304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s"

Átírás

1 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/ fax: 28/ /2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és Aszód Város Önkormányzata mint Gesztor önkormányzat közötti szociális feladatellátás megállapodás módosítására Tisztelt Képviselı-testület! Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa 55/2008 /X. 15./ sz. határozatával kimondta, hogy a házi segítségnyujtás és a jelzırendszeres házi segítségnyujtás 2009 évre vonatkozó hatályos jogszabályi változásoknak /1993 évi III tv, 1/2000. /I. 7 / SzCsM rendelet / megfelelı szervezése érdekében a szociális és gyermekjóléti feladatok kistérségi szintő szervezésére létrejött intézményfenntartó társulást és annak intézményét /Kistérségi Gondozási Központot/ kéri fel a jelzırendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátására. Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete, /281/2008 /XI. 6./ ökt. sz. hat / és a kistérséghez tartozó települések önkormányzatai elfogadták az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási megállapodás módosítását jelzırendszeres feladatellátás formájának változása, átalakítása miatt. Ezzel párhuzamosan Aszód Város Önkormányzata /282/2008 /XI. 6./ ökt. sz. hat./ a fentebb említett feladatváltozás miatt módosította az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását, valamint a feladatellátásában résztvevı önkormányzatok is. Ezzel egyidejőleg a jelzırendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatok ellátására a Kistérségi Gondozási Központot kérték fel azzal, hogy a Megmentı Kht-val való együttmőködést az intézményfenntartó társulása keretein belül - megállapodásban foglaltak szerint - folytatni célszerő. A megváltozott feltételek miatt a Kistérségi Gondozási Központra a gesztor önkormányzat megkérte a mőködési engedélyt, mely jogerısen megérkezett. Ezzel párhuzamosan folyt az egyeztetés a Megmentı Kht-val a jelzırendszeres házi segiíégnyújtás feladat-ellátás megváltozott feltételeinek szerzıdés szerinti biztosítására, mely jelenleg vár aláírásra. A feladat teljes körő normatív finanszírozás biztosítása miatt szükség van még arra, hogy az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa, valamint a Gesztor önkormányzat között is az érvényben lévı megállapodás a fentebb nevesített feladat-ellátásban bekövezetezett változás átvezetésre kerüljön. A megállapodás javasolt kiegészítı pontja az alábbi :

2 2.5 A jelzırendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıkorú fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai beteg részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülı krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a./ az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történı haladéktalan megjelenését, b./ a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, c./ a szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. A megállapodás egységes szerkezetben az elıterjesztés mellékletét képezi, melyet javaslok elfogadásra. A s z ó d, február 5. Kissné Kulybus Gizella Jegyzı H a t á r o z a t i j a v a s l a t Aszód Város Önkormányzat képviselı testülete mint az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás gesztora elfogadja az elıterjesztéshez csatolt Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és Aszód Város Önkormányzat Gesztor közötti megállapodást, mely a gyermekjóléti, családsegítési, házi segítségnyújtási, valamint a nappali ellátási feladatok ellátására vonatkozik figyelemmel a vonatkozó jogszabályi feltételekre, valamint a megállapodó felek társulási megállapodásaikban foglalt rendelkezésekre. Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírására. Felelıs: polgármester, jegyzı Határidı: azonnal, február 20.

3 MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészrıl az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása (székhely: 2170 Aszód, Kossuth u. 59.) - mint a társult települések által a szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátásának szervezésével meghatalmazott szervezet - képviseletében a Társulási Tanács elnöke (továbbiakban:a TCT), másrészrıl Aszód Város Önkormányzata (székhelye: 2170 Aszód, Szabadság tér 9.) mint a szociális és gyermekjóléti feladatok kistérségi szintő ellátását végzı (intézményfenntartó társulási formában mőködtetett) intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátója - képviseletében a polgármester (a továbbiakban: IT) között, az alábbiakban meghatározott feltételek mellett : 1.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. tv. 57. (1) bekezdésének d.) és e.) pontja, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI törvény 39. -a alapján az IT vállalja a fenntartásában mőködı Kistérségi Gondozási Központ, Aszód a kistérség közigazgatási területén, valamint az intézményfenntartó társuláshoz csatlakozott Zsámbok és Vácszentlászló közigazgatási területén - a gyermekjóléti, családsegítési, házi segítségnyújtási, valamint nappali ellátási feladatok ellátását, figyelemmel az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási megállapodása III/B pontjában foglaltakra. 2.) A társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén az Szociális tvben meghatározottak alapján a feladatok ellátása az alábbi területekre terjed ki: 2.1. a családsegítés területén a) a családi szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásokra javaslat készítése és segítségnyújtás, b) életvezetési (például: nevelési, pszichológiai, egészségügyi) tanácsadás, vagy ennek megszervezése, c) az egyének, a családok kapcsolatkészségének javítása, d) egyéni, pár- és családterápiás tevékenység végzése, ennek megszervezése, e) krízishelyzetben segítı beavatkozás, f) speciális támogató, önsegítı csoportok szervezésének, mőködtetésének segítése, g) természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése, h) hivatalos ügyek intézésének segítése, i) együttmőködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal A gyermekjóléti szolgáltatási feladatok területén a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történı nevelésének elısegítése érdekében: a) gyermeki jogokról, támogatási formákról való tájékoztatás, a támogatáshoz történı hozzájutás elısegítése, b) családtervezési, nevelési, egészségügyi és káros szenvedélyek megelızését célzó tanácsadás,

4 c) szociálisan rászorult várandós anyák támogatása, segítése, szabadidıs programok szervezése, d) a veszélyeztetettséget észlelı jelzırendszer mőködtetése, az elıidézı okok feltárása e) család és utógondozás biztosítása, f) az egészségügyi és szociális ellátás, valamint hatósági beavatkozás kezdeményezése A házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni a) azokról az idõskorú személyekrõl, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erõbõl nem képesek és róluk nem gondoskodnak, b) azokról a pszichiátriai betegekrõl, fogyatékos személyekrõl, valamint szenvedélybetegekrõl, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, c) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekrõl, akik ezt az ellátási formát igénylik, d) azokról a személyekrõl, akik a rehabilitációt követõen a saját lakókörnyezetükbe történõ visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. e) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell - az alapvetõ gondozási, ápolási feladatok elvégzését, - az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közremûködést, - a veszélyhelyzetek kialakulásának megelõzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást A nappali ellátás keretében elsısorban a saját otthonukban élı tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségügyi állapotuk vagy idıs koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetıséget: - a társas kapcsolatokra, - az alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére, - igény szerinti napi étkeztetésre, - hivatalos ügyek intézésének segítésére, - életvitelre vonatkozó tanácsadásra, - speciális önszervezıdı csoportok támogatására, szervezésére A jelzırendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülı krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történı haladéktalan megjelenését, b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

5 3.) A Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat mőködése során folyamatosan biztosítani kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mőködésének engedélyezésérıl, a szociális vállalkozás engedélyezésérıl szóló 188/1999. (XII.16.) Korm. rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl rendelkezı 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, továbbá a gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátására, a szakmai képesítésre vonatkozó hatályos jogszabályi feltételek érvényesítését. 4.) Az intézményfenntartó társulás, illetve intézménye rendelkezik a tevékenységhez szükséges mőködési engedélyekkel, amelyek kiterjednek a kistérség településeinek közigazgatási területére. 5.) A feladatok ellátását az IT a feladatot ellátó intézmény székhelyén koordinálja (2170 Aszód, Petıfi u.6/a.). 6.) Az Intézmény a mellékelt Alapító okirat alapján az abban felsorolt tevékenységek végzésére jogosult, a feltüntetett települések közigazgatási határán belül. 7.) Az IT, mint az intézmény fenntartója biztosítja a feladatok ellátásához a megfelelı számú és képzettségő szakembert, valamint a szükséges tárgyi feltételeket a költségvetési törvény által meghatározott, az önkormányzatokat megilletı alap- és a feladatvállaláshoz igényelhetı és az ellátást biztosító intézményfenntartó társulás számára átengedett kistérségi kiegészítı normatívából. 8.) Az IT felelısséget vállal, hogy az általa fenntartott intézmény a rá irányadó jogszabályoknak és nyilvántartási kötelezettségeknek megfelelıen végzi a szerzıdésben vállalt gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó tevékenységét. 9.) A társult települések kijelentik, hogy a társulási megállapodásban rögzített szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására sem mőködési engedéllyel nem rendelkeznek, sem önállóan szakembert nem foglalkoztatnak. 10.) Az együttmőködés elvét megtartva, a társulási megállapodás, valamint a Kistérségi Gondozási Központ, Aszód alapító okirata és mőködési engedélye lehetıvé teszik, hogy a kistérség közigazgatási határain túl a kistérségi ellátáshoz további települések kapcsolódjanak: Zsámbok, Vácszentlászló települések. 11.) A TCT élve a költségvetési törvény által nyújtott lehetıséggel - igényli és átutalja a kistérség határain kívüli csatlakozott települések utáni kiegészítı normatívát. 12.) A fenntartói jogokat gyakorló önkormányzat kötelezi magát, hogy az általa az intézményfenntartó társulásban résztvevı valamennyi település lakosságszáma alapján - igényelt alap-, valamint a kistérségi társulás által igényelt kiegészítı normatívákat maradéktalanul a szociális és gyermekjóléti feladatok magas színvonalú, szakszerő ellátása érdekében használja fel.

6 13.) A fenntartói jogokat gyakorló önkormányzat tudomásul veszi, hogy a megigényelt és átutalt normatíva jogszabályoknak nem megfelelı felhasználása következtében keletkezı esetleges visszafizetési kötelezettség a fenntartót terheli. 14.) A TCT a szolgáltatás finanszírozása érdekében vállalja, hogy az általa az e feladat ellátására igényelt kistérségi kiegészítı normatíva összegét a Magyar Államkincstár értesítése és utalása szerinti havi bontásban a feladat kistérségi ellátását biztosító Társulás által megadott számlaszámra átutalja. 15.) Felek kijelentik, hogy a folyósított finanszírozást a feladatellátás változásainak függvényében módosíthatják. 16.) A szerzıdést a felek január 1. napjával kezdıdıen határozatlan idıtartamra kötik. A szerzıdést kizárólag írásban bármelyik fél 6 hónapos felmondási idıvel tárgyév végére mondhatja fel. A felmondási idı lejártáig az intézményi társulás a szolgáltatást köteles ellátni, a többcélú társulás pedig a szerzıdés megszőnéséig járó arányos támogatást köteles biztosítani. 16.) Aszód Város Önkormányzata, mint a közös fenntartással kapcsolatos feladatok ellátója köteles minden év február 20. napjáig éves szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni a normatív támogatás felhasználásáról, valamint a következı évre vonatkozó mutatószámokat a normatív támogatás igényléséhez október 30-ig benyújtani. Jelen szerzıdést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, elolvasás után helybenhagyólag aláírták. Aszód, február Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása nevében: Az intézményfenntartó társulás nevében: Dr. Basa Antal a Társulási Tanács elnökhelyettese.. Sztán István Aszód Város polgármestere

7 MELLÉKLETEK 1.) Az intézményfenntartó társulás társulási megállapodása 2.) A Kistérségi Gondozási Központ, Aszód alapító okirata 3.) A Kistérségi Gondozási Központ, Aszód mőködési engedélye Záradék 1.) A megállapodást az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsa a.. számú határozatával elfogadta.... elnökhelyettes... irodavezetı 2.) A megállapodást Aszód Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a.. számú határozatával elfogadta.... polgármester... jegyzı

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

Elıterjesztés a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány csökkentésére

Elıterjesztés a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány csökkentésére Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 304-27/2009 szám Elıterjesztés a jelzırendszeres

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2014. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabáélyzatot jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával

Részletesebben

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS 1. számú melléklet Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Zirc SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - Tartalomjegyzék Cím: Oldalszám I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

108. számú elıterjesztés. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása

108. számú elıterjesztés. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 108. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. június 29-én, 14-órakor megtartandó ülésére Szekszárd és Környéke

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete az önkormányzati fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények egyes szolgáltatásainak és az ellátási szerzıdéssel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 3. számú elıterjesztés ELİTERJESZTÉS KÉTHELY TELEPÜLÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2014. évi Mőködésérıl, tevékenységérıl Elıadó: Hosszúné Tóth Rita Intézményvezetı 1 Tisztelt Képviselı Testület! Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata A Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Kiszombor, Szegedi u. 2. S Z A K M A I P R O G R A M I. Általános rész, az intézmény alapadatai II. Szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatások 1. Étkeztetés

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 7/2009./V.21./ számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Zubogy községi Önkormányzat

Részletesebben

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. TERVEZET ZIRCI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MÓDOSÍTÁSA A társult önkormányzatok, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA Készítették: Helmeczi Erika és Falvai Rita 1 Tartalom: I.

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2350 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101 Fax: 29/337-250 ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAM 2013 2 ÉTKEZTETÉS Szakmai programja 1./ Készült: 1./ az 1993 évi III. törvény a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2007. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a szociális étkeztetésrıl, házi segítségnyújtásról, családsegítésrıl, valamint gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2007. november 12-én tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma,

Részletesebben