E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 26 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A Platán Alapszolgáltatási Központ feladat-ellátási szerződésének jóváhagyása. Előadó: Kiss Miklós polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Kötelező feladatok ellátását ezzel a megállapodással magas színvonalon el tudjuk látni. Javaslom elfogadéását Feladat-ellátási szerződés Mely létrejött egyrészről: Ordacsehi Község Önkormányzat ( 8635 Ordacsehi, Fő u.35.) képviselője Kiss Miklós Ordacsehi Község polgármestere,- továbbiakban- mint megbízó másrészről: a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ (8630 Balatonboglár,Dózsa Gy.u.45.)képviselője: Koós Marianna intézményvezető-mint megbízott között az alábbiak szerint I. A szerződés tartalma Ordacsehi község közigazgatási területén élők ( lakosságszám: 829 fő) részére - Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Családsegítő szolgálat - Gyermekjóléti szolgálat feladatinak ellátása - Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) II. A szerződő felek jogai és kötelezettségei II.1. A Felek megállapodnak abban, hogy az Ordacsehi településen Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. 13. (1) 8. pont, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 62., 63., 64. -ában részletezett étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 94. -ában előírt és ugyanezen törvény 39. -ban részletezett gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a 41. (3) a. pontjában részletezett gyermekek napközbeni ellátása feladatait a Balatonboglár Városi Önkormányzat által fenntartott Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ (8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 45., továbbiakban Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ) látja el. II.2. Megbízó fentiek alapján a közigazgatási területén jelentkező étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) feladatok ellátására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi

2 CLXXXIX. törvény bekezdésében foglaltak szerint eljárva Megbízottal feladat-ellátási szerződést köt. II.3. Megbízott a jelen szerződés keretei között vállalja a II.2. pontban foglalt feladatok folyamatos ellátását az intézmény Szakmai Programja alapján, nyilatkozik, hogy a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások működtetéséhez szükséges feltételeknek - a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet, valamint a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009 (XII.29) Korm. rendelet szerint megfelel. II.4. Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról évente egy alkalommal - május hónapban a Megbízó felé részletes pénzügyi és szakmai beszámolót készít. III. Pénzügyi hozzájárulás Ordacsehi Község Önkormányzata vállalja, hogy a feladatellátással megbízott intézménynek pénzügyi hozzájárulást nyújt az alábbiak szerint: 1. 1 fő közalkalmazott alkalmazása A Platán Alapszolgáltatási Központban 1 fő dolgozó látja el Ordacsehi Község közigazgatási területén az étkeztetés és a házi segítségnyújtás feladatait. A dolgozó személyi juttatásainak és járulékainak költségeit Ordacsehi Község Önkormányzata viseli. 2. Étkeztetés Az étkeztetés teljes bekerülési költségének és a térítési díjbevétel különbözete képezi az önkormányzat hozzájárulásának mértékét. 3. Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás teljes költségének és a térítési díjbevétel különbözete képezi az önkormányzat hozzájárulásának mértékét. 4. Családsegítő szolgálat

3 Az intézmény családsegítő szolgálat költségvetésében tervezett kiadás, lakosságszám alapján számított összege. Költségvetés tervezett összege: (Balatonboglár lakosságszáma + Ordacsehi lakosságszáma) x Ordacsehi lakosságszám. 5. Gyermekjóléti szolgálat Az intézmény gyermekjóléti szolgálat költségvetésében tervezett kiadás lakosságszám alapján számított összege. Költségvetési összeg : (Balatonboglár lakosságszám + Ordacsehi lakosságszám) x Ordacsehi lakosságszám. 6. Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) A bölcsődei ellátás teljes költségének és a térítési díjbevétel+normatíva különbözete képezi az önkormányzat hozzájárulásának mértékét. III.1. Pénzügyi elszámolás Az 1-3. pontban ellátott feladatok finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi elszámolás minden hónap 10. napjáig történik meg. Ordacsehi Község Önkormányzata a teljesítést követő hónap 15-ig fizeti meg a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ számlaszámára a hozzájárulást. A 4-6. pontokban ellátott feladatok finanszírozása féléves, illetve az éves költségvetési beszámolót követő teljesítés után kerül elszámolására: augusztus 15. és március 15- ig. IV. Vegyes és záró rendelkezések

4 IV.1. A jelen feladat-ellátási szerződésben foglalt kötelezettségek napjától, határozatlan időre keletkeznek. A szerződést írásban, 60 napos felmondási idővel, írásbeli nyilatkozattal indoklás nélkül bármelyik fél felmondhatja. 120 A felmondási idő alatt a megbízott köteles teljes körűen ellátni a jelen szerződésből adódó feladatait. Jelen szerződés megszűnik közös megegyezéssel rendes felmondással valamelyik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén, azonnali hatályú felmondással. IV.2. Jelen szerződést, az együttműködő felek évente, illetve jogszabályváltozás esetén felülvizsgálják, és szükség esetén a fennálló pénzügyi-gazdasági háttér és jogi követelmények ismeretében újrafogalmazzák. IV.3. A felek a jelen szerződésből és a feladatellátásból eredő vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kívánják rendezni. IV.4. A feladat-ellátási szerződésében nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről szóló 321/ ( XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatáról és működésük feltételeiről szóló 1/ 2000.(I.07.) SZCSM rendelet rendelkezéseit, illetve ezek módosításait kell alkalmazni. IV.5. Ha a felek a vitás kérdésekben nem tudnak eredményre jutni, akkor a megállapodásból fakadó jogvita eldöntése érdekében a Fonyódi Járásbírósághoz fordulnak. IV.6. A szerződés mellékletét képezi, a megállapodást jóváhagyó döntést tartalmazó Balatonboglár Város Önkormányzat (mint fenntartó) képviselő-testületének és Ordacsehi Község Önkormányzat képviselő testületének határozatai.

5 A szerződést mint a jóváhagyó képviselő-testületi határozatokban megnyilvánuló akaratot a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője és Ordacsehi Község Önkormányzat polgármestere, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. Balatonboglár, Koós Marianna Kiss Miklós Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Ordacsehi Község Polgármestere vezetője A A működési engedély kiadása iránti kérelem (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó tölti ki) 1. Fenntartó adatai: neve: székhelye: település közterület neve szám emelet ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - elérhetőségei telefonszáma: 1 Csak akkor kell kitölteni, ha a kérelmezőnek van.

6 fax száma: címe: honlap címe: képviselőjének neve: beosztása: telefonszáma: cím: kapcsolattartójának neve: beosztása: elérhetőségei: 2. Szociális szolgáltatói, intézményi adatok: neve: székhelye: település közterület neve szám emelet, ajtó irányítószám honlap címe: szolgálatvezető, intézményvezető neve: beosztása: telefonszáma: fax száma: címe: telephely neve 2 : címe: település közterület neve szám emelet, ajtó irányítószám adószám 3 : - - telephelyvezető neve: beosztása: telefonszáma: fax száma: címe: A működési engedély kiadását az alábbi időponttól kérem 4 : 2 Csak telephely engedélyezése esetén kell kitölteni az ide vonatkozó adatokat. 3 Akkor kell kitölteni, ha a szolgáltató, intézmény adószáma a fenntartóétól különbözik. 4 Ez az időpont legkorábban a működési engedélyt kiadó határozat jogerőre emelkedésének időpontja lehet. Az időpont meghatározása egy tervezhető időpont, ugyanakkor ez az időpont nem kötelezi a működési engedélyt kiadó szervet.

7 20. év hó -tól/től. A működési engedélyt határozott időre kérem kiadni: 20. év hó - ig. 3. A működési engedélyt mely szolgáltató tevékenységre kérik 5 : étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés támogató szolgáltatás utcai szociális munka jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás falugondnoki szolgáltatás tanyagondnoki szolgáltatás Nappali ellátás Típusa: idősek klubja fogyatékos személyek nappali ellátása szenvedélybetegek nappali ellátása pszichiátriai betegek nappali ellátása nappali melegedő A szociális intézmény a nappali ellátás keretében fogyatékos gyermekek személyek ellátását is vállalja. vagy demens Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Típusa: időskorúak gondozóháza fogyatékos személyek gondozóháza pszichiátriai betegek átmeneti otthona szenvedélybetegek átmeneti otthona éjjeli menedékhely hajléktalan személyek átmeneti szállása Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás Típusa: idősek otthona fogyatékos személyek otthona pszichiátriai betegek otthona szenvedélybetegek otthona 5 Kérjük a megfelelő négyzetet X jellel jelölni.

8 hajléktalanok otthona Ápolást, gondozást nyújtó intézmény tanköteles korú, illetve annál fiatalabb fogyatékos személyeket is ellát. Nem állami fenntartású, tanköteles korú vagy annál fiatalabb fogyatékos személyeket is ellátó, ápolást, gondozást nyújtó intézmény korai fejlesztést, gondozást, valamint fejlesztő felkészítést nyújtani kíván. Rehabilitációs intézményi ellátás Típusa: fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye Lakóotthoni ellátás Típusa: fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona egyéb speciális szociális intézményi ellátás: 4. A szolgáltató, intézmény más telephelyeinek ágazati azonosítói:

9 5. A szolgáltatás, intézmény működésével kapcsolatos egyéb adatok: Ellátási terület: a) Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat: település b) Egyéb alapszolgáltatás - a nappali ellátás kivételével -: település/fővárosi kerület/ kistérség c) A többi, nem említett szolgáltatás: település/fővárosi kerület/ kistérség/megye/régió/ország egész területe Házi segítségnyújtás esetén ellátható személyek száma Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén kihelyezhető készülékek száma Nappali ellátás esetén a férőhelyek száma Bentlakásos intézményi ellátás esetén tartós ápolást, átmeneti gondozást nyújtó férőhelyek száma Külső férőhelyek száma. Külső férőhelyek címe/i: település közterület neve szám emelet ajtó A falugondnoki, a tanyagondnoki, illetve a támogató szolgáltatáshoz használt gépjármű a) gyártmánya, típusa és rendszáma: b) alvázszáma: c) tulajdonosának neve: d) forgalmi engedély jogosultjának neve: Időszakos férőhelyek engedélyezése esetén az az időszak, amelyre a működési engedélyt kérik: 20. év hó -tól/től, 20. év hó - ig 6. A finanszírozási rendszerbe történő befogadásra vonatkozó nyilatkozat: Nyilatkozom, hogy a szolgáltatót/intézményt/ellátotti számot/férőhelyszámot normatív állami hozzájárulással kívánom működtetni. normatív állami hozzájárulás nélkül kívánom működtetni. A kérelem benyújtásával kifejezetten hozzájárulok, hogy a működést engedélyező szerv eljárása során a kérelemben és mellékleteiben megjelölt adatokat, valamint a fenntartó, szolgáltató, intézmény adatait a kérelem elbírálásához beszerezze, ellenőrizze, illetve kezelje. Kérelmemmel megegyező határozathozatal esetén fellebbezési jogomról lemondok. 6 6 Csak abban az esetben szükséges megjelölni, ha a fenntartó lemond a fellebbezési jogáról.

10 Csatolt iratok: db Kelt:, 20. év hó nap Fenntartó képviselőjének aláírása Tisztelt Polgármester Úr! Az engedélyezéshez első sorban szükséges dokumentumok, amennyiben az önkormányzat önállóan, közvetlenül kívánja nyújtani az étkeztetés és házi segítségnyújtás alapszolgáltatásokat: - döntés a Balatonboglári Alapszolgáltatási Központ megszűnéséről, illetve az onnan való kiválásról - működési engedély kiadása iránti A jelű űrlap (mellékeltem) - a fenntartó önkormányzat adószámát igazoló közokirat - szolgáltatásonként elkészített (de egy dokumentumba foglalható) szakmai program és Szervezeti és működési szabályzat - személyi feltételeket biztosító dolgozók neve, képesítését igazoló dokumentumok másolata, munkaviszonyát igazoló dokumentumok másolata - étkeztetés esetén az ételt biztosító vállalkozóval kötött megállapodás másolata, vagy önkormányzati konyha esetén annak feltüntetése - a jegyző kötelező feladat ellátást igazoló nyilatkozata A személyi és tárgyi feltételeket, valamint a fent hivatkozott szakmai program és SzMSz tartalmi kellékeit az 1/2000. SzCsM rendelet tartalmazza. Üdvözlettel: dr. Esküdt Vanda (82/ ) Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy -ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie. This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited. Ügyiratszám: 1-6-1/2013. Sorszám: 9.. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 10. napján tartandó rendkívüli ülésére

11 Tárgy: A Platán Alapszolgáltatási Központ feladat-ellátási szerződésének jóváhagyása Az előterjesztést készítette: dr. Markó Péter irodavezető Előadó: Mészáros Miklós polgármester Tárgyalta: PVEEB, Tanácskozási joggal meghívott: Koós Mariann intézményvezető Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte: Csonka Ágota irodavezető Törvényességi szempontból ellenőrizte: Réger Balázs jegyző Jóváhagyta: Mészáros Miklós polgármester

12 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! Ordacsehi Község Önkormányzata arról határozott, hogy július 1-jétől a szociális alapszolgáltatási feladatokat a mellékelt feladat-ellátási szerződés keretében, a Platán Alapszolgáltatási Központtal kívánja a továbbiakban is elláttatni. Ahhoz, hogy az intézmény vezetője ezt a szerződést az önkormányzattal megköthesse, szükséges a fenntartó önkormányzat jóváhagyása. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen! Balatonboglár, június 6. Mészáros Miklós polgármester Határozati javaslat Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ feladat-ellátási szerződésének megkötését Ordacsehi Község Önkormányzatával. Felelős: Koós Mariann intézményvezető Határidő: Azonnal

13 Feladat-ellátási szerződés Mely létrejött egyrészről: Ordacsehi Község Önkormányzat ( 8635 Ordacsehi, Fő u.35.) képviselője Kiss Miklós Ordacsehi Község polgármestere,- továbbiakban- mint megbízó másrészről: a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ (8630 Balatonboglár,Dózsa Gy.u.45.)képviselője: Koós Marianna intézményvezető-mint megbízott között az alábbiak szerint I. A szerződés tartalma Ordacsehi község közigazgatási területén élők ( lakosságszám: 829 fő) részére - Szociális étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Családsegítő szolgálat - Gyermekjóléti szolgálat feladatinak ellátása - Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) II. A szerződő felek jogai és kötelezettségei II.1. A Felek megállapodnak abban, hogy az Ordacsehi településen Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. 13. (1) 8. pont, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 62., 63., 64. -ában részletezett étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 94. -ában előírt és ugyanezen törvény 39. -ban részletezett gyermekjóléti szolgáltatás, valamint a 41. (3) a. pontjában részletezett gyermekek napközbeni ellátása feladatait a Balatonboglár Városi Önkormányzat által fenntartott Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ (8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 45., továbbiakban Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ) látja el. II.2. Megbízó fentiek alapján a közigazgatási területén jelentkező étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) feladatok ellátására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény bekezdésében foglaltak szerint eljárva Megbízottal feladat-ellátási szerződést köt. II.3. Megbízott a jelen szerződés keretei között vállalja a II.2. pontban foglalt feladatok folyamatos ellátását az intézmény Szakmai Programja alapján, nyilatkozik, hogy a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások működtetéséhez szükséges feltételeknek - a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet, valamint a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009 (XII.29) Korm. rendelet szerint megfelel. II.4. Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról évente egy alkalommal - május hónapban a Megbízó felé részletes pénzügyi és szakmai beszámolót készít. III. Pénzügyi hozzájárulás Ordacsehi Község Önkormányzata vállalja, hogy a feladatellátással megbízott intézménynek pénzügyi hozzájárulást nyújt az alábbiak szerint: 1. 1 fő közalkalmazott alkalmazása

14 A Platán Alapszolgáltatási Központban 1 fő dolgozó látja el Ordacsehi Község közigazgatási területén az étkeztetés és a házi segítségnyújtás feladatait. A dolgozó személyi juttatásainak és járulékainak költségeit Ordacsehi Község Önkormányzata viseli. 2. Étkeztetés Az étkeztetés teljes bekerülési költségének és a térítési díjbevétel különbözete képezi az önkormányzat hozzájárulásának mértékét. 3. Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás teljes költségének és a térítési díjbevétel különbözete képezi az önkormányzat hozzájárulásának mértékét. 4. Családsegítő szolgálat Az intézmény családsegítő szolgálat költségvetésében tervezett kiadás, lakosságszám alapján számított összege. Költségvetés tervezett összege: (Balatonboglár lakosságszáma + Ordacsehi lakosságszáma) x Ordacsehi lakosságszám. 5. Gyermekjóléti szolgálat Az intézmény gyermekjóléti szolgálat költségvetésében tervezett kiadás lakosságszám alapján számított összege. Költségvetési összeg : (Balatonboglár lakosságszám + Ordacsehi lakosságszám) x Ordacsehi lakosságszám. 6. Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) A bölcsődei ellátás teljes költségének és a térítési díjbevétel+normatíva különbözete képezi az önkormányzat hozzájárulásának mértékét. III.1. Pénzügyi elszámolás

15 Az 1-3. pontban ellátott feladatok finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi elszámolás minden hónap 10. napjáig történik meg. Ordacsehi Község Önkormányzata a teljesítést követő hónap 15-ig fizeti meg a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ számlaszámára a hozzájárulást. A 4-6. pontokban ellátott feladatok finanszírozása féléves, illetve az éves költségvetési beszámolót követő teljesítés után kerül elszámolására: augusztus 15. és március 15. IV. Vegyes és záró rendelkezések IV.1. A jelen feladat-ellátási szerződésben foglalt kötelezettségek napjától, határozatlan időre keletkeznek. A szerződést írásban, 60 napos felmondási idővel, írásbeli nyilatkozattal indoklás nélkül bármelyik fél felmondhatja. A felmondási idő alatt a megbízott köteles teljes körűen ellátni a jelen szerződésből adódó feladatait. Jelen szerződés megszűnik közös megegyezéssel rendes felmondással valamelyik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén, azonnali hatályú felmondással. IV.2. Jelen szerződést, az együttműködő felek évente, illetve jogszabályváltozás esetén felülvizsgálják, és szükség esetén a fennálló pénzügyi-gazdasági háttér és jogi követelmények ismeretében újrafogalmazzák. IV.3. A felek a jelen szerződésből és a feladatellátásból eredő vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kívánják rendezni. IV.4. A feladat-ellátási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről szóló 321/ ( XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatáról és működésük feltételeiről szóló 1/ 2000.(I.07.) SZCSM rendelet rendelkezéseit, illetve ezek módosításait kell alkalmazni.

16 IV.5. Ha a felek a vitás kérdésekben nem tudnak eredményre jutni, akkor a megállapodásból fakadó jogvita eldöntése érdekében a Fonyódi Járásbírósághoz fordulnak. IV.6. A szerződés mellékletét képezi, a megállapodást jóváhagyó döntést tartalmazó Balatonboglár Város Önkormányzat (mint fenntartó) képviselő-testületének és Ordacsehi Község Önkormányzat képviselő testületének határozatai. A szerződést mint a jóváhagyó képviselő-testületi határozatokban megnyilvánuló akaratot a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője és Ordacsehi Község Önkormányzat polgármestere, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. Balatonboglár, június 27. Koós Marianna Kiss Miklós Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Ordacsehi Község Polgármestere vezetője Záradék: A szerződés 4. és 5. pontjában a 2. bekezdés az alábbiak szerint módosul: Ordacsehi által fizetendő összeg = költségvetés tervezett összege osztva a két település összlakosság számával szorozva Ordacsehi 2013.január 1-jei, KSH által igazolt lakosságszámával. Záradék: Az elszámolások szerződésben megállapított módja csak attól az időponttól kerül hatályba, mikor a normatíva Ordacsehi számlájára érkezik.

17 Koós Marianna Kiss Miklós Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Ordacsehi Község Polgármestere vezetője Határozati javaslat: 1./../2013. (VI.26.) sz. határozat Ordacsehi Község Önkormányzat és a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ feladatellátási szerződést köt, meghatalmazza annak aláírására a polgármestert. Kötelezi a jegyzőt a normatívák módosított megigénylésére a megváltozott helyzetre tekintettel. Felelős: Kiss Miklós polgármester szerződés aláírásáért Réger Balázs jegyző normatívák igénylése Határidő: azonnal

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: A társulásban való részvétellel biztosított szociális és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

(fogyatékos személyek nappali ellátására)

(fogyatékos személyek nappali ellátására) Iktatószám(Megbízó):.../2014 Iktatószám(Megbízott):.../2014 Iktatószám(Intézmény):.../2014 M E G Á L L A P O D Á S (fogyatékos személyek nappali ellátására) amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 5 Technikai információk... 7 Fogalom-meghatározások... 8 1.

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Segédletben előforduló jogszabályi rövidítések... 5 Technikai információk... 7 Fogalom-meghatározások... 8 1. SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és Tájékoztató a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő jogszabályváltozásokról Jogszabály: - 2013. évi CLXVIII. törvény egyes

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására Pályázati azonosító: Iktatószám: Támogatási szerződés száma: amely létrejött egyrészről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Székhelye: 1089

Részletesebben

SEGÉDLET. 2.1. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 2.1. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 2.1. rész

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása Előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 11. LAKÓOTTHONOK ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

Társulási Megállapodás

Társulási Megállapodás Társulási Megállapodás mikrotérségi óvoda és bölcsőde közös fenntartására 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.)

Részletesebben

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. TERVEZET ZIRCI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MÓDOSÍTÁSA A társult önkormányzatok, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Igénybejelentés a közfeladatot ellátó egyházi, nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 2008.

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2013. évi törvény. Az Szt. 58/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Az előterjesztés célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok jelenlegi engedélyezési rendszerének átalakítása jogkeletkeztető (konstitutív) hatályú, közhiteles

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő szociális intézményekbe történő beutalás rendszerének felülvizsgálata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. DEBRECEN - 2014. 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet

Részletesebben