Kereskedelmi képviseletek, fióktelepek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kereskedelmi képviseletek, fióktelepek"

Átírás

1 Kereskedelmi képviseletek, fióktelepek Berényiné Papp Mariann Nemzetközi Adó Tagozat,

2 Határon átnyúló vállalkozási formák I. Fióktelep alapítására nem kötelezett külföldi vállalkozók II. Gazdasági társaság Új társaság létrehozása Meglévı társaságba betársulás üzletrész megszerzése útján Egyéni vállalkozóként, egyéni cégként III. Kereskedelmi képviselet IV. Fióktelep

3 Hivatkozások Jogszabályhelyek: a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) A külföldiek magyarországi befektetéseirıl szóló évi XXIV. Törvény (Bef.tv) A külföldi székhelyő vállalkozások magyarországi fióktelepeirıl éd kereskedelmi képviseletérıl szóló CXXXII.törvény (Ftv.) Az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art) A társasági adóról és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao tv. A számvitelrıl szóló évi C. törvény (szv. tv) Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény(áfa tv)

4 Gazdasági célú letelepedés Gazdasági tevékenységet végez, gazdasági célú letelepedés keretében, az a külföldi, aki Magyarország területén, önálló, üzletszerő rendszeres, nyereségorientált, gazdasági kockázatvállalással járó tevékenységet végez Tartós, huzamos jelleggel, erre a célra szolgáló létesítmény útján Azaz telephelye keletkezik, a következı kivételekkel

5 Gazdasági célú letelepedést nem eredményezı tevékenységek Amennyiben telephely nem jön létre a Tao tv alapján A törvényben felsorolt tevékenységek esetében Ha a külföldi belföldön alkalmazottat, külföldrıl kiküldött, vagy kirendelt munkavállalót nem foglalkoztat, Oktatási, kutatási tevékenység (intézménynél) Elıadó-mővészi tevékenység Hivatásos sportolói tevékenység Külföldön kibocsátott kereskedelmi kártyás ügyletek Ingatlan, természeti erıforrás térítés ellenében történı hasznosítása, továbbá a felsorolt tevékenységekhez a külföldi alkalmazottat nem foglalkoztat További feltétel, szakértıi tevékenység max. 60nap/év Magyarországon

6 I. Gazdasági célú letelepedés nélküli tevékenység Magyarországon Tao szempontjából nem keletkezett telephely, de áfa szempontjából keletkezhet Telephely keletkezése szempontjából fontosak a kettıs adóztatás elkerülését szolgáló egyezmények Bejelentési kötelezettség (Art.17 (1)c.)és adószám igénylés Magyar adóalanyisága tekintetében a magyar adóhatóság jogosult ellenırizni

7 II. Gazdasági társaság Külföldi állampolgár belföldi társaságot alapíthat, abban részesedést szerezhet, Az alapított társaság a Cégbíróság által kerül bejegyzésre, A Cégíróságon bejegyzett egyéb vállalkozásokkal azonos jogok és kötelezettségek illetik meg, Mőködését a Gt. szabályozza

8 III. Kereskedelmi képviselet létrehozatala, megszőntetése Cégnyilvántartásba bejegyzéssel jön létre A külföldi vállalkozás szervezeti egysége Jogi személyiséggel nem rendelkezik A cégbírósági nyilvántartásból való törléssel szőnik meg A külföldi társaság kérelmére (60nap) amennyiben nincs köztartozása szállítói tartozása nincs, vagy biztosítékot adott rá nincs kereskedelmi képviseleteivel kapcsolatos bírósági, hatósági eljárás a külföldi társaság ellen A Cégbíróság hivatalból törli Eltiltja a további mőködéstıl Felhívást tesz közzé a hitelezık felé Akkor törli, ha szállítói tartozása nincs, vagy biztosítékot nyújtott a külföldi vállalkozás a tartozásra

9 Kereskedelmi képviselet mőködése Ingatlant szerezhet vállalkozása folytatása céljából Engedéllyel, ha harmadik országos, akivel nincs kettıs adóztatást elkerülı egyezmény Engedély nélkül, ha EGT ország, vagy kettıs adóztatást elkerülı egyezmény van

10 Kereskedelmi képviselet mőködése Foglalkoztatottjai a külföldi vállalkozással állnak jogviszonyban Tevékenységet korlátozottan végezhet, csak Szerzıdések közvetítése, elıkészítése Szerzıdéskötések elıkészítése Tájékoztatás,-reklám,-propaganda

11 IV. Fióktelep létrehozatala Cégnyilvántartásba történı bejegyzéssel jön létre Jogi személyiséggel nem rendelkezı Gazdasági önállósággal felruházott egység Külföldi vállalkozás, amely létrehozta Magyarországon kívüli székhellyel rendelkezı és vállalkozási tevékenységet folytató társaság Tevékenységét a bejegyzést követıen kezdheti meg Hatóságokkal és más személyekkel szemben eljár, Több városban is rendelkezhet telephellyel

12 Fióktelep megszőnése Cégnyilvántartásból való törléssel Külföldi vállalkozás döntése alapján kérelemre (60 nap) Ha nincs köztartozása Hitelezıi követelése nincs, vagy biztosítékot nyújtotta rá Bírósági, hatósági eljárás nincs folyamatban Nincs fizetésképtelenségi eljárás sem a külföldi vállalat, sem a fióktelep ellen Ha a külföldi létrehozó vállalkozás jogutód nélkül megszőnik A Cégbíróság hivatalból törli Eltiltja a további mőködéstıl Felhívást tesz közzé a hitelezık felé Akkor törli, ha szállítói tartozása nincs, vagy biztosítékot nyújtott a külföldi vállalkozás a tartozásra

13 Fióktelep mőködése Mőködése során a belföldi vállalkozásokkal azonos elbánásban részesül A fióktelep nem folytathat a külföldi vállalkozás nevében képviseleti tevékenységet Képviselet a fióktelepnél Munkaviszonyban, vagy Tartós megbízási jogviszonyban álló, belföldi lakóhellyel rendelkezı személy láthat el. A külföldi társaság és a fióktelep egyetemlegesen felel a fióktelep tartozásáért

14 A fióktelep gazdálkodása A külföldi társaság a fióktelep vagyonával csak annak megszőnésekor rendelkezik, folyamatosan biztosítania kell a mőködési költségeket, A vagyontárgyak külföldrıl történı behozatalára a vám és áfa törvényeket alkalmazni kell

15 A fióktelep számvitele Könyvvezetésére, éves beszámoló készítésére Magyarországon a számviteli törvény vonatkozik. Fióktelep a Tao tv. alanya Könyvvezetés a fióktelepnél a magyar szabályok alapján, a külföldi vállalkozás pedig sajátjaként könyveli a magyarországi gazdasági eseményeket is

16 Fióktelep beszámolója Valamennyi fióktelep köteles az ıt létrehozó külföldi vállalkozás beszámolóját a Cégbíróságon letétbe helyezni, a törvény nem írja elı, hogy magyar nyelven. A fióktelep beszámolóját is kötelezı letétbe tenni, valamint kötelezı a könyvvizsgálat KIVÉVE: Az Európai Unió tagállamában székhellyel bíró anyavállalat esetén

17 Fıbb gazdasági események I. Tartósan biztosított vagyon jegyzett tıke, amelyet és a változásait is, a Cégbíróságon is be kell jelenteni, A jegyzett tıke leszállításának esetei értelmezhetık A külföldi vállalkozás és fióktelepe közötti eszközmozgás számlázás nélkül, de a két egység közötti dokumentált megállapodás alapján kerülhet a könyvekbe. A tevékenységhez vásárolt ingatlant a fióktelep könyveiben kell szerepeltetni, költségeit és bevételeit a fióktelepnél kell elszámolni. A fióktelep által vásárolt gépkocsi is a fióktelep könyveibe kerül, majd a fenntartás költsége elszámolandó Hitelre vásárlásnál a szokásos módon az aktíválásig felmerült hitelkamat az eszköz bekerülési részét képezi, az azt követı rész a ráfordítások közé kerül elszámolásra

18 Fıbb gazdasági események II. A fióktelep részesedést is szerezhet más társaságban, de bejegyzésre a külföldi vállalkozás kerül. Ha a fióktelephez rendelhetı a tranzakció, akkor könyvelendı. Elıfordul, hogy a külföldi vállalkozás rendelkezik egy magyarországi társaságban üzletrésszel és ezt az üzletrész bocsátja a fióktelep rendelkezésére tartós vagyonként.

19 Fıbb gazdasági események III. Mőködö tıke kölcsönszerzıdéssel juttatott kölcsön, amelyre kamat számítandó, méghozzá a szokásos piaci árnak megfelelı A fióktelep ha pl. vevıszolgálatot, vagy szerviz tevékenységet végez kifejezetten az anya részére, akkor ezt számlázni kell az anya felé és árbevételként kell kimutatni. Pénzforgalmi számla nyitásra kötelezett a fióktelep

20 Szokásos piaci ár Kapcsolt vállalkozásnak minısül a fióktelep az anyavállalatával és jellemzıen nyilvántartásra is kötelezett Nem szokásos piaci ár alkalmazása esetén az adóalapot növelni kötelezı és csökkenteni lehet a feltételek megléte esetén Adókockázatos területek piaci ár szempontjából: apport, eszközátadások, hitelek kamatai, vagyoni értékő jogok

21 Adózás elıtti eredmény Az adózás elıtti eredmény módosítandó a Tao tv. 14. (2) alapján Csökkentı tétel az anyavállalatnál felmerült üzletviteli költség fióktelepre jutó hányada Növelı a teljes üzletviteli költség Egyebekben a társasági adó számításánál úgy kell eljárni, mintha a telephely a külföldi vállalkozástól független vállalkozás lenne

22 Fióktelep és az áfa A külföldi vállalkozás és belföldi fióktelepe közötti eszközmozgás és szolgáltatásnyújtás nem keletkeztet áfa kötelezettséget Ugyanakkor a vagyonáthelyezés esete áfa kötelezettséggel jár, ha a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepérıl egy másik közösségbeli adóalanyisága szerinti országba fuvaroztat, de nem keletkezik áfa fizetési kötelezettség, ha az áru nem hagyja el Magyarország területét, vagy harmadik ország felé hagyja el az ország területét.

23 Magyar vállalkozások külföldi fióktelepe A magyar vállalkozás elkülönítve, de valamennyi gazdasági eseményt rögzíti a könyveiben, a belföldi mellett a fióktelepét is szv tv. teljesség elve Ha a külföldi elıírások eltérıek, akkor a magyar vállalkozásnak biztosítania kell a fióktelep külföldi elıírásoknak megfelelı könyvelését is Tao bevallásában a mentesítés, vagy a beszámítás módszerével figyelembe veheti a magyar vállalkozás a külföldön megfizetett adót.

24 A pénzügyi fióktelep A fióktelepekrıl szóló jogszabály (Ftv) külön meghatározza a fióktelepre vonatkozó jogszabályhelyeket és külön a pénzügyi fióktelepre Számos hitelintézet, alapkezelı, biztosító mőködik fióktelepként Magyarországon, e tekintetben egyetlen paragrafus, a 24. vonatkozik a mőködésükre speciálisan A Ftv alapján afióktelep önálló gazdasági tevékenységre jogosult, a pénzügyi fióktelep önálló gazdasági tevékenységet nem folytathat, kifejezetten alapítója nevében jár el, jelenleg a pénzügyi fióktelep nem más, mint a külföldi vállalkozás helyszíne Forrás: Gárdos Péter Ph.D ügyvéd

25 Magyarországi gyorsmérleg A jelenleg mőködı hazai képviseletek és fióktelepek száma az OPTEN hatályos adatbázisából kiszőrve: 893 mőködı képviselet ebbıl 669 Budapesten 573 mőködı fióktelep ebbıl 368 Budapesten

26 Köszönöm a figyelmet Berényiné Papp Mariann okleveles könyvvizsgáló, okleveles adószakértı Budapest,

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária.

Beköszöntı. Ajánló. Bízva a közös munka sikerében Barátsággal, Jancsa-Pék Judit. Kerényi Máté Elnökségi tag. H. Nagy Mária. Adótanácsadók Egyesülete Nemzetközi Adó Tagozat Beköszöntı 2011. március 29-én megalakult az Adótanácsadók Egyesületének Nemzetközi Adó Tagozata. Ez csupán egy hír, de számunkra, akik azon dolgoztunk,

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény)

Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) Újra szabályozzák az egyéni vállalkozók és az egyéni cégek mőködését (2009. évi CXV. törvény) 2010. január 1.-tıl több ponton változnak az egyéni vállalkozókra vonatkozó elıírások, illetve teljesen új

Részletesebben

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Készítette: Szilágyiné Tóth Szilvia Belsı konzulens: Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Külsı konzulens: Virágné Tóth

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1 1. oldal 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérıl 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK

A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK A CIVIL SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ÚJ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK Az Országgyőlés 2011-ben elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény indokolása. az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény indokolása. az általános forgalmi adóról Általános indokolás Az áfáról szóló alaptörvény közel másfél évtizede született olyan idıben és körülmények között, amikor hazánk még nem volt az Európai Unió tagállama. Az idıközi módosítások nyomán a

Részletesebben

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei Az Országgyőlés november 16-án elfogadta a 2011. évi adósaláta-törvényt és a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló törvényt. Hírlevelünkben a jelentısebb változásokat foglaljuk össze. Jövı évi adó- és járulékváltozások

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (HORTOBÁGY) A 2011. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

1992. évi LXXIV. törvény. az általános forgalmi adóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET HATÁLY. Területi hatály.

1992. évi LXXIV. törvény. az általános forgalmi adóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET HATÁLY. Területi hatály. 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról Az állami költségvetés feladatainak ellátásához szükséges állandó és értékálló bevétel biztosítása érdekében, az árutermelı piacgazdaság igényeit kielégítı

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŐ IPARŐZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ A bevallást 2014. május 31-ig az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban:

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban (Ht.) 1. -ának (1)

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról

1990. évi C. törvény. a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervezı helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtı önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvetı feladata a közhatalom helyi közügyekben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma:

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma: Tájékoztatás a magánszemély 2012. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2012. január 1-jétıl alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya A piacgazdaság mőködéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplıi számára hozzáférhetıen, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról Báránd Községi Önkormányzat Képviselıtestület a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben