E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés megkötése Balatonboglár Város Önkormányzatával (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat) Készítette: dr. Szinger Éva vezetı fıtanácsos Elıadó: Kiss Miklós polgármester Tisztelt Képviselıtestület! A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal május hónapban hatósági ellenırzést végzett a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központnál. Az ellenırzés kifogásolta, hogy a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására a fenntartó önkormányzat képviselı-testületének jóváhagyó határozata alapján Koós Marianna a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetıje kötött feladat-ellátási szerzıdést. A hibát ki kell javítani és a szerzıdést szabályszerő formában Ordacsehi Község Önkormányzatának és Balatonboglár Város Önkormányzatának kell megkötnie egymással. Jogszabályi hivatkozás: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 91. (1) bekezdése c. pontja szerint A helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó intézményt mőködtetı fenntartóval létrejött- a szociális szolgáltatás nyújtásának a helyi önkormányzattól vagy a társulástól történı átvállalásról szóló 90. (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerzıdés megkötésével tehet eleget. Az Szt rendelkezései határozzák meg a feladat-ellátási szerzıdés kötelezı tartalmi elemeit. A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján gondoskodtunk a Balatonboglár Városi Önkormányzat és Ordacsehi Községi Önkormányzat között kötendı feladat-ellátási szerzıdés elıkészítésérıl. A szerzıdés az elıterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el. Kiss Miklós Polgármester sk.

2 Határozati javaslat: 1./../2014. (IX.10.) sz. határozat Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestülete az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Balatonboglári Városi Önkormányzattal szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására kötendı feladat-ellátási szerzıdést. A képviselı-testület felhatalmazza Kiss Miklós polgármestert a szerzıdés aláírására. Határidı: a szerzıdés aláírására 8 napon belül Felelıs: Kiss Miklós polgármester A határozat végrehajtásáért felelıs szervezeti egység: Igazgatási Osztály

3 Feladat-ellátási szerzıdés Mely létrejött egyrészrıl: Ordacsehi Község Önkormányzat (8635 Ordacsehi, Fı u.54.) képviseletében eljáró Kiss Miklós polgármester,- a továbbiakban: mint Megbízó másrészrıl: Balatonboglár Város Önkormányzat (8630 Balatonboglár, Erzsébet u 11.) képviseletében eljáró Mészáros Miklós polgármester-a továbbiakban:mint Megbizott között az alábbiak szerint: I. A szerzıdés tartalma Ordacsehi község közigazgatási területén élık ( lakosságszám: 800 fı) részére - Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Családsegítı szolgálat - Gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása II. A szerzıdı felek jogai és kötelezettségei II.1. A Felek megállapodnak abban, hogy az Ordacsehi településen kötelezı önkormányzati feladatként jelentkezı- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. 13. (1) 8. pont, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 62., 63., 64. -ában részletezett étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 94. -ában elıírt és ugyanezen törvény 39. -ban részletezett gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Balatonboglár Városi Önkormányzat által fenntartott Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ (8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 45., továbbiakban Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ) látja el. II.2. Megbízó fentiek alapján a közigazgatási területén jelentkezı étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény bekezdésében foglaltak szerint eljárva Megbízottal feladat-ellátási szerzıdést köt. II.3. Megbízott a jelen szerzıdés keretei között vállalja a II.2. pontban foglalt feladatok folyamatos ellátását az intézmény Szakmai Programja alapján. Megbízott nyilatkozik, hogy a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások mőködtetéséhez szükséges feltételeknek - a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet, valamint a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl szóló 321/2009 (XII.29) Korm. rendelet szerint megfelel. II.4. Megbízott vállalja, hogy a jelen szerzıdés alapján nyújtott szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról az intézmény közremőködésével évente egy alkalommal - május hónapban a Megbízó felé részletes pénzügyi és szakmai beszámolót készít. III. Pénzügyi elszámolás Megbízó kötelezettséget vállal, hogy a feladatellátásra tekintettel a Megbízott részére a következık szerint téríti meg az egyes feladatokért fizetendı összegeket: III.1. 1 fı közalkalmazott alkalmazása

4 A Platán Szociális Alapszolgáltatási Központban 1 fı dolgozó látja el Ordacsehi község közigazgatási területén az étkeztetés és a házi segítségnyújtás feladatait. A dolgozó személyi juttatásainak és járulékainak költségeit Ordacsehi Község Önkormányzata viseli. III.2. Étkeztetés Az étkeztetés Ordacsehi ellátottak teljes bekerülési költségének és a térítési díjbevétel különbözete képezi az Ordacsehi Község Önkormányzata hozzájárulásának mértékét. III.3. Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás Ordacsehi ellátottak teljes költségének és a térítési díjbevétel különbözete képezi az Ordacsehi Község Önkormányzat hozzájárulásának mértékét. III.4. Családsegítı szolgálat Az intézményt az e feladatokhoz az állami költségvetésben biztosított normatíva illeti meg, amely összeget Ordacsehi Község Önkormányzata igényli az Államkincstártól. III.5. Gyermekjóléti szolgálat Az intézményt az e feladatokhoz az állami költségvetésben biztosított normatíva illeti meg, amely összeget Ordacsehi Község Önkormányzata igényli az Államkincstártól. IV. Pénzügyi elszámolás lebonyolítása 1. A III pontjaiban ellátott feladatok finanszírozására Ordacsehi Község Önkormányzata a január 1. napjától havi Ft átalányösszeget biztosít, amely összeget a teljesítést követı hónap 15-ig az önkormányzat átutal a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ számú számlaszámára.

5 Szerzıdı felek rögzítik, hogy a III. 1-3 pont tekintetében minden év március 15. napjáig a teljesítés alapján ténylegesen elszámolnak egymással. 2. III pontokban ellátott feladatok után Ordacsehi Község Önkormányzata a részére e feladatokhoz biztosított normatív támogatást a kincstári átutalást követı 15 napon belül átutalja a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ számú számlaszámára. V. Vegyes és záró rendelkezések V.1. A jelen feladat-ellátási szerzıdésben foglalt kötelezettségek napjától, határozatlan idıre keletkeznek. A szerzıdést írásban, 60 napos felmondási idıvel, írásbeli nyilatkozattal indoklás nélkül bármelyik fél felmondhatja. A felmondási idı alatt a Megbízott köteles teljes körően ellátni a jelen szerzıdésbıl adódó feladatait. Jelen szerzıdés megszőnik közös megegyezéssel rendes felmondással valamelyik fél súlyos szerzıdésszegı magatartása esetén, azonnali hatályú felmondással. V.2. Jelen szerzıdést, az együttmőködı felek évente, illetve jogszabályváltozás esetén felülvizsgálják, és szükség esetén a fennálló pénzügyi-gazdasági háttér és jogi követelmények ismeretében újrafogalmazzák. V.3. A felek a jelen szerzıdésbıl és a feladatellátásból eredı vitás kérdéseiket elsıdlegesen tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kívánják rendezni. Ha a szerzıdı felek a vitás kérdésekben

6 nem tudnak egyezségre jutni, akkor a szerzıdésbıl fakadó jogvita eldöntésére a Fonyódi Járásbírósághoz fordulnak. V.4. A Megbízott vállalja, hogy az általa mőködtetett Platán Szociális Központ elfogadott költségvetését Ordacsehi Község Önkormányzata részére megküldi. V.5. A feladat-ellátási szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013.évi V. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl szóló 321/ ( XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatáról és mőködésük feltételeirıl szóló 1/ 2000.(I.07.) SZCSM rendelet rendelkezéseit, illetve ezek módosításait kell alkalmazni. V.6. A szerzıdés mellékletét képezik, Balatonboglár Város Önkormányzat (mint fenntartó) Képviselı-testületének és Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének feladat-ellátási szerzıdést jóváhagyó határozatait tartalmazó jegyzıkönyvi kivonatok. A feladat- ellátási szerzıdést, mint a jóváhagyó képviselı-testületi határozatok tartalmának megfelelıen, azzal mindenben megegyezıen Balatonboglár Város Önkormányzat Polgármestere és Ordacsehi Község Önkormányzat polgármestere, jóváhagyólag aláírják. Balatonboglár, Mészáros Miklós Kiss Miklós Balatonboglár Város Önkormányzat Ordacsehi Község Polgármestere

7 Ellenjegyzem:. dr. Markó Péter jegyzı. Csere Viktória mb. pénzügyi vezetı

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A Platán Alapszolgáltatási Központ feladat-ellátási

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény 2. -a alapján, valamint a Budaörs Kistérség

Részletesebben

108. számú elıterjesztés. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása

108. számú elıterjesztés. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 108. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. június 29-én, 14-órakor megtartandó ülésére Szekszárd és Környéke

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 300. MELLÉKLET: 2 TÁRGY: Javaslat a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal megkötött ellátási szerzıdés meghosszabbítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 134. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a területi ellátási kötelezettséggel

Részletesebben

(fogyatékos személyek nappali ellátására)

(fogyatékos személyek nappali ellátására) Iktatószám(Megbízó):.../2014 Iktatószám(Megbízott):.../2014 Iktatószám(Intézmény):.../2014 M E G Á L L A P O D Á S (fogyatékos személyek nappali ellátására) amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros

Részletesebben

Elıterjesztés a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány csökkentésére

Elıterjesztés a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány csökkentésére Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 304-27/2009 szám Elıterjesztés a jelzırendszeres

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás 253/2008.(XI.19.) KT határozat 1.sz. melléklete a helyi önkormányzatok társulásiról és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV.tv.8. -a rendelkezései alapján;

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014.szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 6. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Átfogó értékelés Ordacsehi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére Tárgy: Megállapodás a Fogyatékosok Napközi Otthona szolgáltatásainak igénybevétele tárgyában Előterjesztő: Előkészítő: dr. Gál Éva Zsuzsanna

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. április 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. április 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2012. április 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A 2011. évi összefoglaló éves ellenırzési jelentés A közgyőlés 15

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Kérelem a Támogató Szolgálat szolgáltatásainak igénybevételéhez

Kérelem a Támogató Szolgálat szolgáltatásainak igénybevételéhez Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Telefon: 42/520-002, 520-003 Támogató Szolgálat 4440 Tiszavasvári, Kabay János út 23. Telefon:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Ellátási szerződés megkötése a Centomilla Kht-vel ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása Előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat

Részletesebben

34. számú elıterjesztés

34. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 34. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. március 22-én, 15,30 órakor megtartandó ülésére a Bátaszéki Önkéntes

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 1/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. január 22-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról

29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról 1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 6/2008. (II.29.) Ör., a 21/2008. (IV.30.) Ör., a 79/2008. (XII.19.) Ör., a 7/2009. (II.27.) Ör., a 45/2009. (IX.16.) Ör. és az 1/2010.(I.29.) Ör.-rel

Részletesebben