ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 94. -a valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 4. alapján Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Költségvetési szerv: Neve: Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézmény Idegen neve: --- Rövid neve: Székhelye: 9141 Ikrény, Vasútsor utca Létrehozásáról rendelkező határozatok: Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: Jogszabályban meghatározott közfeladata: Gyermekjóléti ellátások biztosítása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Tv ában foglaltak alapján. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: - A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése - A családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése

2 - A szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájárulás szervezése - Szabadidős programok szervezése - A hivatalos ügyek intézésének a segítése A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: - A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, - A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése - Együttműködés az egészségügyi szolgáltatást nyújtókkal, a személyes gondoskodást nyújtókkal, a közoktatási intézményekkel, a rendőrséggel, az ügyészséggel, a bírósággal, a menekülteket befogadó állomással, a menekültek átmeneti szállásával, a társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal. - Tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének a lehetőségéről. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: - A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása - A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében. - Az egészségügyi és a szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése. - Javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: - A családgondozás biztosítása- az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve- a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához.

3 - Utógondozó szociális munka biztosítása- az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve- a gyermek családjába történő viszszailleszkedéséhez. - Családi napközi: A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani. A családi napközi - az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segítheti a családokat. 6. Alaptevékenysége: Szakágazati rend szerint: Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Szakfeladatok száma és megnevezése december 31-ig hatályos: Családsegítés Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás január 01-től hatályos: Gyermekjóléti szolgáltatás Családi napközi, nappali felügyelet 7. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak határa a szerv kiadásaiban: A szervezet kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.

4 8. Működési köre: Ikrény, Abda, Börcs, Dunaszeg, Dunaszentpál, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Kisbajcs, Kunsziget, Nagybajcs, Öttevény, Vámosszabadi, Vének községek közigazgatási területe. 9. Irányító szerv neve, székhelye: 10. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 11. Felügyeleti szerv neve, székhelye: 12. Típus szerinti besorolása: A tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató, költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény Feladatellátásához kapcsolódó funkciója: Önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete 9024 Győr, Baross Gábor u látja el. 13. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és Kjt. szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtárásól szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján.

5 Az intézmény vezetője közalkalmazott, akit határozott időre bíz meg. 14. Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazott, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény alapján munkavállaló. 15. Alapító neve, címe: 16. Telephelyei: 9151 Abda, Szent István u. 3. Községháza 9152 Börcs, Erzsébet tér 4. Faluház 9174 Dunaszeg, Országút u. 6. Polgármesteri Hivatal 9175 Dunaszentpál, Iskola tér Győrladamér, Petőfi S. u. 1/b. Napköziotthonos Óvoda 9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 7. Polgármesteri Hivatal 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45. Polgármesteri Hivatal 9062 Kisbajcs, Kossuth u. 1. Polgármesteri Hivatal 9184 Kunsziget, Kossuth tér. Egészségház 9063 Nagybajcs, Petőfi S. u. 58. Faluház 9153 Öttevény, Fő u. 86. Faluház 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57. Polgármesteri Hivatal 9062 Vének, Petőfi u. 3. Családi Napközi: Székhelye: 9141 Ikrény, Vasútsor utca 6.

6 Működési területe: A Győri Többcélú Kistérségi Társulás településeinek (Abda, Bőny, Börcs, Dunaszeg, Gönyű, Győrladamér, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény, Kisbajcs, Kunsziget, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyúl, Öttevény, Pér, Rétalap, Töltéstava, Vének) közigazgatási területe Telephelyei: Családi Napközi 9184 Kunsziget, Petőfi tér Nagyszentjános, József Attila u A feladatellátást szolgáló vagyon: Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A feladat ellátásához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott eszközök. 18. A vagyon feletti rendelkezési joga: A feladat ellátását szolgáló vagyon felett a rendelkezés jogát a Győri Többcélú Kistérségi Társulás gyakorolja. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyonát nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékként felhasználni. 19. A működés fedezete: A gyermekjóléti szolgáltatás helyben történő ellátása érdekében a Társulás tagtelepüléseinek képviselő-testülete egy-egy helyiség használatát biztosítják az alapító okiratban telephelyként megjelölt épületekben. Ezen helyiségek működési és fenntartási kiadásait a társult képviselő-testületek önállóan fedezik. Az intézmény fenntartásának fedezeteként elsődlegesen az éves költségvetési törvényben meghatározott gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok megvalósításához nyújtott normatív állami hozzájárulás, továbbá a Társulás gyermekjóléti alapellátási feladatokra kapott forrásai közül az Ikrényi Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézményt megillető rész szolgál. Az intézmény költségvetési tervének elkészítését a Társulás Munkaszervezete végzi. Az intézmény által ellátott települések önkormányzatai részt vesznek a költségvetési terv elkészítésében, és saját költségvetésükben kötelezettséget vállalnak, hogy annak elfogadását követően a rájuk eső támoga-

7 tási összeget az intézmény rendelkezésére bocsátják. Az intézmény működéséhez szükséges költségek elosztása a naptári év első napján fennálló lakossági létszám arányában történik. Az önkormányzatok a rájuk eső kötelezettséget havonta utalják át a Társulás számlájára. Záradék: Az alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot július 1-i hatállyal a május 29-ei ülésén a 37/2009. (V. 29.) számú határozattal elfogadta. Az alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot január 21-i hatállyal a január 21-ei ülésén a 5/2010. (I. 21.) számú határozattal elfogadta. Az alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot december 2-i hatállyal a december 2-ei ülésén a 84/2010. (XII. 2.) számú határozattal elfogadta. Az alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot június 21-i hatállyal a június 21-ei ülésén a 41/2011. (VI. 21.) számú határozattal elfogadta. Az alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot november 15 i hatállyal a november 15-ei ülésén a 63/2011. (XI. 15.) számú határozattal elfogadta. Győr, november 15. P.H. Borkai Zsolt Elnök

I K R É N Y I M I K R O T É R S É G G Y E R M E K J Ó L É T I SZ O L G Á L T A T Á S T ELLÁ T Ó INT É Z M É N Y E I K R É N Y, VASÚTSOR U T C A 6.

I K R É N Y I M I K R O T É R S É G G Y E R M E K J Ó L É T I SZ O L G Á L T A T Á S T ELLÁ T Ó INT É Z M É N Y E I K R É N Y, VASÚTSOR U T C A 6. I K R É N Y I M I K R O T É R S É G G Y E R M E K J Ó L É T I SZ O L G Á L T A T Á S T ELLÁ T Ó INT É Z M É N Y E I K R É N Y, VASÚTSOR U T C A 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Szervezeti Szabály

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE A gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ------------------

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ------------------ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita jegyző

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzatának 21/2008.(XII.23.) számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Cigánd Város Önkormányzatának 21/2008.(XII.23.) számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Cigánd Város Önkormányzatának 21/2008.(XII.23.) számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6.

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2011. november 15. Kocsisné Gerencsér Ildikó A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17.

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17. Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására Előterjesztő: székhely

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ------------------

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ------------------ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné jegyző

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a gyermekek

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének Szakmai programja DUNAÚJVÁROS I. Általános működési feltételek Az intézmény elnevezése: Útkeresés Segítő Szolgálat, melynek keretében,

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. költségvetési szerv,

ALAPÍTÓ OKIRAT. költségvetési szerv, ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezet - A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. 4., továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 87. (1), 88. (3)

Részletesebben

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA A../2008. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben