T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz"

Átírás

1 T E R V E Z E T Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja törvény), az egyszerősített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX. törvény (továbbiakban: Ekho tv.), az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló évi LIX. törvény (a továbbiakban: Kjtv.), az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény (továbbiakban: Eho tv.), a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.), a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.), a Tbj. végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tbj. R.), a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.), a Tny. végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tny. R.), a foglalkoztatás bıvítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekrıl szóló évi CLXXX. törvény (továbbiakban: Fbrt.), a csıdeljárásról és felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Csıd tv.), a számvitelrıl szóló évi C. törvény (továbbiakban: Szt.), a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık foglalkoztatásának elısegítésérıl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Pftv.), az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló évi XXXV. törvény (Mód. tv.), a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló évi LXXVII. törvény (Krtv.), 1

2 az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló évi CXV. törvénynyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggı törvénymódosításokról szóló évi CXVI. törvény, az egyszerősített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvény (Efo. tv.), az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), a tıkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tptv.), az egyszerősített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva. tv.), az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXXI. törvény (a továbbiakban: Eptm. tv.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) a nemzeti felsıoktatásról szóló évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.), a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), az egyes adótörvények módosításáról szóló évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Eam. tv.), a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CLIII. törvény, egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Eat.), a megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.), a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht. tv.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló évi CXLVII. törvény (a továbbiakban Katv.) 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történı elszámolásánál figyelembe vehetı gyakorlati képzési normatívák mértékérıl és a csökkentı tétel számításáról 2

3 Kötelezettek köre: A munkáltató, a kifizetı (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minısülı magánszemély munkáltatót is), az állami foglalkoztatási szerv, a Magyarországon bejegyzett egyház, a szakképzı iskolai tanulót tanulószerzıdés alapján foglalkoztató adózó, a megszőnı, az átalakuló, a felszámolás, végelszámolás, illetıleg kényszertörlési eljárás alatt álló adózó. Figyelem! A Magyarországon bejegyzésre nem kötelezett külföldi vállalkozás fióktelepe vagy pénzügyi képviselıje, ezek hiányában a külföldi vállalkozás, illetve a külföldi vállalkozás foglalkoztatottja 1 a kötelezettségét nem ezen a nyomtatványon, hanem a 1308INT számú bevallásban teljesíti! január 1-jétıl változott a társas vállalkozások vezetı tisztségviselıinek jogállása, a biztosítotti jogviszonyokat a Tbj. 5. -a tartalmazza. A felsorolt jogviszonyokban foglalkoztatottak a Tbj. értelmében biztosítottnak minısülnek, és a foglalkoztatásukat be kell jelenteni az állami adóhatóság felé. A társas vállalkozók járulékfizetési kötelezettségével kapcsolatban bıvebben tájékozódhat a honlapon keresztül. Több munkáltató által létesített munkaviszony (Mt ) esetén a munkáltatók a munkaviszony létesítésével egyidejőleg kötelesek írásban az adókötelezettségek teljesítésére egy munkáltatót kijelölni, továbbá a kijelölt munkáltató személyérıl a munkavállalót tájékoztatni. Kijelölés hiányában a több munkáltató által létesített munkaviszonyból eredı adókötelezettségek teljesítésére a munkaviszonyban érintett bármely munkáltató kötelezhetı. A kijelölt munkáltató a munkavállaló tekintetében adókötelezettségeit saját nevében teljesíti, tehát ilyen esetben a 1308-as bevallás benyújtási kötelezettségét is a kijelölt munkáltató teljesíti. Több munkáltatóval létesített munkaviszony esetében, ha az adózó az esedékes adót nem fizette meg, és azt tıle nem lehet behajtani, az adó megfizetésére határozattal kötelezhetı az Art. szerint munkáltatónak nem minısülı, az Mt. szerinti munkáltató a munkaviszonnyal összefüggı adó tekintetében, illetıleg az, aki az adófizetési kötelezettség keletkezésekor a munkaviszonyban az Mt. szerint munkáltatóként vett részt, ha az elızıek alapján adófizetésre kötelezett az adót nem fizette meg, és azt tıle nem lehet behajtani. 1 Tbj. 56/A. (2)-(3) bekezdése 3

4 A január 1-jétıl a Katv.-ben foglaltak szerint bevezetett új adónemek kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó tekintetében a bevallás benyújtási kötelezettséget a következık szerint kell teljesíteni. 1. A kisadózó vállalkozások tételes adójának (KATA) alanya A kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerően választó kisadózó vállalkozások és kisadózók mentesülnek az adóalanyiság idıszakában az adóalany gazdasági tevékenységével, az általa a bejelentett kisadózónak az adóalanyiság idıszakában nyújtott tevékenységére tekintettel teljesített kifizetésekkel, más juttatásokkal és a bejelentett kisadózónak az adóalanytól a tevékenységére, tagsági jogviszonyára tekintettel megszerzett jövedelmével összefüggı alábbi közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek alól: a) vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó megállapítása, bevallása és megfizetése; b) társasági adó megállapítása, bevallása és megfizetése; c) a személyi jövedelemadó, járulékok és az egészségügyi hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése; d) szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás, valamint a szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése. A kisadózó vállalkozások tételes adójának megfizetésével a kisadózó vállalkozás nem mentesül a kisadózónak nem minısülı személyek foglalkoztatására tekintettel, illetve a kisadózónak nem minısülı személyek részére juttatott jövedelmek után teljesítendı adókötelezettségek alól. Ezen kötelezettségeit a 1308-as bevalláson az általános szabályok szerint kell teljesíteni. 2. A kisvállalati adó (KIVA) alanya Tekintettel arra, hogy a kisvállalati adó megfizetésével az adózó csak a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól mentesül, így a 1308-as bevallást az általános szabályok szerint kell benyújtania, és - a szakképzési hozzájárulás és a szociális hozzájárulási adó kivételével - az adót, járulékokat megfizetnie. A bevallás benyújtásának módja, idıpontja: A bevallás benyújtására kötelezett adózó - a rá vonatkozó bevallási gyakoriságtól függetlenül - havi bevallást tesz, illetve adatot szolgáltat a magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggı valamennyi adóról kivéve a kamatjövedelem adóról, járulékokról és/vagy a törvényben meghatározott egyéb adatokról a tárgyhót követı hó 12-éig elektronikus úton 2. 2 Art. 31. (2) bekezdése 4

5 Abban az esetben, ha az adózónak fizetési kötelezettsége nem keletkezik, de az Art. 31. (2) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettsége fennáll, jelen bevallást kell benyújtania. A bevallás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A 1308-as bevallást az állami adóhatóság honlapján megtalálható és letölthetı Abevjava internetes kitöltı programmal kell kitölteni. A 1308A résznyomtatványból adózónként egyet, a 1308M résznyomtatványból az adózóhoz tartozó magánszemélyenként egyet-egyet kell kitölteni. A bevallást csak az okmányirodai regisztrációval rendelkezı, és az állami adóhatósághoz a T180-as lapon bejelentett adózó, vagy annak képviselıje nyújthatja be. Adóhatóság elıtti képviselet Magánszemélyt az adóhatóság elıtt - ha nem kíván személyesen eljárni - törvényes képviselıje, képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértı, okleveles adószakértı, adótanácsadó, könyvelı, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja, közokiratban vagy teljes bizonyító erejő magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú személy képviselheti. Az egyéni vállalkozó magánszemélyt az adóhatóság elıtt a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is képviselheti. 3 Jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezetet az adóhatóság elıtt a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkezı személy vagy adózóval munkaviszonyban álló jogtanácsos, a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott, megbízás alapján eljáró jogtanácsos, továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértı, okleveles adószakértı, adótanácsadó, könyvelı, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetıleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja képviselheti. 4 Az adózó a képviselet ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást adhat, és ezt az adóhatósághoz bejelentheti. Az állandó meghatalmazás, megbízás a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésén túl 3 Art Art. 7. 5

6 az adóhatóság elıtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó vagy képviselıje az állami adóhatóság által rendszeresített 13VAMO jelő formanyomtatványon jelenti be. Ha az állandó meghatalmazást, megbízást az adózó képviselıje jelenti be, az állami adóhatóság a bejelentésrıl az adózót írásban értesíti. Az adózó az eseti, illetve az állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását haladéktalanul köteles bejelenteni az állami adóhatósághoz, illetve a képviseleti jog megszőnését a meghatalmazott, megbízott is bejelentheti az állami adóhatóságnál. A képviseleti jog keletkezése és megszőnése az állami adóhatósággal szemben a bejelentéstıl hatályos azzal, hogy a képviseleti jog megszőnésének bejelentése napján a meghatalmazottat még az állami adóhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni. 5 Bevallás pótlása A évre vonatkozó, határidıig benyújtani elmulasztott bevallásokat is ugyanezen a nyomtatványon, megfelelı adattartalommal kell pótolni. A korábbi idıszakra vonatkozóan az adott évben rendszeresített bevallásnak megfelelı adattartalommal kell pótolni a bevallásokat [2007. évre 0708-as számú bevallás, évre 0808-as számú bevallás, évre 0908-as számú bevallás (ez utóbbinál figyelemmel kell lenni a július 1-je utáni törvénymódosításra, mely megváltozott adattartalmú bevallást eredményezett), évre 1008-as számú bevallás, évre a 1108-as számú bevallás, illetıleg évre 1208-as számú bevallás]. A pótlólagos bevallást az eredeti bevallás útmutatójában leírtak szerint kell elkészíteni. Állami adóhatóság által hibásnak minısített bevallás javítása 6 Az állami adóhatóság az adóbevallás helyességét megvizsgálja, és a törvényben meghatározott esetekben - amennyiben az adóbevallás az adózó közremőködése nélkül nem javítható ki, vagy az adózó a jogszabályban elıírt igazolások benyújtásának kötelezettségét elmulasztotta, továbbá az adóbevallásából, nyilatkozatából olyan adatok hiányoznak, amelyek az állami adóhatóság nyilvántartásában sem szerepelnek 15 napon belül, megfelelı határidı kitőzésével az adózót javításra (hiánypótlásra) szólítja fel. Az adózónak a hibalistában felsorolt hibák kijavítását követıen a bevallás teljes állományát újból be kell nyújtania és a lap tetején lévı kódkockába be kell írnia az eredeti (az állami adóhatóság által hibásnak minısített) bevallás 10 jegyő vonalkódját, mely a javításra való felhívást tartalmazó levélben található meg. Helyesbítı, vagy önellenırzı bevallások esetében is küldhetı javító be- 5 Art. 7. (5) bekezdése 6 Art. 34. (1) és (6) bekezdése 6

7 vallás abban az esetben, ha a helyesbítésnek, önellenırzésnek szánt bevallást a hivatal hibásnak találta és arról értesítést küldött. Az elküldött bevallások feldolgozási állapotáról az ügyfélkapun keresztül, az ebev szolgáltatások rendszerében tájékozódhat. Adózói javítás (helyesbítés) 7 Adózótól adott idıszakra benyújtott elsı bevallás alapbevallásnak minısül (a nyomtatványon nincs kitöltve sem a javítani kívánt bevallás vonalkódja, sem a helyesbítés, sem az önellenırzés jele). Az állami adóhatóság által elfogadott (befogadott és teljes folyamatában feldolgozott) alapbevallás után, ugyanarra az idıszakra alapbevallás már nem, csak adózói javítás (helyesbítés), vagy önellenırzés nyújtható be. Adózói javításról (helyesbítésrıl) akkor van szó, amikor az adózó utóbb észlelte, hogy az állami adóhatóság által elfogadott bevallás bármely adat tekintetében téves, vagy valamely adat az elfogadott bevallásból kimaradt, azaz a bevallás nem teljes körő. Az adó megállapításához való jog elévülési idején belül az adózó is kezdeményezheti az adóbevallás kijavítását, ha a bevallás adó, adóalap, költségvetési támogatás összegét nem érintı hibáját észleli. Figyelem! Ebben az esetben a Hibásnak minısített bevallás vonalkódja mezıt üresen kell hagyni! Abban az esetben, ha a bevallás benyújtása adózói javítás (helyesbítés) miatt történik, akkor a 1308A Fılap (B) blokkjában a Bevallás jellege mezıbe H betőt kell választani. Akkor is adózói javításról (helyesbítésrıl) van szó, ha valamely magánszeméllyel kapcsolatos adatközlést bármely bevallási idıszakra pótlólag teljesíti az adózó. Az értékadatok adózói javítása (helyesbítése) adózói szintő kötelezettségváltozást nem eredményez. Az adózói javítás (helyesbítés) lényege a magánszemélyre vonatkozó teljes adatcsere, de ebben az esetben is meg kell ismételni a 1308A es és a 1308A es lapok teljes adattartalmát Értékadatok adózói javítása (helyesbítése) Értékadatnak tekintendı minden olyan adat, mely a 1308M-04-es laptól a 1308M-13-as lapig, a lapok I XXV. részeiben szerepel. 7 Art. 34. (7) bekezdés 7

8 Amennyiben a magánszemély jövedelem-, járulék adatainak valamelyikét kell helyesbíteni (1308M M-13 lapok valamely sora), akkor a magánszeméllyel kapcsolatos, az adózói javítással (helyesbítéssel) érintett idıszak valamennyi részletezı lapját kitöltve, ismételten be kell nyújtani. Amennyiben olyan magánszemély adatait közölte az adott idıszakról benyújtott bevallásában, akivel kapcsolatosan bevallási kötelezettsége nem volt, azt a magánszemélyenkénti összesítı 1308M lapon az adózói javításra (helyesbítésre) vonatkozó bevallás jellege elnevezéső kódkockában jelölt H -n túl, az alatta lévı sorban T -vel kérjük jelölni. Ebben az esetben az adott 1308M laphoz tartozó lapok egyes soraiban adatot közölni nem lehet. Ezen értékadatok bármelyikének adózói javítása (helyesbítése) során a helyes azonosító adatok feltüntetésével csak az adott személy(ek)re vonatkozó bevallást és a 1308A es, 1308A es lapok teljes adattartalmát kell ismételten közölni. Az adott magánszemély(ek)re vonatkozóan azonban nem csak az adott sorhoz kapcsolódó javított adatot kell feltüntetni, hanem a 1308M laphoz tartozó valamennyi lapot kitöltve ismételten be kell nyújtani. Fontos! Amennyiben az értékadatok adózói javítása (helyesbítése) adózói szintő kötelezettség változást eredményez, úgy a bevallás tekintetében az önellenırzést is el kell végezni. A január 1-je után keletkezett kötelezettségek tekintetében teljesített bevallások önellenırzésére is ezt a bevallást kell benyújtani, de az adóellenırzés jogerıs határozatával elıírt tételeket nem szabad a havi bevallásban szerepeltetni. (A 2007., 2008., 2009., 2010., és évben benyújtott bevallásokban elkövetett tévedések önellenırzését nem ezen a nyomtatványon, hanem idıszaktól függıen a 0708, 0808, 0908, 1008, 1108, illetıleg a as számú bevalláson kell teljesíteni.) Önellenırzés 8 Önellenırzésnek az a módosítás minısül, amely során az adóalap (járulékalap), illetve az adó (járulék) összege adózói (nem magánszemély) szinten változik. Abban az esetben, ha a magánszemélyekkel összefüggésben az adott adóban (járulékban) bevallott és késıbb korrigált adókötelezettség változása különbözetének elıjelhelyes összege nulla, úgy az nem önellenırzés, csupán adózói javítás (helyesbítés). 8 Art

9 Amennyiben az adózói javítás (helyesbítés) egyúttal önellenırzésnek is minısül, úgy azt a 1308A fılap (B) blokkjában a bevallás jellege kódkockában kell jelezni. Önellenırzésnek minısül, ha az adózó az adót (járulékot), adóalapot (járulékalapot) az ellenırzés megkezdése elıtt helyesbíti 9. Önellenırzésnek minısül továbbá az a helyesbítés is, amely során az adózót terhelı egyéb kötelezettség alapja, illetve a kötelezettség (adó, járulék) összege változik. Ebben az esetben természetesen csak az önellenırzést kell jelölni. Egy önellenırzéssel csak egy bevallási idıszakra vonatkozó adatok módosíthatók. Az ellenırzés megkezdésétıl a vizsgálat alá vont adó (járulék) és költségvetési támogatás - a vizsgált idıszak tekintetében - önellenırzéssel nem helyesbíthetı. Az állami adóhatóság által utólag megállapított adót (járulékot), költségvetési támogatást az adózó nem helyesbítheti. A vizsgálat alá vont adót (járulékot), költségvetési támogatást és idıszakot érintı helyesbítés abban az esetben minısül az ellenırzés megkezdését megelızıen elvégzett önellenırzésnek, ha az adózó az önellenırzésrıl szóló bevallást legkésıbb a megbízólevél kézbesítésének kézbesítés hiányában átadásának napját megelızı napon az állami adóhatósághoz benyújtotta. 10 Önellenırzéssel csak azt az adót (adóalapot), járulékot (járulékalapot) lehet helyesbíteni, amely helyesbítésnek az együttes összege az forintot meghaladja. 11 A pénztártag november 1-jét megelızı idıszakra vonatkozó tagdíjának önellenırzése (pótbevallása) esetén a bevallást az állami adóhatósághoz kell benyújtania. Az önellenırzés (pótbevallás) alapján a tagdíjat közvetlenül a magán-nyugdíjpénztár részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik 12. Munkáltatói adómegállapítás módosítása 13 Ha a munkáltató a munkáltatói adómegállapítást követıen feltárja, hogy a magánszemély jogszerő eljárása mellett az adót tévesen állapította meg, és a 9 Art. 49. (1) bekezdése 10 Art. 49. (2) bekezdése 11 Art. 50. (3) bekezdése 12 Tbj. 65/A. 13 Art. 28/B. 9

10 magánszemély vele még munkaviszonyban áll, az adómegállapítást módosítja és az adókülönbözetet a magánszemély részére visszatéríti, illetıleg a következı kifizetéskor levonja. A munkáltató az adómegállapítás módosítását nyilvántartásba veszi, és egyidejőleg a módosított adómegállapításról igazolást állít ki a magánszemély részére. A levonás nem haladhatja meg az esedékes egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, valamint adóelıleggel csökkentett havi munkabér 15%-át. Ha az adókülönbözet egy összegben nem vonható le, a munkáltató a levonást további hat hónapon át folytathatja. A munkáltató a levont, illetıleg visszatérített adókülönbözetet a rá vonatkozó szabályok alapján vallja be, fizeti meg, illetıleg igényli vissza. A munkáltató a levonni elmulasztott adó után a munkáltatói adómegállapításra elıírt határidıt követı naptól a nyilvántartásba vétel napjáig saját terhére önellenırzési pótlékot állapít meg, melyet be kell vallania és meg kell fizetnie. Amenynyiben az adókülönbözet nem vonható le teljes egészében, vagy a magánszemély idıközben munkahelyet változtat, a munkáltató a levonás meghiúsulásától számított 15 napon belül az adókülönbözet még fennálló összegérıl és a magánszemély adóazonosító számáról értesíti a magánszemély lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, mindezek hiányában utolsó ismert belföldi lakóhelye szerint illetékes NAV alsó fokú adóztatási szervét. Ha a munkáltatói adómegállapítás az Art. 28/B. (2) bekezdésében foglalt okok valamelyike (a magánszemély már nem áll munkaviszonyban az adót megállapító munkáltatóval, a magánszemély a munkáltatói adómegállapítást önellenırzéssel helyesbítette, és errıl nyilatkozott a munkáltatójának, a magánszemély adóját a magánszemély halálára tekintettel az adóhatóság állapította meg) miatt nem módosítható, úgy a munkáltató a feltárt adókülönbözetet a feltárás idıpontjában nyilvántartásba veszi és az adókülönbözet összegérıl a magánszemély adóazonosító számának feltüntetésével 15 napon belül az AJK jelő nyomtatványon bejelentést tesz a magánszemély állami adóhatóságának. A munkáltató a feltárt adókülönbözetrıl lehetıség szerint tájékoztatja a magánszemélyt. 14 A munkáltató a levonni elmulasztott adó után a munkáltatói adómegállapításra elıírt határidıt követı naptól a nyilvántartásba vétel napjáig saját terhére önellenırzési pótlékot állapít meg, melyet be kell vallania és meg kell fizetnie. A munkáltató a bejelentési, önellenırzési pótlék megállapítási, bevallási kötelezettség teljesítésével mentesül az adólevonási kötelezettség megsértésével összefüggı jogkövetkezmények alól 15. Szintén így jár el a munkáltató, ha a hibát az összesített igazolás kiállítását követıen, illetve a kifizetı, ha azt a kifizetésrıl szóló igazolás kiállítását követıen tárja fel 16. A munkáltató, illetve a kifizetı az adókülönbözet megfizetésére nem köteles (az a magánszemélyt terheli), ugyanakkor a levonni elmu- 14 Art. 28/B. (2) bekezdése 15 Art. 28/B. (2) bekezdése 16 Art

11 lasztott adó, adóelıleg után a munkáltatói adómegállapításra elıírt határidıt követı naptól, illetve az igazolás kiállításának napjától a nyilvántartásba vétel napjáig saját terhére önellenırzési pótlékot állapít meg, melyet be kell vallania és meg kell fizetnie. Az elızıekben ismertetett esetekben a bejelentés alapján az adókülönbözetet az illetékes alsó fokú állami adóhatóság határozattal írja elı a magánszemély terhére, illetıleg javára. Járulék önellenırzése 17 Ha a munkáltató (kifizetı) a magánszemélynek teljesített kifizetésrıl szóló igazolás kiállítását követıen tárja fel, hogy a magánszemélyt terhelı járulékot nem a törvényben meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, a feltárt hibát nyilvántartásba veszi. Amennyiben a hiba a törvényben meghatározottnál alacsonyabb összegő járulék levonását eredményezte, a munkáltató (kifizetı) az igazolás kiállításának napjától a nyilvántartásba vétel napjáig a levonni elmulasztott járulék után önellenırzési pótlékot állapít meg, vall be és fizet meg. A munkáltató, amennyiben a magánszemély vele még munkaviszonyban áll, a törvényben meghatározottaktól eltérıen megállapított és levont járulék nyilvántartásba vételét követıen a feltárt hiba következményeként keletkezett járulékkülönbözetet a magánszemély részére visszatéríti, illetıleg a következı kifizetéskor levonja. A levonás nem haladhatja meg az esedékes egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal valamint adóelıleggel csökkentett havi munkabér 15%-át. Abban az esetben, ha a korrekció a magánszemély jövedelmét is érinti, azaz személyi jövedelemadó levonás is szükséges, úgy értelemszerően arányosítani kell a levonás összegét az adónemek között. Ha a különbözet egy összegben nem vonható le, a munkáltató a levonást további hat hónapon át folytathatja. A munkáltató a levont, illetıleg visszatérített járulékkülönbözetet a rá vonatkozó szabályok alapján vallja be, fizeti meg, illetıleg igényli vissza. Amennyiben a járulékkülönbözet az elıbbiek szerint nem vonható le teljes egészében, vagy a magánszemély idıközben munkahelyet változtat, a munkáltató a levonás meghiúsulásától számított 15 napon belül a különbözet fennálló összegérıl és a magánszemély adóazonosító számáról értesíti a magánszemély lakóhelye szerint illetékes állami adóhatóságot, amely az egyébként rá vonatkozó szabályok szerint intézkedik a hátralék beszedése érdekében. Ilyen esetben késedelmi pótlék a fizetési felhívásban megjelölt teljesítési határidı lejártát követıen számítható fel. A kifizetı a járulékkülönbözet összegérıl, a kifizetés jogcímérıl, valamint a kifizetésrıl szóló igazolás kiállításának idıpontjáról az adóazonosító szám feltüntetésével 15 napon belül bejelentést tesz a magánszemély lakóhelye sze- 17 Art

12 rint illetékes állami adóhatósághoz és a magánszemélyt értesíti, kivéve, ha a magánszemély értesítési címét nem ismeri. A munkáltató (kifizetı) bejelentése alapján a járulékkülönbözetet az állami adóhatóság határozattal írja elı a magánszemély terhére, illetıleg javára. A munkáltató, ha a járulékkülönbözet elszámolása meghiúsult, továbbá a kifizetı az önellenırzési pótlék megállapítási, bevallási és a bejelentési kötelezettség teljesítésével mentesül a levonási kötelezettség megsértésével összefüggı jogkövetkezmények alól. A munkáltató, ha a magánszeméllyel a járulékkülönbözetet elszámolta, az önellenırzési pótlék megállapítási, bevallási kötelezettség teljesítésével mentesül a levonási kötelezettség megsértésével összefüggı jogkövetkezmények alól. Ha a munkáltató a vele munkaviszonyban már nem álló magánszemélytıl a munkaviszony fennállása alatt a biztosítottat terhelı járulékot nem vonta le, de azt a Tbj. 50. (5) bekezdésének elsı fordulata alapján bevallotta és megfizette, a le nem vont biztosítotti járulék összegének és a magánszemély adóazonosító jelének közlésével értesíti a magánszemély állami adóhatóságát az AJK nyomtatvány benyújtásával. Az állami adóhatóság a munkáltató által le nem vont, biztosítottat terhelı járulékot határozattal írja elı a magánszemély terhére, és szükség esetén intézkedik az elıírt járulék beszedése iránt. Amenynyiben a magánszemélyt terhelı járulék összege megfizetésre, beszedésre került, az állami adóhatóság errıl a magánszemély volt munkáltatóját értesíti, aki (amely) az általa a Tbj. 50. (5) bekezdése szerint jogszerően bevallott biztosítotti járulékot önellenırzéssel helyesbíti, a visszajáró összegrıl rendelkezik. Az önellenırzést az Art aiban rögzített rendelkezések szerint kell elvégezni, és az erre rendszeresített nyomtatványt az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz benyújtani. Az adózó a bevallását önellenırzéssel csak az adóbevallásra elıírt határidıt követıen helyesbítheti. Amennyiben ismételt önellenırzésre a korábban benyújtott bevallási adatok helyesbítésére (módosítására) - kerül sor, úgy azt a 1308A as számú lapon az (O) blokkban kérjük jelölni az Ismételt önellenırzés jelölése szöveg mellett lévı kódkockában. Ismételt önellenırzés esetén a 1308A Fılap (B) blokkjában a Bevallás jellege kódkockában az O betőjelet is fel kell tüntetni. Korábbi önellenırzési pótlék önellenırzése értelemszerően csak ismételt önellenırzés keretében valósulhat meg. Amennyiben az önellenırzéssel történı helyesbítéssel az adózónak pénzügyileg rendezendı adókötelezettsége keletkezik, akkor az adót és az esetlegesen felszámított önellenırzési pótlékot az önellenırzési bevallás benyújtásával egyidejőleg kell késedelmi pótlék felszámítása nélkül megfizetni. 12

13 Nem kell önellenırzési pótlékot felszámítani, ha a munkáltató (kifizetı) a bevallást, a magánszemély hibás nyilatkozata miatt helyesbíti 18 önellenırzéssel. Kötelezettség csökkenése esetén az adó visszaigénylésének lehetısége ugyanezen idıponttól nyílik meg. Az önellenırzést az önellenırizni kívánt idıszakban hatályos jogszabályok figyelembevételével végezze el. Amennyiben az adózó a korábbi önellenırzése során hibásan számította ki és vallotta be a 1308A-03-01, es jelő önellenırzési lapokon az önellenırzési pótlék összegét, akkor annak helyesbítését is az említett jelő lapokon helyesbítheti. Az önellenırzési pótlék helyesbítése esetén az önellenırzési lapokon - kizárólag az önellenırzési pótlék bevallására szolgáló sor(ok)ban szerepeltethetı adat. Figyelem! Ebben az esetben is meg kell ismételni a teljes bevallást! Abban az esetben, ha a korábbi önellenırzési bevallásban feltüntetett önellenırzési pótlék összege annak helyesbítése miatt csökken, akkor a negatív elıjelet is fel kell tüntetni a vonatkozó sor(ok)ban. Az önellenırzéssel kapcsolatos további információk a 1308A-03-as jelő lapok kitöltésére vonatkozó útmutatónál találhatók. Jogkövetkezmények 19 A magánszemély 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedı mulasztási bírsággal sújtható, ha bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követıen, de az állami adóhatóság felszólítását, ellenırzését megelızıen késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki. Amennyiben a munkáltató, illetıleg a kifizetı a magánszemélynek juttatott adó- és járulékköteles kifizetésrıl teljesítendı bevallásában hiányos, illetve valótlan adatokat közöl, vagy a bevallás benyújtását elmulasztja, a kiszabható mulasztási bírság felsı határa a bevallással érintett magánszemélyek számának, és a bírság adózóra egyébként vonatkozó, törvényben rögzített legmagasabb értékének szorzata. A bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztási bírság megállapításával egyidejőleg az állami adóhatóság az adózót határidı tőzésével teljesítésre hívja fel. A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidı tőzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelezı, elızı határozatban elıírt határidıt az adózó elmulasztotta. 18 Art (7) bekezdés 19 Art

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0 H IV A T A L (A) Nemzeti Adóés Vámhivatal 1365A Átvevő kódja ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Postára adás dátuma 2 0 Beérkezés

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 14KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma:

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma: Tájékoztatás a magánszemély 2012. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2012. január 1-jétıl alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1471. számú bevalláshoz E bevallást kell benyújtani a tevékenységét 2014. évben megszüntető, az átalakulással megszűnő, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1 1. oldal 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérıl 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez Általános tudnivalók A 2010. évi jövedelemre vonatkozó adatokat

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1044. számú helyi iparűzési adó bevalláshoz Törvényi háttér A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a

Részletesebben

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6667. számú törvényjavaslat egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Elıadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. október 2008. évi törvény egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet

Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet Költségvetési kapcsolatok Oktatási segédlet 2010. Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügyi Intézeti Tanszék Dr. Bozsik Sándor egyetemi docens

Részletesebben

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek

Jogszabályi háttér. A be vallásra kötelezettek Kitöltési útmutató a 1048. számú, az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjának a részesedés elidegenítésekor keletkező adókötelezettségének bevallásához, valamint önellenőrzéséhez Jogszabályi háttér

Részletesebben

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1

Nyilatkozatra/ bevallásra kötelezettek. A nyilatkozat / bevallás megtételére a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó 1 Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2013. évre, valamint adatszolgáltatásról [13KATA]

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggı más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ I. MINIMÁLBÉR A munkaadók és a munkavállalók megállapodtak a minimálbér és garantált bérminimum 2011. évi mértékében. Az országos minimálbér 2011.01.01-tıl havi 78.000 Ft, a garantált bérminimum pedig

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók Útmutató a 2008. évről szóló személyi jövedelemadó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és különadó bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez A 0853-as

Részletesebben