkockáiba a születési anyakönyv szerinti utónevét, neveit kérjük beírni. Az elızı házassági családi neve sor kódkockáit csak abban az esetben kell kitöltenie, ha a jelenleg viselt házassági nevében az elızı házassági családi neve is szerepel. A születési helye sor kódkockáiba a helység nevét kérjük beírni. A születési ideje sor kódkockáiban a születés évét, hónapját (arab számmal 01- tıl 12-ig) és napját kérjük megjelölni. Az anyja születési családi neve sor kódkockáiba anyja születési anyakönyv szerinti családi nevét kérjük beírni. (Az elsı két kockába kizárólag csak az anya saját jogán szerzett dr. cím kerülhet). Az anyja születési utóneve(i) sor kódkockáiba anyja születési anyakönyv szerinti utónevét, neveit kérjük beírni. 4. rovat: Az igénylı lakóhelye, értesítési címe A lakóhelye sor kódkockába a személyi okmányában feltüntetett lakóhelyének címét kérjük beírni: az irányítószámot, a helység nevét, a közterület nevét, a közterület jellegét (pl. út, utca, tér stb.), a házszámot, ennek hiányában helyrajzi számot és ha van épület, lépcsıház, emelet, ajtó, akkor ezek számát kérjük megjelölni. Külföldi állampolgár esetén a kódkockákban kell feltüntetni a magyarországi lakóhelyet, ennek hiányában a tartózkodási helyet. Amennyiben az elızıekkel nem rendelkezik, kérjük e rovatot üresen hagyni! Postázási (egyéb értesítési) címét rovatban azt a címet kell feltüntetni, ahová a kártya postázását kéri. Csak abban az esetben kell kitölteni, ha nem azonos lakóhelye címével. A jogosultságra vonatkozó nyilatkozatok Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a nyilatkozatok valódiságát az állami adóhatóság ellenırizheti! 5. rovat Nyilatkozat a foglalkoztatási jogviszony fennállásáról Új kártya igénylése esetén a rovat kitöltése kötelezı. Kérjük, hogy nyilatkozatát a megfelelı kódkockába tett X-szel szíveskedjék megtenni. 6. rovat Nyilatkozat az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének idıpontjáról A rovatot START BÓNUSZ kártya igénylése esetén kötelezı kitölteni. Az igénylı nem jogosult a kártya kiváltására, ha az igénylés idıpontjában elérte az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének idıpontját. Amennyiben a jogosult az igénylés benyújtásának idıpontját követı 1 éven belül eléri az

10 10 öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének idıpontját, a kártya érvényessége az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének idıpontjáig tart. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az igen kódkocka jelölése esetén a dátummezı kitöltése is kötelezı. Az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének idıpontját a nyugdíjbiztosítási szerv által kiállított okirattal kell igazolnia. Az igazolás másolatát az adatlaphoz kell csatolnia! START-kártya igénylése A 7-9. rovat kizárólag START-kártya igénylése esetén tölthetı ki. Ebben az esetben az 1. rovatban az 1-es kódot kell megjelölni. 7. rovat: Nyilatkozat a tanulmányok befejezésérıl vagy megszakításáról. Kérjük, hogy nyilatkozatát a megfelelı kódkockába tett X-szel szíveskedjék megtenni. Tájékoztatjuk, hogy a START-kártya kiváltására csak az a fiatal jogosult, aki annak igénylésekor nem áll tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. A pályakezdı azonban, ha valamilyen ok miatt megszakította tanulmányait, a késıbbiekben akár a kártya érvényességi ideje alatt is folytathatja és sikeresen befejezheti azokat. 8. rovat: Nyilatkozat a felsıfokú végzettségrıl. Kérjük, hogy nyilatkozatát a kódkockába tett X-szel szíveskedjék megtenni. Kérjük továbbá, hogy amennyiben felsıfokú végzettséggel rendelkezik, szíveskedjék csatolni az adatlaphoz a felsıfokú végzettségét bizonyító oklevél (diploma), vagy a felsıfokú oktatási intézmény által kiadott, a diploma adataival egyezı tartalmú igazolás másolatát is. Külföldön szerzett diploma esetén a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérıl szóló évi C. törvény alapján elismert illetve honosított diploma, és a honosítást illetve elismerést igazoló határozat másolatát kell csatolni. 9. rovat: Nyilatkozat a foglalkoztatási jogviszony létesítésérıl. Ezt a rovatot kell kitöltenie, amennyiben tanulmányai befejezését (tanulói vagy hallgatói jogviszonya megszőnését) követıen az alkalmi munkavállalói könyvvel történt munkavállalás kivételével még nem létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, továbbá megbízási szerzıdés, vállalkozási szerzıdés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát. Tehát elıször kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni (ideértve az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt is.) A Pftv. 3. (3) bekezdése alapján a foglalkoztatásra irányuló jogviszony elsı ízben történı létesítésének megítélése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni a tanulói és a hallgatói jogviszony mellett fennálló, illetve az iskolai szünet idıtartama alatt létesített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat, továbbá a tanulói és a hallgatói jogviszony megszőnése után alkalmi munkavállalói könyvvel létesített jogviszonyt, valamint április 1-jét követıen az egyszerősített foglalkoztatás körébe tartozó alkalmi munkára létesített jogviszonyt. Az igénylı tehát nem jogosult a kártya kiváltására, amennyiben tanulmányai befejezésének (megszakításának) idıpontja és a kártya igénylésének idıpontja között foglalkoztatási jogviszonyt létesített, illetve megbízási szerzıdés,

11 11 vállalkozási szerzıdés alapján vagy egyéni vállalkozóként végzett munkát. Ez alól kivételt képez, ha az igénylı a tanulmányai befejezése és a kártya igénylése közötti idıszakban alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát. Foglalkoztatásra irányuló jogviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, kormánytisztviselıi jogviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszony, a hivatásos nevelıszülıi jogviszony, a fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerzıdéses állományú tagjának szolgálati viszonya. Ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony: a Pftv. szerinti, szakmai készségek megszerzése céljából munkatapasztalat-szerzés biztosítására és ennek keretében az egyéni szakmai programban foglalt feladatok ellátására létrejött jogviszony. START BÓNUSZ kártya igénylése A 10. rovat kizárólag START BÓNUSZ kártya igénylése esetén tölthetı ki. Ebben az esetben az 1. rovatban a 4-es kódnak kell szerepelnie. 10. rovat Kérjük, hogy nyilatkozatát a megfelelı kódkockába tett X-szel szíveskedjék megtenni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot okirattal kell igazolnia. Az okiratot az igazolást vagy határozat másolatát az adatlaphoz kell csatolnia! Kérjük, hogy az okiratot az adatlap benyújtását megelızıen az illetékes szervezetektıl (családtámogatási kifizetıhely, egészségbiztosítási szerv stb.) szíveskedjen beszerezni. START BÓNUSZ kártya igénylése esetén az adatlaphoz az alábbi okiratot kell csatolnia: A rovat 1. pontjában szereplı nyilatkozat jelölése esetén: a gyes vagy a gyet folyósítása megszőnésének idıpontjára vonatkozóan a kincstár, illetıleg a családtámogatási kifizetıhely által kiadott megszüntetı határozatot, ennek hiányában az általuk kiadott igazolást; a gyed folyósítás megszőnésének idıpontját illetıen az egészségbiztosítási szerv, illetıleg a társadalombiztosítási kifizetıhely által kiadott igazolást; az ápolási díj folyósításának megszőnése idıpontját a települési önkormányzat jegyzıje által kiadott megszüntetı határozatot, ennek hiányában a jegyzı által kiadott igazolást. A rovat 2. pontjában szereplı nyilatkozat jelölése esetén: a gyesre való jogosultságra vonatkozóan a kincstár, illetıleg a családtámogatási kifizetıhely gyes megállapításáról szóló határozatát, ennek hiányában az általuk kiadott igazolást. A rovat 3. pontjában szereplı nyilatkozat jelölése esetén: a nyilatkozatban szereplı feltételre vonatkozóan az állami foglalkoztatási szerv által kiadott igazolást. A START-kártya, START BÓNUSZ kártya érvényességi idıtartama alatt tett nyilatkozatok

12 rovat: Felsıfokú végzettség megszerzése a START-kártya érvényességi idıtartama alatt Ha a középfokú végzettség alapján kiváltott kártya tulajdonosa a STARTkártya érvényessége alatt felsıfokú végzettséget szerez, köteles azt és a végzettség megszerzésének idıpontját munkaadójának és az állami adóhatóságnak haladéktalanul bejelenteni. Az állami adóhatóságnak történı bejelentési kötelezettségének a kódkockába tett X-szel tehet eleget. Ebben az esetben a dátummezı kitöltése is kötelezı. Felsıfokú végzettség megszerzésére a START-kártya érvényességének idıtartama alatt akkor kerülhet sor, ha a fiatal középfokú végzettséggel rendelkezett, a kártyát felsıfokú tanulmányainak megszakítását követıen igényelte, és tanulmányait a kártya érvényességének idıtartama alatt folytatja és sikeresen befejezi. Kérjük, hogy szíveskedjék csatolni a végzettséget igazoló okirat másolatát rovat: A kártyatulajdonos nyilatkozata a kártya elvesztésérıl, illetve megsemmisülésérıl A kártya elvesztését, megsemmisülését a kártya tulajdonosa köteles haladéktalanul, de legkésıbb az elvesztés, megsemmisülés tudomására jutásától számított három munkanapon belül az állami adóhatóságnál bejelenteni. Bejelentési kötelezettségének a kódkockába tett X-szel tehet eleget. Amennyiben a cserekártya kiadása a kártya munkaadó általi ırzési kötelezettsége ideje alatt bekövetkezett elvesztés, megsemmisülés miatt szükséges, a kártya elvesztésérıl, megsemmisülésérıl a munkaadó köteles a nyilatkozatot megtenni, erre a 13. rovat biztosít lehetıséget. 13. rovat: Munkaadói nyilatkozat a kártya eltulajdonításáról, elvesztésérıl, megsemmisülésérıl vagy megrongálódásáról Amennyiben a cserekártya kiadása a munkaadó ırzési kötelezettsége ideje alatt bekövetkezett eltulajdonítás, elvesztés, megsemmisülés vagy megrongálódás miatt szükséges, errıl a munkaadónak cégszerő aláírásával kell nyilatkoznia. A kártyatulajdonosnak ebben az esetben is ki kell töltenie az 1-4. rovatot, továbbá az adatlapot a helységnév feltüntetésével, a kitöltés dátumával és a kártyatulajdonos aláírásával kell zárni! 14. rovat Nyilatkozat a kiállítandó kártyán szereplı adatokról kiállított igazolás igénylésérıl Ebben a rovatban jelölheti, ha elızetes igazolást kér a gyártás alatt álló kártyán feltüntetett adatokról. Az adatlapot a helységnév feltüntetésével, a kitöltés dátumával és az Ön aláírásával kell zárni. Az aláírás nélküli adatlap érvénytelen! Lehetıség van arra is, hogy a nyomtatványt az igénylı helyett az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 7. (1) bekezdésében meghatározott képviselıje, meghatalmazottja írja alá. Ha a nyomtatványt meghatalmazott írja alá az Art-ban meghatározott, az adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott kivételével, a meghatalmazást csatolni kell a nyomtatványhoz és ezt jelölnie kell az aláírás

13 13 alatti kódkockába történı X beírásával. Ilyen esetekben a meghatalmazás csatolása nélkül a nyomtatvány érvénytelen. Ha a nyomtatványt az Art. szerinti, az adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott írja alá, úgy ezt a tényt az aláírás alatti kódkockába történı X beírásával kell jelölnie. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adóhatósághoz be nem jelentett, vagy az adóhatósághoz bejelentett, de a nyomtatvány aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt nyomtatvány meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen, csak az adóhatósághoz bejelentett, a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás nyomtatványhoz történı csatolásától eltekinteni. A meghatalmazásnak a meghatalmazás keltét, továbbá a meghatalmazó és a meghatalmazott azonosításához szükséges adatokat kell tartalmaznia. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

14T34START ADATLAP magánszemélyek részére a cserekártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez. TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról

14T34START ADATLAP magánszemélyek részére a cserekártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez. TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról 14T34START ADATLAP magánszemélyek részére a cserekártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról A 14T34START jelzésű adatlap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a START-kártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez rendszeresített 0634/START jelű adatlap kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a START-kártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez rendszeresített 0634/START jelű adatlap kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a START-kártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez rendszeresített 0634/START jelű adatlap kitöltéséhez A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a

Részletesebben

A kártya kiváltására való jogosultság feltételeit, illetve a kártyák kiadásának rendjét az alábbi jogszabályok tartalmazzák

A kártya kiváltására való jogosultság feltételeit, illetve a kártyák kiadásának rendjét az alábbi jogszabályok tartalmazzák KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a START-kártya, a START PLUSZ kártya, és a START EXTRA kártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez rendszeresített 08T34START jelű adatlap kitöltéséhez Ahol a kitöltési útmutató

Részletesebben

A kártya kiváltására való jogosultság feltételeit, illetve a kártyák kiadásának rendjét az alábbi jogszabályok tartalmazzák

A kártya kiváltására való jogosultság feltételeit, illetve a kártyák kiadásának rendjét az alábbi jogszabályok tartalmazzák KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a START-kártya, a START PLUSZ kártya, és a START EXTRA kártya kiadásához és az adateltérések rendezéséhez rendszeresített 07T34START jelű adatlap kitöltéséhez Ahol a kitöltési útmutató

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

T/1371. számú. törvényjavaslat

T/1371. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1371. számú törvényjavaslat a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Rendelkezik-e EORI-számmal: Amennyiben nem rendelkezik közösségi vámazonosító számmal, a nem kódkockában jelölje X-szel.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Rendelkezik-e EORI-számmal: Amennyiben nem rendelkezik közösségi vámazonosító számmal, a nem kódkockában jelölje X-szel. 16T34 ADATLAP magánszemély adóazonosító jelének, vámazonosító számának egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez és levelezési cím bejelentéséhez TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Ügyfelünk!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tisztelt Ügyfelünk! 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 13T1044D BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az Art. 16. (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, határozott idejű munkaviszony keretében személyesen

Részletesebben

a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához Amennyiben a foglalkoztatás idıtartama alatt járulékkedvezmény igénybevétele történt (járulékfizetés kódja: 01-07),

Részletesebben

Ezt a kedvezményt a munkaadó:

Ezt a kedvezményt a munkaadó: ÚTMUTATÓ a 2010. évi P-P/II. típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához A 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállítása mellett, amennyiben a foglalkoztatás

Részletesebben

Támogatások. Ha nem sikerül elhelyezkedni, állami támogatásra lehet jogosult annak érdekében, hogy a munkavállalási esélyei javuljanak

Támogatások. Ha nem sikerül elhelyezkedni, állami támogatásra lehet jogosult annak érdekében, hogy a munkavállalási esélyei javuljanak ok ok Ha nem sikerül elhelyezkedni, állami támogatásra lehet jogosult annak érdekében, hogy a munkavállalási esélyei javuljanak A foglalkoztatása költségének csökkentése Segítő együttműködés az álláskeresésben

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Szerv EAK eseményazonosító: I. Kérelmezı(k) adatai ADATLAP külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez Kérelmezı 1 anya/apa/érintett/egyéb kérelmezı Családi és utóneve: Lakcíme: Elérhetısége: @

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól elektronikus benyújtás esetén Frissítve:

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1001-01 számú Betétlap képviseletre jogosult bejelentéséhez elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1044TEL

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1044TEL KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 16T1044TEL Frissítve: 2015.12.04. Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap az Art. 16. (11) bekezdése alapján az iskolaszövetkezet biztosítottnak nem minősülő, határozott

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 07T1041 jelű bejelentő és változásbejelentő lap kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 07T1041 jelű bejelentő és változásbejelentő lap kitöltéséhez Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 07T1041 jelű bejelentő és változásbejelentő lap kitöltéséhez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltésével és adóhatósághoz

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

2004. évi CXXIII. törvény

2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık foglalkoztatásának elısegítésérıl, A munkaerı-piaci szempontból

Részletesebben

Elektronikus úton történő benyújtás KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az első, számozatlan rovatot a hivatal tölti ki. 1. rovat: 2. rovat 3.

Elektronikus úton történő benyújtás KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az első, számozatlan rovatot a hivatal tölti ki. 1. rovat: 2. rovat 3. 12T34 ADATLAP magánszemély adóazonosító jelének, vámazonosító számának egyedi kiadásához, az adateltérések rendezéséhez és levelezési cím bejelentéséhez TÁJÉKOZTATÓ az adatlap benyújtásának módjáról Az

Részletesebben

2004. évi CXXIII. törvény

2004. évi CXXIII. törvény 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık foglakoztatásának elısegítésérıl,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 07T1011-es számú ADATBEJELENTŐ LAP kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 07T1011-es számú ADATBEJELENTŐ LAP kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 07T1011-es számú ADATBEJELENTŐ LAP kitöltéséhez A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÜGYINTÉZÉSÉHEZ Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életév betöltése után 18 éves kor betöltéséig Személyazonosító igazolvány igénylése 14. életévet be nem

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megjelentetett nyomtatvány verziót elektronikus úton, vagy kinyomtatva papír alapon is benyújthatja.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megjelentetett nyomtatvány verziót elektronikus úton, vagy kinyomtatva papír alapon is benyújthatja. PTGTAXSZ kérelem a pénztárgép, taxaméter szervizelésének nyilvántartásba vételéhez, törléséhez, továbbá a műszerészi igazolvány, plombanyomó igényléséhez, változás bejegyzéséhez Jogszabályi háttér Az adózás

Részletesebben

1139 Budapest, Váci út 73. tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu

1139 Budapest, Váci út 73. tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG Az igénybejelentı laphoz kapcsolódó 1139 Budapest, Váci út 73. tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu figyelmesen elolvasni!

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA A lakcímkártya kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSA HIVATALBÓL TÖRTÉNIK, HA 1. a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély

Egyéni vállalkozói igazolvány. Vezet i engedély Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégr l szóló 2009. évi CXV. törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására Váci Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály 2600 Vác, Március 15. tér 11. Hatályos: 2015.03.01-től KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1.1 A kérelmező

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:...

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS Ügyintézı: Ráczné Tel: 570-028/216 Érkezett: II. Bevallás benyújtásának oka: ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS FİLAP (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I. Bevallás fajtája: Megállapodás alapján

Részletesebben

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására tanévkezdéshez B e n y ú j t h a t ó a tárgyév június 1-je és június 30-a között. T-RTT S á r v á r i K ö z ö s Ö n k o r m á n y z a t i H i v a t a l H a t ó s á g i I r o d a 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523-157 telefonszámok: (06

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolvány

Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány Egyéni vállalkozói igazolvány igénylése illetékmentes Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény (Evctv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye:

Részletesebben

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Tartalom KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 15T1043H Bejelentő és változás-bejelentő elektronikus adatlap a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól, ügyfélkapun történő

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

2. Eljárási rendelkezések. 3.

2. Eljárási rendelkezések. 3. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 20/ 2011. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A Z I D E G E N F O R G A L M I A D Ó R Ó

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal

Részletesebben

Személyazonosító igazolvány

Személyazonosító igazolvány Első személyazonosító igazolvány Személyazonosító igazolvány Állandó személyazonosító igazolványra az a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, Magyarországon élő magyar állampolgár,

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez?

Mit kell magunkkal vinni a személyazonosító igazolvány igényléséhez? A személyes megjelenésében - egészségügyi okból - akadályozott és a 14 éven aluli kérelmező az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első

Részletesebben

2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 4.2.5.Nem minısül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani az önkormányzati segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési

Részletesebben

ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK

ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK ADATLAP AZ E-ON TERÜLETÉN FOGYASZTÁSI HELLYEL RENDELKEZİ RÁSZORULÓ FOGYASZTÓK TÁMOGATÁSA 1. KÖR I. JOGOSULTSÁGI KATEGÓRIA: (Jelölje x-szel) A kategória A szolgáltatásból 2009. március 31. elıtt kikapcsoltak

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz 1. Pályázó neve 2. Megpályázott bírósági fogalmazói álláshely(ek) bíróságonként, rangsorolva* 1. 2. 3. 3. Pályázó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Nádudvar Városi Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fı út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából Tartózkodási kérelem látogatás céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:.. Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:. Lakóhely:

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat

T/ számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16396. számú törvényjavaslat a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Belváros-Lipótváros Budapest Fıváros V. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben