Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Siófok Város Önkormányzata Polgármester"

Átírás

1 Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének decemberi ülésére. Tárgy: A Siófoki Állatvédő Alapítvánnyal a balatonszabadi 0184/5 hrsz-ú ingatlanra kötött megállapodás módosítása. Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Előkészítette: Polgármesteri Kabinet Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a 89/2013./V.30./számú határozata alapján május 30-án az önkormányzat tulajdonában lévő 0184/5 hrsz-ú ingatlanra térítésmentes használatra vonatkozóan megállapodást kötöttünk a Siófoki Állatvédő Alapítvánnyal, határozatlan időre. Az Alapítvány kérelmet nyújtott be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtható (184/2013./XI.15./ MVH Közlemény) pályázati támogatás elnyerése érdekében a kiírás szerinti nyilatkozatok beszerzése céljából. A pályázat jogcímeként a vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása, vidéki alapszolgáltatások -, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése, a 4. célterület került megjelölésre. Ennek keretében nyílna lehetőség a vidéki telephelyű, engedéllyel rendelkező állatmenhely számára az épület felújításához forrást teremteni. Ezáltal a kóbor állatok begyűjtése, gondozása szolgáltatás színvonala területén a szükséges fejlesztés megvalósíthatóvá válik. A támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege ügyfelenként legfeljebb 25 millió Ft. A Kuratórium Elnöke nyilatkozata alapján eredményes pályázat esetén az épületet menhelyi állatok betegápolására, kezelésére, illetve fertőző betegek elkülönítésére szolgáló helyként hasznosítanák. A pályázati kiírás szerint szükséges a megállapodás módosítása, ennek során nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy a támogatási kérelem benyújtója jogosult a beruházást megvalósítani az ingatlanon, jogosult az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni. Továbbá az egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végez. Az Alapítvány a pályázati kiírás ismeretében kéri a megállapodás módosítását, a határozatlan időre szóló használat határozott időre történő módosítását. Annak időtartamát 8 vagy 10 év határozott időben kéri meghatározni. Az Alapítvány beadványa alapján kérésének, a pályázati kiírásnak megfelelően elkészítésre került a Megállapodás módosítására vonatkozó tervezet. A pályázat benyújtására november 25-étől a forráskimerülésig, de legkésőbb december 13-án 18. óráig van lehetőség. A kiírás szerint a támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak és a támogatási kérelem módosításának nincs helye. A fentiek alapján a jelen előterjesztéssel egyidejűleg Siófok Város Önkormányzat képviseletében eljárva a megállapodás módosítására vonatkozó, a pályázati kiírás szerinti feltételeknek megfelelő tartalmú nyilatkozatot a pályázat, a támogatási kérelem 2

3 benyújthatósága érdekében kiadtam. Az előterjesztés mellékletét képezi, kérem annak jóváhagyását. Melléklet: A pályázat benyújtása érdekében kiadott nyilatkozat. Kérem, a képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztés tárgyában döntést hozni. Határozati javaslat: Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta A Siófoki Állatvédő Alapítvánnyal a balatonszabadi 0184/5 hrsz-ú ingatlanra kötött megállapodás módosítása. című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Balázs Árpád polgármester jelen előterjesztés mellékletét képező nyilatkozatát jóváhagyja, annak az Alapítvány részére történő kiadását tudomásul veszi. 2. Egyetért a Siófoki Állatvédő Alapítvány (8600. Siófok Szabadság u. 9., képviselő: Matyikó Ákosné, Kuratórium Elnöke, adószáma: , KSH statisztikai számjele: ) által az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtható (184/2013./XI.15./ MVH Közlemény) pályázat benyújtásával. A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása, vidéki alapszolgáltatások fejlesztése, a 4. célterület keretében. 3. Ennek megfelelően az előterjesztés mellékletét képező Megállapodás Módosítását elfogadja. Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint. Dr. Balázs Árpád polgármester 3

4 MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA amely létrejött egyrészről Siófok Város Önkormányzata (8600 Siófok, Fő tér 1.; adószám: , statisztikai számjel: , képviseli: Dr. Balázs Árpád polgármester), továbbiakban Önkormányzat, másrészről a Siófoki Állatvédő Alapítvány (8600. Siófok Szabadság u. 9., képviselő: Matyikó Ákosné, Kuratórium Elnöke, adószáma: , KSH statisztikai számjele: ), továbbiakban Alapítvány között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 1. Az Önkormányzat és az Alapítvány, szerződő felek a közöttük a 2013.május 30-án létrejött megállapodás 2. és 10. pontjait az alábbiak szerint módosítják: 2/A. Az önkormányzat vállalja, hogy június 01. napjától kezdődően 10 év időtartamra, május 31-ig térítésmentesen az Alapítvány használatába adja a kizárólagos tulajdonát képező balatonszabadi 0184/5 hrsz-ú, a rekultivációval érintett ingatlanból kerítéssel leválasztott, 880 m2 nagyságú területet a rajta lévő Mérlegházzal és fémlemez raktárépülettel. 2/B. Az Önkormányzat szükségesnek tartja, támogatja a kóbor állatok begyűjtése, gondozása szolgáltatás színvonala fejlesztését. Egyetért azzal, hogy az Alapítvány - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása, vidéki alapszolgáltatások -, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése, a 4. célterület keretében - támogatás elnyerése érdekében pályázatot, támogatási kérelmet nyújtson be. Az Önkormányzat kinyilatkoztatja, hogy ennek során az Alapítvány, mint a Beruházást megvalósító ügyfél, a támogatási kérelem benyújtója jogosult a beruházást megvalósítani, ezt követően az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni. Az Alapítvány nyilatkozik, hogy az egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végez. 2/C. Az Alapítvány vállalja, hogy a 2/B pontban hivatkozott pályázat eredményessége esetén a támogatás felhasználásával felújított épületet menhelyi állatok betegápolására, kezelésére, illetve fertőző beteg állatok elkülönítésére szolgáló helyként használja. 4

5 10./ Jelen határozott időre kötött megállapodás rendes felmondással, közös megegyezéssel az Alapítvány 2/B pontban foglalt támogatása esetén nem szüntethető meg. Esetleges eredménytelen pályázat esetén 3 hónapos felmondási idővel bármelyik Szerződő Fél a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozatával külön indokolás nélkül felmondhatja a szerződést. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 2/A pontban foglalt határozott idő lejártát megelőző 3 hónappal a szerződés meghosszabbítására vonatkozóan egyeztetést folytatnak le az Alapítvány kezdeményezésére. 2. Az 1. pontban megjelölt szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek. 3. Jelen Szerződésmódosítás mindkét fél általi aláírást követően lép hatályba. Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megállapodás módosítását a /2013. (XII.12.) sz. képviselő- testületi határozatával elfogadta. 4. A szerződő felek a szerződés tartalmát megismerték, azt magukra nézve kötelezőnek tartják. Készült hat eredeti, egymással teljesen megegyező példányban.... Dr. Balázs Árpád Matyikó Ákosné polgármester kuratórium elnöke Siófok Város Önkormányzata Siófoki Állatvédő Alapítvány.. Matyikó Ákosné kuratórium elnöke Siófoki Állatvédő Alapítvány Ellenjegyzem: Dr. Pavlek Tünde Balogh Gábor Siófoki Közös Önkormányzati 5 Balogh Gábor Közgazdasági Osztály Vezetője

6 Közgazdasági Osztály Hivatal Vezetője jegyző jogi pénzügyi ellenjegyző ellenjegyző pénzügyi ellenjegyző 6

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosítására (Szekszárd, Bartina u. 12/A) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete között kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról Előkészítette: dr. Uhrin Anna, jogi munkatárs Véleményező bizottság:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Balatonfűzfő Város Önkormányzata nyílt pályázati felhívást tesz közzé a Balatonfűzfői Fövenystrandon a Fövenyfürdő felújítása című projekt keretében megépítendő 39,69 m2 térmértékű kereskedelmi-vendéglátóipari

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak 1790. helyrajzi szám

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 14-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A járóbeteg-szakellátási

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 289/2013. (XI. 14.) K Ö Z L E M É N Y E az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 58/2013. (III. 14.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 58/2013. (III. 14.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-56154/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Századvég Politikai Iskola Alapítvány együttműködési megállapodás A kötelezettségvállalás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" Azonosító szám : KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l ~PR.QRÉGIÓ Nemzell Fe]lem'll 0gynök$ét l www.u)szochonyltorv.9

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben