Kitöltési útmutató a számú bevalláshoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési útmutató a 07085 számú bevalláshoz"

Átírás

1 Kitöltési útmutató a számú bevalláshoz A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 50. (4) bekezdése alapján a mezıgazdasági ıstermelı a saját személyére vonatkozó járulékokról (tagdíjról) az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art) 31. -ának (2) bekezdése szerinti adattartalommal bevallását a tárgynegyedévet követı hó 12-éig nyújtja be. A foglalkoztatónak nem minısülı biztosított mezıgazdasági ıstermelı nem kötelezett az Art. 31. (2) bekezdés szerinti bevallás és adatszolgáltatás benyújtására, ha a tárgyévet megelızı évben bevétele nem volt, és nem tett magasabb járulékalap utáni fizetésre vonatkozó nyilatkozatot. Az ıstermelıi igazolványát január 1-jét követıen visszaadó mezıgazdasági ıstermelınek is ezt a bevallást kell a saját személyére vonatkozó járulék (tagdíj), és egyéb adatok tekintetében benyújtania, feltéve, hogy a számú bevallás benyújtására egyébként kötelezett. A bevallás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A mezıgazdasági ıstermelı a bevallást elektronikus úton köteles teljesíteni. A év valamely negyedévével kapcsolatosan a határidıig benyújtani elmulasztott bevallásokat ezen a bevalláson kell pótolni. Bármely negyedévre benyújtott ös számú "eredeti" bevallás adatainak "helyesbítésére" a ös bevallást kell használni. A pótlólagos bevallást az eredeti bevallásnál leírtak szerint kell elkészíteni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Art (1) bekezdés b) pontja alapján a magánszemély 100 ezer forintig terjedı mulasztási bírsággal sújtható, ha bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követıen, de az adóhatóság felszólítását, ellenırzését megelızıen késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki. Az Art (6) bekezdése alapján a hibásan benyújtott bevallás esetén a magánszemély 10 ezer forintig terjedı mulasztási bírsággal sújtható. Ha a késedelmesen benyújtott bevallás hibás, az adózó csak a késedelemért szankcionálható.

2 A bevallást akkor is ki kell tölteni, ha járulékkötelezettsége az adott tárgynegyedévvel összefüggésben nem keletkezett. (Például a bevallási idıszakban végig táppénzfolyósításban részesült.) A foglalkoztatónak minısülı mezıgazdasági ıstermelı az általa foglalkoztatott biztosítottak (alkalmazottak) adó, járulék és egyéb adataira vonatkozó bevallását ezen a nyomtatványon nem adhatja be. A mezıgazdasági ıstermelı az általa foglalkoztatottakra vonatkozóan, a kifizetıi, munkáltatói minıségében január 1-je után keletkezett adókötelezettségével kapcsolatosan a 0708-as számú nyomtatványon havonta tesz eleget bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségének. Alkalmazott fogalmak A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 3. -ának 18. pontja szerint mezıgazdasági ıstermelınek minısül az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában az Szja. tv. 6. számú mellékletében felsorolt termékek elıállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására ıstermelıi igazolvánnyal rendelkezik. Mezıgazdasági ıstermelınek tekintendı az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggı ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrıl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet szerint nyilvántartott mezıgazdasági termelı magánszemély, valamint a termıföldrıl szóló évi LX. törvény szerint családi gazdálkodónak minısülı magánszemély és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közremőködı családtagja is, mindegyikre vonatkozóan az Szja. tv. 6. számú mellékletében felsorolt termékek elıállítására irányuló tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében. İstermelıi igazolvány az ıstermelıi tevékenységbıl származó bevételek nyilvántartására alkalmas, hitelesített, a mezıgazdasági ıstermelıi igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet által elıírt eljárási rendben kiadott, illetve érvényesített igazolvány, amely tartalmazza a mezıgazdasági ıstermelı azonosító adatait, valamint az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges egyéb, ezen kormányrendeletben meghatározott adatokat. Javítás Az Art. 34. (1) bekezdése szerint az adóhatóság az adóbevallás helyességét megvizsgálja, és a 34. (6) bekezdésben szabályozott esetben amennyiben az adóbevallás az adózó közremőködése nélkül nem javítható, megfelelı határidı tőzésével az adózót javításra (hiánypótlásra) szólítja fel. Az adózónak a hibalis- 2

3 tában felsorolt hibák kijavítását követıen a bevallást újból be kell nyújtania, és a vonatkozó kódkockában X -szel jelölnie kell, hogy javító bevallásról van szó, továbbá a fılap (A) blokkjában lévı kódkockába be kell írnia az eredeti (javítani kívánt) bevallás 10 jegyő vonalkódját, mely a javításra való felhívást tartalmazó levélben található meg. Helyesbítés Az NAV által elfogadott bevallás után, ugyanarra az idıszakra csak helyesbítésként történhet a bevallás ismételt benyújtása. Helyesbítésrıl van szó, ha az adózó a bevallás benyújtását követıen utóbb észlelte, hogy a bevallás kitöltésekor bármely adat tekintetében tévedett vagy, ha a vonatkozó bevallás idıszaka megváltozott. A helyesbítést a bevallás fılap AZONOSÍTÁS blokkjában az erre szolgáló kódkockában X jel beírásával kell jelölni. A helyesbítés lényege a teljes adatcsere, azaz a mezıgazdasági ıstermelı a saját személyére vonatkozó összes helyes adatot teljes körően közli és nem csak azt az adatot, amelyet helyesbít. Azonosításhoz szükséges, vagy egyéb adatok valamelyikének helyesbítése Az egyik helyesbítési típus, amikor azonosításhoz szükséges adatot kíván javítani az adózó. Ilyen, pl.: név, születési hely, stb. Értékadatok helyesbítése Értékadatnak tekintendı minden olyan adat, amely a es lapon szerepel. Ezen értékadatok bármelyikének helyesbítése során a következık szerint kell eljárni: A helyes azonosító adatok közlésével az adott tábla összes értékadatát ismételten közölni kell, nem csak az adott sorhoz kapcsolódó javított adatot. Abban az esetben, ha a helyesbítés érinti a es lapot, úgy erre is az elıbbiek vonatkoznak. Amennyiben a helyesbítés önellenırzéssé válik akkor az önellenırzésnél leírtak szerint kell eljárni. Hibás az a helyesbítés, amely a mezıgazdasági ıstermelıre - az adott idıszakra - vonatkozó valamennyi adatot nem tartalmazza. 3

4 Önellenırzés Amennyiben a helyesbítés egyúttal önellenırzésnek is minısül, úgy ezt a fılap AZONOSÍTÁS blokkjának erre szolgáló kódkockájában "X"-szel jelezni kell. Az önellenırzés esedékességét a fılapon, az erre szolgáló helyen kell feltüntetni. Ugyanazon idıszakra vonatkozó ismételt önellenırzés esetén az X jelet kell a fılapon az erre rendszeresített kódkockába bejegyezni. Önellenırzésnek minısül az Art. 49. (1) bekezdése alapján, ha az adózó a járulékot, járulékalapot helyesbíti. Önellenırzésnek csak az a helyesbítés minısül, amely során a járulék és/vagy a járulékalap összege változik. Abban az esetben, ha a bevallott és késıbb korrigált járulékkötelezettség különbözete elıjelhelyesen nulla, az nem minısül önellenırzésnek, "csupán" helyesbítésnek. Az adózó bevallását önellenırzéssel csak az adóbevallás benyújtására elıírt határidıt követıen helyesbítheti. Egy önellenırzéssel csak egy bevallási idıszakra vonatkozó adatok helyesbíthetık. Az önellenırzést az Art aiban foglaltak szerint kell végrehajtani. Az önellenırzést tartalmazó bevallást a helyesbítéstıl számított 15 napon belül kell benyújtani. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adóhatósági ellenırzés megkezdését követıen a vizsgálat alá vont járulék és támogatás a vizsgált idıszak tekintetében önellenırzéssel nem helyesbíthetı. Az önellenırzési pótlékkal kapcsolatos elıírásokat az Art ai tartalmazzák. Az önellenırzést az önellenırizni kívánt idıszakban hatályos jogszabályok figyelembevételével végezze el. Az adóellenırzés jogerıs határozatával elıírt tételeket nem szabad a bevallásban szerepeltetni. Azok az adózók, akik visszaigénylési jogukkal élni kívánnak, a visszaigényléssel kapcsolatos rendelkezést külön (a 17. számú átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez) nyomtatványon tehetik meg. Amennyiben a bevallás kitöltéséig a hivatkozott jogszabályok módosításra kerülnek, úgy ezekre is figyelemmel kell lenni. 4

5 Az önellenırzéssel kapcsolatos további információk a jelő lap kitöltésére vonatkozó útmutatónál találhatóak. A járulékkötelezettségre vonatkozó általános tudnivalók A biztosítási és járulékfizetési kötelezettségrıl, a fizetendı járulék (tagdíj) mértékérıl, stb. rendelkezı szabályokat a Tbj., valamint a Tbj. végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) tartalmazza. A mezıgazdasági ıstermelı január 1-jétıl biztosított, kivéve a közös ıstermelıi igazolvány alapján ıstermelı kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját, az egyéb jogcímen ide nem értve a Tbj. 5. (1) bekezdés g) pont és a (2) bekezdés szerinti biztosítottat, a saját jogú nyugdíjast, valamint azt az özvegyi nyugdíjban részesülı személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. [Tbj. 5. (1) bekezdés i) pont] A mezıgazdasági ıstermelı az elızıek szerint akkor válik biztosítottá, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévı idı és a már megszerzett szolgálati idı együttesen legalább 20 év. Ennek a feltételnek a megállapítása érdekében a mezıgazdasági ıstermelı életkortól függetlenül kérheti a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtıl szolgálati idejének kiszámítását. Tájékoztatjuk, hogy a szolgálati idı elismerési kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány letölthetı a weboldalról, benyújtható személyes eljárás keretében, postai úton, továbbá az Ügyfélkapus hozzáféréssel rendelkezı személyek elektronikus ügyintézés keretében is elıterjeszthetik kérelmüket. A mezıgazdasági ıstermelı biztosítási kötelezettsége január 1-jétıl a) az ıstermelıi igazolványban feltüntetett idıponttól az igazolvány visszaadása napjáig, b) gazdálkodó család tagja esetében a családi gazdaság nyilvántartásba vétele napjától a nyilvántartásból való törlés napjáig, illetıleg c) a Tbj. 5. 1) bekezdésének i) pontjában meghatározott biztosítást kizáró körülmény megszőnését követı naptól a biztosítást kizáró körülmény bekövetkezésének napjáig áll fenn. Megszőnik a biztosítás akkor is, ha a mezıgazdasági ıstermelı kilép a családi gazdaságból vagy a közös ıstermelésbıl. A fentiekben nem említett, az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggı ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrıl szóló 141/2003. (IX. 9.) Kormányrendelet szerint nyilvántartott, a Tbj. szerint mezıgazdasági ıstermelınek minısülı mezıgazdasági 5

6 termelı biztosítási kötelezettsége a nyilvántartásba vétel napjától a nyilvántartásból való törlés napjáig áll fenn. Szünetel a biztosítás arra az idıtartamra, amelyre az ıstermelıi igazolvánnyal rendelkezı mezıgazdasági ıstermelı értékesítési betétlapja nem érvényes. [Tbj. 8. d) pont] A biztosított mezıgazdasági ıstermelı ideértve a tevékenységét a tárgyévben kezdı mezıgazdasági ıstermelıt is a minimálbérnek megfelelı összeg után fizeti meg a társadalombiztosítási, az egészségbiztosítási és a nyugdíjjárulékot (tagdíjat, tagdíjkiegészítést). A Tbj. 30/A. (1) bekezdésében szabályozott tárgyévben kezdı mezıgazdasági ıstermelıre analóg módon alkalmazható a Tbj. 4. ba) pontjában a kezdı egyéni vállalkozóra vonatkozó fogalom-meghatározás. A minimálbér összege január 1-jétıl forint. Abban az esetben, ha a mezıgazdasági ıstermelı a járulékokat a minimálbér alapján állapítja meg, fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a január havi járulékok alapja még a tárgyhónapot megelızı hónap (2006. december) elsı napján érvényes minimálbér összege, azaz forint február hónaptól már a forint alapulvételével kell számolni. A biztosított mezıgazdasági ıstermelı, amennyiben pályakezdınek minısül (Magyarországon elsı alkalommal létesít biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyt és ebben az idıpontban még nem töltötte be a 35. életévét) a biztosítottá válása napjától számított 15 napon belül köteles az általa választott magánnyugdíjpénztárba belépni és tagdíjat fizetni. A biztosított mezıgazdasági ıstermelı a magasabb összegő társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében az adóévre vonatkozó nyilatkozattal vállalhatja, hogy a járulékokat (tagdíjat, tagdíjkiegészítést) magasabb járulékalap után fizeti meg. Ebben az esetben - az erre irányuló 07MNY01 számú nyilatkozatban vállalt - magasabb összeg lesz a járulékok alapja. A mezıgazdasági ıstermelı az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot (tagdíjat, tagdíjkiegészítést) a társadalombiztosítási járulék alapja után köteles megfizetni azzal, hogy a nyugdíjjárulékot, (tagdíjat, tagdíjkiegészítést) legfeljebb a járulékfizetési felsı határ napi összegének naptári évre számított összege után kell megfizetni január 1-jétıl a járulékfizetési felsı határ egy naptári napra jutó összege forint, tehát évben kiesı idı nélkül 365 x = forint. 6

7 A társadalombiztosítási járulék mértéke 29%, ebbıl a nyugdíjbiztosítási járulék 21%, az egészségbiztosítási járulék 8%. A 8%-os mértékő egészségbiztosítási járulékból 5% a természetbeni és 3% a pénzbeli egészségbiztosítási járulék. A biztosított által fizetendı nyugdíjjárulék mértéke kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó biztosított esetében 8,5%, a magánnyugdíjpénztár tagja esetében 0,5%. A mezıgazdasági ıstermelı, ha magánnyugdíjpénztár tagja, a nyugdíjjárulék alapja után 8% tagdíjat köteles fizetni. A pénztártag a tagdíját legfeljebb a nyugdíjjárulék alap 10%-áig kiegészítheti. A tagdíjkiegészítés fizetésének vállalását, vagy annak megszüntetését a mezıgazdasági ıstermelı a magánnyugdíjpénztárnak köteles írásban bejelenteni. A biztosított által fizetendı egészségbiztosítási járulék mértéke 7%, melybıl 4% a természetbeni és 3% a pénzbeli egészségbiztosítási járulék. Az egészségbiztosítási járuléknak nincs felsı határa! Az a mezıgazdasági ıstermelı, akinek e tevékenységbıl származó, a tárgyévet megelızı évben elért bevétele nem haladta meg a forintot, az ıstermelıi tevékenységbıl származó bevétele 20%-a után 8,5% nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíjbiztosítási és 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot fizet. A havi járulékalapja megállapításánál a tárgyévet megelızı évi bevétele 20%-ának egytizenketted részét kell figyelembe venni. Példa: Az egyéb feltételek teljesülése esetén január 1-jétıl járulék fizetésére kötelezett (támogatásban nem részesült) mezıgazdasági ıstermelı e tevékenységbıl származó bevétele 2006-ban forint volt. A bevétel 20%-a x 0,20 = forint, amelynek az egytizenketted része, azaz havi forint után köteles az ıstermelı a járulékokat megfizetni ezért egy negyedévet tekintve a járulékalap 3 x forint, azaz forint lesz. A forintos bevételi összeghatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni a jogszabályban vagy nemzetközi szerzıdés rendelkezése alapján folyósított, egyébként bevételnek számító támogatást. Fontos! A nemzeti vagy uniós támogatás összegét csak a forintos összeghatár számításánál kell figyelmen kívül hagyni, vagyis annak eldöntésekor, hogy az ıstermelı a minimálbér, vagy a bevételének 20%-a után fizet járulékot. Ha az ıstermelı bevételének 20%-a a járulékalap, az Szja. tv. szerint bevételnek minısülı támogatás (például az Szja. tv. 2. számú mellékletének I/5. pontja szerinti egységes területalapú támogatás) összege után is fennáll a 7

8 járulékfizetési kötelezettség. Azon támogatások után azonban, amelyek adóalapba nem tartozó bevételnek minısülnek, nem kell járulékot fizetni. Abban az esetben, ha a tárgyévet megelızı évben a mezıgazdasági ıstermelı bevétele nem haladta meg a forintot és a 07MNY01-es Nyilatkozatában vállalta, hogy a tárgyévet megelızı évi bevétele 20%-ánál magasabb összeg után fizeti a járulékokat, akkor a nyilatkozatban vállalt járulékalap után a társadalombiztosítási, a nyugdíjjárulék (tagdíj), a pénzbeli és a természetbeni egészségbiztosítási járulék bevallása és megfizetése kötelezı. A mezıgazdasági ıstermelı a társadalombiztosítási járulékalap alapulvételével nem köteles társadalombiztosítási járulékot, nyugdíjjárulékot (tagdíjat) és egészségbiztosítási járulékot fizetni arra az idıtartamra, melynek tartama alatt: táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül (kivéve, ha a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj folyósításának tartama alatt ıstermelıi tevékenységét személyesen folytatja), katonai szolgálatot teljesítı önkéntes tartalékos katona, fogvatartott. A járulékokat (tagdíjat, tagdíjkiegészítést) január 1-jétıl negyedévente, a tárgynegyedévet követı hónap 12. napjáig kell megfizetni. A társadalombiztosítási járulékot (29%) meg kell osztani a Nyugdíjbiztosítási Alapnak járó 21, illetıleg az Egészségbiztosítási Alapnak járó 8%-ra, amelybıl 5% a természetbeni és 3% a pénzbeli egészségbiztosítási járulék. Hasonlóan elkülönítve kell a nyugdíjjárulékra (tagdíjra) és egészségbiztosítási járulékra vonatkozó bevallásnak is eleget tenni, ezért az Ön által fizetendı, [pl. (8, % =) 15,5%] egyéni járulékok egy sorban történı bevallása nem lehetséges. Figyelem! január 1-jétıl a magánnyugdíjpénztári tag is az állami adóhatósághoz benyújtott bevallásában tesz eleget a magánnyugdíjpénztári tagdíj, tagdíj kiegészítés bevallási kötelezettségének. A magánnyugdíjpénztári tagdíjfizetési kötelezettséget, a késedelmi és önellenırzési pótlékot magánnyugdíjpénztáranként elkülönített tagdíjbeszedési, illetıleg késedelmi (önellenırzési) pótlék számlákra kell teljesíteni. 8

9 A ös fılap kitöltése Azonosítás (A) blokk A bevallásban az azonosító adatokat a bevallási idıszak utolsó napjára vonatkozóan értelemszerően kell kitölteni. A javítani kívánt bevallás vonalkódja: ezt az adatot csak akkor szabad kitölteni, ha Önt az adóhatóság levélben ( ben) értesítette, hogy bevallását téves adatokkal nyújtotta be. A javítani kívánt bevallás vonalkódja mezıbe mindig a kiértesítı levélben feltüntetett vonalkódot kell szerepeltetni. Az állampolgársága rovatot az 1. számú mellékletben szereplı kódok alapján kell kitölteni. A fılapon az AZONOSÍTÁS blokkban, amennyiben a lakóhely címnél postafiókot kíván megadni, akkor a közterület jellegéhez Pf -et kell írni, a postafiók számát a házszám rovatban kell feltüntetni. A mezıgazdasági ıstermelı "neme" rovat kitöltése kötelezı. Férfi esetében az arra szolgáló kódkockába az 1-es számot, nı esetében a 2-es számot kell szerepeltetni. Az ıstermelıi igazolvány, a regisztrált mezıgazdasági termelı regisztrációs, illetve a családi gazdálkodónak a családi gazdaság nyilvántartási számát az erre szolgáló rovatban kérjük feltüntetni. Az adószám, valamint a családi gazdaság nyilvántartási szám és a regisztrált mezıgazdasági termelı regisztrációs szám kitöltése nem kötelezı, ezeket a rovatokat csak abban az esetben kell kitölteni, ha az ıstermelı rendelkezik adószámmal, vagy családi gazdaság tagja, illetve regisztrált mezıgazdasági ıstermelı. A fılapon ügyintézıként annak a személynek a nevét kérjük feltüntetni, aki a bevallást összeállította, és aki a bevallás esetleges javításába bevonható. (Ha a bevallást külsı cég, vagy erre jogosult egyéb személy készítette, és a bevallás javításába bevonható, ügyintézıként az ı adatait kérjük közölni.) A bevallási idıszak a járulékok és egyéb adatok tekintetében az adott tárgynegyedév elsı napjától annak utolsó napjáig terjedı idıszak lehet, a kitöltése kötelezı. B) Nyilatkozatok 9

10 Abban az esetben, ha az adóévet megelızı évben bevétele a forintot nem érte el, akkor ezt a tényt az erre szolgáló kódkockában "X"-szel jelölje. Figyelem! A tevékenységét január 1-jét követıen kezdı biztosított mezıgazdasági ıstermelı a járulékokat a minimálbér, vagy az erre irányuló nyilatkozatban vállalt magasabb összeg után köteles megfizetni, ezért az adóévet megelızı évben a forintot meg nem haladó bevételérıl nyilatkozatot nem tesz. Amennyiben a 07MNY01-es számú nyilatkozat megtételével magasabb járulékalap utáni fizetési kötelezettséget vállalt, akkor ezt a tényt kérjük az erre szolgáló helyen X -szel jelölni. C) Azonosító A fılapon fel kell tüntetni a mezıgazdasági ıstermelı társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ számát) is. A bevallás a következı bevallási lapokból áll: Fılap Bevallás a járulék és tagdíj kötelezettségekrıl A mezıgazdasági ıstermelı jogviszonyára vonatkozó adatok Önellenırzés Nyilatkozat arról, hogy az önellenırzésének indoka alkotmányellenes alaptörvény-ellenes vagy az Európai Unió kötelezı jogi aktusába ütközı jogszabály Mellékletek: 1. Az állampolgárság közléséhez az egyes országok kódját tartalmazó lista 2. Magánnyugdíjpénztárak azonosító kódjai A járulékok és egyéb adatok közlésére szolgáló és es lapok kitöltésére vonatkozó általános tudnivalók A bevallás és es lapjait jogviszonyonként külön-külön ki kell tölteni! Ilyen eset, pl. az, ha a mezıgazdasági ıstermelı a bevallási idıszakon belül biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonyt létesít, ezért mezıgazdasági ıstermelıként biztosítási kötelezettsége megszőnik, majd a bevallási idıszakon belül a munkaviszonya megszőnése miatt ismételten mezıgazdasági ıstermelıként lesz biztosított. Példa: 10

11 A január 1-jétıl biztosítottnak minısülı mezıgazdasági ıstermelı március 25-én munkaviszonyt létesít, majd ezt a munkaviszonyát március 28-án megszünteti (az ıstermelıi igazolványát nem adja le). Ez azt jelenti, hogy az egyéb feltételek megléte esetén január 1-jétıl március 24-éig, majd a tárgynegyedéven belül március 29-tıl március 31- ig - tehát két idıszakra vonatkozóan is - biztosított mezıgazdasági ıstermelınek minısül. Mivel a bevallásban az adatokat jogviszonyonként kell közölni a es, illetve a es lapokból a két jogviszonyra tekintettel két-két lapot kell kitölteni. A jogviszony azonosító száma (lapszám) az elsı jogviszony tekintetében 01-es, a második jogviszony esetében 02-es lesz. Figyelem! A tárgynegyedév során fennálló több biztosítási jogviszony esetében, a jogviszony azonosítására szolgáló szám (jogviszonyonként történı) folyamatos emelésével kell az adatokat közölni. A es lap kitöltése (Bevallás a járulék és tagdíj kötelezettségekrıl) A bevallás adatait az adónemenként meghatározott összesített sorokban, az elınyomott forint szöveg figyelembevételével, forintban kell bejegyezni. Amennyiben a fılapon az erre szolgáló kódkockában jelezte, hogy a tevékenységbıl származó, a tárgyévet megelızı évben elért bevétele nem haladta meg a forintot, és nem választotta a magasabb összeg utáni járulékfizetést, úgy csak a bevallás sorait kell kitöltenie. 1. sor: A társadalombiztosítási járulék alapja Ebben a sorban azt az összeget kell feltüntetni, amely után a mezıgazdasági ıstermelı a tárgyidıszakban társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett volt. 2. sor: Az 1. sorból számított nyugdíjbiztosítási járulék összege (21%) Ebbe a sorba az 1. sor összegébıl számított 21% mértékő nyugdíjbiztosítási járulék összegét kell beírni. 3. sor: A nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tagdíj) alapját képezı jövedelem Ebben a sorban azt az összeget kell feltüntetni, amely után a mezıgazdasági ıstermelı a tárgyidıszakban nyugdíjjárulék (tagdíj) fizetésére kötelezett. 11

12 4. sor: A mezıgazdasági ıstermelı 3. sorból számított saját nyugdíjjárulékának összege (8,5%) A 3. sornál ismertetett járulékalap után kiszámított 8,5% nyugdíjjárulék összege kerül ebbe a sorba. Magánnyugdíjpénztár tagjának a nyugdíjjáruléka ide nem írható be, ide kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó mezıgazdasági ıstermelı nyugdíjjárulékát kell beírni. Legyen figyelemmel a járulékfizetési felsı határra is! 5. sor: A mezıgazdasági ıstermelı 3. sorból számított saját nyugdíjjárulékának összege (0,5%) A 3. sornál ismertetett járulékalap után kiszámított 0,5% nyugdíjjárulék összege kerül ebbe a sorba. Az a mezıgazdasági ıstermelı, aki magánnyugdíjpénztár tagja, kizárólag ebben a sorban közölheti a nyugdíjjárulék összegét. Kérjük, legyen figyelemmel a járulékfizetési felsı határra is! Amennyiben ebben a sorban adatot tüntet fel, akkor a es lap 36. Magánnyugdíjpénztár sorának kitöltése kötelezı. 6. sor: A mezıgazdasági ıstermelı 3. sorból számított tagdíjának összege (8%) Ebben a sorban - a kizárólag magánnyugdíjpénztártag mezıgazdasági ıstermelınek - a 3. sorból számított tagdíj összegét kell feltüntetni. A b) oszlopba a pénztár adónem kódját - a legördülı menü segítségével - a következık szerint kell beírni: Ssz. Adónem megnevezése Adónem kód 1. Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Aranykor Nyugdíjpénztár UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár beolvadt az 264 Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztárba 5. Budapest Magánnyugdíjpénztár AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár (korábban Winterthur) Dimenzió Magánnyugdíjpénztár Életút Elsı Országos Nyugdíjpénztár Erste Bank Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Évgyőrők Magánnyugdíjpénztár Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ING Magánnyugdíjpénztár MKB Nyugdíjpénztár OTP Magánnyugdíjpénztár Postás Magánnyugdíjpénztár

13 16. Premium Magánnyugdíjpénztár Quaestor Magánnyugdíjpénztár Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár VIT Nyugdíjpénztár K&H Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 282 Figyelem! A tagdíjbevallási és befizetési kötelezettséget mindig annak a magánnyugdíjpénztárnak a feltüntetésével kell teljesíteni, amelynél a pénztártagsági jogviszony a tárgyidıszak (bevallási idıszak) elsı napján fennáll. Példa: amikor a pénztártagsági jogviszony március 31-éig x magánnyugdíjpénztárban áll fenn és a pénztártag április 1-jén átlép y magánnyugdíjpénztárba, akkor az I. negyedévi tagdíjbevallást (amely április 12-én esedékes) még az x pénztárba kell teljesíteni április 1-jét követıen azonban a pótbevallásokat és befizetéseket, vagy a korábbi bevallások helyesbítését, önellenırzését már annak a pénztárnak a feltüntetésével kell teljesíteni, ahol a pénztártag tagsági jogviszonya fennáll. Az elıbbi példa szerinti y pénztárba. Ettıl eltérıen, viszont abban az esetben, ha az átlépést megelızı bevallási idıszakra (a példa szerint március 31-ig terjedı idıszakra) a tagdíj megfizetésre került, ezért csak a bevallás pótlására kerül sor, a pótbevallást még annak a pénztárnak a feltüntetésével kell benyújtania, ahol a befizetést bevallás hiányában nem tudták a pénztártag egyéni számlájára elszámolni, azaz függıszámlán tartják nyilván. A példa szerinti esetben, ha a tagdíj március 31-ig terjedı idıszakra maradéktalanul megfizetésre került, de az I. negyedévre vonatkozó bevallás például csak május 12-én kerül pótlásra, ezt a pótbevallást még az x pénztárhoz kell benyújtani. Ezzel a bevallással kerül a függıszámlán lévı összeg a tag számára jóváírásra, és egyúttal természetesen átutalásra az új y pénztárba, ahol a tag pénztártagsági jogviszonya fennáll. (A függıszámlán lévı befizetés feldolgozása, majd az y pénztárba történı utólagos átutalása iránt az x pénztárnak kell intézkednie.) 7. sor: A mezıgazdasági ıstermelı tagdíj kiegészítésének összege Ebben a sorban - a kizárólag magánnyugdíjpénztártag mezıgazdasági ıstermelınek - a tárgynegyedévi járulékalap alapján megállapított tagdíj kiegészítés összegét kell feltüntetni. A tagdíj és a kiegészítés összege együttesen sem haladhatja meg a nyugdíjjárulék alapjának, (tagdíjalap) 10%-át. A magánnyugdíjpénztárak adónem kódjai megegyeznek a 6. sornál ismertetett kódokkal. (A 6. és a 7. sor b) oszlopban csak ugyanaz az adónem kód szerepelhet.) 13

14 8. sor: Az 1. sorból számított természetbeni egészségbiztosítási járulék öszszege (5%) Ebben a sorban az 1. sorból számított, a mezıgazdasági ıstermelı által fizetendı 5%-os mértékő természetbeni egészségbiztosítási járulék összegét kell közölni. 9. sor: Az 1. sorból számított pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege (3%) Ebben a sorban kell feltüntetni az 1. sor összegébıl számított 3% mértékő pénzbeli egészségbiztosítási járulék összegét. 10. sor: A mezıgazdasági ıstermelı saját személyére vonatkozó egészségbiztosítási járulékának alapja Ebben a sorban a mezıgazdasági ıstermelıt terhelı egészségbiztosítási járulékalapjának összege kerül feltüntetésre. 11. sor: A mezıgazdasági ıstermelı természetbeni egészségbiztosítási járulékának összege (4%) Ebben a sorban a sor összegébıl számított - 4% mértékő természetbeni egészségbiztosítási járulék összegét kell szerepeltetni. 12. sor: A mezıgazdasági ıstermelı pénzbeli egészségbiztosítási járulékának összege (3%) Ebbe a sorba a 10. sorból számított 3%-os mértékő pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege kerül. Figyelem! A sorokban a Tbj. 30/A. (2) bekezdése szerint az a mezıgazdasági ıstermelı közöl adatot, akinek az adóévet megelızı évben az e tevékenységbıl származó bevétele a forintot nem haladta meg és nem vállalt a 07MNY01-es számú nyilatkozat megtételével magasabb járulékalap utáni fizetési kötelezettséget. 13. sor: A mezıgazdasági ıstermelı 8,5%-os, nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíjbiztosítási járulékának alapja Ebbe a sorba az ıstermelıi tevékenységbıl származó bevétel 20%-ának figyelembevételével megállapított 8,5%-os mértékő, nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíjbiztosítási járulék alapját kell feltüntetni a következık szerint: Példa: A évben e tevékenységbıl ,- forint bevétel alapján járulékfizetésére kötelezett mezıgazdasági ıstermelı havi járulék alapja forint, ezért egy negyedévet tekintve a járulékalap 3 x forint, azaz forint. 14

15 14. sor: A 13. sorból számított 8,5%-os, nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíjbiztosítási összege Ebbe a sorba a 13. sorból számított 8,5%-os, nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíjbiztosítási összegét kell beírni. Példa: Elızıek szerint, a forint nyugdíjbiztosítási járulék alap 8,5%-át, azaz forintot kell a c) oszlopba beírni. 15. sor: A 13. sorból számított 4% mértékő természetbeni egészségbiztosítási járulék összege Ebbe a sorba a 13. sorból számított 4% mértékő természetbeni egészségbiztosítási járulék összegét kell beírni. Példa: Elızıek szerint, a forint nyugdíjbiztosítási járulék alap 4%- át, azaz forintot kell a c) oszlopba beírni. A es lap kitöltése (A mezıgazdasági ıstermelı jogviszonyára vonatkozó adatok) 21. sor: Biztosításban töltött idı Ebbe a sorba a bevallási idıszakra vonatkozó biztosítás idıtartamát kell beírni sorok: A biztosítás szünetelése, járulékfizetés alól mentes idıtartam kódja, ideje Ebben a sorban kell megadni a tárgyidıszakon belüli járulékfizetés nélküli idıszak(ok) idıtartamát, és kódját az alábbiak szerint: Teljes megnevezés Kódszám Táppénz 11 baleseti táppénz 12 terhességi-gyermekágyi segély 21 elızetes letartóztatás 41 szabadságvesztés 42 GYED 22 GYES 23 GYET 24 ápolási díj 25 katonai szolgálatot teljesítı önkéntes tartalékos 30 katona a mezıgazdasági ıstermelı értékesítési 47 betétlapja nem érvényes Figyelem! A kódszám használata kötelezı. 15

16 36. sor: Magánnyugdíjpénztár Ezt a rovatot, csak abban az esetben kell kitölteni, ha az ıstermelı az adatszolgáltatás benyújtására vonatkozó idıszakban valamint a bevallás benyújtásának idıpontjában magánnyugdíjpénztárnak a tagja. Itt kell közölni a tárgyidıszakban fennálló magánnyugdíjpénzári tagság idıtartamát. A magánnyugdíjpénztár Azonosítója rovatban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a magánnyugdíjpénztár részére kiadott pénztárkódot kell feltüntetni az Útmutató 2. számú melléklete alapján. 37. sor: Tb. nyugdíjrendszerbe történı visszalépés Amennyiben a tárgyidıszakon belül bármely ok miatt visszalépett a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe (magánnyugdíjpénztári tagságát megszüntette), akkor az erre szolgáló helyen ezt a tény jelölje X -szel. Figyelem! A tárgyidıszakon kívül esı magánnyugdíjpénztári tagságot és az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagságot nem szabad feltüntetni! A as lap kitöltése (Önellenırzés) Ez a bevallási lap a számú bevallás önellenırzésére szolgál. Önellenırzésnek csak az a helyesbítés minısül, amely során a járulékalap illetve a járulék (tagdíj) összege változik. Önellenırzés esetén a as lapot csatolni kell a bevallás fılapjához. Ha az önellenırzés mellett az egyéb adatokban is változások vannak, ne feledkezzék el az adatok helyesbítésérıl sem! január 1-jét követıen benyújtott bevallás esetén az önellenırzés esedékességének dátuma nem lehet kitöltött, kivéve, ha december 31-ig benyújtott önellenırzését az adóhatóság értesítése alapján javítja. Ebben az esetben a hibásnak minısített bevallás vonalkódjának is kitöltöttnek kell lennie. Önellenırzés esetén a sorok c) oszlopában az eredetileg bevallott kötelezettség alapjának és a helyesbített kötelezettség alapjának különbségét, a d) oszlopában az eredeti kötelezettség összegének és a helyesbített kötelezettség különbségét kell feltüntetni. A magánnyugdíjpénztárat megilletı tagdíj és tagdíjkiegészítés vonatkozásában az adónem kódot (mely egyértelmően azonosítja a magánnyugdíjpénztárat) is ki kell tölteni a legördülı menü segítségével. A magánnyugdíjpénztárak adónem kódjai megegyeznek a 6. sornál ismertetett kódokkal. 16

17 Speciális esete az önellenırzésnek, amikor az adózó utólag észleli, hogy az eredetileg benyújtott bevallásában a magánnyugdíjpénztár adónemkódját helytelenül tüntette fel. Ebben az esetben a következı módon kell eljárni: Ha az eredetileg benyújtott bevallásában a helytelenül feltüntetett, például a 261-es magánnyugdíjpénztári adónemkódot a 262-es adónemkódra kívánja javítani, a 03-as lapot a következıképpen töltse ki: A sorba beírja a jó 262-es adónemkódot, az 59. sorba pedig az ehhez az adónemkódhoz kapcsolódó önellenırzési pótlék adónemkódját, a 462-t. A sorba kerül a 261-es (elızıleg helytelenül feltüntetett) adónemkód mínusz összeggel. Az önellenırzési pótlék kiszámítása Az adózó javára mutatkozó helyesbítés esetén önellenırzési pótlékot sem felszámítani, sem megfizetni nem kell [Art. 51. (2) bekezdés]. Az adózó terhére mutatkozó helyesbítés esetén az önellenırzési pótlék alapja a kötelezettség növekedés összege. Figyelem! Az önellenırzési pótlék alapjának számításánál a különbözeteket adónemenként (43., 48. sor, sorok együttes összege, 51., 52. sorok együttes összege) külön-külön kell figyelembe venni. A as lap soraiban szereplı negatív elıjelő különbözet nem csökkenti a valamely más adónemben (adónemekben) feltárt kötelezettség növekedés összegét! Az önellenırzési pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része, illetve ugyanazon bevallás ugyanazon adatának ismételt önellenırzése esetén annak másfélszerese. A %-os mértéket 3 tizedesjegy pontossággal kell meghatározni és a harmadik tizedesjegy után következı számokat el kell hagyni. Az önellenırzési pótlékot az eredeti bevallás benyújtására elıírt határidıt követı elsı naptól az önellenırzési lap benyújtása napjáig terjedı idıszakra kell kiszámítani. [Art (3) bekezdés] Az önellenırzési pótlékot a jegybanki alapkamat változásaihoz igazodva kell kiszámítani, azaz az önellenırzéssel érintett idıszakot ennek alapján idıintervallumokra kell bontani. A megállapított önellenırzési pótlék annak bevallásával egyidejőleg esedékes. Az Art (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján a járulékonként (kivéve a magánnyugdíjpénztári tagdíjat és tagdíj-kiegészítést) külön-külön kiszámított önellenırzési pótlék összevont összegét kell az 58. sorba bejegyezni. Ez az öszszeg a 215-ös adónem megjelöléssel kerül elıírásra az adózó folyószámláján. Tekintve, hogy az önellenırzési pótlék is adónak minısül, így annak megállapítása során elkövetett tévedés ugyancsak az önellenırzés szabályai szerint he- 17

18 lyesbíthetı ezen a bevalláson. Ebben az esetben kizárólag az 58. sorban szerepeltethetı adat. Abban az esetben, ha a korábbi önellenırzési bevallásban feltüntetett önellenırzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken, akkor a negatív elıjelet is fel kell tüntetni az 58. sor c) oszlopában. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a magánnyugdíjpénztárat megilletı tagdíj és tagdíj kiegészítés különbözeteinek ( sorok) összegét az önellenırzési pótlék alapjának számításánál a többi adónemtıl külön kell figyelembe venni, és az ez alapján megállapított, a magánnyugdíjpénztárat megilletı önellenırzési pótlékot az 59. sorban kell feltüntetni. Ki kell továbbá választani (a legördülı menü segítségével) az adónem kódot is, mely egyértelmően beazonosítja a magánnyugdíjpénztárat. Az adónem kódok a következık: Ssz. Adónem megnevezése Adónem kód 1. Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önellenırzési 461 pótlék 2. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár önellenırzési pótlék Aranykor Nyugdíjpénztár önellenırzési pótlék UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár önellenırzési 464 pótlék beolvadt az Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztárba 5. Budapest Magánnyugdíjpénztár önellenırzési pótlék AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár (korábban Winterthur) 466 önellenırzési pótlék 7. Dimenzió Magánnyugdíjpénztár önellenırzési pótlék Életút Elsı Országos Nyugdíjpénztár önellenırzési pótlék Erste Bank Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önellenırzési 469 pótlék 10. Évgyőrők Magánnyugdíjpénztár önellenırzési pótlék Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önellenırzési pótlék ING Magánnyugdíjpénztár önellenırzési pótlék MKB Nyugdíjpénztár önellenırzési pótlék OTP Magánnyugdíjpénztár önellenırzési pótlék Postás Magánnyugdíjpénztár önellenırzési pótlék Premium Magánnyugdíjpénztár önellenırzési pótlék Quaestor Magánnyugdíjpénztár önellenırzési pótlék Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önellenırzési pótlék VIT Nyugdíjpénztár önellenırzési pótlék K&H Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önellenırzési pótlék Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

19 A magánnyugdíjpénztárat megilletı önellenırzési pótlék megállapítása során elkövetett hiba ugyancsak az önellenırzés szabályai szerint helyesbíthetı ezen a bevalláson. Ebben az esetben kizárólag az 59. sorban szerepeltethetı adat. Abban az esetben, ha a korábbi önellenırzési bevallásban feltüntetett önellenırzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken, akkor a negatív elıjelet is fel kell tüntetni az 59. sor c) oszlopában. Ez esetben is kötelezıen kitöltendı az adónem kód. Ha az önellenırzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget nem eredményezett, mert az adózó adóját az eredeti esedékességkor vagy korábbi önellenırzése során hiánytalanul megfizette, a fizetendı önellenırzési pótlék összegét az általános szabályok szerint kell meghatározni, de az Ft-ot meghaladó összeget nem kell sem bevallani sem megfizetni. Az adózó az önellenırzéssel megállapított, helyesbített adóalap, adó, járulékalap, járulék bevallásával mentesül az adóbírság és mulasztási bírság alól, valamint az önellenırzéssel feltárt adó, járulék, továbbá az önellenırzési pótlék megfizetésével az önellenırzés idıpontjáig esedékes késedelmi pótlék alól. A es lap kitöltése (Nyilatkozat arról, hogy az önellenırzés indoka alkotmányellenes alaptörvény-ellenes vagy az Európai Unió kötelezı jogi aktusába ütközı jogszabály) Ezt a lapot kell kitöltenie, ha az Art. 124/B. figyelembevételével az önellenırzés oka, hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály alkotmányellenes alaptörvény-ellenes, vagy az Európai Unió kötelezı jogi aktusába ütközik, feltéve, hogy az önellenırzést július 17. után hajtotta végre. A lapot csak a ös bevallás részeként, a as lappal együtt (egyidejőleg) lehet benyújtani! Amennyiben az adózó a lapot önállóan nyújtotta be, azt az adóhatóság nem tudja figyelembe venni. A lap fejlécében az adózó azonosításához szükséges adatokat kell kitölteni. Ugyancsak itt jelölje a es lap sorszámát, mely minden esetben kitöltendı (kezdı sorszám: 01). Az A blokkban lévı 1. sorban kell jelölnie X -szel, ha önellenırzésének oka, hogy az adókötelezettséget megállapító jogszabály alkotmányellenes alaptörvény-ellenes, vagy az Európai Unió kötelezı jogi aktusába ütközik. A B blokkban lévı 2. sorban kell megadnia azt az adónem kódot, a 3. sorban pedig az adónem nevét, melyben végrehajtott önellenırzésének indoka alkot- 19

20 mányellenes alaptörvény-ellenes, vagy az Európai Unió kötelezı jogi aktusába ütközı jogszabály. Amennyiben több ilyen adónem van, úgy több es lapot kell benyújtania, és a lap fejlécében a lap megfelelı sorszámát jelölnie kell! A C blokkban lévı sorokban az adózónak részleteznie kell, hogy a) melyik az az adókötelezettséget megállapító jogszabály, amellyel kapcsolatban önellenırzését benyújtotta, továbbá b) milyen okból alkotmányellenes alaptörvény-ellenes, illetve az Európai Unió mely kötelezı jogi aktusába ütközik és milyen okból, valamint c) ismeretei szerint az Alkotmánybíróság, Kúria vagy az Európai Közösségek Unió Bírósága a kérdésben hozott-e már döntést, ha igen, közölje a döntés számát. E blokk szabadon gépelhetı részt tartalmaz, melyben az adózónak részletesen ki kell fejtenie az elızıekben leírtakat. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 20

a 2009. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0758-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0758-as számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0758-as számú bevalláshoz Tisztelt Adózó! Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art) 31. (2) bekezdése alapján az egyéni vállalkozó a saját személyére

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját.

ÖNELLENŐRZÉS 1. Ha az önellenőrzés Önnek visszajáró összeget eredményez, úgy feltétlenül töltse ki a 1153 főlap (D) tábláját. ÖNELLENŐRZÉS 1 Ezek a lapok a 1153-as, a csökkentett adattartalmú 1153-as, a 1153E számú bevallás, a 1153ANY adónyilatkozat és a 11M29 (munkáltatói adómegállapítás) önellenőrzésének eredményeként mutatkozó

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik Figyelem! Önellenırzés A pénztártag 2010. november 1-jét megelızı idıszakra vonatkozó tagdíjának önellenırzése (pótbevallása) esetén a bevallást az állami adóhatósághoz kell benyújtania. Az önellenırzés

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz 0708A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz 0A0001C A javítani

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 A nyugdíjat, illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

/ :17

/ :17 Az egyéni vállalkozók járulékfizetésének alapvetı szabályai 2008.03.07. 1. Általános tudnivalók A biztosítási és járulékfizetési kötelezettségrıl, a fizetendı járulék (tagdíj) mértékérıl stb., rendelkezı

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1210B számú, a Baleseti adóról és annak önellenırzésérıl szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére

Kitöltési útmutató a 1210B számú, a Baleseti adóról és annak önellenırzésérıl szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Kitöltési útmutató a 1210B számú, a Baleseti adóról és annak önellenırzésérıl szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Jogszabályi háttér - A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0858-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0858-as számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0858-as számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Ezt a kedvezményt a munkaadó:

Ezt a kedvezményt a munkaadó: ÚTMUTATÓ a 2010. évi P-P/II. típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap

Részletesebben

A kiállított igazolásról adatszolgáltatást az Art. 3. számú melléklet J) pontja alapján kell teljesíteni.

A kiállított igazolásról adatszolgáltatást az Art. 3. számú melléklet J) pontja alapján kell teljesíteni. 1 / 8 2010.12.27. 10:46 Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2010. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolásokról (10K51-es számú nyomtatvány,

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségrıl

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségrıl Tájékoztató a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségrıl Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény alapján 2012. január 1-jétıl a kifizetıt

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása (a 0543-02-es lap kitöltése) Ezt a bevallási lapot annak az egyéni vállalkozónak kell benyújtania, aki a 2005. évben az egyszerûsített vállalkozói

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető!

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető! Kitöltési útmutató a 14K106 jelű, a biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2012. február 29-tıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. január 1-jétıl 1 hatályos változások Fogalmak Megbízási jogviszony, munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefügg számlaszámok IBAN számlaszámok 2012.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefügg számlaszámok IBAN számlaszámok 2012. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok (IBAN számok)

Részletesebben

a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához Amennyiben a foglalkoztatás idıtartama alatt járulékkedvezmény igénybevétele történt (járulékfizetés kódja: 01-07),

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

hatályos: 2012.01.01-2012.01.02

hatályos: 2012.01.01-2012.01.02 266/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához A 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállítása mellett, amennyiben a foglalkoztatás

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Folytatjuk az adótörvények változásainak ismertetését. A 113. körlevelünket az azóta tudomásunkra jutott értelmezések alapján javítottuk. Kérjük Ügyfeleinket, az újonnan

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 16K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2016. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2012. évben befizetett (átutalt), illetőleg a magánszemély részére nem-nyugdíj

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

Az egyéni vállalkozók 2001. évi saját jogú járulékbevallása (0153-14-es lap kitöltése)

Az egyéni vállalkozók 2001. évi saját jogú járulékbevallása (0153-14-es lap kitöltése) ÚTMUTATÓ A 2001. ÉVI ADÓBEVALLÁSHOZ 101 Az egyéni vállalkozók 2001. évi saját jogú járulékbevallása (0153-14-es lap kitöltése) A járulékkötelezettségre vonatkozó tudnivalók A biztosítási és járulékfizetési

Részletesebben

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, időpontja: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton 1 teljesíthető!

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K85 jelű, a hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2014. évi törlesztésével kapcsolatban elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K85 jelű, a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2013. évi törlesztésével összefüggésben a hitelintézet által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata.

NYUGDÍJRENDSZER. A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. NYUGDÍJRENDSZER A kötelezı társadalombiztosítási nyugdíjrendszer mőködtetése és fejlesztése az állam feladata. Az állam által mőködtetett nyugdíjrendszer legfıbb jellemzıi 1. az ún. felosztó-kirovó finanszírozás,

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:...

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:... Adóbevallás - a kifizetı által megállapított és levont termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallása - 200... adóévrıl Önkormányzati adóhatóság tölti ki: Beérkezés/postára adás dátuma: 200 év...

Részletesebben

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend a várakozási idı leteltét követı, de még a felhalmozási idıszakban lévı pénztártagokkal kapcsolatos elszámolási rendrıl 2011 Bevezetés Jelen eljárási

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2013. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0958-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0958-as számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0958-as számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelők adó- és járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségéről, alapfogalmakról

Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelők adó- és járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségéről, alapfogalmakról Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelők adó- és járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségéről, alapfogalmakról 1. A mezőgazdasági őstermelők adózása Fogalmak Mezőgazdasági őstermelőnek minősül az

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján 2012. január 1-jétıl a kifizetıt a természetes

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 1. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 1. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0506. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0506. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a. számú bevalláshoz Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 33. (5) bekezdésében foglaltak alapján az elõtársaságoknak azokról az adókról és járulékokról,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2008. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2008. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 0605. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 1. számú mellékletében foglaltak alapján a havi és az évközi adóbevallás benyújtására

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK:

ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK: ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: - - Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - - ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K86 jelű, a kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély (ideértve az Szja tv. szerint a társasházat is) 2014. évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci

Részletesebben

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász

Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Dr. Menyhárt Szabolcs, PhD APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága jogász Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra, avagy kinek éri meg és miért 1. A jogintézmény mibenléte A klasszikus európai

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Adó- és Pénzügy i Ellenőrzési Hiv atal HIVATAL (A) 0436 BEVALLÁS az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Benyújtandó 1 példányban az illetékes

Részletesebben

Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 12NY29 és 12NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 12M29-es munkáltatói adómegállapítás kitöltési útmutatójából) 1. A személyi jövedelemadó megállapításának és elszámolásának

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Az egyéni vállalkozók 2004. évi saját jogú járulékbevallása (0453-10-es lap kitöltése)

Az egyéni vállalkozók 2004. évi saját jogú járulékbevallása (0453-10-es lap kitöltése) ÚTMUTATÓ A 2004. ÉVI ADÓBEVALLÁSHOZ 101 Az egyéni vállalkozók 2004. évi saját jogú járulékbevallása (0453-10-es lap kitöltése) A járulékkötelezettségre vonatkozó tudnivalók A biztosítási és járulékfizetési

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallás és befizetés szabályai, a Tbj. végrehajtási rendelete 2007. február 20.

Magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallás és befizetés szabályai, a Tbj. végrehajtási rendelete 2007. február 20. Magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallás és befizetés szabályai, a Tbj. végrehajtási rendelete 2007. február 20. Varga Éva PSZÁF Pénztári szakigazgatási főosztály Központi tagdíjbevallás és befizetés 2007.

Részletesebben

kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő

kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása 2013. január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő korkedvezmény-biztosítási járulék Nyugdíjjárulék** egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÖREGSÉGI NYUGDÍJ SZABÁLYAI 1. Korhatár 2. Elırehozott öregségi nyugdíj, teljes összegő Elırehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegő Összeállította: Soósné Bölczy Brigitta 1 AZ

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06581K számú adatszolgáltatáshoz

Kitöltési útmutató a 06581K számú adatszolgáltatáshoz Kitöltési útmutató a 06581K számú adatszolgáltatáshoz Tisztelt Adózó! Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról

Részletesebben

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik Figyelem! Önellenırzés A pénztártag 2010. november 1-jét megelızı idıszakra vonatkozó tagdíjának önellenırzése (pótbevallása) esetén a bevallást az állami adóhatósághoz kell benyújtania. Az önellenırzés

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1258. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1258. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1258. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1108E számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1108E számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1108E számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az egyszerősített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.), az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A helyesbítés, vagy önellenőrzés tényét a bevallásban (önellenőrzésben) jelezni kell.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A helyesbítés, vagy önellenőrzés tényét a bevallásban (önellenőrzésben) jelezni kell. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 20060200 20060210 JELŰ MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI HAVI TAGDÍJBEVALLÁS ÖNELLENŐRZÉSE, HELYESBÍTÉSE, ÖSSZESÍTŐ ADATLAPJA ÉS BETÉTLAPJA KITÖLTÉSÉHEZ A 20060200-20060210 jelű önellenőrzés összesítő

Részletesebben