E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének májusi ülésére Tárgy: Döntés a Siófoki Állatvédő Alapítvány támogatásáról Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Előkészítette: Polgármesteri Kabinet Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Siófoki Állatvédő Alapítvány támogatási kérelmének az MHV Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága részben helyt adva, a Siófok Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, Balatonszabadi külterület 184/5 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan felújítására és eszközbeszerzésre nettó ,- Ft, mindösszesen ,- Ft összeg utófinanszírozására adott lehetőséget. A Siófoki Állatvédő Alapítvány kérelmet terjesztett elő Siófok Város Önkormányzata előtt, hogy az önkormányzat a támogatás összegének előfinanszírozásával biztosítsa a beruházás megvalósulását. Az alapítvány kiemelte, hogy az önkormányzat tulajdonát képező ingatlan felújítása teljes mértékben európai támogatásból valósulhatna meg. A Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2013.(III.04.) önkormányzati rendeletének 7. - ában foglaltak szerint a képviselő-testület dönthet társadalmi és civil szervezetekkel való együttműködés kialakításáról és fejlesztéséről, működési feltételeik biztosításának segítéséről. A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal javasolja, hogy Siófok Város Önkormányzata az előfinanszírozásával, esetlegesen vissza nem térítendő támogatással segítse a Siófoki Állatvédő Alapítványt. Az önkormányzat ingatlan tulajdonosként korábban sporttevékenység céljára szolgáló ingatlanok kapcsán hozott hasonló döntést. A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság javaslata alapján a határozati javaslat módosításra került, továbbá a kérelmező az eredeti beadványához kiegészítő kérelmet nyújtott be. Kiegészített kérelmében részletezte, hogy a pályázat mely elemei nem részesültek támogatásban, továbbá, hogy melyek azok az elképzelések amelyek amelyek megvalósítása még szükséges lenne a menhely megújulásához. Ezen eszközbeszerzések és fejlesztések együttes összege Ft-ot tesznek ki. Kérte a képviselő-testületet, hogy lehetőségeihez mérten nyújtson támogatást ezekhez. A képviselő-testület korábbi gyakorlata szerint támogatásban részesítette céljai, fejlesztései megvalósításához a siófoki egyházakat, és mindig támogatni szokta a helyi közösségek számára kiemelkedően hasznos tevékenységet kifejtő szervezeteket. Az előterjesztés mellékleteit az alábbiak képezik: - kérelem, kiegészített kérelem - MHV határozat - helyszínrajz és műszaki leírás - megállapodás tervezet Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiekkel kapcsolatban álláspontját kialakítani és döntését az előterjesztés tárgyában meghozni szíveskedjék. A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság Elnöke az ülésen ismertetni fogja a bizottság álláspontját.

3 H a t á r o z a t i j a v a s l a t: Siófok Város Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: A képviselő-testület a Siófoki Állatvédő Alapítvány számára utófinanszírozással támogatott, balatonszabadi 0184/5. hrsz. ingatlan felújítását és eszközbeszerzését támogatja és ehhez a os előfinanszírozást biztosítja. A képviselő-testület ezen túlmenően Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt az Alapítvány számára, a kiegészített kérelmében megjelölt eszközbeszerzés, felújítás és a megjelölt további célok megvalósításához. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező szerződések e határozat szerinti tartalommal történő aláírására. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint Siófok, május 21. Dr. Balázs Árpád polgármester

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Megállapodás amely létrejött egyrészről Siófok Város Önkormányzata (8600 Siófok, Fő tér 1., adószáma: , KSH statisztikai számjele: , képviseli: Dr. Balázs Árpád polgármester), mint Támogató - a továbbiakban Támogató, másrészről a Siófoki Állatvédő Alapítvány (székhelye: 8800 Siófok, Szabadság u. 9, képviseli: Matyikó Ákosné kuratóriumi elnök, adószám: ) mint Támogatott a továbbiakban Támogatott között, az alulírt helyen és napon, az alábbi feltételek szerint. I. Felek rögzítik, hogy Támogató, a kizárólagos tulajdonát képező, Balatonszabadi 0184/5 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlant Támogatottnak használatra átengedte. II. Felek rögzítik, hogy Támogatott az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságának 297/1404/273/6/2013 számon március 13. napján kelt határozata szerint az I. pontban írt ingatlanon álló épület felújítására és eszközbeszerzésre, nettó ,- Ft összegű, utófinanszírozással megvalósuló támogatásban részesült. A támogatás a beruházás megvalósulását követően esedékes, a beruházás előfinanszírozásához szükséges összeg áfa vonzata pedig ,- Ft. III. Támogatott kérte, hogy az előfinanszírozás bruttó összegét, azaz ,- Ft, azaz huszonhétmillió-nyolcszáznegyvenháromezer-négyszázharminchárom forint összeget a beruházás megvalósulása és Támogatott működésének elősegítése céljából Támogató bocsássa rendelkezésére. IV. Támogatott nyilatkozik, hogy az általa végzett beruházással Támogató kizárólagos tulajdonát képező Balatonszabadi 0184/5 hrsz. ingatlanban, a beruházással létrehozott értéknövekedés összegének Támogató általi megtérítésére vonatkozó igényéről kifejezetten és visszavonhatatlanul jelen megállapodás aláírásával lemond. Támogatott tudomásul veszi, hogy tulajdonjogi igényt sem érvényesíthet Támogatóval szemben, ezt Támogató kifejezetten kizárja. V. Felek megállapodnak, hogy a beruházás megvalósulásának és az előfinanszírozás összegének rendeltetésszerű felhasználása érdekében a beruházás menetéről, megvalósulásáról és az utófinanszírozás összegének kifizetéséről Támogatottat tájékoztatási kötelezettség terheli Támogató felé, Támogató pedig mindezek ellenőrzésére jogosult. VI. Támogató nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 11. (11) bekezdésében foglalt előírásoknak eleget tesz. VII. Támogató köteles haladéktalanul jelezni az Önkormányzat felé a szervezetét illető minden olyan változást, amely az átláthatóságát érinti. Kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező

24 ingatlan felújítása, korszerűsítése során, vele közvetett vagy közvetlen módon jogviszonyban álló harmadik félként kizárólag átlátható szervezetekkel működik együtt. VIII. Támogatott kijelenti, hogy a pályázati támogatással összefüggésben, a támogatásból megvalósuló beruházás során létrejövő eredmény vonatkozásában semminemű olyan kötelezettsége nincs, mely alapján Támogatót bárminemű kötelezettség vagy korlátozás terhelné az ingatlan működtetése, hasznosítása terén, vagy bármely más módon. IX. Támogatott kijelenti továbbá, hogy Támogatóval szemben nem támaszt semminemű igényt abban az esetben sem, ha a pályázati finanszírozás bármely okból meghiúsul, vagy csak részben teljesül, illetve a folyósítása határidőre nem történik meg. X. A megállapodást kötő felek kijelentik, hogy mindketten elsősorban a megállapodás megfelelő teljesítésében érdekeltek, jelen megállapodás teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a felek között békés úton nem rendezett vitás ügyekben kikötik a Siófoki Járásbíróság kizárólagos illetékességét. XI. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. XII. Jelen megállapodást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. XIII. Jelen megállapodást Siófok Város Képviselő-testülete a / (.) sz. képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá. Siófok, június 1. Dr. Balázs Árpád polgármester Siófok Város Önkormányzata Támogató képviseletében Matyikó Ákosné kuratóriumi elnök Siófoki Állatvédő Alapítvány Támogatott képviseletében Ellenjegyzem Siófokon, június 1. napján: Dr. Pavlek Tünde jegyző Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balogh Gábor osztályvezető Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztály Megállapodás támogatás előfinanszírozásáról

25 amely létrejött egyrészről Siófok Város Önkormányzata (8600 Siófok, Fő tér 1., adószáma: , KSH statisztikai számjele: , képviseli: Dr. Balázs Árpád polgármester), mint Támogató - a továbbiakban Támogató, másrészről a Siófoki Állatvédő Alapítvány (székhelye: 8800 Siófok, Szabadság u. 9, képviseli: Matyikó Ákosné kuratóriumi elnök, adószám: ) mint Támogatott a továbbiakban Támogatott között, az alulírt helyen és napon, az alábbi feltételek szerint. I. Felek rögzítik, hogy Támogató, a kizárólagos tulajdonát képező, Balatonszabadi 0184/5 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlant Támogatottnak használatra átengedte. II. Felek rögzítik, hogy Támogatott az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságának 297/1404/273/6/2013 számon március 13. napján kelt határozata szerint az I. pontban írt ingatlanon álló épület felújítására és eszközbeszerzésre, nettó ,- Ft összegű, utófinanszírozással megvalósuló támogatásban részesült. A támogatás a beruházás megvalósulását követően esedékes, a beruházás előfinanszírozásához szükséges összeg áfa vonzata pedig ,- Ft. III. Támogatott kérte, hogy az előfinanszírozás bruttó összegét, azaz ,- Ft, azaz huszonhétmilliónyolcszáznegyvenháromezer-négyszázharminchárom forint összeget a beruházás megvalósulása és Támogatott működésének elősegítése céljából Támogató bocsássa rendelkezésére. IV. A felek megállapodnak abban, hogy Támogató Siófok Város Képviselő-testületének /2014. (...) számú határozata alapján alábbi támogatást nyújtja a Támogatottnak: A II. pontban írt beruházás finanszírozásához,- Ft, azaz forint visszatérítendő fejlesztési célú pénzeszközt ad át a költségvetésében megjelölt kizárólag saját bevételei terhére. A II. pontban írt beruházás finanszírozásához,- Ft, azaz forint vissza nem térítendő fejlesztési célú pénzeszközt ad át a költségvetésében megjelölt kizárólag saját bevételei terhére. V. Támogató a visszatérítendő támogatás összegét jelen megállapodás megkötését követő 30 napon belül fizeti meg átutalással a Támogatott számú számlájára. VI. Támogatott a támogatást kizárólag a II. pontban meghatározott beruházás finanszírozására használhatja fel. VII. A támogatás felhasználásának ellenőrzése érdekében Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás megvalósítását, a támogatási szerződésben foglalt aláírt és lepecsételt számlamásolatok bekérésével ellenőrzi, melyek másolati példányait továbbítja Támogató felé. VIII. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a IV. pontban meghatározott teljes visszatérítendő támogatási összeget legkésőbb december 31. napjáig átutalással megfizeti a Támogató részére. IX. Támogatott kötelezettséget vállal a teljes támogatási összeg megfizetésére akkor is, ha a pályázat elszámolása és a finanszírozás igénylése során a eredménytelen hiánypótlási felhívás, vagy hibás elszámolás miatt a pályázatkezelő a teljes támogatási összeget nem vagy csak annak egy részét fizeti meg. X. Amennyiben a II. pontban körülírt beruházás megvalósításának a évben történt megkezdését a Támogatott hitelt érdemlően a nem tudja bizonyítani a Támogató felé, vagy a 297/1404/273/6/2013 sz.

26 támogatási határozat közlésétől számított hat hónapon belül nem kerül sor az első kifizetési kérelem benyújtására, köteles a visszatérítendő támogatást a Támogatónak haladéktalanul visszautalni legkésőbb január 31. napjáig. XI. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadók. XII. Felek jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezésére kikötik a Siófoki Járásbíróság kizárólagos illetékességét. XIII. Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. XIV. Jelen megállapodást Siófok Város Képviselő-testülete a / (.) sz. képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá. Siófok, június 1. Dr. Balázs Árpád polgármester Siófok Város Önkormányzata Támogató képviseletében Matyikó Ákosné kuratóriumi elnök Siófoki Állatvédő Alapítvány Támogatott képviseletében Ellenjegyzem Siófokon, június 1. napján: Dr. Pavlek Tünde jegyző Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balogh Gábor osztályvezető Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztály

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 28. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 17. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/240-1/2015/I. Üi.: Barna Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2012. szeptember havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2012. szeptember havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelel. Siófok, 2012. szeptember 12. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. július 16. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Ügyrendi

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE

V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.sz., törzsszáma: 726456, adóigazgatási száma:

Részletesebben

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

TÁMOGATÁSI (ÖSZTÖNDÍJ) SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI (ÖSZTÖNDÍJ) SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI (ÖSZTÖNDÍJ) SZERZŐDÉS amely az alulírott helyen és napon jött létre egyrészről 1. a BOM a Magyar Sportért Közhasznú Alapítvány (1125 Budapest, Béla király út 29/A, képviseli: Bóta Kinga, főtitkár)

Részletesebben

Határozatok 2013.05.09. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2013. (V.09.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.05.09. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2013. (V.09.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.05.09 Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2013. (V.09.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nádudvar Város Önkormányzata

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 1/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 829.652 Ft önerőt biztosít az energianövény termesztés

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e lakásvásárláshoz nyújtható helyi támogatásról 1 ( a módosítással egységes szerkezetben ) Csorvás Város önkormányzatának

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben