POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének július havi ülésére Tárgy: Döntés a Strabag Vasútépítő Kft. által a Lepsény-Szántód-Kőröshegy közötti vasúti vonalszakasz átépítése során ideiglenes depóniák elhelyezéséhez szükséges ingatlanok bérbevételére megküldött ajánlatáról Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Előkészítette: Polgármesteri Kabinet Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Strabag Vasútépítő Kft június 24-én kelt levelében jelezte, hogy a Déli Part 2013 konzorciummal sikeresen pályázott a Lepsény-Szántód-Kőröshegy közötti vasúti vonalszakasz átépítésére. A projekten belül a Kft. kivitelezi évben az új II. vágányszakasz építését, illetve évben a Szabadisóstó, Zamárdi-felső állomások teljes és a Siófok állomás részleges átépítését. A tervezett II. vágány megvalósításához a siófoki 8943 hrsz-ú és 8944 hrsz-ú ingatlanokat kívánják bérbe venni szeptember 01-jétől október 31-ig humusz és homokos kavics tárolására, körül kerítés nélkül, őrzött depóniákban. A Szabadisóstó vasútállomás környékén a siófoki 2591 hrszú ingatlan 2564 m2 nagyságú területrészén, a parkoló területén szeretnének március 15-e és május 31-e között földet, új és használt kavicsot, zúzott követ, valamint homokos kavicsot tárolni szintén körül kerítés nélkül, őrzött depóniákban. A fenti ajánlat alapján a Strabag Vasútépítő Kft. az ingatlanok bérletéért havi 25.-Ft/m2 bérleti díjat fizet. A bérelni kívánt ingatlanok az önkormányzat kizárólagos tulajdonában levő nemzeti vagyon részét képezik, az ingatlanok hasznosítására a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény rendelkezései alapján kerülhet sor. Siófok Város Főépítésze a bérelni kívánt ingatlanokat megvizsgálta. Az előterjesztés mellékletét képezi: - bérleti szerződés tervezete - a Strabag Vasútépítő Kft. ajánlata - az érintett ingatlanok tulajdoni lapja - Siófok Város Főépítészének véleménye Az ingatlanokra vonatkozó értékbecslések a Polgármesteri Kabineten megtekinthetők. A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság álláspontját a bizottság elnöke a Képviselő-testületi ülésén fogja ismertetni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beterjesztett határozati javaslatot fogadja el. Határozati javaslat: Siófok Város Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: A Képviselő-testület a siófoki 8943 hrsz-ú és a 8944 hrsz-ú ingatlanokat, a siófoki 2591 hrsz-ú ingatlan területéből 2564 m2 nagyságú területrészt a Strabag Vasútépítő Kft. részére összesen nettó Ft összegű bérleti díjért az ajánlatban meghatározott határozott időtartamra bérbe adja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. Siófok, június 25. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint Dr. Balázs Árpád polgármester

3 BÉRLETI SZERZŐDÉS tervezet mely létrejött egyrészről Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1. (adószáma: , KSH statisztikai számjele: , képviseli: Dr. Balázs Árpád polgármester), mint Bérbeadó, másrészről STRABAG Vasútépítő Korlátolt Felelősségű Társaság 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2., Infopark D épület (KSH statisztikai számjele: , adószáma: , Cg.: , képviseli:.. ügyvezető), mint Bérlő között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 1. Felek rögzítik, hogy Bérlő a Déli Part 2013 konzorciummal sikeresen pályázott a Lepsény-Szántód- Kőröshegy közötti vasúti vonalszakasz átépítésére. A projekten belül Bérlő kivitelezi évben az új II. vágányszakasz építését, illetve évben a Szabadisóstó, Zamárdi-felső állomások teljes és a Siófok állomás részleges átépítését. 2. Szerződő Felek egybehangzóan megállapítják, hogy Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezik a) a siófoki 8943 hrsz. alatt felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1303 m2 alapterületű, b) a siófoki 8944 hrsz. alatt felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1143 m2 alapterületű, c) és a siófoki 2591 hrsz. alatt felvett, kivett közpark és építményrész megnevezésű, m2 alapterületű belterületi ingatlanok. 3. Az ingatlanok az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon részei, amelyek a forgalomképtelen törzsvagyon részét képezik. Az önkormányzat tulajdonában levő nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés feltételeire a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) rendelkezései az irányadók. 4. Bérbeadó tájékoztatja Bérlőt, hogy a 2. pontban megjelölt ingatlanok Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 23/2005.(IV.29.) számú önkormányzati rendelete és annak 1. számú mellékletét képező Szabályozási Terv alapján beépítésre nem szánt területek, az ingatlanok a zöldterület övezetbe tartoznak. 5. Bérbeadó felhívja továbbá Bérlő figyelmét arra, hogy a siófoki 2591 hrsz-ú ingatlan kedvezőtlen földtani adottságú, helyi természetvédelmi terület. A helyi természetvédelmi területekre vonatkozó előírásokat Siófok város zöldfelületeinek használatáról és védelméről szóló 29/2003.(VIII.29.) számú rendelete tartalmazza. Az ingatlan hasznosítása a településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2003.(III.04.) és a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 43/2013.(XII.13.) önkormányzati rendeletek hatályos rendelkezéseit figyelembe véve folytatható. E rendelkezések figyelmen kívül hagyásával folytatott tevékenységből eredő károkozás esetén Bérlő köteles a kárt teljes egészébe megtéríteni. 6. A fentieket figyelembe véve Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(VII.02.) számú határozata alapján a 2. a)-b) pontban meghatározott ingatlanokat szeptember 01. napjától október 31. napjáig, a 2. c) pontban meghatározott ingatlan - jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező vázrajzon piros színnel megjelölt m2 nagyságú területrészét március 15. napjától május 31. napjáig terjedő határozott

4 időtartamra. Bérlő az ingatlanokon az 1. pontban megjelölt tevékenységével összefüggően új és bontott anyagokat tárol bekerítetlen, őrzött depóniákban. 7. A 2. a-c) pontban meghatározott ingatlanok bérleti díja 25.-Ft/m2/hó+Áfa, azaz a 2. a-b) pontban meghatározott ingatlanok esetén a bérlet teljes időtartamára összesen Ft+Áfa, a 2. c) pontban meghatározott ingatlan tekintetében a bérlet időtartamára összesen Ft+Áfa. Bérlő a bérleti díj összegét, az összesen bruttó Ft-ot Bérbeadó Erste Bank Hungary Zrt. Siófoki Fiókjánál vezetett számú költségvetési elszámolási számlájára köteles megfizetni augusztus 15 napjáig. Bérlő a bérleti díj megfizetését követően jogosult a bérlet tárgyát képező ingatlanokat birtokba venni. 8. Az ingatlanok birtokba adására a Felek által előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor. 9. Felek megállapodnak, hogy Bérlő az 1. pontban körülírt tevékenysége során kitermelt töltésanyagot a Siófok Déli tehermentesítő úttal kapcsolatos hídépítés helyszínén, humuszt Bérbeadó tulajdonát képező a siófoki 10083/1 hrsz-ú ingatlanon elhelyezheti. Bérlő a kitermelt anyag lerakását megelőzően köteles a Siófoki Közös Önkormányzat Hivatal Beruházási és Üzemeltetési Osztályával (kapcsolattartó: Komonszky Zoltán 84/ ) egyeztetni, és az általuk pontosan megjelölt helyen a kitermelt anyagot elhelyezni. 10. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az Nvt. 11. (11) bekezdésében foglaltakat betartja, azaz a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti; az ingatlanokat a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja; a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 11. A bérleti szerződést Bérlő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. 12. Felek rögzítik, hogy a bérleti időtartam lejáratkor, illetve a szerződés bármilyen okból történő megszűnése, megszüntetése esetén Bérlő köteles az ingatlanokat 15 napon belül az eredeti állapotnak megfelelően Bérbeadó részére birtokba adni. 13. Bérlő kijelenti, hogy az Nvt. értelmében átlátható szervezet: - tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, - az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, - nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, - a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a fenti 3 bekezdésben szereplő feltételek fennállnak.

5 14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Nvt. és Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2012.(III.30.) számú önkormányzati rendelet rendelkezései irányadóak. 15. Szerződő Felek a szerződésből fakadó vitás kérdéseket elsősorban egyeztetni kötelesek. Amennyiben ez nem vezet eredményre, jogvitáik rendezésére a Siófoki Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt ezennel jóváhagyólag aláírják. Siófok, Siófok Város Önkormányzata képviseletében STRABAG Vasútépítő Kft. képviseletében.. Dr. Balázs Árpád polgármester Bérbeadó ügyvezető Bérlő... Dr. Pavlek Tünde jegyző jogi ellenjegyző

6

7

8

9

10

11

12

13

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 28. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. július 16. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2012. szeptember havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2012. szeptember havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelel. Siófok, 2012. szeptember 12. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 1/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 829.652 Ft önerőt biztosít az energianövény termesztés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Ügyrendi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2014 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 3 1. A szabályzat célja... 4 2. Alapelvek... 4 3. A szabályzat hatálya... 5 II. Ajánlatkérő

Részletesebben

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni:

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni: Pályázati kiírás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint egyedüli részvényes, nyilvános pályázat útján értékesíteni kívánja az Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 17. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Terület-bérbeadási szerződés, és együttműködési megállapodás a B my LAKE Fesztivál tartásáról

Terület-bérbeadási szerződés, és együttműködési megállapodás a B my LAKE Fesztivál tartásáról Terület-bérbeadási szerződés, és együttműködési megállapodás a B my LAKE Fesztivál tartásáról amely létrejött egyrészről: Balatonvilágos Község Önkormányzata (8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.;

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi külterület 067/15, 079/4, 079/7, 079/9, 079/12, 079/13, 079/15, 079/16, 079/17, 079/20, 079/21, 079/22, 079/23, 079/24, 079/25

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS a Nagy Sándor József Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.) büféhelyiségének bérbe vételére PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyfordulós, nyílt

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára

Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 1. számú melléklet Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára A pályázó neve: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: E-mail címe: Honlap címe: Számlavezető bankjának neve: Bankszámla-száma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben