Kitöltési útmutató a 10A88 sz. adatszolgáltatási laphoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési útmutató a 10A88 sz. adatszolgáltatási laphoz"

Átírás

1 Kitöltési útmutató a 10A88 sz. adatszolgáltatási laphoz Az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott új közlekedési eszközt (ideértve az új személygépkocsit is) értékesítı adózónak a közösségi tagállamban illetıséggel bíró, közösségi adószámmal nem rendelkezı vevıje tekintetében adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik, melynek ezen a nyomtatványon kell eleget tennie. Jogszabályok: az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (Áfa tv.), az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (Art.). Általános tudnivalók: Ezt a nyomtatványt minden adózónak ki kell tölteni, aki új közlekedési eszközt értékesített olyan más közösségi tagállamban illetıséggel bíró vevı részére, aki nem rendelkezik közösségi adószámmal. 1 A nyomtatványt tehát nemcsak az Áfa tv. 6. (1) bekezdésében szereplı általános szabály szerint gazdasági tevékenységet végzı adóalanynak kell kitöltenie, hanem azoknak is, akik kizárólag ezen értékesítésük okán válnak adóalannyá [az Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pontja alapján]. Az új közlekedési eszköz, ideértve a személygépkocsit is, értékesítése minden esetben áfa-alanyiságot eredményez, amennyiben a közlekedési eszköz az értékesítés közvetlen következményeként másik tagállamba kerül. 2 Új közlekedési eszközt más közösségi tagállamban illetıséggel bíró vevı részére csak közösségi adószám birtokában lehet értékesíteni. Az Áfa tv. meghatározza az új közlekedési eszköz fogalmát. 3 Eszerint új közlekedési eszköz: a) szárazföldi közlekedési eszköz esetében azt a gépjármővet jelenti, amelynek beépített erıgépének hengerőrtartalma meghaladja a 48 cm³-t, vagy teljesítménye meghaladja a 7,2 kilowattot, feltéve, hogy az értékesítés teljesítésekor az elsı forgalomba helyezéstıl számítva legfeljebb 6 hónap telt el, vagy az általa megtett távolságból legfeljebb 6000 kilométert tett meg; b) vízi közlekedési eszköz esetében azt a jármővet jelenti, amelynek hosszúsága meghaladja a 7,5 métert kivéve: a nyílt tengeri forgalomban használt olyan jármővet, amelyet kereskedelmi személyszállításra, egyéb kereskedelmi, ipari és halászati tevékenységre, valamint tengeri mentésre vagy segítségnyújtásra használnak, továbbá a partmenti halászati tevékenységre használt jármővet is, feltéve, hogy az értékesítés teljesítésekor az elsı forgalomba helyezéstıl számítva legfeljebb 3 hónap telt el, vagy az általa hajózott órákból legfeljebb 100 órát hajózott; c) légi közlekedési eszköz esetében azt a jármővet jelenti, amelynek teljes felszállási tömege meghaladja az kilogrammot kivéve: azt a jármővet, amelyet kizárólag vagy túlnyomó részben nemzetközi légi kereskedelmi forgalomban résztvevı vállalkozás használ feltéve, hogy az értékesítés teljesítésekor az elsı forgalomba helyezéstıl számítva legfeljebb 3 hónap telt el, vagy az általa repült órákból legfeljebb 40 órát repült. Figyelem! Az Art (9) bekezdése alapján az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás benyújtására kötelezett adózó e kötelezettségének keletkezése idıpontjától az állami adóhatósághoz teljesítendı valamennyi bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton köteles teljesíteni. A bevallás kitöltı programja és a hozzá tartozó útmutató letölthetı a NAV Internetes honlapjáról (www.nav. gov..hu ). Az adatszolgáltatást nem elektronikus úton benyújtók szintén a 10A88. Internetes kitöltı programot használhatják azzal az eltéréssel, hogy a programmal kitöltött bevallást kinyomtatva papíralapon, kézzel aláírva nyújtják be. A évi adó-megállapítási idıszakokhoz tartozó 10A88. programban az adózónak kell jeleznie a megfelelı rovat megjelölésével, hogy adatszolgáltatást vagy annak helyesbítését kívánja kitölteni és benyújtani. Az adatszolgáltatást, illetıleg annak pótlását külön nem kell jelölni, csak az adózói javítás (helyesbítés) tényét kell jelölni az Adatszolgáltatás jellege kódkockában (H)- 1 Art. 3. számú melléklet H. pont 2 Áfa tv. 6. (4) bek. a) pont 3 Áfa tv pont

2 val. A és évi adatszolgáltatási idıszakok bevallására, helyesbítésére, pótlására a 08A88-as, illetve a 09A88-as nyomtatványok szolgálnak, mely nyomtatványok az elévülési idın belül használatban maradnak. A évi és azt megelızı évek adatszolgáltatásainak pótlására és helyesbítésére fenntartott adatszolgáltatási lap a NAV Internetes honlapján hozzáférhetı. A számú nyomtatvány kereskedelmi forgalomban is hozzáférhetı évben, de célszerő inkább az Internetes kitöltést segítı programot használni helyette. Az adatszolgáltatást az állami adóhatósághoz kell megtenni. havonta, az értékesítés napját követı hó 15-éig Ezen az adatszolgáltató lapon szereplı értékesítéseket a számú áfa-bevallás 43. sorában és a számú bevallás 20. sorában is szerepeltetni kell. Nem kell adatot szolgáltatni arra a hónapra vonatkozóan, amelyben új közlekedési eszköz értékesítésére más tagállamban illetıséggel bíró közösségi adószámmal nem rendelkezı vevı részére nem került sor. A nyomtatvány kitöltése A nyomtatványt nagybetőkkel kell kitölteni! A nyomtatvány fılapjának kitöltése A HIVATAL (A) rész kitöltése az adóhivatal feladata, kérjük abba ne írjon! A nyomtatvány fılapján az AZONOSÍTÁS (B) mezıben kell szerepeltetni az adózó azonosításához szükséges adatokat. Amennyiben szervezeti változással (átalakulás, szétválás, kiválás, összeolvadás) érintett adózó a jogelıd gazdasági tevékenységének idıszakára vonatkozóan nyújt be adózói javítást (helyesbítést), vagy adatszolgáltatást pótol, akkor az adatszolgáltatási fılap AZONOSÍTÁS (B) mezıjében a jogelıd (közösségi) adószáma rovatot is ki kell töltenie. Amennyiben az ilyen szervezeti változással érintett adózó nem a jogelıd idıszakára vonatkozóan nyújt be adózói javítást (helyesbítést) vagy pótol adatszolgáltatást, hanem már az átalakulás utáni, saját gazdasági tevékenységének idıszakára, akkor a jogelıd adószáma rovatot nem szabad kitölteni! Természetes személy adóalany esetén, ha vállalkozói tevékenységének megszüntetését és az adószám érvényességének megszőnését követıen adatszolgáltatás benyújtása válik szükségessé, akkor az AZONOSÍTÁS (B) mezıben a magánszemély adóazonosító jele rovatot is ki kell tölteni! Abban az esetben, ha a székhely, telephely, fióktelep, lakcím, levelezési cím külföldi, az irányítószám ország, város/község, a közterület neve, a közterület jellege és a házszám rovatok kitöltése kötelezı. Magyarországi székhely, telephely, fióktelep, lakcím, levelezési cím esetében is kérjük ezeket a rovatokat kitölteni, az ország rovatot azonban üresen kell hagyni.. Ügyintézıként annak a személynek a nevét és telefonszámát kérjük feltüntetni, aki az adatszolgáltatást összeállította és annak esetleges javításába bevonható. Azoknak az adóalanyoknak, akik/amelyek az adatszolgáltatásukat elektronikus formában teljesítik, itt a (B) mezıben kell jelölést alkalmazniuk az elektronikusan benyújtott adatszolgáltatás javítása esetén a Hibásnak minısített adatszolgáltatás vonalkódja feltüntetésével (nem elektronikus adatszolgáltatást benyújtók ebben a rovatban adatot nem szerepeltethetnek!) A (C) mezıben az adatszolgáltatás idıszakát kell megadni. Az adatszolgáltatás mindig egy hónapot foglal magába. Ide azt a hónapot kell írni, amikor az új közlekedési eszköz(ök) értékesítése történt. (Ha például az 2

3 új közlekedési eszköz(ök) értékesítésére augusztus hónapjában került sor, akkor a beírandó idıszak A nyomtatványt pedig e példa szerint szeptember 15-ig kell az adóhivatalhoz benyújtani.) A (C) mezıben kell megjelölni, hogy a 10A számú részletezı lapból hány darabot nyújt be az adott adatszolgáltatási idıszakban. Ha a már beadott adatszolgáltatás adózói javításra (helyesbítésre) szorul, akkor helyesbítı adatszolgáltatás benyújtása szükséges. Ilyenkor a (C) mezıben a bevallás jellege kódkockában kell jelölni az adózói javítás (helyesbítés) tényét (H) betőjellel, az adatszolgáltatás idıszakához pedig az adózói javításra helyesbítésre szoruló idıszakot kell beírni. A benyújtani elmulasztott nyomtatvány pótlása esetén ugyanúgy kell eljárni, mint az alapnyomtatvány kitöltése során. A pótlásra (késedelmes benyújtásra) vonatkozóan a fılapon jelölést tenni nem kell! Adózói javítás (helyesbítés) Adózói javítás (helyesbítés) akkor nyújtható be, ha a módosítás olyan adatokra vonatkozik, amelyek nem befolyásolják az adóalapot, adót, illetıleg az adónem elszámolását, azaz az adózói javítás a tájékoztató adatok módosítására vonatkozik. Az adatszolgáltatás késedelmes benyújtása és adózói javítása (helyesbítése) esetén követendı eljárás: A évi és azt megelızı idıszakok adatszolgáltatásainak pótlására, adózói javítására (helyesbítésére) a számú nyomtatványt kell használni. A számú nyomtatvány az abban feltüntethetı évek adóadatainak elévüléséig, 2013-ig van használatban. A évi adatszolgáltatási idıszakok adatszolgáltatásainak pótlására, adózói javítására (helyesbítésére) a 08A88. számú nyomtatványt kell használni. A 08A88. számú nyomtatvány az abban feltüntethetı évek adóadatainak elévüléséig, 2014-ig van használatban. A évi adatszolgáltatási idıszakok adatszolgáltatásainak pótlására, adózói javítására (helyesbítésére) a 09A88. számú nyomtatványt kell használni. A 09A88. számú nyomtatvány az abban feltüntethetı évek adóadatainak elévüléséig, 2015-ig van használatban. A 10A88. számú nyomtatvány kizárólag a évi adatszolgáltatási idıszakok bevallására, adózói javítására (helyesbítésére), pótlására szolgál. A 10A88. számú nyomtatvány az elévülési idın belül használatban marad, a késıbbi években is a 10A88. számú nyomtatványon kell pótolni és helyesbíteni a évi adatokat. Amennyiben tehát az adózó a évet követı évben pótolja, illetve helyesbíti a évi idıszakokra benyújtani elmulasztott, illetve hibás adatszolgáltatását, akkor azt a 10A88-as adatszolgáltatási lapon teheti meg. Az adatszolgáltatás idıszakánál ilyenkor a pótolandó/helyesbítendı idıszakot kell beírni. Az adatszolgáltatás jellege kódkockában pótlás esetén jelzést nem kell tenni, helyesbítésnél pedig (H) betőt kell tenni. Az adatszolgáltatást - fıszabály szerint - az adózónak kell aláírnia. Lehetıség van arra is, hogy az adatszolgáltatást az adózó helyett az Art.-ben meghatározott képviselıje, meghatalmazottja írja alá. 4 Amennyiben a magánszemély adózó az adóhatóság elıtt nem kíván, vagy nem tud személyesen eljárni, úgy a képviseletében eljárhat és a bevallást helyette aláírhatja a törvényes képviselıje, valamint meghatalmazottként: képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértı, okleveles adószakértı, adótanácsadó, könyvelı, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, közokiratban, vagy teljes bizonyító erejő magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás vagy megbízás alapján más nagykorú személy. Abban az esetben, ha a meghatalmazó egyéni vállalkozó, akkor meghatalmazás alapján a nagykorú alkalmazottja is aláírhatja a bevallást. 4 Art. 7. (1) (2) bek. 3

4 Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezet helyett a bevallást aláírhatja: a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkezı személy vagy munkaviszonyban álló jogtanácsos, valamint meghatalmazottként: a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott, megbízás alapján eljáró jogtanácsos, továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértı, okleveles adószakértı, adótanácsadó, könyvelı, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja. Amennyiben az adatszolgáltatást meghatalmazott írja alá az Art. 7. (5) bekezdésében meghatározott, az adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó adatszolgáltatás aláírására jogosult állandó meghatalmazott kivételével, a meghatalmazást csatolni kell az adóbevalláshoz, és ezt a fılapon a megfelelı kódkockában X -szel kell jelölni. Ilyen esetekben a meghatalmazás csatolása nélkül az adóbevallás érvénytelen! Amennyiben az adatszolgáltatást az Art. 7. (5) bekezdése szerinti, az adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó adatszolgáltatás aláírására jogosult állandó meghatalmazott írja alá, úgy ezt a tényt a fılapon a megfelelı kódkockában X -szel kell jelölni. Az állandó meghatalmazottak személyi köre megegyezik az eseti meghatalmazottak személyi körével, kivéve a más nagykorú magánszemélyt, aki állandó meghatalmazott nem lehet. Az állandó meghatalmazás, megbízás a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésén túl az adóhatóság elıtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon jelenti be. Ha az állandó meghatalmazást, megbízást vagy annak megszőnését az adózó képviselıje jelenti be, az adóhatóság a bejelentésrıl az adózót értesíti. Az adózó az eseti, illetve az állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását haladéktalanul köteles bejelenteni az adóhatósághoz, illetve a képviseleti jog megszőnését a meghatalmazott, megbízott is bejelentheti az adóhatóságnál. A képviseleti jog megszőnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történı bejelentéstıl hatályos azzal, hogy a képviseleti jog megszőnésének bejelentése napján a meghatalmazottat még az adóhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni. 5 Felhívjuk a figyelmét, hogy az adóhatósághoz be nem jelentett, vagy az adóhatósághoz bejelentett, de a jelen adatszolgáltatás aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt adóbevallás meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen, csak az adóhatósághoz erre a célra rendszeresített formanyomtatványon bejelentett, a vonatkozó adatszolgáltatás aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás adatszolgáltatáshoz történı csatolásától eltekinteni! A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a kiállítás idıpontját, valamint a meghatalmazott és a meghatalmazó mindazon adatait, amelybıl a meghatalmazó és a meghatalmazott személye egyértelmően megállapítható, valamint azt, hogy a meghatalmazott milyen ügyben járhat el, és milyen eljárási cselekményt végezhet. A meghatalmazásra egyebekben az okiratra vonatkozó elıírásokat kell alkalmazni. Az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem köteles, belföldi adókötelezettségeinek teljesítésére pénzügyi képviselıt bízhat meg. 6 A pénzügyi képviselı megbízása esetén az adatszolgáltatás aláírására csak a pénzügyi képviselı jogosult. Amennyiben az adatszolgáltatást az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselı írja alá, úgy ezt a tényt az adatszolgáltatás fılapjának megfelelı kódkockájában X -szel kérjük jelölni. Az adóbevallást, illetıleg az adóbevallással egyenértékő nyilatkozatot adótanácsadó, adószakértı, okleveles adószakértı ellenjegyezheti. Az ellenjegyzett hibás adóbevallás esetén a mulasztási bírságot az adóhatóság az adótanácsadó, adószakértı, okleveles adószakértı terhére állapítja meg. Amennyiben az adatszolgáltatás ellenjegyzésére sor kerül, úgy azt az adatszolgáltatás fılapján kell megtenni. Szerepeltetni kell továbbá az adótanácsadó, adószakértı, okleveles adószakértı nevét, adóazonosító számát, a bizonyítvány/igazolvány számát. Abban az esetben, ha az ellenjegyzésre jogosult nem rendelkezik adószámmal, a magánszemély 10 pozíciós adóazonosító jelét balra zártan kérjük szerepeltetni. 5 Art. 7. (5) bek. 6 Art. 9. (1) bek. 4

5 A 10A számú adatlap kitöltése Az adatlapot nyomtatott nagybetőkkel kell kitölteni! Az adatlapon minden egyes értékesített új közlekedési eszközrıl új sorban kell megtenni az adatszolgáltatást, még akkor is, ha ugyanannak a vevınek történt az értékesítés. A vevı neve sorokban a vevı teljes elnevezését (latin betőkkel), a vevı címe sorokban a vevı pontos címét az országkód megjelölésével kell feltüntetni. A közlekedési eszköz azonosító adatain belül [(a) oszlop] a közlekedési eszköz fajtáját jelölı (aa) oszlopba a megfelelı kódkockába X jelet kell tenni. Egy sorban csak egyfajta közlekedési eszközrıl lehet az adatszolgáltatást megtenni. Az új közlekedési eszköz gyártmányát/típusát, alvázszámát/gyártási számát, motorszámát az arra szolgáló oszlopokban kell feltüntetni, amennyiben rendelkezik ezekkel az adatokkal. A közlekedési eszköz hengerőrtartalmát, vagy fıgépének teljesítményét amennyiben ez azonosító adatai között szerepel az (ae) oszlopban cm 3 -ben illetve a fıgép teljesítménye tekintetében kw-ban kell megadni. A futott kilométerek száma (af) oszlopban az új szárazföldi közlekedési eszköz által futott kilométereket kell feltüntetni. A futott kilométerek száma oszlopban csak akkor lehet adat, ha a közlekedési eszköz fajtáját jelölı (aa) oszlopban a szárazföldi közlekedési eszközt jelölı kódkocka lett X -szel jelölve. A hajózott/repült órák számát jelölı (ag) oszlopban a vízi illetve légi közlekedési eszköz adatait kell feltüntetni. Ebben az oszlopban csak akkor tüntethetı fel adat, ha a közlekedési eszköz típusát jelölı (aa) oszlopban a vízi vagy légi közlekedési eszközt jelölı kódkocka lett X -szel jelölve. Az új közlekedési eszköz áfa nélkül számított ellenértéke nevő (b) oszlopban az adatokat jobbra zártan, ezer forintban kell megadni. A számla kiállításának idıpontját tartalmazó (c) oszlopot akkor kell kitölteni, ha az megelızi az új közlekedési eszköznek minısülı jármő elsı forgalomba helyezésének idıpontját. Fordított esetben, tehát ha az elsı forgalomba helyezés megelızi a számla kiállításának az idıpontját, akkor csak az elsı forgalomba helyezés idıpontja (d) oszlopot kell kitölteni. Ilyenkor a (c) oszlopban nem lehet adatot feltüntetni. A (c) és (d) oszlopban tehát egyszerre nem lehet adatot feltüntetni. Amennyiben az adatlap sorai nem lennének elegendıek, akkor ugyanilyen lapon kell folytatni a tárgyhónapban értékesített új közlekedési eszközökrıl szóló adatszolgáltatást. Új oldal csak akkor nyitható, ha az elızı oldal 6. sora is betelt. A kitöltött lapok számát az adatlap jobb felsı részén lévı lapszám rovatban folyamatos számjelzéssel kell jobbra zártan jelölni. A kitöltött 01. számú adatlapok darabszámát a nyomtatvány fılapjának (C) mezıjében kell jelölni! Adózói javítások, helyesbítések Amennyiben a már benyújtott adatszolgáltatás hibás, akkor azt helyesbíteni kell. Az adózói javításra (helyesbítésre) ugyanezt a nyomtatványt kell használni. Ebben az esetben az adatszolgáltatási nyomtatvány fılapjának (C) mezıjében az adatszolgáltatás idıszakánál az adózó javítással (helyesbítéssel) érintett idıszakot kell feltüntetni, és az adatszolgáltatás jellege elnevezéső kódkockába H jelet kell tenni. Egy nyomtatványon vagy csak adózói javítást (helyesbítést) vagy csak eredeti adatszolgáltatást lehet benyújtani. A kettıt vegyíteni nem lehet, tehát egy késıbbi idıszak adatszolgáltatásán nem szerepeltethetı egy korábbi idıszak helyesbítı adata. Az adózói javítás (helyesbítés) során elıször fel kell tüntetni a helyesbíteni kívánt tételt úgy, ahogy az a korábban benyújtott nyomtatványon szerepelt, majd a T/U jelölést tartalmazó (e) oszlopba tett T betővel kell jelölni, hogy az adott adat törlendı. A hibás adattartalmú sor után, a következı sorban kell feltüntetni a valóságnak megfelelıen javított adatokat, és az (e) oszlopban az U betőt (új adat) kell feltüntetni. Idıszakhiba esetén több helyesbítı nyomtatvány beadása szükséges. Az egyik nyomtatvány fılapjának a (C) mezıjében az idıszak megjelölésnél az eredeti, azaz javítandó idıszakot kell szerepeltetni, majd az eredeti nyomtatvány 01. számú adatszolgáltatási lapján feltüntetett adatokat kell egymás után feltüntetni és T betővel ellátni. Akkor is így kell eljárni, ha az eredetileg benyújtott adatszolgáltatásnak csak néhány (akárcsak egyetlen) sorát szükséges más idıszakba beállítani. A másik (többi) nyomtatvány fılapjának (C) mezıjében az idıszak megjelölésénél már a helyes dátumo(ka)t kell szerepeltetni, majd a valóságnak 5

6 megfelelı adatokat kell feltüntetni U jelzéssel. Idıszakhiba miatti helyesbítés esetén a törlést tartalmazó adatszolgáltatási nyomtatványon kívül annyi helyesbítı nyomtatványt kell benyújtani, ahány idıszakot érint az adózói javítás (helyesbítés). Idıszakhiba miatti javítás esetén minden nyomtatvány fılapjának (C) mezıjében a Bevallás jellege rovatban H -val kell jelölni, hogy a nyilatkozat helyesbítı. Figyelem! Az az adózó (vagy állandó meghatalmazottja), aki adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti, az Art (1) bekezdés a) pontja alapján mulasztási bírsággal sújtható. Abban az esetben, ha az adózó adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, az Art (1) bekezdés c) pontja alapján sújtható mulasztási bírsággal. Tájékoztatás az Európai Unió egyes tagállamainak országkódjáról Ausztria AT Lettország LV Belgium BE Litvánia LT Bulgária BG Luxemburg LU Ciprus CY Olaszország IT Csehország CZ Málta MT Dánia DK Nagy-Britannia GB Észtország EE Németország DE Finnország FI Portugália PT Franciaország FR Románia RO Görögország EL Spanyolország ES Hollandia NL Svédország SE Írország IE Szlovákia SK Lengyelország PL Szlovénia SI Felhívjuk figyelmét, hogy az adatszolgáltatás nyomtatványa és kitöltési útmutatója az Interneten elérhetı és letölthetı a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) keresztül. Ne feledje, hogy a szabályszerően kitöltött nyomtatványt a benyújtás módjának megfelelıen hitelesíteni kell! Nemzeti Adó- ésvámhivatal 6

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz. Általános tudnivalók Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a TAONY nyilatkozathoz - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

az Európai Közösség területén belül történ közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Közösség területér l történ

az Európai Közösség területén belül történ közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Közösség területér l történ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az Európai Közösség területén belül történı közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Közösség területérıl történı termékbeszerzéseket, szolgáltatás igénybevételeket

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2012. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 A nyugdíjat, illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

Jogszabályi háttér. I. Általános tudnivalók

Jogszabályi háttér. I. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 16AIFRS jelű a számviteli törvény szerinti beszámoló készítéséről az IFRS-ek szerinti beszámolóra áttérő azon adózók adatszolgáltatásához, akik 2016. évben kezdődő adóévről készített

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS Ügyintézı: Ráczné Tel: 570-028/216 Érkezett: II. Bevallás benyújtásának oka: ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS FİLAP (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I. Bevallás fajtája: Megállapodás alapján

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető!

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető! Kitöltési útmutató a 14K106 jelű, a biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a fogyasztói árkiegészítés 12A215. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségő negyedéves/éves összesítı bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a fogyasztói árkiegészítés 12A215. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségő negyedéves/éves összesítı bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fogyasztói árkiegészítés 12A215. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségő negyedéves/éves összesítı bevalláshoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A bevallásra kötelezettek 1

Jogszabályi háttér. A bevallásra kötelezettek 1 Kitöltési útmutató a 1543TAO jelű, az egyszerűsített vállalkozói adó, a kisadózó vállalkozások tételes adója, vagy a kisvállalati adó hatálya alól kikerült, 2015-ben a társasági adó alanyává vált adózó

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Közösség területén belül történő Közösségi termékértékesítéseket és az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzéseket tartalmazó 08A60. számú összesítő nyilatkozathoz

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fogyasztói árkiegészítés 08A215. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségű negyedéves/éves összesítő adatszolgáltatáshoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fogyasztói árkiegészítés 08A215. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségű negyedéves/éves összesítő adatszolgáltatáshoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fogyasztói árkiegészítés 08A215. számú szolgáltatáscsoportos részletezettségű negyedéves/éves összesítő adatszolgáltatáshoz. A havi és évközi (negyedéves)/éves bevallásra kötelezett

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2013. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K85 jelű, a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2013. évi törlesztésével összefüggésben a hitelintézet által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

A kiállított igazolásról adatszolgáltatást az Art. 3. számú melléklet J) pontja alapján kell teljesíteni.

A kiállított igazolásról adatszolgáltatást az Art. 3. számú melléklet J) pontja alapján kell teljesíteni. 1 / 8 2010.12.27. 10:46 Az igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2010. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolásokról (10K51-es számú nyomtatvány,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Jogszabályi háttér: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 16K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2016. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó

Részletesebben

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz

Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Kitöltési útmutató a PTGSZLAH adatlaphoz Jogszabályi háttér: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2012. évben befizetett (átutalt), illetőleg a magánszemély részére nem-nyugdíj

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

ADATBEJELENTŐ LAP 04201

ADATBEJELENTŐ LAP 04201 ADATBEJELENTŐ LAP 04201 a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint külföldi vállalkozások részére Benyújtandó az illetékes

Részletesebben

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány

Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó 2012. évi jövedelemről 12K97-es számú nyomtatvány Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, időpontja: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton 1 teljesíthető!

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K86 jelű, a kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély (ideértve az Szja tv. szerint a társasházat is) 2014. évben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a K70 jelű, a letétkezelő (a program szervező) által az (elismert) munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében a magánszemély javára egyedi letétként őrzött értékpapírról, valamint

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a SPORTBEJ bejelentéshez Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról Jogszabályi háttér: - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.), - a társasági

Részletesebben

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1 Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2013. évre, valamint adatszolgáltatásról [13KATA]

Részletesebben

Kitöltési Útmutató a 14A215 számú negyedéves/éves bevalláshoz

Kitöltési Útmutató a 14A215 számú negyedéves/éves bevalláshoz Kitöltési Útmutató a 14A215 számú negyedéves/éves bevalláshoz Jogszabályi háttér - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A személyszállítási szolgáltatásokról szóló

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K85 jelű, a hitelintézet adatszolgáltatása a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2014. évi törlesztésével kapcsolatban elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A nyugdíj-elıtakarékossági számla vezetıjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2011. évben befizetett (átutalt), illetıleg a magánszemély részére nem-nyugdíj

Részletesebben

A számú adóbevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje:

A számú adóbevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje: Kitöltési útmutató az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzések esetén az általános forgalmi adóról szóló törvény 7/A. (2) bek. c) pontjában meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett

Részletesebben

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja:

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY magánszemély kommunális adójához Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani I. Bevallás fajtája (megfelelő részt x jellel szíveskedjen jelölni) megállapodás alapján

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/3. Ecovis Holding Budapest

JOGI HÍRLEVÉL 2012/3. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témája: Üzleti partnerek közösségi adószámának megerősítése Dr. Balogh Péter Róbert ügyvéd, senior partner, irodavezető Dr. Jean Kornél ügyvéd, senior partner

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1045 számú bevalláshoz Bejelentés, bevallás a helyi iparűzési adóelőlegről

Kitöltési útmutató a 1045 számú bevalláshoz Bejelentés, bevallás a helyi iparűzési adóelőlegről Kitöltési útmutató a 1045 számú bevalláshoz Bejelentés, bevallás a helyi iparűzési adóelőlegről Fontos! Jogszabályváltozás miatt 2010. június 29-től a helyi iparűzési adóval kapcsolatos bevallásokat az

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Adóalanyiság

Kitöltési útmutató. Adóalanyiság Kitöltési útmutató A TSI_B Bejelentőlap ingatlan sorozat-jellegű értékesítéséhez kapcsolódó áfakötelezettség megállapításához című nyomtatvány kitöltéséhez Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 Szeptember Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó B. Az adózás rendje C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary

Részletesebben

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0 H IV A T A L (A) Nemzeti Adóés Vámhivatal 1365A Átvevő kódja ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Postára adás dátuma 2 0 Beérkezés

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a környezetterhelési díjelıleg, illetve az éves díjkötelezettség bevallására szolgáló 1350 számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató. a környezetterhelési díjelıleg, illetve az éves díjkötelezettség bevallására szolgáló 1350 számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a környezetterhelési díjelıleg, illetve az éves díjkötelezettség bevallására szolgáló 1350 számú nyomtatványhoz Jogszabály háttér: a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók. Az adatlap benyújtásának módja, határideje

Kitöltési útmutató. Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók. Az adatlap benyújtásának módja, határideje Kitöltési útmutató a termékdíj raktár engedélyes adózók részére kialakított, a termékdíj raktárba történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletről benyújtandó KTRAKT adatszolgáltatáshoz Jogszabályi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a SPORTBEJ bejelentéshez Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról Jogszabályi háttér: - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.), - a társasági

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal B E V A L L Á S az idegenforgalmi adóról F Ő L A P /Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához/ I. Bevallott időszak:. év. hónap II. Az adó beszedésére kötelezett

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a/az _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a SPORTBEJ bejelentéshez Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról Jogszabályi háttér: - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.), - a társasági

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a _Tiszaföldvár_ önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:...

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:... Adóbevallás - a kifizetı által megállapított és levont termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallása - 200... adóévrıl Önkormányzati adóhatóság tölti ki: Beérkezés/postára adás dátuma: 200 év...

Részletesebben

Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani. 16T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével, külföldi vállalkozások,

Részletesebben

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 4. oldalon E 411 ( 1 ) INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE

Részletesebben

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés. 1. Elılegfizetési idıszak: év hó naptól év hó napig. összege:

I. Bejelentés jellege Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés. 1. Elılegfizetési idıszak: év hó naptól év hó napig. összege: Bordányi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Adóhatóság 6795. Bordány, Benke Gedeon u. 44. 22. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

Kitöltési útmutató a PTGREG adatlaphoz

Kitöltési útmutató a PTGREG adatlaphoz Kitöltési útmutató a PTGREG adatlaphoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 0605. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 1. számú mellékletében foglaltak alapján a havi és az évközi adóbevallás benyújtására

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 16K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 16K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 16K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Belváros-Lipótváros Budapest Fıváros V. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a népegészségügyi termékadóról szóló 14NETA jelű adóbevalláshoz Jogszabályi háttér - a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Neta tv.) - az adózás

Részletesebben

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról 14. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 5. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat,

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévrıl OZORA KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A bevallás állami adóhatósági javítása, adózói javítása (helyesbítése), önellenırzése

Kitöltési útmutató. A bevallás állami adóhatósági javítása, adózói javítása (helyesbítése), önellenırzése Kitöltési útmutató A 1150 számú környezetterhelési díjelıleg, illetve az éves díjkötelezettség bevallásához Jogszabály háttér: - a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adó- és vámhatóság előtti eljárásban az adózónak

Részletesebben

10T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

10T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 10T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁG REGSZTRÁCÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK TRONKUS NTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a 12AVBA Bejelentı adatlap kitöltéséhez) Ingó vagyontárgy és ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog ajándékozás során történt megszerzésére vonatkozóan Az adatlapot a vagyonszerzınek

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06581K számú adatszolgáltatáshoz

Kitöltési útmutató a 06581K számú adatszolgáltatáshoz Kitöltési útmutató a 06581K számú adatszolgáltatáshoz Tisztelt Adózó! Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók. Általános tudnivalók a 1386-os nyomtatvány bevallási lapjainak kitöltéséről

Kitöltési útmutató. Általános tudnivalók. Általános tudnivalók a 1386-os nyomtatvány bevallási lapjainak kitöltéséről Kitöltési útmutató a speciális adózói körbe tartozó adózók egyes, határon átnyúló ügyleteivel összefüggő általános forgalmi adó kötelezettségekről benyújtandó 1386. számú bevalláshoz az Art. 1. számú mellékletének

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1251. számú bevalláshoz a gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, a jóváhagyott megállapodás alapján forgalmazó, a tápszer társadalombiztosítási támogatási kérelmet benyújtó,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1210B számú, a Baleseti adóról és annak önellenırzésérıl szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére

Kitöltési útmutató a 1210B számú, a Baleseti adóról és annak önellenırzésérıl szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Kitöltési útmutató a 1210B számú, a Baleseti adóról és annak önellenırzésérıl szóló havi bevallási nyomtatványhoz biztosítók részére Jogszabályi háttér - A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi

Részletesebben

az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Nyáregyháza önkormányzat adóhatóságához

az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Nyáregyháza önkormányzat adóhatóságához BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján Nyáregyháza önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a SPORTBEJ bejelentéshez. Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a SPORTBEJ bejelentéshez Bejelentés a látvány-csapatsportok támogatásáról Jogszabályi háttér: - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.), - a társasági

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos:

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: Kengyel Közgég Jegyzője Beérkezés dátuma: Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: BEVALLÁS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési

Részletesebben

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ

14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ Tisztelt Adózó! 14T180 BEJELENTÉS ÉS ADÓHATÓSÁGI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP AZ ADÓÜGYEK ELEKTRONIKUS INTÉZÉSÉHEZ az elektronikus adóbevallásra, illetve az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, valamint

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

13T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13201 BEJELENŐ ÉS VÁLOZÁSBEJELENŐ LAP vonalkód helye Nemzeti Adó- és Vámhivatal a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, valamint egyéni cégek részére

Részletesebben

a) a naptári év szerint mőködı adózók

a) a naptári év szerint mőködı adózók Kitöltési útmutató a 1046-os számú a társasági adóelıleg-kiegészítésrıl, az energiaellátók jövedelemadójának kiegészítésérıl és a helyi iparőzési adóelılegkiegészítésérıl bevallási nyomtatványhoz Fontos

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetıséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvetı szabályai 2013. Kik tartoznak

Részletesebben

A 2011. szeptember 1-vel hatályba lépő változások a rendszámhasználattal kapcsolatban

A 2011. szeptember 1-vel hatályba lépő változások a rendszámhasználattal kapcsolatban Tartalom A 2011. szeptember 1-vel hatályba lépő változások a rendszámhasználattal kapcsolatban... 2 Külföldi rendszámok használata... 2 E betűjelű rendszámtábla használata... 3 P betűjelű rendszámtábla

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben