E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének szeptember havi ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2012. szeptember havi ülésére"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelel. Siófok, szeptember 12. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének szeptember havi ülésére Tárgy: Siófok, Petőfi stny. 1. sz. alatti ingatlan (Kodolányi János Főiskola által használt épületegyüttes) hasznosítása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Összeállította: Polgármesteri Kabinet Tárgyalta: Tanácsnokok ülése

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Kodolányi János Főiskola rektora ez év májusában arról tájékoztatott, hogy a Siófokon lévő turisztikai oktatást a közeljövőben át kívánják helyezni Székesfehérvárra. Ez esetben az önkormányzatnak a főiskolával megkötött használati megállapodása a 6752 hrsz-ú (Petőfi stny. 1.sz. alatti épületegyüttes) ingatlan vonatkozásában okafogyottá válik, az épület fenntartása, hasznosítási joga visszaszállna a tulajdonos Siófok Város Önkormányzatára. A Kaposvári Egyetem augusztus 7. napján kelt megkeresésében jelezte, hogy különböző felsőoktatási szakképzési szakok, illetve alapképzési szakok részére keresnének Siófokon telephelyet. Az egyetem rektora megfelelő helynek találta a Kodolányi János Főiskola által jelenleg használt épületet. A Képviselő-testület 136/2012 (VIII.16.) sz. határozatával támogatta a Kaposvári Egyetem fenti szándékát, amennyiben az önkormányzattal jelenleg szerződéses viszonyban álló Kodolányi János Főiskola a Siófokon működő turisztikai szakot megszűnteti. A testület felhatalmazta a polgármestert a tárgyalások lefolytatására. A két felsőoktatási intézménnyel folytatott tárgyalások eredményeként az alábbi megegyezések születtek: A Kodolányi János Főiskola és az önkormányzat közötti használati megállapodást közös megegyezéssel megszűntetésre kerülne október 15. napjával. A megszüntető megállapodást mellékelten csatoljuk. Az ingatlanban maradnak azon vagyontárgyak, melyeket az önkormányzat nyilvántartásában szerepelnek és amelyek a főiskola részére átadásra kerültek. Azon ingó vagyontárgyak, melyeket a főiskola külön vásárolt meg, a főiskola értékesíteni kívánja az ingatlanba beköltöző Kaposvári Egyetemnek. Amennyiben az intézmények egymással nem tudnak megállapodni, a főiskola köteles a tulajdonát képező ingóságok elszállításáról, tárolásáról külön gondoskodni, azokért felelősséget az önkormányzat nem vállal. A Kaposvári Egyetem, mint az ingatlan új használatba vevője, felelős őrzést vállalhat az ingóságok elszállításáért, azt az önkormányzat nem követeli meg. Ezen felül az önkormányzatnak és a főiskolának egymással szemben pénzbeli elszámolási kötelezettsége nincsen. A Kaposvári Egyetemmel a Petőfi stny. 1. sz. alatti ingatlanra egy határozatlan idejű használati megállapodást írnánk alá október 16. napjától. Az egyetem évtől az alábbi képzéseket tervezi meghirdetni Siófokon: 2013/2014 évben 3-4 felsőfokú szakképzés indulna. Hogy mely szakképzések indulhatnak siófoki telephelyről, arról a Magyar Akkreditációs Bizottság fog dönteni várhatóan ez év októberében. A felsőfokű szakképzéseket kiegészítenék 2-3 BSc/BA főiskolai alapszakkal és 1 egyetemi szakkal. Az alap és mester képzéseket szakirányú képzések egészítenék ki, továbbá felnőttképzési tanfolyamok is indulnának. Az egyetem 2012/2013 második félévében még csak felnőttképzéssel, 2013/2014-ben 100 fő hallgatóval, 2014/2015 évben 250 fő hallgatóval számol. A Polgármesteri Hivatal elkészítette a használati megállapodást megszüntető okiratot a Kodolányi János Főiskolával, valamint az új használati megállapodást a Kaposvári Egyetemmel, melyeket mellékelten csatolunk. Kérem a Képviselő-testületet, járuljon hozzá, hogy a siófoki 6752 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a Kodolányi János Főiskolával kötött használati megállapodást közös megegyezéssel megszűntessük, majd az önkormányzat az ingatlan újabb hasznosítására a

3 Kaposvári Egyetemmel külön megállapodást kössön. Kérem a t. Képviselő-testületet a mellékelten csatolt megállapodás tervezeteket hagyja jóvá, és hatalmazza fel a polgármestert azok aláírására. Határozati javaslat: A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat és a Kodolányi János Főiskola között a siófoki 6752 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában megkötött használati megállapodás közös megegyezéssel megszűntetésre kerüljön, majd az ingatlan tekintetében az önkormányzat a Kaposvári Egyetemmel új használati megállapodást kössön felsőoktatási képzések céljára. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt megállapodások aláírására. S i ó f o k, szeptember 12. Felelős: Polgármester Határidő: értelem szerint Dr. Balázs Árpád polgármester

4 HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS közös megegyezéssel történő megszűntetése mely létrejött egyrészről Siófok Város Önkormányzata (Siófok, Fő tér 1., adószám: , képviseli: Dr. Balázs Árpád polgármester), továbbiakban mint Használatba adó, másrészről Kodolányi János Főiskola (8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1., képviseli: Dr. h. c. Szabó Péter Ph. D rektor), továbbiakban mint Használatba vevő között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1) Felek rögzítik, hogy közöttük május 3. napján használati megállapodás jött létre a Használatba adó kizárólagos tulajdonát képező siófoki 6752 hrsz-ú, 9249 m2 nagyságú ingatlan vonatkozásában. A szerződés 3. pontja értelmében a szerződés megszűnik az épületben működő felsőfokú oktatás megszűnésével, vagy megszűntetésével. Tekintettel arra, hogy a Használatba vevő a használatba vett épületben a felsőfokú oktatást megszűnteti, ezért a használati megállapodás okafogyottá válik. Erre való tekintettel felek a használati megállapodást október 15. napjával közös megegyezéssel megszűntetik. 2) Az ingatlan Használatba adó részére történő birtokba adására október 15. napján kerül sor jegyzőkönyv felvétele mellett. A jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi a Használatba adó tulajdonát képező, a Használatba vevő által használt ingóságokról készített leltári ív. A Használatba vevő által vásárolt további ingó vagyontárgyat a Használatba adó nem veszi át, azok további jogi sorsáról a Használatba vevő köteles gondoskodni. Amennyiben ezen vagyontárgyak bármelyike a birtokba adás napját követően az ingatlanban maradna, azért a Használatba adó semmiféle felelősséget nem vállal. A birtokba adás napján felek a közműórákat leolvassák, mely alapján a közműszolgáltatók felé elszámolni kötelesek. 3) A Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlan további hasznosítása tárgyában általa megkötött szerződéseket a birtokbaadás napjáig megszűnteti. 4) Felek rögzítik, hogy a használati megállapodás megszűnését követően egymással szemben semmiféle további igényük nincsen. 5) Szerződő felek a jelen szerződésből fakadó vitás helyzeteket békés úton rendezik, amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a felek jogvitáik elbírálására kikötik a Siófoki Városi Bíróság kizárólagos illetőségét. Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. Siófok, Siófok Város Önkormányzata Kodolányi János Főiskola Használatba adó képviseletében: Használatba vevő képviseletében: Dr. Balázs Árpád polgármester Dr. Szabó Péter rektor

5 HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. (képviseli: Dr. Balázs Árpád polgármester), mint Használatba adó, másrészről Kaposvári Egyetem., mint Használatba vevő között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: P R E A M B U L U M Siófok Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonát képező, Siófok, Petőfi sétány 1. szám alatti (6752 hrsz-ú) ingatlanon álló épületegyüttest címzett támogatás PHARE támogatás, TFC támogatás, BFT támogatás, valamint a Széchenyi Terv turisztikai cél előirányzatából folyósított vissza nem térítendő támogatások, valamint saját pénzeszközeinek felhasználásával rekonstrukciós program keretében felújíttatta. Az épületegyüttes keleti szárnya főiskolai oktatás céljára, a középső szárny főiskolai tankonyha, és tanétterem, valamint előadóterem, a nyugati szárny 100 fős kollégium és tanszálló céljára került kialakításra. Az épületegyüttes vonatkozásában Siófok Város Önkormányzata a Kaposvári Egyetemmel az alábbi tartalmú megállapodást köti: 1. A szerződő felek egybehangzóan megállapítják, hogy a Használatba adó kizárólagos tulajdonában áll a siófoki 6752 hrsz. alatt felvett, 9266 m 2 nagyságú ingatlan, mely természetben Siófokon, a Petőfi sétány 1. szám alatt található. Az ingatlanon egy három egységes épületegyüttes áll, az alábbiak szerint: Az ingatlan nyugati szárnya: 100 fős kollégium Keleti szárny és a középső rész: felsőfokú oktatás céljára szolgáló épületrész, tankonyha és tanétterem 2. A Használatba adó október 15. napjától számított határozatlan időre térítésmentesen használatba adja a Használatba vevőnek, aki pedig használatba veszi az 1. pontban körülírt ingatlant felsőfokú oktatási intézmény, kollégium, tanszálló, tankonyha és tanétterem működtetése céljából. A Használatba vevő az ingatlanban felsőfokú szakképzéseket, főiskolai és egyetemi alapszakokat (Bsc/BA), illetve ezek kiegészítéseként szakirányú képzéseket, felnőttképzési tanfolyamokat kíván meghirdetni nappali, levelező és távoktatási formában. 3. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés aláírásának napjától kezdődően jogosult az ingatlan birtoklására, használatára, hasznainak szedésére, valamint viseli annak terheit.

6 4. A Használatba adó tájékoztatja a Használatba vevőt, hogy az ingatlant korábban használó Kodolányi János Főiskola kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságot október 01. napjáig bérleti jog illeti meg minden év július 1. napjától augusztus 30. napjáig az ingatlanban lévő alábbi helyiségekre: tanétterem, tankonyha a hozzá tartozó gazdasági helyiségekkel, 2 db terasz, wc, kollégiumi épületrész, a kollégium és a terasz előtti parkolóhelyek. Az épület alatt lévő 2 db raktárhelyiséget a bérlő egész évben jogosult használni. Használatba vevő köteles a bérleti szerződésben foglaltakat betartani. A bérleti szerződés a jelen megállapodás 1. sz. mellékletét képezi. 5. A 4. pontban foglaltakat figyelembe véve, a Használatba adó hozzájárul ahhoz, hogy a Használatba vevő a tanéttermet, tankonyhát, kollégiumot szeptember 1-től június 30-ig bérbeadás útján hasznosítsa. Amennyiben a fennmaradó időszakra a Használatba vevő a Kodolányi János Főiskolával külön megegyezik, a Használatba adó nem ellenzi azon időszakra vonatkozó bérbeadást sem. 6. Felek megállapodnak abban, hogy átadásra kerülnek az ingatlanban meglévő, az ingatlan használatához szükséges, önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyak is, melyek listája a jelen megállapodás 2. sz. mellékletét képezi. 7. Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlanban lévő mérőórák állását az átadáskor külön jegyzőkönyvben rögzítik. A jegyzőkönyv a megállapodás 3. sz. mellékletét képezi. A birtokba adást követően a Használatba vevő köteles gondoskodni a közüzemi órák átírásáról. 8. A Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant rendeltetésszerűen használja. A használati jogviszony időtartama alatt a használatba vevő köteles gondoskodni az ingatlan berendezéseinek (tartozékainak), ajtóinak, ablakainak, valamint a szerződés 2. számú mellékletében felsorolt leltári eszközök karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről. A Használatba adó előzetes hozzájárulása nélkül a Használatba vevő az ingatlanban, illetve az ingatlanon átalakításokat nem végezhet, az ingatlant ingatlan-nyilvántartásilag meg nem terhelheti. Az engedély nélkül végzett átalakítások költségét semmilyen jogcímen nem követelheti a Használatba adótól. 9. A Használatba adó jogosult a rendeltetésszerű használatot a Használatba vevő indokolatlan zavarása nélkül bármikor ellenőrizni és felhívni a figyelmét a rendeltetésnek nem megfelelő használat azonnali megszüntetésére. A Használatba vevő az ingatlanért, annak tartozékaiért, valamint a szerződés 2. számú mellékletében felsorolt leltári tárgyakért teljes anyagi felelősséggel tartozik, azokkal visszaadáskor elszámolni köteles -, köteles gondoskodni az épület állagának megóvásáról. 10. A Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlan közvetlen környezetét a jó gazda gondosságával kezeli, a helyi önkormányzati rendeletnek megfelelően az ingatlan előtti közterület folyamatos tisztántartásáról téli hónapokban a csúszásmentesítéséről gondoskodik.

7 11. Az épületegyüttes körüli zöldterület közparkként történő fenntartásáról, ápolásáról továbbra is a Használatba adó gondoskodik, az ehhez szükséges locsolóvizet a Használatba vevő saját költségén biztosítja. 12. A jelen szerződést bármelyik fél jogosult 90 napos felmondási idő biztosításával felmondani. Használatba adó jogosult e szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Használatba vevő a szerződésben foglaltakat nem tartja be, vagy az ingatlant a meghatározott céltól eltérően hasznosítja. A Használatba vevő részéről a szerződés azonnali hatállyal felmondható, ha a Használatba adó az ingatlan rendeltetésszerű használatában a Használatba vevőt indokolatlanul zavarja. 13. A Használatba vevő a Használatba adónak, Siófok Város Önkormányzatának évi 5 alkalommal térítés nélkül rendelkezésre bocsátja az épület helyiségeit rendezvény tartása céljából. 14. A használati megállapodás bármilyen okból történő megszűnése esetén a Használatba vevő köteles az ingatlant, annak tartozékait, valamint a szerződés 2. számú mellékleteiben felsorolt leltári tárgyakat tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Használatba adó rendelkezésére bocsátani, a megállapodás megszűnését követő 5 napon belül birtokba adni. 15. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak. A jelen megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. Siófok,.. Siófok Város Önkormányzata képviseletében Dr. Balázs Árpád polgármester Használatba adó Kaposvári Egyetem képviseletében rektor Használatba vevő

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 28. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS

HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS 08-8/1251/2012. 2. sz. melléklet HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Pécs M. J. Város Önkormányzata (székhelye: Pécs, Széchenyi tér 1., KSH besorolási szám: 15735612-8411-321-02, képviseli:

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Civil házak ügye A Képviselő-testület korábban 550/2007.(IX. 5.) -554/2007. (IX. 5.), valamint 639/2007.(XI.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosítására (Szekszárd, Bartina u. 12/A) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

1. Napirend Tó-strand üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerző dés kötése új jogi személlyel

1. Napirend Tó-strand üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerző dés kötése új jogi személlyel 1. Napirend Tó-strand üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerző dés kötése új jogi személlyel../2011. (V.11.) Képviselő-testületi Határozati javaslat: Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a Tó-Strand

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés)

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese Megállapodás jóváhagyása (KLIK összevont szerződés) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 63545/2012VIII. Ügyintéző : Dr. Rácz Nóra NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maiI: polqarmester@nvíreqyhaza.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Minősített többség határozati javaslat Minősített többség rendelettervezet ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben