EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS"

Átírás

1 EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: ) - a továbbiakban: Pénztár -, másrészrıl a... (Cégnév)... (Székhely) (Adószám).. (Fı tevékenységi kör)...(azonosító okirat száma, kiadó ország).. (Képviseletre jog. neve, beosztása) aki a pénztárral Együttmőködési szerzıdéses kapcsolatban van, - a továbbiakban munkáltató - és akit e szerzıdés hatálya alatt egyrészrıl.. (Családi és utónév). (Születéskori név)... (Születési hely,idı) (Édesanyja neve).. (Állampolgárság) (Lakcím) (Azonosító okmány típusa és száma) másrészrıl.. (Családi és utónév). (Születéskori név)... (Születési hely,idı)..... (Édesanyja neve).. (Állampolgárság) (Lakcím) (Azonosító okmány típusa és száma) képvisel, (továbbiakban együtt: Felek) kötöttek az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 1. A szerzıdés célja, hogy szabályozza a Munkáltató és a Pénztár együttmőködését a GYÖNGYHÁZ Önkénes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár mőködése tekintetében, különös tekintettel a munkáltatói hozzájárulás teljesítésének részletes szabályaira, azok megállapítására. 2. Az 1. pontban meghatározott cél elérése érdekében mind a Pénztár, mind a Munkáltató köteles a Pénztár mőködésére vonatkozó jogszabályok maradéktalan érvényesítésére, különös tekintettel:

2 2 a/ az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló évi XCVI. törvényre (továbbiakban Öpt.), b/ a számvitelrıl szóló évi C. törvényre, c/ az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. sz. kormányrendeletre, d/ az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. sz. kormányrendelet elıírásaira, és a e/ pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény rendelkezéseire. 3. Azokban a Felek együttmőködéséhez tartozó kérdésekben, ahol ez a szerzıdés a jogszabályokban foglalt lehetıségek alapján külön szabályozást nem határoz meg, ott a jogszabályokban megállapított szabályokat kell alkalmazni. 4. A munkáltató a vele munkaviszonyban álló pénztártagok részére munkáltatói hozzájárulás megfizetését vállalja az alábbiak szerint: A változat A Munkáltató napjától a tárgyhó 15. napján alkalmazásában álló pénztártagok után havi alapbérük.%-ának megfelelı összegő forintra kerekítve - munkáltatói hozzájárulást fizet. B változat A Munkáltató napjától a tárgyhó 15. napján alkalmazásában álló pénztártagok után a munkavállalóval kötött megállapodásnak megfelelı összegő munkáltatói hozzájárulást fizet. C változat A Munkáltató napjától a tárgyhó 15. napján alkalmazásában álló pénztártagok részére egyidejőleg folyósít munkáltatói hozzájárulást önálló juttatásként havi Ft vagy az alapbér..%-ának megfelelı összegben és választható béren kívüli javadalmazási rendszer /Cafeteriarendszer/ keretében A Munkáltató köteles a munkáltatói hozzájárulást az alapszabályban meghatározott esedékes napjáig átutalni a Pénztár számlájára (CIB Bank Zrt ), egyidejőleg köteles errıl a Pénztár részére listát is mellékelni.

3 3 Amennyiben a munkavállaló javára teljesített átutalás együttes összege nem éri el a Pénztár mindenkori egységes tagdíját, a pénztártag köteles a befizetést legalább erre az összegre kiegészíteni. A szerzıdés ezen feltételérıl a Pénztár értesíti a pénztártagot és felhívja a tagdíj kiegészítésére A Felek megállapodnak, hogy a munkáltatói hozzájárulással kapcsolatos kérdésekrıl negyedévente írásbeli egyeztetést tartanak, és rendkívüli egyeztetési lehetıséget biztosítanak egymás számára, ha valamelyik fél ez irányú szándékát a másik félnek elızetesen 10 (tíz) nappal korábban írásban bejelenti Az egyeztetés kiterjed a Pénztár tagjainak létszámára, és összegszerően megállapított munkáltatói hozzájárulás egyeztetésére. Az egyeztetést követıen a Felek megállapításokat tesznek, valamint részletezik az esetleges további feladatokat. 5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Munkáltató a tag által vállalt tagdíjbefizetést a tag felhatalmazása alapján átutalja a Pénztár számlájára a tag kifizethetı jövedelme erejéig. a/ A Munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a tagdíj pénztártag által teljesített részét a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelıen átutalja a Pénztár számlájára. b/ Az adójogszabályok - Felek jogviszonyát érintı - változása esetén a Felek kötelesek egymással késedelem nélkül egyeztetni és a megállapodásukat írásba foglalni. Amennyiben megállapodást valamely ok miatt nem kötnek, a Pénztár köteles az illetékes szakhatóság állásfoglalását beszerezni, amely irányadó lesz a Felek további eljárására. c/ Az átutalás tényét és az átutalt összeg pontos mértékét a Munkáltató köteles a pénztártag bérfizetési jegyzékén feltüntetni. d/ Amennyiben a pénztártag a tagdíjnak a Munkáltató általi teljesítésére nem adja meg a felhatalmazást, vagy azt visszavonja, a Munkáltató köteles errıl a Pénztárat haladéktalanul értesíteni. e/ Új belépı tag esetén a következı eljárás az irányadó: - A tag tagdíjfizetési kötelezettsége azon a napon keletkezik, amikor a belépési nyilatkozatát az Igazgatótanács záradékkal látta el. Ennek tényérıl a Pénztár a záradékolt belépési nyilatkozat megküldésével haladéktalanul köteles értesíteni a Munkáltatót. A Munkáltató köteles az értesítés kézhezvételét követıen a következı hó 15-ig teljesíteni a tagdíj átutalását. Amennyiben a belépésre és a záradékolásra a bérfizetés napja elıtt tíz napon belül kerül sor, a Munkáltató csak az azt követı hónap 15. napjáig köteles egyszerre két havi tagdíjnak megfelelı összeget átutalni.

4 4 6. A tagdíj- és munkáltatói hozzájárulás fizetési kötelezettség szüneteltetése: a/ Amennyiben a tag kéri a tagdíjfizetési kötelezettségének szüneteltetését, azt a Munkáltató köteles tudomásul venni. A szüneteltetésrıl a Felek jegyzıkönyvet kötelesek felvenni, melynek egy példányát a Pénztárnak a Munkáltató megküldi. b/ A Munkáltató a Pénztárhoz intézett írásbeli nyilatkozatával jelentheti be a munkáltatói hozzájárulás fizetési kötelezettség szüneteltetését. c/ A Munkáltató köteles szüneteltetési szándékáról annak kezdete elıtt 15 nappal a Pénztárat, valamint az alkalmazásában álló pénztártagokat írásban értesíteni. d/ A Munkáltató munkáltatói hozzájárulás fizetési szünetelése ha az valamenynyi pénztártag munkavállalóját érinti - hat hónapnál hosszabb idı nem lehet. e/ A Munkáltató a szüneteltetés miatt be nem fizetett munkáltatói hozzájárulások után, annak idıtartamára késedelmi kamatot fizet, annak mértékérıl Felek a szüneteltetés miatt kötött megállapodásban rendelkeznek. Felek együttmőködése 7. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerzıdésben foglaltak maradéktalan teljesülése érdekében egymással kölcsönösen együttmőködnek. 8. A szerzıdéses kapcsolatuk ideje alatt mindenkor megkísérlik a megegyezést. A megegyezés elısegítése érdekében, amennyiben bármelyik fél olyan tényt észlel, amely akadályozhatja a szerzıdésben vállalt kötelezettsége teljesítését, vagy teljesülését, vagy megítélése szerint erre vezet, haladéktalanul köteles a másik felet errıl írásban értesíteni. 9. A Felek együttmőködésüket különösen az alábbi területeken minısítik jelentısnek: a/ A Felek negyedévente írásban kötelezıen egyeztetik a tagdíjfizetéssel kapcsolatos nyilvántartásukat. b/ A Pénztár köteles haladéktalanul, de maximum 15 napon belül értesíteni a Munkáltatót új tag belépésekor, amennyiben a tag felhatalmazást adott a tagdíj egészben vagy részben történı levonásáról és átutalásáról. c/ A tagdíj és a munkáltatói hozzájárulás késedelmes fizetése esetén - ide nem értve a szüneteltetést - a Munkáltatónak a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell megfizetnie a Pénztárnak.

5 5 d/ Amennyiben a tag a Pénztártól kéri tagdíjfizetési kötelezettségének szüneteltetését, errıl a Pénztár a tag által kitöltött nyilatkozat megküldésével haladéktalanul, de maximum 15 napon belül értesíti a Munkáltatót. e/ A Pénztárnak haladéktalanul, de maximum 15 napon belül értesítenie kell a Munkáltatót arról, ha a tag a tagsági jogviszonyát megszüntette, vagy a tagdíjfizetési szándék megszüntetését bejelentette. Ekkor rendelkezni kell a Munkáltató által fizetett tagdíjrész sorsáról is a kiváló tag szándékának figyelembevételével. Különösen irányadó ez a szabály akkor, ha a tag másik pénztárba lép át. 10. A Pénztár mőködtetése során: a/ A Munkáltató képviselıje tanácskozási joggal részt vehet a Közgyőlés ülésein, akinek esetenkénti meghívásáról az Igazgatótanács elnöke köteles gondoskodni. b/ A Pénztár fontosabb döntéseinek elıkészítésébe bevonhatja a Munkáltatót. Fontosabb döntésnek kell tekinteni a következı évi pénzügyi terv elfogadását, a befektetési és/vagy gazdálkodási üzletmenettel, annak kihelyezésével kapcsolatos döntését, a Pénztár nyilvántartási rendszere mőködtetésének elhatározását, az egyes tevékenységek külsı szervezettel való ellátásával kapcsolatos szerzıdés megkötését. c/ Az Igazgatótanács elızetes döntése alapján a Munkáltató képviselıjét meg kell hívni az Igazgatótanács ülésére vagy az ülés meghatározott napirendjének tárgyalására. Az ülésen a Munkáltató képviselıje tanácskozási joggal vehet részt. d/ Amennyiben a Munkáltató a Pénztár meghívása alapján a Közgyőlésen vagy az Igazgatótanács ülésein részt vesz, azok anyagait (elıterjesztéseket, javaslatokat) az ülést megelızıen legalább 15 nappal el kell juttatni a Munkáltatóhoz, vagy tájékoztatni kell a betekintés helyének és idejének közlésével az iratok megismerésének lehetıségérıl. A szerzıdés hatálya 11. Ez az együttmőködési szerzıdés az aláírásának napján lép hatályba. 12. E szerzıdést a Felek az aláírás napjától kezdıdıen határozatlan idıre kötik. Felek kötelezik magukat, minden év február 15. napjáig egyeztetést tartanak és a munkáltató ezen idıpontig köteles közölni, hogy az adott évben milyen mértékő munkáltatói hozzájárulás fizetését vállalja. 13. Jelen szerzıdést bármelyik fél jogosult azonnali hatállyal felmondani - amenynyiben a munkáltatónál alkalmazásban álló valamennyi pénztártag tagsági jogviszonya a Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztárral megszőnik, vagy a munkáltatónál alkalmazásban álló valamennyi pénztártag munkaviszonya a munkálta-

6 6 tónál megszőnt, és a munkáltató a munkaviszony megszőnéséig esedékes hozzájárulás-fizetési kötelezettségének eleget tett. Jelen megállapodás megszőntetése esetén felek kötelesek az utolsó befizetést követı 15 napon belül elszámolni. A szerzıdésbıl eredı esetleges vitáikat Felek megkísérlik egyeztetés útján rendezni, mely egyeztetésrıl jegyzıkönyvet vesznek fel. Felek vállalják, hogy vitájukat csak kétszeri eredménytelen egyeztetés követıen terelik jogi útra. Dunaújváros, Dunaújváros, Munkáltató..... GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejött egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

Tempo Egészségpénztár Alapszabálya T E M P O ALAPSZABÁLYA. 2013. december 10. (Hatályos 2013.12.10.)

Tempo Egészségpénztár Alapszabálya T E M P O ALAPSZABÁLYA. 2013. december 10. (Hatályos 2013.12.10.) Tempo Egészségpénztár Alapszabálya T E M P O O R S Z Á G O S Ö N K É N T E S K I E G É S Z Í T İ E G É S Z S É G P É N Z T Á R ALAPSZABÁLYA 2013. december 10. (Hatályos 2013.12.10.) I.... 3 A PÉNZTÁR ELNEVEZÉSE...

Részletesebben

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA

SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI MUNKÁKRA egyrészrıl Név:...... Székhely:... Adószám:....... Cégjegyzékszám:... E-mail cím:... Fı tevékenységi kör:..... mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı), képviseli:......

Részletesebben

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában A jelen szerződés létrejött (név:). (rövidített név:). (székhely:).. (telephely:).. (bankszámlaszám:)....

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás, a

Részletesebben

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület

Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület ALAPSZABÁLY A 2009. augusztus 06. naptól hatályos változásokkal egységes szerkezetbe foglalva Debrecen, 2009. október 20. Készítette és ellenjegyezte: DEBRECEN

Részletesebben

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma Munkaszerzıdés mely létrejött egyrészrıl a : Consogno-Tóth Szolgáltató Kft.(Székhelye: 9011 Gyır, Lehár F. u. 62., a cég jegyzékszáma: 08-09-021338) munkáltatói jogkör gyakorló: Tóth György ügyvezetı,

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. BANKSZÁMLAHITEL-SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl a másrészrıl a RAIFFEISEN BANK Zrt. 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. 1054 Budapest, Akadémia u. 6., Cg.: 01-10-04104 számlaszáma: MNB 19017004-00201201.

Részletesebben

EGYENLEGPLUSZ/PREMIUM BANKSZÁMLAHITEL IGÉNYLİLAP ÉS SZERZİDÉS ALTÍPUS MEGNEVEZÉSE

EGYENLEGPLUSZ/PREMIUM BANKSZÁMLAHITEL IGÉNYLİLAP ÉS SZERZİDÉS ALTÍPUS MEGNEVEZÉSE EGYENLEGPLUSZ/PREMIUM BANKSZÁMLAHITEL IGÉNYLİLAP ÉS SZERZİDÉS ALTÍPUS MEGNEVEZÉSE 1. Igénylési adatok Ügylet-azonosító Szerzıdésazonosító Kampánykód AZ IGÉNYELT KÖLCSÖNRE VONATKOZÓ ADATOK ÉS FELTÉTELEK

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe

Részletesebben

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a Tisztelt Munkáltató! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés Iktatószám: Kölcsönszám: Hitel számlaszám: CB szám: Ügyintézı aláírása: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Hévíz és Vidéke. kirendeltsége (székhely: 8380 Hévíz,

Részletesebben

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01.

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01. ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabály Hatályos: Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1. A Pénztárra vonatkozó általános rendelkezések 1.1 A Pénztár neve Aranykor Országos

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. május

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. május MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Budapest, 2015. május I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az alapító tagok az 1993. évi XCVI. törvény rendelkezései alapján, önkéntes kölcsönös biztosító

Részletesebben

SOPRON BANK Zrt. Sopron. BETÉTI ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben. Hatályos: 2015. július 3.

SOPRON BANK Zrt. Sopron. BETÉTI ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben. Hatályos: 2015. július 3. SOPRON BANK Zrt. Sopron BETÉTI ÜGYLETEKRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2015. július 3. napjától TARTALOM I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 II. A LEKÖTÖTT BETÉT...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

RAIFFEISEN BANK ZRT.,

RAIFFEISEN BANK ZRT., BANKSZÁMLASZERZİDÉS SZERZİDİ FELEK Mely létrejött egyrészrıl RAIFFEISEN BANK ZRT., székhelye: 1054 Budapest, Akadémia út 6. cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041042 képviseli: Szemán Józsefné Matthesz Csaba mint

Részletesebben

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról vállalkozásoknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ABONYI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület neve: Abonyi Horgász Egyesület (2) Az egyesület rövidített neve: AHOE (3) Az egyesület székhelye: 2740 Abony, Nagykırösi

Részletesebben

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a

A munkáltatói szerződést legalább két példányban a szerződő partnerünknek teljes körűen és értelemszerűen ki kell töltenie a Tisztelt Munkáltató! A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedélyek száma és kelte:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedélyek száma és kelte: Borotai Takarékszövetkezet 6445. Borota, Dózsa György u. 22. Cg: 03-02-000162. ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 944 /1997/F. 1997. október 28. ÁPTF. 1274/1998. 1998. június

Részletesebben

Vállalkozási formák a vendéglátásban

Vállalkozási formák a vendéglátásban Vállalkozási formák a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Vállalkozás, vállalkozási formák - Egyéni vállalkozás, egyéni cég - Gazdasági társaságok - Csıdeljárás, felszámolási eljárás VÁLLALKOZÁS (Üzleti)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület

ALAPSZABÁLY. Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület ALAPSZABÁLY Vasi Hegyhát Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület 1 Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben Az egyesület tagjai a megtartott alakuló közgyőlésen az egyesülési jogról szóló 1989.

Részletesebben

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006.

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006. Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat Érvényes 2006. június 1-jétõl Tartalomjegyzék Alapszabály 5 Függelék 21 Szolgáltatási szabályzat

Részletesebben

hatályos: 2012.01.01-2012.01.02

hatályos: 2012.01.01-2012.01.02 266/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS PKR szerzıdésszám:.. felhívás TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (4028 Debrecen,

Részletesebben