Közhasznúsági melléklet 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági melléklet 2013"

Átírás

1 Adószám: Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca Budapest, április 17. P.h. A gazdálkodó képviselıje

2 -1-1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása A társaság célja, hogy személyre szóló, egyéni szükségleteket figyelembe vevı, színvonalas, teljes körő szociális alap- és szakosított szolgáltatásokat biztosítson elsısorban a X. kerület közigazgatási területén élık számára - az alábbi formákban: Alapszolgáltatás: - étkeztetés, - nappali ellátás (Idısek Klubja). Szakosított ellátás: - átmeneti elhelyezés nyújtó Idıskorúak Gondozóháza, - átlagos ápolást, gondozást nyújtó Idısek Otthona és emelt szintő Idısek Otthona. 2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 2.1. Ékeztetés biztosítása étkeztetés biztosítása szociálisan rászorult személyek 64 fı Az étkezık részére helyben fogyasztással és elvitellel biztosítjuk a napi egyszeri meleg étkeztetést. Az ellátást igénybe vevık az étkeztetésen kívül igénybe vehetik az intézmény nappali ellátásnak szolgáltatásait is (szervezett szabadidıs programokon, kulturális rendezvényeken való részvétel, mentális gondozás, hivatalos, szociális ügyek intézése, életvezetés segítése). Az igénybe vett szolgáltatások hozzájárulnak ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevık minél tovább saját otthonukban, megszokott környezetükben élhessenek Idısek Klubja nappali ellátás Idısek Klubja nappali ellátás szociális és mentális támogatásra szoruló személyek 66 fı A magányos, egyedül élı, szociálisan vagy egészségileg rászoruló idıskorúak kellemes, családias környezetben tölthetik el napjaikat, ahol biztosítjuk nyugalmat, a biztonságot, a kiegyensúlyozottságot, a kiszámíthatóságot és a mozgalmas, sokszínő programokat. Az igénybe vett szolgáltatás biztosítja a tartalmas közösségi életet, az aktív idıskor megvalósítását, vitalitás megırzését és életkörülményeik, életminıségük javítását.

3 Idıskorúak Gondozóháza Idıskorúak Gondozóháza idıskorú, beteg személyek idıleges ellátása 40 fı A teljes körő ellátás keretében biztosítjuk az igénybe vevı részére szociális, testi és szellemi állapotának megfelelı személyre szóló fizikai, mentális és életvezetési segítséget, amely hozzájárul a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévı testi szellemi funkcióinak helyreállításához és szinten tartásához. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény szolgáltatásai hozzájárultak ahhoz, hogy az idılegesen ápolásra, gondozásra szoruló idıskorúak a gondozást követıen visszatérhettek saját otthonukba, vagy szükség esetén elhelyezést nyertek Idısek Otthonába Idısek Otthona Idısek Otthona 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezı rendszeres fekvıbeteg, gyógyintézeti kezelést nem igénylı, nyugdíjkorhatárt betöltött személyek 98 fı Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkezésérıl, szükség szerinti ruházattal, ill. textíliával történı ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról gondoskodtunk. A személyre szóló ápolás, gondozás hozzájárult a lakók testi, lelki, egészségi állapotának szintentartásához, életminıségük javításához, társadalmi integrációjukhoz és a békés, aktív idıskorhoz. 3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem értéke Felhasználás célja Saját tıke Tıkeváltozás közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 199 Tıkeváltozás vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 Összesen:

4 -3-4. Cél szerinti juttatások kimutatása Megnevezés (1000HUF) Elızı év Tárgyév Normatív mőködési támogatás Budapest Fıváros X. kerület Kıbányai Önkormányzat Összesen: Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás Tisztség (1000HUF) Elızı év Tárgyév Ügyvezetı Felügyelı Bizottság elnöke Felügyelı Bizottság tagjai Összesen: Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok Alapadatok (1000HUF) Elızı év Tárgyév B. Éves összes bevétel ebbıl: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 0 0 D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) ebbıl: I. Személyi jellegő kiadás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes tevékenységet végzı személyek száma (a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelıen) (fı) 7 13

5 -4-7. Erıforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói Erıforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése Igen Nem Értéke Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > ,-Ft] X Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X 780 Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.53 Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.00 Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 1.00 Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fı] X 0 8. Kiegészítı melléklet 8.1. Az üzleti évben végzett fıbb tevékenységek és programok bemutatása Étkeztetés A társaság az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, betegségük miatt legalább napi egyszeri meleg étkeztetésérıl gondoskodik. Idısek Klubja A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, saját otthonukban élık részére biztosít lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, szabadidıs programokra, mentálhigiénés ellátásra, valamint az alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére. Idıskorúak Gondozóháza Teljes körő ellátást (gondozás, ápolás, étkezés, ruházat és textília, egészségügyi ellátás, mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás, szociális ügyintézés, érdekvédelem) biztosítunk azoknak az idıskorúaknak, valamint azoknak a 18. életévüket betöltött beteg személyeknek, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban idılegesen nem képesek gondoskodni. Idısek Otthona Az emelt szintő és az átlagos ápolást, gondozást nyújtó idısek otthonában elsısorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek a teljes körő ellátását biztosítjuk, akik egészségi állapotuk miatt rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, betegségük és fogyatékosságuk miatt önmagukról gondoskodni nem tudnak és rendelkeznek a törvényben meghatározott gondozási szükséglettel.

6 Támogatási programok bemutatása Normatív mőködési célú támogatás Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Normatív mőködési célú támogatás Magyar Államkincstár Bp-i és Pest megyei Igazgatósága Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X Támogatás idıtartama: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás összege (1000HUF) 75,883 Támogatás típusa: (X-el jelölve) Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: -ebbıl a tárgyévre jutó összeg: 75,883 -tárgyévben felhasznált összeg: 75,883 -tárgyévben folyósított összeg: 75,883 visszatérítendı vissza nem térítendı Személyi: 41,736 Dologi: 34,147 Felhalmozási: Összesen: 75,883 X Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása A támogatás teljes összegében felhasználásra került az intézmény mőködési költségeire az étkeztetés, Idısek Klubja, Idısek Gondozóháza és Idısek Otthona személyi és dologi kiadásaraira Mőködési célú támogatás Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Támogatás forrása: (X-el jelölve) Támogatás idıtartama: Mőködési célú támogatás Budapest Fıváros X. kerület Kıbányai Önkormányzat központi költségvetés önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás összege (1000HUF) 29,273 Támogatás típusa: (X-el jelölve) -ebbıl a tárgyévre jutó összeg: 23,316 -tárgyévben felhasznált összeg: 29,273 -tárgyévben folyósított összeg: 29,273 visszatérítendı vissza nem térítendı X X

7 -6- Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi: 16,100 Dologi: 13,173 Felhalmozási: Összesen: 29,273 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása A Budapest Fıváros X. kerület Kıbányai Önkormányzattól mőködési célra kapott támogatás teljes egészében felhasználásra került az intézmény cél szerinti feladatainak ellátása során felmerült személyi jellegő és dologi kiadásokra.

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 19700557-1-42 01 Fıvárosi Törvényszék 12 PK 64414 /1990/36 01/03/001178 1075 Budapest, Wesselényi utca 44 2014. Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: 19137528-1-10 Törvényszék: 10 Egri Törvényszék Bejegyző határozat száma: 10 PK 60169 /1992/3 Nyilvántartási szám: 10/03/A-185 3200 GYÖNGYÖS, JERUZSÁLEM út 1 2014. -1-1. Tárgyévben végzett alapcél

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: 20548324-1-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-128744 HARMÓNIA K Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 2230 Gyömrő, Táncsics Mihály utca 2/a.

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: 18188600-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60904 /2005/3 Nyilvántartási szám: 01/01/00097. 1171 Budapest, Dalnok utca 48 2014. Budapest, 2015. április 8.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Fülzúgásban szenvedők támodatása Magánszemélytől kapott támogatás központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014.

Közhasznúsági melléklet 2014. Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18614385-1-11 11 Tatabányai Törvényszék PK 60.009/2004/16 11/01/892 2500 Esztergom, Csapási dűlő 03626/1 2014. Esztergom, 2015. május

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BÍRÓ Családi név Első utónév További utónevek GYULA Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 19076533-1-05 05 Miskolci Törvényszék 05 PK 60824 /1990/2 05/01/824 3525 Miskolc, Kossuth utca 13 2013 Oldal: 2 1. Tárgyévben végzett

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18618145-1-11 11 Tatabányai Törvényszék PK 60.011/2009/10 11/01/975 Egészséges Lélek,Egészséges Élet alapítvány 2500 Esztergom, Áfonyás

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18160525-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60991 /1997/ 01/03/6836 BOKOR, HAZAI RÁSZORULÓK ALAPÍTVÁNY 1163 Budapest, GORDONKA utca

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. SZABÓ

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Nemes Családi név Első utónév További utónevek László Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 18368716-1-03 Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK 60.118/2006/16 Nyilvántartási szám: 03/ /2635 Havária Közhasznú Egyesület 6500 Baja, Bem József utca 39 3 2013

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bánszki Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 1 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 1 Dr. KATONA GÁBOR Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 17 Szekszárdi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Schlág Családi név Első utónév További utónevek Judit Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Borai Botond Születési név: Borai Botond Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. BARTYIK

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Gombás Családi név Első utónév További utónevek Judit Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Bálintné Takács Magdolna Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben