E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 300. MELLÉKLET: 2 TÁRGY: Javaslat a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítı Szolgálattal megkötött ellátási szerzıdés meghosszabbítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK december 19-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Dr. Göttlinger István irodavezetı AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: ELİADÓ: Dr. Kubik Andrea jogász Dr. Göttlinger István irodavezetı KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: Szociális és Egészségügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság HATÁROZAT SZÁMA: /2008. ( )SZEB határozat /2008. ( ) JÜB határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: 2 oldal

2 Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése február 27-én ellátási szerzıdést kötött a Szent Erzsébet Karitász Alapítvánnyal. Az ellátási szerzıdés alapján az Alapítvány vállalja Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a szenvedélybetegek (alkohol, kábítószer-, gyógyszer-, stb. függıségben szenvedık) és hozzátartozóik nappali és közösségi ellátását, valamint hogy szenvedélybeteg-ellátásokat indít és biztosít széles rétegek számára szakemberek és önkéntes segítık bevonásával és kapcsolatrendszerük támogatásával. Az ellátási szerzıdés január 1. napjától kezdıdıen 3 év határozott idıre került megkötésre. Tekintettel arra, hogy az ellátási szerzıdés január 1-jén lejár, az Alapítvány az elıterjesztés mellékletét képezı levelében kéri január 1-jével az ellátási szerzıdés változatlan tartalommal történı megkötését. Kérem az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat támogatását Szekszárd, december 4. Dr. Göttlinger István Irodavezetı

3 Határozati javaslat 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a Szent Erzsébet Karitász Alapítvánnyal január 1. napjától december 31. napjáig - változatlan feltételekkel - ellátási szerzıdést köt. 2. A közgyőlés az elıterjesztés mellékletét képezı ellátási szerzıdés tervezetet elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerzıdés aláírására. Határidı: január 1. Felelıs: Horváth István polgármester

4 Ellátási szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szekszárd, Béla tér 8. képviselı Kocsis Imre Antal polgármester), mint Megbízó (továbbiakban: Önkormányzat), másrészrıl a Szent Erzsébet Karitász Alapítvány (Szekszárd, Béla király tér 9. képviselı: Dr. B. Tóth Mihályné elnök) szolgáltatást végzı, mint Megbízott (továbbiakban: Alapítvány) között alulírott helyen és idıpontban az alábbi feltételek mellett: 1. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. -ának (3) bekezdése, és 81. -ának (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) a (1) bekezdésének g./ és j./ pontja, 65/A -a, 65/F -a, illetve ai alapján jelen szerzıdéssel az Alapítvány vállalja Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a szenvedélybetegek (alkohol, kábítószer-, gyógyszer-, stb. függıségben szenvedık) és hozzátartozóik nappali és közösségi ellátását, valamint hogy alacsony küszöbő és ártalomcsökkentı szolgáltatásokat (a továbbiakban együttesen: szenvedélybeteg-ellátás) indít és biztosít széles rétegek számára szakemberek és önkéntes segítık bevonásával és kapcsolatrendszerük támogatásával. 2. Az Alapítványt a Tolna Megyei Bíróság a Pk /1997. szám alatt vette nyilvántartásba és a Pk /1997/6. szám alatt kiadott végzésével október 1. napjától kiemelten közhasznú jogállásúnak minısítette. Az Alapítvány vállalt tevékenységét az alapító okiratában foglalt céloknak megfelelıen a Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat Szekszárd (továbbiakban: Rév ) elnevezés alatt a Szekszárd, Munkácsy u. 7/a. szám alatti, erre a célra alkalmassá tett helyiségcsoportban végzi. Ezen ingatlant az Alapítvány július 1. napjától kezdıdı hatállyal 30 évre szóló ingyenes és kizárólagos használatba kapta. 3. Alapítvány nyilatkozik, hogy a jelen szerzıdésben meghatározott tevékenység folytatásához szükséges engedélyekkel, egyéb dokumentumokkal rendelkezik és a mőködtetéshez szükséges feltételeket folyamatosan biztosítja. Az Alapítvány kijelenti, hogy a tevékenységére és a jelen szerzıdésben meghatározott szociális szolgáltatásokra, nyilvántartási kötelezettségére vonatkozó jogszabályokat, szakmai követelményeket ismeri, azokat tevékenysége, valamint jelen szerzıdés teljesítése során betartja, együttmőködik az Önkormányzattal. Az Önkormányzat biztosítja az esetleg szükségessé váló konzultációkat és az elvárható együttmőködést. 4. Az Alapítvány az átvállalt szolgáltatást a szenvedélybeteg-ellátást nyújtó a 2. pontban meghatározott intézményben végzi, mely a szenvedélybetegséggel küzdı személyek ellátását, gondozását biztosítja, valamint különös figyelmet fordít a prevencióra. Kiemelt feladat azon személyek segítése, akiket szenvedélybetegségük miatt korábban fekvıbeteg gyógyintézetben kezeltek, illetve rehabilitációs intézményben gondoztak. 5. Az Alapítvány az Szt ának (1)-(2) bekezdése által meghatározottak ellátását vállalja, mely kiterjed Szekszárd város, illetve Tolna megye lakosságára. 6. A Rév elsısorban a szer-addikciók és viselkedési addikciók (alkohol-, drog-, gyógyszerfüggı, játékszenvedély-betegek) szenvedélybeteg-ellátásra vállalkozik. 7. A Rév vállalja, hogy az Önkormányzattal együttmőködve a városban mőködı egészségügyi, oktatási és szociális intézményeket, továbbá a családorvosokat tájékoztatja a Rév mőködésérıl és javasolja igénybevételét, a rászorulók odairányítását. 8. Az Alapítvány vállalja, hogy a Rév mőködésérıl évente szakmai beszámolót készít amely magában foglalja a az Önkormányzat által az elızı évben nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámolót is - és azt tárgyévet követı év február 15. napjáig az Önkormányzat elé terjeszti. Ezen túl a Rév mőködésével kapcsolatban az Önkormányzatnak igény szerint a szükséges tájékoztatást megadja. A Rév a kliensekrıl a forgalmi naplót, valamint a jogszabályok által meghatározott nyilvántartásokat, egyéb dokumentumokat elıkészíti, vezeti és ırzi. 9. Az Alapítvány a vállalt tevékenységet 6 fıállású (szakirányú végzettséggel rendelkezı vezetı, 3 szociális munkás, 1 szociálpolitikus és 1 adminisztrátor), valamint 3 részmunkaidıs alkalmazottal

5 (pszichiáter, pszichológus, supervisor) végzi, és megbízási szerzıdéssel egyéb szakembereket is alkalmaz. 10. Az Önkormányzat január 1-jétıl az Alapítvány által jelen szerzıdésben vállalt szolgáltatások finanszírozására jelen szerzıdés idıtartamára évente a Rév éves költségvetése normatívák által nem fedezett részének a Megye-Város Egyeztetı Bizottság ülésén meghatározott %-át biztosítja. (A Tolna Megyei Önkormányzat külön megállapodás keretében az Önkormányzattal azonos mértékő hozzájárulást nyújt a szolgáltatások finanszírozásához.) Az Önkormányzat a tárgyévre megállapított finanszírozási összeg háromhavi arányos részét negyedévente, a negyedév elsı hónapjában elıre, egyenlı részletekben utalja át az Alapítvány által megadott OTP Szekszárd számú bankszámlára a mőködés biztonsága érdekében. Az Önkormányzat a tárgyévi költségvetésének megállapításáig vállalja a mőködési költség 50 %- ának elıfinanszírozását a tárgyévre megállapított mőködési költség alapján, melyet az ellátottak számára és a KSH által közölt éves infláció mértékére tekintettel korrigál visszaható hatállyal. 11. A Szerzıdı felek megállapítják, hogy a szolgáltatás folyamatos biztosítása elsırendő követelmény, ezért az Önkormányzat vállalja a folyamatos és mőködéséhez szükséges mértékő arányos finanszírozást, az Alapítvány pedig a megfelelı szintő szolgáltatás végzését. 12. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Alapítványnak felróható okból az ellátás és a szolgáltatás folyamatos biztosítása veszélybe kerül, úgy az Önkormányzat az Alapítvány terhére és költségére intézkedik az ellátás folyamatos biztosításáról. Szerzıdésszegés esetén az Alapítvány a szerzıdésszegésével okozati összefüggésben lévı teljes kárt tartozik az Önkormányzatnak megfizetni. 13. A jelen ellátási szerzıdést a felek január 1. napjától december 31. napjáig határozott idıre kötik meg azzal, hogy azt bármelyik fél jogosult 6 hónapos felmondási idıvel, az év utolsó napjára indokolás nélkül felmondani. 14. Az ellátási szerzıdést a határozott idıtartam alatt csak a másik fél súlyos szerzıdésszegése esetén lehet rendkívüli felmondással megszüntetni. Súlyos szerzıdésszegésnek minısül, ha az Önkormányzat nem, vagy felszólítás ellenére is több alkalommal késedelmesen utalja át a finanszírozási összeget, valamint ha az Alapítvány a szolgáltatást nem, vagy bizonyíthatóan szakszerőtlenül, vagy a szükséges hatósági engedélyek nélkül végzi. Amennyiben az azonnali hatályú felmondás valamelyik Szerzıdı félnek felróható, az ezzel összefüggésben okozott teljes kár megtérítésére köteles. 15. A Felek erre való figyelemmel megállapodnak abban, hogy bármelyik fél szerzıdésszegését, vagy más ügyben felmerült vitás kérdést haladéktalanul megkísérlik egyeztetı tárgyalás útján megoldani. 16. Az Alapítvány köteles a gondozottat a felvételkor, illetıleg az ellátás elıtt tájékoztatni a betegjogokról, azok érvényesítésének lehetıségeirıl, illetve az intézmény házirendjérıl. A gondozott jogosult az ellátással kapcsolatban az Alapítvány által a házirendben meghatározott fórumnál panaszt tenni. A panasz kivizsgálásának részletes szabályait a Rév házirendjében rögzíti. Az Alapítvány köteles a panasz kivizsgálását követı 10 munkanapon belül írásban tájékoztatni az Önkormányzatot a panaszról, annak kivizsgálásáról és a vizsgálat eredményeirıl. 17. Az Alapítvány köteles tárgyév január 15. napjáig az Önkormányzat illetékes szerve elé terjeszteni a tárgyévi támogatásra vonatkozó igényét - mely tartalmazza a mőködés várható költségeit költségnemekre és egyes szolgáltatásonként, ellátási formánként lebontott, tárgyévi tervezett költségvetésével alátámasztva. Az Önkormányzat vállalja, hogy a költségvetését jóváhagyó testületi döntést követıen 30 napon belül a finanszírozásra vonatkozó éves szerzıdést megköti. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal illetékes belsı szervezeti egysége útján jogosult az általa nyújtott mőködési költség felhasználását, illetve szakértık bevonásával a szakmai tevékenységet ellenırizni. 18. Az Alapítvány köteles évente egy alkalommal az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága elıtt beszámolni a Rév tevékenységérıl és a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv. elıírásaira figyelemmel adatot

6 szolgáltatni. 19. Jelen szerzıdésbıl, illetve jogszabályból származó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségének Alapítvány a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelıen köteles eleget tenni. Alapítvány a vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi jogszabályokat ismeri, azokat tevékenysége és jelen szerzıdés teljesítése során betartja. 20. Alapítvány a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét, valamint a statisztikai adatszolgáltatásához szükséges adatok rendelkezésre bocsátását a vonatkozó jogszabályok elıírásai által meghatározott formában és határidıben köteles teljesíteni. Az Alapítvány az általa közölt adatok valódiságáért felelısséget vállal. A valóságnak nem megfelelı adatok szolgáltatása, illetve jogszabályi elıírásoktól eltérı mőködés, tevékenységvégzés súlyos szerzıdésszegésnek minısül, továbbá a támogatás azonnali megszüntetését vonja maga után. 21. Az Alapítvány által nyújtott szolgáltatások minden igénybevevı részére térítésmentesek. 22. Az Alapítvány vállalja, hogy a Szekszárd Megyei Jogú Városban együttmőködik a hasonló tevékenységet végzı állami és az egyéb karitatív civil szervezetekkel. 23. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 24. Felek jelen szerzıdés értelmezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos jogvitáikat a Szekszárdi Városi Bíróság illetékességi körébe utalják. 25. A felmondás, illetıleg a bírósági eljárás kezdeményezését megelızıen legalább 8 nappal a Felek kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat egyeztetni, amelyrıl jegyzıkönyv készül. 26. Az egyeztetés sikertelensége esetén a szerzıdés ezen ellátási szerzıdésben meghatározott módon felmondható, illetve a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthetı. 27. Jelen szerzıdést Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 26/2006. (II. 23.) határozata hagyta jóvá. Jelen az ellátási szerzıdést a Felek átolvasást és együttes értelmezést követıen - mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag aláírták. Szekszárd, január 1.. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kocsis Imre Antal polgármester... Szent Erzsébet Karitász Alapítvány Dr. B. Tóth Mihályné elnök

7

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szent Erzsébet Caritas Alapítvánnyal kötendı együttmőködési megállapodás jóváhagyása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

108. számú elıterjesztés. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása

108. számú elıterjesztés. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás új társulási megállapodásának jóváhagyása A határozati javaslatok elfogadásához egyszerő többség szükséges! 108. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. június 29-én, 14-órakor megtartandó ülésére Szekszárd és Környéke

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Ellátási szerződés megkötése a Centomilla Kht-vel ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény 2. -a alapján, valamint a Budaörs Kistérség

Részletesebben

(fogyatékos személyek nappali ellátására)

(fogyatékos személyek nappali ellátására) Iktatószám(Megbízó):.../2014 Iktatószám(Megbízott):.../2014 Iktatószám(Intézmény):.../2014 M E G Á L L A P O D Á S (fogyatékos személyek nappali ellátására) amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése II. Lajosmizse Város Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet alapelvei. A rendelet célja

A rendelet alapelvei. A rendelet célja Pomáz Város Önkormányzatának 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 12/2008. (V.6.) sz. rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 45. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: KT-Dinamic Nkft. kérelme jelzálog bejegyzésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 26-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ LAKÁSÉPÍTÉSRE

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ LAKÁSÉPÍTÉSRE II. számú melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ LAKÁSÉPÍTÉSRE mely létrejött egyrészrıl a HFH International Hungary Szolgáltató Közhasznú Társaság, (székhelye: 1062 Budapest, Podmaniczky

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete az önkormányzati fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények egyes szolgáltatásainak és az ellátási szerzıdéssel

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2007. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a szociális étkeztetésrıl, házi segítségnyújtásról, családsegítésrıl, valamint gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS PKR szerzıdésszám:.. felhívás TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (4028 Debrecen,

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 3/2007./III.1./ sz. 11/2007./XII.12./

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 1580/2009. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat által

Részletesebben

29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról

29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról 1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 6/2008. (II.29.) Ör., a 21/2008. (IV.30.) Ör., a 79/2008. (XII.19.) Ör., a 7/2009. (II.27.) Ör., a 45/2009. (IX.16.) Ör. és az 1/2010.(I.29.) Ör.-rel

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye székhelye: 6724 Szeged, Csongor tér 1.; adószáma: 15485238-2-06; bankszámla száma: 12067008-00153740-00100001)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. BANKSZÁMLAHITEL-SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl a másrészrıl a RAIFFEISEN BANK Zrt. 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. 1054 Budapest, Akadémia u. 6., Cg.: 01-10-04104 számlaszáma: MNB 19017004-00201201.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:175. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 29120-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben