VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS"

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGA... 4 I.6. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 I.7. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA... 4 II. A FELELİSSÉGI SZABÁLYOK... 4 II.1. A TÁRSASÁG FELELİSSÉGE... 4 II.2. KÖZREMŐKÖDİ IGÉNYBEVÉTELE... 4 II.3. FELELİSSÉG AZ INFORMÁCIÓKÉRT... 5 III. A FELEK KÖZÖTTI SZERZİDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 5 III.1. A SZERZİDÉS MEGKÖTÉSE... 5 III.1.1. ELİZETES TÁJÉKOZTATÁS... 5 III.1.2. KÉPVISELET... 5 III.2. A SZERZİDÉSKÖTÉS MEGTAGADÁSA... 5 III.3. A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŐNÉSE... 5 III.3.1. A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA... 5 III.3.2. A SZERZİDÉS EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE... 5 III.4. ÍRÁSBELISÉG... 6 III.5. SZERZİDÉS NYILVÁNTARTÁS... 6 III.6. SZERZİDÉSSZEGÉS... 6 III.6.1. A SZERZİDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYE... 6 III.6.2. A KÉSEDELMI KAMAT... 6 III.7. DÍJAZÁS... 6 IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK... 6 IV.1. EGYÜTTMŐKÖDÉS, TÁJÉKOZTATÁS... 6 IV.2. JOGVITÁK RENDEZÉSE... 7 IV.3. TITOKTARTÁS... 7 IV.3.1. ÜZLETI TITOK... 7 IV.3.2. AZ ÜGYFÉLTITOK (TOVÁBBIAKBAN: BANKTITOK)... 8 IV.3.3. FELMENTÉS A TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL... 8 IV.4. ADATOK KÖTELEZİ KISZOLGÁLTATÁSA... 8 IV.5. A BANK-, ÉS ÜZLETI TITOK MEGTARTÁSA... 8 IV.6. ÉRTESÍTÉS A BANKTITOK KIADÁSÁRÓL... 8 IV.7. KIVÉTELEK A BANKTITOK ALÓL... 9 V. KÖTELEZİ NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSE... 9 VI. AZ ÜGYFELEK TÁJÉKOZTATÁSA... 10

3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ALKALMAZÁSI KÖR A jelen Üzletszabályzat és az általános szerzıdési feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat) Sigma Faktoring Zrt. (továbbiakban: a Társaság, amelynek székhelye: 1025 Budapest, Kapy u.15.) által nyújtott pénzügyi szolgáltatások általános feltételeit tartalmazza a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény üzletszabályzatra vonatkozó elıírásainak figyelembe vételével. I.1. A társaság engedélye Az Állami Pénz- és Tıkepiaci Felügyelet, a PSZÁF jogelıdjeként, 1320/1999 számú határozatával engedélyezte a Társaság részére pénzügyi szolgáltatások nyújtását. A Társaság tevékenységét a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (a továbbiakban: Hpt.) alapján végzi, a április 30-án hatályba léptetett Követeléskezelési Szabályzat figyelembe vételével. I.2. A társaság tevékenysége A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában pénzügyi szolgáltatásnak minısülnek, a Társaság által a Felügyelet engedélye alapján végzett tevékenységek alapján létrejött ügyletek: máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés, felmondott és lejárt követelések megvásárlása és érvényesítése - I.3. A szerzıdı felek A jelen Üzletszabályzat és az általános szerzıdési feltételek által az Ügyfelei részére nyújtott pénzügyi szolgáltatások általános feltételeit tartalmazza (a továbbiakban a Társaság és az Ügyfél együttesen: Felek). Ügyfél ha a jelen Üzletszabályzat másképpen nem rendelkezik az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet vagy természetes személy, amelynek/akinek részére a Társaság pénzügyi szolgáltatást nyújt. A pénzügyi szolgáltatások, illetve jelen Üzletszabályzat tekintetében a Társaság Ügyfele az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, egyéni vállalkozás, akivel a Társaság követelés megvásárlási, engedményezési szerzıdést köt. I.4. Az egyedi szerzıdések és az Üzletszabályzat A társaság és az Ügyfelei közötti ügyletek tartalmát egyedi szerzıdések állapítják meg. Az egyedi szerzıdésekben nem szabályozott kérdésekben a jelen Üzletszabályzat, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

4 I.5. Az Üzletszabályzat nyilvánossága Az Üzletszabályzat nyilvános, azaz minden, a Társaságnak az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében hozzáférhetı, továbbá a Társaság az Üzletszabályzat egy példányát díjmentesen, betekintésre bárkinek átadja, amit a VI. pont részletesen szabályoz. I.6. Az Üzletszabályzat hatálya Az Üzletszabályzat a címlapján feltüntetett idıpontban lép hatályba, és határozatlan idıre szól. I.7. Az Üzletszabályzat módosítása Az Üzletszabályzatnak a hatályos szerzıdéseket érintı módosítása kizárólag a társaság Igazgatóságának a hatáskörébe tartozik. A módosítás hatálybalépését megelızıen, az értesítésekre vonatkozó szabályok szerint legalább 15 nappal értesíti az Ügyfeleket. A módosítás hatályba lépéséig az Ügyfélnek módjában áll a Társasághoz intézett írásbeli nyilatkozatával az Üzletszabályzat módosítást elutasítani. Abban az esetben, - ha az Ügyfél a rendelkezésre álló határidı alatt a módosítás ellen nem emel kifogást, az Üzletszabályzat módosítása a vele kötött szerzıdésre kihat. II. A FELELİSSÉGI SZABÁLYOK II.1. A társaság felelıssége A társaság az Ügyfelekkel fennálló kapcsolatai és a szerzıdések megkötése, teljesítése során a tıle elvárható gondosságot tanúsítja. A Társaság megtéríti mindazt a kárt, amelyet e kötelezettségének esetleges megszegésével az Ügyfeleknek okoz. A Társaság nem felel azért a kárért, amely a Társaság elvárható gondos eljárása ellenére következett be, továbbá nem felel a jogszabályban meghatározott esetekben, valamint az Ügyfél szerzıdésszegése esetében. Továbbá a Társaság nem felel az olyan kárért, amely erıhatalom (vis major), belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, vagy a Társaság mőködésének megzavarásából ered, ami érvényes arra az esetre is, ha jogszabályokban meghatározott szervek a Társaság tevékenységének korlátozását rendelik el. II.2. Közremőködı igénybevétele A Társaság közremőködı igénybevételére a jogszabályi korlátozások figyelembevételével jogosult, különös tekintettel a Hpt. közvetítıkre vonatkozó szabályaira. A Társaság által kezelt pénzügyi szolgáltatásból eredı kötelezettségek teljesítését elısegítı alvállalkozóit a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (továbbiakban PSZÁF) nyilvántartásba bejelenteni köteles. A Társaság közvetítıi által megbízott alvállalkozók további alvállalkozót

5 nem vehetnek igénybe. Ha a Társaság a szerzıdés teljesítéséhez közremőködıt vesz igénybe, a Társaság a közremőködı eljárásért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Amennyiben a közremőködı felelısségét jogszabály vagy Üzletszabályzat korlátozza, a Társaság felelıssége a közremőködı felelısségéhez igazodik. II.3. Felelısség az információkért Mind a Társaság, mind az Ügyfél felel az általa a másik félnek átadott adatok, információk valódiságáért, pontosságáért és teljességéért. III. A FELEK KÖZÖTTI SZERZİDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI III.1. A szerzıdés megkötése III.1.1. Elızetes tájékoztatás A Társaság a szerzıdés megkötését megelızıen tájékoztatja az Ügyfelet minden olyan adatról, körülményrıl és információról, amely a szerzıdés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet. III.1.2. Képviselet A szerzıdéses kapcsolatok biztonsága érdekében a Társaság jogosult meggyızıdni az Ügyfél képviseletében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról a szerzıdéses tárgyalások során, vagy a szerzıdés teljesítése elıtt kérheti, hogy az Ügyfél megfelelıen igazolja személyazonosságát vagy képviseleti jogosultságát. A Társaság a hozzá bejelentett képviselıket a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés kézhezvételéig az Ügyfél jogos képviselıjének tekinti. III.2. A szerzıdéskötés megtagadása A Társaságot szerzıdéskötési kötelezettség nem terheli. A Társaság a szerzıdés megkötését megtagadja, ha az jogszabályi tilalomba ütközik. III.3. A szerzıdés módosítása, megszőnése III.3.1. A szerzıdés módosítása A társaság és az Ügyfél közös megegyezéssel, írásban jogosult a közöttük létrejött szerzıdés módosítására. III.3.2. A szerzıdés egyoldalú megszüntetése

6 Az egyes szerzıdésfajták egyoldalú megszüntetésére vonatkozó szabályokat az üzletszabályzat különös része és az egyedi szerzıdések tartalmazzák. III.4. Írásbeliség Mind a Társaság, mind az Ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint szerzıdési nyilatkozatokat köteles írásba foglalni, illetve írásban megerısíteni. III.5. Szerzıdés nyilvántartás A Társaság által kötött szerzıdések eredeti példányait, az év elejétıl folyamatos sorszámmal kell ellátni, és arról olyan kimutatást kell vezetni, ami a szerzıdések sorszámát, tárgyát, a szerzıdı Fél megnevezését, és a szerzıdésbıl ered kötelezettségeket, illetve követeléseket is listaszerően tartalmazza. III.6. Szerzıdésszegés III.6.1. A szerzıdésszegés következménye Amennyiben az Ügyfél a szerzıdésben meghatározott kötelezettségeit megszegi; a Társaság jogosult az egyedi szerzıdésben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazni és az Ügyfél köteles a szerzıdésszegéssel a Társaságnak okozott minden kárt és költséget megtéríteni. III.6.2. A késedelmi kamat Amennyiben az eredeti kötelezett a teljesítés során késedelembe esik, a késedelem idejére köteles késedelmi kamatot fizetni. A késedelmi kamat számításának módjára A lejárt követelések érvényesítése során alkalmazandó kamatszámítás szabályairól szóló F/1/2012 sz. vezérigazgatói utasítás és mindenkori módosításai vonatkoznak. III.7. Díjazás A Társaság Ügyfeleitıl az egyedi szerzıdések keretében meghatározott vételáron és fizetési feltételekkel vásárolja meg a követelést. IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK IV.1. Együttmőködés, tájékoztatás

7 A Felek kötelesek üzleti kapcsolatukban együttmőködni, és az ügylettel kapcsolatos lényeges körülményekrıl egymást haladéktalanul értesíteni. Ebben a rendszerben a Felek haladéktalanul értesítik egymást, hogyha személyüket, vagy jogi státuszukat érintı változás történt, elnevezésük, címük vagy egymáshoz bejelentett képviselıjük megváltozott. A késedelmes értesítésbıl, vagy az értesítés elmulasztásából eredı kárért a mulasztó Fél felel. Tartoznak továbbá az üzlettel összefüggı, egymásnak intézett kérdésekre idıben válaszolni, egymás figyelmét az esetleges tévedésekre, mulasztásokra felhívni. Az Ügyfél köteles a Társaságot értesíteni a gazdálkodásával (vagyoni helyzetével, likviditásával) kapcsolatban bekövetkezett minden változásról, különösképpen, ha csıd- vagy felszámolási eljárás közvetlen veszélye fenyegeti. A Társaság az értesítéseket (szerzıdéses ajánlat, nyilatkozat, okmányok stb.), ha az Ügyfél írásban másként nem rendelkezik az Ügyfél székhelyére küldi. Az Ügyfél részére szóló iratokat, ami a szerzıdés teljesítésével összefügg (tájékoztatókat, értesítéseket) a Társaság bizonyítottan köteles postára adni. Ellenkezı bizonyításig az elküldést a Társaság által igazolt módon megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldés ténye a Társaság nyilvántartásában szerepel, és az eredeti irat másolata vagy kézjeggyel ellátott példánya, valamint az elküldést igazoló kézjeggyel ellátott feladójegyzék vagy feladóvevény a Társaság birtokában van. A szokásos postai idı elteltével a Társaság jogosult intézkedését úgy tekinteni, hogy az írásos értesítést az Ügyfél megkapta. Az Ügyfélnek a Társaság részére szóló írásos értesítéseket a Társaság székhelyére kell küldenie. Az írásos értesítések érkezésére a Társaság nyilvántartása az irányadó. A telefonon, vagy más, nem írásos formában kapott szerzıdéses ajánlatokat, közléseket, és szerzıdések teljesítésével kapcsolatos értesítéseket a Felek tartoznak utóbb írásba foglalni, illetve írásban megerısíteni. IV.2. Jogviták rendezése A Társaság az Ügyfeleivel fennálló kapcsolataiban törekszik az esetlegesen felmerülı viták peren kívüli rendezésére. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen Üzletszabályzattal összefüggésben, annak megszegésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat az illetékes területi Bíróság kizárólagos illetékességének. IV.3. Titoktartás IV.3.1. Üzleti titok Üzleti titok minden olyan, a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Társaságnak méltányolható érdeke főzıdik, és amelyet a Társaság üzleti titokká minısített, illetve amelynek titokban tartása

8

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató ZRt. Budapest ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF engedély száma: E-I-1044/2007 Elfogadta az Igazgatóság 1/2008. sz. határozatában

Részletesebben

Hatályba lép: 2012. április 17-én

Hatályba lép: 2012. április 17-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 15/2012.(IV.17) számú határozatával

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

Hatályba lép: 2009. augusztus 1-jén

Hatályba lép: 2009. augusztus 1-jén 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 13/2009.(VI.23.) számú határozatával

Részletesebben

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl -

Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2005.01.01. Módosítva: 2006.01.01.-tıl - Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. II. Betétgyőjtés 13. III. Pénzkölcsön nyújtása 20. IV. Pénzforgalmi szolgáltatások 33. V.

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános rendelkezések

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános rendelkezések TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1. Alkalmazási kör 1.2. Az üzletszabályzat nyilvánossága és megváltoztatása 1.3. A teljesítés ideje, módja 1.4. A Faktor felelőssége 2. Az üzleti kapcsolatok

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek: Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat (kelt: 1993. 04. 19.) 901/1997/F. számú ÁPTF

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a.. számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos:

Részletesebben

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerzdési Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelen üzletszabályzat és általános szerzdési feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat)

Részletesebben

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 919/1997/F. 1997. november 27.

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 919/1997/F. 1997. november 27. 1 VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 919/1997/F. 1997. november 27. ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: a 4-9./2013. sz. igazgatósági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbér ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szövetkezet Igazgatósága a 2012. május 16-i ülésén az 5-5/2012. számú határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta. A szövetkezet

Részletesebben

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA... 1 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. számú szabályzat A Fókusz Takarékszövetkezet részére S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 6/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. Az Igazgatóság a 16/2-2/2009.sz. határozattal jóváhagyta. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 59/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta.

TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta. TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Az igazgatóság 8/2010. számú határozatával elfogadta. 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 II. Betétgyűjtés...

Részletesebben

BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. Az Üzletszabályzatban használt jelentősebb fogalmak 1.1. Közvetítő: a Bankráció Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027 Budapest,

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2015. év július hó 3. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat

Általános Üzletszabályzat Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Illés András elnök-ügyvezető Elfogadva: 6/4/2013.02.04. számú Igazgatósági határozattal Módosítva: 10/8/2014.02.28. számú Igazgatósági határozattal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5502 Gyomaendrőd ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2013. február 1-től Hatályba helyezte a Takarékszövetkezet Igazgatósága 10/2013. (01.28.) számú határozatával. Módosításokkal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK START Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2010. január 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: Start Tőkegarancia Pénzügyi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (aktív faktoring, lízing, hitelezés, kölcsönzés) módosításokkal egységes szerkezetben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (aktív faktoring, lízing, hitelezés, kölcsönzés) módosításokkal egységes szerkezetben ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (aktív faktoring, lízing, hitelezés, kölcsönzés) módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2013. április 8. Jóváhagyta: Jobbágy János vezérigazgató

Részletesebben

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános üzleti feltételek... 6 2. Bevezető rendelkezések... 6 2.1. Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.)

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041054 PSZÁF engedély száma: I-2061/2004. PSZÁF engedély dátuma:

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig)

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) Alulírott név cím, Cégnév: Székhely: Adószám: cégjegyzékszám: Képviselő neve: Tisztsége: Email cím: Mobil szám: mint Ügyfél a

Részletesebben