hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci"

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak Egymást Segítık Egyesületével együttmőködési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése 56/2006. (III. 30.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató központ számára 3 éves idıtartamra (2006. április 1-tıl márc. 31-ig) a József Attila Mővelıdési és Konferencia Központban helyiséget, infrastruktúrát biztosít, amelynek fenntartási költségét a József Attila Mővelıdési és Konferencia Központ költségvetésének terhére finanszírozza. A Mozgáskorlátozottak Egymást Segítık Egyesületének elnöke, mint a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központ mőködtetıje azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Közgyőléshez, hogy április 1. és márc. 31. közötti idıszakra vonatkozóan továbbra is biztosítsa a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központ számára a József Attila Mővelıdési és Konferencia Központban kialakított helyiséget. Kérése továbbá, hogy az iroda mőködtetéséhez szükséges infrastruktúrát a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a József Attila Mővelıdési és Konferencia Központ költségvetésében biztosítsa. Javaslom a Tisztelet Közgyőlésnek, hogy erre vonatkozóan kössön együttmőködési megállapodást Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítık Egyesületével. A Civil Szolgáltató Központ Salgótarjánban március 14-én nyitotta meg kapuit az országos hálózat 13. tagjaként. A Központ információs - kommunikációs szolgáltatásokkal, a civil szakmai ismeretek terjesztésével, a szektoron belüli és szektorközi együttmőködés ösztönzésével sokoldalú segítséget nyújt a civil szervezetek számára. A fenti szolgáltatásokon túl az iroda ügyfelei számára szervezetfejlesztési, informatikai tanácsadást, könyvelési feladatok átvállalását, képzések, fórumok, konferenciák szervezését is biztosítja. A korábbi években 300 példányszámmal megjelenı Nógrádi Nonprofit Hírlevelet felváltotta az iroda folyamatosan frissülı honlapja, amit a címen tekinthetnek 1

2 meg az érdeklıdık. A nonprofit szervezetek számára hirdetési lehetıséget biztosítanak a Városi Televízióval együttmőködve. A Központ jelenleg is több civil szervezet bejelentett székhelyéül szolgál, 8 szervezet számára zárható iratszekrényt biztosít. Az informatikai tanácsadás mellett egy pályázati program keretén belül alkalmanként 16 órás ingyenes számítástechnikai képzés zajlik jelenleg is. A program része egy munkaerı-piaci blokk is, amelynek keretében aktuális munkerı-piaci, munkajogi ismereteket szereznek a résztvevık. Megállapítható, hogy megélénkültek a civil szervezetek, határozottabban kifejezik igényeiket, több segítséget várnak a Civil Szolgáltató Központtól. Minıségi változás következett be az Önkormányzat és a civil szervezeteket képviselı Salgótarjáni Civil Kerekasztal megalakulásával a kapcsolatrendszerben és a partneri viszonyban, ami várhatóan az elkövetkezı években teljesedik ki. A Salgótarjáni Civil Kerekasztal együttmőködési megállapodást kötött Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával, mely jogosítványokat ad és feladatokat határoz meg mindkét fél számára. A Salgótarjáni Civil Kerekasztal együttmőködési megállapodást kötött a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítık Egyesületével, melynek áttekintése idıszerővé válik a döntést követıen. Tisztelt Közgyőlés! Javaslom, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyiség és az infrastruktúra biztosításán túl, elvárásként fogalmazza meg a Civil Szolgáltató Központ felé, hogy az alapfeladatok teljes körő ellátása mellett az alábbi célok és feladatok megvalósítását preferálja kiemelt célfeladatként: A civil szervezetek forrásbevonási képességeinek növelése Rendszeres pályázati figyelı és értesítési rendszer mőködtetése Az arra alkalmas szervezetek közhasznú, illetve kiemelten közhasznú szervezetek mőködésének elısegítése Szolgáltató típusú szervezetek szakmai, módszertani képességeinek elısegítése, növelése Naprakész civil adattár fenntartása A fentiek alapján a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központ eddigi tevékenysége és jövıbeli feladatai alapján javaslom a Tisztelt Közgyőlésnek a melléklet szerinti együttmőködési megállapodás elfogadását. 2

3 Határozati javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítık Egyesületével kötendı együttmőködési megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja. A Közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Felelıs: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester Határidı: március 31. Salgótarján, március 17. Eötvös Mihály alpolgármester 3

4 EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (tervezet) Melléklet amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. sz., képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester, továbbiakban: Önkormányzat), másrészrıl a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítık Egyesülete (3100 Salgótarján, Fı tér 5., képviseli: Uramecz János elnök, továbbiakban: Egyesület) között,- továbbiakban együtt: Felek - az alábbi feltételekkel: I. Az együttmőködés tárgya, célja 1. Az Egyesület Salgótarjánban Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtet. A civil szervezetek számára a szolgáltatások magas színvonalon történı biztosítása érdekében az Önkormányzat együttmőködik az Egyesülettel. 2. Az együttmőködés célja, az esélyegyenlıség, az információhoz való hozzáférés lehetıségének biztosítása, a civil szervezetek mőködésének segítése valamennyi salgótarjáni civil szervezetet érintıen. II. A Felek vállalásai az együttmőködés során 1. Az Önkormányzat vállalja, hogy április 1. napjától március 31. napjáig a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központ részére a József Attila Mővelıdési és Konferencia Központban helyiséget és infrastruktúrát biztosít, amelynek fenntartási költségeit a József Attila Mővelıdési és Konferencia Központ költségvetési terhére finanszírozza. 2. Az Egyesület vállalja, hogy a) biztosítja a salgótarjáni civil szervezetek számára a pályázatírói, pénzügyi és jogi tanácsadást, valamint a szakkönyvtárat, b) módszertani segítséget nyújt a szolgáltató típusú szervezetek szakmai, módszertani képességeinek elıkészítése, növelése érdekében, c) elısegíti a közhasznú, illetve kiemelten közhasznú szervezetek mőködését, d) biztosítja a naprakész civil adattár fenntartását, e) rendszeres pályázati figyelı és elektronikus értesítési rendszert mőködtet, f) a civil szervezetek forrásbevonási képességeit növeli, g) szerepet vállal a Civil Kavalkád, szakmai programok, konferenciák megszervezésében, h) hirdetési lehetıséget és iratszekrényt biztosít a nonprofit szervezetek számára. 3. Az Egyesület évente beszámol az együttmőködési megállapodásban meghatározott feladatainak teljesítésérıl. A beszámolót az Önkormányzat véleményezteti a Salgótarjáni Civil Kerekasztallal. 1

5 4. A Felek ezen megállapodásban megfogalmazott célok és vállalások teljesítése érdekében folyamatosan kapcsolatot tartanak. III. Egyéb rendelkezések 1. Ezen együttmőködési megállapodás április 1. napjától március 31. napjáig, határozott idıre szól. 2. Az együttmőködési megállapodás a Felek közös megegyezésével bármikor megszüntethetı. A megállapodás bármelyik Félnek a másik Féllel írásban közölt nyilatkozatával 30 napos felmondási idıvel felmondható. 3. Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezen együttmőködési megállapodást a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag írták alá. Salgótarján, Székyné dr. Sztrémi Melinda Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata.. Uramecz János Mozgáskorlátozottak Egymást Segítık Egyesülete 2

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS a /2009. (XII.17.) KH. számú határozat 1. számú melléklete Amely létrejött egyrészrıl Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., képviselıje:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA

A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA MEGÁLLAPODÁS a köznevelési intézmények mőködtetésével összefüggı jogok és kötelezettségek gyakorlásáról amely létrejött egyrészrıl Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (014) székhelye:1055 Budapest,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Cí>- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Budapest,,,.., t-'- \, ktttileí Kőbányai f i\e( iwió'-testület ülése Tárgy:

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése II. Lajosmizse Város Önkormányzata

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben

34. számú elıterjesztés

34. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 34. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. március 22-én, 15,30 órakor megtartandó ülésére a Bátaszéki Önkéntes

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-56154/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Századvég Politikai Iskola Alapítvány együttműködési megállapodás A kötelezettségvállalás

Részletesebben

I./ Állandó, napi rendszerességgel végzett tevékenységeink:

I./ Állandó, napi rendszerességgel végzett tevékenységeink: Szakmai beszámoló a Mentálhigiénés Mőhely 2008- ban végzett munkájáról. I./ Állandó, napi rendszerességgel végzett tevékenységeink: Lelkiposta internetes lelkisegély szolgálat: Ilyen formában az országban

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ LAKÁSÉPÍTÉSRE

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ LAKÁSÉPÍTÉSRE II. számú melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ LAKÁSÉPÍTÉSRE mely létrejött egyrészrıl a HFH International Hungary Szolgáltató Közhasznú Társaság, (székhelye: 1062 Budapest, Podmaniczky

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 68. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosítására (Szekszárd, Bartina u. 12/A) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.4.2 Külső szervezeti kapcsolatok felülvizsgálata: civil szervezetek Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Gábor Dénes Fıiskola Szenátusa 1/2006. augusztus 22-i határozata alapján Jóváhagyom: Havass Miklós s.k. a Kuratórium elnöke A GÁBOR DÉNES FİISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület

Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Alapszabály 2008. 2 Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület Alapszabály A fábiánsebestyéni Szent Sebestyén Önkéntes Tőzoltó Egyesület 2008. február.-én tartott

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az A Transparency International Magyarország Alapítvány, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) (székhelye: 1076 Budapest, Garay utca 29-31. I/1.; képviseli:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-6/2009. Üi.: dr. Nemes Adrienn Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Tárgy: Tagi kölcsön

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 33367/2013. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére A szabad vállalkozási zónák kedvező feltételeket és kedvezményeket biztosítanak

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester)

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester) Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása (módosítva 2014.11.18.) mely létrejött Budakalász Város Képviselő-testülete (székhely: 2011 Budakalász,

Részletesebben

Magyar Controlling Egyesület

Magyar Controlling Egyesület Magyar Controlling Egyesület Kik vagyunk A Magyar Controlling Egyesület mindazon magánszemélyek, gazdasági társaságok és intézmények által létrehozott és mőködtetett civil szervezet, akik és amelyek fontosnak

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Iroda bérleti ügye Sorszám: IV/6 Elıkészítette: Dr. Farkas László jogi munkatárs Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Tisztelt Képviselı-testület! Döntéshozatal módja: Minısített

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben