KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1"

Átírás

1 PÁLYÁZAT MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A program a munkahelyi képzést, a technológiaváltáshoz való alkalmazkodást, a vállalkozói és a vállalatirányítással összefüggı készségek és tudás fejlesztését kívánja ösztönözni, támogatni. Támogatási intenzitás: maximum 80% (Közép-Magyarországi régióban max. 75%) Hátrányos helyzetőnek minısülı személyek képzése esetében minden egyes hátrányos helyzető személy képzésével további egy százalékponttal, de legfeljebb összesen 10 százalékponttal növelhetı a támogatás intenzitása. A támogatás összege: 1-25 M Ft Pályázhatnak: mikro- és kisvállalkozások A pályázatok benyújtása: március december 31. A megvalósítás földrajzi területe: Magyarország (a program keretösszegének 30 %-a fordítható a Közép-Magyarországi régióban megvalósuló projektekre!) A PÁLYÁZÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT FELTÉTELEK: 50 fıt nem meghaladó foglalkoztatotti létszámmal rendelkezı egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, szövetkezet, amelynek nettó árbevételének kevesebb mint 50%-a származik mezıgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki, 1/8

2 nem áll csıd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, az államháztartás alrendszereibıl folyósított támogatásból eredı lejárt, és ki nem egyenlített tartozása nincs, valamint az adott célelıirányzatból korábban kapott támogatással összefüggésben a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette, megfelel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban elıírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek, tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak megfelel, mőködéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik, a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességő, meg nem fizetett adótartozásuk, illetve adók módjára behajtható köztartozásuk nem áll fenn az állam vagy az önkormányzatok felé, ideértve az egészségbiztosítási és a nyugdíjbiztosítási járulékot is, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása nem alakul ki, a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként írásbeli nyilatkozatot tesz annak tudomásul vételérıl, hogy lejárt esedékességő, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, a Humánerıforrás-fejlesztési Operatív Program 3.4. intézkedés keretében támogatásban részesült és a pályázat benyújtásakor lezárt projekttel rendelkezik (lezárt egy projekt, amennyiben a zárójelentés elfogadásra került), a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 2. prioritásának évben meghirdetett pályázatain nem részesült támogatásban technológia váltáshoz kapcsolódó képzés megvalósítására, 2/8

3 amelyet a pályázat benyújtását megelızı két naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy a munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerısen bírság megfizetésére nem kötelezett. A PÁLYÁZÓ GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK: saját tıkéje a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján nem negatív, a szervezetnek a megalapításról szóló jogerıs bírósági bejegyzése, vagy az ezzel egyenértékő egyéb nyilvántartásba vétele a pályázat benyújtásakor az egy évet meghaladja. PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA A projekt megvalósítása során a tevékenységek kizárólag Magyarországon végezhetık. A PROJEKT MEGKEZDÉSE Támogatás a pályázat befogadását megelızıen megkezdett beruházáshoz nem igényelhetı. Mivel jelen pályázati kiírás esetében a támogatásról szóló döntést a kiíró kizárólag a jogosultsági feltételeknek való megfelelés alapján hozza meg, befogadásnak a támogatásról szóló pozitív döntés minısül (értesítés a befogadásról támogatási döntés a pályázat benyújtásától legfeljebb 50 nap). A projekt a pályázat befogadásának napjától saját felelısségre megkezdhetı. 3/8

4 A támogatott projektek megkezdésének idıpontjának az alábbi idıpontok minısülnek: a vállalkozás és a képzı intézmény között, a támogatás keretében megvalósítandó képzés tárgyában megkötött szerzıdés aláírásának napja, amennyiben az említett szerzıdéssel összefüggésben annak aláírását megelızıen elıleg vagy bármely más címen pénzmozgás történik, akkor ezen pénzügyi mővelet napja minısül a projekt kezdı idıpontjának. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi képzéstípusok megvalósítására igényelhetı támogatás: szakmai képzés és az Európai Unióval kapcsolatos képzések, amennyiben azok a vállalkozás létesítı okiratába a pályázat benyújtásakor bejegyzett tevékenységi körökhöz kapcsolódnak, a vállalkozás mőködésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási stb.), idegen nyelvi képzés, számítástechnikai, informatikai képzés, munka- és egészségvédelem, vezetıképzés a vállalkozás vezetı tisztségviselıi és középvezetıi számára (csak abban az esetben támogatható, ha legalább a fenti képzéstípusok közé tartozó legalább egy képzés szerepel a pályázatban). A pályázati kiírás keretein belül kizárólag akkreditált intézmény által nyújtott képzés vehetı igénybe. Az igénybe vett képzés kizárólag OKJ-s vagy akkreditált képzés lehet. A képzés akkreditációs tanúsítványát a szerzıdéskötéshez kell benyújtani. 4/8

5 A projekt célkitőzéseinek elérése érdekében a pályázó a képzési tevékenység lebonyolítására csak külsı, piaci szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe. Egy projekt keretében legfeljebb 10 különféle képzést lehet megvalósítani. Az egyes képzéscsoportokhoz kapcsolódóan az alábbi minimum óraszámokat kell figyelembe venni, amelyektıl lefelé eltérni nem lehet. Szakmai és EU-s képzések Nyelvi képzések Számítástechnikai és informatikai képzések Vezetıképzés Vállalkozás mőködésével kapcsolatos képzések Munka- és egészségvédelmi képzések 80 óra 180 óra 120 óra 40 óra 100 óra 110 óra Egy pályázat akkor támogatható, amennyiben a tervezett képzések óraszáma eléri a soronként meghatározott minimális mértéket, és ha a projekt súlyozott óradíja nem haladja meg a 3000 forintot (ÁFA nélkül). A képzéseken kizárólag a pályázatot benyújtani jogosult vállalkozás azon munkavállalói jogosultak részt venni, akiket a pályázó a pályázat benyújtásának idıpontjában határozatlan idejő munkaviszonyról szóló szerzıdéssel foglalkoztat. Továbbá jogosult részt venni vállalkozásonként egy fı segítı családtag és a vállalkozás vezetı tisztségviselıje. A vállalkozás tulajdonosa szintén jogosult részt venni, ha az elıbbi feltételek valamelyikének megfelel. A képzésben rész vehet bármely magyar állampolgárságú és minden olyan, nem magyar állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi munkavégzésre jogosító 5/8

6 munkavállalási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE I. Képzéshez kapcsolódó költségek képzés költsége (beleértve a képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek díját vizsgadíjakat, bizonyítvány kiállítás díját, nem elszámolható azonban a tananyagfejlesztés) szállás és ellátás költsége max 8000Ft/fı/éj (ÁFA nélkül) utazási költség (oktatók és a képzésben résztvevık) II. Egyéb költségek (csekély összegő támogatásnak minısül) tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek legfeljebb az igényelt támogatás 5%-ig tervezhetık. biztosíték nyújtásával kapcsolatos költségek legfeljebb az igényelt támogatás 2%-áig bankköltség (számlanyitás, számlavezetés) legfeljebb havi Ft-ig számolható el EGYÉB KORLÁTOZÁSOK A PÁLYÁZAT TARTALMÁVALKAPCSOLATBAN Jelen kiírás keretében december 31-ig egy pályázónak csak egy nyertes projektje lehet. Rész-szakképesítések, ráépülı és leágazó moduláris képzések is támogathatók, de egy darab modul csak akkor, ha a munkavállaló nyilatkozik, hogy ez a munkahely megtartásának fontos feltétele és ezt a munkaadó is nyilatkozatával is megerısíti. 6/8

7 Nem vehetı igénybe képzés olyan szolgáltatótól, amelyben a B.1 (pályázó szervezetek köre) alatt felsorolt szervezet tulajdonosa, vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy vagy mindezeknek - a Ptk b) értelmében - közeli hozzátartozója tulajdonosi jogokat gyakorol, és fordítva: amely szolgáltató tulajdonosa vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy vagy a mindezek közeli hozzátartozója a pályázó szervezetben tulajdonosi jogokat gyakorol. (A gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény aiban meghatározott ellenırzött társaság és a befolyással rendelkezı (kapcsolódó vállalkozások) egy vállalkozásnak minısülnek.) Jelen programban kizárólag általános képzések valósíthatóak meg Képzésben részt vevınek akkor tekintünk egy személyt, amennyiben a képzési órák legalább 60%-án jelen van. (A távolmaradás oka lehet igazolt vagy igazolatlan, de együttes arányuk nem lehet 40%-nál több.) Az elıírt részvételi arányt (60%) minden szerzıdés szerint elıírt projekt beszámolási idıszakban kell tudni teljesíteni. Minden képzésnek vizsgával kell zárulnia, és a sikeres vizsgáról bizonyítványt kell kiállítani minden személy részére. FEDEZET KÉRDÉSKÖRE: A pályázó a támogatás megítélése esetén az alábbi biztosítékfajták valamelyikének nyújtására kötelezett: bankgarancia biztosítói szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvény garanciaszervezet által vállalt kezesség garanciabiztosítási szerzıdés alapján kiállított kötelezvény A biztosíték értékének a támogatás 100 %-ra kell fedezetett nyújtania a projekt tervezett fizikai megvalósítását követı 180 nap idıtartamra. 7/8

8 Nem kötelesek biztosítékot nyújtani azon kedvezményezettek, amelyeknél a megítélt támogatás összege a 10 millió Forintot nem éri el. Az 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti kedvezményezetteknek minden bankszámlára vonatkozóan azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levelet kell a közremőködı szervezet nevére kiállítani. A támogatási összeg - ideértve az elıleget is - elsı folyósítása csak akkor engedélyezhetı, ha a biztosítékok a fentieknek és a Támogatási Szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen rendelkezésre állnak. A biztosíték csere feltételei a következıek: Az új biztosíték végrehajthatósága és az általa fedezett érték megfelel a biztosítékokra vonatkozó feltételeknek. 8/8

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról TÁMOP-2.3.3.A-09/1 TÁMOP-2.3.3.A-09/2 (Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva) A pályázat általános bemutatása A TÁMOP-2.3.3.A-09/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft)

A megítélés dátuma. Megítélt támogatás (Ft) PÁLYÁZATI ADATLAP Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére című pályázati felhíváshoz 1. VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS ADATAI (Cégkivonatban, vállalkozói igazolványban,

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2 P Á L Y Á Z A T a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő, mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából 1. Pályázati program

Részletesebben

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elısegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról 2010 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.2.4 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Ú T M U T A T Ó Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetıvé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B A projektek az Európai

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Pályázók köre Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben