A L A P Í T Ó O K I R A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P Í T Ó O K I R A T"

Átírás

1 A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát a következők szerint határozza meg: Az intézmény neve: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Rövid neve: Segítő Kezek Püspökladányi Központ Ágazati azonosítója: S Székhelye: 4150 Püspökladány, Szent I. u. 33. sz. Telephelyei: 4150 Püspökladány, Karcagi u. 32. sz Püspökladány, Gárdonyi Géza u. 47. sz Sárrétudvari, Kossuth u. 55. sz Sárrétudvari, Széchenyi u. 31. sz Szerep, Nagy u. 53. sz Szerep, Nagy u. 46. sz Földes, Honvéd u. 2. sz Földes, Rákóczi u. 5. sz Nagyrábé, Kossuth u. 5. sz Nagyrábé, Arany J. u. 11. sz. Alapítás ideje: október 1. Létrehozásáról rendelkező határozat: 112/2008. (VIII. 28.) önkormányzati testületi határozat Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: Az alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, címe: Területi Gondozási Központ 4150 Püspökladány, Rákóczi u. 4. Sárréti Szociális Szolgáltató Központ 4150 Püspökladány, Bocskai u. 21. Püspökladány Város Önkormányzata Fenntartó szerv neve, címe: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Irányító szerv neve, címe: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az intézmény illetékessége: Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Földes, Nagyrábé települések közigazgatási területe

2 Működési köre: Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep, Földes, Nagyrábé települések közigazgatási területe Az intézmény jogállása: önálló jogi személy Gazdálkodási besorolása alapján: Jogszabályban meghatározott közfeladata: önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete (4150 Püspökladány, Petőfi u. 40.) látja el. szociális ellátás (Ötv. 8. (1)) Kötelező feladatként ellátandó alaptevékenysége a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény értelmében. Alaptevékenysége: Megnevezése: Száma: TEÁOR szerint: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bent lakás nélkül 8810 Szakágazat szerinti besorolása: Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása bentlakás nélkül Szakfeladat szerinti besorolása: Idősek nappali ellátása Fogyatékossággal élők nappali ellátása Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Demens betegek nappali ellátása Pszichiátriai betegek nappali ellátása

3 Nappali ellátás: Időskorúak nappali ellátása: idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyeknek nyújt nappali ellátást az Intézményfenntartó Társulás Tagjainak közigazgatási területén. Demens személyek nappali ellátása: tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, demencia kórképpel rendelkező személyeknek nyújt nappali ellátást Püspökladány, Földes közigazgatási területén. Fogyatékos személyek nappali ellátása: önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyeknek nyújt nappali ellátást Püspökladány, Szerep, Sárrétudvari, Földes, Nagyrábé, Báránd, Biharnagybajom, Sáp, Bihartorda, Bihardancsháza, Kaba, Nádudvar, Tetétlen közigazgatási területén. Pszichiátriai betegek nappali ellátása: elsősorban saját otthonukban élő, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek részére nyújt nappali ellátást Püspökladány közigazgatási területén. Gyermekjóléti szolgálat: hozzájárul a családban nevelkedő gyermek egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítéséhez, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és a kialakult veszélyhelyzet megszüntetéséhez, a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez, illetve a családból kiemelt gyermek családjába történő viszszahelyezésének elősegítéséhez. A törvényben megjelölt szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, szolgálatokkal az Intézményfenntartó Társulás tagjainak közigazgatási területén. Tevékenységi körében - jelzőrendszert alakít ki és működtet, - őrködik a gyermeki jogok védelmén, - szabadidős programokat szervez, - elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, - szervezi a helyettes szülői ellátást, - felkérésre környezettanulmányt készít, - a helyettes szülő(k) munkáját szakmailag segíti, ellenőrzi. A törvényben meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. Étkeztetés: az Intézményfenntartó Társulás tagjainak közigazgatási területén a szociálisan rászorultak napi egyszeri meleg étkeztetése, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel biztosítani. Házi segítségnyújtás: a nyugdíjkorhatár feletti idős, illetve nyugdíjkorhatár alatti fogyatékos, vagy egészségi állapota miatt rászoruló személyek részére saját lakókörnyezetükben végzett gondozás az Intézményfenntartó Társulás tagjainak közigazgatási területén. 3

4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: saját otthonukban élő egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, valamint fogyatékos személyek részére nyújtott házi segítségnyújtás 24 órás ügyeletben a krízishelyzetek ellátására. A kapcsolattartás diszpécserközponton és a gondozottnál kihelyezett rádióvevő készüléken keresztül történik, Püspökladányi központtal Bihartorda, Nádudvar, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen településeken. Családsegítés: az életvezetési problémákkal, szociális és mentális gondokkal küzdő családok, illetve személyek szociális és mentálhigiénés ellátása az Intézményfenntartó Társulás tagjainak közigazgatási területén. Feladata a családok veszélyeztetettségének megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. A szakmai tevékenység a családra, mint egyénre irányul, a működés középpontjában az aktív korosztály életminőségének befolyásolása áll. A lakosság felé nyújtott ingyenes szolgáltatások az önkéntességen, nyitottságon, egyenlőség elvén alapulnak. Az alaptevékenység forrása: - a települési önkormányzat által ellátott feladat után a társulás által igényelhető normatív állami hozzájárulásból, - saját bevétel, - a települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásaiból, - központi költségvetési pénzeszközökből, - egyéb bevételekből biztosítják. Kapacitásmutató: férőhelyek száma (fő) Teljesítménymutató: ellátottak száma (fő) adott évben előforduló riasztások száma (db) Feladatmutató: ellátást igénylők száma (fő) ellátottak száma (fő)/ kihelyezett készülékek száma (db) Az ellátható vállalkozási tevékenység köre: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok meg jelölése: Nyilvános pályázati eljárás keretében Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott időtartamra - 5 évre - bízza meg a mindenkori hatályos jogszabályok figyelembevételével. Nyilvános pályázat alapján, - határozott vagy határozatlan időre, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.), illetve határozott időtartamra a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény alapján foglalkoztathatók. 4

5 A feladatellátást szolgáló vagyon: A vagyon feletti rendelkezés joga: Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonában lévő 4150 Püspökladány, Szent I. u. 33., 4150 Püspökladány, Karcagi u. 32., 4150 Püspökladány, Gárdonyi Géza u. 47., Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 55., 4171 Sárrétudvari, Széchenyi u. 31., Szerep Község Önkormányzata tulajdonában lévő 4163 Szerep, Nagy u. 53., 4163 Szerep, Nagy u. 46. szám alatti ingatlanok. Földes Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 4177 Földes, Honvéd u Földes, Rákóczi u. Rákóczi u. 5. Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 4173 Nagyrábé, Kossuth u Nagyrábé, Arany J. u 11. Az intézmény által Püspökladány város közigazgatási területén használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára Püspökladány Város Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. A 4163 Szerep, Nagy u. 46. sz. alatti vagyon felett Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelkezik. A társulás megszűnése esetén a társulás létrehozásakor ismert vagyoni-tulajdoni állapot változatlanul marad. Az alapító okiratot érintő változást az intézmény vezetője - a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül - köteles az irányító szervnek bejelenteni. Záradék: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát a 60/VIII/2009. (V. 28.) számú határozatával hagyta jóvá, a 97/VI/2009. (VIII. 27.) számú, a 16/VII/2010. (II. 25.) számú, a 103/2010. (XI. 24.) számú, a 118/2010. (XII. 16.) számú, a 49/2011. (V. 26.) számú, a 15/2012. (I. 26.) számú, a 151/2012. (XI. 29.) számú, a 9/2013. (I. 31.) számú, a 15/2013. (II. 13.) számú, a 69/2013. (V. 30.) számú, a 95/2013. (VI. 27.) számú, a 104/2013. (VII. 25.) számú és a 114/2013. (VIII. 29.) számú határozataival módosította. Püspökladány, augusztus 30. D o m b i Imréné polgármester 5

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: Szabó János igazgató JÓVÁHAGYTA: Szita Károly polgármester 2011. szeptember 22. Hatályos: 2012.

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2008.(III.03.) számú h a t á r o z a t a a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1.) az előterjesztést megtárgyalta,

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter. Szervezeti és Működési Szabályzat

Területi Szociális Központ Sajószentpéter. Szervezeti és Működési Szabályzat Területi Szociális Központ Sajószentpéter Szervezeti és Működési Szabályzat I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának Tartalomjegyzéke

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17.

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17. Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására Előterjesztő: székhely

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA A../2008. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. költségvetési szerv,

ALAPÍTÓ OKIRAT. költségvetési szerv, ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezet - A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv. 4., továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 87. (1), 88. (3)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz. Sorszám: A/1. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja 1.1. Székhelye: 4026 Debrecen, Mester u. 1. sz. 1.2. Telephelyei: 1.2.1. 4029

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben