MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/"

Átírás

1 MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ A többcélú kistérségi társulásokról szóló évi CVII. törvény 2. -a alapján, valamint a Budaörs Kistérség Többcélú Társulási Megállapodásban foglaltakra tekintettel, a Társuláshoz tartozó - jelen megállapodás I/2. és 3. pontjában megnevezett - települési önkormányzatok képviselı-testületei a szociális szolgáltatási feladatkörben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 65/F. -ában foglalt fogyatékos személyek nappali ellátásáról a jelen feladat-ellátási megállapodásban foglaltak szerint gondoskodnak. I. A Megállapodás résztvevıi 1. Név: Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Tevékenysége a jelen Megállapodás keretében: szolgáltatásszervezı, részleges finanszírozó, Továbbiakban Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 2. A fogyatékos személyek szociális szolgáltatásának nappali ellátását igénybe vevı önkormányzatok: Biatorbágy Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2. Diósd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2049 Diósd, Szt. István tér 1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 13. Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2039 Pusztazámor, Munkácsy M. u. 1. Sóskút Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2038 Sóskút. Szabadság tér 1. Százhalombatta Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2440 Százhalombatta, Szt. István tér 3. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2461 Tárnok, Dózsa Gy. u Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 79.

2 A továbbiakban együtt Megbízó önkormányzatok. 3. A fogyatékos személyek nappali szociális szolgáltatási ellátását: Támasz Szociális Gondozási központ tagintézménye: Fejlesztı Napközi (2040 Budaörs, Farkasréti u 55.) Intézményfenntartó Önkormányzat: Budaörs Város Önkormányzata adószám: ( ), törzsszám: Budaörs Szabadság u.134 Érd Megyei Jogú Város Szociális Gondozó Központ tagintézménye: Habilitációs Központ (2030 Érd, Hivtalnok u ) Intézményfenntartó Önkormányzat: Érd Város Önkormányzata (adószám: , törzsszám:394909) 2030 Érd, Alsó u. 1 Mezıföldi Otthon (Százhalombatta, Szellı u. 44.) Intézményfenntartó: Sérültekért Alapítvány Adószám: , törzsszám: Százhalombatta, Szent István tér 5 látja el. A továbbiakban együtt Megbízott intézmény, Megbízott önkormányzat. A Megállapodás aláírói a Megbízó önkormányzatok és Megbízott önkormányzatok, valamint a Megbízott Alapítvány akik az általuk fenntartott Megbízott intézmények feladatellátását úgy határozzák meg, hogy abban a kistérségi szintő szociális szolgáltatási feladatok megszervezése szerepeljen. 4. A feladatellátás területe: Budaörs Kistérség Többcélú Társulását alkotó települések közigazgatási területe. II. A megállapodás célja Budaörs Kistérség Többcélú Társulását alkotó társult települési önkormányzatok képviselıtestületei, közgyőlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 65/F. -ában foglalt fogyatékosok nappali ellátása közösen, kistérségi szinten,

3 magasabb színvonalon lássák el, közelebb hozzák az ellátottakhoz és megszüntessék a szociális szolgáltatásokban jelentkezı hiányosságokat. 1. A megállapodás tartalma A Budaörs Kistérség Többcélú Társulásához tartozó I/2. és 3. pontban megnevezett - társult települési önkormányzatok képviselı testületei, közgyőlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 65/F. -ában meghatározott fogyatékosok nappali ellátása szociális szolgáltatási feladatot közösen szervezik meg. A megbízott önkormányzatok a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 65/F. -a szerinti fogyatékosok nappali ellátását a székhely és társszékhely települések I. fejezet 3. pontjában meghatározott Megbízott intézmények útján látják el. 2. A feladat ellátás tartalma Az I. fejezet 3) pontjában meghatározott intézmények Budaörs Kistérség Többcélú Társulásához tartozó településeken tartózkodó fogyatékos személyek nappali szociális ellátását az intézmény szabad kapacitásuk terhére biztosítják az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló jogszabály 4. címe alatt szereplı ban megfogalmazottak szerint. III. A feladatellátás feltételrendszere 1. A Megbízott tagönkormányzatok, alapítvány fenntartó biztosítják az intézmény mőködéséhez szükséges anyagi, tárgyi, technikai, személyi feltételeket az ágazati jogszabályokban elıírtak szerint. 2. A feladatellátás finanszírozása, a költségek viselése, megosztása A közszolgáltatási feladatellátás forrása: központi állami költségvetési normatív hozzájárulás, központi állami költségvetési eseti támogatás, kistérségi normatíva, önkormányzati költségvetési hozzájárulás. Az I/3. pontban megjelölt Megbízott intézmények a fogyatékos személyek ellátását biztosító feladat kistérségi szintő ellátásával kapcsolatos mőködési, fenntartási kiadásainak fedezetéül a központi költségvetésbıl származó helyi önkormányzatok normatív hozzájárulása (alapnormatíva), a többcélú kistérségi társulások feladatainak támogatása (kistérségi normatíva), intézményi térítési díj bevétel valamint az ellátást igénybevevı település hozzájárulása szolgál. A feladatellátás tervezésénél a tárgyévet megelızı év október 31-i statisztikai adat az irányadó. A Megbízó önkormányzatok a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 65/F. -ában foglalt fogyatékos személyek nappali ellátását a szolgáltatás igénybevételéért az ellátás költségeihez az adott önkormányzat által küldött és ellátásban részesülık számával arányos pénzügyi hozzájárulást fizetnek a Megbízott önkormányzat

4 számára. A megbízó önkormányzatok részérıl a feladatellátáshoz történı pénzügyi hozzájárulást külön pénzügyi megállapodás rögzíti A Megbízó önkormányzatok és Budaörs Kistérség Többcélú Társulása a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi hozzájárulást az éves költségvetési rendeletében/határozatában elıirányzatként biztosítja. 3. A költségvetéssel kapcsolatos egyeztetési eljárás A évi CVII. törvény 2. -ában foglaltak szerint ellátandó szociális szolgáltatási feladat fogyatékos személyek nappali szociális ellátásának - költségtervét a Megbízó önkormányzatok polgármesterei a Megbízott intézmények közremőködésével a Megbízott önkormányzatok polgármesterével a költségvetés tervezési idıszakában az elızetes egyeztetési eljárás folyamatában egyeztetik. A költségtervet a Megbízott intézményeknek önköltségszámításával kell alátámasztani. Az önköltségszámításnál a tárgyévre vonatkozó kistérségi normatíva igénylésnél figyelembe veendı adatokkal kell számolni. (lásd III. fejezet 2. pont) 4. A pénzügyi hozzájárulás teljesítése A pénzügyi hozzájárulást Budaörs Kistérség Többcélú Társulása amennyiben a jogszabályi feltételek lehetıvé teszik a feladat-ellátáshoz kötıdı kistérségi normatív támogatás igénylését- évente 12 egyenlı részletben, minden hónap 15-ig teljesíti a Megbízott önkormányzatok költségvetési, és a megbízott Alapítvány elszámolási számlájára. A Megbízó önkormányzatok a települési hozzájárulást havonta, a teljesítést követıen, számla ellenében a számlán feltüntetett határidıig átutalják Megbízott önkormányzatok, megbízott Alapítvány által megadott bankszámlára. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a Megbízott önkormányzatok felszólítják a nem teljesítı Megbízó önkormányzatot 8 napon belüli teljesítésre. A felszólítás sikertelensége esetén a Megbízott önkormányzatok a második fizetési határidıt követı 8. napon jogosultak inkasszó benyújtására a nem teljesítı önkormányzattal szemben. 5. Elszámolás A Megbízott önkormányzatok és a Megbízott intézmények a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról minden költségvetési év végével elszámolnak legkésıbb a zárszámadás idıszakában, annak rendje és határideje szerint. Az elszámolást intézményi utókalkulációval kell alátámasztani. A Polgármesterek Tanácsa a kistérségi normatíva felhasználásról szóló beszámolót a zárszámadás keretében Budaörs Kistérség Többcélú Társulása ülésén fogadja el. A Megbízó önkormányzatok a feladatellátás, a feladatellátás költségterve, a Megbízó önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásának befizetése, az elıirányzat felhasználás, az elszámolás ellenırzésére Budaörs Kistérség Többcélú Társulásának Pénzügyi Bizottságát jelölik ki. IV.

5 Tájékoztatás, beszámolás A társult települési önkormányzatok képviselı-testületei, valamint Budaörs Kistérség Többcélú Társulásának Polgármesterek Tanácsa az intézmény vezetıitıl a feladatellátásról tájékoztatást kérhetnek. A társult települési önkormányzatok képviselı-testületei helyi rendeletükben szabályozzák az adott településen az ellátás igénybevételének módját. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa évente megtárgyalja a szerzıdés tárgyát képezı feladatellátásról szóló beszámolót. Budaörs Kistérség Többcélú Társulásának Pénzügyi Bizottsága évente, illetve szükség esetén, soron kívül tájékoztatja a Polgármesterek Tanácsát a III. fejezet 5. pontjában meghatározott ellenırzés eredményérıl. A Megbízott nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a jelen megállapodás tárgyát képezı szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettséget ismeri, és azokat maradéktalanul betartja, valamint a külön jogszabályban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz, a statisztikai adatgyőjtéshez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja. V. A Megállapodás jóváhagyása, felmondása 1. Jóváhagyás A Megállapodást a Polgármesterek Tanácsa határozatában fogadja el, a társult települési önkormányzatok képviselı-testületeinek jóváhagyása mellett. A Megbízó és Megbízott önkormányzatok képviselı-testületei határozatukban kimondják, hogy - a jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezınek fogadják el, - vállalják a III. fejezet 2. pontja szerinti és évente felülvizsgált költségek/pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését. 2. Felmondás A jelen Megállapodást a Megbízó és a Megbízott Önkormányzat, a Megbízott Alapítvány a naptári év utolsó napjával december 31. napjával - mondhatja fel. A Megbízó önkormányzatok és a Megbízott önkormányzat a felmondásról szóló határozati döntését a felmondási határnap elıtt legalább három hónappal köteles meghozni és ugyancsak 3 hónappal elıbb a Polgármesterek Tanácsával közölni. 3. Kizárás

6 Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa tagjai több mint felének egyetértésével hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból a jelen Megállapodás hatálya alól kizárhatja azt a települési önkormányzatot, amely képviselıtestülete, közgyőlése a Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek ismételt felhívásra sem tesz eleget a megadott határidıre. Fontos oknak minısül: - pénzügyi hozzájárulás meg nem fizetése, vagy sorozatosan (legalább kétszer) késve utalása, - a Megállapodásban foglalt döntési kötelezettségének nem tesz eleget. 4. Megszőnés A jelen Megállapodás megszőnik: - valamelyik fél felmondásával: - ha a Megbízó önkormányzatok létszáma 2 alá csökken - ha a Megbízott önkormányzatok, a Megbízott Alapítvány a Megállapodást felmondja, akkor arra a szakszolgálati feladatra vonatkozóan, amelyet az általa fenntartott intézmény nyújtott. - bíróság jogerıs ítélete alapján A Felek a jelen Megállapodás módosításáról a kezdeményezés megküldésétıl számítva legkésıbb 60 napon belül döntenek. A jelen Megállapodás felmondása és megszőnésekor a Felek kötelesek elszámolni egymással. VI. Vegyes rendelkezések A jelen Megállapodás napján lép hatályba és határozatlan idıre szól, de legalább 3 évig. A felek a jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a többcélú társulásokról szóló évi CVII. törvény, illetve a Magyar Köztársaság mindenkori költségvetésérıl szóló törvény többcélú kistérségi társulások támogatásának szabályairól és feltételeirıl rendelkezı melléklete, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján járnak el. A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredı vitás kérdéseiket elsıdlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az elızetes egyeztetés nem vezetett eredményre. A jogvita eldöntésére a Budaörsi Városi Bíróság illetékességét kötik ki. A jelen Megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követıena Megbízó és Megbízott önkormányzatok képviselı-testületei, valamint a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása, akaratunkkal mindenben egyezıen, saját kező aláírással látjuk el.

7 Budaörs, Megbízó Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Megbízott Budaörs Város Önkormányzata Megbízott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Megbízott Sérültekért alapítvány Záradék: Budaörs Kistérség Többcélú Társulását alkotó települési önkormányzatok képviselı-testületei, közgyőlése a jelen Megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelezı rendelkezésként fogadták el.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata A Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elısegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10. 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról. Általános rendelkezések

1. oldal, összesen: 10. 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérıl

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ Pénzügyminisztérium TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ B) ÖNKORMÁNYZATI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 29120-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.21 -

Hatályosság: 2010.05.21 - 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól Hatályosság: 2010.05.21 - Az államháztartásról

Részletesebben

2013. évi XL. törvény

2013. évi XL. törvény 2013. évi XL. törvény az egészségügyet érintı egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelısséggel kapcsolatos, valamint egyes közszférában foglalkoztatott egészségügyi dolgozók foglalkoztatási

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok

I. Fejezet Általános szabályok Nemesvid Község Önkormányzat képviselő-testületének az 5/2015. (IV.29.) sz. rendelettel módosított 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrıl A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérıl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. -ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA MEGÁLLAPODÁS a köznevelési intézmények mőködtetésével összefüggı jogok és kötelezettségek gyakorlásáról amely létrejött egyrészrıl Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (014) székhelye:1055 Budapest,

Részletesebben

hatályos: 2012.01.01-2012.01.02

hatályos: 2012.01.01-2012.01.02 266/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997.

Részletesebben