Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére"

Átírás

1 Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: , adószáma: , képviseli: Füziné Kajdy Zita a Társulás elnöke (továbbiakban: Társulás), másrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1., számlaszáma: adószáma: Képviseli: dr. Páva Zsolt polgármester (továbbiakban: Önkormányzat) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 1.) Felek megállapodnak abban, hogy a Társulás pályázatot nyújt be, a -DDOP /D- keretében meghirdetett Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című témakörben. A sikeres pályázat esetén lehetőség nyílik a gyermekek napközbeni ellátása keretének bővítésére. 2.) A családi napközik működtetése kistérségi fenntartásban, hálózati formában történik az alábbi jogszabályok alapján: - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás szabályairól szóló XXXI. törvény 43. ; 94. -a, - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet, - valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól, működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet. 3.) Az 1.) pontban meghatározott kistérségi feladatellátást a Társulás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének sz. határozata hozzájárulásával, valamint a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás..sz. Tanácsi határozata hozzájárulásával vállalja 4.) Sikeres pályázat esetén a Pécs városában újonnan kialakítandó családi napközi a Német László u. 6/B. sz. épületben kerül kialakításra, a jelenlegi mosókonyha és vasalószoba helyén. Az infrastruktúra kialakításához valamint az eszközök beszerzéséhez ezer Ft összegű pályázati támogatás nyerhető, melyhez a szükséges 10 % önrészt azaz 500 ezer Ft összeget a Társulás biztosítja. A támogatással az ingatlanon keletkezett értéknövekedés a tulajdonost illeti meg, míg a beszerzett eszközök a Társulás tulajdonába és használatába kerülnek, melyeket a feladatellátásra használ. 5.) A Társulás a mindenkori költségvetési törvényben a családi napközi szolgáltatásra meghatározott és jogosan leigényelhető alap+kistérségi normatíva összegét használja fel a családi napközik kistérségi fenntartású

2 hálózatban történő működtetésére. A normatíva összegén felül, csak az étkeztetésre állapít meg térítési díjat. 6.) A Társulás a családi napközik kistérségi hálózatban történő működtetésére koordinátort alkalmaz, aki gondoskodik a családi napközik működése szakmai követelményrendszere folyamatos meglétéről, a szakmai munka segítéséről. 7.) Az Együttműködési Megállapodás a közös feladatellátásra a pályázati támogatás esetében, a támogatási szerződés megkötésének időpontjától 6 éven keresztül marad hatályban. 8.) Az Együttműködési megállapodást annak elolvasása, tartalmának megismerése után a szerződő felek helybenhagyólag, sajátkezűleg aláírták. Pécs, Dr. Páva Zsolt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Füziné Kajdy Zita Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás

3 Ügyszám: 07-7/1382- /2009. HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 7621, Pécs, Széchenyi István tér 1., képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester), mint haszonkölcsönbe adó (továbbiakban: haszonkölcsönbe adó), másrészről Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (adószáma: , székhely: Pécs, Perczel M. u. 2., képviseli: Füziné Kajdy Zita elnök), mint haszonkölcsönbe vevő (továbbiakban: haszonkölcsönbe vevő) között Pécs M. J. Város Közgyűlésének.. sz. határozatában biztosított felhatalmazása alapján, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 1./ A haszonkölcsönbe adó kizárólagos tulajdonát képezi a pécsi 23891/60 hrsz-ú, természetben Pécs, Németh László u. 6/b. szám alatti, 3016 m2 alapterületű, bölcsőde megnevezésű ingatlan. Az ingatlan az intézményi vagyoni körbe tartozik, a felépítmény nettó alapterülete 1016 m2 nagyságú, melyet a Kisgyermek Szociális Intézmények /Pécs, Vargha D. u. 2./ használ. 2./ A haszonkölcsönbe adó a fenti számú közgyűlési határozattal úgy döntött, hogy -az önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló többször módosított 40/2008.(11.26.) önkormányzati rendelet 19. (1). (2) bekezdése alapján- a haszonkölcsönbe vevő részére, az ingatlan átadása előtt mosodaként (25,03 m2) és vasalószobaként (11,07m2) használt helységeit ingyenes használatba adja haszonkölcsönbe vevő részére. 3./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a haszonkölcsönbe adó a jelen szerződés aláírásának napjától számított 6 éven át ingyenesen a haszonkölcsönbe vevő használatába adja az 1./ pontban körülírt ingatlanrészt, a város érdekeit szolgáló gyermekjóléti tevékenység keretében családi napközi működtetésére, haszonkölcsönbe vevő pedig e célra haszonkölcsönbe veszi azt. 4./ A szerződő felek megállapítják, hogy az ingatlan helységei (a mosoda és vasalószoba) jelenlegi állapotukban nem felelnek meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv 43. és 94. -a szerint a családi napközire kiadható működési engedély feltételeinek, ezért haszonkölcsönbe vevő jogosult és köteles az átalakítási munkákat saját költségén elvégezni. A felek megállapodnak abban, hogy az elvégzett munkák ráfordításait haszonkölcsönbe adótól sem jogalapnélküli gazdagodás, sem egyéb jogcímen nem követelheti. 5./ A felek megállapodnak abban, hogy az ingatlanrész üzemeltetésének és fenntartásának költségei a haszonkölcsönbe vevőt terhelik. Szerződő felek rögzítik, hogy a közüzemi fogyasztási díjak ellenértékét valamennyi közüzemi szolgáltatás tekintetében - haszonkölcsönbe vevő tartozik megfizetni jelen szerződés teljes időtartama alatt, e kötelezettségéért haszonkölcsönbe vevő felelősséget vállal. Haszonkölcsönbe vevő köteles az általa igénybevett

4 szolgáltatások mérését biztosító órákat saját költségén felszereltetni. Felek kijelentik, hogy a fogyasztó személyében történő változás bejelentése tárgyában a szolgáltatók felé kölcsönösen együttműködve eljárnak. Haszonkölcsönbe vevő a mérőórák felszerelését megelőzően esetlegesen igénybevett szolgáltatások megfizetésének módjáról köteles a Kisgyermek Szociális Intézmények igazgatójával előzetesen megállapodni. 6./ Haszonkölcsönbe vevő a használatba vett ingatlanrész használatát, üzemeltetését a saját felelősségére végzi. Ennek során köteles valamennyi vonatkozó jogszabályi előírást betartani, köteles különösen az üzemeltetéshez az illetékes hatóságoktól a szükséges engedélyeket beszerezni, továbbá a hatóságok által előírt munkálatokat elvégezni. Jelen okirat a szükséges hatósági engedélyeket, szakhatósági hozzájárulásokat semmilyen tekintetben nem pótolja, és nem mentesít azok beszerzésének kötelezettsége és felelősége alól. 7./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy haszonkölcsönbe vevő az ingatlanrészt kizárólag a 3. pontban meghatározott céljára használja a szükséges engedélyek megszerzését követően az ott meghatározott időpontig. 8./ Haszonkölcsönbe vevő az ingatlanrészt harmadik személy használatába, üzemeltetésébe nem adhatja. E rendelkezés megszegése esetén felelős mindazon kárért, amelyek e nélkül nem következtek volna be. 9./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az ingatlanrészt haszonkölcsönbe vevő visszaadásra felajánlhatja, melynek elfogadását haszonkölcsönbe adó csak alapos okkal tagadhatja meg. Haszonkölcsönbe adót felmondási jog /rendkívüli felmondás/ a 6 éves határozott időtartam alatt csak abban az esetben illeti meg, ha a haszonkölcsön célja lehetetlenné válik, ha haszonkölcsönbe vevő az ingatlant rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja, vagy pedig fennáll a veszély, hogy az ingatlanrészt a haszonkölcsönbe vevő nem fogja épségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni, továbbá amennyiben harmadik személy használatába adja, illetve a karbantartási kötelezettségének nem tesz eleget, valamint ha haszonkölcsönbe adónak jelen szerződés megkötésekor nem ismert okból az ingatlanra szüksége van. 10./ A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés bármely ok miatt megszűnik, haszonkölcsönbe vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlanra fordított kiadások, az abban elvégzett munkálatok, illetve az ingatlanon bekövetkező esetleges értéknövekedés megtérítésére sem jogalap nélküli gazdagodás, sem egyéb jogcímen nem tarthat igényt. 11./ Szerződő felek megállapodnak abban is, hogy a tárgyi ingatlanrész vagyonbiztonságáról, vagyonbiztosítási szerződés megkötésével történő gondoskodás, ennek keretében - amennyiben a vagyonvédelem megfelelő szintű ellátásához ez szükséges - a terület gondokolási őriztetési feladata és ennek költsége is haszonkölcsönbe vevőt terheli. 12./ Jelen haszonkölcsön szerződés megszűnik a 3. pontban jelölt határidő elteltével, azonnali hatályú /rendkívüli/ felmondással, a haszonkölcsönbe vevő

5 jogutód nélküli megszűnésével, a haszonkölcsön jelen okiratban foglalt céljának lehetetlenülésével, ingatlan birtokának haszonkölcsönbe vevő részéről haszonkölcsönbe adónak történő visszaadásával. 13./ Szerződő felek rögzítik, amennyiben jelen szerződés a határozott idő eltelte előtt bármely okból megszűnik, haszonkölcsönbe adó csereingatlant haszonkölcsönbe vevőnek nem biztosít. 14./ Felek megállapodnak abban, hogy haszonkölcsönbe vevő által az ingatlanrészen végzendő építési engedélyköteles tevékenység engedélyeztetése során együttműködnek, ennek keretében haszonkölcsönbe adó kiállítja a szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatokat, azonban haszonkölcsönbe vevő a terveztetés során haszonkölcsönbe adóval folyamatosan egyeztetni köteles, haszonkölcsönbe adó csak a vele előzetesen egyeztetett és általa jóváhagyott tervek megvalósításához járul hozzá, egyéb tervek alapján történő építkezés lehetőségét már most kizárja. 15./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy e szerződésből eredő vitáikat elsősorban egymás közötti tárgyalás útján, megegyezéssel törekednek rendezni. Ennek eredménytelensége esetén amennyiben jogszabály más bíróság hatáskörét vagy illetékességét nem állapítja meg a Pécsi Városi Bíróság illetékességének vetik alá magukat. 16./ A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés csak közös megegyezéssel írásban módosítható. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 17./ A szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás a DDOP /D. keretében kiírt pályázaton a támogatást elnyerje. 18./ Szerződő felek a jelen szerződést közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag írták alá. Pécs, Dr. Páva Zsolt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Füziné Kajdy Zita Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 63545/2012VIII. Ügyintéző : Dr. Rácz Nóra NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maiI: polqarmester@nvíreqyhaza.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására Ózd, 2015. február 4. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: ÓTSZEGYII igazgatója

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásiról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III tv-ben

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

(fogyatékos személyek nappali ellátására)

(fogyatékos személyek nappali ellátására) Iktatószám(Megbízó):.../2014 Iktatószám(Megbízott):.../2014 Iktatószám(Intézmény):.../2014 M E G Á L L A P O D Á S (fogyatékos személyek nappali ellátására) amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta:

Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a következő határozatot hozta: 2./ Egyebek Előterjesztő: Tóth János polgármester - Strandfürdő üzemeltetése Diósjenő község Önkormányzatának tulajdonában lévő 2643. Diósjenő, Petőfi úton található Strandfürdő ingatlan immár évek óta

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2012. szeptember havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2012. szeptember havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelel. Siófok, 2012. szeptember 12. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 1. számú melléklet Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára A pályázó neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Honlap címe: Számlavezető bankjának neve: Bankszámla-száma:

Részletesebben

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-004/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés)

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben