E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 63. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK április 5.-i rendes ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szücsné Smolek Erika kodifikátor Majnayné Sajben Anna igazgatóság-vezetı Farkasné Tamási Anna osztályvezetı Dr. Fıfai Klára hivatalvezetı Horváth Erika 2. Számú Óvoda és Bölcsıde vezetıje Kaltenecker Andrásné Városi Bölcsıde vezetıje ELİADÓ: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Dr. Horváth Kálmán tanácsnok EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA: /2012. (.) GPB határozat /2012.( ) SZEB határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: oldal 1

2 M i n ı s í t e t t s z ó t ö b b s é g! Tisztelt Közgyőlés! A bölcsıdei ellátásért fizetendı térítési díjak megállapításának szabályait a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet határozza meg. A fenti központi jogszabályok január 1-tıl hatályos rendelkezései az alábbi lényeges változásokat tartalmazzák a bölcsıdei térítési díjat érintıen: a) Az étkezési térítési díj mellett a gyermekek gondozásáért is állapítható meg térítési díj, b) Az intézményi térítési díjat külön kell meghatározni a gyermekétkeztetésre és a gyermekek gondozására, c) Az étkeztetés intézményi térítési díja az élelmezési nyersanyagköltség általános forgalmi adóval növelt összege, d) A gondozás intézményi térítési díja az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete, e) Az intézményi és a személyi térítési díjat is ellátási napra vetítve kell megállapítani, f) A személyi térítési díjat a család havi rendszeres jövedelmének százalékos arányában kell megállapítani, (gondozás esetén 25% maximum) re és 2010-re a bölcsıdék állami támogatása csökkent, így a fenntartókra a mőködtetés kapcsán egyre nagyobb teher hárul, ugyanakkor a mőködtetés költségei emelkednek. A bölcsıdei ellátásról elmondható, hogy magas színvonalon, jó minıségben, és szabályozott módon mőködtetett, ugyanakkor az ellátás biztosítása igen magas kiadásokkal jár. A normatív állami támogatás a fenntartási költségek mintegy 42 %-át fedezi mindösszesen. Fentiekre tekintettel jelen elıterjesztésben bölcsıdei gondozási díj bevezetésére teszünk 2

3 javaslatot. Természetesen a térítési díj bevezetése nem orvosolja az ellátás elsısorban finanszírozási problémák miatti magas saját forrás igényét, azonban a teherelosztás arányán javíthatunk valamelyest. A bölcsıdei számított intézményi gondozási díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az élelmezés nyersanyagköltség meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt összeget kell figyelembe venni. A bölcsıdei ellátás esetében a gondozási díj bevezetésének gyakorlata a megyei jogú városokban az elıterjesztés mellékletében meghatározottak szerint alakul. Az adatokat a Megyei Jogú Városok Szövetsége bocsátotta rendelkezésre. Az önkormányzat által fenntartott Városi Bölcsıdei ellátás évi teljes önköltsége e Ft volt (élelmezés nélkül). A évi tervezett önköltség összege e Ft. Az önköltség egy napra jutó összege Ft, a normatív állami támogatás egy napra jutó összege Ft. A számított intézményi gondozási díj =1.249 Ft/nap. Havi 20 gondozási nappal számolva ez Ft gondozási díjat jelent az étkeztetés költségein felül. Az önkormányzat által fenntartott 2. Számú Óvoda és Bölcsıde bölcsıdei csoportjának ellátásának évi teljes önköltsége e Ft Volt. A évi tervezett önköltség összege e Ft. Az önköltség egy napra jutó összege Ft, a normatív állami támogatás egy napra jutó összege Ft. A számított intézményi gondozási díj =921 Ft/nap. Havi 20 gondozási nappal számolva ez Ft gondozási díjat jelent az étkeztetés költségein felül. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 150. (6) bekezdése alapján nem kérhetı a bölcsıdében gondozásért térítési díj: (6) Bölcsıde esetében a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek, b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, c) a három- vagy többgyermekes család gyermekének, 3

4 d) az átmeneti gondozásban lévı, az ideiglenes hatállyal nevelıszülınél vagy gyermekotthonban elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Ezekben az esetekben személyi térítési díj a 151. (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével csak az étkezésért kérhetı. A c) pont szerinti gyermekszámot a 151. (10) bekezdésében foglaltak szerint kell meghatározni. A városi bölcsıdében március 14-i állapot alapján ingyenesen étkezik 10 fı, mert rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap, 50%-os kedvezményben részesül 9 fı, mert 3 vagy több gyermekes család gyermeke, és szintén 50%-os kedvezményben részesül 3 fı, aki tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek. A 2. Számú Óvoda és Bölcsıde is rendelkezik bölcsıdei csoporttal, ebben az intézményben 100%-os kedvezményben részesül 3 fı, mert rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, 50%-os kedvezményben részesül 2 fı, mert tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek. Tekintettel a szülık teherbíró képességére, valamint arra, hogy az étkeztetés és a gondozás díját egyidejőleg kell megfizetniük az alábbi két javaslatot tesszük: A változat Az önkormányzat a) éljen azzal a lehetıséggel, hogy a gondozás intézményi térítési díját a számított intézményi gondozási térítési díjnál alacsonyabb, 100 Ft/nap összegben határozza meg., b) a törvény adta kereteken belül éljen azzal a lehetıséggel, hogy a gondozási díjat csak a tényleges ellátotti napra kelljen megfizetniük a szülıknek, B változat Az önkormányzat a) éljen azzal a lehetıséggel, hogy a gondozásra intézményi térítési díjat határoz meg, de differenciáltan. A gondozási díjat sávos kedvezmények meghatározásával jövedelmi viszonyok függvényében állapítja meg. A díjak az alábbi táblázatban 4

5 foglaltak alapján alakulhatnának: A családban az egy fıre esı jövedelem (nettó) Fizetendı gondozási díj/fı/nap (Ft) A nyugdíjminim um 250%-a alatt ( Ft) A nyugdíjminimum %-a között ( Ft) A nyugdíjminimu m %-a között ( Ft Ft) A nyugdíjminim um %- a között ( Ft Ft) A nyugdíjminimum 500 %-a felett ( Ft) 150,- 200,- 250,- 300,- 380,- A B változatban nem javasoljuk, hogy a gondozási díjat csak a tényleges ellátotti napokra kelljen megfizetni. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 9. (3) bekezdése kimondja ugyanis, hogy A bölcsıdei gondozás személyi térítési díját a fenntartó eltérı döntése hiányában akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe. A B változat figyelembe veszi, hogy a mőködés költségei akkor is fennállnak, ha a gyermek például betegség miatt nincs jelen az intézményben, ezért nem javasolja a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet hivatkozott szabályozásától való eltérést. Szintén az elıterjesztés mellékletét képezi az önkormányzat által fenntartott két bölcsıdére kimunkálva a évi tényadatok, illetve a évi tervadatok alapján az önköltség számítás. A Jat. kötelezı feladatként állítja a jogszabály elıkészítıje elé, hogy elızetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve ezzel a szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. (1) (2) bekezdésében foglalt elıírásnak az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl 5

6 hatásvizsgálati lapot készítettünk, melyet tájékoztatásul csatolunk az elıterjesztéshez. A rendelet-tervezet elkészítése során továbbá tekintettel voltunk a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet október 10. napjától hatályos 30/A. -ára, mely a rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetésre bocsátásának szabályait rögzíti. A társadalmi egyeztetés keretében a 30/A. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen gondoskodtunk a rendelet-tervezetnek az önkormányzat honlapján történı közzétételérıl és errıl az önkormányzat által alapított lapban (Szekszárdi Vasárnapban) figyelemfelhívást jelentettünk meg. Az elıterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalja, az elnökök az ülésen ismertetik a bizottsági döntéseket. A Jogi és Közbiztonsági Tanácsnoknak véleményezésre megküldésre került. Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyőléstıl, az elıterjesztés megtárgyalását, és a döntés meghozatalát. Szekszárd, március 22. Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı 6

7 Megyei jogú városokban gondozási díjak alakulása - Békéscsaba: Még vizsgálja a bevezetés lehetıségeit. - Debrecen: március 1-tıl bevezette az intézmény nyitvatartási napjaihoz igazítottan ellátási naponként 150,- Ft/fı összeget. - Dunaújváros: Nem kíván bevezetni gondozási díjat. - Eger: Már tavaly bevezette a 106,- Ft-os gondozási díjat, Tervezik a gondozási díj emelését, a tervek szerint ,- Ft/napra. - Érd: szeptember 1-tıl ,- Ft személyi térítési díj került bevezetésre. - Gyır: Nem kíván bevezetni gondozási díjat. - Hódmezıvásárhely: A bölcsıdei térítési díj differenciáltan került meghatározásra, ez év április 1-i hatállyal. - Kaposvár: 100,- Ft/nap tényleges ellátotti napokra - Miskolc: Még nem került bevezetésre. - Pécs: 250,- Ft terveznek bevezetni. - Salgótarján: Az önkormányzat nem tart fenn bölcsıdét. - Sopron: Nem tervezi bevezetni. - Szeged: április 1-tıl 100,- Ft/ellátási nap, jan. 1-tól 150,- Ft/ellátási nap, jan. 1-tıl 200,- Ft/ellátási nap. - Szolnok: 236,- Ft/ellátási napot terveznek bevezetni. - Szombathely: Az intézményi térítési díj havi összege ,- Ft, melyhez a családok további kedvezményt kaphatnak jövedelmi viszonyaik alapján. - Tatabánya: 170,- Ft/nap összegben határozta meg. - Zalaegerszeg: március 1-tıl 240,- Ft. 7

8 ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: A Bölcsıdei gondozási díj bevezetésére javaslatot tett a Városi Bölcsıde, valamint a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde, melyet ha elfogad a Közgyőlés, akkor a módosító rendelet-tervezet hatályba lépését követıen bevezetésre kerül a bölcsıdei gondozási díj Szekszárd városában. b) Környezeti és egészségi következményei: Nem releváns. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A bölcsıdei térítési díj bevezetése adminisztratív többletterhet jelent az intézményvezetıknek. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. (2) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: (2) Ha a bölcsıdében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni. Ebbıl következik, hogy az önkormányzatnak a mindenképpen tárgyalnia kell az elıterjesztést. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest. 8

9 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok, a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés 25. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3) bekezdés 2. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. -a a következı (1b) bekezdéssel egészül ki: (1b) A bölcsıdei ellátás esetében a gondozásért és az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. Az R. 1. melléklete a következı 3. ponttal egészül ki: A változat: 3. Bölcsıdei gondozási díj 3.1. Gondozási díj 100 Ft/nap B változat: 3. Bölcsıdei gondozási díj 2. A családban az egy fıre esı jövedelem (nettó) Fizetendı gondozási díj/fı/nap (Ft) A nyugdíjminim um 250%-a alatt ( Ft) A nyugdíjminimum %-a között ( Ft) A nyugdíjminimu m %-a között ( Ft Ft) A nyugdíjminim um %- a között ( Ft Ft) A nyugdíjminimum 500 %-a felett ( Ft) 150,- 200,- 250,- 300,- 380,- E rendelet jén lép hatályba, és hatályba lépését követı 10. napon hatályát veszti. 3. Horváth István polgármester Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı 9

10 10

11 11

12 Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: Közgyőlés) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. -a (2) bekezdésének f) pontjában, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. -a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendı térítési díjakról a következı rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott továbbá nem állami szerv által ellátási szerzıdéssel átvállalt és mőködtetett intézményekre, valamint a szolgáltatást igénybevevı személyekre. Általános szabályok 2. (1) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, nappali melegedı és népkonyha, éjjeli menedékhely kivételével térítési díjat kell fizetni. (2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a térítési díjat az Szt ának (2) bekezdésében, illetıleg a Gyvt ának (2) bekezdésében meghatározott kötelezettnek kell megfizetni. (3) 1 Az ingyenes ellátásban részesülık körét az Szt ának (3) bekezdése határozza meg. Térítési díjak 3. * A rendeletet a közgyőlés a december 18-i ülésén fogadta el. 1 Módosította a 2/2003.(I.31.) szekszárdi ör. 1.. Hatályos február 1-tıl. 12

13 (1) 2 A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátások térítési díját (a továbbiakban: intézményi térítési díj) ellátási formánként a Közgyőlés, mint intézményfenntartó évente két alkalommal állapíthatja meg. Az intézményi térítési díjat e rendelet 1. melléklete, illetve 2. melléklete tartalmazza. (1a) 3 A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. a nyersanyagnorma 77 %-ának megfelelı rezsiköltséget számláz az étkezést igénybe vevı intézmények számára. (1b) A bölcsıdei ellátás esetében a gondozásért és az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. (2) 4 A kötelezett által a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátás után fizetendı személyi térítési díjat az intézményi térítési díj alapján a kötelezett Szt (1) bekezdés szerint megállapított jövedelmét figyelembe véve a következık szerint kell megállapítani: a) 5 a szociális étkeztetésért fizetendı személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevı rendszeres havi jövedelmének aa) 20 %-át, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át meg nem haladó jövedelem esetén, ab) 30 %-át, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át elérı vagy azt meghaladó jövedelem esetén; b) 6 a házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátásért fizetendı személyi térítési díj nem haladhatja meg a gondozott jövedelmének 25 %- át; c) 7 ha a házi segítségnyújtás keretében étkezést is biztosítanak, a személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a gondozott jövedelmének 30 %- át; d) 8 da 9 db 10 dc 11 e) 12 a fogyatékosok nappali ellátást nyújtó intézményében az ellátásért fizetendı személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevı jövedelmének 30 %-át; 2 Módosította az 5/2012.(II.7.) szekszárdi ör. 1. (1) bekezdése. Hatályos március 8-tól. 3 Beillesztette a 10/2012.(III.6.) szekszárdi ör. 1. (1) bekezdése. Hatályos március 7-tıl. 4 Módosította a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. (3) bekezdése. Hatályos március 1-tıl. 5 Módosította a 18/2011.(IV.13.) szekszárdi ör. 1.. Hatályos május 1-tıl. 6 Módosította a 18/2011.(IV.13.) szekszárdi ör. 1.. Hatályos május 1-tıl. 7 Módosította a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. (2) bekezdése. Hatályos március 1-tıl. 8 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte az 5/2010.(III.9.) szekszárdi ör. 3. (2) bekezdése. Hatálytalan 2010 március 9-tıl. 9 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte az 5/2010.(III.9.) szekszárdi ör. 3. (2) bekezdése. Hatálytalan 2010 március 9-tıl. 10 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte az 5/2010.(III.9.) szekszárdi ör. 3. (2) bekezdése. Hatálytalan 2010 március 9-tıl. 11 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte az 5/2010.(III.9.) szekszárdi ör. 3. (2) bekezdése. Hatálytalan 2010 március 9-tıl. 12 Módosította a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. (2) bekezdése. Hatályos március 1-tıl. 13

14 f) 13 tartós elhelyezést nyújtó intézményben (szociális otthon) az intézményi ellátásért fizetendı személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult jövedelmének 80 %- át; g) 14 átmeneti elhelyezést biztosító intézményben (hajléktalanok átmeneti szállása) az intézményi ellátásért fizetendı személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének ga) 25 %-át, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege alatti jövedelem esetén, gb) 40 %-át, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét elérı vagy azt meghaladó jövedelem esetén, gc) a hajléktalanok átmeneti szállására szolgáló intézményekben - a rehabilitációs célú intézmények kivételével - a gondozás elsı 30 napjára személyi térítési díj nem kérhetı. (3) 15 A családok átmeneti otthonában személyi térítési díjként a szolgáltatást kérelmezı kötelezett havi jövedelmének legfeljebb a) 25%-a állapítható meg aa) egy gyermek átmeneti gondozása esetén, ab) ha a kötelezett a gyermekkel együtt veszi igénybe a családok átmeneti otthonát. b)50%-a állapítható meg ba) több gyermek átmeneti gondozása esetén, bb) ha a kötelezett több gyermekkel együtt veszi igénybe a családok átmeneti otthonát. (4) 16 Az Szt ának (2) bekezdése szerinti minimális személyi térítési díj a) étkeztetés - ide nem értve a népkonyhát - esetében 50 Ft/nap, b) nappali ellátás esetében - ide nem értve a hajléktalan személyek nappali ellátását - étkezés igénybevételével 70 Ft/nap, étkezés igénybevétele nélkül 20 Ft/nap. (5) 17 (6) 18 (7) 19 (8) 20 (9) (1) A személyi térítési díj összegérıl - az Szt (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az intézmény vezetıje az ellátás igénybevétele után, de legkésıbb az igénybevételtıl számított 30 napon belül írásban értesíti a kötelezettet. 13 Módosította a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. (2) bekezdése. Hatályos március 1-tıl. 14 Módosította a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 1. (3) bekezdése. Hatályos március 1-tıl. 15 Beillesztette a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 1. (4) bekezdése. Hatályos március 1-tıl. 16 Beillesztette a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 1. (4) bekezdése. Hatályos március 1-tıl. 17 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. (2) bekezdése. Hatálytalan március 1-tıl. 18 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. (2) bekezdése. Hatálytalan március 1-tıl. 19 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. (2) bekezdése. Hatálytalan március 1-tıl. 20 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. (2) bekezdése. Hatálytalan március 1-tıl. 21 Hatályát vesztette. Hatályon kívül helyezte a 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. 3. (2) bekezdése. Hatálytalan március 1-tıl. 14

15 (2) 22 Ha a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásnál a jogosult, illetıleg a személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi ellátásnál a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri az (1) bekezdésben szabályozott értesítés kézhezvételétıl számított 8 napon belül Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottságához (a továbbiakban: Szociális és Egészségügyi Bizottság) fordulhat. Ilyen esetben átruházott hatáskörében eljárva a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozattal dönt a személyi térítési díj összegérıl. A személyi térítési díj felülvizsgálata során a fentieket értelemszerően alkalmazni kell. (3) A Szociális és Egészségügyi Bizottsága a személyi térítési díj összegét a (2) bekezdés szerint elıterjesztett kérelemre akkor csökkentheti vagy engedheti el, ha a térítési díj megfizetése a kötelezett saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti, illetve szociális körülményei ezt indokolttá teszik. 5. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendı térítési díjakkal kapcsolatos e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., a Gyvt., a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükkor felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997.(VII.29.) Korm. rendeletben foglaltakat kell megfelelıen alkalmazni. Záró rendelkezések 6. E rendelet február 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. Kocsis Imre Antal polgármester Dr. Kilián Orsolya jegyzı Záradék: A kihirdetés napja: december 21. Dr. Kilián Orsolya jegyzı a rendeletet módosította a 22 Módosította a 2/2003.(I.31.) szekszárdi ör. 3.. Hatályos február 1-tıl. 15

16 - 2/2003.(I.31.) szekszárdi ör. - 3/2004.(I.30.) szekszárdi ör. - 3/2005.(I.31.) szekszárdi ör. - 7/2006.(I.30.) szekszárdi ör. - 4/2007.(I.31.) szekszárdi ör. - 8/2007.(III.1.) szekszárdi ör. - 35/2007.(X.1.) szekszárdi ör. 19. (2) bekezdése - 13/2008.(II.29.) szekszárdi ör. - 9/2009.(III.30.) szekszárdi ör. - 5/2010.(III.9.) szekszárdi ör. - 11/2010.(V.5.) szekszárdi ör. - 18/2011.(IV.13.) szekszárdi ör. - 10/2012.(III.6.) szekszárdi ör. - 5/2012.(II.7.) szekszárdi ör. 16

17 1. melléklet a 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelethez Bölcsıdei ellátás: Nyersanyagnorma A személyes gondoskodást nyújtó szociális és egyéb intézményi ellátások nyersanyagnormáiról, térítési díjalapjairól és intézményi térítési díjairól 1.1. Gyermekétkeztetés (napi 3 x étkezés) 340,- Ft/nap 1.2. Gyermekebéd 220,- Ft/nap 1.3. Gyermek reggeli 58,- Ft/nap 1.4. Gyermek uzsonna 62,- Ft/nap 1.5. Diétás gyermekétkeztetés (napi 3 x étkezés) 420,- Ft/nap 1.6. Diétás gyermekétkeztetés (ebéd) 275,- Ft/nap 1.7. Diétás gyermekétkeztetés reggeli 70,- Ft/nap 1.8. Diétás gyermekétkeztetés uzsonna 75,- Ft/nap Térítési díj: 1.1. Nyersanyagnorma + ÁFA 435,- Ft/nap 1.2. Nyersanyagnorma + ÁFA 280,- Ft/nap 1.3. Nyersanyagnorma + ÁFA 75,- Ft/nap 1.4. Nyersanyagnorma + ÁFA 80,- Ft/nap 1.5. Nyersanyagnorma + ÁFA 535,- Ft/nap 1.6. Nyersanyagnorma + ÁFA 350,- Ft/nap 1.7. Nyersanyagnorma + ÁFA 90,- Ft/nap 1.8. Nyersanyagnorma + ÁFA 95,- Ft/nap Oktatási-nevelési intézményi ellátások: Nyersanyagnorma 2.1. Óvodai ellátás (napi 3x étkezés) 340,- Ft/nap 2.2. Általános iskolai ebéd (alsó tagozat) 240,- Ft/nap 2.3. Általános iskolai ebéd (felsı tagozat) 245,- Ft/nap 2.4. Általános iskolai napközi ellátás 370,- Ft/nap 2.5. Középiskolai, középiskolai kollégiumi ebéd 275,- Ft/nap 2.6. Középiskolai kollégiumi ellátás 610,- Ft/nap 2.7. Középiskolai kollégiumi reggeli 152,- Ft/nap 2.8. Középiskolai kollégiumi vacsora 183,- Ft/nap 2.9. Diétás gyermekétkeztetés (napi 3 x étkezés) 420,- Ft/nap Diétás gyermekétkeztetés ebéd 275,- Ft/nap Diétás gyermekétkeztetés reggeli 70,- Ft/nap Diétás gyermekétkeztetés uzsonna 75,- Ft/nap Térítési díj: 2.1. Nyersanyagnorma + ÁFA 435,- Ft/nap 2.2. Nyersanyagnorma + ÁFA 305,- Ft/nap 2.3 Nyersanyagnorma +ÁFA 310,- Ft/nap 2.4. Nyersanyagnorma + ÁFA 470,- Ft/nap 2.5. Nyersanyagnorma + ÁFA 350,- Ft/nap 23 Módosította az 5/2012.(II.7.) szekszárdi ör. 2. (1) bekezdése. Hatályos március 8-tól. 24 Módosította a 10/2012.(III. 6.) szekszárdi ör. 3.. Hatályos március 8-tól. 17

18 2.6. Nyersanyagnorma + ÁFA 775,- Ft/nap 2.7. Nyersanyagnorma + ÁFA 195,- Ft/nap 2.8. Nyersanyagnorma + ÁFA 230,- Ft/nap 2.9. Nyersanyagnorma + ÁFA 535,- Ft/nap Nyersanyagnorma + ÁFA 350,- Ft/nap Nyersanyagnorma + ÁFA 90,- Ft/nap Nyersanyagnorma + ÁFA 95,- Ft/nap 3. Bölcsıdei gondozási díj A változat: 3.1. Gondozási díj 100 Ft/nap B változat: A családban az egy fıre esı jövedelem (nettó) Fizetendı gondozási díj/fı/nap (Ft) A nyugdíjminim um 250%-a alatt ( Ft) A nyugdíjminimum %-a között ( Ft) A nyugdíjminimu m %-a között ( Ft Ft) A nyugdíjminim um %- a között ( Ft Ft) A nyugdíjminimum 500 %-a felett ( Ft) 150,- 200,- 250,- 300,- 380,- 18

19 2. melléklet a 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelethez Szociális ellátások Nyersanyagnorma 1.1. Szociális étkeztetés és idısek nappali ellátása (napi 1x étkezés) 275,- Ft/nap 1.2. Bentlakásos intézményi ellátás (Idısek Otthona napi 3x étkezés) 630,- Ft/nap 1.3. A fogyatékosok nappali intézménye 275,- Ft/nap 1.4. Diétás szociális étkeztetés ebéd 285,- Ft/nap 1.5. Bentlakásos intézményi ellátás diétás étkeztetés (Idısek Otthona napi 3x étkezés) 640,- Ft/nap Térítési díj: Egy adagra jutó éves önköltség számítás alapján. Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés házhozszállítás nélkül 580,- Ft/nap Szociális étkeztetés házhozszállítással 650,- Ft/nap Idısek nappali ellátása: Szociális étkeztetés 580,- Ft/nap Idısek nappali ellátása 40,- Ft/nap Bentlakásos intézményi ellátás (Idısek Otthona) Szekszárd: Demens betegek ellátása 3.000,- Ft/nap ,- Ft/hó Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 3.000,- Ft/nap ,- Ft/hó Tolna: Demens betegek ellátása 3.000,- Ft/nap ,- Ft/hó Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 3.000,- Ft/nap ,- Ft/hó Fogyatékosok nappali intézménye: térítési díj, napi 1-szeri étkezés 580,- Ft/nap térítési díj, étkezés nélküli benntartózkodással 120,- Ft/nap 2. Házi segítségnyújtás 2.1. Házi segítségnyújtás Szekszárdon 510,- Ft/óra 2.2. Házi segítségnyújtás a társult településeken: Tengelic 150,- Ft/óra İcsény 0,- Ft/óra Harc 0,- Ft/óra Kéty 0,- Ft/óra Murga 0,- Ft/óra Felsınána 0,- Ft/óra Szedres 0,- Ft/óra 2.3.Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Szekszárdon 0,- Ft/hó Valamennyi társult településen 0.- Ft/hó 25 Módosította a 10/2012.(III.6.) szekszárdi ör. 2.. Hatályos április 1-tıl. 19

20 3. Hajléktalanok átmeneti szállása: 3.1 Intézményi térítési díj alapja (egy ellátottra jutó önköltség) 3.810,- Ft/nap 4. Családok átmeneti otthona 4.1. Intézményi térítési díj alapja (egy ellátottra jutó önköltség) 520,- Ft/nap 20

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 332-3/2013. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Hiv. sz. - PostaCÍm: 5601

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI A BÖLCSŐDÉK MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI Gazdasági-élelmezésvezető Munkáját a bölcsődevezető irányításával végzi, együttműködik a mindenkori fenntartó szerv pénzügyi, gazdasági szakembereivel.

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 75. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az építményadóról (t e r v e z e t) E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

Előterjesztő: Dr. Bélteczki János települési képviselő Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály

Előterjesztő: Dr. Bélteczki János települési képviselő Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./.... (........) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról Előterjesztő:

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről,

Részletesebben

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a

Részletesebben

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek.

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek. 1 Tájékoztató az ingyenes bölcsődei és óvodai (illetve, a kedvezményes iskolai) gyermekétkeztetés Tisztelt Szülő! Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

Részletesebben

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek.

A közlönyök a www.magyarkozlony.hu, a jogszabályok a www.magyarorszag.hu oldalon elérhetőek. Tisztelt Szülő! Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- től hatályos rendelkezései, az ott meghatározott

Részletesebben

16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe-vételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER Ikt. szám: 7134-4/2015/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. január 28-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő- testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról A mozgássérültekre vonatkozó törvényhelyet keretben jelöltük meg! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 52/2006.(XII.20.),.38/2007.(X.1.), 3/2008.(I.30.), 21/2008.(IV.30.), 11/2010.(III.31.), 4/2011.(II.14.), 15/2011.(IV.1.), 34/2011.(VII.5.), 46/2011.(X.28.),

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben