E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, augusztus 28. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének szeptemberi ülésére Tárgy: Siófok Város Önkormányzata és a Konok - Hetey Művészeti Alapítvány megállapodása művészeti hagyaték kiállításáról. Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Előkészítette: Polgármesteri Kabinet Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Képviselő-testülete 173/2013.(XI.14.) sz. határozatával úgy döntött, hogy Siófok Város Önkormányzata a Konok - Hetey Művészeti Alapítvány által őrzött művészeti hagyatékot, Konok Tamás festőművésszel és az alapítvánnyal történő megállapodást követően kiállítani kívánja a Siófok belterület 6304 hrsz-ú - természetben Siófok, Fő tér 2. szám alatt található - régi könyvtár épületében, a belsőépítészeti munkák kivitelezésével pedig Turányi Gábor építészt bízza meg. A testület döntését követően a megállapodás részleteinek egyeztetése következett az önkormányzat és az alapítvány között. Az alapítvány képviselője és a művész a helyszínt megtekintette, egyeztetésekre és költségbecslésre került sor az építésszel. Tekintettel arra, hogy Turányi Gábornak a következő egy évben teendői a munkálatok folyamatos koordinálását nem engedik, konzulensként kívánt a kivitelezésben részt venni, azonban a siófoki Ripszám János építészt tartja a legalkalmasabbnak arra, hogy a műszaki felmérést, feltárást és állapotfelvételt elvégezze. A Konok Hetey Művészeti Alapítvány kuratóriumi elnöke augusztus 28. napján értesítette Siófok Város Önkormányzatát, hogy a megállapodás tervezetet elfogadják és amennyiben a képviselő-testület is jóváhagyja azt, a mellékelt formában aláírni kívánják. Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) számú önkormányzati rendelete 15. (3) bekezdése alapján az önkormányzati üzleti vagyon körébe tartozó vagyonelem szerzéséről, elidegenítéséről, megterheléséről, gazdasági társaságba történő beviteléről, bármely más tulajdonjog változásával járó hasznosításáról, az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok hitelfelvételi kérelmével kapcsolatos hozzájárulásról nettó 20 millió Ft feletti egyedi forgalmi értékhatártól a képviselő-testület dönt. A jogszabályhely (5) bekezdésének megfelelően a képviselőtestület az önkormányzati üzleti vagyon tulajdonjog változásával nem járó, egyéb módon történő hasznosítását a polgármesterre ruházza át. Az előterjesztés mellékleteit az alábbiak képezik: - megállapodás tervezet Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiekkel kapcsolatban álláspontját kialakítani és döntését az előterjesztés tárgyában meghozni szíveskedjék! Siófok, augusztus 28. Határozati javaslat: Siófok Város Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: Siófok Város Képviselő-testülete akként határoz, hogy Siófok Város Önkormányzata a Konok - Hetey Művészeti Alapítvánnyal az önkormányzat és az alapítvány közötti egyeztetések folytán megszületett, jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodást megkötni kívánja. Siófok Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó szerződés aláírására. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint Dr. Balázs Árpád polgármester

3 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS TERVEZETE amely létrejött egyrészről Siófok Város Önkormányzata (8600 Siófok, Fő tér 1., adószáma: , KSH statisztikai számjele: , képviseli: Dr. Balázs Árpád polgármester), mint Támogató - a továbbiakban Támogató, másrészről a Konok - Hetey Művészeti Alapítvány (székhelye: 1021 Budapest, Budenz u. 7/a., adószáma: , bejegyzési szám: 14. Pk /2008/2., képviseli N. Mészáros Júlia, a kuratórium elnöke), mint Támogatott - a továbbiakban Támogatott között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. I. Előzmények 1. Felek rögzítik, hogy Konok Tamás festőművész, Támogatott alapítója május 22. napján meghatalmazást adott művészi hagyatéka - amely megőrzésére néhai Hetey Katalin szobrászművésszel Támogatott létrejött - Siófok Városban történő elhelyezésének megszervezésére. Konok Tamás céljául a hagyaték méltó helyen történő kiállítását tűzte ki, Siófok Város kulturális és szellemi életének fellendítése mellett. 2. Felek rögzítik, hogy az I/1. pontban írt művészeti hagyaték tételeinek részletes leltárát jelen okirat mellékletei tartalmazzák. II. A szerződés tárgya 3. Felek jelen okirat aláírásával megállapodnak, hogy Konok Tamás művészi hagyatékának a jelen szerződés 1. sz. mellékletében írt, a megállapodás megkötésének időpontjában meglévő és a megállapodást követően születő, a tulajdonos által megválasztott műalkotásait és darabjait Támogatott térítésmentesen, határozott húszéves időtartamra, november 30. napjáig Támogató számára birtokba adja és a gyűjtemény ezen része a Támogató tulajdonát képező, Siófok belterület 6304 hrsz. alatt nyilvántartott, a természetben 8600 Siófok, Fő tér 2. szám alatt található ingatlanon, állandó és időszaki kiállítás és közösségi hasznosításuk, illetve megőrzés céljából elhelyezésre kerül. 4. Felek megállapodnak, hogy a Támogatott az általa kiállítás, kutatás, a gyűjtemény fenntartása érdekében történő eseti értékesítés és időszaki kiállítás céljából birtokba adni kívánt műalkotásokról szándéka szerint a birtokba adást megelőzően jegyzéket készít, amely jelen megállapodás mellékletét képezi. Támogató a jegyzék aláírásával a megjelölt célra veszi birtokba az abban foglalt műalkotásokat. 5. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést követően születő művészeti alkotásokról Támogatott minden év november 30. napjáig jegyzéket készít annak megfelelően, hogy mely darabokat kívánja kiállítás, kutatás, tanulmányozás, illetve értékesítés céljából a kiállítás részévé tenni. Ezen darabok elhelyezése az ingatlanban Felek erre irányuló megállapodása szabályai szerint történik.

4 6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a kiállítóhely üzemeltetésének, nyitva tartásának tárgyában Támogató önállóan határoz, köteles azonban a szakmai felügyelet és szakszerű nyilvántartás leltározása érdekében Támogatottal együttműködni. 7. Felek megállapodnak, hogy a gyűjtemény szakmai feldolgozása, művészettörténeti értékelése, érdekében a gyűjtemény mindenkori egésze kutatható, függetlenül attól, hogy szerepel-e éppen a siófoki állandó, vagy valamely időszaki kiállításon. A kutathatóság feltételeit a mindenkori múzeumi kutatási szabályok szerint kell megszabni és biztosítani. 8. Felek megállapodnak, hogy a kiállítóhely működtetésének és szakmai tevékenységének a költségei, valamint folyamatos látogathatóságának a megszervezése kapcsán felmerülő költségek a gyűjtemény biztosítási költségei kivételével Támogatót terhelik. 9. Támogatottat terheli a művészeti hagyaték rendszerinti karbantartásával, restaurálásával kapcsolatban felmerülő költség. Támogatott köteles a gyűjtemény állagvédelmének érdekében együttműködni. 10. Felek megállapodnak, hogy Támogató jogosult Támogatott írásbeli engedélyével a kiállítás példányaiból időszaki kiállítást szervezni. Felek megállapodnak, hogy Támogatott az időszaki kiállítások lebonyolításához szükséges hozzájárulásáért díjra nem tart igényt. 11. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés elsődleges célja a művészeti hagyaték bemutatása és megőrzése, azonban a gyűjtemény fenntartásának biztosítása érdekében a jelen megállapodás mellékletében meghatározott, forgalomképes darabok értékesíthetőek. Az értékesítéséből származó bevétel Támogatottat illeti. A forgalomképes műalkotások értékesítésével kapcsolatos költségek kizárólag Támogatottat terhelik. 12. Támogatott a gyűjteményt ép állapotban, azonosítható módon adja birtokba a Támogatónak. A gyűjtemény egyes darabjainak a természetes rongálódáson felüli bármely sérülése, veszélyeztetettsége, esetleges eltűnése, elpusztulása esetén Támogatót felelősség kizárólag abban az esetben és legfeljebb a biztosító által nem térített mértékben terheli, ha Támogatott a birtokba adott gyűjteményre teljes körű vagyonbiztosítást köt. 13. Támogató köteles haladéktalanul értesíteni Támogatottat a birtokba adott műalkotásokkal kapcsolatos sérülés, kár, betörés, eltulajdonítás megtörténtéről, s ha a birtokba adott gyűjtemény károsodásának veszélye áll fenn. III. Felek további jogai és kötelezettségei 14. Támogatott a művészeti hagyaték kiállításával és a kutatható darabok tárolásával kapcsolatban összkockázatú vagyonbiztosítás megkötésére köteles, vagy megkötéséről gondoskodni köteles. 15. Támogató köteles a jelen szerződés 3. sz. pontjában megjelölt ingatlanra a birtokba adás napjától a szerződésbe foglalt időtartam lejártáig vagyonbiztosítást kötni, ami azonban nem terjed ki az épületben elhelyezett művészeti gyűjtemény darabjaira.

5 16. Szerződő Felek kötelesek a gyűjtemény és a belőle rendezett kiállítások hasznosításával kapcsolatos, hosszú távú célokat együttesen meghatározni és az éves munkatervekben az e célokhoz rendelt feladatok megvalósulásához éves költségvetésben megállapodni. Támogatott köteles a kiállítóhely üzemeltetésével kapcsolatban szakmai felügyeletet gyakorolni és együttműködni a gyűjtemény szakszerű nyilvántartása, leltározása érdekében. 17. Felek megállapodnak, hogy Támogató, Siófok Város Képviselő-testületének döntését követően és a szükséges pénzügyi fedezet birtokában, a kiállítás és tárolás helyszínét Támogatott szakértőjének útmutatását követve megfelelő biztonsági intézkedések és páratartalom szabályozás beépítése mellett alakítja ki, figyelemmel a Támogatott által készített jegyzékben részletezett együtt, illetve külön kezelendő és kiállítandó műalkotásokra. 18. Felek megállapodnak, hogy a művészeti hagyatéknak tanulmányozásából, művészetoktatás keretében történő ismertetéséből, kutatásra szánt példányainak tanulmányozásából származó bevételei Támogatót illeti. 19. Felek rögzíti, hogy mindketten korlátozás nélkül jogosultak a kiállítás reklámozására, honlapon és tömegmédiában való bemutatására, turisztikai, oktatási, múzeumpedagógiai, közösségfejlesztő és ismeretterjesztő célú hasznosítására, sajtóhirdetésre, hivatkozásra. IV. A szerződés módosítása, megszűnése 20. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen határozott időre létrejött megállapodás a november 30. napjáig tartó időtartam lejárta előtt Támogató írásbeli kérésére és Támogatott írásbeli nyilatkozatával határozatlan időtartamúra módosítható. Amennyiben Támogatóban ilyen igény nem merül fel, köteles a szerződés lejártát követő 60 napon belül a határozott időtartam előtt, valamint alatt birtokba vett teljes gyűjtemény műalkotásainak és darabjainak Támogatott számára történő szabályos és hiánytalan visszaadására, melynek költségei a Támogatót illetik. 21. Felek rögzítik, hogy Támogató jelen megállapodást bármikor, azonnali hatállyal jogosult felmondani, amennyiben Támogatott a kötelezettségeinek felszólítást követő harminc napos határidőben sem tesz eleget, valamint, amennyiben a jelen megállapodásban foglaltak megvalósulásához szükséges együttműködést, szakmai koordinációt nem tanúsít. Ebben az esetben Támogatott köteles Támogatónak a kiállítás megszervezésével felmerülő költségeket megtéríteni, ide nem értve az épület átalakításával felmerült költségeket. 22. Támogatott jelen megállapodást azonnali hatállyal jogosult felmondani, amennyiben Támogató kötelezettségeinek felszólítást követő harminc napos határidőben sem tesz eleget, valamint a jelen megállapodásban foglaltak megvalósulásához együttműködést, szakmai koordinációt nem tanúsít.

6 V. Záró rendelkezések 23. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadóak. 24. Szerződő Felek a szerződésből fakadó vitás kérdéseket elsősorban egyeztetni kötelesek. Amennyiben ez nem vezet eredményre, jogvitáik rendezésére a Siófoki Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 25. Felek tekintettel a közöttük fennálló jogviszony jellegére jelen szerződésben foglaltak teljesítése során egymással fokozottan együttműködni kötelesek, a szerződésben foglaltak teljesítése kapcsán felmerülő esetleges akadályokról egymást soron kívül tájékoztatni kötelesek. 26. Jelen, négy számozott oldalból álló szerződést Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt ezennel jóváhagyólag aláírják. Siófok, Dr. Balázs Árpád polgármester Siófok Város Önkormányzata, Támogató képviseletében N. Mészáros Júlia Konok - Hetey Alapítvány Támogatott képviseletében Ellenjegyzem Siófokon, napján: Dr. Pavlek Tünde jegyző Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balogh Gábor osztályvezető Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Osztály

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak 1790. helyrajzi szám

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 14-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosítására (Szekszárd, Bartina u. 12/A) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés)

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Civil házak ügye A Képviselő-testület korábban 550/2007.(IX. 5.) -554/2007. (IX. 5.), valamint 639/2007.(XI.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET mely létrejött egyrészről a Bp...sz. alatti Társasház (székhelye:.., adószáma:.) mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről a (székhelye:..,

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-56154/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Századvég Politikai Iskola Alapítvány együttműködési megállapodás A kötelezettségvállalás

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben