Kitöltési útmutató a számú bevalláshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési útmutató a 07085 számú bevalláshoz"

Átírás

1 Kitöltési útmutató a számú bevalláshoz A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 50. (4) bekezdése alapján a mezıgazdasági ıstermelı a saját személyére vonatkozó járulékokról (tagdíjról) az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art) 31. -ának (2) bekezdése szerinti adattartalommal bevallását a tárgynegyedévet követı hó 12-éig nyújtja be. A foglalkoztatónak nem minısülı biztosított mezıgazdasági ıstermelı nem kötelezett az Art. 31. (2) bekezdés szerinti bevallás és adatszolgáltatás benyújtására, ha a tárgyévet megelızı évben bevétele nem volt, és nem tett magasabb járulékalap utáni fizetésre vonatkozó nyilatkozatot. Az ıstermelıi igazolványát január 1-jét követıen visszaadó mezıgazdasági ıstermelınek is ezt a bevallást kell a saját személyére vonatkozó járulék (tagdíj), és egyéb adatok tekintetében benyújtania, feltéve, hogy a számú bevallás benyújtására egyébként kötelezett. A bevallás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A mezıgazdasági ıstermelı a bevallást elektronikus úton köteles teljesíteni. A év valamely negyedévével kapcsolatosan a határidıig benyújtani elmulasztott bevallásokat ezen a bevalláson kell pótolni. Bármely negyedévre benyújtott ös számú "eredeti" bevallás adatainak "helyesbítésére" a ös bevallást kell használni. A pótlólagos bevallást az eredeti bevallásnál leírtak szerint kell elkészíteni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Art (1) bekezdés b) pontja alapján a magánszemély 100 ezer forintig terjedı mulasztási bírsággal sújtható, ha bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követıen, de az adóhatóság felszólítását, ellenırzését megelızıen késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki. Az Art (6) bekezdése alapján a hibásan benyújtott bevallás esetén a magánszemély 10 ezer forintig terjedı mulasztási bírsággal sújtható. Ha a késedelmesen benyújtott bevallás hibás, az adózó csak a késedelemért szankcionálható.

2 A bevallást akkor is ki kell tölteni, ha járulékkötelezettsége az adott tárgynegyedévvel összefüggésben nem keletkezett. (Például a bevallási idıszakban végig táppénzfolyósításban részesült.) A foglalkoztatónak minısülı mezıgazdasági ıstermelı az általa foglalkoztatott biztosítottak (alkalmazottak) adó, járulék és egyéb adataira vonatkozó bevallását ezen a nyomtatványon nem adhatja be. A mezıgazdasági ıstermelı az általa foglalkoztatottakra vonatkozóan, a kifizetıi, munkáltatói minıségében január 1-je után keletkezett adókötelezettségével kapcsolatosan a 0708-as számú nyomtatványon havonta tesz eleget bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségének. Alkalmazott fogalmak A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 3. -ának 18. pontja szerint mezıgazdasági ıstermelınek minısül az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában az Szja. tv. 6. számú mellékletében felsorolt termékek elıállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására ıstermelıi igazolvánnyal rendelkezik. Mezıgazdasági ıstermelınek tekintendı az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggı ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrıl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet szerint nyilvántartott mezıgazdasági termelı magánszemély, valamint a termıföldrıl szóló évi LX. törvény szerint családi gazdálkodónak minısülı magánszemély és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közremőködı családtagja is, mindegyikre vonatkozóan az Szja. tv. 6. számú mellékletében felsorolt termékek elıállítására irányuló tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében. İstermelıi igazolvány az ıstermelıi tevékenységbıl származó bevételek nyilvántartására alkalmas, hitelesített, a mezıgazdasági ıstermelıi igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet által elıírt eljárási rendben kiadott, illetve érvényesített igazolvány, amely tartalmazza a mezıgazdasági ıstermelı azonosító adatait, valamint az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges egyéb, ezen kormányrendeletben meghatározott adatokat. Javítás Az Art. 34. (1) bekezdése szerint az adóhatóság az adóbevallás helyességét megvizsgálja, és a 34. (6) bekezdésben szabályozott esetben amennyiben az adóbevallás az adózó közremőködése nélkül nem javítható, megfelelı határidı tőzésével az adózót javításra (hiánypótlásra) szólítja fel. Az adózónak a hibalis- 2

3 tában felsorolt hibák kijavítását követıen a bevallást újból be kell nyújtania, és a vonatkozó kódkockában X -szel jelölnie kell, hogy javító bevallásról van szó, továbbá a fılap (A) blokkjában lévı kódkockába be kell írnia az eredeti (javítani kívánt) bevallás 10 jegyő vonalkódját, mely a javításra való felhívást tartalmazó levélben található meg. Helyesbítés Az NAV által elfogadott bevallás után, ugyanarra az idıszakra csak helyesbítésként történhet a bevallás ismételt benyújtása. Helyesbítésrıl van szó, ha az adózó a bevallás benyújtását követıen utóbb észlelte, hogy a bevallás kitöltésekor bármely adat tekintetében tévedett vagy, ha a vonatkozó bevallás idıszaka megváltozott. A helyesbítést a bevallás fılap AZONOSÍTÁS blokkjában az erre szolgáló kódkockában X jel beírásával kell jelölni. A helyesbítés lényege a teljes adatcsere, azaz a mezıgazdasági ıstermelı a saját személyére vonatkozó összes helyes adatot teljes körően közli és nem csak azt az adatot, amelyet helyesbít. Azonosításhoz szükséges, vagy egyéb adatok valamelyikének helyesbítése Az egyik helyesbítési típus, amikor azonosításhoz szükséges adatot kíván javítani az adózó. Ilyen, pl.: név, születési hely, stb. Értékadatok helyesbítése Értékadatnak tekintendı minden olyan adat, amely a es lapon szerepel. Ezen értékadatok bármelyikének helyesbítése során a következık szerint kell eljárni: A helyes azonosító adatok közlésével az adott tábla összes értékadatát ismételten közölni kell, nem csak az adott sorhoz kapcsolódó javított adatot. Abban az esetben, ha a helyesbítés érinti a es lapot, úgy erre is az elıbbiek vonatkoznak. Amennyiben a helyesbítés önellenırzéssé válik akkor az önellenırzésnél leírtak szerint kell eljárni. Hibás az a helyesbítés, amely a mezıgazdasági ıstermelıre - az adott idıszakra - vonatkozó valamennyi adatot nem tartalmazza. 3

4 Önellenırzés Amennyiben a helyesbítés egyúttal önellenırzésnek is minısül, úgy ezt a fılap AZONOSÍTÁS blokkjának erre szolgáló kódkockájában "X"-szel jelezni kell. Az önellenırzés esedékességét a fılapon, az erre szolgáló helyen kell feltüntetni. Ugyanazon idıszakra vonatkozó ismételt önellenırzés esetén az X jelet kell a fılapon az erre rendszeresített kódkockába bejegyezni. Önellenırzésnek minısül az Art. 49. (1) bekezdése alapján, ha az adózó a járulékot, járulékalapot helyesbíti. Önellenırzésnek csak az a helyesbítés minısül, amely során a járulék és/vagy a járulékalap összege változik. Abban az esetben, ha a bevallott és késıbb korrigált járulékkötelezettség különbözete elıjelhelyesen nulla, az nem minısül önellenırzésnek, "csupán" helyesbítésnek. Az adózó bevallását önellenırzéssel csak az adóbevallás benyújtására elıírt határidıt követıen helyesbítheti. Egy önellenırzéssel csak egy bevallási idıszakra vonatkozó adatok helyesbíthetık. Az önellenırzést az Art aiban foglaltak szerint kell végrehajtani. Az önellenırzést tartalmazó bevallást a helyesbítéstıl számított 15 napon belül kell benyújtani. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adóhatósági ellenırzés megkezdését követıen a vizsgálat alá vont járulék és támogatás a vizsgált idıszak tekintetében önellenırzéssel nem helyesbíthetı. Az önellenırzési pótlékkal kapcsolatos elıírásokat az Art ai tartalmazzák. Az önellenırzést az önellenırizni kívánt idıszakban hatályos jogszabályok figyelembevételével végezze el. Az adóellenırzés jogerıs határozatával elıírt tételeket nem szabad a bevallásban szerepeltetni. Azok az adózók, akik visszaigénylési jogukkal élni kívánnak, a visszaigényléssel kapcsolatos rendelkezést külön (a 17. számú átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez) nyomtatványon tehetik meg. Amennyiben a bevallás kitöltéséig a hivatkozott jogszabályok módosításra kerülnek, úgy ezekre is figyelemmel kell lenni. 4

5 Az önellenırzéssel kapcsolatos további információk a jelő lap kitöltésére vonatkozó útmutatónál találhatóak. A járulékkötelezettségre vonatkozó általános tudnivalók A biztosítási és járulékfizetési kötelezettségrıl, a fizetendı járulék (tagdíj) mértékérıl, stb. rendelkezı szabályokat a Tbj., valamint a Tbj. végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) tartalmazza. A mezıgazdasági ıstermelı január 1-jétıl biztosított, kivéve a közös ıstermelıi igazolvány alapján ıstermelı kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját, az egyéb jogcímen ide nem értve a Tbj. 5. (1) bekezdés g) pont és a (2) bekezdés szerinti biztosítottat, a saját jogú nyugdíjast, valamint azt az özvegyi nyugdíjban részesülı személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. [Tbj. 5. (1) bekezdés i) pont] A mezıgazdasági ıstermelı az elızıek szerint akkor válik biztosítottá, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévı idı és a már megszerzett szolgálati idı együttesen legalább 20 év. Ennek a feltételnek a megállapítása érdekében a mezıgazdasági ıstermelı életkortól függetlenül kérheti a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtıl szolgálati idejének kiszámítását. Tájékoztatjuk, hogy a szolgálati idı elismerési kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány letölthetı a weboldalról, benyújtható személyes eljárás keretében, postai úton, továbbá az Ügyfélkapus hozzáféréssel rendelkezı személyek elektronikus ügyintézés keretében is elıterjeszthetik kérelmüket. A mezıgazdasági ıstermelı biztosítási kötelezettsége január 1-jétıl a) az ıstermelıi igazolványban feltüntetett idıponttól az igazolvány visszaadása napjáig, b) gazdálkodó család tagja esetében a családi gazdaság nyilvántartásba vétele napjától a nyilvántartásból való törlés napjáig, illetıleg c) a Tbj. 5. 1) bekezdésének i) pontjában meghatározott biztosítást kizáró körülmény megszőnését követı naptól a biztosítást kizáró körülmény bekövetkezésének napjáig áll fenn. Megszőnik a biztosítás akkor is, ha a mezıgazdasági ıstermelı kilép a családi gazdaságból vagy a közös ıstermelésbıl. A fentiekben nem említett, az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggı ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrıl szóló 141/2003. (IX. 9.) Kormányrendelet szerint nyilvántartott, a Tbj. szerint mezıgazdasági ıstermelınek minısülı mezıgazdasági 5

6 termelı biztosítási kötelezettsége a nyilvántartásba vétel napjától a nyilvántartásból való törlés napjáig áll fenn. Szünetel a biztosítás arra az idıtartamra, amelyre az ıstermelıi igazolvánnyal rendelkezı mezıgazdasági ıstermelı értékesítési betétlapja nem érvényes. [Tbj. 8. d) pont] A biztosított mezıgazdasági ıstermelı ideértve a tevékenységét a tárgyévben kezdı mezıgazdasági ıstermelıt is a minimálbérnek megfelelı összeg után fizeti meg a társadalombiztosítási, az egészségbiztosítási és a nyugdíjjárulékot (tagdíjat, tagdíjkiegészítést). A Tbj. 30/A. (1) bekezdésében szabályozott tárgyévben kezdı mezıgazdasági ıstermelıre analóg módon alkalmazható a Tbj. 4. ba) pontjában a kezdı egyéni vállalkozóra vonatkozó fogalom-meghatározás. A minimálbér összege január 1-jétıl forint. Abban az esetben, ha a mezıgazdasági ıstermelı a járulékokat a minimálbér alapján állapítja meg, fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a január havi járulékok alapja még a tárgyhónapot megelızı hónap (2006. december) elsı napján érvényes minimálbér összege, azaz forint február hónaptól már a forint alapulvételével kell számolni. A biztosított mezıgazdasági ıstermelı, amennyiben pályakezdınek minısül (Magyarországon elsı alkalommal létesít biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyt és ebben az idıpontban még nem töltötte be a 35. életévét) a biztosítottá válása napjától számított 15 napon belül köteles az általa választott magánnyugdíjpénztárba belépni és tagdíjat fizetni. A biztosított mezıgazdasági ıstermelı a magasabb összegő társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében az adóévre vonatkozó nyilatkozattal vállalhatja, hogy a járulékokat (tagdíjat, tagdíjkiegészítést) magasabb járulékalap után fizeti meg. Ebben az esetben - az erre irányuló 07MNY01 számú nyilatkozatban vállalt - magasabb összeg lesz a járulékok alapja. A mezıgazdasági ıstermelı az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot (tagdíjat, tagdíjkiegészítést) a társadalombiztosítási járulék alapja után köteles megfizetni azzal, hogy a nyugdíjjárulékot, (tagdíjat, tagdíjkiegészítést) legfeljebb a járulékfizetési felsı határ napi összegének naptári évre számított összege után kell megfizetni január 1-jétıl a járulékfizetési felsı határ egy naptári napra jutó összege forint, tehát évben kiesı idı nélkül 365 x = forint. 6

7 A társadalombiztosítási járulék mértéke 29%, ebbıl a nyugdíjbiztosítási járulék 21%, az egészségbiztosítási járulék 8%. A 8%-os mértékő egészségbiztosítási járulékból 5% a természetbeni és 3% a pénzbeli egészségbiztosítási járulék. A biztosított által fizetendı nyugdíjjárulék mértéke kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó biztosított esetében 8,5%, a magánnyugdíjpénztár tagja esetében 0,5%. A mezıgazdasági ıstermelı, ha magánnyugdíjpénztár tagja, a nyugdíjjárulék alapja után 8% tagdíjat köteles fizetni. A pénztártag a tagdíját legfeljebb a nyugdíjjárulék alap 10%-áig kiegészítheti. A tagdíjkiegészítés fizetésének vállalását, vagy annak megszüntetését a mezıgazdasági ıstermelı a magánnyugdíjpénztárnak köteles írásban bejelenteni. A biztosított által fizetendı egészségbiztosítási járulék mértéke 7%, melybıl 4% a természetbeni és 3% a pénzbeli egészségbiztosítási járulék. Az egészségbiztosítási járuléknak nincs felsı határa! Az a mezıgazdasági ıstermelı, akinek e tevékenységbıl származó, a tárgyévet megelızı évben elért bevétele nem haladta meg a forintot, az ıstermelıi tevékenységbıl származó bevétele 20%-a után 8,5% nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíjbiztosítási és 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot fizet. A havi járulékalapja megállapításánál a tárgyévet megelızı évi bevétele 20%-ának egytizenketted részét kell figyelembe venni. Példa: Az egyéb feltételek teljesülése esetén január 1-jétıl járulék fizetésére kötelezett (támogatásban nem részesült) mezıgazdasági ıstermelı e tevékenységbıl származó bevétele 2006-ban forint volt. A bevétel 20%-a x 0,20 = forint, amelynek az egytizenketted része, azaz havi forint után köteles az ıstermelı a járulékokat megfizetni ezért egy negyedévet tekintve a járulékalap 3 x forint, azaz forint lesz. A forintos bevételi összeghatár számításánál figyelmen kívül kell hagyni a jogszabályban vagy nemzetközi szerzıdés rendelkezése alapján folyósított, egyébként bevételnek számító támogatást. Fontos! A nemzeti vagy uniós támogatás összegét csak a forintos összeghatár számításánál kell figyelmen kívül hagyni, vagyis annak eldöntésekor, hogy az ıstermelı a minimálbér, vagy a bevételének 20%-a után fizet járulékot. Ha az ıstermelı bevételének 20%-a a járulékalap, az Szja. tv. szerint bevételnek minısülı támogatás (például az Szja. tv. 2. számú mellékletének I/5. pontja szerinti egységes területalapú támogatás) összege után is fennáll a 7

8 járulékfizetési kötelezettség. Azon támogatások után azonban, amelyek adóalapba nem tartozó bevételnek minısülnek, nem kell járulékot fizetni. Abban az esetben, ha a tárgyévet megelızı évben a mezıgazdasági ıstermelı bevétele nem haladta meg a forintot és a 07MNY01-es Nyilatkozatában vállalta, hogy a tárgyévet megelızı évi bevétele 20%-ánál magasabb összeg után fizeti a járulékokat, akkor a nyilatkozatban vállalt járulékalap után a társadalombiztosítási, a nyugdíjjárulék (tagdíj), a pénzbeli és a természetbeni egészségbiztosítási járulék bevallása és megfizetése kötelezı. A mezıgazdasági ıstermelı a társadalombiztosítási járulékalap alapulvételével nem köteles társadalombiztosítási járulékot, nyugdíjjárulékot (tagdíjat) és egészségbiztosítási járulékot fizetni arra az idıtartamra, melynek tartama alatt: táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül (kivéve, ha a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj folyósításának tartama alatt ıstermelıi tevékenységét személyesen folytatja), katonai szolgálatot teljesítı önkéntes tartalékos katona, fogvatartott. A járulékokat (tagdíjat, tagdíjkiegészítést) január 1-jétıl negyedévente, a tárgynegyedévet követı hónap 12. napjáig kell megfizetni. A társadalombiztosítási járulékot (29%) meg kell osztani a Nyugdíjbiztosítási Alapnak járó 21, illetıleg az Egészségbiztosítási Alapnak járó 8%-ra, amelybıl 5% a természetbeni és 3% a pénzbeli egészségbiztosítási járulék. Hasonlóan elkülönítve kell a nyugdíjjárulékra (tagdíjra) és egészségbiztosítási járulékra vonatkozó bevallásnak is eleget tenni, ezért az Ön által fizetendı, [pl. (8, % =) 15,5%] egyéni járulékok egy sorban történı bevallása nem lehetséges. Figyelem! január 1-jétıl a magánnyugdíjpénztári tag is az állami adóhatósághoz benyújtott bevallásában tesz eleget a magánnyugdíjpénztári tagdíj, tagdíj kiegészítés bevallási kötelezettségének. A magánnyugdíjpénztári tagdíjfizetési kötelezettséget, a késedelmi és önellenırzési pótlékot magánnyugdíjpénztáranként elkülönített tagdíjbeszedési, illetıleg késedelmi (önellenırzési) pótlék számlákra kell teljesíteni. 8

9 A ös fılap kitöltése Azonosítás (A) blokk A bevallásban az azonosító adatokat a bevallási idıszak utolsó napjára vonatkozóan értelemszerően kell kitölteni. A javítani kívánt bevallás vonalkódja: ezt az adatot csak akkor szabad kitölteni, ha Önt az adóhatóság levélben ( ben) értesítette, hogy bevallását téves adatokkal nyújtotta be. A javítani kívánt bevallás vonalkódja mezıbe mindig a kiértesítı levélben feltüntetett vonalkódot kell szerepeltetni. Az állampolgársága rovatot az 1. számú mellékletben szereplı kódok alapján kell kitölteni. A fılapon az AZONOSÍTÁS blokkban, amennyiben a lakóhely címnél postafiókot kíván megadni, akkor a közterület jellegéhez Pf -et kell írni, a postafiók számát a házszám rovatban kell feltüntetni. A mezıgazdasági ıstermelı "neme" rovat kitöltése kötelezı. Férfi esetében az arra szolgáló kódkockába az 1-es számot, nı esetében a 2-es számot kell szerepeltetni. Az ıstermelıi igazolvány, a regisztrált mezıgazdasági termelı regisztrációs, illetve a családi gazdálkodónak a családi gazdaság nyilvántartási számát az erre szolgáló rovatban kérjük feltüntetni. Az adószám, valamint a családi gazdaság nyilvántartási szám és a regisztrált mezıgazdasági termelı regisztrációs szám kitöltése nem kötelezı, ezeket a rovatokat csak abban az esetben kell kitölteni, ha az ıstermelı rendelkezik adószámmal, vagy családi gazdaság tagja, illetve regisztrált mezıgazdasági ıstermelı. A fılapon ügyintézıként annak a személynek a nevét kérjük feltüntetni, aki a bevallást összeállította, és aki a bevallás esetleges javításába bevonható. (Ha a bevallást külsı cég, vagy erre jogosult egyéb személy készítette, és a bevallás javításába bevonható, ügyintézıként az ı adatait kérjük közölni.) A bevallási idıszak a járulékok és egyéb adatok tekintetében az adott tárgynegyedév elsı napjától annak utolsó napjáig terjedı idıszak lehet, a kitöltése kötelezı. B) Nyilatkozatok 9

10 Abban az esetben, ha az adóévet megelızı évben bevétele a forintot nem érte el, akkor ezt a tényt az erre szolgáló kódkockában "X"-szel jelölje. Figyelem! A tevékenységét január 1-jét követıen kezdı biztosított mezıgazdasági ıstermelı a járulékokat a minimálbér, vagy az erre irányuló nyilatkozatban vállalt magasabb összeg után köteles megfizetni, ezért az adóévet megelızı évben a forintot meg nem haladó bevételérıl nyilatkozatot nem tesz. Amennyiben a 07MNY01-es számú nyilatkozat megtételével magasabb járulékalap utáni fizetési kötelezettséget vállalt, akkor ezt a tényt kérjük az erre szolgáló helyen X -szel jelölni. C) Azonosító A fılapon fel kell tüntetni a mezıgazdasági ıstermelı társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ számát) is. A bevallás a következı bevallási lapokból áll: Fılap Bevallás a járulék és tagdíj kötelezettségekrıl A mezıgazdasági ıstermelı jogviszonyára vonatkozó adatok Önellenırzés Nyilatkozat arról, hogy az önellenırzésének indoka alkotmányellenes alaptörvény-ellenes vagy az Európai Unió kötelezı jogi aktusába ütközı jogszabály Mellékletek: 1. Az állampolgárság közléséhez az egyes országok kódját tartalmazó lista 2. Magánnyugdíjpénztárak azonosító kódjai A járulékok és egyéb adatok közlésére szolgáló és es lapok kitöltésére vonatkozó általános tudnivalók A bevallás és es lapjait jogviszonyonként külön-külön ki kell tölteni! Ilyen eset, pl. az, ha a mezıgazdasági ıstermelı a bevallási idıszakon belül biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonyt létesít, ezért mezıgazdasági ıstermelıként biztosítási kötelezettsége megszőnik, majd a bevallási idıszakon belül a munkaviszonya megszőnése miatt ismételten mezıgazdasági ıstermelıként lesz biztosított. Példa: 10

11 A január 1-jétıl biztosítottnak minısülı mezıgazdasági ıstermelı március 25-én munkaviszonyt létesít, majd ezt a munkaviszonyát március 28-án megszünteti (az ıstermelıi igazolványát nem adja le). Ez azt jelenti, hogy az egyéb feltételek megléte esetén január 1-jétıl március 24-éig, majd a tárgynegyedéven belül március 29-tıl március 31- ig - tehát két idıszakra vonatkozóan is - biztosított mezıgazdasági ıstermelınek minısül. Mivel a bevallásban az adatokat jogviszonyonként kell közölni a es, illetve a es lapokból a két jogviszonyra tekintettel két-két lapot kell kitölteni. A jogviszony azonosító száma (lapszám) az elsı jogviszony tekintetében 01-es, a második jogviszony esetében 02-es lesz. Figyelem! A tárgynegyedév során fennálló több biztosítási jogviszony esetében, a jogviszony azonosítására szolgáló szám (jogviszonyonként történı) folyamatos emelésével kell az adatokat közölni. A es lap kitöltése (Bevallás a járulék és tagdíj kötelezettségekrıl) A bevallás adatait az adónemenként meghatározott összesített sorokban, az elınyomott forint szöveg figyelembevételével, forintban kell bejegyezni. Amennyiben a fılapon az erre szolgáló kódkockában jelezte, hogy a tevékenységbıl származó, a tárgyévet megelızı évben elért bevétele nem haladta meg a forintot, és nem választotta a magasabb összeg utáni járulékfizetést, úgy csak a bevallás sorait kell kitöltenie. 1. sor: A társadalombiztosítási járulék alapja Ebben a sorban azt az összeget kell feltüntetni, amely után a mezıgazdasági ıstermelı a tárgyidıszakban társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett volt. 2. sor: Az 1. sorból számított nyugdíjbiztosítási járulék összege (21%) Ebbe a sorba az 1. sor összegébıl számított 21% mértékő nyugdíjbiztosítási járulék összegét kell beírni. 3. sor: A nyugdíjjárulék (magánnyugdíjpénztári tagdíj) alapját képezı jövedelem Ebben a sorban azt az összeget kell feltüntetni, amely után a mezıgazdasági ıstermelı a tárgyidıszakban nyugdíjjárulék (tagdíj) fizetésére kötelezett. 11

12 4. sor: A mezıgazdasági ıstermelı 3. sorból számított saját nyugdíjjárulékának összege (8,5%) A 3. sornál ismertetett járulékalap után kiszámított 8,5% nyugdíjjárulék összege kerül ebbe a sorba. Magánnyugdíjpénztár tagjának a nyugdíjjáruléka ide nem írható be, ide kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó mezıgazdasági ıstermelı nyugdíjjárulékát kell beírni. Legyen figyelemmel a járulékfizetési felsı határra is! 5. sor: A mezıgazdasági ıstermelı 3. sorból számított saját nyugdíjjárulékának összege (0,5%) A 3. sornál ismertetett járulékalap után kiszámított 0,5% nyugdíjjárulék összege kerül ebbe a sorba. Az a mezıgazdasági ıstermelı, aki magánnyugdíjpénztár tagja, kizárólag ebben a sorban közölheti a nyugdíjjárulék összegét. Kérjük, legyen figyelemmel a járulékfizetési felsı határra is! Amennyiben ebben a sorban adatot tüntet fel, akkor a es lap 36. Magánnyugdíjpénztár sorának kitöltése kötelezı. 6. sor: A mezıgazdasági ıstermelı 3. sorból számított tagdíjának összege (8%) Ebben a sorban - a kizárólag magánnyugdíjpénztártag mezıgazdasági ıstermelınek - a 3. sorból számított tagdíj összegét kell feltüntetni. A b) oszlopba a pénztár adónem kódját - a legördülı menü segítségével - a következık szerint kell beírni: Ssz. Adónem megnevezése Adónem kód 1. Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Aranykor Nyugdíjpénztár UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár beolvadt az 264 Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztárba 5. Budapest Magánnyugdíjpénztár AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár (korábban Winterthur) Dimenzió Magánnyugdíjpénztár Életút Elsı Országos Nyugdíjpénztár Erste Bank Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Évgyőrők Magánnyugdíjpénztár Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ING Magánnyugdíjpénztár MKB Nyugdíjpénztár OTP Magánnyugdíjpénztár Postás Magánnyugdíjpénztár

13 16. Premium Magánnyugdíjpénztár Quaestor Magánnyugdíjpénztár Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár VIT Nyugdíjpénztár K&H Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 282 Figyelem! A tagdíjbevallási és befizetési kötelezettséget mindig annak a magánnyugdíjpénztárnak a feltüntetésével kell teljesíteni, amelynél a pénztártagsági jogviszony a tárgyidıszak (bevallási idıszak) elsı napján fennáll. Példa: amikor a pénztártagsági jogviszony március 31-éig x magánnyugdíjpénztárban áll fenn és a pénztártag április 1-jén átlép y magánnyugdíjpénztárba, akkor az I. negyedévi tagdíjbevallást (amely április 12-én esedékes) még az x pénztárba kell teljesíteni április 1-jét követıen azonban a pótbevallásokat és befizetéseket, vagy a korábbi bevallások helyesbítését, önellenırzését már annak a pénztárnak a feltüntetésével kell teljesíteni, ahol a pénztártag tagsági jogviszonya fennáll. Az elıbbi példa szerinti y pénztárba. Ettıl eltérıen, viszont abban az esetben, ha az átlépést megelızı bevallási idıszakra (a példa szerint március 31-ig terjedı idıszakra) a tagdíj megfizetésre került, ezért csak a bevallás pótlására kerül sor, a pótbevallást még annak a pénztárnak a feltüntetésével kell benyújtania, ahol a befizetést bevallás hiányában nem tudták a pénztártag egyéni számlájára elszámolni, azaz függıszámlán tartják nyilván. A példa szerinti esetben, ha a tagdíj március 31-ig terjedı idıszakra maradéktalanul megfizetésre került, de az I. negyedévre vonatkozó bevallás például csak május 12-én kerül pótlásra, ezt a pótbevallást még az x pénztárhoz kell benyújtani. Ezzel a bevallással kerül a függıszámlán lévı összeg a tag számára jóváírásra, és egyúttal természetesen átutalásra az új y pénztárba, ahol a tag pénztártagsági jogviszonya fennáll. (A függıszámlán lévı befizetés feldolgozása, majd az y pénztárba történı utólagos átutalása iránt az x pénztárnak kell intézkednie.) 7. sor: A mezıgazdasági ıstermelı tagdíj kiegészítésének összege Ebben a sorban - a kizárólag magánnyugdíjpénztártag mezıgazdasági ıstermelınek - a tárgynegyedévi járulékalap alapján megállapított tagdíj kiegészítés összegét kell feltüntetni. A tagdíj és a kiegészítés összege együttesen sem haladhatja meg a nyugdíjjárulék alapjának, (tagdíjalap) 10%-át. A magánnyugdíjpénztárak adónem kódjai megegyeznek a 6. sornál ismertetett kódokkal. (A 6. és a 7. sor b) oszlopban csak ugyanaz az adónem kód szerepelhet.) 13

14 8. sor: Az 1. sorból számított természetbeni egészségbiztosítási járulék öszszege (5%) Ebben a sorban az 1. sorból számított, a mezıgazdasági ıstermelı által fizetendı 5%-os mértékő természetbeni egészségbiztosítási járulék összegét kell közölni. 9. sor: Az 1. sorból számított pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege (3%) Ebben a sorban kell feltüntetni az 1. sor összegébıl számított 3% mértékő pénzbeli egészségbiztosítási járulék összegét. 10. sor: A mezıgazdasági ıstermelı saját személyére vonatkozó egészségbiztosítási járulékának alapja Ebben a sorban a mezıgazdasági ıstermelıt terhelı egészségbiztosítási járulékalapjának összege kerül feltüntetésre. 11. sor: A mezıgazdasági ıstermelı természetbeni egészségbiztosítási járulékának összege (4%) Ebben a sorban a sor összegébıl számított - 4% mértékő természetbeni egészségbiztosítási járulék összegét kell szerepeltetni. 12. sor: A mezıgazdasági ıstermelı pénzbeli egészségbiztosítási járulékának összege (3%) Ebbe a sorba a 10. sorból számított 3%-os mértékő pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege kerül. Figyelem! A sorokban a Tbj. 30/A. (2) bekezdése szerint az a mezıgazdasági ıstermelı közöl adatot, akinek az adóévet megelızı évben az e tevékenységbıl származó bevétele a forintot nem haladta meg és nem vállalt a 07MNY01-es számú nyilatkozat megtételével magasabb járulékalap utáni fizetési kötelezettséget. 13. sor: A mezıgazdasági ıstermelı 8,5%-os, nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíjbiztosítási járulékának alapja Ebbe a sorba az ıstermelıi tevékenységbıl származó bevétel 20%-ának figyelembevételével megállapított 8,5%-os mértékő, nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíjbiztosítási járulék alapját kell feltüntetni a következık szerint: Példa: A évben e tevékenységbıl ,- forint bevétel alapján járulékfizetésére kötelezett mezıgazdasági ıstermelı havi járulék alapja forint, ezért egy negyedévet tekintve a járulékalap 3 x forint, azaz forint. 14

Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1558 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1558 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1558 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz T E R V E Z E T Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Tisztelt Adózó! Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Személyi jövedelemadó szempontjából Ezt a bevallást annak az egyéni vállalkozónak kell kitöltenie, aki - az adóévben a tevékenységét megszünteti,

Részletesebben

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2007. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez Általános tudnivalók A 2010. évi jövedelemre vonatkozó adatokat

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1508E számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1408E számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához

Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Kitöltési útmutató a 1391. számú bevallásához Jogszabályi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A távközlési adóról szóló 2012. LVI. törvény Elektronikus hírközlésről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

hatályos: 2012.01.01-2012.01.02

hatályos: 2012.01.01-2012.01.02 266/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér

Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1543. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma:

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma: Tájékoztatás a magánszemély 2012. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2012. január 1-jétıl alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének. tájékoztatója A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökének tájékoztatója a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2011. január

Részletesebben

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz. Kitöltésre vonatkozó általános tudnivalók Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a reklámadó bevallására szolgáló 1494 jelű bevalláshoz A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére

Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Kitöltési útmutató a 1510B jelű, a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Jogszabályi háttér - A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Ezt a kedvezményt a munkaadó:

Ezt a kedvezményt a munkaadó: ÚTMUTATÓ a 2010. évi P-P/II. típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap

Részletesebben