DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS JÚNIUS 23-I ÜLÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. JÚNIUS 23-I ÜLÉS"

Átírás

1 DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS JÚNIUS 23-I ÜLÉS 6. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı évi jogszabályváltozásokról Elıadó: Dr. Brebán Valéria fıigazgató

2 TÁJÉKOZTATÓ A szociális törvény és végrehajtási szabályai A január 1-tıl hatályos szabályok alapján az aktív korú, hátrányos munkaerı-piaci helyzető személyek a rendszeres szociális segély helyett, az ún. aktív korúak ellátására szerezhetnek jogosultságot, melynek keretében pénzbeli ellátásként rendelkezésre állási támogatásra, vagy rendszeres szociális segélyre jogosultak. A rendelkezésre állási támogatásra jogosultak alapvetıen közfoglalkoztatásban, illetve a 35. életév alatti alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezık képzésben való részvételre kötelezettek, és a kirendeltségekkel kell együttmőködniük. A rendszeres szociális segélyre jogosultak (egészségkárosodottak, 55. életévüket betöltötték, 14 éven aluli gyermeket nevelnek és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani) munkavégzésre nem kötelezettek és - az egészségkárosodottak kivételével - a települési önkormányzat által kijelölt szervvel (Családsegítı Szolgálat) kötelesek együttmőködni, de vállalhatják a közfoglalkoztatásban való részvételt is az önkormányzattal kötött megállapodás alapján. Az Szt. újraszabályozza az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetésének, köztük az együttmőködési kötelezettség megszegésének eseteit. A kirendeltségnek értesítenie kell a jegyzıt, ha a rendelkezésre állási támogatásban részesülı személy az álláskeresési megállapodásban foglaltaknak és együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget. Az önkormányzatok és a kirendeltségek a közös ügyfelek -kel kapcsolatban elektronikus úton kommunikálnak az egységes Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis felhasználásával. Az Szt. szerint rendelkezésre állási támogatásra jogosultak részére a települési önkormányzat szervez közcélú munkát, amelyhez minden év elején közfoglalkoztatási tervet készít. A közfoglalkoztatási tervet a kirendeltségek és 2000 fı feletti települések esetében a helyi szociálpolitikai kerekasztal elızetesen véleményezik. A közfoglalkoztatási tervet az önkormányzatnak minden tárgyév február 15-ig kell elfogadnia évben az elfogadás határideje kivételesen április 15. volt. A foglalkoztatási törvény és végrehajtási szabályai A Flt. és végrehajtási szabálya (MüM rend.) alapvetıen olyan módosításokat tartalmaznak, amelyek az Út a munkához program végrehajtásához szükségesek, illetve az uniós jogszabályokhoz való igazodást szolgálják január 1-tıl A települési önkormányzatok feladatai kiegészültek a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak részére a közmunka, valamint közcélú munka szervezésére, valamint a közfoglalkoztatási terv elkészítésére vonatkozó feladatokkal. A települési önkormányzatnak a közfoglalkoztatási tervet véleményezésre 15 napos határidıvel meg kell küldenie a kirendeltség és a szociálpolitikai kerekasztal részére és amennyiben azok határidıben nem adnak véleményt, azt egyetértésnek kell tekinteni. A korábbiaktól eltérıen nem a rendszeres szociális segélyezettek, hanem a rendelkezésre állási támogatásban részesülık kötelesek álláskeresıként

3 nyilvántartásba vetetni magukat és álláskeresési megállapodást kötni. Ennek elmulasztása részükrıl a rendelkezésre állási támogatás elvesztésével jár. A rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskeresı részére az általános iskolai végzettség megszerzéséhez, vagy szakképzés megkezdéséhez, a külön jogszabály szerinti bemeneti kompetenciák megszerzéséhez szükséges képzésben történı részvételhez a képzéssel kapcsolatos költségek téríthetıek meg. Részükre keresetkiegészítés vagy keresetpótló juttatás nem állapítható meg, a képzés tartama alatt is rendelkezésre állási támogatást folyósít a települési önkormányzat. Keresetpótló juttatás a megállapításakor irányadó minimális bér %-a közötti mértékben állapítható meg mérlegelési jogkörben, míg korábban a minimális bér összegével egyezıen járt. Amíg január 1-tıl az álláskeresési ellátás folyósítása alatt megkezdett képzés esetén csak az ellátás folyósításának kimerítését követıen volt megállapítható keresetpótló juttatás a képzés hátralévı idıtartamára, addig június 1-tıl ez akként változott, hogy amennyiben az ügyfél részére keresetpótló juttatás kerül megállapításra, a képzés tartamára szüneteltetni kell az ellátás folyósítását. A foglalkoztatást elısegítı bértámogatás esetében a munkaadónak a korábbi egy év helyett csak a támogatás folyósításával azonos idıtartamú foglalkoztatási kötelezettséget kell vállalnia. Más vonatkozásban viszont a feltételek szigorúbbá váltak, mert támogatást csak az a munkaadó kaphat, amely az eddigi megelızı 6 hónap helyett, a megelızı 12 hónapban nem szüntette meg munkavállalójának munkaviszonyát rendes felmondással és ez a korábbiaktól eltérıen minden munkakörre vonatkozik. Tehát nemcsak a támogatással foglalkoztatni kívánt munkavállaló munkakörével azonos, vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló mőködési körben rendes felmondással való elbocsátása, hanem munkakörtıl függetlenül a munkaviszonynak mőködési körben rendes felmondással való megszüntetése kizárja a támogatás nyújtását. A MüM rend. alapján bértámogatás - egyebek mellett - hátrányos helyzető személy foglalkoztatásához adható, de hátrányos helyzetőnek csak az tekinthetı, akit a munkaügyi központ legalább 24 hónapja álláskeresıként nyilvántart, vagy a nyilvántartásba vételt megelızı 6 hónapban nem folytatott rendszeres keresı tevékenységet. A támogatás fı szabályként továbbra is legfeljebb egy évi idıtartamra nyújtható, azonban álláskeresıként legalább 24 hónapja nyilvántartott személy foglalkoztatása esetén a támogatás legfeljebb kétévi idıtartamra is megállapítható. Közhasznú munkavégzés támogatása csak június 30-ig nyújtható közhasznú társaság részére, mert azok a Gt. alapján június 30-ig kötelesek a cégbíróságnál nonprofit gazdasági társaságként történı nyilvántartásba vételüket kérni, vagy jogutód nélküli megszőnésüket a cégbíróságnak bejelenteni. Változtak a munkahely megırzési támogatás szabályai is. Az átlagos statisztikai állomány megtartására vonatkozó kötelezettséget nem a kérelem benyújtásának idıpontjában, hanem a kérelem benyújtását megelızı hónapban meglevı átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest kell vállalni. A munkaadó részérıl kötelezettségszegés az is, ha a munkaviszony - a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség idıtartama alatt - közös megegyezéssel kerül megszüntetésre. Amennyiben a munkaadó több telephellyel rendelkezik, az átlagos

4 statisztikai állományi létszám megtartásának kötelezettsége a kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévı valamennyi telephelyét érintıen irányadó. A munkaadó újabb munkahelymegırzı támogatásban a foglalkoztatási kötelezettség lejártától számított fél év eltelte után részesülhet az eddigi 2 év helyett. Az ellátás egyösszegő kifizetésére vonatkozó megváltozott szabályok ösztönözni kívánják a minél elıbbi elhelyezkedést. Azoknak az álláskeresıknek, akik az álláskeresési járadék elsı folyósítási szakaszában létesítenek munkaviszonyt, a hátralévı folyósítási idıtartamra járó álláskeresési járadék 80%-a, akik második folyósítási szakaszban létesítenek munkaviszonyt a hátralévı folyósítási idıtartamra járó álláskeresési járadék 30%-a kerül egy összegben kifizetésre a korábbi egységes 50% helyett. Szigorúbbá váltak az álláskeresık együttmőködési kötelezettségére vonatkozó szabályok. Fı szabály szerint az álláskeresı az együttmőködés keretében nem csupán a megfelelı munkahely elfogadására köteles, hanem el kell fogadnia, illetıleg igénybe kell vennie a kirendeltség által felajánlott munkaerı-piaci szolgáltatást, képzési lehetıséget is, részt kell vennie a megfelelı munkához jutást elısegítı munkaerı-piaci programban is. Ha ezeknek a kötelezettségeknek nem tesz eleget, a kirendeltség törli az álláskeresık nyilvántartásából. Speciális szabály vonatkozik a 35. életévüket be nem töltött és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezı álláskeresıkre, mert esetükben az együttmőködési kötelezettség a kirendeltség által felajánlott munkaerı-piaci szolgáltatások és képzési lehetıség (általános iskolai végzettség, szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák megszerzése) elfogadására terjed ki. Az aktív korúak ellátási rendszerének átalakítása okán megváltoztak az álláskeresık nyilvántartásából való törlés szabályai. A rendszeres szociális segélyben részesülı ugyanis nem köteles a kirendeltséggel való együttmőködésre, ezért fı szabály szerint ıt törölni kell a nyilvántartásból. Nyilvántartásban csak kifejezett ilyen irányú kérelme esetén tartható, de ez esetben az általános szabályok szerinti együttmőködési kötelezettséget kell teljesítenie [Végrehajtási szabály: 18/2005. (X. 18.) FMM rendelet]. A munkaügyi ellenırzéssel kapcsolatos szabályok A Met. alapján az álláskeresési ellátásokat, illetve az aktív korúak ellátását jogosulatlanul igénybevevık kiszőrése és ez által az MPA kiadásainak csökkentése céljából a munkaügyi hatóság (OMMF) a január 1-jét követıen lefolytatott ellenırzések alapján elektronikusan adatot szolgáltat Foglalkoztatási és Szociális Hivatal részére azokról a munkavállalókról, akik tekintetében a foglalkoztató részérıl jogerıs és végrehajtható határozattal fekete foglalkoztatást állapított meg. Az álláskeresési ellátást, aktív korúak ellátását jogosulatlanul igénybevevık ellenırzése, gyakorlatilag az adatbázisok egybevetésével történik meg. A kis és középvállalkozások (KKV) járulékkedvezménye január 1-tıl a mikro-, kis és középvállalkozások (KKV) egyévi idıtartamra ismét teljes járulékkedvezményben részesülhetnek a minimális bér 130%-áig terjedı járulékalapig a legalább 3 hónapig álláskeresıként nyilvántartott, vagy olyan álláskeresı

5 foglalkoztatása esetén, aki bár rövidebb ideig volt nyilvántartott, de a foglalkoztatás megkezdése elıtti 365 napban keresı tevékenységet nem folytatott. A Fbrt. alapján járulékkedvezménnyel foglalkoztathatóak továbbá azok is, akiknek jogviszonya a foglalkoztatás megkezdését megelızı 3 hónapon belül csoportos létszámcsökkentésre tekintettel szőnt meg. A kedvezmény igénybevételéhez - egyebek mellett - legalább egyévi továbbfoglalkoztatási kötelezettség vállalása és a kirendeltséggel megállapodás kötése szükséges [Végrehajtási szabályok: 55/2005. (XII. 29.) PM-FMM együttes rendelet]. A megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásának támogatása A Korm. rend. alapján megváltozott munkaképességő munkavállaló fogalma a szakmai elveknek megfelelıen kibıvült: az eddigi 50%-os munkaképesség-csökkent személyek mellett a 40-49%-os mértékő egészségkárosodott személyek is a támogatható munkavállalók csoportjába tartoznak. A rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı bértámogatás feltétele, hogy a munkaadó a rehabilitációs foglalkoztatási kötelezettségét teljesítse. Ehhez igazodóan a bértámogatás folyósítását fel kell függeszteni, ha a munkaadónak a rehabilitációs hozzájárulás elızı negyedévi elszámolása során befizetési kötelezettsége keletkezett, és a támogatás ismételten csak akkor folyósítható, ha a munkaadó a rehabilitációs foglalkoztatási kötelezettségét egy naptári negyedéven keresztül ismét teljesíti. Új munkavállaló alkalmazásához főzıdı bértámogatásnál a munkaadónak legalább 12 hónapos foglalkoztatási kötelezettséget kell vállalnia (értelemszerően: ha 36 hónapra kér támogatást, akkor legalább 36 hónapra kell vállalnia a foglalkoztatási kötelezettséget is), és az érintett munkavállaló alkalmazásának a munkaadónál valós létszámnövekedést kell jelentenie (a kérelem benyújtását megelızı 12 hónapon belül mőködési okból eredı munkáltatói felmondás esetén a munkaadó bértámogatást nem kaphat). A bértámogatás mértéke (a munkabér és járulékai %-a közti sávban) attól függ, hogy a támogatással érintett munkavállaló (akinek foglalkoztatásához a támogatást igénylik) a megváltozott munkaképességő személyek mely csoportjába tartozik (munkaképesség-csökkenés vagy egészségkárosodás mértéke, fogyatékosság jellege és foka, súlyos mozgáskorlátozottság ténye). A prémiumévek program január 1-tıl változott a prémiumévek programba való belépés határideje. A közszférás prémiumévek programba az eddigiektıl eltérıen nem ig, hanem ig lehet belépni. A versenyszférában maradt a i belépési határidı. Egyidejőleg egyértelmően meghatározásra kerültek a prémiuméveseket jogszabály alapján megilletı juttatások, amelyek eddig félreértésre adtak okot január 1-tıl a prémiumévesek jogosultak: - Havi juttatásra a korábbi illetményük 70%-ának megfelelı összegben, jubileumi jutalomra a havi juttatásnak megfelelı összeg alapulvételével, étkezési juttatásra a köztisztviselıknek járó összeg 30%-ának megfelelı mértékben, ruházati

6 költségtérítésre, amelynek mértéke a köztisztviselıi ruházati költségtérítés 30%-a, utazási költségtérítésre, amely a havonta munkában töltött napokkal arányosan jár január 1-tıl a prémiumévesek jogosultak: havi juttatásra, amelynek összege a prémiuméves havi juttatásának 30%-a, illetve év közbeni programba kerülés vagy megszőnés esetén ennek idıarányos része amennyiben az érintett a tárgyévben legalább 90 napig vett részt a programban [Végrehajtási szabályok: 13/2005. (VII. 26.) FMM rendelet, 30/2004. (XII. 21.) FMM rendelet, 8/2005. (II. 8.) PM rendelet]. Külföldiek magyarországi foglalkoztatása január 1-tıl Magyarország teljesen megnyitotta munkaerı-piacát az EGT tagállamok állampolgárai elıtt. Ezért ettıl kezdve valamennyi EGT tagállam állampolgára, valamint családtagjaik a továbbiakban engedély nélkül vállalhatnak munkát Magyarországon [355/2007. (XII. 23.) Korm. rend.]. Ugyanakkor az engedély nélkül foglalkoztatható külföldi állampolgárok foglalkoztatásának megkezdését és a foglalkoztatás befejezését a munkaadó köteles a munkaügyi központnak bejelenteni. Az államháztartásról szóló törvény Az Áht júniusi módosítása megváltoztatja a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó szabályokat. A módosítás egyrészt június 1-tıl könnyítéseket vezet be a rendezett munkaügyi kapcsolatok terén annyiban, hogy csak a súlyos munkaadói szabályszegés zárja ki a munkaadót a támogatásokra jogosultságból. Másrészt a módosítás különbséget tesz súlyos munkaügyi jogsértések (bejelentési kötelezettség munkáltató általi elmulasztása, a munkavállalók képviselıivel, a szakszervezetekkel, illetve a szakszervezeti képviselıkkel szemben elkövetett egyes jogsértések) és kevésbé súlyos jogsértések között. A továbbiakban csak a súlyos jogsértések eredményeznek automatikusan támogatásokból való kizárást, a kevésbé súlyos jogsértések pedig csak abban az esetben járnak ilyen jogkövetkezménnyel, ha a támogatást igénylı munkaadó 2 éven belül követi el ugyanazt a bírsággal sújtott jogsértést. A könnyített szabályok már a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazandók. A súlyos jogsértésekre vonatkozó szabályok június 1. napján, a kevésbé súlyos jogsértésekre vonatkozó szabályok november 1. napján lépnek hatályba azzal, hogy csak a június 1. napja, illetve csak a november 1. napja után elkövetett, jogerıs és végrehajtható határozattal megállapított és bírsággal sújtott jogsértések miatt van helye az Áht. szerinti jogkövetkezmények alkalmazásának [Végrehajtási szabályok: 1/2006. (II. 2.) FMM rendelet]. Munka Törvénykönyve Az Mt. módosítás célja a jelenlegi gazdasági helyzet által indokolt olyan szabályok - egyes esetekben átmeneti idıtartamra történı - bevezetése, amelyek alapvetıen a munkaadóknak a megváltozott gazdasági helyzethez való alkalmazkodását, a rugalmasabb munkaszervezést, ezáltal közvetve a munkahelyek megırzését kívánják elısegíteni.

7 2009. június 1-tıl - A napi munkaidı tartamának alapulvételével a munkaidı legfeljebb négyhavi, illetve legfeljebb 16 heti keretben határozható meg, szemben a korábbi háromhavi, illetve 12 heti kerettel. Ez lehetıvé teszi a munkaadó egyoldalú döntése alapján a négyhavi munkaidıkeret alkalmazását. - Ha a készenlét alatt munkavégzés nem történt, a munkavállalót a készenlétet követıen nem illeti meg pihenıidı. Eddig ez csak kollektív szerzıdésben volt elıírható. - Amennyiben a felek 2009-tıl kezdıdıen rövidebb teljes munkaidıt állapítottak meg, a munkaadó és a munkavállaló írásban megállapodhatnak abban, hogy a munkaidı mértékét június 1. és december 31. közötti idıszakban megemelik. A munkaidı mértéke a teljes (8 órás) munkaidı és a rövidebb teljes munkaidı mértékének különbözetével emelhetı meg, oly módon, hogy a teljes munkaidı heti mértéke a 44 órát nem haladhatja meg. Ez azt jelenti, hogy annyi órával emelhetı meg egy munkavállaló munkaidejének idıtartama ben, ahány órával ben összességében csökkent. Ez a szabály átmeneti jellegő annyiban, hogy december 31-én hatályát veszti. Adó- és járulék jogszabályok január 1-tıl START EXTRA kártyával foglalkoztathatóak az eddigi tartósan álláskeresık mellett a rendelkezésre állási támogatásban részesülı álláskeresık is. Egyidejőleg bevezetésre került a közhasználatban START RÉGIÓ -nak nevezett kártya is. Vagyis amennyiben a munkaadó olyan START EXTRA kártyával rendelkezı, rendelkezési állási támogatásban részesülı álláskeresıt foglalkoztat, akinek a lakóhelye a 48/2009 (III. 6.) Korm. rendeletben megjelölt gazdasági, infrastrukturális, foglalkoztatási, társadalmi, szociális szempontból legkedvezıtlenebb helyzető kistérségben, vagy településen található, akkor 3 évig mentesül a TB- és munkaadói járulék, valamint az EHO megfizetése alól. A mentesség feltétele - egyebek mellett - az, hogy a munkaadó a foglalkoztatással az éves statisztikai állományi létszámát növelje, és az emelt létszámot a járulékkedvezmény 3 éves idıtartama alatt megtartsa. A kedvezmény igénybevétele érdekében a munkaadónak a székhelye szerint illetékes kirendeltséggel megállapodást kell kötnie. Az Út a munkához programhoz kapcsolódóan a közcélú foglalkoztatást megvalósító munkaadók mentesülnek az egészségügyi hozzájárulás, a társadalombiztosítási járulék, valamint a munkaadói járulék 50%-ának megfizetése alól. A járulékkedvezmény teljes munkaidıben történı foglalkoztatás esetén a minimális bér 130%-ának részmunkaidıben való foglalkoztatás esetén ezen összeg idıarányos részének megfelelı járulékalap után érvényesíthetı és más, törvényben meghatározott járulékkedvezménnyel egyidejőleg nem vehetı igénybe. Változott az egészségügyi szolgáltatásra nem jogosultak által fizetendı egészségügyi szolgáltatási járulék összege, ami a továbbiakban 4.500,- Ft/hó illetve 150,- Ft/nap. Egyidejőleg egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre kiegészült a rendelkezésre állási támogatásra jogosult álláskeresıvel július 1-jétıl

8 Az összevont adóalap adójának meghatározására szolgáló adótábla sávhatára a teljes 2009-es adóévre vonatkozóan megváltozik. A 18%-os kulcs sávhatára ,-Ftról ,- Ft-ra emelkedik, az adó mértéke változatlanul 18%, illetve 36%. A munkaadói társadalombiztosítási járulékfizetés mértéke az eddigi 29% helyett sávosra változik az alábbiak szerint: - a minimálbér kétszeresének megfelelı összeg (2009-ben: ,-Ft) mint járulékalap után 26% tb-járulékot; - a minimálbér kétszeresét meghaladó rész után továbbra is 29% tb-járulékot kell fizetni; - a Tb járulékon belül a munkaadói egészségbiztosítási járulék 5%-ról 2%-ra csökken oly módon, hogy a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5%, a természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5%. A nyugdíjbiztosítási járulék mértéke továbbra is 24%; Átmeneti szabályként a július 10. napjáig megszerzett jövedelmekre a június 30. napján hatályos szabályozást kell alkalmazni (2009. évi XXXV. tv. 65 (2) bekezdés). A munkaadói és a vállalkozói járulék mértéke is sávosan változik: - a munkaadói járulék a minimálbér kétszeresének megfelelı járulékalapig 1%, az azt meghaladó rész után 3% lesz az eddigi egységes 3% helyett; - a vállalkozói járulék a minimálbér kétszeresének megfelelı járulékalapig 2,5%, az azt meghaladó rész után 4% lesz az eddigi egységes 4% helyett; Átmeneti szabályként a július 10. napjáig megszerzett jövedelmekre a június 30. napján hatályos, azaz a jelenlegi szabályozást kell alkalmazni (2009. évi XXXV. tv. 68 ). A járulékcsökkentés - a TB járulék csökkentéssel összhangban - érvényesül a START kártyával való foglalkoztatás esetén is: - A Start és Start Plusz kártyával rendelkezı személy foglalkoztatására tekintettel a munkaadót a munkaadói járulék és társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás elsı évében a bruttó munkabér eddigi 15%-a helyett a továbbiakban 10%-ának, a második évben a bruttó munkabér eddigi 25%-a helyett a továbbiakban 20%-ának megfelelı fizetési kötelezettség terheli; - A Start Extra kártyával rendelkezı személy foglalkoztatása esetén a munkaadó munkaadói járulék és társadalombiztosítási járulék megfizetése alól a foglalkoztatás elsı évében továbbra is mentesül, azonban a foglalkoztatás második évében a munkaadói járulék és a társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a bruttó munkabér eddigi 15%-a helyett a továbbiakban 10%-ának megfelelı járulékfizetési kötelezettség terheli; A kedvezıbb %-os mértékek a július 1. napját megelızıen kiváltott Start, Start Plusz, Start Extra kártyák tekintetében is alkalmazandóak a foglalkoztatás július 1. napját követı fennmaradó idıtartamára. Pécs, június 17.

9 A szövegben használt jogszabály rövidítések: A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásról szóló évi IV. törvény (Flt.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény (Szt.) A pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık foglalkoztatásának elısegítésérıl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény (Pftv.) A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. törvény (Péptv.) A foglalkoztatás bıvítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekrıl szóló évi CLXXX. törvény (Fbrt.) A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) A munkaügyi ellenırzésrıl szóló évi LXXV. törvény (Met) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) A megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (Korm. rend.)

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról

TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról TÁJÉKOZTATÓ a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról Jogszabályok: - 2004. évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról (Péptv.) a

Részletesebben

T/1371. számú. törvényjavaslat

T/1371. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1371. számú törvényjavaslat a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

Ezt a kedvezményt a munkaadó:

Ezt a kedvezményt a munkaadó: ÚTMUTATÓ a 2010. évi P-P/II. típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap

Részletesebben

a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához Amennyiben a foglalkoztatás idıtartama alatt járulékkedvezmény igénybevétele történt (járulékfizetés kódja: 01-07),

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 3. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK 1./ START kedvezmények Kedvezményezett személy Pályakezdı fiatal 1 - bármilyen végzettségő, vagy esetén - felsıfokú végzettséggel rendelkezı - alap-, középfokú végzettséggel

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához A 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállítása mellett, amennyiben a foglalkoztatás

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 36. Melléklet: 1 db TÁRGY: Javaslat az Önkormányzat 2011. évi közfoglalkoztatásának megvalósítására, pályázatok benyújtására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

TÁMOP / )

TÁMOP / ) 1 TÁJÉKOZTATÓ az Európai Unió támogatásával a 2007-2013 évi Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

TÁMOP / )

TÁMOP / ) 1 TÁJÉKOZTATÓ az Európai Unió támogatásával a 2007-2013 évi Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell

Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell 1. sz. melléklet Amit a közfoglalkoztatásról tudni kell A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Támogatott tranzitfoglalkoztatás, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 2. oldal h)1 a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás (gyet), ápo

Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 2. oldal h)1 a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás (gyet), ápo Magyar joganyagok - 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet - a Nyugdíjbiztosítási Alap k 1. oldal 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv,

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás új rendszerérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. JANUÁR 15-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. JANUÁR 15-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. JANUÁR 15-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató a Decentralizált Foglalkoztatási Alap 2010. évi felosztásának irányelveirıl, illetve az uniós forrásokból

Részletesebben

2004. évi CXXIII. törvény

2004. évi CXXIII. törvény 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık foglakoztatásának elısegítésérıl,

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

2004. évi CXXIII. törvény

2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık foglalkoztatásának elısegítésérıl, A munkaerı-piaci szempontból

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA 2018. ÉVI PROGRAMOK ÉS TÁMOGATÁSRA FORDÍTHATÓ PÉNZÜGYI KERETÜK GINOP 5.2.1-14 Ifjúsági Garancia Program 3 740 243 285.- Ft (2 853 fő bevonása a cél) GINOP

Részletesebben

Út a munkához program. Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009)

Út a munkához program. Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009) Út a munkához program Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009) Az átalakítás céljai és alapelvei 2 Célok: a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása, a segélyezés

Részletesebben

Bővebb információ a www.afsz.hu honlapon és a munkaügyi kirendeltségeken kérhető.

Bővebb információ a www.afsz.hu honlapon és a munkaügyi kirendeltségeken kérhető. A Regionális Munkaügyi Központok kirendeltségein jelenleg elérhető foglalkoztatási jellegű támogatásokról és a START kártya kedvezményekről készített összefoglaló Bővebb információ a www.afsz.hu honlapon

Részletesebben

A KÖZHASZNÚ MUNKAVÉGZÉS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI i

A KÖZHASZNÚ MUNKAVÉGZÉS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI i A KÖZHASZNÚ MUNKAVÉGZÉS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI i I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ MUNKÁT MIELİBB! 2007-2009 A létszámleépítések nyomán elbocsátott személyek tartós munkanélkülivé válásának megelızését célzó program a Dél-dunántúli Régióban

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

A támogatások fajtái. a) rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı támogatás

A támogatások fajtái. a) rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı támogatás Tájékoztató A megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı bértámogatáshoz, valamint a munkahelyi segítı személy foglalkoztatásával kapcsolatos

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

A közfoglalkoztatás új rendszere (Aktívkorúak ellátásra jogosultakat érintő Flt. változások) január 1-től

A közfoglalkoztatás új rendszere (Aktívkorúak ellátásra jogosultakat érintő Flt. változások) január 1-től A közfoglalkoztatás új rendszere (Aktívkorúak ellátásra jogosultakat érintő Flt. változások) 2011. január 1-től 1 Az 1991. évi IV. tv. (Flt.) változások Foglalkoztatási támogatáshoz kapcsolódó változások:

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Tájékoztató

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Tájékoztató Tájékoztató a szakképzettséggel rendelkezı, pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat-szerzésének támogatásáról a szakképzettséggel rendelkezı, pályakezdı álláskeresık munkatapasztalat-szerzésének és a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása 1. Rehabilitációs hozzájárulás A rehabilitációs hozzájárulást a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a rövidebb és hosszabb idejő

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁJUS 5-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁJUS 5-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. MÁJUS 5-I ÜLÉS 4. sz. napirendi pont Tájékoztató a Munkaerı-piaci Alap decentralizált foglalkoztatási alaprészének a DDRMK illetékességi területén rendelkezésre

Részletesebben

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. január 1-jétıl 1 hatályos változások Fogalmak Megbízási jogviszony, munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási

Részletesebben

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS Munkabérek, illetmények ) HAVI BÉR Minimálbér (483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (1) bek. Garantált bérminimum 483/2013. (XII.17.) HETI BÉR NAPI BÉR ÓRA BÉR 101.500

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. JANUÁR 15-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. JANUÁR 15-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2010. JANUÁR 15-I ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központot érintı legfontosabb jogszabályváltozásokról Elıadó: Dr.

Részletesebben

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés!

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 26.065/2007. J a v a s l a t a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30.

FINANCE-HÍRLEVÉL. Pályázati lehetőségek. 2013. április 30. FINANCE-HÍRLEVÉL Pályázati lehetőségek 2013. április 30. Tartalom Pályázati lehetőségek PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK HÍRLEVÉL 2013. ÁPRILIS MUNKAHELYMEGTARTÓ TÁMOGATÁSOK Tisztelt Ügyfelünk, Partnerünk! Ön cégcsoportunk

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása

Részletesebben

A rehabilitációs járadék a évi LXXXIV. törvény alapján

A rehabilitációs járadék a évi LXXXIV. törvény alapján A rehabilitációs járadék a 2007. évi LXXXIV. törvény alapján 2008. január 1-jétıl új tb-ellátás kerül bevezetésre, amelynek fı célja az érintett személy munkavégzı képességének helyreállítása, foglalkoztatásának

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. félévi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. félévi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. i tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban 1. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai A megváltozott munkaképességő munkavállalók

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról

T/16300. számú. törvényjavaslat. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16300. számú törvényjavaslat a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRÓL

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRÓL Ügyiratszám: 2-41/2008-5400. MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRÓL Hatályos: 2008. április 24-tıl Dr. Brebán Valéria fıigazgató A csoportos létszámcsökkentés szabályai

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége. Matlné Kisari Erika

A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége. Matlné Kisari Erika A mezőgazdasági őstermelő és az egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége Matlné Kisari Erika A járulékfizetés feltételei Biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony Járulékalapot képező jövedelem

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata.

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. NYUGDÍJRENDSZER A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. Az állam által mőködtetett nyugdíjrendszer legfıbb jellemzıi 1. az ún. felosztó-kirovó finanszírozás,

Részletesebben

TÁMOP /

TÁMOP / Projekt főbb adatai Főkedvezményezett: Nemzetgazdasági Minisztérium Kedvezményezettek: 18 megye Konzorciumi megvalósítás - partnerség - szerződés vezető Projekt összköltsége 111 390 000 000 Ft Hajdú Bihar

Részletesebben

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ MUNKAVÁLLALÓK FOGLALKOZTATÁSÁHOZ NYÚJTHATÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS. Általános Szerzıdési Feltételei

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ MUNKAVÁLLALÓK FOGLALKOZTATÁSÁHOZ NYÚJTHATÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS. Általános Szerzıdési Feltételei 32. számú melléklet MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ MUNKAVÁLLALÓK FOGLALKOZTATÁSÁHOZ NYÚJTHATÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS A munkahelyi segítı személy foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás Általános Szerzıdési

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete augusztus 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete augusztus 27-i ülésére Tárgy: Közfoglalkoztatási terv módosítása Sorszám: IV/1 Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı Véleményezı bizottság: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény Szt.- módosítása kapcsán szükségessé vált önkormányzati feladatokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény Szt.- módosítása kapcsán szükségessé vált önkormányzati feladatokról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény Szt.- módosítása kapcsán szükségessé vált önkormányzati feladatokról Az Országgyűlés 2008. december 15-én elfogadta az egyes

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI 1. Korhatár 2. Elırehozott öregségi nyugdíj, teljes összegő Elırehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegő Összeállította: Soósné Bölczy Brigitta 1 AZ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. foglalkoztatási támogatásról rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatása esetén

TÁJÉKOZTATÓ. foglalkoztatási támogatásról rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatása esetén TÁJÉKOZTATÓ foglalkoztatási támogatásról rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatása esetén A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv.

Részletesebben

A tanulószerzıdésrıl világosan

A tanulószerzıdésrıl világosan A tanulószerzıdésrıl világosan Jogszabályi háttér 1993. évi LXXVI tv. a szakképzésrıl 1993. évi LXXIX tv. a közoktatásról 2003. évi LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 1. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 1. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

A válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatás általános szerzıdési feltételei 1

A válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatás általános szerzıdési feltételei 1 A válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatás általános szerzıdési feltételei 1 I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások

Foglalkoztatási támogatások Foglalkoztatási támogatások Projektek Az Európai Unió támogatásával és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat közreműködésével megvalósuló programok: 1. Ifjúsági Garanciarendszer keretében megvalósuló munkaerőpiaci

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben