Elıterjesztés a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány csökkentésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány csökkentésére"

Átírás

1 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel: 28/ Fax: 28/ /2009 szám Elıterjesztés a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány csökkentésére Tisztelt Képviselı-Testület! Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete a május 21.-én megtartott testületi ülésen foglalkozott - az intézményvezetı jelzése alapján - az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által ellátott jelzırendszeres házi segítségnyújtás mőködtetésével kapcsolatban felmerült mőködési hiány rendezésével kapcsolatos tennivalókról. A képviselı-testület megbízta a polgármestert, hogy a társult önkormányzatok polgármesterei útján a képviselı-testületeket meg kell keresni annak érdekében, hogy a házi segitségnyujtás mőködtetésével kapcsolatos normatív finanszírozásnál jelentkezı hiány rendezésénél szóba jöhetı lehetıségek között közös nevezıt kell találni, annak érdekében, hogy a hiány tovább ne növekedjen, az ne, illetve kevésbé terhelje az adott település tehervállalását, mivel a forráshiányos gesztor önkormányzatnak a hiány finanszirozásának megelılegezésére nincs lehetısége. A jelzırendszeres házi segitségnyujtás feladat ellátására társult önkormányzatok tisztségviselıit megkerestük, egyben javaslatot tettünk a további hiány év julius 1.-vel történı kezelésére, figyelemmel a társulási megállapodás vonatkozó rendelkezéseire. A megkeresés több altertanívát vázolt fel, /lásd 1 sz. mellékletcsomag / mely tartalmaz három mellékletet, azon belül is a 3. sz. melléklet A D javaslatokat fogalmaz meg. A megkeresésben ajánlott szakmai egyeztetésre nem került sor, így a társult települések tervezett képviselı-testületi üléseik elé történı elıkészítés elıtt egy figyelemfelhívó levél ment a jegyzık részére / 2. sz. melléklet/ Amennyiben a társult településeknek megküldött javaslatok alapján - figyelemmel a gesztor szakmai szervezete által tett javaslatra az A verziót támogatják, úgy a képviselı-testületnek az elıterjesztés 3. sz. mellékletében csatolt rendelet tervezetet / mint gesztor önkormányzatnak / javasoljuk elfogadásra.

2 A jelen elıterjesztés elkészítésének idıpontjáig sajnos információk és testületi döntések nem érkeztek arra vonatkozóan, hogy a társult települések önkormányzatai hogyan döntöttek a jelzırendszeres házi segitségnyujtás szociális feladatnál jelentkezı mőködési hiány kezelésére, valamint arra sem, hogy élve a féléves felmondási határidı lehetıségével 2010 január 1-tıl a továbbiakban a feladat ellátáshoz nem kívánnak csatlakozni, azaz felmondják a feladat további ellátását. Figyelemmel a fentiekben vázolt feladat vonatkozásában elıttünk álló tennivalókra, valamint az elıterjesztés mellékletéhez csatolt anyagban lévı javaslatokra a gesztor önkormányzatra is az a feladat hárul, hogy évre Aszód Város Önkormányzatánál jelentkezı mőködési hiány összegét saját forrásból kell megfinanszírozni, és mérlegelni kell, hogy 2010 január 1-tıl milyen lehetıségek keretei között tudja ellátni e szociális szolgáltatási feladatot. Amennyiben bármilyen változás fog bekövetkezni a feladat 2010 január 1-tıl történı ellátása területén úgy a gesztor önkormányzatnak elı kell készíteni az intézményfenntartó társulási megállapodás módosítását is, az adott döntéshozó testület felé. Amennyiben a testületi ülés elıtt még a beérkezendı társult önkormányzatok döntéseit összegezni tudjuk, úgy ezt a képviselı-testület elé terjesszük a komplexebb döntés és a további feladatok meghatározása érdekében. A s z ó d, június 15. Kissné Kulybus Gizella Jegyzı H a t á r o z a t i j a v a s l a t /amennyiben a társult települések önkormányzatai nem értenek egyet a térítési díj bevezetésével / 1./ Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása által alapított Kistérségi Gondozási Központ keretén belül a jelzırendszeres házi segitségnyujtás szociális szolgáltatás további ellátását és mőködtetését megerısíti, azt szükségesnek mondja ki, figyelemmel arra, hogy az önkormányzat a településen a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló idıskorú vagy fogyatékos személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülı krízishelyzet elhárítása érdekében biztosítja a folyamatos ellátást. A Képviselı-testület a Kistérségi Gondozási Központ intézményvezetıjének szakmai összegzése, valamint az elıterjesztéshez csatolt táblázatban rögzített adatoknak megfelelıen az önkormányzat a feladatellátáson jelentkezı mőködési hiány összegét a szociális szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében megfinanszírozza utólagos éves elszámolás mellett minden negyedévet követı hó 15 napjáig a.szakfeladaton rendelkezésre álló elıirányzat terhére.

3 Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére Felelıs: polgármester, Kistérségi Gondozási Központ Intézményvezetı, GAMESZ pü. vez. Határidı: azonnal, minden negyedév 15.-e, december 31. jegyzı 2./ A képviselı-testület egyetértését fejezi ki, hogy a Kistérségi Gondozási Központ ,- Ft pályázati kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradványából legyen biztosítva a feladatellátáson 2009 június 30-ig jelentkezı mőködési hiány. Ezzel egyidejőleg kimondja, hogy a jelenleg elbírálás alatt lévı KMOP /B jelő Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatás címő pályázat elnyerése esetén az adott önkormányzatra esı önerırészt visszapótlással biztosítja. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével Felelıs: polgármester, Határidı: folyamatos, illetve a pályázat elnyerésének idıpontja. 3./ Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete - mint a feladatellátással megbízott gesztor önkormányzat a szociális szolgáltatás további zavartalan ellátása érdekében - megbízza a polgármestert, hogy a jelzırendszeres házi segitségnyujtás szociális szolgáltatást igénybevevı településekkel figyelemmel a társulási megállapodásra - a feladatellátáson jelentkezı mőködési hiány összegének biztosítása érdekében ráengedményezési megállapodást kössön, 2009 július 1.-tıl negyedévente elıre a negyedévet követı hó 15 napjáig, utólagos éves elszámolás mellett. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtétele érdekében. Felelıs: polgármestert, aljegyzı 4./ Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete - mint a feladatellátással megbízott gesztor önkormányzat kezdeményezi és ezáltal megbízza a polgármestert, hogy az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás ülésén indítványozza a jelzırendszeres házi segitségnyujtás szociális szolgáltatási feladatnak 2010 január 1-tıl történı ellátás helyzetét, lehetıségek keretei között - figyelemmel a normatív támogatásra - gazdaságos mőködtetés körülményeinek kialakítását. Felelıs: polgármester, intézményvezetı, aljegyzı Határidı: azonnal, szeptember november 30.

4 Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l Tel. 28/ Fax: /2009. szám Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társult települések P o l g á r m e s t e r e i n e k /J e g y z ı i n e k Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzı Asszony /Úr! Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának legutóbbi ülésén rövid tájékoztatás hangzott el arról, hogy az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása által önkormányzati kötelezı alapfeladatok ellátására - alapított Kistérségi Gondozási Központ keretén belül a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásban a meglévı létszámra és az arra adható normatív támogatásokra mőködési hiány keletkezik. A társulási megállapodás V.fejezete ugyan kimondja azt, hogy A települési önkormányzatok képviselı-testületei a kötelezı alapellátáson normatívával le nem fedett részét saját költségvetésükben tervezi, de az eddigi mőködtetés során erre nem került sor. A jelenleg fennálló helyzet minél elıbbi kezelése, illetve a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány - a normatívával le nem fedett mőködési költségek - csökkentése érdekében a társult önkormányzatok képviselı-testületeinek döntést kell hozni. A jelzırendszeres házi segítségnyujtás törvényi hátterét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény 65. -a, valamint annak végrehajtási rendelete, az 1/2000 /I. 7./ SzCsM rendelet 28 -a adja januári hatálybaléptetéssel módosították mindkét jogszabály vonatkozó részét, mely szerint az 1993 évi III. törvény 65 /1/ bek. szerint a jelzırendszeres házi segítségnyújtást a házi segítségnyújtást végzı szociális szolgáltató, illetve intézmény biztosíthat. Az 1/2000 /I. 7./ SzCsM rendelet 28 /5/ bek. szerint jelzırendszeres házi segítségnyújtást csak mőködési engedéllyel rendelkezı intézmény, szolgáltató biztosíthat. Az állami normatív támogatás igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feltételek április 19.-ei hatállyal kerültek módosításra, pontosításra.

5 A csak jelzırendszeres házi segítségnyujtásban részesülık száma szolgáltatónként, intézményenként, illetve Szt. 65. /1/ bekezdés b/pontja szerinti esetben az ellátottak összesített számának figyelembevételével nem haladja meg a házi segítségnyújtásban részesülı személyek számának háromszorosát, azzal, hogy az arány a normatív állami hozzájárulás elszámolásakor figyelembe vehetı napi átlag ellátotti létszámra vonatkozik. Ha a jelzırendszeres házi segítségnyújtásban részesülı ellátott házi segítségnyújtást igényel, és a külön jogszabályban meghatározott gondozási szükséglete fennáll, a részére jelzırendszeres házi segítségnyújtást biztosító köteles a házi segítségnyújtást is nyújtani, illetve az Szt. 65 /1/ bek. b./pontja szerinti esetben megszervezni. A feladatellátással kapcsolatban a legfontosabb információk: - A házi segítségnyújtást és a jelzırendszeres házi segítségnyújtást minden településre kiterjedıen az intézményfenntartó társulás által fenntartott Kistérségi Gondozási Központ biztosítja. - A Kistérségi Gondozási Központ mőködtetésével megbízott Önkormányzat /Aszód/, valamint az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása, és a Megmentı Szociális Segélynyújtó Közhasznú Társaság közötti megállapodás - figyelemmel a jogszabályi változásokra is módosításra került, mely alapján a Megmentı Kht. a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás körében biztosítja a jelzıkészülékeket, azok telepítését, és folyamatos karbantartását, meghibásodás esetén 24 h-n belül a készülék üzemszerő mőködésének helyreállításáról gondoskodik. A jelzéseket 24 órában fogadó diszpécserközponttal biztosítja, errıl küldi a jogszabályban elıirt statisztikai jelentéseket. Folyamatosan rendelkezésre áll az általa biztosított gépkocsi. A jelzırendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos szociális szolgáltatást a térségben lévı idıs emberek igénylik, és szükség esetén élnek is a riasztással. Az intézményvezetı levelét 1. sz. mellékletben csatoljuk, mely röviden tartalmazza a jelenleg fennálló mőködtetéssel kapcsolatosan jelenleg fennálló problémát és kéri az Intézményfenntartó Társulásban résztvevı önkormányzatokat, a mőködési hiány kezelésére. A 2. sz. táblázat létszámadatokkal alátámasztva, számszerősítve mutatja be a normatív támogatással biztosított feladat ellátását, melyen hiány keletkezett, elsıdlegesen a házi segítségnyújtást és a csak jelzırendszeres házi segítségnyújtást igénybevevık közötti 1-3 arány hiánya miatt. A 3. sz. melléklet négy határozati javaslatot tartalmaz, mely keretek között javasoljuk a társult települések önkormányzatainak az átgondolt döntés meghozatalát. Figyelemmel az intézményvezetı levelében is vázolt idıs, rászorult emberek igényére, illetve az önkormányzatok, így az intézményfenntartó társuláshoz tartozó önkormányzatok nehéz pénzügyi helyzetére, Aszód mint gesztor önkormányzat nevében az A határozati javaslatban megfogalmazottak támogatását javaslom. Ezzel is biztosítani lehet a kistérségben élı idıs emberek jogos igényét, ugyanakkor az önkormányzatokra ennek finanszírozása csak kezelhetı mértékő plusz támogatási igényt jelent. Kérem, szíveskedjenek döntéseiket úgy megküldeni, hogy a gesztor önkormányzat is a június 25-én megtartásra kerülı soros ülésére az összegzett határozatok alapján az elıterjesztést be tudja terjeszteni / határidı: június 17/ a további szükséges intézkedések megtétele érdekében.

6 Amennyiben szakmai egyeztetı megbeszélésen részt kívánnak venni, úgy ennek tervezett idıpontja június 9.-e 9 h. Helye: Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme. Errıl értesül: - Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása I. sz. általános Elnökhelyettese Dr. Basa Antal Úr. - Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Munkaszervezet Vezetıje Eszes Katalin Irodavezetı Asszony - Kistérségi Gondozási Központ Intézményvezetıje Varga Jánosné Intézményvezetı Asszony. A s z ó d, május 27. Üdvözlettel: Sztán István a feladatellátással megbízott gesztor önkormányzat polgármestere

7 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel.: 28/ Fax: 28/ /2009 szám Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társult települések J e g y z ı i n e k Tisztelt Jegyzı kollégák! május 27.-én kelt /2009 szám alatt iktatott levél útján kerestük meg a Kistérségi Gondozási Központot alapító önkormányzat tisztségviselıit, - és általuk - a képviselıtestületeket. A megkeresés indokát részletesen tartalmazza a levél, valamint annak mellékletei, és a testületeknek adott A D határozati javaslatok. A levélben megajánlottuk azt, hogy amennyiben szakmai egyeztetı megbeszélésen részt akartok venni, annak tervezett idıpontját a mai nap június 9.-e 9 h-ba javasoltuk. A tervezett szakmai megbeszélésen az érintett települések tisztségviselıi, illetve általuk megbízott személy nem vett részt. A Kistérségi Gondozási Központ által ellátott jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatáson jelentkezı mőködési hiány összegét rendezni szükséges. A társulási megállapodás ugyan rögzíti az ilyen esetekre vonatkozó megoldást, de az érintett települések megkeresése azért is indokolt volt a gesztor részérıl, hogy minél elıbb találjon az intézményfenntartó társulás a települések önkormányzatai útján - olyan megoldást az említett szociális szolgáltatási feladaton jelentkezı mőködési hiány csökkentésére, hogy kevésbé terheljük az önkormányzatok költségvetését, és mérsékelten ugyan, de az ellátást igénybevevıkre is háruljon némi tehervállalás. A térítési díj esetleges bevezetésével következı negyedévben várhatóan körvonalazódott volna az ellátásban maradó személyek, illetve a hsg-ek jogszabály szerinti aránya, amely lehet, hogy 2010 január 1-tıl már nem is indokolná a térítési díj további fenntartását. / jelzırendszeres szolgáltatást igénybevevıknél történı esetleges lemondások, illetve a hsg-ek számának ehhez igazított növelése/ Tudom, hogy aki e komplex szakmai ellátórendszerben /szakmai, költségvetési stb/ napi feladata nincs, ennek átlátása némi felkészülést igényel, ezért is ajánlottuk azt, hogy a testületek elé történı beterjesztést megelızıen ezt beszéljük meg. Mivel a gesztor önkormányzat saját költségvetésébıl a társult települések szociális szolgáltatási feladatát nem tudja finanszírozni, így a társulási megállapodás alapján csak azt a lépést tudja megtenni, hogy az érintett települési önkormányzat a feladatellátáson jelentkezı mőködési hiány összegét a szociális szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében utólagos elszámolás mellett július 1-tıl negyedévente elıre a negyedévet követı hó 15 napjáig / az idıpont egy megküldött javaslat, / megfinanszírozza.

8 Tisztelt Jegyzı Kollégák! E levél útján történı megkeresés inkább figyelemfelhívásul szolgál. Indokolt lenne, hogy e szociális szolgáltatási feladatot - figyelemmel a jogszabályi változásokra- rendbetegük, remélhetıleg úgy, hogy az ellátottra és az önkormányzatokra is minél kevesebb teher háruljon. Ehhez szükséges a Ti szakmai segítı közremőködésetek is, hogy a testületek a döntéseiket meghozzák. A s z ó d, június 9. Üdvözlettel Kissné Kulybus Gizella jegyzı

9 H a t á r o z a t i j a v a s l a t /ok/ A j a v a s l a t 1./.Önkormányzat képviselı-testülete az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása által alapított Kistérségi Gondozási Központ keretén belül a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás további ellátását és mőködtetését megerısíti, azt szükségesnek mondja ki. A képviselı-testület a Kistérségi Gondozási Központ intézményvezetıjének szakmai összegzése, valamint az intézmény mőködtetésével megbízott gesztor önkormányzat megkeresése alapján figyelemmel az Intézményfenntartói társulási megállapodás a szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátására társulási megállapodásban rögzítettekre -, az alábbiakban egyetértését fejezi ki a feladatellátáson jelentkezı mőködési hiány - a 2. sz. mellékletben rögzített táblázatában foglalt adatok szerint - csökkentése érdekében: a./ a jelzırendszeres házi segítségnyújtást igénybevevık számára jogszabályi keretek között - a gesztor önkormányzat által július 1-tıl helyi rendelettel szabályozott térítési díj megállapításában, valamint abban, hogy amennyiben a szociális szolgáltatást igénybevevık a térítési díj megfizetését elmulasztják, azt utólagos elszámolás mellett a gesztor önkormányzatnak - megállapodás alapján - megtéríti a gondozott lakóhelye szerinti önkormányzat. a.a/ A térítési díj sávos besorolásával, melynek tervezett mértéke: - a nyugdíjminimum 200 %-a alatt, azaz ,- Ft-ig térítésmentes - a nyugdíjminimum 200% - 300% között, azaz ,- Ft ,- Ft között 1.000,- Ft/hó - a nyugdíjminimum 300 %-a felett, azaz ,- Ft felett 1.500,- Ft/hó b./ a normatív állami hozzájárulás és a térítési díj összegén túl a feladatellátáson még jelentkezı mőködési hiány összegét utólagos - éves elszámolás mellett a negyedévet követı hó 15 napjáig július 1.-tıl negyedévente elıre a gesztor önkormányzattal kötött ráengedményezési megállapodás alapján megfinanszírozza a szociális szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében. Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírására Felelıs: polgármester, jegyzı Határidı: azonnal, június 17., július 1., folyamatos 2./ a képviselı-testület egyetértését fejezi ki, hogy a Kistérségi Gondozási Központ ,- Ft kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradványából legyen biztosítva a feladatellátáson június 30-ig - jelentkezı mőködési hiány Ezzel egyidejőleg kimondja, hogy a jelenleg elbírálás alatt lévı KMOP-4.5.2/B jelő Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatása címő pályázat elnyerése esetén az adott önkormányzatra esı önerırészt biztosítja. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Felelıs: polgármester, jegyzı Határidı: június 17., június 30. és folyamatos, illetve e pályázat elnyerésének idıpontja

10 B j a v a s l a t 1./ Önkormányzat képviselı-testület az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása által alapított Kistérségi Gondozási Központ keretén belül a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás további ellátást és mőködtetését megerısíti, azt szükségesnek mondja ki, figyelemmel arra, hogy az önkormányzat a településen a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló idıskorú vagy fogyatékos személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülı krízishelyzet elhárítása érdekében biztosítja a folyamatos ellátást. A képviselı-testület a Kistérségi Gondozási Központ intézményvezetıjének szakmai összegzése, valamint a gesztor Önkormányzat megkeresése alapján vállalja, hogy a 2. sz. mellékletben foglalt táblázatban rögzített adatoknak megfelelıen az önkormányzat a feladatellátáson jelentkezı mőködési hiány összegét, a szociális szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében a gesztor önkormányzattal kötött ráengedményezési megállapodás alapján utólagos éves - elszámolás mellett július 1.-tıl negyedévente elıre a negyedévet követı hó 15. napjáig megfinanszírozza. Megbízza a polgármestert a ráengedményezési megállapodás aláírására Felelıs: polgármester, jegyzı Határidı: azonnal, június 10. folyamatos, dec / A képviselı-testület egyetértését fejezi ki, hogy a Kistérségi Gondozási Központ ,- Ft kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradványából legyen biztosítva a feladatellátáson június 30.-ig - jelentkezı mőködési hiány. Ezzel egyidejőleg kimondja, hogy a jelenleg elbírálás alatt lévı KMOP /B jelő Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex- valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatása címő pályázat elnyerése esetén az adott önkormányzatra esı önerırészt biztosítja. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Felelıs: polgármester, jegyzı Határidı: június 17, folyamatos, illetve a pályázat elnyerésének idıpontja.

11 C j a v a s l a t 1./..Önkormányzat képviselı-testülete az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása által alapított és mőködtetett kistérségi Gondozási Központ keretén belül a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás mőködtetéséhez figyelemmel arra, hogy nem kötelezı szociális alapellátás a továbbiakban nem csatlakozik. A képviselı-testülete kezdeményezi az Intézményfenntartó társulási megállapodás a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására megállapodás december 31.-vel történı módosítását, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás..település részérıl történı felmondását, figyelemmel a társulási megállapodás VII. /pontjában rögzitettekre. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével Felelıs: polgármester, jegyzı Határidı: június 17., december 31. Ezzel egyidejőleg az alábbiakat mondja ki: a./ A képviselı-testület egyetértését fejezi ki, hogy a Kistérségi Gondozási Központ ,- Ft kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradványából legyen biztosítva a feladatellátáson június 30.-ig jelentkezı mőködési hiány. A képviselı-testület kimondja, hogy a jelenleg elbírálás alatt lévı KMOP / jelő Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatása címő pályázat elnyerése esetén az adott önkormányzatra esı önerırészt biztosítja. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Felelıs: polgármester, jegyzı Határidı: június 17. folyamatos, pályázat elnyerésének idıpontja. b./ A képviselı-testület - a feladatellátáson jelentkezı hiány mérséklésére, valamint az önkormányzatot terhelı normatíván túli kötelezettségvállalás csökkentésére - egyetértését fejezi ki, hogy a jelzırendszeres házi segítségnyújtást igénybevevık számára - jogszabályi keretek között a gesztor önkormányzat által július 1-tıl helyi rendelettel szabályozott - térítési díj kerüljön megállapításra. Egyetért a térítési díj sávos besorolásával, melynek tervezett mértéke: - a nyugdíjminimum 200%-a alatt, azaz ,- Ft-ig térítésmentes - a nyugdíjminimum 200 % % között, azaz ,- Ft-tól ,- Ft között 1.000,- Ft/hó - a nyugdíjminimum 300 %-a felett, azaz ,- Ft felett 1.500,- Ft/hó A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy amennyiben a szociális szolgáltatást igénybevevık a térítési díj megfizetését elmulasztják, azt utólagos elszámolás mellett a gesztor önkormányzatnak megállapodás alapján megtéríti a gondozott lakóhelye szerinti önkormányzat december 31.-ig, a felmondási határnapig.

12 Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Felelıs: polgármester, jegyzı Határidı: azonnal, június 17., július december 31. c/ a felmondás kimondásával párhuzamosan a képviselı testület kimondja, - figyelemmel a társulási megállapodás V. fejezet 1/pontjára, - hogy normatív állami hozzájárulás és a térítési díj összegén túl a feladatellátáson még jelentkezı mőködési hiány összegét a szociális szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében a gesztor önkormányzattal kötött ráengedményezési megállapodás alapján, utólagos - éves - elszámolás mellett július 1-tıl negyedévente elıre - a negyedévet követı hó 15. napjáig - megfinanszírozza. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére Felelıs: polgármester, jegyzı Határidı: azonnal, június 17. július 1. folyamatos, december 31.

13 D 1./..Önkormányzat képviselı-testület az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása által alapított és mőködtetett kistérségi Gondozási Központ keretén belül a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás mőködtetéséhez - figyelemmel arra, hogy nem kötelezı szociális alapellátás- a továbbiakban nem csatlakozik. A képviselı-testület kezdeményezi az Intézményfenntartó társulási megállapodás a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására megállapodás december 31.-vel történı módosítását, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás település részérıl történı felmondását figyelemmel a társulási megállapodás VII. pontjában rögzitettekre. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével Felelıs: polgármester, jegyzı Határidı: azonnal, június 17., december 31. Ezzel egyidejőleg az alábbiakat mondja ki: a./ a képviselı-testület egyetértését fejezi ki, hogy a Kistérségi Gondozási Központ ,- Ft kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradványából legyen biztosítva a feladatellátáson június 30-ig - jelentkezı mőködési hiány. A képviselı-testület kimondja, hogy a jelenleg elbírálás alatt lévı KMOP / jelő Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatása címő pályázat elnyerése esetén az adott önkormányzatra esı önerırészt biztosítja. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével Felelıs: polgármester, jegyzı, Határidı: június 17., pályázat elnyerésének idıpontja b./ a felmondás kimondásával párhuzamosan a képviselı-testület ezzel egyidejőleg kimondja figyelemmel a társulási megállapodás V. fejezet 1./pontjára hogy a szociális szolgáltatás normatív állami hozzájárulással nem fedezett részét a 2. sz. mellékletben rögzített táblázatban foglalt adatoknak megfelelıen a gesztor önkormányzattal kötött ráengedményezési megállapodás alapján, július 1.-tıl - negyedévente, a negyedévet követı hó 15 napjáig- elıre megfinanszírozza, utólagos éves - elszámolás mellett, a szociális szolgáltatás folyamatos ellátása érdekében Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével Felelıs: polgármester, jegyzı Határidı: június 17. folyamatos, minden negyedév,

14 Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testülete a személyes gondoskodást nyújtó (felnıtt, gyermek) ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról, szóló rendeletét az alábbiak szerint fogadja el, s jogérvényesnek mondja ki; I. fejezet 1.. A rendeleti szabályozás célja /1/ A Képviselı-testület e rendeletének célja, hogy az önkormányzatokról szóló LXVI. tv /1/ bek. alapján, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1977 évi XXXI. Tv. (Gyvt.) 29. valamint a szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv. (Sztv.) 92. felhatalmazása alapján hatályba léptetett jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével a többször módosított 29/1993.(II.17.) Korm.r. - különös tekintettel az Alkotmány 70/E -ra - szociális biztonság megteremtése és megırzése érdekében meghatározza a helyi önkormányzat és gesztor önkormányzat által biztosított egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásra való jogosultság feltételeit, azok érvényesítésének garanciáit. 2.. A rendelet hatálya /1/ E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott személyes, szociális gondoskodást nyújtó ellátásokat igénybevevıkre, az ellátásokért fizetendı térítési díjakra és az intézményekben az étkezésért fizetendı személyi térítési díjak megállapítására, mely magában foglalja: - gyermekek napközbeni ellátását étkeztetést, - nappali ellátás, szociális étkezés, ebéd szállítás, házi segítségnyújtás jelzırendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díját az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásban nevesített településeken 3.. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások Az ellátások formái; /1/ A szociális alapszolgáltatásokat az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás útján (továbbiakban: gesztor önkormányzat) a szociálisan rászoruló személyek részére személyes gondoskodást nyújtó ellátás után biztosítja az alábbiak szerint: 1.1 szociális alapszolgáltatások; a.) étkeztetés b.) házi segítségnyújtás c.) jelzırendszeres házi segítségnyújtás d.) családsegítés e.) nappali ellátás (Idısek Klubja) f.) támogató szolgáltatás (Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Együttmőködési megállapodással) 1.2 gyermekjóléti alapellátások; a.) gyermekjóléti szolgáltatás 1.3 Aszód Város Önkormányzat biztosítja a gyermekjóléti alapellátások keretén belül a gyermekek napközbeni ellátása területén; a.) bölcsıde b.) óvodai,- c.) iskolai napközbeni ellátást, étkeztetést d.) családok átmeneti otthona- ellátási szerzıdéssel. /2/ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosító intézményeket a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza II. fejezet Az általános és eljárási rendelkezések 1

15 4.. /1/ A szociális gondoskodás formáinak igénybevételére irányuló kérelmet, az arra jogosult, az alábbi fıbb tartalmi követelményekkel nyújthatja be: a.) jelölje meg nevét, születési adatait, lakhelyét és lakcímét, b.) írja le a kérelem benyújtásának okát, célját, c.) ismertesse és dokumentálja az eljáró szervvel vagyoni helyzetét, jövedelmi viszonyait, nevezze meg tartásra köteles és képes hozzátartozóit, d.) jelölje meg, hogy milyen jellegő szociális gondoskodást kíván igénybe venni és azok közül melyik intézményben kéri az elhelyezését. /2/ A kérelmet az ellátásra jogosult rászoruló, illetve annak törvényes képviselıje, indokolt esetben pedig bármelyik társadalmi, állami, vallási karitatív szervezet nyújthatja be. /3/ A településen mőködı bármely állami társadalmi, egyházi, karitatív szervezet, bármely állampolgár kezdeményezheti arra rászoruló/k/ bevonását a szociális gondoskodást nyújtó ellátási formák bármelyikében. Kezdeményezésük önálló kérelemnek minısül, s akként is bírálható el. 5.. A kérelem benyújtásának módja /1/ A képviselı-testület az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelmek benyújtásának módját figyelemmel az Sztv, Gyvt elıírásaira - az alábbiak szerint szabályozza: a.) Gyermekek napközbeni ellátása Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az - óvoda vezetıjéhez - iskola igazgatójához kell benyújtani. b.) Étkeztetés: Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Kistérségi Gondozási Központ vezetıjéhez kell benyújtani - az intézmény vezetıje a hozzá benyújtott kérelmeket elbírálásra tovább küldi az arra illetékes szervhez. c.) Házi segítségnyújtás: Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Kistérségi Gondozási Központ vezetıjéhez kell benyújtani. d.) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Kistérségi Gondozási Központ vezetıjéhez kell benyújtani e.) Idısek nappali ellátása: Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Kistérségi Gondozási Központ vezetıjéhez kell benyújtani. 6.. /1/ Az intézmény vezetıje, figyelemmel az Sztv, Gyvt-ben biztosított felhatalmazás alapján az alábbi esetekben külön eljárás nélkül ellátást biztosit: a.) gyermekek napközbeni ellátása terén - ha a szülı, gondviselı helyzete miatt nem tud átmenetileg gondoskodni gyermekérıl, - jegyzı, mint elsıfokú gyámhatóság jogerıs határozata alapján, b.) étkeztetés - ha az igénylı nem tud átmenetileg gondoskodni saját és gyermeke étkeztetésérıl c.) házi segítségnyújtás - ha nem tud gondoskodni önmagáról d.) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás - ha nem tud gondoskodni önmagáról 2

16 7.. Az ellátások megszőnésének esetei /1/ A Képviselı-testület a Sztv /2/ bek. e.) pontjában biztosított felhatalmazás alapján az ellátások megszőnésének eseteit és módjait az alábbiak szerint szabályozza. a.) gyermek napközbeni ellátása: - szülı, gondviselı kérelmére - krízishelyzet megszőnése esetén - amennyiben az ellátás a jegyzı, mint elsıfokú gyámhatóság jogerıs határozata alapján történik. b.) étkeztetés: - az igénylı kérelmére - tartásra köteles és képes hozzátartozó biztosítja az ellátást - az igénylı életkörülményeiben olyan változás következett be, amely nem teszi szükségessé a gondoskodást - igénylı halála, c.) házi segítségnyújtás: - az igénylı kérelmére - tartásra köteles és képes hozzátartozó biztosítja az ellátást - az igénylı életkörülményeiben olyan változás következett be, amely nem teszi szükségessé a gondoskodást - igénylı halála, d.) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás - az igénylı kérelmére - tartásra köteles és képes hozzátartozó biztosítja az ellátást - az igénylı életkörülményeiben olyan változás következett be, amely nem teszi szükségessé a gondoskodást - igénylı halála, d.) idısek nappali ellátása (Idısek Klubja) - az igénylı kérelmére - az igénylı életkörülményeibe olyan változás következett be, amely nem teszi szükségessé a gondoskodást - igénylı halála III. fejezet Személyes gondoskodásért megállapított normák 8.. A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben A Képviselı-testület az Sztv /2/ f.) pontjában biztosított felhatalmazás alapján a személyes gondoskodásért járó élelmezési norma alapján fizetendı térítési díjak mértékét az alábbiak szerint állapítja meg: /1/ A gyermekek napközbeni ellátása során a nyersanyagköltség és térítési díj az alábbiak szerint kerül megállapításra, korcsoportonként: a.) Bölcsıde esetében, bölcsıdei norma (0-3 év) - étkezési norma térítési díj 270 b.) Óvoda esetében az alábbi óvodai norma (3-6 éves korig) - étkezési norma térítési díj 290 c.) Általános iskolai napközi norma (6-14 éves korig) - étkezési norma (3-szori étkezés) térítési díj (3-szori étkezés) étkezési norma (1-szeri étkezés) térítési díj (1-szeri étkezés) 230 3

17 /2/ Aszód város Önkormányzat által fenntartott intézményekben a.) kötelezı étkezık 3-szori étkezı: - étkezési norma térítési díj (3-szori étkezés) 285 b.) pedagógus 1-szeri étkezı: - étkezési norma térítési díj 310 c.) vendég: - étkezési norma térítési díj 565 /3/ Az /1/-/2/ bek. pontjaiban meghatározott élelmezési nyersanyagnorma változtatás jogát jelentıs élelmiszer áremelés és az infláció esetén az önkormányzat fenntartja, - figyelemmel az Sztv ra. - Az élelmezést nyújtó intézmény vezetıje köteles az önkormányzat felé az áremelkedésbıl adódó - várható jelentıs normatúllépés esetén - normaemelést kezdeményezni. /4/ Az intézmény vezetıje köteles a legolcsóbb beszerzési forrásokat megkeresni annak érdekében, hogy a megállapított nyersanyagköltségen belül a legváltozatosabb étrend kerüljön kialakításra. /5/ Az intézmény vezetıje felelıs a norma betartásáért, normatúllépés esetén a mőködtetés rovására nem csoportosítható át. 9.. Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja /1/ Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az 2. sz. mellékletben rögzített táblázat tartalmazza jövedelem szerinti megbontásban a fizetendı személyi térítési díjat. Szociális rászorultságot a házi segítségnyújtásnál és a szociális étkezésnél kell vizsgálni. /2/ A személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybe vevı rendszeres havi jövedelmének; - nappali ellátás és ott étkezés esetén 30%-át, 15%-át csak nappali ellátás igénybevételekor - étkeztetés esetén 25%-át - házi segítségnyújtás esetén 20%-át - ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak 30%-át /3/ A képviselı-testület az étkezésért fizetendı intézményi térítési díjat 380 Ft/nap/fı összegben állapítja meg a Kistérségi Gondozási Központban (Idısek Klubjában). /4/ A szociális étkeztetés esetén az önkormányzat által fenntartott intézményekben az intézményi térítési díj 370 Ft/nap/fı. Ha az ebédet szállítani kell az igénylı részére, a szállítási költség 110 Ft/ebéd /5/ Házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásért; - szociálisan rászorultak esetén az intézményi térítési díjat 125 Ft/óra összegben határozza meg - szociálisan nem rászorult személyek esetén 515 Ft/óra összegben határozza meg - a személyi térítési díjat az intézmény vezetıje mérsékelheti. /6/ jelzırendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásért - nyugdíjminimum 200%-a alatt térítésmentes - nyugdíjminimum 200%-300%-a között Ft/hó - nyugdíjminimum 300%-a felett Ft/hó 4

18 IV. fejezet Zárórendelkezések 10.. /1/ A térítési díjakat az önkormányzat minden év november 30-ig felülvizsgálja, szükség szerint módosítja. /2/ Ez a rendelet május 1-én lép hatályba, melynek kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. /3/ A rendelet kihirdetésével egyidejőleg hatályát veszti a 12/2009.(VI.1) ÖR-el módosított 14/2008.(V.1.) ÖR sz. rendelet Aszód, június 17. Sztán István Polgármester Kissné Kulybus Gizella címzetes fıjegyzı A rendelet kihirdetve: július 1-ig Kissné Kulybus Gizella címzetes fıjegyzı 5

19 ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(VII.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 6

20 1.sz. melléklet SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK Szociális alapszolgáltatások Étkeztetés: - intézményi nappali ellátás keretén belül - szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Idıskorúak nappali ellátása (Idısek Klubja) Értelmi Sérültek Nappali ellátása; - támogató szolgáltatás (foglalkoztatás) Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása 0-3 év Gyermekek napközbeni ellátása 3-7 év Gyermekek napközbeni ellátása 7-14 év Családok átmeneti Otthona Szolgáltatást nyújtó intézmény neve, címe Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési intézmény 2170 Aszód, Csengey u.30. Kistérségi Gondozási Központ 2170 Aszód, Petıfi u.6. Kistérségi Gondozási Központ 2170 Aszód, Petıfi u.6. Megmentı Szociális Segítségnyújtó Közhasznú Társaság Budapest, Miskolczi u.36. Kistérségi Gondozási Központ 2170 Aszód, Petıfi u.6. Közép-Magyarországi Támogató Szolgálat (Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete) ÉFOÉSZ Iklad Kistérségi Gondozási Központ 2170 Aszód, Petıfi u.6. Kistérségi Gondozási Központ 2170 Aszód, Petıfi u.6. Aranykapu Bölcsıde + étkeztetés Gyermekétkeztetési Intézmény Városi Óvoda + étkeztetés Gyermekétkeztetési Intézmény Csengey Gusztáv Általános iskola, napközi+ étkeztetés Gyermekétkeztetési Intézmény Support Humán Segítı és Szolgáltató Alapítvány Szolgáltatást nyújtó intézmény fenntartója Aszód Város Önkormányzat Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Készülék és diszpécserközpont biztosításra megállapodás szerint Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása, együttmőködési megállapodással Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Aszód Város Önkormányzat Aszód Város Önkormányzat Aszód Város Önkormányzat Aszód Város Önkormányzat Ellátási szerzıdéssel 7

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

Dokumentált intézményi térítési díj szolgáltatásonként

Dokumentált intézményi térítési díj szolgáltatásonként Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petıfi ú. 6/a Szám.: 300/2009. Aszód Város Képviselı testülete Tisztelt Képviselı- testület! Tárgy: 2009. évi térítési díjakra tett javaslat. 2009. év június 1-tıl a

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a 7/A. és 7/B. -ok tekintetében Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekre. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és a köznevelési intézményekben nyújtott gyermekétkeztetés

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl /2009. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS A hulladéktelep bezárása következtében beállt változásról, illetve a helyi környezet védelmérıl, a közterületek

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület!

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: polgi.sztan@invitel.hu istván.sztan@pmhaszod.hu 6233- /2009 szám Elıterjesztés

Részletesebben

Ikt. szám: 41826/2005. J a v a s l a t a gyermekétkeztetés kiegészítı támogatásáról szóló /2005. (IX.29.) Ör. sz. rendelet megalkotására

Ikt. szám: 41826/2005. J a v a s l a t a gyermekétkeztetés kiegészítı támogatásáról szóló /2005. (IX.29.) Ör. sz. rendelet megalkotására S a l g ó t a r j á n M e g y e i J o g ú V á r o s Po l g á r me s t e r i H i v a t a l S z o c i á l i s é s E g é s z s é g ü g y i Ok t a t á s i, Kulturá l i s é s Sp o r t I r od a I r o d a Ikt.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-48/2012. Tárgy: a gyermekétkeztetés térítési díjakról és a bölcsıdei

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 14/2007. (IV. 27.) rendelet módosítása

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 14/2007. (IV. 27.) rendelet módosítása KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 Kapuvár, Fő tér 1. (96) 596-001 napirendi pont Tárgyalja: Egészségügyi és Oktatási Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság A pénzben és természetben nyújtott szociális

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

A R. 6. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 6. (1) Bölcsıdében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 209,- Ft/adag

A R. 6. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 6. (1) Bölcsıdében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 209,- Ft/adag Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 4/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı intézményi térítési

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. Az ER 4. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 8/2009. (III. 25.) rendelete a szociális szolgáltatásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2007. (III. 12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sajószentpéter Város Önkormányzata Képviselı-testületének

ELİTERJESZTÉS. Sajószentpéter Város Önkormányzata Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Készítette: Szentiványi Enikı ügyintézı Tisztelt Testület! ELİTERJESZTÉS Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz.

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat. 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalat 7/2003.(IX.01.)Ktr. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Ezen rendelet 2003.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 Ikt.szám: 37-3/2012. 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S A Zirc Kistérség

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 71. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének.../2009. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Tel.: 417-255 Ikt.szám: 49195/2005. Javaslat a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása által igényelhetı normatív támogatások

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.3.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételér l (Egységes szerkezetben

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról A módosításokkal egységes szerkezetben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról A módosításokkal egységes szerkezetben Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 8/2004. (VI.1.), 8/2006. (VI.1.), 16/2010. (XII.17.) és 11/2011. (V.20.) rendeletekkel módosított 8/1998. (V.5.) rendelete a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 22-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 22-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/31-9/2011. TÁRGY: A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS, GYERMEK- VÉDELMI ELLÁTÁSOK, OKTA- TÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK- BEN BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTA- TÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ 14/2011.(III.22.)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Barcs Város és Komlósd-, Lakócsa-, Péterhida-, Potony-, Szentborbás- és Tótújfalu Községek Önkormányzatai, mint fenntartók a Barcsi Szociális

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Gyömrő Város Önkormányzatának 5/2010. (III. 17.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról a 10/2011. (III.29.) sz. és a 17/2011.

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete. a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete. a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyékládháza

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

A 8/2009.(VI.30) számú rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt szövege

A 8/2009.(VI.30) számú rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt szövege Piliscsév község Önkormányzatának 1/2009.(II.27.) számú, a Piliscsév község Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó, illetve oktatási intézményeknél történı szolgáltatások igénybevételérıl

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 63. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS

E L Ő T E R J E S Z T ÉS E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 010. március 9-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításának szabályairól szóló önkormányzati

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestületének../2012.(.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestületének../2012.(.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestületének../2012.(.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény 2. -a alapján, valamint a Budaörs Kistérség

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

A R. 2. (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A R. 2. (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 25/2011. (X.04.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı intézményi térítési

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015. december 31. napját követı

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K *************************************************** 2 0 0 9. II. f é l é v i - tervezett - M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl 1 OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl I. rész Ozora Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll. 31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

Dorogháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2008.(XII.24.) számú rendelete

Dorogháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2008.(XII.24.) számú rendelete Dorogháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2008.(XII.24.) számú rendelete az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról és térítési díjakról Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés január 31-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés január 31-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásainak 2014. évi önköltség megállapítására és

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben