POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, november 27. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére Tárgy: a siófoki 5075/A/61 hrsz. alatt található ingatlan értékesítése Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Összeállította: Polgármesteri Kabinet Tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az értékesítésre meghirdetett ingatlanokra beérkezett pályázatok bontására október 14. napján került sor. Az eladásra meghirdetett ingatlanok között szerepel a siófoki 5075/A/61 hrsz.-ú, természetben a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 110. szám alatt található ingatlan. Az ingatlan alapterülete 26 m2, megnevezése üzlet. A pályázatban meghirdetett ingatlan vételára nettó Ft. A pályázat beadási határideje október 14. napja volt, eddig az időpontig 1 db vételi ajánlat érkezett a fent megnevezett ingatlan tekintetében. Az ajánlatot a Sendex Trafik Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 8600 Siófok, Marosi út 6/B.) tette. Ez a gazdasági társaság meg kívánja vásárolni a fenti ingatlant Ft + ÁFA összegért. A Sendex Trafik Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Ft összegű bánatpénzt fizetett Siófok Város Önkormányzata részére. A fennmaradó vételárat pályázatnyertesség esetén a szerződéskötést követő 48 órán belül egy összegben vállalta a cég megfizetni. Az előterjesztés mellékletét képezi: - ingatlanértékelési szakvélemény; - pályázat; - tulajdoni lap; - adásvételi szerződés tervezete. A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság álláspontját a bizottság elnöke a képviselő-testületi ülésen fogja ismertetni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beterjesztett határozati javaslatot fogadja el. Határozati javaslat: Siófok Város Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület a siófoki 5075/A/61 hrsz.-ú, természetben a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 110. szám alatt található, üzlet megnevezésű, 26 m2 alapterületű ingatlant a Sendex Trafik Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság részére értékesíti Ft + ÁFA vételárért. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, valamint annak aláírására. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint Siófok, november 27. Dr. Balázs Árpád polgármester

3

4

5

6

7 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1. (adószáma: , KSH statisztikai számjele: , képviseli: Dr. Balázs Árpád polgármester), mint Eladó, másrészről Sendex Trafik Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 8600 Siófok, Marosi utca 6/B. (KSH statisztikai számjele: , adószáma: , Cg.: , képviseli: Tácsik Attila üzletvezető), mint Vevő között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 1. Szerződő Felek egybehangzóan megállapítják, hogy Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a december 12. napján kelt Társasház Alapító Okirat, valamint a június 01. napján kelt Társasház Alapító Okirat módosítása szerint az 59 lakásos szociális bérház építési engedélyezési tervében az alaprajzon 17. számmal jelölt, a siófoki 5075/A/61 hrsz. alatt felvett, ténylegesen 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 110., fsz. B. jelű üzlet, nem lakás céljára használható üzlethelyiség, mely 20,9 m2 eladótér, 1,7 m2 előtér, 1,3 m2 WC, és 2,5 m2 tároló helyiségekből álló, mindösszesen 26 m2 alapterületű, valamint a társasház alapító okirat szerint a közös tulajdonból hozzátartozó 26/2092-ed eszmei hányadrésszel együtt. 2. Eladó az 1. pontban meghatározott ingatlan értékesítésére nyilvános pályázatot írt ki, mely pályázatot a Vevő nyert meg. A Képviselő-testület a Vevő által benyújtott pályázatot sz. határozatával fogadta el. 3. Szerződő Felek egybehangzóan megállapítják, hogy Vevő a bérlője a Siófok 5075/A/61 hrsz. alatt található üzlet megnevezésű, 26 m2 alapterületű, természetben a 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. utca 110., fsz. B. jelű ingatlannak. Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 13/1996.(III.21.) számú rendelettel módosított 20/1995.(VI.22.) számú önkormányzati rendelet 4. (1) bekezdése alapján a helyiség értékesítése során más személyt megelőző elővásárlási jog illeti meg a bérlőt, így a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. írásbeli hozzájáruló, elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatának beszerzése jelen jogügylet érvényességének nem feltétele. 4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Eladó eladja, Vevő pedig 1/1 tulajdoni arányban megveszi az 1. pontban körülírt ingatlant. 5. Szerződő Felek kijelentik, hogy az adásvétel tárgyát képező siófoki 5075/A/61 hrsz.-ú ingatlan vételárát Ft, azaz ötmillió-ötszázezer forint értékben állapították meg, mely összegből Vevő Ft bánatpénzt megfizetett Eladónak október 10. napján. A bánatpénz a vételárba, mint foglaló beleszámít. A fennmaradó Ft vételárhátralékot Vevő a szerződéskötéstől számított 48 órán belül egy összegben köteles megfizetni az Eladó ERSTE BANK HUNGARY Zrt. siófoki fiókja által kezelt számú számlájára. 6. Az ingatlan a évi CXXVII. (Áfa tv.) törvény 86. (1) bekezdés j) pontja értelmében beépített ingatlannak minősül, értékesítése mentes az adó alól. Ettől eltérően azonban az Eladó az Áfa tv. 88. (1) bekezdése alapján az állami adóhatóságnak tett előzetes bejelentésében úgy döntött, hogy a 86. (1) bekezdés j) pontja szerinti termékértékesítését adókötelessé tette. Tekintettel arra, hogy Siófok Város Önkormányzata a 86. (1) bekezdésének j) pontja alá tartozó termékértékesítése alapján élt a 88. -ban említett választási jogával, ezért az adót az Áfa tv (1) bekezdése alapján a termék beszerzője, a Sendex Trafik Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság köteles megfizetni. 7. Vevő az ingatlan birtokában van, annak műszaki állapotát, állagát részletesen ismeri, azt a megtekintett állapotnak megfelelően vásárolja meg. 8. Eladó szavatosságot vállal az ingatlan per-, teher- és igénymentességéért. 9. Szerződő Felek az ingatlan birtokbaadási eljárásától eltekintenek, mert az ingatlan Vevő birtokában van. Ő a birtokbaadás napjától kezdődően már viseli az ingatlan terheit, a kárveszélyt és szedi hasznait. 10. Eladó a teljes vételár megfizetéséig tulajdonjogát fenntartja. A teljes vételár megfizetését követően Eladó külön nyilatkozattal járul hozzá Vevő tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez. 11. Szerződő Felek egyidejűleg kérik a Földhivatalt, hogy az eljárást az Eladó Vevő tulajdonjogának adásvétel jogcímén történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges külön nyilatkozatának becsatolásáig, valamint a hiteles energetikai tanúsítvány elkészüléséig, legfeljebb azonban jelen okirat ingatlanügyi hatósági (földhivatali) benyújtásától számított hat hónapos határidő elteltéig tartsa függőben.

8 12. Vevő kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság és tulajdonszerzési képességének semmiféle jogi akadálya nincs, valamint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. értelmében átlátható szervezet: - tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, - az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, - nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, - a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a fenti 3 bekezdésben szereplő feltételek fennállnak. Eladó az évi LXV. tv. és a évi CLXXXIX. tv. alapján működő helyi önkormányzat. 13. Jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költség és illeték Vevőt terheli. 14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. adásvételre vonatkozó rendelkezései irányadóak. 15. Szerződő Felek a jelen szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és a földhivatali eljárásban a jogi képviselet ellátásával megbízzák dr. Herke Tamást, Siófok Város Önkormányzat (8600 Siófok, Fő tér 1.) jogtanácsosát. 16. Szerződő Felek a szerződésből fakadó vitás kérdéseket elsősorban egyeztetni kötelesek. Amennyiben ez nem vezet eredményre, jogvitáik rendezésére a Siófoki Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 17. Vevő kijelenti, hogy a Társasház Alapító Okiratot, annak módosítását, a társasház alaprajzát, helyszínrajzát és a Szervezeti és Működési Szabályzatot ismeri, azok tartalmát magára nézve kötelezőnek fogadja el. Jelen szerződést Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt ezennel jóváhagyólag aláírják. Siófok, november 27. Siófok Város Önkormányzata képviseletében:.. Dr. Balázs Árpád polgármester Eladó Sendex Trafik Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság képviseletében:.. Tácsik Attila üzletvezető Vevő

9 ... Dr. Pavlek Tünde jegyző jogi ellenjegyző Ellenjegyzem: Siófok, dr. Herke Tamás jogtanácsos