r ft NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 63415/ Ügyintéző: dr. Krizsai Anita a Közgyűléshez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "r ft NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 63415/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita a Közgyűléshez"

Átírás

1 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE -, ' ~-.'& 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. : 83. Telefon: (42) Fax: (42) E-maii: Ügyiratszám: 63415/ Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés a Közgyűléshez a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítására, egységes szerkezetben történő elfogadására /. ~~.~.~ Dr. Kovács Ferenc polgármester r ft Dr. Krizsai Anita Szociális Osztály vezetője tőrvényességi véleményezést végző személyek aláírása: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző l. 1 t... Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője Az előterjesztést véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlési A nappali ellátás napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére szolgál, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. A nappali ellátások rendszerbeli helye 2005-ben változott meg, a korábban szakellátásként definiált szolgáltatási forma az alapszolgáltatások közé került. A módosítás azt célozza, hogya nappali ellátás alapvetően egy nyitott, a szükségletekre gyorsan reagáló, integráló szerepet betöltő ellátási formává váljon, amely h átte rét adhatja települési szinten az alapszolgáltatások összekapcsolásának és ezáltal intézményi formaként történő megjelenésének. A szabályozási cél egy nyitottabb, az ellátotti csoportok tekintetében kevésbé merev, az integráció szempontjából többféle alternatív megoldást is megengedő szolgáltatási forma létrehozása volt. A több célcsoportra kiterjedő nappali ellátások csökkentik a célcsoportokkal kapcsolatos diszkriminációt a szolgáltatások helyi jellegét. A tapasztalatok szerint ugyanis ez utóbbi és erősítik segít a rászorulók hatékony közösségi szintű ellátásában. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 86. (2) bekezdés c) pontja alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata köteles biztosítani a pszichiátriai betegek nappali ellátását. A pszichiátriai betegek nappali ellátás biztosítását a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Szociális Gondozási Központ (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.) szervezeti keretében lévő 3. számú Idősek klubja (4400 Nyíregyháza. Csaló köz ) és a 6. számú Idősek klubja (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 31.) alapszolgáltatásainak bövítésében valósítanánk meg. A 3. számú és 6. számú Idősek klubja jelenleg az alapszolgáltatások közül idősek nappali ellátását (férőhely: 41 és 25 fő), valamint étkeztetést biztosít, melyet kiegészítenénk pszichiátriai betegek nappali ellátásával (8 és 5 fő). A működéséhez szükséges szakmai létszám a müködési engedély módosítását követően is rendelkezésre áll, tekintettel arra, hogy az intézmény a saját szervezeti felépítése és működési rendje szerint gazdálkodhat (átcsoportosíthat) a humán erőforrással. A rendelkezést figyelembe véve a módosítás nem indukálja a szakmai létszám bővítését. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XI1.29.) Korm. rendelet 5. (4) bekezdése alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nyíregyháza, valamint Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Nyíregyházai, Ibrány-Nagyhalászi, Nagykállói, Tiszavasvári Kistérségi Népegészségügyi Intézet előzetes szakhatósági állásfoglalásában hozzájárult a 3. számú Idősek klubja és 6. számú Idősek klubja nappali ellátás alapszolgáltatás bővítéséhez. A működési engedély módosításához szükséges a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal finanszírozási rendszerbe történő befogadó nyilatkozata, melynek beszerzése folyamatban van. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény kötelezővé teszi, hogya Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a finanszírozási rendszerbe az állami vagy önkormányzati kötelező feladatot ellátó állami fenntartót a rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül befogadja.

3 -2 Az Alapító Okirat módosításával bekerül a tevékenység jellege alapján az alaptevékenységek szakfeladat száma és megnevezése (a változást félkövér, dőlt betűvel jeleztük). A Szociális Gondozási Központ a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában mükődik, de az Alapító Okirat módosítása során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kőzgyűlése egyetértési joggal rendelkezik. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogya fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni, a határozat-tervezetet valamint a mellékletben található egységes szerkezetű Alapító Okiratot elfogadni szíveskedjen! Nyíregyháza, szeptember 17. Tisztelettel: ~ i/~ \~ Dr. Kovács Feren'c

4 Melléklet a 63415/ számú előterjesztéshez HATÁROZAT TERVEZET NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK./2012. (IX. 27.) számú h a t á r o z a t a a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés 1.) Az előterjesztést megtárgyalta és a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításával azzal, hogy az alaptevékenységek szakfeladat száma és megnevezése kiegészül pszichiátriai betegek nappali ellátása; az intézmény jogszabályban - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény / a továbbiakban Szt. / szerinti meghatározott közfeladata kiegészül - nappali ellátás (Szt. 65/F. (1) bekezdés b) pontja) a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek napközbeni ellátása, alapvető higiéniai szükségleteinek kielégítése, igény szerint napközbeni étkeztetése; az intézmény telephelyei és az ellátottak számára nyitva álló helyiségei kiegészül: 3. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Csaló köz sz. szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 63. házi segítségnyújtás [7. sz. Házigondozói körzet] és 65/F. (1) bekezdés a) és b) pont nappali ellátás és étkeztetés (Szt. 62. ));6. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Vécsey köz 31. sz. szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (65/F. (1) bekezdés a) és b) pont nappali ellátás és étkeztetés (Szt. 62. )), pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás, (Szt. 65/A. ), támogató szolgáltatás (Szt. 65/C. ), Értelmi Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye (Szt. 65/F. (1) bekezdés c)) pontja, szociális foglalkoztatás (Szt. 99/B. ) Nyíregyháza, Tiszavasvári u egyetért és azt egységes szerkezetben a melléklet szerint elfogadja. 2.) Felhatalmazza Dr. Kovács Ferencet a Társulási Tanács Elnökét a határozat mellékletét képező módosító okirat aláírására. Nyíregyháza, szeptember 27. A határozatot kapják: 1.) A Közgyűlés tagjai 2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3.) A Szociális Gondozási Központ vezetője 4.) A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetője

5 Melléklet a /2012. (IX. 27.) számú határozathoz A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben foglaltaknak megfelelően, mint alapítói jogokkal felruházott költségvetési szerv a Szociális Gondozási Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Szociális Gondozási Központ Az intézmény székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. sz. Fenntartó neve, címe: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás, 4400 Nyíregyháza Tűzoltó u. 1. Felügyeleti szerve: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás, 4400 Nyíregyháza Tűzoltó u. 1. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 4400 Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1. Az irányítási jog gyakorlása során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetértési joggal rendelkezik a költségvetési szerv átalakítása, megszüntetése, alapító okiratának módosítása tárgyában. Létrehozásáról rendelkező határozat: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 269/1992.(XI. 16.) számú határozata Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Jogállása: önálló jogi személy Vezetőjének és gazdasági vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Az intézményvezetőt a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa nevezi ki pályázat útján, határozott időre a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Elnöke gyakorolja. Az irányítási jog gyakorlása során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetértési joggal rendelkezik a költségvetési szerv vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, felmentése, vezetői megbízatásának visszavonása a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, valamint, a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, felmentése, vezetői megbízatásának visszavonása, díjazásának megállapítása tárgyában.

6 -2- Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A közalkalmazotti jogviszony (a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény), illetve meghatározott munkakörök esetén a Polgári Törvénykönyv alapján a polgári jogviszony keretében történő foglakoztatás is megengedett. Az intézmény működési területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe és Nyírpazony Község közigazgatási területe Az intézmény alaptevékenységei: Az intézmény szakágazat száma és megnevezése: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Az intézmény által végzett alaptevékenységek szakfeladat száma és megnevezése: Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Idősek nappali ellátása Pszichiátriai betegek nappali ellátása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátás Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében Támogató szolgáltatás Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) Az intézmény jogszabályban - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény / a továbbiakban Szt. / szerinti meghatározott közfeladata: - Szociális étkeztetés / Szt. 62. / Feladata gondoskodni azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. - Házi segítségnyújtás / Szt. 63. / Feladata gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, valamint azokról, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás / Szt. 65. / Feladata a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása. - Közösségi ellátások (Szt. 65/A. ) A pszichiátriai és szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő gondozása, gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése.

7 -3- - Támogató szolgálat (Szt. 65/C. ) A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása. - Nappali ellátás biztosítása / Szt. 65/F. (1)bekezdés a) pont/ Feladata a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére lehetőséget biztosítani a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, valamint igény szerint megszervezni az ellátottak napközbeni étkeztetését. - Nappali ellátás (Szt. 65/F. (1) bekezdés b) pontja) A tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek napközbeni ellátása, alapvető higiéniai szükségleteinek kielégítése, igény szerint napközbeni étkeztetése. - Nappali ellátás (Szt. 65/F. (1) bekezdés c) pontja) A harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos illetve autista személyek napközbeni ellátása, alapvető higiéniai szükségleteinek kielégítése, igény szerint napközbeni étkeztetése. - Ápolást-gondozást nyújtó (idősek otthona) intézményi ellátás (Szt. 68. ) Az idősek otthona a nyugdíjkorhatárt betöltött, illetve 18. életévet betöltött, de betegsége miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyeknek az ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. - Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona (Szt. 85/A. ) A fogyatékos személy részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátása. - Szociális foglalkoztatás (Szt. 99/B. ) Az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatása, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően munka-rehabilitáció vagy fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében. - Hivatásos gondnoki feladatok /149/1997.(X. 10.) Korm. rendelet Otthoni szakápolási feladatok /20/1996.(VII. 26.) NM rendelet - Otthoni hospice ellátás /60/2003.(X. 20.)ESZCSM rendelet - Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés Szabadkapacitás kihasználására irányuló alaptevékenység: Munkahelyi étkeztetés nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összetett adminisztratív szolgáltatás iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás szakmai továbbképzések máshová nem sorolt egyéb felnőttoktatás otthoni szakápolás, otthoni hospice ellátás időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programok

8 -4- Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. A feladatellátást szolgáló az intézmény használatában lévő vagyon: Helyrajzi szám 1. Cím 6423 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. sz /3 Nyíregyháza-Oros, Fő út 3. sz. 2263/38/A/95 Nyíregyháza, Ungvár stny. 27. sz Pacsirta u Oros, Rozsnyai u Nyíregyháza, Újszőlő út A vagyon felett rendelkező: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése A vagyonnal való gazdálkodás során a 21/2004. (VI. 24.) számú, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. Az intézmény telephelyei és az ellátottak számára nyitva álló helyiségei: 1. sz. Idősek Klubja, Nyíregyháza, Vécsey köz 2. - szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 65/F. (1) bekezdés a) pont nappali ellátás és étkeztetés (Szt. 62. )) 2. sz. Idősek Klubja, Nyíregyháza - Oros, Fő út 3. sz. szociális alapszolgáltatást (Szt. 63. házi segítségnyújtás [7. sz. Házigondozói körzet], 65/F. (1) bekezdés a) pont nappali ellátás és étkeztetés (Szt. 62. )) 3. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Csaló köz sz. szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 63. házi segítségnyújtás [7. sz. Házigondozói körzet] és 65/F. (1) bekezdés a) és b) pont nappali ellátás és étkeztetés (Szt. 62. )) 6. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Vécsey köz 31. sz. szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (65/F. (1) bekezdés a) és b) pont nappali ellátás és étkeztetés (Szt. 62. )) 7. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Dália út 1.sz. szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 65/F. (1) bekezdés a) pont nappali ellátás és étkeztetés (Szt. 62. )) 9. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Család u. 11. szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (65/F. (1) bekezdés a) pont nappali ellátás és étkeztetés)

9 -5-3. sz. Házigondozói körzet, Nyíregyháza, Ungvár stny. 27., Nyíregyháza, Kollégium u szociális alapszolgáltatás (Szt. 63. házi segítségnyújtás) 4. sz. Házigondozói körzet, Nyíregyháza, Vécsey út 15. sz. szociális alapszolgáltatás (Szt. 63. házi segítségnyújtás) 5. sz. és 7. sz. Házigondozói körzet és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Nyíregyháza, Szent I. út 63. sz. szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 65. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Szt. 63. házi segítségnyújtás) 1. sz., 2. sz. és 6. sz. Házigondozói körzet és Hivatásos Gondnokok Nyíregyháza, Őz u sz. szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 63. házi segítségnyújtás, 149/1997.(X. 10.) Korm. rendelet 134. ) Otthoni szakápolás Nyíregyháza, Szent I. út 14. sz. ápolói tevékenység (20/1996.(VII. 26.) NM. rendelet ) Otthoni hospice ellátás Nyíregyháza, Szent I. út 14. sz. ápolói tevékenység (60/2003.(X. 20.) ESZCSM rendelet ). Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás, (Szt. 65/A. ), támogató szolgáltatás (Szt. 65/C. ), Értelmi Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye (Szt. 65/F. (1) bekezdés c)) pontja, szociális foglalkoztatás (Szt. 99/B. ) Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. Kék Szirom Lakóotthon Nyíregyháza, Újszőlő u Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona (Szt.85/A. ) Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek Otthona 4400 Nyíregyháza, Pacsirta u Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek Otthona 4400 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8. Nyíregyháza, szeptember 27. Dr. Kovács Ferenc Társulási Tanács Elnöke ZÁRADÉK Az alapító okirat módosításával (és így az egységes szerkezetű alapító okiratot) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a szeptember 27-ei ülésén a./2012. (IX. 27.) számú határozattal egyetértett.

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2008.(III.03.) számú h a t á r o z a t a a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1.) az előterjesztést megtárgyalta,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja.

L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 312/2012. (XII. 13.) számú határozata a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat) Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Humán Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRATA, melyet a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 9/2005. (III. 31.) számú határozattal

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

2013. június 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. június 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. június 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: Szabó János igazgató JÓVÁHAGYTA: Szita Károly polgármester 2011. szeptember 22. Hatályos: 2012.

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 22-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 22-i ülésére 1. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye alapító okiratának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17.

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17. Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására Előterjesztő: székhely

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 23-i ülése 6. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 23-i ülése 6. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 23-i ülése 6. sz. napirendi pontja Javaslat az Integrált Szociális Intézmény alapító okiratának módosítására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény

J a v a s l a t az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény J a v a s l a t az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására Előterjesztő:

Részletesebben

~ 383 ~ 73-18/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. október 25-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 383 ~ 73-18/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. október 25-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 73-18/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. október 25-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 192/2012.(X.25.) 193/2012.(X.25.) 194/2012.(X.25.) 195/2012.(X.25.)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

\t N Y R E G Y H Á Z A "'-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

\t N Y R E G Y H Á Z A '-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-3968-3j2014. Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás átszervezésére...~......

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben