E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: Pf.: 76. fax: E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének február 27-i ülésére A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. Tárgy: Megbízási szerződés intézményi ellátottak szállítása, és ennek finanszírozása tárgyában Előterjesztő: Talabér Márta polgármester Előkészítő: dr. Szivák-Döbörhegyi Csilla jogi előadó Az előterjesztést megtárgyalta: Jogi és Ügyrendi Bizottság A határozati javaslat a törvényességi szempontból megfelel. Sándor Tamás aljegyző Máténé dr. Ignácz Anita jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A várpalotai kistérségben a támogató szolgáltatás megszűnt, miután a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal decemberében nem támogatta a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Térségi Népjóléti Gondozási Központ (TNGK) Támogató Szolgálat által benyújtott pályázatot, mely a Támogató Szolgálat további működtetésére irányult. Mivel azonban a térségben élő fogyatékos gyerekek nappali intézménybe szállítását meg kellett oldani, a Társulás április 01. napjától szeptember 02. napjáig a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetének közreműködésével ezt a feladatot még felvállalta szeptember 02. napjától azonban a költségek növekedése, a Vöröskereszt által kért többlet-hozzájárulás miatt a Társulás nem tudta a továbbiakban biztosítani a szolgáltatást. A nyár folyamán azonban várpalotai rászoruló gyermekek szülei közül, akik értesültek arról, hogy a szolgáltatás csak szeptember 02. napjáig fog működni, többen megkeresték a várpalotai önkormányzatot, hogy segítsen a probléma megoldásában. A Várpalotai Polgármesteri Hivatal a szülők megkeresése folytán információt kért a Társulás tagjaitól arra vonatkozóan, hogy mely településről lenne még igény a szolgáltatásra. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata időközben a támogató szolgáltatás biztosítására megállapodást kötött a Vöröskereszttel, a többi település nem jelezte igényét a probléma megoldása tekintetében. A tavalyi év szeptember 03. napjától a várpalotai önkormányzat és a Társulás, illetve a Térségi Népjóléti Gondozási Központ együttműködésével a szükséges szállítás megoldásra került a határozati javaslat 1. számú Mellékletét képező megbízási szerződés tartalmával egyező tartalmú megállapodás megkötésével, az abban foglaltak szerint. A év elején szállítási szükséglet mutatkozott ugyanazon az útvonalon Öskü községből is. Egy rászoruló gyermek szállítását kell megoldani Veszprémbe, a Kozmutza Flóra Speciális Általános Iskola Kollégiumába. Az érintett, középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek és az őt egyedül nevelő idős édesapja a Gyermekjóléti Szolgálat gondozásában állnak. Az apa korábbi agyvérzéséből kifolyólag fél oldalt bénult, nehezen mozog. A gyermek igénybe veszi az iskola kollégiumát is, hétfőtől péntekig ott tartózkodik. Az édesapa korábban igénybe vette a Támogató Szolgálat autóját, s miután megszűnt a szolgálat, maga szállította gyermekét Veszprémbe autóbusszal. Ezt azonban idős kora, valamint egészségügyi állapota egyre inkább nem teszi lehetővé számára, emellett a gyermek állapotából, fejlettségi szintjéből adódó sajátosságok miatt nehezített utazásuk a tömegközlekedési eszközökön. Fentieket mérlegelve a TNGK a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának jelzése alapján felvállalta a rászoruló gyermek szállítását, amelynek költségeit Öskü Község Önkormányzata vállalja, és a költségvetésébe betervezi. Új megbízási szerződés megkötését, a évben működtetett megoldás fenntartását, a 2

3 többletköltségek vállalását és a költségvetésbe való beépítését javasolom a év vonatkozásában is. Fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el! Várpalota, január 27. Talabér Márta polgármester 3

4 Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozati javaslat 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete február 27. napi ülésén a következő határozatot hozta: /2014. (II. 27.) képviselő-testületi h a t á r o z a t : 1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja Várpalota Kistérség Többcélú Társulása és Várpalota Város Önkormányzata, illetve Öskü Község Önkormányzata, valamint a Térségi Népjóléti Gondozási Központ (a továbbiakban: TNGK) között a TNGK által intézményi ellátottak részére biztosított szállítási szolgáltatás és ennek finanszírozása tárgyában kötött megbízási szerződést, egyben felhatalmazza az alpolgármestert a megbízási szerződés aláírására. 2) A megbízási szerződés jelen határozat Mellékletét képezi. Határidő: Felelős: a szerződés megkötésére: azonnal Katona Csaba alpolgármester Végrehajtásban közreműködik: dr. Szivák-Döbörhegyi Csilla jogi előadó Várpalota, február 27. Talabér Márta polgármester Máténé dr. Ignácz Anita jegyző 4

5 Melléklet a képviselő-testület../2014. (II. 27.) határozatához: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről: Várpalota Város Önkormányzata (Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39., képviseli: Katona Csaba alpolgármester), és Öskü Község Önkormányzata (8191 Öskü, Szabadság tér 1., képviseli: Gyapay Zoltán polgármester) mint Megbízók a továbbiakban: Megbízók másrészről Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (székhely: Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39., adószám: , képviseli: Talabér Márta a Társulási Tanács elnöke), mint Megbízott a továbbiakban: Megbízott harmadrészről a Térségi Népjóléti Gondozási Központ (székhely: Várpalota, Mártírok u. 1., adószám: , képviseli: Ádám Szilvia intézményvezető), mint Közreműködő a továbbiakban: Közreműködő a továbbiakban együttesen: Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel: 1. Felek rögzítik, hogy a Megbízott tartja fenn és működteti a Térségi Népjóléti Gondozási Központot, (Közreműködő) amely egységes közös szociális intézményként szociális és gyermekjóléti feladatokat lát el Várpalota, Ősi, Öskü, Tés és Jásd települések részére, külön megállapodás szerint. 2. Megbízók megbízzák Megbízottat azzal, hogy szállítási szolgáltatást biztosítson olyan várpalotai és ösküi rászorulók (fogyatékkal élők) részére, akik a térségi támogató szolgáltatás megszüntetése miatt az ellátásból kiestek, és akiknek a szállítása így szükségszerű, de nem megoldott. 3. Megbízott a megbízást elvállalja, és a szállítási szolgáltatást a Közreműködő révén biztosítja, a fogyatékkal élők szállítására alkalmas gépjármű, és gépjárművezető rendelkezésre bocsátásával. 4. Felek rögzítik, hogy a 2. pontban meghatározott szállítási szolgáltatást január 01. napjától június 30. napjáig, illetve, szeptember 01. napjától december 31. napjáig kell végezni, és ezen időtartam alatt várhatóan 10 hónapra mindösszesen Ft/év azaz egymillió-harminchatezer-hatszázkilencven 5

6 forint/év többletköltséget okoz Megbízott évi költségvetésében. Megbízók vállalják, hogy a többletköltségeket az igénybevétel arányában Megbízott számára hiánytalanul megtérítik. A költségek igénybevétel szerinti megoszlása: Várpalota Város Önkormányzata: Ft/év. Öskü Község Önkormányzata: Ft/tört-év (1 fő szállításának költsége március december 31. közötti időszakban). 5. Felek megállapodnak, hogy a 4. pontban megjelölt költségek megtérítése Várpalota Város Önkormányzata részéről az állami támogatással egyidejűleg, a Megbízott bankszámlájára egyenlő részletekben történő utalással történik. Öskü Község Önkormányzata részéről az összeg két egyenlő részletben kerül átutalásra Megbízó bankszámlájára: Ft március 15. napjáig, illetve, Ft szeptember 15. napjáig. 6. Felek megállapodnak, hogy a feladat szakmai koordinációját a Közreműködő intézményvezetője végzi, aki a szolgáltatás igénybe vételéről, kíséret biztosításáról, és az esetlegesen kapcsolódó felelősségi szabályokról saját hatáskörben jogosult és köteles az igénybe vevőkkel, illetve azok törvényes képviselőivel külön megállapodásokat kötni. 7. Felek tudomásul veszik, hogy a gépkocsivezető akadályoztatása (szabadság, baleset, betegség stb.) esetén a Közreműködő helyettesítésről nem gondoskodik. Ilyen esetekben a szolgáltatás szünetel, melyről a Közreműködő tájékoztatja a szülőket. A tájékoztatást előre látható esemény (pl.: szabadság) kapcsán legkésőbb 7 nappal annak bekövetkezte előtt; előre nem látható esemény (pl.: betegség) kapcsán pedig a tudomásszerzést követően haladéktalanul kell megtenni. 8. Jelen megállapodás Felek jóváhagyásával, a később jóváhagyó Fél határozata meghozatalának napján lép hatályba, és december 31. napján hatályát veszti. Hatálybalépés:.. 9. Felek rögzítik, hogy Megbízott a szállítási szolgáltatást Felek egyező akaratából, Megbízók tudomásával és egyetértésével a várpalotai ellátottak részére már január 01. napjától, az ösküi ellátott részére pedig március 01. napjától végezte, ezért, amennyiben jelen megbízási szerződés hatálybalépését megelőzően, a megjelölt időpontoktól már költségei merültek fel, azok megtérítésére a 4. pontban foglaltak szerint jogosult. Jelen megállapodást jóváhagyó határozatok:./2014. (...) Társulási Tanács határozat./2014. (...) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete határozata./2014. ( ) Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozata Jelen megállapodást a Felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Várpalota,

7 Megbízók: Várpalota Város Önkormányzata képviseletében: Ellenjegyző: Katona Csaba Alpolgármester Pénzügyi ellenjegyző: Szász Andrea Pénzügyi Irodavezető Máténé dr. Igácz Anita Jegyző Öskü Község Önkormányzata képviseletében: Ellenjegyző: Gyapay Zoltán Polgármester Szabó Zsuzsanna Jegyző Pénzügyi ellenjegyző: Szántiné Molnár Erzsébet Pénzügyi Csoportvezető Megbízott: Várpalota Kistérség Többcélú Társulása képviseletében: Talabér Márta Társulási Tanács elnöke Ellenjegyző: Sándor Tamás aljegyző Pénzügyi ellenjegyző: Karika Péter számviteli ügyintéző Közreműködő: Térségi Népjóléti Gondozási Központ képviseletében: Ádám Szilvia intézményvezető 7

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 39/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 26i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Megállapodás jogi segítségnyújtó tevékenység

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére Tárgy: Megállapodás a Fogyatékosok Napközi Otthona szolgáltatásainak igénybevétele tárgyában Előterjesztő: Előkészítő: dr. Gál Éva Zsuzsanna

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

POLGÁRMESTER. J a v a s l a t. az Algernon Alapítvánnyal és az Összefogás Nonprofit Közhasznú Kft-vel együttműködési megállapodás megkötésére

POLGÁRMESTER. J a v a s l a t. az Algernon Alapítvánnyal és az Összefogás Nonprofit Közhasznú Kft-vel együttműködési megállapodás megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J a v a s l a t az Algernon Alapítvánnyal és az Összefogás Nonprofit Közhasznú Kft-vel együttműködési megállapodás megkötésére Készítette: Lombos

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 31360/2013. Javaslat egyes szociális szolgáltatások finanszírozására vonatkozó döntések meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján és Térsége

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 15-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2011. december 15-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. december 15-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Császár József Sándor alpolgármester, Csócsics

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592-660 Pf.: 76 Fax: 88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására Ózd, 2015. február 4. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: ÓTSZEGYII igazgatója

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. július 03. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 29120-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Ügyszám: 162-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. január 29-én,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 7. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A Mentálhigiénés Egyesület feladatellátási szerződés iránt benyújtott kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/296-19/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-020, Fax: 88/545-025 Szám: 02/161-19/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: A társulásban való részvétellel biztosított szociális és

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014. január

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: A Békés városban működő helyi nemzetiségi önkormányzatok és Békés Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata dr. Farkas László

Részletesebben