8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, február 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének március havi ülésére Tárgy: ingyenes használati szerződés a Siófok, Hock János köz 2. szám alatt található társasház II. emeletén lévő I., II., III. és IV. számú irodahelyiségek vonatkozásában Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Összeállította: Polgármesteri Kabinet Tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzata tulajdonát képezi a Siófok, Hock János köz 2. szám alatt található társasház II. emeletén lévő I., II., III. és IV. számú irodahelyiségek. Az ingatlant a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság használja január 01. napjától. Fentiek miatt a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal javasolja, hogy a Siófok Város Önkormányzata tulajdonát képező Siófok, Hock János köz 2. szám alatt található társasház II. emeletén lévő fenti számú irodahelyiségekre vonatkozóan az ingyenes használati megállapodás időtartamát kösse meg határozatlan időtartamra. Az előterjesztés mellékletét képezi: - ingyenes használati szerződés. A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság álláspontját a bizottság elnöke a Képviselő-testületi ülésen fogja ismertetni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beterjesztett határozati javaslatot fogadja el. Határozati javaslat: Siófok Város Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület a Siófok, Hock János köz 2. szám alatt található társasház II. emeletén lévő I., II., III. és IV. számú irodahelyiségek vonatkozásában a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t jelöli ki használónak határozatlan időtartamra. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére, valamint annak aláírására. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint Siófok, február 14. Dr. Balázs Árpád polgármester

3 INGYENES HASZNÁLATI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Siófok Város Önkormányzata (székhely: 8600 Siófok, Fő tér 1., képviseli: Dr. Balázs Árpád polgármester), továbbiakban: Használatba adó, másrészről a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint használó (cégjegyzékszám: ; székhely: 8600 Siófok, Hock János köz 2. II. emelet; adószám: ; képviseli: Ujkéry Veronika ügyvezető) továbbiakban: Használó között Használatba adó és Használó közös említése esetén: Felek - az alulírott helyen és időben alábbi feltételekkel: 1. A HASZNÁLAT TÁRGYA, HASZNÁLATI IDŐ 1.1. Használatba adó ingyenes használatba adja, Használó pedig használatba veszi a Siófok Város Önkormányzat tulajdonában álló Siófok, Hock János köz 2. szám alatt található társasház II. emeletén lévő I., II., III. és IV. számú irodahelyiségeket (továbbiakban: ingatlan) iroda működtetése céljából Használatba adó az 1.1. pontban megjelölt ingatlant Használónak január 01. napjától határozatlan időtartamra adja használatba Használatba adó hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés fennállása idejére az ingatlant Használó székhelyként használja. Használatba adó hozzájárulását jelen szerződés aláírásával adja meg. 2. A HASZNÁLATI DÍJ, KÖZÜZEMI DÍJAK ÉS EGYÉB DÍJAK 2.1. A használati díj Használatba adó az ingatlant a /2014.(.) sz. Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsági Határozat alapján térítésmentesen adja használatba, mely alapján Használó mentesül a használati díj megfizetése alól A közüzemi díjak és közmű-hozzájárulások Felek rögzítik, hogy az ingatlan közművekkel és meghatározott mértékű közműkapacitásokkal rendelkezik, amelyekről Használó előzetesen tájékoztatást kapott. A Használó által történő használata során felmerülő valamennyi közüzemi költséget a Használó viseli. 3. SZAVATOSSÁG Használatba adó szavatol azért, hogy az ingatlan a használat egész időtartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas és harmadik személynek nincsen olyan joga, amely Használót az ingatlan kizárólagos és zavartalan használatában akadályozná Használó az ingatlan használatát Használatba adó engedélye nélkül harmadik személy részére semmilyen jogcímen sem részben, sem egészben át nem adhatja, a jelen Szerződésben meghatározott jogát meg nem terhelheti, nemvagyoni betétként gazdasági társaság részére át nem adhatja. 4. KARBANTARTÁS ÉS ÜZEMELTETÉS 4.2. Használó kötelezettségei Használó köteles az ingatlant rendeltetésszerűen használni, állagát folyamatosan megőrizni, a szükséges karbantartásokat, javításokat, felújításokat és takarításokat saját költségén elvégezni vagy elvégeztetni Használó köteles saját költségén karbantartani az ingatlanban általa elhelyezett berendezéseket és felszereléseket.

4 Használó az ingatlanban nem végezhet olyan tevékenységet, amely az ingatlan más használóit, valamint a szomszédos ingatlanok használóit zavarhatná. 5. AZ INGATLANT ÉRINTŐ ÁTALAKÍTÁSOK 5.1. Használó csak Használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult az ingatlanban jelen Szerződés időtartama alatt a birtokbaadási jegyzőkönyvben, a jogerős használatba vételi engedélyben rögzített állapothoz képest átalakítást, építést, szerelést elvégezni. Ezek a munkálatok semmilyen módon nem veszélyeztethetik az épület állagát, nem csökkenthetik annak értékét. Amennyiben Használó által elvégezni kívánt munkálatok hatósági engedélyhez kötöttek, úgy az engedélyek beszerzése Használó kötelezettsége és költsége Az írásbeli hozzájárulás megadásához Használó köteles az átalakítás műszaki dokumentációját és költségeinek becslését Használatba adó részére átadni. Használatba adó az átadást követő 30 (harminc) napon belül köteles nyilatkozni az átalakítás kérdésében. Használatba adó hozzájárulását csak ésszerű indokkal tagadhatja meg Használó ezen munkálatokat saját költségén végzi, végezteti el, azok megtérítését még jogalap nélküli gazdagodás jogcímén sem követelheti Használatba adótól. 6. NYILATKOZATOK ÉS SZAVATOSSÁGVÁLLALÁSOK 6.1. Használó kijelenti és szavatolja, hogy teljes jogkörrel és felhatalmazással rendelkezik a jelen Szerződés megkötésére és az abban foglaltak teljesítésére, a magyar jogszabályok alapján érvényesen bejegyzett, a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően működő gazdasági társaság. Használó köteles a használati jogviszony teljes időtartama alatt a használat tárgyát képező ingatlanban végzett tevékenységhez esetlegesen szükséges szakhatósági engedélyekkel rendelkezni Használatba adó kijelenti és szavatolja, hogy teljes jogkörrel és felhatalmazással rendelkezik a jelen Szerződés megkötésére és az abban foglaltak teljesítésére. Használó a teljes használati idő alatt jogszerűen és zavartalan körülmények között, Használatba adó általi, illetve Használatba adón keresztül, annak nevében vagy annak megbízásából valamely más személy vagy más használók általi kilakoltatásáról vagy zavarástól mentesen kizárólagosan használhatja az ingatlant. Használatba adó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs az ingatlanra vonatkozóan olyan joga, amely Használót a kizárólagos és zavartalan használatban esetlegesen korlátozza vagy megakadályozza. 7. HASZNÁLATI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 7.1. Jelen Szerződés megszűnik: a) Felek a Használati Szerződést közös megegyezéssel megszüntetik, b) Használatba adó él a rendkívüli felmondási jogával Használatba adó rendkívüli felmondása Használatba adó Jelen Szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Használó súlyos szerződésszegést követ el. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, amennyiben: a) az ingatlant nem rendeltetésszerűen használja, b) az ingatlan birtokát egészben vagy részben Használatba adó egyértelmű írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy részére átengedi Használatba adó Jelen Szerződést jogosult tovább azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Használó ellen csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul Használatba adó felmondása esetén Használó köteles az ingatlant a 10. pontban írtak szerint a Használatba adónak birtokba visszaadni. 8. AZ INGATLAN KIÜRÍTÉSE, VISSZAADÁSA 8.1. Ha Jelen Szerződés másként nem rendelkezik, Használó köteles az ingatlant Jelen Szerződés bármely okból történő megszűnését követő 30 (harminc) napon belül kiüríteni és Használatba adó birtokába visszaadni a jelen (8.) címben foglaltak szerint.

5 8.2. Használó saját költségén jogosult leszerelni és elvinni az általa felszerelt és állagsérelem nélkül leszerelhető berendezéseket és felszerelési tárgyakat. Használó köteles az átadás időpontjára az ingatlan kitakarításáról gondoskodni Használó felel az ingatlan nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, értékcsökkenésért Használó tudomásul veszi és Jelen Szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja, hogy a jelen használati szerződés rendkívüli felmondással való megszűntetése esetén, amennyiben az ingatlan kiürítésének Használó Használatba adó külön felhívására sem tesz eleget, Használatba adó jogosult Használó költségére a használat tárgyát képező ingatlant kiüríteni és Használó ingóságait felelős őrzésbe venni. 9. JOGVITÁK RENDEZÉSE Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. 10. VEGYES RENDELKEZÉSEK Felek Jelen Szerződés rendelkezéseit közös megegyezéssel módosíthatják. A módosítás kizárólag írásban történhet Jelen szerződést Szerződő Felek elolvasás és egyező értelmezés után, mint szerződési akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag írták alá. Siófok, Használó Használatba adó SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Siófok Város Önkormányzata Nonprofit Kft. Képviseli: Ujkéry Veronika ügyvezető Képviseli: Dr. Balázs Árpád polgármester Dr. Pavlek Tünde jegyző jogi ellenjegyző

6

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS

HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS 1 HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Bérbeadó adatai: Név: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht Székhely: 1113 Budapest, Diószegi út 37. Levelezési cím: 2000 Szentendre, Dózsa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

a... Társasház/Lakásszövetkezet, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) adószáma:.., bankszámla száma:.., képviseli:.,

a... Társasház/Lakásszövetkezet, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) adószáma:.., bankszámla száma:.., képviseli:., S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a... Társasház/Lakásszövetkezet, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) adószáma:.., bankszámla száma:.., képviseli:., másrészről a Budapesti Távhőszolgáltató

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül)

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) PST kód:. ÜP: Nyilv.szám:. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS idegen tulajdonú gázelosztó vezetékre történő csatlakozás esetén (csatlakozási díj fizetés és vezetéképítés nélkül) amely létrejött egyrészről

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel)

Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel) Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel) 5.számú függelék amely létrejött egyrészről a Tápióság Község Önkormányzata (képviseletében

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó)

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó) MEGÁLLAPODÁS mely létrejött az E.ON Hungária Zrt. (1051 Budapest, Széchenyi I. tér 7-8., cégjegyzékszám: 01-10- 043518, képviseli: Winkler János, az Igazgatóság tagja és Jamniczky Zsolt vezérigazgatóhelyettes

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kenézy Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (képviseli: Dr. Lampé Zsolt ügyvezető, székhely: 4043 Debrecen, Bartók Béla u.2-26.,

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben