77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu"

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és gyermekjóléti tevékenységek átszervezése Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

2 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ Tisztelt Képviselőtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) meghatározza azoknak az alapszolgáltatásoknak és szakosított ellátásoknak a körét, amelyet a főnél több lakosú településeken az önkormányzatoknak kötelező biztosítani. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 15. -a rendelkezik azokról a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekvédelmi szakellátásokról, amelyekről a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni. Az Szt. 57. (1) bekezdése alapján személyes gondoskodás keretében tartozó szociális alapszolgáltatás az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, családsegítés, nappali ellátások. A Gyvt. 15. (2) bekezdése szerint személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás a gyermekjóléti szolgáltatás, Családok Átmeneti Otthona. Pápa Város Önkormányzata valamennyi szociális alapszolgáltatást és szakosított ellátást, továbbá gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás kivételével Pápa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye (integrált intézmény) biztosítja. Pápa városban a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást Pápa Város Önkormányzatának Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata biztosítja részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményként, a működésével kapcsolatos gazdálkodási feladatokat pedig az Egyesített Szociális Intézmény látja el. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 148/2007. (XI.29.) számú határozatával elfogadta a évi költségvetési koncepciót. A koncepció tartalmának megfelelően a évben is folytatni kell az intézmények létszám-, feladat és elhelyezés racionalizálását. Tekintettel arra, hogy valamennyi szociális alapszolgáltatást az Egyesített Szociális Intézmény Gondozási Központja biztosítja, célszerű a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást, mint kötelező feladatot a Gondozási Központon keresztül ellátni, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény megszüntetésével egyidejűleg.

3 Szakmailag azért is indokolt az alapszolgáltatások egy intézmény keretein belül történő ellátása, hiszen ugyanaz az intézmény biztosítja a szakosított ellátásokat is, szorosabbá válik az együttműködés, megvalósul az egyes szolgáltatások közötti átjárhatóság. 2 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII.16.) Korm. rendelet 2/C. (2) bek. alapján a fenntartó köteles a működési engedélyt ismételten kérelmezni, ha a szolgáltató más szociális szolgáltatást kíván nyújtani, mint amelyre a működési engedély feljogosítja. Fentiek alapján szükséges az Egyesített Szociális Intézmény működési engedélyének ismételt kiadása. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 104. (1) bekezdésének i) pontjában foglaltaknak megfelelően a fenntartó kikérte a gyámhivatal véleményét. A gyámhivatal az intézmény megszüntetetésével és a feladat Gondozási Központ útján történő ellátásával egyetértett. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Összeállította: Benecz Rita osztályvezető Pápa, június 26. dr. Kovács Zoltán s.k. polgármester H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T 1. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. tv. 88. (3) bekezdésében foglaltak alapján a Pápa Város Önkormányzata fenntartásában működő részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként besorolt Pápa Város Önkormányzatának Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata (8500 Pápa, Fő u. 7. ) elnevezésű intézményt a hivatkozott jogszabály 90. (1) bekezdés c/ pontja alapján augusztus 1. napi hatállyal megszünteti augusztus 1. napjától a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást, mint kötelezően ellátandó feladatot Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye (8500 Pápa, Barát u. 9.), mint jogutód útján biztosítja. Felkéri a Polgármestert, hogy az intézmény megszüntetésével, továbbá Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményének működési engedélyével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal, illetve augusztus 1.

4 Felelős: dr. Kovács Zoltán polgármester Benecz Rita osztályvezető Csőréné Pőr Eszter ESZI igazgató 3 2. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. tv., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye elnevezésű költségvetési szerv alapító okiratát az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. Egyidejűleg Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 35/2008. (IV. 3.) és 185/2007. (XII. 20.) határozatával, és a 154/2007. (XI. 29.) határozatával módosított 94/2006. (VII.06.) határozat 4. pontjával jóváhagyott alapító okiratát hatályon kívül helyezi. A Képviselőtestület utasítja a Jegyzőt, hogy az alapító okirat törzskönyvi nyilvántartás részére történő megküldésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: augusztus 1. Felelős: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző Dr. Nagy Krisztina osztályvezető

5 Melléklet a 77. sorszámú előterjesztéshez A L A P Í T Ó O K I R A T 1./ A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Költségvetési szerv nyilvántartási száma: / A költségvetési szerv székhelye: 8500 Pápa, Barát u. 9. A költségvetési szerv telephelyei: Pápa, Barát u. 3. Pápa, Barát u Pápa, Barát u. 7. Pápa, Teveli út 3. Pápa, Vörösmarty u. 12. Pápa, Árok u. 7. Pápa, Arany J. u. 4. Pápa, Kisfaludy u. 16. Pápa, Fő u / Alaptevékenysége: Szakágazat száma, megnevezése: , idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Személyes gondoskodás: szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások működtetése integrált szervezeti formában I Szakosított ellátások: Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes körű ellátásáról gondoskodik Idősek Otthona Pápa, Barát u. 3. hagyományos részleg, (férőhely: 49 fő) Pápa, Barát u hagyományos részleg, (férőhely: 35 fő) ebből: demens csoport (férőhely: 15 fő) Pápa, Teveli út 3. emelt szintű részleg (férőhely: 31 fő) Pápa, Vörösmarty u. 12. emelt szintű részleg (férőhely: 42 fő) Elsősorban a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ápolását, gondozását végzi, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Intézményen belül intenzív gondozást biztosító csoport kialakításáról különállóan kell gondoskodni, ha a demencia körébe tartozó középsúlyos, vagy súlyos kórkép került megállapításra. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Időskorúak Gondozóháza Pápa, Árok u. 7. (férőhely: 25 fő) Az időskorúak, valamint a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

6 Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása Pápa, Arany J. u. 4. (férőhely: 20 fő) Azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra Családok Átmeneti Otthona Pápa, Kisfaludy u. 16. (férőhely: 12 fő) Megszakítás nélküli munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely az alapellátás keretében a gyermek és szülője, illetve a várandós anya számára alaptevékenységként biztosítja a Gyv.tv ának (3) bekezdése szerinti átmeneti gondozást. II Szociális alapszolgáltatások Gondozási Központ: Az alapszolgáltatások keretén belül a szolgáltató segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi-, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában Étkeztetés Pápa, Barát u. 7. Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a.) koruk, b.) egészségi állapotuk, c.) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d.) szenvedélybetegségük, vagy e.) hajléktalanságuk miatt Házi segítségnyújtás Pápa, Barát u. 7. Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni a.) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, b.) azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. c.) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, d.) azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükben történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

7 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Pápa, Barát u. 7. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás Támogató Szolgáltatás Pápa, Barát u. 7. A fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén Családsegítés Pápa, Fő u. 7. Ennek keretében segítséget nyújt a szociális, vagy mentálhigiénés, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyeknek, családoknak, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének családban történő nevelésének elősegítése a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermeknek a családjából történő kiemelésének megelőzése Feladata továbbá a védelembe vételhez kapcsolódó feladatok ellátása, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozása, a helyettes szülői hálózat szervezése, az örökbe fogadással kapcsolatos feladatok ellátása. appali ellátás Idősek Klubja Pápa, Árok u. 7. (férőhely: 50 fő, ebből demens csoport férőhely 5 fő) Nappali ellátás a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, továbbá a 18. életévüket betöltött, fekvőbeteggyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek részére Fogyatékosok appali Intézménye Pápa, Kisfaludy u. 16. (férőhely: 20 fő) Az önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

8 Szociális foglalkoztatás Az intézményi jogviszonyban álló személy intézményen belüli foglalkoztatása az intézmény szakmai programja alapján, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően munka-rehabilitáció vagy fejlesztő, felkészítő foglalkoztatás keretében biztosítható Munkahelyi vendéglátás Pápa, Barát u. 3. A dolgozók szervezett étkeztetésének ellátása. 4./ Kiegészítő tevékenysége: Az alaptevékenység ellátásának feltételeként rendelkezésre álló s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználását célzó szolgáltatások nyújtása térítés ellenében. 5./ Vállalkozási tevékenység köre és mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 6./ Feladatellátást szolgáló vagyon, vagyon feletti rendelkezés joga: Feladatellátását szolgáló vagyon az önkormányzat által leltár szerint használatba adott vagyoni kör. Az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával és felújításával kapcsolatos költségeket a költségvetési szerv viseli. A vagyonnal való gazdálkodás során Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 22/1992. (X.13.) rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 7./ A költségvetési szerv jogállása: Az intézmény jogi személy, melynek egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Az igazgató önálló munkáltatói jogkörrel rendelkezik, az intézményi dolgozók tekintetében. 8./ Az intézményvezetői állás betöltésének rendje: Az intézményvezetői beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás előkészítését és lefolytatását a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvényben, és a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.23.) számú Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell elvégezni. A költségvetési szerv vezetőjének neve : Csőréné Pőr Eszter A kinevezés időpontja: /1986.(III.13.) sz. VB. hat. A kinevezés időtartama: március 1-től határozatlan időre.

9 5 9./ A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre, a gazdálkodással összefüggő jogosítványok: Az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A kötelezettségvállalási és utalványozási jogot a költségvetési szerv vezetője gyakorolja. Az intézmény önálló bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Tevékenységéről és gazdálkodásáról a költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint számol be. Ellátja a hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek alaptevékenységi körébe tartozó feladatokkal kapcsolatos gazdasági, ügyviteli feladatokat a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének szabályait rögzítő megállapodásban foglaltak szerint. Az intézményhez rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátási Intézete Pápa, Barát u / A költségvetési szerv megszüntetésére vonatkozó szabályok: A költségvetési szerv megszüntetése vagy átszervezése esetén az alapításra megállapított szabályok szerint kell eljárni; a többször módosított évi XXXVIII. törvényben, valamint a módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján. 11./ Alapító szerv neve: Pápa Városi Tanács 12./ A költségvetési szerv fenntartója, felügyeleti szerve: Pápa Város Önkormányzata Pápa, Fő u / A költségvetési szerv jogelődje: Egyesített Szociális Intézmény Pápa, Szelestei u. 3. Pápa Város Önkormányzatának Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Pápa, Fő u. 7.

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2008.(III.03.) számú h a t á r o z a t a a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1.) az előterjesztést megtárgyalta,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának Tartalomjegyzéke

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: Szabó János igazgató JÓVÁHAGYTA: Szita Károly polgármester 2011. szeptember 22. Hatályos: 2012.

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17.

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17. Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására Előterjesztő: székhely

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: titkarsag@ujpestszi.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Lakásés Egészségügyi Bizottsága a /2010.(II.15.) SZLEB határozatával jóváhagyott

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA A../2008. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben