Elıterjesztés a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány csökkentésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány csökkentésére"

Átírás

1 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel: 28/ Fax: 28/ /2009 szám Elıterjesztés a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány csökkentésére Tisztelt Képviselı-Testület! Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete a május 21.-én megtartott testületi ülésen foglalkozott - az intézményvezetı jelzése alapján - az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által ellátott jelzırendszeres házi segítségnyújtás mőködtetésével kapcsolatban felmerült mőködési hiány rendezésével kapcsolatos tennivalókról. A képviselı-testület megbízta a polgármestert, hogy a társult önkormányzatok polgármesterei útján a képviselı-testületeket meg kell keresni annak érdekében, hogy a házi segitségnyujtás mőködtetésével kapcsolatos normatív finanszírozásnál jelentkezı hiány rendezésénél szóba jöhetı lehetıségek között közös nevezıt kell találni, annak érdekében, hogy a hiány tovább ne növekedjen, az ne, illetve kevésbé terhelje az adott település tehervállalását, mivel a forráshiányos gesztor önkormányzatnak a hiány finanszirozásának megelılegezésére nincs lehetısége. A jelzırendszeres házi segitségnyujtás feladat ellátására társult önkormányzatok tisztségviselıit megkerestük, egyben javaslatot tettünk a további hiány év julius 1.-vel történı kezelésére, figyelemmel a társulási megállapodás vonatkozó rendelkezéseire. A megkeresés több altertanívát vázolt fel, /lásd 1 sz. mellékletcsomag / mely tartalmaz három mellékletet, azon belül is a 3. sz. melléklet A D javaslatokat fogalmaz meg. A megkeresésben ajánlott szakmai egyeztetésre nem került sor, így a társult települések tervezett képviselı-testületi üléseik elé történı elıkészítés elıtt egy figyelemfelhívó levél ment a jegyzık részére / 2. sz. melléklet/ Amennyiben a társult településeknek megküldött javaslatok alapján - figyelemmel a gesztor szakmai szervezete által tett javaslatra az A verziót támogatják, úgy a képviselı-testületnek az elıterjesztés 3. sz. mellékletében csatolt rendelet tervezetet / mint gesztor önkormányzatnak / javasoljuk elfogadásra.

2 A jelen elıterjesztés elkészítésének idıpontjáig sajnos információk és testületi döntések nem érkeztek arra vonatkozóan, hogy a társult települések önkormányzatai hogyan döntöttek a jelzırendszeres házi segitségnyujtás szociális feladatnál jelentkezı mőködési hiány kezelésére, valamint arra sem, hogy élve a féléves felmondási határidı lehetıségével 2010 január 1-tıl a továbbiakban a feladat ellátáshoz nem kívánnak csatlakozni, azaz felmondják a feladat további ellátását. Figyelemmel a fentiekben vázolt feladat vonatkozásában elıttünk álló tennivalókra, valamint az elıterjesztés mellékletéhez csatolt anyagban lévı javaslatokra a gesztor önkormányzatra is az a feladat hárul, hogy évre Aszód Város Önkormányzatánál jelentkezı mőködési hiány összegét saját forrásból kell megfinanszírozni, és mérlegelni kell, hogy 2010 január 1-tıl milyen lehetıségek keretei között tudja ellátni e szociális szolgáltatási feladatot. Amennyiben bármilyen változás fog bekövetkezni a feladat 2010 január 1-tıl történı ellátása területén úgy a gesztor önkormányzatnak elı kell készíteni az intézményfenntartó társulási megállapodás módosítását is, az adott döntéshozó testület felé. Amennyiben a testületi ülés elıtt még a beérkezendı társult önkormányzatok döntéseit összegezni tudjuk, úgy ezt a képviselı-testület elé terjesszük a komplexebb döntés és a további feladatok meghatározása érdekében. A s z ó d, június 15. Kissné Kulybus Gizella Jegyzı H a t á r o z a t i j a v a s l a t /amennyiben a társult települések önkormányzatai nem értenek egyet a térítési díj bevezetésével / 1./ Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása által alapított Kistérségi Gondozási Központ keretén belül a jelzırendszeres házi segitségnyujtás szociális szolgáltatás további ellátását és mőködtetését megerısíti, azt szükségesnek mondja ki, figyelemmel arra, hogy az önkormányzat a településen a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló idıskorú vagy fogyatékos személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülı krízishelyzet elhárítása érdekében biztosítja a folyamatos ellátást. A Képviselı-testület a Kistérségi Gondozási Központ intézményvezetıjének szakmai összegzése, valamint az elıterjesztéshez csatolt táblázatban rögzített adatoknak megfelelıen az önkormányzat a feladatellátáson jelentkezı mőködési hiány összegét a szociális szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében megfinanszírozza utólagos éves elszámolás mellett minden negyedévet követı hó 15 napjáig a.szakfeladaton rendelkezésre álló elıirányzat terhére.

3 Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére Felelıs: polgármester, Kistérségi Gondozási Központ Intézményvezetı, GAMESZ pü. vez. Határidı: azonnal, minden negyedév 15.-e, december 31. jegyzı 2./ A képviselı-testület egyetértését fejezi ki, hogy a Kistérségi Gondozási Központ ,- Ft pályázati kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradványából legyen biztosítva a feladatellátáson 2009 június 30-ig jelentkezı mőködési hiány. Ezzel egyidejőleg kimondja, hogy a jelenleg elbírálás alatt lévı KMOP /B jelő Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatás címő pályázat elnyerése esetén az adott önkormányzatra esı önerırészt visszapótlással biztosítja. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével Felelıs: polgármester, Határidı: folyamatos, illetve a pályázat elnyerésének idıpontja. 3./ Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete - mint a feladatellátással megbízott gesztor önkormányzat a szociális szolgáltatás további zavartalan ellátása érdekében - megbízza a polgármestert, hogy a jelzırendszeres házi segitségnyujtás szociális szolgáltatást igénybevevı településekkel figyelemmel a társulási megállapodásra - a feladatellátáson jelentkezı mőködési hiány összegének biztosítása érdekében ráengedményezési megállapodást kössön, 2009 július 1.-tıl negyedévente elıre a negyedévet követı hó 15 napjáig, utólagos éves elszámolás mellett. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtétele érdekében. Felelıs: polgármestert, aljegyzı 4./ Aszód Város Önkormányzat képviselı-testülete - mint a feladatellátással megbízott gesztor önkormányzat kezdeményezi és ezáltal megbízza a polgármestert, hogy az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás ülésén indítványozza a jelzırendszeres házi segitségnyujtás szociális szolgáltatási feladatnak 2010 január 1-tıl történı ellátás helyzetét, lehetıségek keretei között - figyelemmel a normatív támogatásra - gazdaságos mőködtetés körülményeinek kialakítását. Felelıs: polgármester, intézményvezetı, aljegyzı Határidı: azonnal, szeptember november 30.

4 Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l Tel. 28/ Fax: /2009. szám Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társult települések P o l g á r m e s t e r e i n e k /J e g y z ı i n e k Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzı Asszony /Úr! Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tanácsának legutóbbi ülésén rövid tájékoztatás hangzott el arról, hogy az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása által önkormányzati kötelezı alapfeladatok ellátására - alapított Kistérségi Gondozási Központ keretén belül a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásban a meglévı létszámra és az arra adható normatív támogatásokra mőködési hiány keletkezik. A társulási megállapodás V.fejezete ugyan kimondja azt, hogy A települési önkormányzatok képviselı-testületei a kötelezı alapellátáson normatívával le nem fedett részét saját költségvetésükben tervezi, de az eddigi mőködtetés során erre nem került sor. A jelenleg fennálló helyzet minél elıbbi kezelése, illetve a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásnál jelentkezı mőködési hiány - a normatívával le nem fedett mőködési költségek - csökkentése érdekében a társult önkormányzatok képviselı-testületeinek döntést kell hozni. A jelzırendszeres házi segítségnyujtás törvényi hátterét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény 65. -a, valamint annak végrehajtási rendelete, az 1/2000 /I. 7./ SzCsM rendelet 28 -a adja januári hatálybaléptetéssel módosították mindkét jogszabály vonatkozó részét, mely szerint az 1993 évi III. törvény 65 /1/ bek. szerint a jelzırendszeres házi segítségnyújtást a házi segítségnyújtást végzı szociális szolgáltató, illetve intézmény biztosíthat. Az 1/2000 /I. 7./ SzCsM rendelet 28 /5/ bek. szerint jelzırendszeres házi segítségnyújtást csak mőködési engedéllyel rendelkezı intézmény, szolgáltató biztosíthat. Az állami normatív támogatás igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feltételek április 19.-ei hatállyal kerültek módosításra, pontosításra.

5 A csak jelzırendszeres házi segítségnyujtásban részesülık száma szolgáltatónként, intézményenként, illetve Szt. 65. /1/ bekezdés b/pontja szerinti esetben az ellátottak összesített számának figyelembevételével nem haladja meg a házi segítségnyújtásban részesülı személyek számának háromszorosát, azzal, hogy az arány a normatív állami hozzájárulás elszámolásakor figyelembe vehetı napi átlag ellátotti létszámra vonatkozik. Ha a jelzırendszeres házi segítségnyújtásban részesülı ellátott házi segítségnyújtást igényel, és a külön jogszabályban meghatározott gondozási szükséglete fennáll, a részére jelzırendszeres házi segítségnyújtást biztosító köteles a házi segítségnyújtást is nyújtani, illetve az Szt. 65 /1/ bek. b./pontja szerinti esetben megszervezni. A feladatellátással kapcsolatban a legfontosabb információk: - A házi segítségnyújtást és a jelzırendszeres házi segítségnyújtást minden településre kiterjedıen az intézményfenntartó társulás által fenntartott Kistérségi Gondozási Központ biztosítja. - A Kistérségi Gondozási Központ mőködtetésével megbízott Önkormányzat /Aszód/, valamint az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása, és a Megmentı Szociális Segélynyújtó Közhasznú Társaság közötti megállapodás - figyelemmel a jogszabályi változásokra is módosításra került, mely alapján a Megmentı Kht. a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás körében biztosítja a jelzıkészülékeket, azok telepítését, és folyamatos karbantartását, meghibásodás esetén 24 h-n belül a készülék üzemszerő mőködésének helyreállításáról gondoskodik. A jelzéseket 24 órában fogadó diszpécserközponttal biztosítja, errıl küldi a jogszabályban elıirt statisztikai jelentéseket. Folyamatosan rendelkezésre áll az általa biztosított gépkocsi. A jelzırendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos szociális szolgáltatást a térségben lévı idıs emberek igénylik, és szükség esetén élnek is a riasztással. Az intézményvezetı levelét 1. sz. mellékletben csatoljuk, mely röviden tartalmazza a jelenleg fennálló mőködtetéssel kapcsolatosan jelenleg fennálló problémát és kéri az Intézményfenntartó Társulásban résztvevı önkormányzatokat, a mőködési hiány kezelésére. A 2. sz. táblázat létszámadatokkal alátámasztva, számszerősítve mutatja be a normatív támogatással biztosított feladat ellátását, melyen hiány keletkezett, elsıdlegesen a házi segítségnyújtást és a csak jelzırendszeres házi segítségnyújtást igénybevevık közötti 1-3 arány hiánya miatt. A 3. sz. melléklet négy határozati javaslatot tartalmaz, mely keretek között javasoljuk a társult települések önkormányzatainak az átgondolt döntés meghozatalát. Figyelemmel az intézményvezetı levelében is vázolt idıs, rászorult emberek igényére, illetve az önkormányzatok, így az intézményfenntartó társuláshoz tartozó önkormányzatok nehéz pénzügyi helyzetére, Aszód mint gesztor önkormányzat nevében az A határozati javaslatban megfogalmazottak támogatását javaslom. Ezzel is biztosítani lehet a kistérségben élı idıs emberek jogos igényét, ugyanakkor az önkormányzatokra ennek finanszírozása csak kezelhetı mértékő plusz támogatási igényt jelent. Kérem, szíveskedjenek döntéseiket úgy megküldeni, hogy a gesztor önkormányzat is a június 25-én megtartásra kerülı soros ülésére az összegzett határozatok alapján az elıterjesztést be tudja terjeszteni / határidı: június 17/ a további szükséges intézkedések megtétele érdekében.

6 Amennyiben szakmai egyeztetı megbeszélésen részt kívánnak venni, úgy ennek tervezett idıpontja június 9.-e 9 h. Helye: Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme. Errıl értesül: - Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása I. sz. általános Elnökhelyettese Dr. Basa Antal Úr. - Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Munkaszervezet Vezetıje Eszes Katalin Irodavezetı Asszony - Kistérségi Gondozási Központ Intézményvezetıje Varga Jánosné Intézményvezetı Asszony. A s z ó d, május 27. Üdvözlettel: Sztán István a feladatellátással megbízott gesztor önkormányzat polgármestere

7 Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel.: 28/ Fax: 28/ /2009 szám Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társult települések J e g y z ı i n e k Tisztelt Jegyzı kollégák! május 27.-én kelt /2009 szám alatt iktatott levél útján kerestük meg a Kistérségi Gondozási Központot alapító önkormányzat tisztségviselıit, - és általuk - a képviselıtestületeket. A megkeresés indokát részletesen tartalmazza a levél, valamint annak mellékletei, és a testületeknek adott A D határozati javaslatok. A levélben megajánlottuk azt, hogy amennyiben szakmai egyeztetı megbeszélésen részt akartok venni, annak tervezett idıpontját a mai nap június 9.-e 9 h-ba javasoltuk. A tervezett szakmai megbeszélésen az érintett települések tisztségviselıi, illetve általuk megbízott személy nem vett részt. A Kistérségi Gondozási Központ által ellátott jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatáson jelentkezı mőködési hiány összegét rendezni szükséges. A társulási megállapodás ugyan rögzíti az ilyen esetekre vonatkozó megoldást, de az érintett települések megkeresése azért is indokolt volt a gesztor részérıl, hogy minél elıbb találjon az intézményfenntartó társulás a települések önkormányzatai útján - olyan megoldást az említett szociális szolgáltatási feladaton jelentkezı mőködési hiány csökkentésére, hogy kevésbé terheljük az önkormányzatok költségvetését, és mérsékelten ugyan, de az ellátást igénybevevıkre is háruljon némi tehervállalás. A térítési díj esetleges bevezetésével következı negyedévben várhatóan körvonalazódott volna az ellátásban maradó személyek, illetve a hsg-ek jogszabály szerinti aránya, amely lehet, hogy 2010 január 1-tıl már nem is indokolná a térítési díj további fenntartását. / jelzırendszeres szolgáltatást igénybevevıknél történı esetleges lemondások, illetve a hsg-ek számának ehhez igazított növelése/ Tudom, hogy aki e komplex szakmai ellátórendszerben /szakmai, költségvetési stb/ napi feladata nincs, ennek átlátása némi felkészülést igényel, ezért is ajánlottuk azt, hogy a testületek elé történı beterjesztést megelızıen ezt beszéljük meg. Mivel a gesztor önkormányzat saját költségvetésébıl a társult települések szociális szolgáltatási feladatát nem tudja finanszírozni, így a társulási megállapodás alapján csak azt a lépést tudja megtenni, hogy az érintett települési önkormányzat a feladatellátáson jelentkezı mőködési hiány összegét a szociális szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében utólagos elszámolás mellett július 1-tıl negyedévente elıre a negyedévet követı hó 15 napjáig / az idıpont egy megküldött javaslat, / megfinanszírozza.

8 Tisztelt Jegyzı Kollégák! E levél útján történı megkeresés inkább figyelemfelhívásul szolgál. Indokolt lenne, hogy e szociális szolgáltatási feladatot - figyelemmel a jogszabályi változásokra- rendbetegük, remélhetıleg úgy, hogy az ellátottra és az önkormányzatokra is minél kevesebb teher háruljon. Ehhez szükséges a Ti szakmai segítı közremőködésetek is, hogy a testületek a döntéseiket meghozzák. A s z ó d, június 9. Üdvözlettel Kissné Kulybus Gizella jegyzı

9 H a t á r o z a t i j a v a s l a t /ok/ A j a v a s l a t 1./.Önkormányzat képviselı-testülete az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása által alapított Kistérségi Gondozási Központ keretén belül a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás további ellátását és mőködtetését megerısíti, azt szükségesnek mondja ki. A képviselı-testület a Kistérségi Gondozási Központ intézményvezetıjének szakmai összegzése, valamint az intézmény mőködtetésével megbízott gesztor önkormányzat megkeresése alapján figyelemmel az Intézményfenntartói társulási megállapodás a szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátására társulási megállapodásban rögzítettekre -, az alábbiakban egyetértését fejezi ki a feladatellátáson jelentkezı mőködési hiány - a 2. sz. mellékletben rögzített táblázatában foglalt adatok szerint - csökkentése érdekében: a./ a jelzırendszeres házi segítségnyújtást igénybevevık számára jogszabályi keretek között - a gesztor önkormányzat által július 1-tıl helyi rendelettel szabályozott térítési díj megállapításában, valamint abban, hogy amennyiben a szociális szolgáltatást igénybevevık a térítési díj megfizetését elmulasztják, azt utólagos elszámolás mellett a gesztor önkormányzatnak - megállapodás alapján - megtéríti a gondozott lakóhelye szerinti önkormányzat. a.a/ A térítési díj sávos besorolásával, melynek tervezett mértéke: - a nyugdíjminimum 200 %-a alatt, azaz ,- Ft-ig térítésmentes - a nyugdíjminimum 200% - 300% között, azaz ,- Ft ,- Ft között 1.000,- Ft/hó - a nyugdíjminimum 300 %-a felett, azaz ,- Ft felett 1.500,- Ft/hó b./ a normatív állami hozzájárulás és a térítési díj összegén túl a feladatellátáson még jelentkezı mőködési hiány összegét utólagos - éves elszámolás mellett a negyedévet követı hó 15 napjáig július 1.-tıl negyedévente elıre a gesztor önkormányzattal kötött ráengedményezési megállapodás alapján megfinanszírozza a szociális szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében. Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírására Felelıs: polgármester, jegyzı Határidı: azonnal, június 17., július 1., folyamatos 2./ a képviselı-testület egyetértését fejezi ki, hogy a Kistérségi Gondozási Központ ,- Ft kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradványából legyen biztosítva a feladatellátáson június 30-ig - jelentkezı mőködési hiány Ezzel egyidejőleg kimondja, hogy a jelenleg elbírálás alatt lévı KMOP-4.5.2/B jelő Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatása címő pályázat elnyerése esetén az adott önkormányzatra esı önerırészt biztosítja. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Felelıs: polgármester, jegyzı Határidı: június 17., június 30. és folyamatos, illetve e pályázat elnyerésének idıpontja

10 B j a v a s l a t 1./ Önkormányzat képviselı-testület az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása által alapított Kistérségi Gondozási Központ keretén belül a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás további ellátást és mőködtetését megerısíti, azt szükségesnek mondja ki, figyelemmel arra, hogy az önkormányzat a településen a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló idıskorú vagy fogyatékos személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülı krízishelyzet elhárítása érdekében biztosítja a folyamatos ellátást. A képviselı-testület a Kistérségi Gondozási Központ intézményvezetıjének szakmai összegzése, valamint a gesztor Önkormányzat megkeresése alapján vállalja, hogy a 2. sz. mellékletben foglalt táblázatban rögzített adatoknak megfelelıen az önkormányzat a feladatellátáson jelentkezı mőködési hiány összegét, a szociális szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében a gesztor önkormányzattal kötött ráengedményezési megállapodás alapján utólagos éves - elszámolás mellett július 1.-tıl negyedévente elıre a negyedévet követı hó 15. napjáig megfinanszírozza. Megbízza a polgármestert a ráengedményezési megállapodás aláírására Felelıs: polgármester, jegyzı Határidı: azonnal, június 10. folyamatos, dec / A képviselı-testület egyetértését fejezi ki, hogy a Kistérségi Gondozási Központ ,- Ft kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradványából legyen biztosítva a feladatellátáson június 30.-ig - jelentkezı mőködési hiány. Ezzel egyidejőleg kimondja, hogy a jelenleg elbírálás alatt lévı KMOP /B jelő Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex- valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatása címő pályázat elnyerése esetén az adott önkormányzatra esı önerırészt biztosítja. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Felelıs: polgármester, jegyzı Határidı: június 17, folyamatos, illetve a pályázat elnyerésének idıpontja.

11 C j a v a s l a t 1./..Önkormányzat képviselı-testülete az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása által alapított és mőködtetett kistérségi Gondozási Központ keretén belül a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás mőködtetéséhez figyelemmel arra, hogy nem kötelezı szociális alapellátás a továbbiakban nem csatlakozik. A képviselı-testülete kezdeményezi az Intézményfenntartó társulási megállapodás a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására megállapodás december 31.-vel történı módosítását, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás..település részérıl történı felmondását, figyelemmel a társulási megállapodás VII. /pontjában rögzitettekre. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével Felelıs: polgármester, jegyzı Határidı: június 17., december 31. Ezzel egyidejőleg az alábbiakat mondja ki: a./ A képviselı-testület egyetértését fejezi ki, hogy a Kistérségi Gondozási Központ ,- Ft kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradványából legyen biztosítva a feladatellátáson június 30.-ig jelentkezı mőködési hiány. A képviselı-testület kimondja, hogy a jelenleg elbírálás alatt lévı KMOP / jelő Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatása címő pályázat elnyerése esetén az adott önkormányzatra esı önerırészt biztosítja. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Felelıs: polgármester, jegyzı Határidı: június 17. folyamatos, pályázat elnyerésének idıpontja. b./ A képviselı-testület - a feladatellátáson jelentkezı hiány mérséklésére, valamint az önkormányzatot terhelı normatíván túli kötelezettségvállalás csökkentésére - egyetértését fejezi ki, hogy a jelzırendszeres házi segítségnyújtást igénybevevık számára - jogszabályi keretek között a gesztor önkormányzat által július 1-tıl helyi rendelettel szabályozott - térítési díj kerüljön megállapításra. Egyetért a térítési díj sávos besorolásával, melynek tervezett mértéke: - a nyugdíjminimum 200%-a alatt, azaz ,- Ft-ig térítésmentes - a nyugdíjminimum 200 % % között, azaz ,- Ft-tól ,- Ft között 1.000,- Ft/hó - a nyugdíjminimum 300 %-a felett, azaz ,- Ft felett 1.500,- Ft/hó A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy amennyiben a szociális szolgáltatást igénybevevık a térítési díj megfizetését elmulasztják, azt utólagos elszámolás mellett a gesztor önkormányzatnak megállapodás alapján megtéríti a gondozott lakóhelye szerinti önkormányzat december 31.-ig, a felmondási határnapig.

12 Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. Felelıs: polgármester, jegyzı Határidı: azonnal, június 17., július december 31. c/ a felmondás kimondásával párhuzamosan a képviselı testület kimondja, - figyelemmel a társulási megállapodás V. fejezet 1/pontjára, - hogy normatív állami hozzájárulás és a térítési díj összegén túl a feladatellátáson még jelentkezı mőködési hiány összegét a szociális szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében a gesztor önkormányzattal kötött ráengedményezési megállapodás alapján, utólagos - éves - elszámolás mellett július 1-tıl negyedévente elıre - a negyedévet követı hó 15. napjáig - megfinanszírozza. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére Felelıs: polgármester, jegyzı Határidı: azonnal, június 17. július 1. folyamatos, december 31.

13 D 1./..Önkormányzat képviselı-testület az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulása által alapított és mőködtetett kistérségi Gondozási Központ keretén belül a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás mőködtetéséhez - figyelemmel arra, hogy nem kötelezı szociális alapellátás- a továbbiakban nem csatlakozik. A képviselı-testület kezdeményezi az Intézményfenntartó társulási megállapodás a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására megállapodás december 31.-vel történı módosítását, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás település részérıl történı felmondását figyelemmel a társulási megállapodás VII. pontjában rögzitettekre. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével Felelıs: polgármester, jegyzı Határidı: azonnal, június 17., december 31. Ezzel egyidejőleg az alábbiakat mondja ki: a./ a képviselı-testület egyetértését fejezi ki, hogy a Kistérségi Gondozási Központ ,- Ft kötelezettséggel terhelt felhalmozási pénzmaradványából legyen biztosítva a feladatellátáson június 30-ig - jelentkezı mőködési hiány. A képviselı-testület kimondja, hogy a jelenleg elbírálás alatt lévı KMOP / jelő Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatása címő pályázat elnyerése esetén az adott önkormányzatra esı önerırészt biztosítja. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével Felelıs: polgármester, jegyzı, Határidı: június 17., pályázat elnyerésének idıpontja b./ a felmondás kimondásával párhuzamosan a képviselı-testület ezzel egyidejőleg kimondja figyelemmel a társulási megállapodás V. fejezet 1./pontjára hogy a szociális szolgáltatás normatív állami hozzájárulással nem fedezett részét a 2. sz. mellékletben rögzített táblázatban foglalt adatoknak megfelelıen a gesztor önkormányzattal kötött ráengedményezési megállapodás alapján, július 1.-tıl - negyedévente, a negyedévet követı hó 15 napjáig- elıre megfinanszírozza, utólagos éves - elszámolás mellett, a szociális szolgáltatás folyamatos ellátása érdekében Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével Felelıs: polgármester, jegyzı Határidı: június 17. folyamatos, minden negyedév,

14 Aszód Város Önkormányzat Képviselı-testülete a személyes gondoskodást nyújtó (felnıtt, gyermek) ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról, szóló rendeletét az alábbiak szerint fogadja el, s jogérvényesnek mondja ki; I. fejezet 1.. A rendeleti szabályozás célja /1/ A Képviselı-testület e rendeletének célja, hogy az önkormányzatokról szóló LXVI. tv /1/ bek. alapján, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1977 évi XXXI. Tv. (Gyvt.) 29. valamint a szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv. (Sztv.) 92. felhatalmazása alapján hatályba léptetett jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével a többször módosított 29/1993.(II.17.) Korm.r. - különös tekintettel az Alkotmány 70/E -ra - szociális biztonság megteremtése és megırzése érdekében meghatározza a helyi önkormányzat és gesztor önkormányzat által biztosított egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásra való jogosultság feltételeit, azok érvényesítésének garanciáit. 2.. A rendelet hatálya /1/ E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott személyes, szociális gondoskodást nyújtó ellátásokat igénybevevıkre, az ellátásokért fizetendı térítési díjakra és az intézményekben az étkezésért fizetendı személyi térítési díjak megállapítására, mely magában foglalja: - gyermekek napközbeni ellátását étkeztetést, - nappali ellátás, szociális étkezés, ebéd szállítás, házi segítségnyújtás jelzırendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díját az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásban nevesített településeken 3.. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások Az ellátások formái; /1/ A szociális alapszolgáltatásokat az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás útján (továbbiakban: gesztor önkormányzat) a szociálisan rászoruló személyek részére személyes gondoskodást nyújtó ellátás után biztosítja az alábbiak szerint: 1.1 szociális alapszolgáltatások; a.) étkeztetés b.) házi segítségnyújtás c.) jelzırendszeres házi segítségnyújtás d.) családsegítés e.) nappali ellátás (Idısek Klubja) f.) támogató szolgáltatás (Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Együttmőködési megállapodással) 1.2 gyermekjóléti alapellátások; a.) gyermekjóléti szolgáltatás 1.3 Aszód Város Önkormányzat biztosítja a gyermekjóléti alapellátások keretén belül a gyermekek napközbeni ellátása területén; a.) bölcsıde b.) óvodai,- c.) iskolai napközbeni ellátást, étkeztetést d.) családok átmeneti otthona- ellátási szerzıdéssel. /2/ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosító intézményeket a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza II. fejezet Az általános és eljárási rendelkezések 1

15 4.. /1/ A szociális gondoskodás formáinak igénybevételére irányuló kérelmet, az arra jogosult, az alábbi fıbb tartalmi követelményekkel nyújthatja be: a.) jelölje meg nevét, születési adatait, lakhelyét és lakcímét, b.) írja le a kérelem benyújtásának okát, célját, c.) ismertesse és dokumentálja az eljáró szervvel vagyoni helyzetét, jövedelmi viszonyait, nevezze meg tartásra köteles és képes hozzátartozóit, d.) jelölje meg, hogy milyen jellegő szociális gondoskodást kíván igénybe venni és azok közül melyik intézményben kéri az elhelyezését. /2/ A kérelmet az ellátásra jogosult rászoruló, illetve annak törvényes képviselıje, indokolt esetben pedig bármelyik társadalmi, állami, vallási karitatív szervezet nyújthatja be. /3/ A településen mőködı bármely állami társadalmi, egyházi, karitatív szervezet, bármely állampolgár kezdeményezheti arra rászoruló/k/ bevonását a szociális gondoskodást nyújtó ellátási formák bármelyikében. Kezdeményezésük önálló kérelemnek minısül, s akként is bírálható el. 5.. A kérelem benyújtásának módja /1/ A képviselı-testület az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelmek benyújtásának módját figyelemmel az Sztv, Gyvt elıírásaira - az alábbiak szerint szabályozza: a.) Gyermekek napközbeni ellátása Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az - óvoda vezetıjéhez - iskola igazgatójához kell benyújtani. b.) Étkeztetés: Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Kistérségi Gondozási Központ vezetıjéhez kell benyújtani - az intézmény vezetıje a hozzá benyújtott kérelmeket elbírálásra tovább küldi az arra illetékes szervhez. c.) Házi segítségnyújtás: Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Kistérségi Gondozási Központ vezetıjéhez kell benyújtani. d.) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Kistérségi Gondozási Központ vezetıjéhez kell benyújtani e.) Idısek nappali ellátása: Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Kistérségi Gondozási Központ vezetıjéhez kell benyújtani. 6.. /1/ Az intézmény vezetıje, figyelemmel az Sztv, Gyvt-ben biztosított felhatalmazás alapján az alábbi esetekben külön eljárás nélkül ellátást biztosit: a.) gyermekek napközbeni ellátása terén - ha a szülı, gondviselı helyzete miatt nem tud átmenetileg gondoskodni gyermekérıl, - jegyzı, mint elsıfokú gyámhatóság jogerıs határozata alapján, b.) étkeztetés - ha az igénylı nem tud átmenetileg gondoskodni saját és gyermeke étkeztetésérıl c.) házi segítségnyújtás - ha nem tud gondoskodni önmagáról d.) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás - ha nem tud gondoskodni önmagáról 2

16 7.. Az ellátások megszőnésének esetei /1/ A Képviselı-testület a Sztv /2/ bek. e.) pontjában biztosított felhatalmazás alapján az ellátások megszőnésének eseteit és módjait az alábbiak szerint szabályozza. a.) gyermek napközbeni ellátása: - szülı, gondviselı kérelmére - krízishelyzet megszőnése esetén - amennyiben az ellátás a jegyzı, mint elsıfokú gyámhatóság jogerıs határozata alapján történik. b.) étkeztetés: - az igénylı kérelmére - tartásra köteles és képes hozzátartozó biztosítja az ellátást - az igénylı életkörülményeiben olyan változás következett be, amely nem teszi szükségessé a gondoskodást - igénylı halála, c.) házi segítségnyújtás: - az igénylı kérelmére - tartásra köteles és képes hozzátartozó biztosítja az ellátást - az igénylı életkörülményeiben olyan változás következett be, amely nem teszi szükségessé a gondoskodást - igénylı halála, d.) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás - az igénylı kérelmére - tartásra köteles és képes hozzátartozó biztosítja az ellátást - az igénylı életkörülményeiben olyan változás következett be, amely nem teszi szükségessé a gondoskodást - igénylı halála, d.) idısek nappali ellátása (Idısek Klubja) - az igénylı kérelmére - az igénylı életkörülményeibe olyan változás következett be, amely nem teszi szükségessé a gondoskodást - igénylı halála III. fejezet Személyes gondoskodásért megállapított normák 8.. A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben A Képviselı-testület az Sztv /2/ f.) pontjában biztosított felhatalmazás alapján a személyes gondoskodásért járó élelmezési norma alapján fizetendı térítési díjak mértékét az alábbiak szerint állapítja meg: /1/ A gyermekek napközbeni ellátása során a nyersanyagköltség és térítési díj az alábbiak szerint kerül megállapításra, korcsoportonként: a.) Bölcsıde esetében, bölcsıdei norma (0-3 év) - étkezési norma térítési díj 270 b.) Óvoda esetében az alábbi óvodai norma (3-6 éves korig) - étkezési norma térítési díj 290 c.) Általános iskolai napközi norma (6-14 éves korig) - étkezési norma (3-szori étkezés) térítési díj (3-szori étkezés) étkezési norma (1-szeri étkezés) térítési díj (1-szeri étkezés) 230 3

17 /2/ Aszód város Önkormányzat által fenntartott intézményekben a.) kötelezı étkezık 3-szori étkezı: - étkezési norma térítési díj (3-szori étkezés) 285 b.) pedagógus 1-szeri étkezı: - étkezési norma térítési díj 310 c.) vendég: - étkezési norma térítési díj 565 /3/ Az /1/-/2/ bek. pontjaiban meghatározott élelmezési nyersanyagnorma változtatás jogát jelentıs élelmiszer áremelés és az infláció esetén az önkormányzat fenntartja, - figyelemmel az Sztv ra. - Az élelmezést nyújtó intézmény vezetıje köteles az önkormányzat felé az áremelkedésbıl adódó - várható jelentıs normatúllépés esetén - normaemelést kezdeményezni. /4/ Az intézmény vezetıje köteles a legolcsóbb beszerzési forrásokat megkeresni annak érdekében, hogy a megállapított nyersanyagköltségen belül a legváltozatosabb étrend kerüljön kialakításra. /5/ Az intézmény vezetıje felelıs a norma betartásáért, normatúllépés esetén a mőködtetés rovására nem csoportosítható át. 9.. Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja /1/ Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az 2. sz. mellékletben rögzített táblázat tartalmazza jövedelem szerinti megbontásban a fizetendı személyi térítési díjat. Szociális rászorultságot a házi segítségnyújtásnál és a szociális étkezésnél kell vizsgálni. /2/ A személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybe vevı rendszeres havi jövedelmének; - nappali ellátás és ott étkezés esetén 30%-át, 15%-át csak nappali ellátás igénybevételekor - étkeztetés esetén 25%-át - házi segítségnyújtás esetén 20%-át - ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak 30%-át /3/ A képviselı-testület az étkezésért fizetendı intézményi térítési díjat 380 Ft/nap/fı összegben állapítja meg a Kistérségi Gondozási Központban (Idısek Klubjában). /4/ A szociális étkeztetés esetén az önkormányzat által fenntartott intézményekben az intézményi térítési díj 370 Ft/nap/fı. Ha az ebédet szállítani kell az igénylı részére, a szállítási költség 110 Ft/ebéd /5/ Házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásért; - szociálisan rászorultak esetén az intézményi térítési díjat 125 Ft/óra összegben határozza meg - szociálisan nem rászorult személyek esetén 515 Ft/óra összegben határozza meg - a személyi térítési díjat az intézmény vezetıje mérsékelheti. /6/ jelzırendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásért - nyugdíjminimum 200%-a alatt térítésmentes - nyugdíjminimum 200%-300%-a között Ft/hó - nyugdíjminimum 300%-a felett Ft/hó 4

18 IV. fejezet Zárórendelkezések 10.. /1/ A térítési díjakat az önkormányzat minden év november 30-ig felülvizsgálja, szükség szerint módosítja. /2/ Ez a rendelet május 1-én lép hatályba, melynek kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. /3/ A rendelet kihirdetésével egyidejőleg hatályát veszti a 12/2009.(VI.1) ÖR-el módosított 14/2008.(V.1.) ÖR sz. rendelet Aszód, június 17. Sztán István Polgármester Kissné Kulybus Gizella címzetes fıjegyzı A rendelet kihirdetve: július 1-ig Kissné Kulybus Gizella címzetes fıjegyzı 5

19 ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(VII.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 6

20 1.sz. melléklet SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK Szociális alapszolgáltatások Étkeztetés: - intézményi nappali ellátás keretén belül - szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Idıskorúak nappali ellátása (Idısek Klubja) Értelmi Sérültek Nappali ellátása; - támogató szolgáltatás (foglalkoztatás) Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása 0-3 év Gyermekek napközbeni ellátása 3-7 év Gyermekek napközbeni ellátása 7-14 év Családok átmeneti Otthona Szolgáltatást nyújtó intézmény neve, címe Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési intézmény 2170 Aszód, Csengey u.30. Kistérségi Gondozási Központ 2170 Aszód, Petıfi u.6. Kistérségi Gondozási Központ 2170 Aszód, Petıfi u.6. Megmentı Szociális Segítségnyújtó Közhasznú Társaság Budapest, Miskolczi u.36. Kistérségi Gondozási Központ 2170 Aszód, Petıfi u.6. Közép-Magyarországi Támogató Szolgálat (Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete) ÉFOÉSZ Iklad Kistérségi Gondozási Központ 2170 Aszód, Petıfi u.6. Kistérségi Gondozási Központ 2170 Aszód, Petıfi u.6. Aranykapu Bölcsıde + étkeztetés Gyermekétkeztetési Intézmény Városi Óvoda + étkeztetés Gyermekétkeztetési Intézmény Csengey Gusztáv Általános iskola, napközi+ étkeztetés Gyermekétkeztetési Intézmény Support Humán Segítı és Szolgáltató Alapítvány Szolgáltatást nyújtó intézmény fenntartója Aszód Város Önkormányzat Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Készülék és diszpécserközpont biztosításra megállapodás szerint Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása, együttmőködési megállapodással Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Aszód Város Önkormányzat Aszód Város Önkormányzat Aszód Város Önkormányzat Aszód Város Önkormányzat Ellátási szerzıdéssel 7

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 63. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 3/2007./III.1./ sz. 11/2007./XII.12./

Részletesebben

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja

Általános rendelkezések A rendelet célja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. Zirc SZERVEZETI ÉS 1. számú melléklet Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Zirc SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - Tartalomjegyzék Cím: Oldalszám I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA

Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLİK SZÁMÁRA Készítették: Helmeczi Erika és Falvai Rita 1 Tartalom: I.

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjérıl (egységes szerkezetben a 4/2010. (II.24.) és a 6/2011. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK VÁRVÖLGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2005. (XI.11.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról /EGYSÉGES SZERKEZETŐ/ Várvölgy Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS

CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS CSEPELI SZOCIÁLIS KISOKOS Készült: a HEFOP 2.2.1.- A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésében címő intézkedés Hátrányos helyzető fiatalokkal foglalkozó szakemberek

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben