E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 134. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK május 28-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Ács Rezsı polgármester AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Horváth Annamária oktatási referens ELİADÓ: Dr. Varga Katalin jegyzı KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Humán Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA:./2015. ( ) határozat /2015. ( ) határozat /2015. ( ) határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: oldal

2 Egyszerő többség Tisztelt Közgyőlés! A korábbi évek során az önkormányzat fenntartásában mőködı általános iskolákba járó gyermekek nyári felügyeletét a közgyőlés a Comenius Általános Iskola, illetve a Gyermekszoba Családi Napközik (Kálvin tér ) fenntartójával, A Keresztény Nevelésért Alapítvánnyal (a továbbiakban: Alapítvány) kötött szerzıdés alapján, az említett napközikben oldotta meg. Az általános iskolák január 1-jével ugyan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába kerültek, de a gyermekek napközbeni ellátása, melyre az általános iskolás korosztály számára nyáron is szükség van, továbbra is önkormányzati feladat maradt. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 41. -a alapján tehát a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élı gyermekek életkorának megfelelı nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelıi, gondozói munkavégzésük, munkaerı-piaci részvételt elısegítı programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Ezen kötelezettség alapján 2013 és 2014 nyarán is Alapítvánnyal kötött megállapodás keretében biztosítottuk az általános iskolások nyári napközbeni felügyeletét április 20-án érkezett, polgármesternek címzett levelében Alapítvány jelenlegi elnöke jelezte, hogy tekintve a jogszabályi változásokat és Alapítvány lehetıségeit a korábbi formában már nem tudja biztosítani az ellátást valamennyi valószínősíthetı jelentkezı számára: legfeljebb 19 tanulót tudna fogadni a megszokott módon, ám finanszírozási nehézségek miatt tılük is térítési díjat lenne kénytelen kérni. Emiatt további konzultációt javasolt az ellátás biztosítása érdekében. Ezt követıen a hivatal kérésére csatolta a 2014 nyarán a napközi lehetıségét igénybe vevık számáról szóló kimutatást (16-59 fı közötti létszám fordult elı az egyes napokon júniusban a magasabb, augusztusban az alacsonyabb létszámok jellemzıbbek), számolást végzett a lehetséges normatíva bevételekrıl, illetve az ıt terhelı bér- és dologi költségekrıl, s folyamatos egyeztetések során így alakult ki a szerzıdésben javasolt megoldás. A családi napközis és az iskolai napközis csoportok közötti számottevı költségkülönbségnek két oka van (a dologi költség ugyanannyi): 1. a családi napközibe járó gyermekek után igényelhetı központi normatíva, a nyári iskolai napközis ellátás viszont nem finanszírozott (a családi napközis csoportba felvehetı gyermekek létszáma maximum 7 fı lehet); 2. a családi napköziben dolgozó alkalmazott bére a jogszabály szerint alacsonyabb, mint az iskolai napközis csoportban dolgozó pedagógusé. Alapítvány idén is biztosítja azokat a lehetıségeket az ellátást igénybe vevık számára, amelyeket eddig: kézmőves foglalkozásokat, készségfejlesztı játékokat, sportfoglalkozást, túrázást, igény esetén különdíjas programokat (teniszoktatás, strandolás, gitárszakkör, íjászat).

3 2 Az elızı öt év pozitív tapasztalatai alapján javasolom, hogy önkormányzatunk az általános iskolai tanulók nyári napközbeni ellátását a 2014/2015. tanév nyarán is Alapítvánnyal kötött megbízási szerzıdéssel biztosítsa. A megbízási szerzıdés tervezetét mellékelem. Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és határozathozatalra. Szekszárd, május 21. Ács Rezsı polgármester Határozati javaslat Határozat tárgya: Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az általános iskolai tanulók nyári napközbeni felügyeletét A Keresztény Nevelésért Alapítvány által fenntartott családi napközik, illetve Comenius Általános Iskola keretében, a fenntartóval kötött megbízással biztosítja, s felkéri a polgármestert az elıterjesztés melléklete szerint készített megbízási szerzıdés aláírására. 2. A közgyőlés a évi költségvetés Intézményi tartalékából Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 10/2015. (III.4.) rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésérıl, 10. melléklet Intézményi tartalék sor ,- Ft-ot (kettımillió százhuszonegyezer-ötszáz forint) különít el a megbízott díjazására, s felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a szükséges összeget a szerzıdésben foglaltak szerint utalja. Határidı: május 28. a 2. pont tekintetében: a szerzıdésben foglalt határidık szerint Felelıs: Ács Rezsı polgármester Dr. Varga Katalin jegyzı

4 VI.../2015. Melléklet Megbízási szerzıdés amely létrejött egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., adószám: , bankszámlaszám: , képviseli: Ács Rezsı polgármester) mint Megbízó másrészrıl A Keresztény Nevelésért Alapítvány (7100 Szekszárd, Kálvin tér , adószám: , bankszámlaszám: , képviseli: Morvai Szilveszter elnök) mint Megbízott együttesen: Szerzıdı Felek között a mai napon, az alábbi feltételekkel: 1. A megbízás tárgya: 1.1. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy Megbízott által fenntartott általános iskola és családi napközik keretében biztosítsa a Szekszárdon mőködı általános iskolák azon tanulóinak nyári napközbeni felügyeletét, akik erre igényt tartanak Megbízott a megbízást elfogadja. 2. A megbízás határideje: 2.1. A megbízás a június 16-tól augusztus 19-ig tartó határozott idıtartamra (nyári iskolai tanítási szünet 10 hete) jött létre. 3. A megbízás teljesítése: 3.1. Megbízott Szekszárd, Kálvin tér szám alatt általános iskolát mőködtet a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) és a Tolna Megyei Kormányhivatal által kiadott mőködési engedély alapján Megbízott Szekszárd, Kálvin tér szám alatt családi napköziket mőködtet, ahol gyermekek napközbeni ellátását, felügyeletét biztosítja a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) és a Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala által kiadott mőködési engedélyek alapján Megbízott vállalja, hogy a nyári napközis ellátást igénylık létszámához igazodva a 2.1. pontban meghatározott idıtartam alatt biztosítja a szolgáltatást maximum 2 családi napközis csoportban összesen 14 fı, illetve 2 iskolai napközis csoportban a jelentkezı igények szerint, a jogszabály által megengedett létszámú tanuló számára Megbízott vállalja, hogy a csoportokat a feladatellátás biztonságára és gazdaságosságára tekintettel, kéthetes turnusokban szervezi, az igénybevevık létszámáról és csoportba osztásáról naprakész nyilvántartást vezet A csoportalakítás a következı elvek alapján történik: Amennyiben a két családi napközis csoport létszámát (maximum 14 fı) meghaladó igény jelentkezik, iskolai napközis csoportot minimum 10 fı részvételétıl lehet szervezni. Ennél kevesebb jelentkezı esetén egy családi napközis és egy iskolai napközis csoport indítható.

5 Amennyiben a két családi napközis csoport létszámát meghaladóan a két iskolai napközis csoport létszáma csoportonként nem éri el a minimum 10 fıt, a két családi napközis csoporton felül egy iskolai napközis csoport szervezhetı Az adott hónapban indítható csoportok számát és az ellátási napok számát Megbízott a polgármesteri hivatal Megbízó által kijelölt munkatársaival június hónapra vonatkozóan június 5-ig, július hónapra vonatkozóan június 25-ig, augusztus hónapra vonatkozóan pedig július 24-ig egyezteti A szolgáltatást kérık igényelbírálása a Gyvt. által meghatározottak szerint történik A nyári napközbeni ellátást Megbízott munkanapokon, 8.00 és óra között biztosítja a 3.1. pontban megjelölt épületében Megbízott vállalt kötelezettségét saját költségén, illetve megbízási díj ellenében teljesíti, a nyári napközis szolgáltatást igénybe vevıktıl hozzájárulást nem kér A tanulók napközbeni étkeztetését Szerzıdı Felek a Diákétkeztetési Kft. (a továbbiakban: Kft.) közremőködésével látják el. Az étkezésért a tanulók az iskolai idıszakra számukra megállapított díjat fizetik Megbízottnak Az étkezés élelmezési normaköltség szerint számított összegét Megbízott utalja át Kft.-nek. A tanulókat megilletı kedvezményeket havonta, utólagos elszámolás alapján, számla ellenében kapja vissza Megbízótól Az étkeztetés rezsiköltségét szintén számla ellenében Megbízó téríti meg Kft. felé Megbízott a feladatellátás megvalósításáról szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készít. 4. A megbízás díja: 4.1. Szerzıdı Felek a megbízási díjat a következık szerint állapítják meg: Családi napközis csoportra számított megbízási díj összege: 3.955,- Ft/csoport/nap, azaz ,- Ft/csoport/hét Iskolai napközis csoportra számított megbízási díj összege: ,- Ft/csoport/nap, azaz ,- Ft/csoport/hét) Megbízott megbízási díj fizetésére az alábbiak szerint kötelezett: Megbízott a megbízási díjat az indított csoportokra és azok létszámára tekintettel fizeti a 3.4. és 3.5. pontokban meghatározottak figyelembe vételével Megbízott a megbízási díjat két részletben utalja Megbízó számlájára Az elsı részlet bruttó ,- Ft, melynek utalási határideje július A második részlet kifizetése a pontban meghatározott szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás Megbízó által történı elfogadását követıen, október 5-ig esedékes. 5. Egyéb rendelkezések: 5.1. Szerzıdı Felek kijelentik, hogy a jelen szerzıdés megkötésére vonatkozó jogszabályokat betartották, a rájuk vonatkozó belsı elıírásoknak megfelelıen jártak el, a szerzıdés érvényességéhez további hozzájárulásra vagy nyilatkozatra nincs szükség Szerzıdı Felek minden olyan körülményrıl, mely a jelen szerzıdés módosítását igényli, haladéktalanul értesítik egymást Jelen szerzıdés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes Szerzıdı Felek jelen szerzıdésbıl eredı vitáikat elsısorban tárgyalásos úton rendezik, az egyeztetésrıl jegyzıkönyv készül. Az egyeztetés sikertelensége esetén a

6 3 szerzıdés felmondható, illetve a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthetı. A jogvita eldöntésére Megbízó székhelye szerinti illetékes bíróságot fogadják el Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jelen szerzıdés 5 (öt) eredeti példányban készült, melyet Szerzıdı Felek mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írtak alá. Szekszárd, Ács Rezsı polgármester Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Megbízó Morvai Szilveszter elnök A Keresztény Nevelésért Alapítvány Megbízott Pénzügyi ellenjegyzés: gazdasági igazgatóságvezetı

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 300. MELLÉKLET: 2 TÁRGY: Javaslat a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal megkötött ellátási szerzıdés meghosszabbítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 45. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: KT-Dinamic Nkft. kérelme jelzálog bejegyzésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 26-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 63. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati

Részletesebben

Elıterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. január 19-i ülésére

Elıterjesztés Pécs Megyei Jogú Város Közgyőlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 2011. január 19-i ülésére Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály Egészség és Szociálpolitikai Osztálya 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. T: 72/ 533-800 Ügyszám: 07-7/8-3/2011. Tárgy: Pécs Megyei Jogú Város 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

108. számú elıterjesztés. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása

108. számú elıterjesztés. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 108. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. június 29-én, 14-órakor megtartandó ülésére Szekszárd és Környéke

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény 2. -a alapján, valamint a Budaörs Kistérség

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 253 MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerzıdés módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA MEGÁLLAPODÁS a köznevelési intézmények mőködtetésével összefüggı jogok és kötelezettségek gyakorlásáról amely létrejött egyrészrıl Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (014) székhelye:1055 Budapest,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS Gárdony Város Önkormányzat képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére Pályázat Testvérvárosi kapcsolatok találkozója tárgyában

ELİTERJESZTÉS Gárdony Város Önkormányzat képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére Pályázat Testvérvárosi kapcsolatok találkozója tárgyában ELİTERJESZTÉS Gárdony Város Önkormányzat képviselı-testületének 2015. február 4-i ülésére Pályázat Testvérvárosi kapcsolatok találkozója tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! A korábbi évekhez hasonlóan

Részletesebben

Elıterjesztés a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány csökkentésére

Elıterjesztés a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány csökkentésére Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 304-27/2009 szám Elıterjesztés a jelzırendszeres

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 114. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Víz és Csatornamő Kft. által kötendı vállalkozási szerzıdés tulajdonosi jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 109. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1..

I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Rábatamási Község Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2006.(VII. 5.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (EGYSÉGES SZERKEZET) Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat a diszpécserszolgálat bevezetésére a szekszárdi központi ügyeleten E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Határozatok: 217/2011. (VI. 30.) a két ülés

Részletesebben