POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103"

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, július 03. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének július 4-i ülésére Tárgy: Siófok Város Önkormányzata és a Balatoni Vasas SE közötti támogatási szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Előkészítette: Polgármesteri Kabinet

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a július 02-i ülésén, a 81/2013. (VII.02.) számú határozatában javasolta, hogy a Balatoni Vasas SE a évben 6 millió Forint támogatásban részesülhessen a évi költségvetési rendelet módosítása értelmében oly módon, hogy a Siófoki Bányász SE II. félévi támogatásából az önkormányzat 5 millió Forintot, valamint az általános tartalékból még további 1 millió Forintot a Balatoni Vasas SE támogatására fordítson. A Balatoni Vasas SE a évi elszámolási kötelezettségének eleget tett, a támogatási megállapodás tervezet előkészítése megtörtént. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontja értelmében a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a gazdasági program, hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, államháztartáson kívüli forrás átvétele, átadása. 1. számú melléklet: Siófok Város Önkormányzata és a Balatoni Vasas SE közötti támogatási megállapodás tervezete Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot hagyja jóvá. Határozati javaslat: Siófok, július 03. A képviselő-testület megtárgyalta a Siófok Város Önkormányzata és a Balatoni Vasas SE közötti támogatási szerződés jóváhagyása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés tartalmát megismerte, és jóváhagyja az 1. számú mellékletként becsatolt, Siófok Város Önkormányzata, valamint a Balatoni Vasas SE közötti támogatási szerződést, melynek értelmében a évi költségvetési rendelet módosításával a évre Ft támogatást biztosít a Balatoni Vasas SE részére. 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: Értesül: Pm. Kabinet, Közgazd. Osztály, Balatoni Vasas SE Dr. Balázs Árpád

3 TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS polgármester Az előterjesztés 1. számú melléklete mely létrejött egyrészről Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1. (képviseli: dr. Balázs Árpád polgármester, KSH szám: , adószám: ), mint Támogató másrészről Balatoni Vasas SE, Siófok, Csárdaréti u. (adószám: , képviseli: Györkös Gábor elnök), mint Támogatott között az alulírt helyen és időben az alábbi feltételek szerint: Felek elöljáróban rögzítik, hogy Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013.(II.28.) számú határozat 3.b pontja értelmében a nem hivatásos, utánpótlás és amatőr csapatok részére kizárólag az amatőr sport pályázati alapból nyújtható támogatás. A 3. c. pont értelmében Amennyiben valamelyik csapat év közben alsóbb osztályba kerül, a számára megítélt támogatás II. félévi összegének felét, azaz 50%-át kaphatja csak meg. Felek rögzítik továbbá, hogy a fenti, évi sportfinanszírozási elvek miatt a Balatoni Vasas nem részesülhetett támogatásban, azonban Siófok Város Önkormányzata és a Balatoni Vasas között január 3-án kelt használati megállapodás értelmében a Balatoni Vasas SE köteles a Siófok-Balatonkiliti, Csárdaréti utcai sportpályát (11187 hrsz.) rendeltetésszerűen használni, saját költségén gondoskodni az ingatlan karbantartásáról, az eszközállományban bekövetkező fogyás pótlásáról, cseréjéről, az ingatlan után járó rezsiköltségek megfizetéséről, stb. A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a 81/2013. (VII.02.) számú határozatában javasolta, hogy a Balatoni Vasas SE a évben 6 millió Forint támogatásban részesülhessen a évi költségvetési rendelet módosítása értelmében. Felek rögzítik, hogy a Balatoni Vasas SE a évi elszámolási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Ennek megfelelően Felek az alábbiakat rögzítik: 1) A Támogató évi költségvetésében, Ft, azaz hatmillió Forint támogatást biztosít a Támogatott részére, mely összeget átutal a Támogatott sz. bankszámlájára. 2) Támogató a támogatás összegét az Önkormányzat évi költségvetése terhére teljesíti.

4 3) A támogatás nyújtásának alapvető feltételei: a.) A Támogatón kívül más természetes/jogi személy is szerepet vállaljon a Balatoni Vasas SE anyagi finanszírozásában, az esetleges adósságok rendezésében. Az önkormányzati támogatás a Támogatott elfogadott költségvetése alapján, a másik fél (Támogató) által teljesített hozzájárulás arányában és annak megfelelő részletekben folyósítható. b.) A Támogatott a támogatást kizárólag a Balatoni Vasas SE működési költségeihez használhatja fel (személyi, tárgyi feltételek biztosítása) c.) A támogatást igénylő olyan éves költségvetéssel rendelkezzen, amelyet az arra jogosult szerve elfogadott, és amely tartalmazza a kiadási oldal teljesíthetőségéhez szükséges források konkrét megjelölését. E költségvetést amely minimum nullás, de inkább pozitív legyen a támogatás igénylésekor az Önkormányzat részére be kell nyújtani. d.) A Támogatott szervezetben tulajdonosként önkormányzati képviselő, vagy annak hozzátartozója nem vehet részt. Tisztséget ugyan vállalhat, de tiszteletdíjat, bármilyen más anyagi juttatást nem kaphat. e.) A Támogatott szervezet köteles gondoskodni arról, hogy a sportról szóló évi I. törvényben lefektetett új, biztonságtechnikai követelményeknek a sportrendezvényeik megfeleljenek. f.) A Támogatott szervezet köteles kötelezettséget vállalni a városi rendezvényeken való testületi részvételre. 4) A 3) pontban foglaltak alapján a Támogatott jelen megállapodás aláírásával: a.) nyilatkozik, hogy rendelkezik az Önkormányzaton kívüli, többi támogató azon nyilatkozatával (esetleg reklámszerződésekkel), miszerint a támogatott szervezet költségvetésében szereplő támogatást a költségvetési évben biztosítja, b.) nyilatkozik, hogy tudomásul veszi, hogy a 3)-4) pontban leírtak, illetve a Képviselő-testület vonatkozó döntéseiben foglaltaknak megszegése esetén a támogatás megszűntetésre kerül, és vállalja, hogy ez esetben a már folyósított támogatást visszafizeti, c.) becsatolja a szervezet folyó évi üzleti terve/költségvetését. 5) A támogatás felhasználásának ellenőrzése érdekében a Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb január 31. napjáig igazolja a fenti összegű támogatás célszerű felhasználását. Az elszámoláshoz csatolni kell az elszámolásban feltüntetett adatok valódiságát igazoló bizonylatokat (pénzügyileg teljesített számlák, vagy egyéb bizonylatok hitelesített másolatát). A számlákat záradékolni kell a következők szerint: a számla eredeti példányára rá kell vezetni a következő záradékot: A számlán szereplő tétel/ek (vagy ebből.ft összeg) csak Siófok Város Önkormányzata felé elszámolva a.. kelt támogatási szerződésre, majd záradékolást követően lehet fénymásolni. Az elszámoláshoz benyújtott fénymásolt számlán kerüljön feltüntetésre: A számla az eredetivel mindenben megegyezik. Dátum, és aláírás. 6) Támogatott a támogatást köteles a Támogatónak visszafizetni, ha a.) támogatást nem a megjelölt célra használta fel,

5 b.) az előző évi/félévi támogatással nem számolt el, c.) a költségvetésének kiadási oldalának túllépése, bevételi oldalának nem teljesülése estén a Támogató a támogatást megszűntetheti, a támogatást visszakövetelheti, d.) a megítélt támogatás nem folyósítható a folyósított támogatás visszakövetelhető abban az esetben, ha az önkormányzaton kívüli támogatók (pl.: tulajdonos, szponzorok,) a vállalt finanszírozási kötelezettségüket nem teljesítették, e.) amennyiben a csapat székhelye, telephelye, fióktelepe avagy tényleges működési helye megváltozik, és Siófokon kívülre kerül, úgy további támogatás nem folyósítható, a korábbi öt évben kifizetett önkormányzati támogatásokat pedig a Támogatott visszafizetni köteles, f.) amennyiben a jelen megállapodásban, illetve a Képviselő-testületi vonatkozó döntéseiben foglaltakat megszegi. 7) Támogatott kijelenti, hogy kötelezettségei tekintetében Siófok Város Sport rendeletében, és a 31/2013 (II.28.) számú határozatban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek fogad el. 8) E megállapodásban, valamint Siófok Város Sport rendelete és Sport Koncepciója, illetve Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozataiban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve a sportról szóló, évi I. törvény, a 37/2011. (II.22.) számú Korm.rendelet idevonatkozó rendelkezései irányadóak. 9) Támogató felhívja a Támogatott figyelmét arra, hogy csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három pénzügyi év vonatkozásában- nem haladhatja meg a eurónak megfelelő forint összeget. A csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot a Támogatottnak odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni. 10) Jelen támogatási megállapodást Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a /2013. (VII.04.) számú határozatával hagyta jóvá. Felek a jelen támogatási megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták. Siófok, július 05. Siófok Város Önkormányzata Támogató képviseletében Dr. Balázs Árpád polgármester Dr. Pavlek Tünde jegyző Balatoni Vasas SE Támogatott képviseletében. Györkös Gábor Elnök. Balogh Gábor közgazdasági osztályvezető

6 jogi ellenjegyző pénzügyi ellenjegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 17. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(V. 8.) önkormányzati

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(V. 8.) önkormányzati Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (I.22.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2012.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2012.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2012.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/240-1/2015/I. Üi.: Barna Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatása

Részletesebben

V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE

V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.sz., törzsszáma: 726456, adóigazgatási száma:

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásról és

Részletesebben

Támogatási Szerződés minta

Támogatási Szerződés minta Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében 4. számú melléklet Ügyiratszám: FPH / - /2013 Támogatási Szerződés minta amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Vállalkozói Alap 2014. évi pályázati felhívása Sorszám: III/5. Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Csikós Józsefné Gazdasági Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal módja:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2012. szeptember havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének 2012. szeptember havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelel. Siófok, 2012. szeptember 12. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben