NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás és egyes szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények közös fenntartásáról és a feladatok közös megvalósításáról szóló ellátási szerződés módosításának és a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról A Közgyűlés 1.) Az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. 2.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött társulási megállapodás módosítását a határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja. 3.) A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulása között megkötött ellátási szerződés módosítását a határozat 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 4.) a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításával egyetért, és azt a határozat 3. számú melléklete szerinti egységes szerkezetben elfogadja. 5.) Felhatalmazza Csabai Lászlóné polgármestert a módosított megállapodás és ellátási szerződés aláírására. Határidő: január 23. k.m.f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1. / A Közgyűlés tagjai 2. / A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3. / Szociális Gondozási Központ Igazgatója Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 4./ Nyírpazony Község Polgármestere 5./ Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Vezetője Nyíregyháza, Jókai tér 4-6.

2 1. számú melléklet a 9/2007.(I.22.) számú határozathoz: Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása A helyi önkormányzatok társulásairól szóló évi CXXXV. törvény 9. -ban foglaltak alapján Nyírpazony Község Önkormányzata Nyírpazony, Arany J. u. 14. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. egyes szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények közös fenntartásáról és a feladatok közös megvalósításáról szóló -Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2005.(I. 26.) számú határozatával jóváhagyott és a 169/2005. (VI. 29.) határozatával módosított, valamint Nyírpazony Község Képviselő-testületének 9/2005. (I. 25.) számú határozatával jóváhagyott és az 59/2005. (IX. 6.) számú határozatával módosított január 26-án kötött Társulási megállapodásban foglaltakat egybehangzó minősített többséggel elfogadott határozataikkal- az alábbiak szerint módosítja: 1./ A Társulási megállapodás bevezető rendelkezések című részének 1./ pontja az alábbiak szerint módosul: 1./ Önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben foglalt jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és ápolást-gondozást nyújtó idősek otthona, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján gyermekjóléti szolgáltatás közös ellátására egybehangzó minősített többséggel elfogadott határozataikkal- megállapodnak a következő intézmények közös fenntartásában: Szociális Gondozási Központ Nyíregyháza, Vécsey köz 2. Mentálhigiénés Központ Nyíregyháza, Sarkantyú u Szivárvány Idősek Otthona Nyíregyháza, Tölgyes u.11. Gyermekjóléti Központ Nyíregyháza, Báthory u / A Társulási megállapodás társulás célja című része az alábbiak szerint módosul és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alcímmel egészül ki: A társulás létrehozásának célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerinti családsegítés (64. ), közösségi ellátások (65/A. ), jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (65. ), támogató

3 szolgálat (65/C. ), és az ápolást-gondozást nyújtó idősek otthona (68. ) működtetésére, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti szolgáltatás ( ) önkormányzati feladatainak megoldására a társult önkormányzatok együttműködjenek egy hatékony szervezet fenntartásában. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell - az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, - a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, - szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai betegek részére nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátója együttműködik a támogató szolgáltatást, illetve a pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatóval. 3./ A Társulási megállapodás egyéb rendelkezései változatlanok maradnak. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködésükről szóló évi CXXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Nyíregyháza, január 22. Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere Vas Miklós Nyírpazony Község Polgármestere

4 2. számú melléklet a 9/2007.(I.22.) számú határozathoz: Egyes szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények közös fenntartására és a feladatok közös megvalósításáról szóló ellátási szerződés módosításáról A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., képviseletében Csabai Lászlóné elnök), mint Társulás másrészről a Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulása (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., képviseletében Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere ), mint Intézményfenntartó Társulás a közöttük január 21-én létrejött szerződést az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint módosítják: 1. A felek a szerződés 2./ pontját az alábbiak szerint egészítik ki: 2./ Az Intézményfenntartó Társulás vállalja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben foglalt jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgáltatást és ápolást-gondozást nyújtó idősek otthonát, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján a gyermekjóléti szolgáltatást közös intézményei (Szociális Gondozási Központ, Nyíregyháza, Vécsey köz 2., Mentálhigiénés Központ Nyíregyháza, Sarkantyú u ,szivárvány Idősek Otthona Nyíregyháza, Tölgyes u.11., Gyermekjóléti Központ Nyíregyháza, Báthory u.10.) útján látja el. Továbbá vállalja, hogy az évi III. törvényben foglalt családsegítés feladatai ellátását a Szocio East Egyesület Szociális Szolgáltató és Módszertani Központtal Nyíregyháza, Tűzoltó u.1., és július 1-től a Humán-Net Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvánnyal Nyíregyháza, Váci M. u. 41., a közösségi ellátások biztosítását a Talentum Európai Fejlődésért Kiemelten Közhasznú Alapítvánnyal Nyíregyháza, Báthory u /4. kötött ellátási szerződés keretében biztosítja. 2./ A szerződés egyéb rendelkezései változatlanok maradnak. A szerződő felek képviselői a szerződésüket tartalmazó okiratot, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal egyezőt helybenhagyólag aláírják. Nyíregyháza, január 22. Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás képviseletében Csabai Lászlóné elnök Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulása Képviseletében Csabai Lászlóné Polgármester

5 3. számú melléklet a 9/2007.(I.22.) számú határozathoz: Alapító Okirat Az intézmény neve: Szociális Gondozási Központ Az intézmény székhelye: Nyíregyháza, Vécsey köz 2. sz. Az intézmény alapító szerve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Az intézmény felügyeleti szerve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Az intézmény fenntartója: Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulása Az intézmény gazdasági jogállása: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény. A gazdálkodást az Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság látja el. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által pályázat útján, határozott időre kinevezett igazgató Az intézmény működési területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe és Nyírpazony Község közigazgatási területe Az intézmény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény / a továbbiakban Szt. / szerinti - alaptevékenysége: - Házi segítségnyújtás / Szt. 63. / Feladata: gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, valamint azokról, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. - Nappali ellátás biztosítása / Szt. 65/F. (1) bekezdés a)pont/ Feladata: a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére lehetőséget biztosítani a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, valamint igény szerint megszervezni az ellátottak napközbeni étkeztetését.

6 - Szociális étkeztetés / Szt. 62. / Feladata: gondoskodni azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás / Szt. 65. / Feladata: a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása. - Idősek átmeneti elhelyezése időskorúak gondozóházában / Szt. 82. / Feladata: ideiglenes jelleggel, legfeljebb egy évi időtartamra teljes körű ellátást biztosítani. - A 149/1997.(X. 10.) Korm. rendelet szerinti tevékenysége: Hivatásos gondnok /Korm. rendelet 134../ - Munkahelyi étkeztetés - Támogató szolgáltatás (Szt.65/C. ) Feladata: a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása - Otthonápolási tevékenység ( 20/1996.(VII.26.) NM rend.) Feladata:a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, a kezelőorvos rendelésére szakképzett ápolói tevékenység folytatása Az intézmény kiegészítő tevékenysége: Az ellátottak részére egyéb szolgáltatások térítéses biztosítása A kiegészítő tevékenység mértéke: Az adott költségvetési évben a költségvetés bevétele 30 % -ának erejéig, az alaptevékenység veszélyeztetése nélkül A feladatellátást szolgáló vagyon: Helyrajzi szám Nyilvántartott érték Cím Ft Nyíregyháza, Vécsey köz 2. sz / Ft Nyíregyháza-Oros, Fő út 3. sz. 2263/38/A/ Ft Nyíregyháza, Ungvár stny. 27. sz. A vagyon felett rendelkező: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése A vagyonnal való gazdálkodás során a módosított 8/1994. (IV.1.) számú, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szerint kell eljárni.

7 Az intézmény telephelyei és az ellátottak számára nyitva álló helyiségei: 1. sz. Idősek Klubja, Nyíregyháza, Vécsey köz 2. - szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 62. étkeztetés és 65/F. (1) bekezdés a)pont nappali ellátás) 2. sz. Idősek Klubja, Nyíregyháza - Oros, Fő út 3. sz. szociális alapszolgáltatást és szakosított ellátást nyújtó intézmény (Szt. 62. étkeztetés, 63. házi segítségnyújtás [8. sz. Házigondozói körzet], 65/F. (1) bekezdés a)pont nappali ellátás, és 82. időskorúak gondozóháza) 3. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Csaló köz sz. szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 62. étkeztetés, 63. házi segítségnyújtás [13. sz. Házigondozói körzet] és 65/F. (1) bekezdés a)pont nappali ellátás) 4. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Szent I. út 63. sz. szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 65. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 65/F. (1)bekezdés a)pont nappali ellátás) 5. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Tőke út 1. sz. szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (65/F. (1)bekezdés a)pont nappali ellátás) 6. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Vécsey köz 31. sz. szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (65/F. (1)bekezdés a)pont nappali ellátás) 7. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Dália út sz. szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 62. étkeztetés és 65/F. (1) bekezdés a)pont nappali ellátás) 9. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Fazekas J. tér 13. sz. szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (65/F. (1)bekezdés a)pont nappali ellátás) 1.,5., 7., 12.,sz. Házigondozói körzet, Nyíregyháza, Kert köz 4/A. sz. szociális alapszolgáltatás (Szt. 63. házi segítségnyújtás, 65. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 2. sz. Házigondozói körzet, Nyíregyháza, Szabadság tér 11. fsz. - szociális 3. sz. Házigondozói körzet, Nyíregyháza, Ungvár stny szociális 4. sz. Házigondozói körzet, Nyíregyháza, Vécsey út 15. sz. szociális alapszolgáltatás (Szt. 63. házi segítségnyújtás, 65. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 6. sz. Házigondozói körzet, Nyíregyháza, Báthory u. 10. sz. szociális 10. sz. Házigondozói körzet, Nyíregyháza, Pásztor út 6. sz. szociális 11. sz. Házigondozói körzet, Nyíregyháza, Kollégium út 56. sz. szociális Támogató Szolgálat, Nyíregyháza, Szabadság tér 11. fsz. szociális alapszolgáltatás (Szt. 65/c támogató szolgáltatás) Hivatásos Gondnok, Nyíregyháza, Szabadság tér /1997.(X.10.) Korm. rendelet Otthonápolási tevékenység, Nyíregyháza, Csaló köz 11. ápolói tevékenység (20/1996.(VII. 26.) NM rendelet)

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2008.(III.03.) számú h a t á r o z a t a a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1.) az előterjesztést megtárgyalta,

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata A Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat) Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Humán Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRATA, melyet a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 9/2005. (III. 31.) számú határozattal

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2007. november 12-én tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma,

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: Szabó János igazgató JÓVÁHAGYTA: Szita Károly polgármester 2011. szeptember 22. Hatályos: 2012.

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja.

L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 312/2012. (XII. 13.) számú határozata a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 78/2008.(V.29.)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17.

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17. Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására Előterjesztő: székhely

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának Tartalomjegyzéke

Részletesebben