V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE"

Átírás

1 V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.sz., törzsszáma: , adóigazgatási száma: , statisztikai számjele: , bankszámláját vezető pénzintézet neve, számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Kazincbarcika, , képviseli: Szitka Péter polgármester), mint Támogató (a továbbiakban: Támogató) másrészről (székhelye:, cégjegyzékszáma:, adószáma:, igazolvány száma:, bankszámláját vezető pénzintézet neve:, bankszámlaszáma:, képviseli: ), mint Támogatott (a továbbiakban: Támogatott) együttesen Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel, abból a célból, hogy Kazincbarcika Város Önkormányzata elősegítse a gazdasági visszaesés következtében veszélybe került kazincbarcikai munkahelyek megőrzését. A szerződés előzménye és tárgya 1. Felek előzményként rögzítik, hogy Támogatott a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából támogatás iránti kérelmet (röviden: Pályázat) nyújtott be Kazincbarcika Város Önkormányzatához. A támogatás iránti kérelem ellenőrzését követően, a benyújtott dokumentumok és közölt adatok, valamint a támogatás iránti kérelmeket az Ideiglenes Bizottság javaslata alapján Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a/az sz. Ökt. határozatával Támogatottat támogatásban részesítette. 2. Felek megállapodnak abban, hogy Támogató a mikro- és kisvállalkozások támogatására foglalkoztatottság megőrzése céljából kiírt Pályázati Felhívásban és a jelen Támogatási Szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően pénzbeli támogatást nyújt Támogatottnak munkahelymegőrzés céljából. 3. Jelen szerződés 1. pontja alapján Támogatott a Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (un. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági csoportmentességi rendelet (HL L 379/ ) hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásban részesül. A csekély összegű

2 2 támogatási jogcímen nyújtott támogatás támogatástartalma ( ) Ft. Egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurónak, a közúti szállítási ágazatban a eurónak megfelelő forint összeget. 4. Támogatott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés alapján nyújtott csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot köteles a támogatás odaítélését követő 10 évig megőrizni és azokat a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén számára bemutatni. 5. Támogatott kijelenti, hogy jelen támogatás igénybevételét megelőző három pénzügyi évben csekély összegű támogatás jogcímen számára folyósított összeg, és a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott támogatás összege együttesen nem éri el a 3. pontban hivatkozott 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti , illetve szállítási ágazatban eurónak megfelelő forintösszeg értékét. 6. Felek rögzítik, hogy Támogatott kazincbarcikai székhellyel/telephellyel/ fiókteleppel rendelkező mikrovállalkozás/kisvállalkozás. 7. Támogató által nyújtott támogatás forrása Kazincbarcika város évi költségvetéséről szóló../2010. (..) rendelet...sz. melléklet... sorszám alatt meghatározott gazdasági helyzet miatt képzett tartalékból átcsoportosított felülről korlátos keretösszeg. 8. Támogatott kijelenti, hogy az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján jogosult csekély összegű (de minimis) támogatásra. 9. Támogatott a jelen szerződés aláírásával megerősíti minden olyan nyilatkozatát, amelyet a Pályázati Felhívással, illetve a Támogatási Szerződésben foglaltakkal összefüggésben tett, és teljes körű felelősséget vállal azok valóságtartalmáért, illetve minden olyan kárért, amely a nyilatkozatok, illetőleg a szolgáltatott adatok valótlansága vagy helytelensége miatt akár a Támogatott, akár a Támogató, akár harmadik személy viszonylatában merül fel. Támogatott teljes pályázati anyaga a jelen Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A munkahely megőrzés 10. Támogatott a gazdasági visszaesés miatt az átmenetileg jelentkező túlfoglalkoztatási problémáinak enyhítéséhez és ezáltal a kazincbarcikai munkahelyek megőrzéséhez igényelt támogatást.

3 3 11. Támogatott a benyújtott Pályázatban foglaltaknak megfelelően jelen Támogatási Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 6 hónapig a Pályázat benyújtása előtti három hónapra vonatkozó, a 9006/2003. (SK.7.) statisztikai közleményben meghatározott, átlagos statisztikai állományi létszámát nem csökkenti. 12. Támogatottnak a Pályázat benyújtása előtti három hónapra vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszáma: fő. A támogatási összeg és annak folyósítása 13. Támogató által Támogatottnak - számú munkahely megőrzése céljából nyújtott támogatás összege: Ft, azaz forint. 14. A 10. pontban rögzített támogatási összeg folyósítására 2 egyenlő részletben kerül sor. Az első részlet a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 15. banki napon esedékes, míg a második részlet folyósítása a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 150. napot követő 15 napon belül történik. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, abban az esetben a következő munkanapon kerül sor az átutalásra a Támogatott által megadott bankszámlára. A folyósítás napja az a nap, amikor a Támogató bankszámlája megterhelésre kerül. Támogatott kötelezettségei 15. Támogatott köteles a Pályázati Felhívásban foglaltaknak megfelelően a támogatási időszak alatt nyitott új bankszámlájára/ira vonatkozó, a számlavezető pénzintézet által visszaigazolt, azonnali beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó levelét Támogatónak a számlanyitást követő 5 munkanapon belül átadni. Támogatott ugyancsak köteles bármely bankszámlájának megszűnéséről/megszüntetéséről Támogatót 5 munkanapon belül értesíteni. 16. Amennyiben Támogatott a jogszabályi, a Pályázatban vállalt, vagy a Támogatási Szerződésben rögzített valamely kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a Pályázati Felhívásban, illetve a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint a kötelezettségszegés időpontjáig már folyósításra került támogatási összeget a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelten visszatéríteni. Támogatott a visszatérítési kötelezettségének Támogató erre irányuló felhívásának kézhezvételétől számított 5 napon belül köteles eleget tenni. A kamatfizetés kezdő napja a kötelezettségszegés időpontja. Amennyiben a kötelezettségszegés mulasztásban nyilvánul meg a kamatfizetés kezdő időpontja az azt követő nap, amikor Támogatott a kötelezettségének még hatályosan eleget tehetett volna.

4 4 17. Támogatott a Pályázati Felhívásban, illetve a Támogatási Szerződésben foglaltak vonatkozásában köteles biztosítani Támogató részére az ellenőrzés lehetőségét, annak elvégzéséhez köteles adatot szolgáltatni és segítséget nyújtani. 18. Támogatónak a Támogatási Szerződéstől való elállása vagy a Támogatási Szerződéstől annak megkötésére visszamenőleges hatállyal való azonnali elállása esetén Támogatott köteles a már folyósításra került támogatási összeget a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelten a jognyilatkozat megtételétől számított 5 napon belül visszatéríteni Támogatónak. 19. Amennyiben Támogatott bármely okból felmerülő visszatérítési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, Támogató jogosult követelését azonnali beszedési megbízással, vagy bármely egyéb módon, beleértve Támogatótól Támogatottnak járó bármely fizetési kötelezettség beszámítását, illetve a peres utat is érvényesíteni. 20. Támogatott köteles a támogatás odaítélésének időpontjától számított 10 évig megőrizni a támogatással kapcsolatos valamennyi okiratot és dokumentumot. Támogató jogai és kötelezettségei 21. A támogatás feltételeként vállalt kötelezettségek teljesítését Támogató a Polgármesteri Hivatal szakemberei közreműködésével ellenőrzi. 22. Támogató a támogatás folyósítását felfüggeszti, illetve addig nem folyósítja, amíg Támogatottnak tartozása áll fenn. A tartozás fogalmát a Pályázati Felhívás erre vonatkozó értelmező rendelkezése rögzíti. 23. Támogató a Támogatási Szerződéstől annak megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal eláll, amennyiben Támogatott a Tartozása felmerülésétől számított 30 napon belül hitelt érdemlően nem igazolja, hogy nem áll fenn tartozása. 24. Támogató a támogatási összeg folyósítását felfüggeszti, amennyiben ellenőrzése során, vagy egyéb módon a tudomására jut, hogy Támogatott a jogszabályi, a Pályázatban vállalt, vagy a szerződéses kötelezettségeinek nem tesz eleget. 25. Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a Támogatási Szerződés megkötésétől elálljon, illetőleg attól annak megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal elálljon, ha Támogatott a támogatás odaítéléséről szóló döntés után bekövetkezett változás miatt nem lenne jogosult pályázni, vagy nem részesülhetne támogatásban, illetve hamis vagy valótlan adatszolgáltatása miatt már eleve nem is részesülhetett volna támogatásban. 26. Támogató a Támogatási Szerződéstől annak megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal eláll, ha Támogatott a Támogatási Szerződésben vagy a

5 5 Pályázatban foglaltakat megszegi, vagy a vállalt bármely kötelezettségét nem teljesíti. 27. Támogató jogosult a Pályázatban foglaltak teljesülését ellenőrizni akár a helyszínen, akár bármelyik hatóságnál, a Támogatott által a hatóságnak szolgáltatott adatok vonatkozásában. Az ehhez szükséges felhatalmazást Támogatott a Pályázathoz csatolt nyilatkozatával 12 hónapra visszavonhatatlanul megadta. A Támogatási Szerződés megkötése, módosítása, időtartama 28. A Támogatási Szerződés megkötése és annak bármilyen módosítása csak írásban érvényes. A Támogatási Szerződést módosítani csak és kizárólag Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján lehetséges. A Támogatási Szerződés, illetve annak módosítása akkor lép hatályba, amikor mind Támogató, mind Támogatott ellátta aláírásával és keltezéssel. Aláírásra a Felek képviseletét ellátó személy, vagy annak közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja jogosult. A Támogatási Szerződés az aláírástól számított 10 hónapra jön létre. Elszámolás és Ellenőrzés 29. Támogatott köteles a Támogatási szerződés aláírását követő 90. napon jelentést küldeni Támogatónak a Pályázatban, valamint a Támogatási szerződésben foglaltak végrehajtásáról, különös tekintettel az átlagos statisztikai állományi létszám alakulásáról havi bontásban. 30. Támogatott köteles a támogatás folyósításának feltételeként a 26. pontban foglalt jelentéssel együtt 30 napnál nem régebbi adóigazolást is becsatolni, amennyiben nem szerepel a köztartásmentes adózói adatbázisban. 31. A 26. pont szerinti jelentés vagy - ha a Támogatott nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban - a 27. pont szerinti adóigazolás hiányában a támogatási összeg további része nem folyósítható. 32. Támogatott a foglalkoztatási kötelezettség lejáratát (Támogatási Szerződés megkötésétől számított 6 hónap) követő 15 napon belül köteles jelentést küldeni a Pályázatban foglaltak végrehajtásáról, különös tekintettel az átlagos statisztikai állományi létszám alakulásáról. 33. Amennyiben Támogatott a jelentéstételi vagy ha Támogatott a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel az adóigazolás benyújtására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget Támogató a Támogatási Szerződéstől annak megkötésére visszamenőleges hatállyal azonnal eláll, Támogatott pedig köteles a már folyósított Támogatást a jognyilatkozat megtételétől számított 5

6 6 napon belül a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeggel visszatéríteni. 34. Amennyiben Támogatott a visszatérítési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, Támogató jogosult követelését azonnali beszedési megbízással, vagy bármely egyéb módon beleértve Támogatótól Támogatottnak járó bármely fizetési kötelezettség beszámítását, illetve a peres utat is érvényesíteni. 35. Támogató Támogatott elszámolását a Támogatási Szerződés lejártáig ellenőrzi, amennyiben az elszámolást ezen idő alatt nem kifogásolja, az elfogadottnak minősül. 36. A Támogatott köteles a jelen támogatással kapcsolatban keletkezett minden iratot a támogatás odaítélésének napjától számított 10 évig megőrizni. Záró rendelkezések 37. Felek megerősítik az azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levélben foglaltakat, azzal, hogy Támogató jogosult az azonnali beszedési megbízás bejelentése céljából Támogatott számlavezető pénzintézete irányába eljárni. 38. A jelen Támogatási Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a Pályázati Felhívásban, illetve a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadók. 39. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Támogatási Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket békés úton rendezik. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére a kazincbarcikai bíróság illetékességét kötik ki. Jelen Támogatási Szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírják. Kazincbarcika, Kazincbarcika Város Önkormányzata Támogató Támogatott Ellenjegyeztem: Dr. Illés Pál

7 7 jegyző Kapják: 1. Támogató 2. Támogatott 3. Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége 4. Irattár

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1 A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi vállalkozások támogatása,

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S M I N T A (tervezet)

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S M I N T A (tervezet) K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S M I N T A (tervezet) Szerződés száma: /K/2008 amely létrejött egyrészről a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1085 Budapest,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatására Füzesgyarmat Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogatja új munkahelyek létrehozását és ezáltal a város foglalkoztatottsági

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ 1.184.000.000.-FORINT ÖSSZEGŰ MFB KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI HITELPROGRAM KERETÉBEN KÖTÖTT HITELSZERZŐDÉS A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Iktató szám: Sz-183/2012. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Tárgy: NOE Ludotéka

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Nógrád Megye Önkormányzata székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. törzsszám. 15450016 képviseli: Becsó Zsolt közgyűlés elnöke

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Nógrád Megye Önkormányzata székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. törzsszám. 15450016 képviseli: Becsó Zsolt közgyűlés elnöke KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. cégjegyzékszáma: Fővárosi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám:

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám: SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám: Tárgy: Szentes Város Önkormányzata Képviselő - testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez

HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

(fogyatékos személyek nappali ellátására)

(fogyatékos személyek nappali ellátására) Iktatószám(Megbízó):.../2014 Iktatószám(Megbízott):.../2014 Iktatószám(Intézmény):.../2014 M E G Á L L A P O D Á S (fogyatékos személyek nappali ellátására) amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés 1. oldal HITELKERET SZERZŐDÉS Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hűség folyószámla hitel Szerződő felek egyrészről neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/b sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyintéző:... Ügyfélaz. szám:. Telefon:... HVK hitelazonosító száma :. Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben