E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK február 28 i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens ELİADÓ: Dr. Göttlinger István aljegyzı KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Dr. Horváth Kálmán tanácsnok EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA: /2013. ( ) határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: oldal

2 Egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 218/2012. (XII.12.) szekszárdi öh. határozatával jóváhagyta a Tolna Megyei Rendır-fıkapitánysággal kötendı a 7605 hrsz-ú ingatlanra (Lisztesvölgyi lıtér) vonatkozó ingatlanhasználati szerzıdést. A szerzıdés aláírását követıen a Tolna Megyei Rendır-fıkapitányság Gazdasági Igazgatósága kezdeményezte az ingatlanhasználati szerzıdés módosítását tekintettel arra, hogy a 26/2010. (XII.29.) BM utasítás értelmében az ingatlan használata adománynak minısül, így az adomány elfogadásának meghatározott feltételei, az adományozásra vonatkozó szerzıdésnek pedig kötelezı tartalmi elemei vannak. A Tolna Megyei Rendır-fıkapitányság Gazdasági Igazgatósága elıkészítette az ingatlanhasználati szerzıdés módosítását, amely az elıterjesztés mellékletét képezi (1. számú melléklet). Az elıterjesztéshez mellékeltük továbbá a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ingatlanhasználati szerzıdést (2. számú melléklet), amelyben kiemeltük a módosításokat. Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat támogatására. Szekszárd, február 13. Horváth István Polgármester Határozati javaslat 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Tolna Megyei Rendırfıkapitánysággal megkötött ingatlanhasználati szerzıdés módosítását az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 2. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés módosítás aláírására. Határidı: március 14. Felelıs: Horváth István polgármester

3 Szám:.. Ingatlanhasználati szerzıdés módosítás amelyben egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Adószám: Bankszámlaszám: Horváth István polgármester mint tulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos) másrészrıl Tolna Megyei Rendır-fıkapitányság Székhely: 7100 Szekszárd, Mészáros L. u Adószáma: Bankszámlaszáma: MÁK dr. Soczó László r.dandártábornok mint ingatlanhasználó (a továbbiakban: Fıkapitányság) mint felek (a továbbiakban: Felek) a közöttük jén 17000/3143-2/2012.Ált. számon létrejött ingatlanhasználati szerzıdést az alábbiak szerint módosítják: 1. A szerzıdés 2. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 2. Felek a szerzıdést határozatlan idıtartamra kötik. Felek bármelyike a szerzıdést 60 napos felmondási idı figyelembevételével a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondhatja. A szerzıdés 1. pontjában körülírt ingatlanrész használati jogát a Tulajdonos a Fıkapitányság részére térítésmentesen, adományként biztosítja. Felek az adomány értékét Ft-ban határozzák meg. 2. A szerzıdés 7. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 7. Felek rögzítik, hogy a Fıkapitányság használata során közüzemi költség nem keletkezik, így a Fıkapitányság közüzemi költség viselésére nem kötelezett. 3. A szerzıdést Felek kiegészítik a következı pontokkal: 14. Felek figyelemmel a szerzıdés 9. pontjában foglaltakra az elsı használatot megelızıen átadás-átvételi jegyzıkönyvet készítenek, melyben rögzítik az ingatlanrész átadáskori állapotát. A jegyzıkönyv a szerzıdés mellékletét képezi. 15. A Tulajdonos jelen szerzıdés aláírásával hozzájárulását adja nevének és székhelye címének a 26/2010. (XII. 29.) BM utasításában foglalt kezeléséhez.

4 16. A Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával egyidejőleg nyilatkozik, hogy az Önkormányzatnak Magyarországgal szemben lejárt esedékességő köztartozása nem áll fenn. 4. A szerzıdés jelen szerzıdés módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is változatlan tartalommal hatályban maradnak. Jelen szerzıdés módosítást a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írják alá. Szekszárd, Horváth István polgármester Dr. Soczó László r.dandártábornok rendırségi fıtanácsos megyei rendırfıkapitány Pénzügyi ellenjegyzés: Taukerné dr. Pusztai Erika r.alezredes gazdasági igazgató Jogi ellenjegyzés: Fergerné dr. Hohmann Dóra jogi fıelıadó

5 Szám:. Ingatlanhasználati szerzıdés (a módosításokkal egységes szerkezetben) Amely létrejött egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Adószám: Bankszámlaszám: Horváth István polgármester mint tulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos) másrészrıl Tolna Megyei Rendır-fıkapitányság Székhely: 7100 Szekszárd, Mészáros L. u Adószáma: Bankszámlaszáma: MÁK dr. Soczó László r.dandártábornok mint ingatlanhasználó (a továbbiakban: Fıkapitányság) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. Tulajdonos a Szekszárd belterület 7605 hrsz-ú 8400 m 2 alapterülető gazdasági épület, udvar, lıtér megnevezéső ingatlanból 25 m 2 nagyságú maroklıfegyverek részére kialakított területét (1.s. szektor) a továbbiakban lıtér, annak berendezési és felszerelési tárgyaival együtt jelen szerzıdéssel a fıkapitányság használatába adja, aki azt megtekintett állapotban használatba veszi a Tolna-megyei Rendır-fıkapitányság, valamint a Szekszárdi Városi Rendırkapitányság személyi állománya kötelezı lövészeti gyakorlatainak, valamint intézkedéstaktikai kiképzésének végrehajtása céljából. 2. Felek a szerzıdést határozatlan idıtartamra kötik. Felek bármelyike a szerzıdést 60 napos felmondási idı figyelembevételével a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondhatja. A szerzıdés 1. pontjában körülírt ingatlanrész használati jogát a Tulajdonos a Fıkapitányság részére térítésmentesen, adományként biztosítja. Felek az adomány értékét Ft-ban határozzák meg. 3. A kapitányság a lıteret 3. személynek vagy szervezetnek használatra tovább nem adhatja, illetve annak használatát át nem engedheti. 4. A kapitányság a használat során köteles az általa használt területet a tulajdonos képviselı gondnokkal egyeztetve igénybe venni, különös tekintettel arra, hogy az önkormányzat írásos megállapodás alapján a Szekszárd Városi Lövészklub részére a 2. szektor udvarrészre továbbá a kispuska lı csarnok és annak kiegészítı helyiségeire használati jogot biztosított.

6 5. A fıkapitányság jelen megállapodás aláírásával ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a tulajdonos szintén külön megállapodással a lıtér kispuska épületét az Alisca Nyilai Íjász Egyesület részére edzés és verseny gyakorlat végrehajtása céljára biztosította. 6. Tulajdonos tájékoztatja a kapitányságot, hogy a területhasználó fıkapitányságnak a területen végzett tevékenységérıl mindkét egyesületet tájékoztatta, illetve azt a velük kötött megállapodás külön pontjában rögzítette. 7. Felek rögzítik, hogy a Fıkapitányság használata során közüzemi költség nem keletkezik, így a Fıkapitányság közüzemi költség viselésére nem kötelezett. 8. A tulajdonos a lıtér vonatkozásában rendelkezik érvényes vagyonbiztosítással, mely nem terjed ki a területhasználó által okozott vagy annak tevékenységével kapcsolatosan keletkezett károkra. Ennek díja a bérlıt terheli, illetve a szükséges kiegészítı biztosítás megkötése is a használó kötelezettsége. 9. A használó a tulajdonos elızetes hozzájárulása nélkül az ingatlanban értéknövelı beruházást nem végezhet. Ugyanakkor a rendszeres használattal együtt járó karbantartási, felújítási munkák költségei a használót terheli, melyek vonatkozásában a szerzıdés megszőnésekor a felek egymással szemben semmiféle követeléssel nem élnek. 10. A berendezési és felszerelési tárgyakat a tulajdonos biztosítja, azok az ı tulajdonát képezi, így a velük kapcsolatos kötelezettségek a tulajdonost terhelik. 11. Az esetlegesen bekövetkezı káreseményt vagy meghibásodást a területhasználója köteles a tulajdonost képviselı gondnoknak haladéktalanul bejelenteni. Az esetlegesen így keletkezett károk megtérítése a használót terhelik. 12. A fıkapitányság a rendelkezésére bocsátott ingatlan részt rendırségi lıtérként üzemelteti és annak berendezési és felszerelési tárgyait kizárólag az ide vonatkozó ORFK normák elıírásainak megfelelıen használhatja, amely használattól történı eltérésbıl eredı kár a használót terhelik. 13. A szerzıdı felek a terület használatából eredı vitáik rendezésére egyeztetési kötelezettséget vállalnak. Ennek sikertelensége esetére kikötik a Szekszárdi Városi Bíróság illetékességét. 14. Felek figyelemmel a szerzıdés 9. pontjában foglaltakra az elsı használatot megelızıen átadás-átvételi jegyzıkönyvet készítenek, melyben rögzítik az ingatlanrész átadáskori állapotát. A jegyzıkönyv a szerzıdés mellékletét képezi. 15. A Tulajdonos jelen szerzıdés aláírásával hozzájárulását adja nevének és székhelye címének a 26/2010. (XII. 29.) BM utasításában foglalt kezeléséhez. 16. A Tulajdonos jelen megállapodás aláírásával egyidejőleg nyilatkozik, hogy az Önkormányzatnak Magyarországgal szemben lejárt esedékességő köztartozása nem áll fenn. A jelen megállapodást a szerzıdı felek átolvasást és értelmezést követıen, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag aláírták. Szekszárd, január 1.

7 Horváth István polgármester Dr. Soczó László r.dandártábornok rendırségi fıtanácsos megyei rendırfıkapitány Pénzügyi ellenjegyzés: Taukerné dr. Pusztai Erika r.alezredes gazdasági igazgató Jogi ellenjegyzés: Fergerné dr. Hohmann Dóra jogi fıelıadó

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosítására (Szekszárd, Bartina u. 12/A) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Iroda bérleti ügye Sorszám: IV/6 Elıkészítette: Dr. Farkas László jogi munkatárs Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Tisztelt Képviselı-testület! Döntéshozatal módja: Minısített

Részletesebben

terjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Tisztelt Bizottság! Szekszárd, 2011. január 20. Märcz László igazgatóság-vezet

terjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Tisztelt Bizottság! Szekszárd, 2011. január 20. Märcz László igazgatóság-vezet Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat a bel- és külterületi ingatlanok 2011. évi bérleti díjára Tisztelt Bizottság! A Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse, Dózsa Gy. út 82. (volt Pártház) állami tulajdonrészének megszerzése

Tárgy: Lajosmizse, Dózsa Gy. út 82. (volt Pártház) állami tulajdonrészének megszerzése Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse, Dózsa Gy. út 82. (volt Pártház) állami tulajdonrészének megszerzése Az elıterjesztést

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

108. számú elıterjesztés. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása

108. számú elıterjesztés. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 108. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. június 29-én, 14-órakor megtartandó ülésére Szekszárd és Környéke

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 114. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Víz és Csatornamő Kft. által kötendı vállalkozási szerzıdés tulajdonosi jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 253 MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerzıdés módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése II. Lajosmizse Város Önkormányzata

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:175. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. május 13-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév:

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév: SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Telephely: 1052 Budapest, Szervita tér 5. fél.e. képviseletében aláír: Dr Kolosi

Részletesebben

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA MEGÁLLAPODÁS a köznevelési intézmények mőködtetésével összefüggı jogok és kötelezettségek gyakorlásáról amely létrejött egyrészrıl Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (014) székhelye:1055 Budapest,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

1. számú elıterjesztés

1. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 1. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-én, 14-órakor megtartandó ülésére a Dél-Tolna

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 121. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a helyi iparőzési adóról szóló 26/2009. (XII. 22.) önkormányzati

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

34. számú elıterjesztés

34. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 34. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. március 22-én, 15,30 órakor megtartandó ülésére a Bátaszéki Önkéntes

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

Ingatlan Adásvételi Szerzıdés

Ingatlan Adásvételi Szerzıdés 1 Ingatlan Adásvételi Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl: SPECIÁL 99 Külkereskedelmi Korlátolt Felelısségő Társaság (Cg.: 01-09-683625, 1173 Budapest, Géczi József u.21., adószám: 11926290-2-42., statisztikai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2012. szeptember havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2012. szeptember havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelel. Siófok, 2012. szeptember 12. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben