ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata napi ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata napi ülésére Tárgy: Megállapodás a Fogyatékosok Napközi Otthona szolgáltatásainak igénybevétele tárgyában Előterjesztő: Előkészítő: dr. Gál Éva Zsuzsanna Munkaszervezet-vezető Tisztelt Képviselő Testület! A Várpalota Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Térségi Népjóléti Gondozási Központhoz megkeresés érkezett egy berhidai fogyatékkal élő személytől, illetve törvényes képviselőjétől, hogy az érintett a Térségi Népjóléti Gondozási Központ Fogyatékosok Napközi Otthona szolgáltatását igénybe kívánja venni, amennyiben erre szabad férőhely kapacitás van. Ennek megvalósítása olyan módon lehetséges, hogy a fenntartó Társulás és az Önkormányzat megállapodást kötnek egymással, majd a megállapodás alapján a fenntartó kéri a TNGK Fogyatékosok Napközi Otthona (FONO) működési engedélyének módosítását, a FONO ellátási területének kibővítését Berhida település közigazgatási területével. Az Önkormányzat a megállapodásban helytállási kötelezettséget vállal arra az esetre, ha az állami támogatás nem fedezné a berhidai igénylők ellátását évben a Fogyatékosok Napközi Otthonában az intézményi térítési díj a következő: - nappali ellátás intézményi térítési díja: ,-Ft/fő/nap, - nappali ellátás intézményi térítési díja étkezéssel: ,-Ft/fő/nap. Amennyiben az ellátott személyi térítési díja kedvezőbb, mint az intézményi térítési díj összege, a kettő különbözetét kell megtérítenie Berhida Város Önkormányzatának. A személyi térítési díj a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján kerül meghatározásra. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hagyja jóvá a megállapodást! Berhida, június 4. 1

2 Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete napi ülésén meghozta a / (.) határozatot: 1.) Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete jóváhagyja a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása és Berhida Város Önkormányzata között megkötendő megállapodást a Fogyatékosok Napközi Otthona szolgáltatásainak igénybevétele tárgyában. 2.) Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete felhatalmazza a t a megállapodás aláírására. 3.) A megállapodás jelen határozat mellékletét képezi. Felelős: Várpalota Kistérség Többcélú Társulása értesítésére: a Határidő: haladéktalanul Várpalota, június. 2

3 Melléklet Berhida Város Önkormányzatának /2012. (.) számú képviselő testületi határozatához: Megállapodás Fogyatékosok Napközi Otthona szolgáltatásainak igénybevétele tárgyában Amely létrejött egyrészről: Berhida Város Önkormányzata (8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3.) a továbbiakban: Önkormányzat képviseli:, másrészről: Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39.) a továbbiakban: Társulás képviseli: Talabér Márta, a Társulási Tanács elnöke a továbbiakban együttesen: Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel: ELŐZMÉNYEK Felek rögzítik, hogy a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Térségi Népjóléti Gondozási Központ (a továbbiakban: TNGK) elnevezésű intézményt tart fenn és működtet. A TNGK szociális ellátásokat nyújtó közintézmény, amelynek egyik felvállalt feladata a Fogyatékosok Napközi Otthona (a továbbiakban: FONO) működtetése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) rendelkezései szerint. Felek rögzítik továbbá, hogy a Társulás által fenntartott TNGK működési engedélyét a FONO-ra Várpalota város jegyzője a 10/2457/2009/I. számon adta ki, amely szerint a FONO elsődleges ellátási területe Várpalota város közigazgatási területe. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata és a Társulás áprilisában megállapodást kötöttek, mely alapján a FONO másodlagos ellátási területe Pétfürdő Nagyközség közigazgatási területe lett. Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Jegyzője 4/44-2/2011. számú határozatával módosította a működési engedélyt az ellátási terület változása miatt. Berhida Város Önkormányzata azzal a kéréssel fordult a Társuláshoz, hogy berhidai igény esetén, amennyiben szabad férőhely mutatkozik, úgy szíveskedjen a Társulás az ellátást a berhidai igénylőknek is biztosítani. 1.) A fenti előzményekre tekintettel Felek abban állapodnak meg, hogy a Társulás, mint a TNGK fenntartója vállalja, hogy amennyiben Várpalota Város, valamint Pétfürdő 3

4 Nagyközség ellátási területről érkező igények kielégítését követően szabad férőhely mutatkozik, úgy befogadja Berhida Város közigazgatási területéről érkező igényeket is, és biztosítja a berhidai állandó lakóhellyel rendelkező igénylők számára is a FONO szolgáltatásait. 2.) Felek rögzítik, hogy a TNGK a feladatait elsősorban a feladatra igénybe vehető állami normatív-, pályázati- vagy egyéb állami támogatás terhére végzi el (a központi jogszabályok támogatásról szóló, mindenkor hatályos rendelkezései szerint, a továbbiakban: állami támogatás). Az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben az igénylőire tekintettel igénybe vehető állami támogatás a feladat ellátását nem fedezi, úgy a különbözet a TNGK részére számla alapján megtéríti. A számlát az ellátásokról és a költségekről vezetett tételes kimutatásokkal kell alátámasztani. Az állami támogatásokat ellátott- és ellátás arányosan kell felosztani, és figyelembe kell venni minden szükséges és indokolt, ténylegesen felmerült olyan költséget, amely a kimutatások alapján az ellátottra jut. Amennyiben az állami támogatás mértéke vagy feltételei olyan módon megváltoznak, hogy az a feladat-ellátáshoz való aránytalan hozzájárulást tenne szükségessé, úgy Felek jelen megállapodást haladéktalanul felülvizsgálják, és döntenek a további ellátás tárgyában, úgyszintén akkor is, ha a Társulás vagy a TNGK érdekkörében bármely egyéb olyan ok merül fel, amely miatt jelen megállapodás teljesítésére a továbbiakban nem képes. 3.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerinti, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásról (fogyatékosok napközi otthona), annak igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkotó önkormányzatként Felek Várpalota Város Önkormányzatát jelölik ki. A rendelet és módosításai előkészítése során a rendeletalkotó önkormányzat és Berhida Város önkormányzata együttműködik. Egyeztetést kell kezdeményezni Berhida Város önkormányzatának jegyzőjével, és a rendelet alkotása során figyelembe kell venni a beérkező javaslatokat, észrevételeket. 4.) Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodást határozatlan időre kötik. A megállapodás bármely fél részéről 60 napos felmondási idővel bármikor indokolás nélkül felmondható. 5.) Azonnali hatályú felmondásra - a súlyos szerződésszegés esetén kívül - Felek kizárólag jelen megállapodás valamely lényeges elemét érintő körülmények lényeges megváltozása estén jogosultak, így különösen: - az Önkormányzat részéről bármely olyan ok, amely miatt a különbözet finanszírozását nem tudja felvállalni; - a Társulásnál felmerülő egyéb olyan ok, amely miatt a feladat ellátását nem tudja felvállalni és finanszírozni, például intézményi feltételek, jogszabályi környezet megváltozása, - a Társulásnál felmerülő, a feladat ellátását akadályozó egyéb elháríthatatlan okok. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben is alkalmazzák jelen megállapodás 7.) pontjában foglaltakat, és lehetőség szerint először tárgyalás útján megkísérlik valamely kompromisszumos megoldás közös kidolgozását. 6.) Azonnali hatályú felmondásra az előző pontban foglaltakon túlmenően súlyos szerződésszegés esetén van lehetőség. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, mindkét fél részéről: jelen megállapodást érintő lényeges körülmények megváltozása estén a másik fél tájékoztatásának elmulasztása, azzal való indokolatlan késlekedés, illetve, az 4

5 Önkormányzat részéről a szükséges befizetési kötelezettség nem teljesítése, azzal való indokolatlan késlekedés. 7.) Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás teljesítésével kapcsolatban felmerült vitát a felmerülésétől számított 30 napon belül elsősorban tárgyalás útján oldják meg. 8.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 9.) Jelen megállapodás a jóváhagyó képviselő-testületi és Társulási Tanács határozat meghozatalával válik érvényessé, és az utóbb meghozott határozat meghozatala napján lép hatályba. A megállapodást a Felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Várpalota, június.. Záradék: A megállapodást jóváhagyó határozatok: Várpalota Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete: Várpalota Kistérség Többcélú Társulása képviseletében: Talabér Márta a Társulási Tanács elnöke Berhida Város Önkormányzata képviseletében: Ellenjegyzem: dr. Gál Éva Zsuzsanna Munkaszervezet-vezető dr. Cseh Tamás Berhida Város Jegyzője 5

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

(fogyatékos személyek nappali ellátására)

(fogyatékos személyek nappali ellátására) Iktatószám(Megbízó):.../2014 Iktatószám(Megbízott):.../2014 Iktatószám(Intézmény):.../2014 M E G Á L L A P O D Á S (fogyatékos személyek nappali ellátására) amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására Ózd, 2015. február 4. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: ÓTSZEGYII igazgatója

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 29120-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásiról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III tv-ben

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 55/2015 Tárgy: Rendeletalkotás gyermekjóléti alapellátásokról valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előterjesztő

Részletesebben

16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe-vételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény 2. -a alapján, valamint a Budaörs Kistérség

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére 764-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998 (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

NEM ADOM FEL Alapítvány

NEM ADOM FEL Alapítvány NEM ADOM FEL Alapítvány Támogató Szolgálat Cím:1126 Bp.Tartsay Vilmos u. 19. Tel: 20 296-2664, 06 1 501 47 08 Adószám: 18256529-1-43 Bankszámlaszám: CIB Bank 10700206 43547104 51100005 Honlap: www.nemadomfel.hu

Részletesebben

Előterjesztő: Dr. Bélteczki János települési képviselő Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály

Előterjesztő: Dr. Bélteczki János települési képviselő Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./.... (........) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról Előterjesztő:

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben