Grant Thornton Hungary News március

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Grant Thornton Hungary News. 2014 március"

Átírás

1 Grant Thornton Hungary News 2014 március

2 Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel a körlevéllel szeretnénk felhívni figyelmüket egyrészt a Polgári Törvénykönyv (Ptk) fontos változásaira, másrészt egy új szabályozásra, ami a dohányzással összefüggı új táblák kötelezı kihelyezését érinti. Mint bizonyára ismeretes, március 15-én hatályba lép a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.). Ezzel egyidejőleg hatályát veszti a régi, Polgári Törvénykönyvrıl szól az évi IV. törvény, illetve többek között a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) is. Ennek megfelelıen jövıben a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat nem külön törvény, hanem az új Ptk. tartalmazza. Az alábbiakban szeretnék összefoglalni a gazdasági társaságoknak az új Ptk. hatályba lépésével összefüggı teendıit, illetve szeretnénk felhívni a figyelmüket a Polgári Törvénykönyv gazdasági táraságokat érintı, leglényegesebb változásaira. Üdvözlettel Waltraud Körbler IB Grant Thornton Consulting Kft. E Tartalom I. Dohányzással összefüggı új táblák kötelezı kihelyezése II. Új Polgári Törvénykönyv 2

3 I. Dohányzással összefüggı új táblák kötelezı kihelyezése Szeretnénk felhívni a szíves figyelmüket arra, dohánytermékek forgalomba hozatalának szabályait tartalmazó 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet egységesítette a dohányzással összefüggı figyelmeztetetéseket, amelyek alkalmazása legkésıbb március 1-jétıl kötelezı. Ennek megfelelıen a dohányzással összefüggı új figyelmeztetéseket (dohányzásra kijelölt hely, tilos a dohányzás) az erre kötelezetteknek a Korm. rendeletben meghatározott formában (5 nyelven, Korm. rendeletben meghatározott betőmérettel és betőtípussal) kell kihelyezniük. A minta feliratok elérhetıek az ÁNTSZ honlapján (www.antsz.hu). Felhívjuk a szíves figyelmüket arra, hogy a táblák kihelyezése kötelezı többek között a munkahelyeken, illetve a közforgalmú intézményeknek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben. A figyelmeztetések nem megfelelı kihelyezése esetén az ezen kötelezettségek betartásáért felelıs személy 100 ezertıl 250 ezer Ft-ig, a társaság 1 millió Ft-tól 2,5 millió Ft-ig terjedı bírsággal sújtható. II. Új Polgári Törvénykönyv 1. Törzstıke legkisebb mértéke Kft-nél Az új Ptk. megemeli a korlátolt felelısségő társaságok kötelezı tıkeminimumát, az új szabályok szerint a törzstıke legkisebb mértéke 500 ezer forintról 3 millió forintra változik. 2. Jogi személyek körének bıvítése Az új rendelkezések szerint a betéti társaság (Bt.) és a közkereseti társaság (Kkt.) a jövıben jogi személynek minısül. A fentiek alapján megszőnik a jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság kategóriája. Az új szabályok szerint a Bt. és Kkt. vezetı tisztségviselıjének elnevezése ügyvezetıre módosul. 3. Diszpozitív szabályozás kiterjesztése a társasági jogra A gazdasági társaságok alapításánál jelenleg jellemzı kógens, a törvénytıl eltérést nem engedı szabályozást a jövıben felváltja az ún. diszpozitív szabályozás. Ennek eredményeképpen a tagok a társaság létesítı okiratában az új Ptk. szabályaitól eltérı rendelkezéseket is megállapíthatnak, így például lehetıvé válik olyan rendelkezéseket a társasági szerzıdésbe foglalni, amelyeket eddig csak a korlátozottan kikényszeríthetı szindikátusi szerzıdések tartalmazhattak. Az új Ptk. szabályaitól való eltérés korlátja, ha az eltérést az új Ptk. kifejezetten megtiltja vagy ha az eltérés a társaság hitelezıinek, munkavállalóinak vagy a tagok 3

4 kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes mőködése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza. 4. Elévülés Az új Ptk. a korábbiaktól eltérıen szabályozza a polgári jogi elévülés szabályait. A leglényegesebb változás, hogy a korábbiaktól eltérıen az írásbeli felszólítás már nem szakítja meg az elévülést. Az elévülést csak a tartozásnak a kötelezett részérıl történı elismerése, a kötelem megegyezéssel történı módosítása, az egyezség és követelés csıdeljárásban történı bejelentése szakítja meg. Az elévülést megszakítja a követelés kötelezettel szembeni bírósági eljárásban történı érvényesítése is, ha a bíróság az eljárást befejezı jogerıs érdemi határozatot hozott. 5. Új kötelmi jogi szabályok a) Az új Ptk. bevezeti az eladási jog intézményét. Az új intézmény alapján, ha a tulajdonos meghatározott dologra nézve szerzıdéssel eladási jogot szerez, a dolgot a szerzıdésben meghatározott vételáron egyoldalú nyilatkozattal eladhatja az eladási jog kötelezettjének. b) Az új Ptk. szigorítja egyes jogintézmények biztosítékként történı alkalmazását. Ezzel összefüggésben az új Ptk. kimondja, hogy semmis az a kikötés, amely pénzkövetelés biztosítása céljából tulajdonjog, más jog vagy követelés átruházására, vételi jog alapítására irányul. Mindezek mellett továbbra is van lehetıség adásvételi szerzıdést tulajdonjog fenntartással kötni. 6. Telephely és fióktelep létesítı okiratban történı feltüntetése Az új rendelkezések szerint a létesítı okiratban csak akkor kell szerepelnie a társaság telephelyeinek vagy fióktelepeinek, ha annak nyilvántartásba való bejegyzését a társaság kéri. 7. A gazdasági táraságok teendıi az új Ptk. hatálybalépésével összefüggésben a) Fı szabály szerint az új Ptk. hatálybalépését megelızıen bejegyzett cégek esetében március 15-ét követı elsı létesítı okirat módosítással egyidejőleg kell az új Ptk-val összhangba hozni a létesítı okiratot, illetve az errıl szóló határozatot a cégbírósághoz benyújtani. b) Módosítás hiányában betéti társaság és közkereseti társaság esetében legkésıbb március 15-éig, korlátolt felelısségő társaság és részvénytársaság esetében március 15-éig kell módosítani a létesítı okiratot. c) Nincs szükség a létesítı okirat módosítására, ha annak módosítása csak azért lenne szükséges, mert a létesítı okirat általános hivatkozásként a Gt-re utal. Közkereseti társaság és betéti társaság estén nincs szükség továbbá a létesítı okirat módosításra kizárólag abból az okból, hogy a vezetı tisztségviselıt ügyvezetıként nevesítsék. d) Fontos szabály, hogy a fentiektıl eltérı szabályokat kell azon korlátolt felelısségő társaságok esetében alkalmazni, amelyeknek a törzstıkéje a 3 millió forintot nem éri el. Ezen cégek esetében a törzstıke megemelését és a létesítı okiratnak az új Ptk-val történı összhangba hozását március 15-ig kell végrehajtania. 4

5 A törzstıke felemeléséig az új Ptk. társasági jogi rendelkezései nem alkalmazhatóak, a társaságnak a Gt. szabályait kell alkalmaznia. e) A létesítı okiratnak az új Ptk-val történı összhangba hozásával összefüggı cégeljárás illetékmentes. 8. Vezetı tisztségviselıket érintı felelısségi szabályok változása a) Az új Ptk. a korábbi szabályozáshoz képest eltérıen kezeli a kárfelelısség szabályait. Az új szabályozás eltérı kimentési okokat határoz meg a szerzıdésszegéssel okozott kár és a szerzıdésen kívül okozott (deliktuális) kár esetén. A szerzıdésen kívül okozott károk esetében a kárfelelısség alóli kimentési szabályok enyhébbek a szerzıdésszegéssel okozott károkhoz képest. Ennek megfelelıen a szerzıdésen kívül okozott károk esetében abban az esetben mentesül a felelısség alól a vezetı tisztségviselı, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható, illetve a kárt nem látta elıre és nem is kellett elıre látnia. Az új Ptk. változásaival kapcsolatos kérdések esetén állunk szíves rendelkezésükre, illetve azt tanácsoljuk Önöknek, hogy vegyék fel a kapcsolatot az ügyvédjükkel. b) Az új szabályozás kimondja, hogy a vezetı tisztségviselı a társasággal szemben okozott kárért a szerzıdésszegéssel okozott kár szabályai szerint felel. Szerzıdésszegéssel okozott kár esetén a kártérítés alóli mentesülésre csak szők körben van lehetıség. A vezetı tisztségviselı a társasággal szemben csak abban az esetben mentesül a kárfelelısség alól, ha bizonyítja, hogy a szerzıdésszegést ellenırzési körén kívül esı, a szerzıdéskötés idıpontjában elıre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. c) Újdonságként jelenik meg a szabályozásban, hogy amennyiben a vezetı tisztségviselı ilyen minıségében harmadik személynek kárt okoz, akkor a vezetı tisztségviselı a társasággal egyetemlegesen felel. Fontos megemlíteni, hogy a vezetı tisztségviselı felelıssége ilyen módon csak a szerzıdésen kívül okozott kárért állapítható meg. 5

6 Kapcsolat IB Grant Thornton Consulting Kft. IB Grant Thornton Audit Kft. Vámház krt.13. H-1093 Budapest T F M E Az itt megjelölt információk általános természetőek, és olyan tényeken alapulnak, amelyek változhatnak. Ezek az információk nem minısülnek a Grant Thornton Hungary által az olvasónak nyújtott könyvelési, jogi és adótanácsadásnak, így semmiképpen nem értelmezhetık akként. Ezeknek az anyagoknak nem célja, hogy megfeleljenek bizonyos helyzeteknek és alkalmasak legyenek bizonyos körülmények közötti felhasználásra, és szükség lehet néhány itt nem tárgyalt adójogi és más tényezı figyelembe vételére. Ezért - mielıtt jelen információk alapján bármilyen döntést hoznak - tanácsos felvenni a kapcsolatot a Grant Thornton Hungary-vel vagy más adószakértıvel. Az adótörvények változásai, valamint egyéb tényezık - adott esetben visszamenılegesen is - befolyásolhatják az itt bemutatottakat. A Grant Thornton Hungary nem vállal felelısséget az olvasóknak ezekrıl a változásokról való tájékoztatásáért. 6

Grant Thornton Hungary News. 2015 július

Grant Thornton Hungary News. 2015 július Grant Thornton Hungary News 2015 július Tisztelt Ügyfelünk! Néhány adózási szabály változásával kapcsolatban, illetve jövıbeni változásáról szeretnénk jelen körlevelünkben tájékoztatni Önöket. Üdvözlettel

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2013 november 2.rész C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.MSO\A7671B07.tmp27.11.2013 / 12:11 1 Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 november

Grant Thornton Hungary News. 2014 november Grant Thornton Hungary News 2014 november Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel az IB Service-vel a fontosabb adótörvény módosításokra szeretnénk felhívni a figyelmüket. A változások nagy része 2015. január 1-jétıl

Részletesebben

Hírlevél. 1. Az új Polgári Törvénykönyvben megjelent legfontosabb változások... 1. 3. Egyéb változások... 4. 4. Környezetvédelmi termékdíj...

Hírlevél. 1. Az új Polgári Törvénykönyvben megjelent legfontosabb változások... 1. 3. Egyéb változások... 4. 4. Környezetvédelmi termékdíj... Hírlevél Tartalomjegyzék 1. Az új Polgári Törvénykönyvben megjelent legfontosabb változások... 1 2. Évközi adóváltozások 2013 nem teljes körő!... 3 3. Egyéb változások... 4 4. Környezetvédelmi termékdíj...

Részletesebben

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A JÓTÁLLÁS,

VÁLTOZÁSOK A JÓTÁLLÁS, VÁLTOZÁSOK A JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG TÉMAKÖRÉT ÉRINTİEN 2014 tavaszán több változás is történt a hibás teljesítést érintı szabályozásban, így több ponton módosultak a szavatosságra és a jótállásra, valamint

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Hatályba lép: 2012. április 17-én

Hatályba lép: 2012. április 17-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 15/2012.(IV.17) számú határozatával

Részletesebben

Jogi személyek az új Ptk-ban - Vázlat D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD

Jogi személyek az új Ptk-ban - Vázlat D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD Jogi személyek az új Ptk-ban - Vázlat D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD Emlékeztető: az új Ptk. társadalomképe Szociális elemekkel átszőtt, alkotmányosan védett piacgazdaság Magánautonómia 3 pillér Magántulajdon

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1 1. oldal 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérıl 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

Vállalkozások alapítása és működése

Vállalkozások alapítása és működése Vállalkozások alapítása és működése Bokor Csaba A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó A vállalkozások

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK Az Országgyőlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló

Részletesebben

Diplomamunka. Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál

Diplomamunka. Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Diplomamunka Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál Gál Anita Fruzsina Konzulensek:

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya Elfogadva: 2008. április 14. Kihirdetve: az ügyvédek részére történı kézbesítéssel (Ügyvédek Lapja 2008. decemberi számának melléklete) Hatályba lépés: 2008. július 31. Módosítva: - Alkalmazás: az Ügyvéd

Részletesebben

A jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok sajátosságai és a Prevent Medical Bt. bemutatása

A jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok sajátosságai és a Prevent Medical Bt. bemutatása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar MBA képzés A jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok sajátosságai és a Prevent Medical Bt. bemutatása Szerzı: Dr. Hámoriné Dr. Kovács Erzsébet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell?

TÁJÉKOZTATÓ. Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell? TÁJÉKOZTATÓ Melyek a leglényegesebb változások, melyekről minden alapítványnak, társadalmi szervezetnek tudnia kell? Hatályon kívül helyeztek számos olyan jogszabályt, melyek korábban az alapítványok,

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

1. Jogszabályi háttér, új szabályozás alkalmazásának idıbeli kérdése

1. Jogszabályi háttér, új szabályozás alkalmazásának idıbeli kérdése 2014 tavaszán több változás is történt a hibás teljesítést érintı szabályozásban, így több ponton módosultak a szavatosságra és a jótállásra, valamint a minıségi kifogások intézésére vonatkozó rendelkezések.

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban:

Részletesebben

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN AZ ÚJ PTK.-val KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK 1. Fejezet: AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 2014. március 15. napján lép hatályba az új Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény MK 2013/31), amely

Részletesebben

(6) A Rendelet 1. -a a következı y) ponttal egészül ki:

(6) A Rendelet 1. -a a következı y) ponttal egészül ki: 134/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

Tájékoztató az ausztriai cégalapítás állandó és aktuális kérdéseirıl

Tájékoztató az ausztriai cégalapítás állandó és aktuális kérdéseirıl Tájékoztató az ausztriai cégalapítás állandó és aktuális kérdéseirıl Ügyvédi Irodánkhoz az elmúlt fél év során érkezett megkeresések legalább fele arányban ausztriai társaságok alapítására vagy már létezı

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek, formák

Vállalkozási ismeretek, formák Vállalkozási ismeretek, formák A tulajdonlási szempontból a tulajdoni viszonyok alapján elhatárolt három fı csoport: -egyéni gazdaságok, egyéni vállalkozások, -gazdasági társaságok és szövetkezetek, -nem

Részletesebben

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1

FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE 1 JELZÁLOG FINANSZÍROZÁSI ZRT Üzletszabályzatának kölcsönügyletekre vonatkozó része Hatályos: 2008. március 14. napjától FIGYELEMFELHÍVÁS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE A jelen Üzletszabályzat megismerése elıtt nyomatékosan

Részletesebben

2014. március 19. Hatályba lépett az új Ptk. - Mikor kell az új jogszabályt alkalmazni? Jogi hírlevél

2014. március 19. Hatályba lépett az új Ptk. - Mikor kell az új jogszabályt alkalmazni? Jogi hírlevél 2014. március 19. Hatályba lépett az új Ptk. - Mikor kell az új jogszabályt alkalmazni? Jogi hírlevél Hatályba lépett az új Ptk. Mikor kell az új jogszabályt alkalmazni? A havonta tájékoztatja ügyfeleit

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I.

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben meghatározott szervezeteket,

Részletesebben